Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012."

Transkript

1 sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad information om verksamheten hänvisas till den årliga Verksamhetsplanen. En kommun är beroende av ett starkt näringsliv. Det genererar fler arbetstillfällen och ökad intäkter som ger en god samhällsutveckling. En förutsättning för en god utveckling är en positiv attityd och ömsesidig förståelse. Affärsidé och övergripande insatsområden för Marknad Varberg AB Marknad Varberg AB (MVAB) skall inom sina tre verksamhetsområden; turism, näringslivsservice och centrumsamverkan, tillsammans med kommunen och näringslivet, marknadsföra, utveckla och samordna hela kommunens näringsliv. Uppdraget åt Varbergs kommun gäller till och med 2012 med möjlighet till förlängning. Stor vikt skall läggas på samverkan med andra partners på alla nivåer. Dessutom bedrivs en omfattande egen affärsverksamhet inom Marknad Varberg AB. Varbergs nuvarande näringslivsprofil Varbergs näringsliv kännetecknas av en mångfald av företag i ett stort antal branscher, vilket innebär att Varbergs näringsliv är relativt robust vid förändringar. Fler företag i de så kallade tillväxt- och framtidsbranscherna är önskvärt. Det totala antalet arbetstillfällen inom kommunen uppgick till , vilket innebär en ökning med jämfört med Detta innebär således en genomsnittlig årlig ökning med 453 personer. Som jämförelsen kan nämnas att var antalet , vilket innebar en ökning med 640 arbetstillfällen mellan 2009 och Medan befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv under ett antal år är arbetslösheten i såväl Varberg, som i riket i övrigt, fortfarande för hög. Ett stort antal nya arbetstillfällen måste således skapas i Varberg och detta gäller inte minst för ungdomar. För att förstärka näringslivsprofilen är det önskvärt med ytterligare några större, namnkunniga, företag i kommunen. Marknad Varbergs målsättning är att antalet arbetstillfällen årligen ska öka med 450 st.

2 sida 2/14 Marknadsföring En av de viktigaste uppgifterna för Marknad Varberg AB är att marknadsföra Varberg för att få fler besökare, boende och företagare att välja Varberg. I verksamhetsplanen och marknadsplanen, som tas fram varje år, framgår den omfattande marknadsföringen som bedrivs i samarbete med näringslivet, kommun och andra aktörer. Marknad Varberg marknadsför Varberg ur ett holistiskt perspektiv. Den turistiska informationen och marknadsföringen har givetvis en stor del i marknadsföringsstrategin. Marknad Varbergs strategi är att fortsätta att utveckla och samordna marknadsföringen så att en gemensam profil för Varberg skapas. Marknad Varbergs målsättning är att senast år 2012, tillsammans med Varbergs kommun, ha utarbetat ett gemensamt profilmateriel för Varberg. Att fortsätta bearbeta marknaden genom mässdeltagande, trycksaksproduktion samt webbaserad information i den omfattning som resurserna tillåter. Att dessutom via annonser etc föra ut budskapet om Varberg, vid sidan om mediabearbetning. IT/websatsning I arbetet med att marknadsföra Varberg blir IT och Internet ett allt viktigare media. Vi ska aktivt arbeta för att utöka dels informationen på Internet och dels få igång en betydligt större interaktivitet än vi har idag. Vi vill få fram en gemensam ingång för all information om Varberg, både för besökare och invånare. Visionen är att allt du vill veta om Varberg hittar du här. Oavsett vilken typ av information du söker om Varberg så ska det finnas här, även om vi inte själva tillhandahåller informationen så bör vi ha länkar eller på annat sätt kunna förmedla den. Marknad Varbergs målsättning är att IT/web ska löpa som en röd tråd i allt vårt arbete och integreras i information, arrangemang, aktiviteter och utvecklingsarbete. Den egna affärsverksamheten Den egna affärsverksamheten är omfattande med en årlig omsättning på cirka 15 miljoner. Uthyrningsverksamheten av egna stugor, omfattar ApelvikStrand i Apelviken med 42 enheter. Vandrarhemsverksamheten på Varbergs Fästning, omfattar 77 bäddar. Biljettförsäljningen som, tillsammans med viss försäljningsverksamhet av souvenirer, omsätter cirka 6 miljoner per år, skall ses som en ren serviceverksamhet, som inte genererar någon större förtjänst. Den egna informationsverksamheten omfattar såväl trycksaksproduktion som webbaserad produktion för den egna verksamheten, men även en del externa uppdrag och aktivitetsinsatser, omsätter totalt cirka 6-7 miljoner. Målsättningen med den egna verksamheten skall inte vara att, i allt för stor omfattning, konkurrera med de olika näringarna, utan hålla kvar den på ungefär nuvarande storlek för att kunna ha en fortsatt bra kompetens och egenförsörjningsgrad. Omsättningen ska ha en årlig ökning på minst 5 %.

