TEODOK Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEODOK Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla"

Transkript

1 TEODOK Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla Blomstervägen 11A, Järfälla tel: Verksamhetsberättelse för 2010/11 (april - mars) Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla är en partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden, ideell förening med säte i Järfälla. Föreningen har som syfte att bedriva teaterverksamhet samt studier och forskning med utgångspunkt från vår egen situation och historia samt att genom sin verksamhet öka intresset och förståelsen för teaterns olika uttrycksformer. Föreningen har också som syfte att främja och stimulera amatörteatern. Teodok ska utveckla samarbete med föreningar, organisationer och skolor. Under året har styrelsens arbete inriktats på att : * Stötta produktionen Aldrig ett land som spelades 23 föreställningar i G:a FH mellan den 30/1 och 17/4. Därefter gjordes utvärdering av utfallet, ekonomiskt m.m. * Utveckla idéer framtagna på framtidsdagen den 30 maj. Framförallt kabarétföreställningen "Låt skägget växa!" som kommer att ha premiär i september 2011 med manus av Lena Anderfelt och Mika Andersson. Musik görs av Dag Palm och för regin är Lina Bergvall och Sissi Granrot engagerade. Musikalen "Huset" med planerad premiär i feb beräknas bli en av föreningens större produktioner och kräver stora insatser konstnärligt, personellt och ekonomiskt. Manus: Cannie Möller, Musik: Magnus Nodfors. Förberedelserna har resulterat i att en produktionsgrupp under ledning av producenterna Roger Trotzig och Tomas Erneholm börjar arbeta under vintern/våren För scenografin är Sten Jensen o Lars-Erik Hedendahl vidtalade. De lösningar som beslutas skall även fungera för kabarétuppsättningen. Efter intervjuer med de sökande har produktionsgruppen beslutat be styrelsen att kontraktera Sissi Granrot och Erik Fägerborn för att dessa gemensamt skall regissera musikalen. Sid 1

2 Körträningen under ledning av David Stadell påbörjades redan i november 2010 och fortsätter under våren. Cannie M och Gunilla W har hittills skött uppgiften att sköta ansökningsförfarande från fonder och stiftelser för projektet. * Om tobakens skadlighet en monolog av Anton Tjechov i regi av Gunilla Wiklund och med Göran Langwagen i rollen som sliten föredragshållare har under oktober spelats sex gånger, varav fyra för SPF s lokalavdelningar i kommunen, en på Hyllan i Jakobsbergs Bibliotek i samband med kulturmånaden och en på ABF s teaterfestival i Sundbyberg. * Underhåll av G:a Folkets Hus. De husanvarigas arbetsbörda och styrelsens ansvar blev stort och tyngande sedan ett rör frusit sönder med därpå följande stor översvämning i huset i början av december. Många av medlemmarna gjorde förtjänstfulla insatser i samband med utrymning av alla inventarier från kostymlogen, köket och foajén. Huset är delvis avspärrat under tork och uppbyggnadsfasen vintern/våren * Föreningens medlemmar och vänner har hållits informerade om dessa och även andra händelser via e-post och på vår hemsida. * Vi har återinträtt som medlemmar i ATR Amatörteaterns riksförbund. * Spadtaget har återuppstått, nu som nättidning. Hittills är 3 nummer utgivna med en redaktion bestående av Edith Orem, Anne Sohlström samt Per Hillbom. Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 29/ t.o.m. extra årsmötet den 27/10: Ordförande: Cannie Möller, förutom löpande styrelseärenden projekterat för produktionen Huset Kassör Lars Dyrhage: Sekreterare: Eva Thomasson ABF o ATRkontakter och informationsansvarig: Gunilla Wiklund, dessutom projekterat för Låt skägget växa o Huset Ledamot: Per Hillbom, husansvarig och styrelsens representant i Spadtagsredaktionen Ledamot: Åsa Rosendal, husansvarig, kontaktperson med kommunens fastighetsförvaltare Ledamot: Carolyn Kyrning Sid 2

