SVENSK STANDARD SS-ISO 389-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK STANDARD SS-ISO 389-1"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-ISO Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS ( ) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones Akustik Referensnivå för kalibrering av utrustning för audiometri Del 1: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och supraaurala hörtelefoner The International Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of ISO 389-1: 1998 with a Swedish translation. This standard supersedes the Swedish Standard SS-ISO 389, ed. 1. Swedish Standards corresponding to documents referred to in this Standard are listed in Catalogue of Swedish Standards, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of Swedish approval, International and European Standards approved as Swedish Standards as well as other Swedish Standards. Den internationella standarden gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av ISO 389-1: 1998 med svensk översättning. Standarden ersätter SS-ISO 389, utg. 1. Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av Katalog över svensk standard, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder. ICS Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS, Box 6455, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SMS. Telefon: Telefax: E-post: Prisgrupp Q Tryckt i augusti 1999

2 Page 2

3 Sida 2 Förord ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO medlemmar). Utarbetandet av internationella standarder sker normalt i ISO:s tekniska kommittéer. Varje medlemsland som är intresserat av ett arbete i någon teknisk kommitté har rätt att bli medlem i den. Internationella organisationer, statliga såväl som ickestatliga, som samarbetar med ISO, deltar också i arbetet. ISO har nära samarbete med Internationella Elektrotekniska Kommissionen (IEC) i alla frågor rörande elektroteknisk standardisering. Förslag till internationella standarder som godkänts av de tekniska kommittéerna sänds till medlemsländerna för röstning. För att publiceras som internationell standard krävs att minst 75 % av de röstande medlemsländerna godkänner förslaget. Denna internationella standard ISO har utarbetats av Tekniska Kommitteen ISO/TC 43 Akustik. Denna första upplaga ersätter ISO 389:1991. En mindre revidering har genomförts för att anpassa den som en del av ISO 389-serien Denna del av ISO 389 specificerar standardiserade referensvärden motsvarande hörtröskelnivån noll db för tonaudiometrar för luftledning i syfte att understödja överensstämmelse och enhetlighet vid beskrivning av hörtröskelnivåer över hela världen. Den anger informationen i en form som är lämpad för direkt tillämpning vid kalibrering av audiometrar, d.v.s. i form av data för två olika standardtyper av hörtelefon uppmätt på akustiskt mätdon som överensstämmer med IEC samt i form av data för andra supra-aurala hörtelefoner i utförande som specificeras i 4.3 uppmätta på ett artificiellt öra i överensstämmelse med IEC Den är baserad på värdering av tillgänglig information från olika laboratorier med ansvar för audiometrisk standardisering och från vetenskapliga publikationer. Information om härledning och tillämpning av de rekommenderade nivåerna ges i bilaga A. ISO 389 består av följande delar under den allmänna rubriken Akustik Referensnivå för kalibrering av utrustning för audiometri: Del 1: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och supraaurala hörtelefoner Del 2: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och instickstelefoner Del 3: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelkraftnivå för rena toner och benledningstelefoner Del 4: Referensnivåer för smalbandigt maskeringsbrus

4 Page 3

5 Sida 3 Del 5: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner i frekvensområdet 8 khz till 16 khz Del 6: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för kortvariga akustiska testsignaler Del 7: Referensnivåer för hörtröskel i fritt ljudfält och diffust ljudfält Annex A i denna del av ISO 389 är enbart för information.

6 Page 4

7 Sida 4 Introduktion Varje del av ISO 389 anger en specifik form av referensvärden för kalibrering av utrustning för audiometri. Denna del 1 är tillämpbar för audiometerutrustning som presenterar rena toner via luftledning och supra-aurala hörtelefoner. ISO är tillämpbar för audiometerutrustning som presenterar rena toner via luftledning och instickstelefoner. ISO avser audiometrar som presenterar rena toner via benledning. ISO specificerar referensnivåer för smalbandsmaskeringsbrus, och ISO specificerar referensnivåer för presentation i fria och i diffusa ljudfält. Den första upplagan av ISO 389 specificerade standardiserade referensnivåer för hörselnivå avsedd att tillämpas för audiometrar med rena toner för luftledning i form av ljudtrycksnivåer för vissa hörtelefontyper, mätta på ett artificiellt öra eller akustiskt mätdon av viss typ. Fem av dessa kombinationer av hörtelefon och mätdon motsvarade de som användes vid aktuell tidpunkt i standardiseringslaboratorier i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA och Sovjetunionen. I en andra omgång av data angavs motsvarande referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå (RETSPL) för elva audiometerhörtelefoner relaterade till en enda typ av akustiskt mätdon, National Bureau of Standards, Washington, USA typ 9A mätdon, som senare specificerades i IEC 303:1970 (nu IEC 60303). De flesta kombinationer av hörtelefon och mätdon som omnämndes i den första upplagan av ISO 389 används ej längre. ISO-medlemmarna från de länder som var primärt berörda av dessa typer av hörtelefoner och mätdon överenskom att eliminera obsoleta(?) data. Detta gjordes i den andra upplagan av ISO 389. Den innehöll enbart RETSPL-data för två hörtelefontyper som fortfarande har bred användning för audiometriändamål, nämligen Telephonics typ TDH 39 med anliggningskudde MX41/AR (eller modell 51) och Beyer DT 48, båda tillsammans med ett akustiskt mätdon i enlighet med IEC 303:1970. De två återstående uppsättningarna data skiljer sig huvudsakligen åt som följd av skillnader i de akustiska egenskaperna hos mätdonet och hos ett genomsnittligt mänskligt öra. Av samma skäl kunde RETSPL-data för en hörtelefon av en typ som inte täcks av ISO 389 inte härledas från de data som angavs i denna Internationella Standard. Till dess hade det varit nödvändigt att erhålla tillämpbara värden genom subjektiv jämförelse med en av de specificerade hörtelefonmodellerna. I princip skulle RETSPL-data kunna anses oberoende av hörtelefontyp om de hänförde sig till ett artificiellt öra med akustiska egenskaper som exakt simulerade det genomsnittliga mänskliga örats egenskaper. Ett mätdon utformat med detta syfte standardiserades 1970 i IEC 318:1970 (nu IEC 60318).