3 sida 3/14 Medlemsföretag Föreningen Marknad Varberg har drygt 300 medlemmar. Medlemsavgiften och medlemsförmånerna varierar starkt beroende på medlemsform. Vi ska försöka, i små steg, utjämna variationerna i medlemsavgifterna till Ambitionen ska vara att öka antalet medlemmar. Näringslivsservice Näringslivsservicen indelas i tre delar: Service till befintligt näringsliv, Nyföretagande samt Om- och nyetableringar. Någon åtskillnad mellan branscher eller storlek på företag finns inte utan hela näringslivet avses. Marknad Varbergs strategi att i Näringslivets Hus samlokalisera ett antal partners för att serva näringslivet har visat sig mycket lyckat och innebär stora samordningsvinster, vilket således är till stor nytta för Varbergs näringsliv. Marknad Varbergs målsättning är att fullfölja den nuvarande strategin att, i stället för att konkurrera, få fler lämpliga aktörer att samlokalisera sin verksamhet med Marknad Varberg när detta är lämpligt. För att uppnå ytterligare synergieffekter och att få med fler aktörer behövs mer ändamålsenliga lokaler. Service till befintliga företag Den klart största näringslivsinsatsen från Marknad Varbergs sida görs för att få ökad tillväxt inom det befintliga näringslivet. Målsättningen för Marknad Varberg är att, tillsammans med övriga aktörer, ge ännu bättre service till näringslivet. Minst 200 enskilda företagskontakter, varav 100 företagsbesök, samt 30 arrangemang för grupper av företag ska årligen genomföras av Marknad Varberg AB. Detta innebär fortsatt mycket hög verksamhet. Som exempel på arrangemang kan nämnas lunchmöten, tematräffar, VarbergsGalan, Entreprenörskolan, Sommarkick-off m fl. Nyföretagande Med nyföretagande avses här nedan insatser för företagen under de tre första åren, då de är som mest sårbara. Marknad Varbergs syn överensstämmer med den som Region Halland har uttalat, nämligen att det i varje kommun ska finnas en samordnad rådgivning till alla nyföretagare. I Varberg fungerar det i praktiken delvis redan på detta sätt inom Näringslivets Hus.

