Årsmöte för Säveåns Flugfiskesällskap, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte för Säveåns Flugfiskesällskap, 2014"

Transkript

1 Årsmöte för Säveåns Flugfiskesällskap, 2014 Mötesprotokoll Mötet öppnades 2. Mötet ansågs behörigen utlyst 3. Till mötesfunktionärer utsågs a. John Öster, Ordförande b. Erik Wallentin, Sekreterare c. Justeringsman 1: Ove Bergström d. Justeringsman 2: Anders Berg 4. Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekreteraren. Se bilaga. 5. Kassarapporten föredrogs av kassören. Årets intäkter var 70166:- och kostnaderna 39502:-. Resultatet är således 30502:-. För detaljerade uppgifter, se bifogad balansräkning och bokslut. Notera dock att den årliga avsättningen till Säveåkontot ännu ej är gjord och att detta skall åtgärdas snarast av styrelsen. Det framfördes synpunkter från medlemmar på att detta ger en något missvisande bild av resultatet. Detta instämmer styrelsen och revisorerna i och åtar sig att utarbeta bättre rutiner för detta. Styrelsen uppdrogs att se över cafékassan och införa separat redovisning med. 6. Revisorerna har föga att anmärka på föreningens ekonomi som anses vara god. Revisorerna rekommenderar mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. För en fullständig revisorsberättelse, se bilaga. 7. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Provmedlemmar under året har varit: Ivan Angsvik, Lars Björkman, Mats Björkman, Johan Borgström, Lars Green, Rickard Lindén och Lars Stavholm. Till ordinarie medlemmar invaldes samtliga och belönades traditionsenligt med föreningens kavajslagsmärke. Även Sasko Kracovski tilldelas ett märke då han gick miste om detta vid det årsmöte då han invaldes. 9. Prisutdelningen officierades av Mikael Ingvarsson. a. Pris för största upptagna lax tilldelades Mikael Svensson. b. Pris för största återsatta lax tilldelades Mikael Ingvarsson. c. Pris för största återsatta öring tilldelades Mats Björkman. d. Pris för största upptagna öring tilldelades Mikael Ingvarsson. e. Pris för årets fiskare tilldelades Kalle Pelin för sina två junilaxar i Driva. 10. Valberedningen föreslog omval på två år av John Öster, ordförande, Erik Wallentin, sekreterare samt Henrik Nyberg, vice kassör. Förslaget antogs i sin helhet. 11. Val av klubbmästare. Henrik Nyberg avstår sin plats. Anders Berg ställer upp för omval. Johan Borgström, Åke Staffansson, Jan Broberg, Lars Stavholm samt Björn Holmene kandiderade. Samtliga invaldes till klubbmästare. Mötet diskuterade även möjligheten att utveckla rollen. 12. Valberedningen föreslog att Mikael Ingvarsson omväljs som ordinarie fiskevårdsombud, Anders Danielsson som vice fiskevårdsombud samt att Hans Engberg nyväljs som vice fiskevårdsombud. Förslaget antogs i sin helhet.

2 13. Valberedningen föreslår omval av Kalle Pelin och Håkan Forsén som revisorer. Förslaget antogs i sin helhet. 14. Mötet föreslog omval av B-G Wernerdahl samt Anders Danielsson som valberedning. Förslaget antogs i sin helhet. 15. Medlemsavgiften fastslogs till oförändrade 550:- och inträdesavgiften till oförändrade 500: Styrelsen föredrog i korthet engagemanget tillsammans med Sportfiskarna och de fiskeregler som gäller samt den skrivelse som utarbetas till Länsstyrelsen. Frågan diskuterades av mötet. 17. Inga motioner har inkommit till mötet. 18. John redogjorde för flugbindningen under resten av våren. Auktionen redogjordes för, fortfarande har vi mycket få utrop, men vi avvaktar ytterligare ett par veckor och kontakter har tagits. Arbetet med sortering och övrigt kommer i år att ske på Sjölyckan. Föredragsserien har en punkt kvar, Frank Hjortberg den 26/2. De som ska gå vaktkursen fick information om detta. John redogjorde för den outnyttjade potential som finns i lokalbidrag och andra ekonomiska tillskott. Styrelsen åläggs att undersöka detta närmare under det kommande året. 19. Mötet avslutades. Underskrifter: Ordförande: Sekreterare: Justeringsman 1: Justeringsman 2:

3 Bilaga 1, Deltagare: Erik Wallentin Lars Stavholm Theo Ankarcrona Kalle Pelin Lars Björkman Anders Berg B-G Wernerdahl Anders Danielsson Pär Jansson Ove Bergström Håkan Forsén Yngve Svensson Stefan Josefsson Michael Seeberg Sasko Kracovski Åke Staffansson Jan Broberg Mats Björkman Micael Ingvarsson Johan Borgström Björn Holmene Patrik Nyberg John Öster Anders von Brömssen

4 Bilaga 2, Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse för Säveåns Flugfiskesällskap Styrelsens arbete och möten: Föreningen höll sitt årsmöte den 4 februari Vid detta möte om- och nyvaldes följande personer till styrelsen: Vice ordförande: Mikael Ingvarsson (2 år) Kassör: Theo Ankarcrona (2 år) Vice sekreterare: Sasko Kracovski (2 år) Sekreterare: Erik Wallentin (1 år) Styrelsen i övrigt har bestått av John Öster, ordförande, samt Henrik Nyberg, vice kassör. Mötet invalde även fyra nya ordinarie medlemmar. Medlemsantalet är nu 36 ordinarie medlemmar, vilket är fler än på många år. Styrelsen har träffats vid 6 tillfällen under året. Sammanlagt har 9 ordinarie medlemsmöten hållits. Verksamheten: Föreningen har fortsatt med sin populära flugbindningsverksamhet, både under våren och hösten Sammanlagt har det bedrivits flugbindning under ledning vid 22 tillfällen. Föreläsningarna under våren och hösten har varit fortsatt välbesökta, inte minst då föreningens egen Mikael Ingvarsson berättade om snart fyrtio år vid bland annat Säveån och Mörrumsån, och Tellis Katsogiannos som pratade om havsöringsfiske på Västkusten. Sammanlagt under året har 4 föreläsningar hållits. Föreningens årliga auktion upptog som vanligt en stor del av föreningens verksamhet under februari och mars. Många fina utrop från ett flertal dödsbon gjorde att auktionen blev välbesökt. Totalt gick c:a 360 utrop under klubben och gav ett fint tillskott till Säveåfonden. Den 6 maj hölls föreningens traditionella kastkväll vid Kåhögsbron då vi provar varandras utrustning, grillar korv och planerar inför den kommande fiskesäsongen.

5 Micke Johansson visade även upp utbudet från Zpey och Tellis Katsogiannies från sitt eget nystartade TSD. När kastarmarna var trötta tändes grillarna. I samband med det låga vattenflödet under sommar och höst gjordes en rad fiskevårdsåtgärder i ån i form av bland annat krattning och stenutläggning. Många medlemmar tog vid dessa sammanlagt 7 tillfällen chansen att lära sig mer om fiskevård i allmänhet och Säveån i synnerhet. Arbetet är del i en långsiktig plan för åns fiskevårdsarbete som under de senaste åren utarbetats av föreningens fiskevårdsrepresentanter och som fortsätter att genomföras då vattenstånd och andra faktorer så medger. Under våren invigdes det efterlängtade omlöpet vid Hedefors kraftverk som föreningen arbetat för under snart 30 år. Vid invigningen som sköttes av landshövdingen var föreningen representerad med flera från styrelsen. Omlöpet tycks efter lite initiala problem nu fungera väl och utlekt hanfisk har under hösten återfunnits ovanför kraftverket. Föreningen anser dock, och fortsätter att arbeta för, att det vore en god idé att lyfta fisk till de övre sträckorna för att snabbare kunna etablera ett lekande bestånd. Efter ett uppehåll under 2012 återupptogs traditionen att hålla en årlig fest på slutet av hösten. I år eftersöktes ett lokalt alternativ och valet föll på Ordenshuset i Jonsered samt en mycket trevlig skaldjursbuffé. Alla deltagare höll med om att det var en lyckad och uppsluppen tillställning med god mat och dryck, goda kamrater och mycket sång. Styrelsen har under hösten författat en skrivelse till Partille kommun med anledning av de planer för byggnation längs Säveån i Jonsered som planeras. Styrelsens främsta invändning rör byggnation på Holmen och längs gamla fåran vilket vi menar skulle kunna få allvarliga konsekvenser både för vandrande och lekande fisk bland annat genom frigörande av lagrade miljögifter och slam samt belysning av lekområden. Föreningen har även agerat som sakkunniga till entreprenören vid vägbygget över Finngösabäcken. Föreningen är aktiv i möten med fiskevårdsområdena längs Säveån och höll ett möte med samtliga fiskevårdsområden, samt Sportfiskarna i klubblokalen 27 november. SFS var också representerade vid samrådsmötet med Länstyrelsen angående fiskeregler som hölls på Sjölyckan 9 december. I vårat hemmaområde, Säveåns nedre fiskevårdområde, representeras vi av föreningens tidigare ordförande Hans Engberg. Under året har vi