3 Ledamot Mikael Halén Román Suppleant: Samuel Skoglund Adjungerad ledamot i styrelsen: Åke Söderkvist: ansvarat för bokföring och hantering av våra inoch utbetalningar Styrelsens ledamöter efter extra årsmötet som utlystes med anledning av att Mikael Halén och Samuel Skoglund flyttat till annan ort samt att ledamoten Carolyn Kyrning av hälsoskäl beslutat avsäga sig uppdraget: Ordförande Cannie Möller: styrelseärenden, fortsatt arbete kring föreningens planer och produktioner Kassör Lars Dyrhage: Sekreterare: Eva Thomasson ATR, ABF och informationsansvarig: Gunilla Wiklund, projekterat för Låt skägget växa o Huset Ledamot: Per Hillbom, husansvarig och styrelsens representant i Spadtagsredaktionen Ledamot: Åsa Rosendal, husansvarig, kontaktperson med kommunens fastighetsförvaltare Ledamot: Åke Söderkvist med ansvar för bokföring och in o utbetalningar samt ansvar för medlemsregistret Suppleant: Ulrika Storbacka Suppleant: Kim Storbacka Föreningens revisorer har under året varit Lars Wiklund och Stefan Nordin Revisorsuppleant är Bo Thulin Valberedningen har bestått av Ragna Ringdahl, Göran Langwagen, Annie Bava samt Elin Rydberg Föreningens webbsida samt puffar till medlemmarna om införda nyheter har fortsättningsvis skötts av Olle Månsson på ett mycket förtjänstfullt sätt. Styrelsen uttrycker sin tacksamhet för det stora arbete Olle utför. Medlemmar Betalande under 2010: 20 familjer, 28 enskilda. Totala antalet är 99 medlemmar Tillkommit har: 5 familjer, 1 enskild. Slutat har: 3 familjer, 8 enskilda. Sid 3

4 Möten Utöver årsmötet i mars och det extra årsmötet i oktober har föreningen haft två ordinarie medlemsmöten och en Framtidsdag i maj då ett 30-tal deltagare diskuterade idéer för den framtida verksamheten. Styrelsens arbete Styrelsen kommer att ha haft 11 protokollförda möten. Ordförande Förutom dagordningar och andra föreningsrutiner har jag försökt initiera ett närmare samarbete med Järfälla kultur och Kulturskolan, nu närmast kring uppsättningen av Huset. Samarbete med kompositören kring text och musik har varit kreativt och roligt. Det nödvändiga arbetet med ansökningar tillsammans med Gunilla kommer förhoppningsvis ge utdelning. Ser det som en uppgift att verka för TEODOKS framförhållning - att planera för kommande uppsättningar för att motverka vakuum och stagnation. Knyta nya kreativa människor till föreningens verksamhet. / Cannie Möller Ekonomi Under året har föreningens medlemsregister förts över till Amatörteaterns Riksförbund, ATR. ATR sköter utskick av inbetalningskort för medlemsavgifter medan vi själva står för uppdateringar i registret. Detta har fungerat utmärkt. I samband med medlemskapet i ATR har vi bytt till en föreningsförsäkring via ATR. Försäkringskostnaderna har sänkts från drygt :- till knappt 1 500:- med i stort sett samma villkor. Slutredovisningen av 'Aldrig ett land' slutade med en förlust på ca :-. Detaljerna har redovisats på ett medlemsmöte. På utgiftssidan har elkostnaden ökat dramatiskt, från ca :- till drygt :-. Inga större investeringar har gjorts under året. Sid 4

5 Som vanligt ett stort tack till Åke Söderkvist som skött den dagliga bokföringen. / Lars Dyrhage. Sekreterare Som sekreterare i styrelsen har jag skrivit protokoll från styrelsemöten och hållit ordning på den åtgärdslista som vi har för att inte tappa bort de olika uppdrag som de olika styrelsemedlemmarna fått. Protokollen skickas per mail till Olle Månsson som lägger ut dem på vår interna hemsida medan originalen (på arkivbeständigt papper) sparas i min pärm till dess de går till arkivet. / Eva Thomasson Informationsansvarig Jag har under året varit den som dolts bakom adressen Tack vare att vi nu är med i ATR, har det inneburit att flera intresserade har hört av sig till mig med förfrågningar om våra nya projekt och om möjligheten att vara med. Glädjande. Jag har också stått för informationen i kalendern på Teodoks hemsida och informerat om föreningen i sammanhang, där så varit lämpligt. / Gunilla Wiklund ABF och ATR Jag har skött studiecirkellistor för projekten Låt skägget växa och Huset, haft kontakt med Marie-Louise Hallberg, vår kontaktperson på ABF ang dessa och ordnat ett möte på teatern med M-L och hennes chef Maryam. Detta för att diskutera igenom vårt kommande samarbete och för att visa vårt fina G:a Folkets Hus (även om huset inte visade sig från sin bästa sida p.g.a. reparation efter vattenskadan). Med ATR har jag, tillsammans med Åke Söderkvist haft kontakt ang. vårt medlemskap och står som Medlemsregistrerare (också tillsammans med Åke) på vår förenings medlemssida inom ATR. / Gunilla Wiklund Bokföring samt kontakter med ATR Efter att i oktober blivit invald som ledamot har jag i princip fortsatt att arbeta med samma uppgifter som tidigare under året, vilka varit bokföring, utbetalningar samt uppdatering av föreningens medlemsregister hos ATR. / Åke Söderkvist Sid 5