4 sida 4/14 För att redan under skoltiden få insikt i vad företagande innebär, bör organisationen Ung Företagsamhet bedriva en aktiv verksamhet i hela länet så att alla elever i gymnasieskolan erbjuds möjlighet att prova på att starta företag, att kontakter mellan skola och näringsliv regelbundet ska äga rum samt att utbildningar med entreprenörskapsprofil på gymnasie- och högskolenivå ska bedrivas i Varberg. Entreprenörsutbildningar för nyföretagare i kortare kursform ska bedrivas liksom information om företagande redan i grundskolan. Målet för detta insatsområde i Varberg är att nyföretagandet procentuellt ska öka i minst samma omfattning som länet i sin helhet, som enligt Region Hallands målsättning skall ligga bland de fem mest framgångsrika länen i landet. Målet i absoluta tal är att 260 företag årligen, i genomsnitt, ska starta i Varberg, vilket innebär en fortsatt hög nivå. En samordning och samlokalisering av samtliga funktioner/verksamheter/aktörer är önskvärt. Om- och nyetablering Med ometablering avses när befintliga företag inom kommunen omlokaliserar sin verksamhet inom kommunen. Insatserna vid ometableringar, som egentligen är en del av servicen för befintligt näringsliv, består främst i att svara för lokalanskaffning samt att svara för markförmedling och övriga kontaktskapande åtgärder betr exempelvis bostäder och personal. Marknad Varbergs målsättning är att hålla en fortsatt hög servicenivå i samband med ometableringar. Nyetablering innebär att befintliga företag utanför kommunen, flyttar verksamhet till Varberg. Betydelsen av nya företag är oerhört viktig för att få en komplettering och förnyelse av det befintliga näringslivet. Inom Marknad Varberg pågår ständigt ett 20-tal etableringsärenden, i olika branscher och storlekar, vilket visar att Varberg är en attraktiv kommun. För att förfrågningar ska leda till etableringar krävs ett mycket stort personligt engagemang, vilket är ett ytterst viktigt konkurrensmedel. Marknad Varberg skall intensifiera sina etableringsinsatser, själva och tillsammans med andra partners. I första hand ska arbetet bedrivas inom landet, men också utomlands om detta bedöms som rimligt i relation till kostnader och arbetsinsatser. Exempel på sådana pågående etableringsprojekt är de samarbeten som finns med Invest in Sweden Agency. Målsättningen är att 50 nya företag, i genomsnitt per år etablerar sig i Varberg. Särskilda ansträngningar ska göras för att få ytterligare några större, namnkunniga, företag att etablera sig inom kommunen. Gemensamma insatser görs för Varberg/Sjuhäradsområdet samt genom Region Hallands satsning Invest Halland.

5 sida 5/14 Turism Varberg är ett av de mest expansiva besöksmålen i Sverige med en nästan fördubblad besöksomsättning under den senaste 10-årsperioden omsatte besöksnäringen ca 580 milj. kr mot nästan en miljard år beräknas omsättningen bli 1,6 miljarder kr. Varberg har ett utvecklat turistiskt näringsliv med ett väl fungerande nätverk. Företagen ser nyttan av gemensamma satsningar inom marknadsföring och aktiviteter. Utvecklingspotentialen är stor och därför behövs fler satsningar inom olika kategorier och verksamheter. Marknad Varberg spelar en aktiv roll i kommunens och regionens långsiktiga planering över turismens utveckling. Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument i detta arbete och det finns ett stort intresse i den kommunala organisationen att tillgodose turismens utveckling. Prioriterade branscher I tillväxtprogrammet för Halland för perioden anges vissa prioriterade branscher, där vi bedöms ha speciellt goda förutsättningar. När kommande regionala tillväxtprogram genomförs kommer Marknad Varberg se till att Varbergs utveckling gagnas. Genom Marknad Varbergs omfattande regionala arbete, inom såväl Halland som Sjuhärad, är Varbergs prioriterade områden väl tillgodosedda. Självklart ska Marknad Varberg engagera sig inom hela näringslivsområdet. Följande delar ska dock ges speciell uppmärksamhet (prioritering inom parentes): Energi- och miljöteknik (1) Området energi- och miljöteknik finns med som ett av Varbergs kommun prioriterat område, liksom ett intressant område i Region Hallands Tillväxtprogram. Elenergianläggningen Ringhals har mycket stor betydelse för Varberg och för den västsvenska regionen. Närheten till Chalmers och andra kompetenscentra gör vårt område redan i dag till en energiteknisk intressant region. MVAB har aktiv del i Energi- och Miljöcentrum (EMC) som påbörjat sin verksamhet under Målsättningen är att Marknad Varberg och Varbergs kommun, tillsammans med ledande aktörer såsom Vattenfall, Ringhals och övriga intressenter, fördjupar samarbetet för utveckling av Varberg inom detta profilområde.