6 även deltagit i de större fiskevårdssamråd som sammansatts med anledning av det nybyggda omlöpet vid Hedefors. Föreningen har vid årets slut 12 aktiva fiskevakter som i samarbete med Sportfskarna bevakar Säveån mot framförallt tjuvfiske under årets alla månader. Under året har ett flertal ingripanden gjorts och det utbredda tjuvfisket har hållits efter i möjligaste mån. Under våren utbildades 5 nya fiskevakter och under 2014 planeras ytterligare medlemmar genomgå utbildningen, både för att förstärka bevakningen samt för att minska belastningen på de befintliga vakterna. Medlemmarna i SFS och andra som är engagerade i Säveålaxens fortbestånd, har mycket att tacka dessa frivilliga insatser för! Styrelsen tackar alla aktiva och engagerade medlemmar för det gångna året och hoppas på ett nytt och händelserikt Bilaga 3, Kassarapport, bokslut och balansräkning Revisionsberättelse för Säveåns Flugfiskesällskap verksamhetsåret 2013 Vi har granskat förvaltning och redovisning av föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2013, dock inte i styrelsens övriga handlingar. Det är styrelsens som har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss i huvudsak om föreningens bokföring samt, för att stödja vår nedanstående rekommendation angående ansvarsfrihet, betrakta styrelsens förvaltning. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet försäkra oss om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. Årets revision har begränsats till granskning av den ekonomiska hanteringen och redovisningen med avseende på dess riktighet. Vi har utöver den ekonomiska hanteringen och redovisningen ställt frågor men inte granskat eller tillhandahållits styrelsens dokumentation angående väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. Föreningens ekonomi är god och inte särledes komplicerad. Årets bokföring och ekonomiska redovisning är därför relativt enkel att följa, i det viktigaste uppfylls våra förväntningar på tydlighet och spårbarhet. Räkenskaperna för verksamhetsåret 2013 är vid revisionen i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer, kontanta kassor och det kvarstående värdet på Plusgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss föga anledning till anmärkning. I det hela har vi endast mest marginella noteringar inför nästkommande år; en tydlig rekommendation är dock att införa en tydligare hantering av transaktionerna vid auktion och föreläsningar.

7 Såsom det sig bör tillstyrker vi med tillförsikt att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jonsered För verksamhetsåret 2013 valda revisorer

8 Bokslut för Föreningen Säveåns Flugfiskesällskap verksamhetsåret Resultaträkning INTÄKTER KOSTNADER Medlemsavgifter Kurser o cirklar 9680 Auktion Föreläsningar 2013 Arvorde-Intänkter 8701 Lotter Cafevinst SUMMA Klubblokal (hyra, el, etc) Förvaltning (PG, porto etc) 4932 Årsfesten 4444 Övriga kostnader 0 Säveåkontot 547 SUMMA ÅRETS RESULTAT 30502