8 Page 5

9 Sida 5 Addendum 1 till ISO 389:1985 utarbetades därför, baserad på bedömning av tekniska data från laboratorier förtecknade i annex A avseende RETSPL-data relaterat till IEC:s artificiella öra och täckande olika hörtelefonmodeller. Analys av dessa data gav upphov till en uppsättning RETSPL-värden som inom acceptabla toleranser utgör standardiserade referensvärden för hörtelefoner av godtycklig modell inom en brett definierad klass. Beskrivning av härledningen av dessa referensvärden och ursprungliga ingångsdata ges i annex A för information. Användning av de standardiserade referensvärdena som specificerades i Addendum 1 eliminerade behovet av subjektiv kalibrering av supra-aurala hörtelefoner som uppfyller de breda krav som specificerades och underlättade således överensstämmelse och enhetlighet i beskrivning av hörtröskelniåver över världen utan att förhindra utveckling av förbättrade modeller av supra-aurala hörtelefoner. Värdena från Addendum 1 infördes i ISO 389:1991. I både ISO 389 och ISO 389/Add. 1 specificerades RETSPL-värdena för rena toner i oktavsteg från 125 Hz till Hz och för de mellanliggande audiometriska frekvenserna Hz, Hz och Hz. Därutöver används emellertid ibland 750 Hz som en mellanliggande audiometrisk frekvens, och Addendum 2 till ISO 389:1985 specificerade därför RETSPL-värden för denna frekvens. Härutöver ansågs det angeläget att harmonisera mellanliggande frekvenser som används vid audiometri med de rekommenderade akustiska mätfrekvenser som specificeras i ISO 266. Addendum 2 specificerade därför RETSPL-värden vid alla sådana rekommenderade frekvenser i steg om en tredjedelsoktav från 125 Hz till Hz. Detaljer avseende härledningen av dessa RETSPL-värden ges i annex A för information. Också dessa data från Addendum 2 infördes i ISO 389:1991. RETSPL-värdet som specificerades vid 750 Hz är avsett för kalibrering av audiometrar som tillhandahåller rena toner av fast frekvens vid 750 Hz. De andra RETSPL-värdena som specificerades är i första hand avsedda för kalibrering av tonaudiometrar med kontinuerligt variabel frekvens men kan också användas i andra tillämpningar, t.ex. för att fastställa referensnivåer för maskeringsbrus. De frekvenser som angavs i ISO 389:1985 och Addendum 2 överensstämmer med de frekvenser som används i ISO för specifikation av standardiserade referensvärden för kalibrering av benledningsaudiometrar. Tre uppsättningar av data specificeras. Två av dessa gällde samma hörtelefonmodeller som i ISO 389:1985. Den tredje uppsättningen av RETSPL-värden specificerades för supra-aurala hörtelefoner av annan typ än de som omfattades av ISO 389:1985 men som uppfyller de krav som specificeras i ISO 389/Add. 1.

10 Page 6

11 Sida 6 1 Omfattning Denna del av ISO 389 anger en standardreferensnivå för skalan för hörtröskelljudnivå, applicerbar på rentoniga luftaudiometrar, för att kunna påvisa enighet och likriktighet vid uttryck av hörtröskelljudnivåmätningar världen över. Den anger den information på blanketten som är passande för direkt applicering på kalibrering av audiometrar, dvs i termer av responsen från två olika standardmodeller av hörtelefoner dubbelt uppmätt i enlighet med IEC och i termer av andra supraaurala hörtelefoner av modeller angivna i 4.3 uppmätta på ett konstgjort öra i enlighet med IEC Den baserar sig på summan av informationen som ges från olika standardiseringslaboratorier ansvariga för audiometriska standarder och från vetenskapliga tidskrifter. Noter på avvikelser och applicering av den rekommenderade referensnivån ges i Annex A. 2 Bindande referenser I standarden hänvisas till följande standarder, vilka innehåller krav som även utgör krav i denna internationella standard. Vid tiden för fastställelse gällde de utgåvor som anges. Standarder revideras ibland och parter som gör upp avtal baserade på denna internationella standard uppmanas att undersöka möjligheterna att tillämpa de senaste utgåvorna av nedan angivna standarder. IEC- och ISO-medlemmar tillhandahåller förteckningar över gällande internationella standarder. IEC :1998 Elektroakustik Simulatorer för mänskligt huvud och öra Del 1: Öronsimulator för kalibrering av supraaurala hörtelefoner. IEC :1998 Elektroakustisk Simulatorer för mänskligt huvud och öra Del 3: Akustiskt mätdon för kalibrering av supraaurala hörtelefoner för audiometribruk.