6 sida 6/14 Hälsoteknik (1) Som ett av de ledande insatsområdena i Region Hallands Tillväxtprogram finns Hälsoteknik med liksom att det, genom det medicintekniska området, också är med bland Varbergs kommuns prioriterade områden. Marknad Varberg gör tillsammans med regionen och övriga parter en nysatsning inom spa-området. Marknad Varbergs målsättning är, att företagens deltagande i hälsoteknikprojekt ska leda till en snabbare tillväxt, genom nya produkter och tjänster, än genomsnittsföretagen, vilket avses leda till fler arbetstillfällen. För Varbergs del innebär det en tydlig friskvårdsinriktning för att synkroniseras med Varberg Sveriges Kurort. Projektdeltagandet avses också leda till ökad kreativitet och effektivitet inom vård och omsorg. Turism och evenemang (1) Boende Hotellsituationen är synnerligen gynnsam hade vi Sveriges näst högsta snittbeläggning och snittpris. Större konferenser och kongresser är svårhanterade pga rådande brist på hotellrum. Vi har även tappat prestigefyllda konferenser pga. rumsbrist. Vi ska verka för att befintliga hotell ska kunna få fler rum och att fler hotell kan etablera sig i Varberg. MVAB uppmuntrar entreprenörer som vill starta vandrarhem. Skeppsgårdens vandrarhem har upphört och behovet av ett nytt större vandrarhem i centralorten är stort. Vår målsättning är att försöka hitta lokaler som kan vara lämpliga för en ny verksamhet. Tillsammans med kommunen och campingägarna försöker vi utvidga befintliga campingplatser med framför allt satsningar på stugutbyggnad. Med tanke på att behovet av fler campingtomter under högsäsongen är stort, vore det fördelaktigt att ge befintliga anläggningar möjligheter att kunna utnyttja intilliggande ytor under juli månad. Vidare försöker vi uppmuntra idrottsorganisationerna att använda de fria grönytorna på våra idrottsanläggningar. Ett bra exempel är Trönninge BK. Vildcamping är ett problem längs våra stränder och i centralorten. MVAB och kommunen har börjat vidta åtgärder i Apelviken med parkeringsförbud nattetid, men även anordnat en mindre övernattningsplats för att bereda korttidsuppställning för ett par nätter möjlig i Apelviken. Faller detta väl ut kommer vi att utveckla system på fler platser där vildcampingen är ett problem. Vår målsättning är att under perioden ha utökat antalet campingplatser samt löst problemet med vildcamping.

7 sida 7/14 Bed & breakfast utvecklas positivt. Vår roll är att verka för högre tillgänglighet genom marknadsföring och bokning via Internet. On-linebokning För att utveckla tillgängligheten ytterligare för våra boendeanläggningar har vi infört on-linebokningssystemet Citybreak på våra internetsidor. Syftet är att systemet i första hand skall öka boendet under låg- och mellansäsong genom att göra de mindre anläggningar mer tillgängliga. Vår målsättning är att systemet senast 2012 ska omsätta ca 2 milj. Aktiviteter/arrangemang Sommarvarberg är fullt av arrangemang av båda kommersiell och icke-kommersiell art. Med den icke-kommersiella menas arrangemang som behöver ekonomisk stöttning i olika grad från olika instanser men kan trots detta vara avgiftsbelagda. En av våra viktigaste uppgifter är att uppmuntra och initiera denna typ av arrangemang. Exempel på dessa kan vara upplevelser för barn; barnteater, äventyr på Varbergs fästning etc. Arrangemang med kulturell prägel tillhör också de ickekommersiella; Frukostakademin, teatern på Varberg Event, Kammarmusikfestivalen etc. Av allmänt underhållningsintresse är långtorsdagarna på torget, Gladjazzdagarna etc. De kommersiella, såsom konserterna på södra fästningshörnan sköter sin egen ekonomi och vi stödjer med marknadsföring, biljettförsäljning m.m. De icke-kommersiella har tendensen att öka och har en allt större betydelse för det totala utbudet. Säsongen maj, juni och augusti är tidpunkter som är lämpliga för föreningslivet att förlägga sina arrangemang. Vi ser en ökad popularitet i dessa vilket vi givetvis uppmuntrar. Marknad Varberg ska fortsätta att uppmuntra och stödja både kommersiella och icke kommersiella arrangemang i ökad utsträckning som tidigare. Varberg Event har en relativt god beläggning och ska med sin anläggning sprida arrangemang över hela året. Skodagarna två gånger om året och Bomässan är goda exempel på företagsarrangemang och publika dito. MVAB har en ambition att också få rikskända artister att uppträda vid några tillfällen, höst, vinter och vår. Marknad Varberg ska under de närmaste åren förtäta sitt samarbete med Varberg Event för att framför allt få fler näringslivsanpassade evenemang till hallen. Sol och bad Varberg är ur det turistiska perspektivet en strand och baddestination. Strändernas kvalitet är alltså oerhört viktiga för destinationens profil. Marknad Varberg bjöd tillsammans med näringslivet längs våra stränder in kommunen till ett samarbete för att höja kvalitén. De senaste 4-5 åren kan vi se en klar förbättring av strändernas skötsel där näringslivets engagemang fått Varbergs kommun att se positivare på en gemensam satsning.