6 Utvärdering ATR medlemskap Medlemsförmåner Här nedan finns information om de förmåner som ATR-föreningar har i sitt medlemsskap 1. Låna pjäser ur ATRs pjäsbibliotek till rabatterade priser. 2. Hjälp med pjäskontrakt, rättigheter och Stimavtal. 3. Rabatt på uppföranderättskostnaden och gratis kontraktshantering. 4. Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (fria från uppföranderättskostnader). 5. Förmånlig försäkring. 6. Teatersmink till rabatterade priser. 7. Rabatterade kursavgifter. 8. Föreningar som är med i vår ungdomsstyrelseansökan får ekonomiskt stöd till sina ungdomar. 9. Möjlighet att söka projektbidrag från ATR samt projektstöd från Unga Teaternätet. 10. Delta i ATRs festivaler & arrangemang. 11. Tillgång till ATRs webbaserade medlemssystem med möjlighet för föreningarna att låta ATR utan extra kostnad fakturera medlems- eller terminsavgiften. 12. Vara med och påverka förbundets inriktning vid ATRs kongress vartannat år. 13. Tillgång till expertmedverkan på kurser och festivaler. 14. Gratis medlemstidning. Teaterforum med aktuell information. Vi har redan utnyttjat följande punkter: 5. Vi har fått en mycket billigare försäkring med ett liknande skydd som tidigare. Vi har sparat in 9259 kr på bara ett år. 8. Vi kommer att få 45 kr per medlem 7 25 år från ungdomsstyrelsen. (Första utb. 2012). 11. ATR administrerar medlemsavgiften till vår förening och ATR. 14. Vi har fått medlemstidningen Teaterforum. (En/familj eller enkild medlem. Sid 6

7 Dessutom kräver Järfälla kommun att vi är medlemmar i en statsbidragsberättigad riksorganisation eller liknande för att komma i åtnjutande av kommunala bidrag. / Åke Söderkvist Husansvariga Året 2010 blev ett mycket intensivt och lärorikt år för mig, Åsa, som husansvarig. Som tur var fick styrelsen ett tillskott av Per i år, och jag en bra, trevlig och kunnig person att dela husansvaret med. Vi har haft möten med fastighetsförvaltaren från Järfälla Kommun i stort sett en gång i månaden. På våren påbörjade vi diskussioner om olika förslag till förbättringar gällande inne- och utemiljö t.ex. ventilation, uppvärmning och dränering. Detta har bland annat lett till att: - en el-revision gjorts, vilket i sin tur lett till säkrade elledningar i stora logen samt fler lysrör i stora salen. - dränering genomförts av husets båda långsidor. - elefanten placerats på en mer framträdande plats. - framsidan av huset fått en uppsnyggning med tillägg av jord och grus. - takbesiktning gjorts, utan anmärkning. Fastighetsförvaltaren fick tyvärr avslag på ansökan om pengar till tilltänkt bergvärmepump för år 2011 men kommer att göra ny ansökan till år En snickar-/arbetsgrupp har bildats inom föreningen och denna har träffats i stort sett varannan måndagskväll vilket bland annat lett till att: - fyra av fem fönster på västra väggen i stora salen blivit isolerade. - en del sly röjts samt skräp rensats bort på baksidan av huset och lämnats till tippen. - nya trälister på ytterdörrarna satts upp samt ytterligare isoleringsförslag diskuterats och planerats för. Å sen hände det - vattenläckaget p.g.a. det söndriga vattenröret i lilla toaletten som upptäcktes 6 december. Många medlemmar ställde upp i det akuta läget med att ta hand om tömning av klädloge, kök mm, en riktigt tuff insats i juletider. Vill passa på att tacka alla inblandade som ställt upp! Vattenläckaget har tagit många timmar i anspråk med fastighetsförvaltare inklusive andra berörda, ss industri- och skadesanering, försäkringsbolag m.fl. Sid 7

8 Eftersom huset är K-märkt måste detta tas hänsyn till vid återuppbyggnad och många möten har hållits gällande skadorna, återuppbyggnad, våra önskemål om förbättringar gällande bl.a. isolering, varmvattenberedare, vattenblandare, ändringar gällande väggar mm. De omfattande vattenskadorna har medfört torkning samt rivning av tak, väggar och delar av golv i foajén, lilla toaletten, klädloge samt kök. Ytterligare torkning samt återuppbyggnad kommer att pågå under våren En arbetsgrupp bildades för att lämna önskemål om förbättringar och ändringar i samband med återuppbyggnaden. Förslaget har lämnats till fastighetsförvaltaren, som ställer sig positiv till förslagen och kommer att möte upp till dessa i den mån det går. / Åsa Rosendal och Per Hillbom Styrelsen för Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla i mars 2011 Cannie Möller Lars Dyrhage Eva Thomasson Gunilla Wiklund Per Hillbom Åke Söderkvist Åsa Rosendal Ulrika Storbacka Kim Storbacka Sid 8