8 sida 8/14 Målsättningen är att senast 2012, få badplanens intention/investering som kommunfullmäktige beslutat om, där vi får en kvalitetssäkring av strändernas skötsel och övrig service på stränderna såsom toalettbyggnader, bryggor m.m. Handel (1) Grundval för strategin för handeln är den kraftiga tillväxt Varberg på senaste åren visat, både när det gäller byggande av bostäder och företagande. Den stadiga ökningen av befolkningen, vilken med stor sannolikhet fortsätter, ger underlag för ytterligare handel. Det finns en stor efterfrågan på kommersiella lokaler både i centrum och i ytterområdena. I den långsiktiga strategin ingår tanken på järnvägstunnel och nytt resecentrum som naturliga delar liksom en koppling till nya ytor i hamnområdet. Några faktorer i vår omvärld Hela stråket Göteborg Malmö/Köpenhamn utvecklas och växer. Göteborgsregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtmotorer med kraftig utveckling i näringsliv och boende med brist på och höga priser på bostäder. Mycket tyder på fortsatt positiv utveckling. Detta gäller såväl handel som besöksnäring och övrigt näringsliv. Kungsbacka har fortsatt god utveckling. Förutsättningarna för tågpendling blir allt bättre med halvtimmesavgångar morgon och sen eftermiddag. Efterfrågepåverkande faktorer i Varberg Lägre priser på bostäder än i Göteborg och Kungsbacka och kort pendelavstånd, i tid, till Göteborg torde innebära en allt större efterfrågan på bostäder i Varberg. Förutsatt att kommunen fortsätter möjliggöra stort bostadsbyggande kan befolkningsökningen under lång tid framåt bli väsentligt större än tidigare. En nettoökning pers/år är rimlig. Inte bara pendlande barnfamiljer utan även pigga pensionärer kommer i allt större utsträckning att välja Varberg om centrala bostäder finns. Campus Varberg växer i antal studenter, kurser och lokaler/ytor. Besöksnäringen en av våra mest expansiva näringar såväl betr sommar och sol som SPA och konferens året om Den växande befolkningen ger underlag för väsentligt mer handel och service. För varje ytterligare 1000-tal i befolkningsökning växer köpkraften med ca 50 mkr. Dessutom ger ett större utbud både på shopping i centrum och på volymhandel större möjlighet att förbättra handelsindex i Varberg. Varje procentenhet i höjning innebär ca 25 mkr. Vårt handelsindex har de senaste åren förbättrats med 1 a 2 procentenheter per år och är nu 102. Ett rimligt mål, med hänsyn till vår befolkningsökning, är att på sikt komma upp till 110.

9 sida 9/14 Mot denna bakgrund finns det utrymme för kraftigt utbyggda handelsytor under kommande år för såväl befintliga företags tillväxt som för tillkommande företag. MVAB ska aktivt medverka till att större handelsytor blir tillgängliga samt att få fler handelsföretag att etablera sig. Strategi Viktigt är att ha en klar policy för handelns lokalisering med kvalificerad shopping samlad i Varbergs Centrum i kombination med kultur, mat, nöje, service och upplevelser stadsliv, medan volymhandeln koncentreras till Lassabackaområdet och kanske i framtiden också i ett område söder om centrum vid Jonstaka. Inne i centrum är det viktigt att ha en klar bild av var man vill utveckla handeln för att få sammanhängande stråk. När järnvägen flyttas till tunnelläge frigörs stora ytor som kan användas till såväl bostäder som handel och andra verksamheter samt parkeringar. Naturligt är att utveckla handel och kommersiell service i riktning nord och väst å att man binder samman nuvarande centrum med det nya resecentret och med de nya ytorna i hamnen. Med tänkt förtätning av centrum för såväl bostäder som verksamheter är det viktigt att täcka behovet av parkeringar. Även människor som bosätter sig i centrum har bil som skall stå någonstans. Om man inte planerar för detta så skapar men problem. Likaså förutsätter utbyggd handel och andra verksamheter utbyggda parkeringsytor. Centrum är till för hela kommunens innevånare och kräver tillgänglighet för alla. Handelsytorna i centrum ska år 2012 ha ökat med 3000 m 2 och år 2020 med m 2 jämfört med 2006 Handelsytorna i Lassabacka/Jonstaka ska år 2012 ha ökat med m 2 och år 2020 ha ökat med m 2 jämfört med Handelsindex ska år 2012 ha höjts till 105 och år 2020 ha höjts till 110, jämfört med Marknad Varberg skall ta ett fastare grepp om handeln och utvecklingen av Varberg. Vår ambition är att Handelssviionen2020 kan förverkligas.

10 sida 10/14 Informationsteknik och media samt delar av tjänste- och servicesektorn (1) Dessa branscher bedöms ha en fortsatt mycket god utvecklingspotential. Målsättningen är att Marknad Varberg ska engagerat följa utvecklingen av dessa branscher samt att arbeta för etableringar och stödja befintligt näringsliv. Hamn, transport- och logistik-/grossistverksamheter (2) Genom Varbergs geografiska läge har rubricerade verksamhetsområden historiskt varit omfattande. Detta visar sig också i nutid genom det stora antalet företag som finns i ovanstående branscher inom Varbergs kommun. Varbergs hamn/terminal West, som Marknad Varberg har ett nära samarbete med, är av stor betydelse och bedöms ha en mycket stor potential för fortsatt utveckling. Målsättning är att Varberg ska placera sig bland de främsta logistikkommunerna i Sverige. Produktutveckling och design, samt innovationsverksamhet (2) Produktutveckling och design är en överlevnadsfråga för åtskilliga företag eftersom produktionen av de enkla volymprodukterna ofta hamnar i så kallade låglöneländer. Marknad Varbergs målsättning är att, tillsammans med lämpliga partners, i olika projekt fortsätta att arbeta med att föra ut betydelsen av produktutveckling och design samt att undersöka förutsättningarna för att skapa ett designcenter i Varberg. Livsmedel (2) I såväl Varbergs kommuns val av prioriterade områden som Region Hallands insatsområden ingår livsmedel som en viktig näring att utveckla inom såväl det befintliga näringslivet som att expandera i samband med nya etableringar. Målsättningen för Marknad Varberg är att, tillsammans med enskilda företag, MatHalland och andra aktörer, medverka till att livsmedelssektorn utvecklas genom bl. a. vidareförädling. Vi ska uppmuntra fler alternativ såsom Årnäs och Öströö.

11 sida 11/14 Övriga arbetsinsatser för att främja näringslivsutvecklingen Marknad Varberg engagerar sig i särskilda projekt för att öka företagandet och utveckla näringslivet, såsom inom exempelvis (prioritering inom parentes): Lokalförmedling (1) En väsentlig del av Marknad Varbergs service vid förändringar i såväl befintliga företag som vid nyetableringar är lokalförmedlingsverksamheten. Verksamheten, som är betydande ur arbetssynpunkt, hanteras från år 2006 av Marknad Varberg i ett särskilt IT-system, Lokalguiden. Här finns sedan ett antal år, även ledig mark. Marknad Varberg ska fortsätta utveckla lokalförmedlingsverksamheten genom att få ett mer aktivt deltagande av företagen. Detta ska ses som en del av IT/web-satsningen. Mark- och planberedskap (1) Att det inom kommunen finns en god mark- och planberedskap för företagsetableringar i de olika kommundelarna är en förutsättning för en god utveckling av näringslivet och därmed också av kommunen. Att det dessutom finns möjligheter för byggnation av bostäder i attraktiva lägen är också en självklarhet för en kommun som önskar en positiv utveckling. Den nuvarande mark- och planberedskapen för företagsetableringar är synnerligen prekär. MVAB erbjuder sig att aktivt delta i detta arbete. Enligt undersökningar som gjorts är markpriset av underordnad betydelse för företagens investeringsbeslut. Marknad Varberg kräver att mark- och planberedskapen för etableringar och för bostäder är så god att inga hinder av detta skäl föreligger när behov uppstår samt att det ska vara möjligt att erbjuda boende i attraktiva miljöer. Attitydförändring (1) Enligt de undersökningar som görs uppfattas Varberg ha ett positivt företagsklimat. Detta kan dock i en del avseenden förbättras ytterligare, genom att kommunens företrädare ser företagen som kunder och att det undersöks om ytterligare verksamhet kan läggas ut på entreprenad. Målsättningen är att MVAB, tillsammans med kommunen, gör konkreta insatser för att få tillstånd en positiv attitydförändring hos kommunala företrädare. Samtidigt ska insikten hos näringslivet för den offentliga verksamheten förbättras.

12 sida 12/14 Landsbygdsprojekt (2) Marknad Varberg har, med stor framgång, bedrivit landsbygdsprojekt i kommunens inland. Syftet är att öka samverkan och höja kompetensen hos de deltagande företagen. Projektet finansieras bl. a. av EU-medel och genomförs med konsultmedverkan. Målsättningen är att Varbergs kommun tillsammans med Marknad Varberg genomför utvecklingsprojekt i kommundelar som är intresserade av utveckling, när personella och ekonomiska resurser så tillåter. Kvinnligt företagande (2) Särskilda insatser krävs för att öka och utveckla företagandet bland kvinnor. Marknad Varberg har därför engagerat sig i projekt för kvinnligt företagande. Strategin för Marknad Varberg ska vara ett fortsatt engagemang för att öka och utveckla företagandet bland kvinnor inom Varbergs kommun. Kapitalförsörjning (2) Regionala och lokala riskkapitalbolag har saknats för Varbergs näringsliv, men nu pågår etablering av sådana. Kapitalförsörjningen måste kopplas ihop med kompetensutveckling för att ge en komplett bild av vad företagen behöver. Vanligtvis klarar företaget/innovatören av de tekniska lösningarna bra, däremot behövs stöd i affärskunskap, exempelvis genom mentorskap, styrelserepresentation, och enkla skräddarsydda utbildningar. Marknad Varbergs målsättning är att, tillsammans med övriga aktörer, engagera sig i en del av de aktiviteter som anordnas av olika riskkapitalaktörer. Skyltning (2) Varbergs kommun har satt upp och ombesörjer, via ett skyltföretag, skötseln och uppdateringen av verksamhetsområdesskyltar. Marknad Varberg fortsätter att bedriva verksamhetsområdesskyltning. Ägarskiften (2) Det stora antalet ägarskiften kan komma att få en mycket stor negativ inverkan betr antal arbetstillfällen om inte särskilda insatser görs. Marknad Varberg ska fortsätta ha den aktiva roll som påbörjats 2007.

13 sida 13/14 Internationalisering (2) Det konstateras att det i Varberg finns allt för få företag som har sin marknad utanför närområdet. Nödvändigheten av ökad export kan inte nog betonas. Marknad Varberg har en sidoordnad roll i sammanhanget, medan Exportrådet m.fl. aktörer svarar för de reella insatserna. Marknad Varbergs strategi är, som hittills, att inte bedriva egen verksamhet utan endast vara en medaktör. Vägar (2) Frågan om infrastruktur är ett ansvar som åvilar samhällsaktörerna, som har att tillgodose näringslivets krav på infrastrukturen, för att det ska kunna bedrivas en effektiv och konkurrensmässig näringsverksamhet. Marknad Varberg ger Varbergs kommun sitt fulla stöd för tidigareläggningar av erforderliga vägombyggnader till acceptabel standard. Järnväg (2) Järnvägsutbyggnaden genom Varberg har tyvärr senarelagts. Marknad Varberg ger Varbergs kommun sitt fulla stöd i sina ansträngningar att tidigarelägga järnvägsutbyggnaden genom Varberg. IT (2) Utbyggnaden av IT-nätet pågår i kommunens olika delar. Marknad Varberg uttalarangelägenheten att alla företag snarast får tillgång till IT. Arbetskraftsfrågor (2) Stora insatser görs när det gäller arbetskraftsrekrytering i framtiden såväl för den offentliga som privata sektorn. Marknad Varberg spelar en aktiv roll när det gäller såväl rekrytering som friställande av arbetskraft. Marknad Varberg samordnar arbetet i den Lokala arbetsmarknadsgruppen, samt arbetar för att kompetensgapet mellan efterfrågad arbetskraft och tillgänglig arbetskraft ska bli mindre. Målsättningen är att, tillsammans med övriga parter, ha en fortsatt aktiv roll vid arbetskraftsfrågor och för att sänka arbetslösheten.

14 sida 14/14 Utbildning och kompetensförsörjning (2) Marknad Varberg bedriver inga egna större aktiviteter inom nämnda områden utan överlåter detta till det traditionella utbildningsväsendet och till det stora antalet övriga aktörer som har denna uppgift. Däremot deltar vi och förmedlar önskemål som framkommer och deltar i samarbetsprojekt med utbildnings- och kompetensförsörjningsaktörerna. Här kan det fantastiskt goda samarbetet med såväl Campus Varberg som Kompetensutveckling Varberg betonas. Enligt gjorda utredningar så kommer tillgängligheten av kompetent arbetskraft vara bland de absolut främsta parametrarna vid företagens investeringsbeslut. När det gäller samarbetet skola näringsliv är MVAB aktivt. Vi stödjer Ung Företagsamhet i Halland, som går ut på att gymnasieelever lär sig driva företag. MVAB är också engagerade i flera övriga projekt, som t ex Sommarlovsentreprenörerna. Vidare arbetar MVAB mycket med åtgärder för att utbildning och arbetsliv ska närma sig varandra. Marknad Varberg skall inte själva vara en utbildningsaktör utan fortsätta som hittills som medaktör vid olika aktiviteter. MVAB ska vara en aktiv part i samverkan mellan skola och näringsliv på alla nivåer. Kulturell samverkan (2) MVAB ska lägga stor vikt vid en fortsatt och ökad samverkan med kultur- och fritidssektorn för att ge företag och dess anställda en ökad meningsfull fritid.

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden 1 Med sikte på framtiden och strategier för Falköpings kommun utveckling 2001 2010 Framtiden ligger inte där och väntar på oss - den är här för att skapas Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09 24 2 BAKGRUND

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST!

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 Del 1: Näringslivsvision Del 2: Mål Innehållsförteckning INLEDNING DEL 1 - NÄRINGSLIVSVISION VAD? NÄRINGSLIVSVISION

Läs mer

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95 Tillväxtprogram 2009-2013 beslutad i kommunfullmäktige 2009-06-18, 95 En ny värld ligger framför oss! Låt oss visa att vi finns och att vi är att räkna med. Attraktionskraft är nyckelordet och det har

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivskontor Kommunstyrelsen Sid 1 Näringslivspolitiskt program 2013-2018 Sid 2 Vision 2020 Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer