DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN"
  • Ida Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Gullmarsstrand sett från väster.

2 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 1/15 DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 m.fl. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: grundkarta plankarta med bestämmelser planbeskrivning (denna handling) genomförandebeskrivning fastighetsförteckning (Lantmäterimyndigheten; ) Samrådsredogörelse ( ; Dnr 02/081/214) utredning av VA-påverkan (L Nilsson, Gullmarsstrand; ) utredning av trafik (L Nilsson, Gullmarsstrand; ) geoteknisk utredning (B G Lindh AB ) kompletterande geoteknisk utredning (GEO-gruppen AB; PM ) miljökonsekvensbeskrivning (Rådhuset Arkitekter AB; ) Utställningsutlåtande ( ; Dnr 02/081/214)

3 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 2/15 PLANBESKRIVNINGENS INNEHÅLL HANDLINGAR... 1 PLANBESKRIVNINGENS INNEHÅLL... 2 PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE... 3 PLANPROGRAM... 3 RIKSINTRESSEN... 3 PLANDATA... 4 Planområdets läge och yta... 4 Ägoförhållanden... 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 4 Översiktliga planer... 4 Detaljplaner och förordnanden... 4 Miljökonsekvensbeskrivning... 5 KOMPLETTERINGAR UNDER PLANPROCESSEN... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR INOM PLANOMRÅDET... 8 Mark... 8 Geotekniska förhållanden & stabilitet... 8 Grundläggning... 9 Radon Bebyggelse Tillgänglighet Vatten Gator & trafik Parkering Teknisk försörjning Administrativa frågor MEDVERKANDE... 14

4 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 3/15 PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE Planen berör två aspekter: parkeringsplatser och utökad, kompletterande byggrätt för bastuanläggning och förrådsbyggnader på Gullmarsstrand. Företaget Gullmarsstrand Hotell & Konferens AB (hädanefter benämnt Gullmarsstrand) har en framskjuten position bland liknande företag i landet. Gullmarsstrand är en av Skaftös största arbetsplatser. Antalet sysselsatta motsvarar omkring 30 årsanställda. Anläggningen och verksamheten har utvecklats och förändrats fortlöpande för att möta nya behov och har nu 75 gästrum. Tidigare antagna planer för fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480 ( Gullmarsstrand ) och Skaftö-Fiskebäck 24:3 (annexet Klinten ) ger förutsättningar till ytterligare gästrum samt spa (kur- & bastuanläggning). Det har dock visat sig att byggrätten för bastuanläggningen är för snålt tilltagen. Då Gullmarsstrand avser att ta över skötseln av parkeringen behövs dessutom plats för förråd/maskinbod intill befintligt återvinningshus. Parkeringsfrågan behöver också ses över. Den nu föreslagna planen avser att 1. säkerställa Gullmarsstrands parkeringsbehov genom att i plan fastställa ett tiotal befintliga parkeringsplatser på allmän platsmark längs Danskeberget sydost om Strandvägen 2. utöka befintlig byggrätt med ca 200 m 2 för bastuanläggningen samt förråd och 45 m 2 för byggrätten på vattenområde. PLANPROGRAM Detta förslag medför inte några stora förändringar av rådande förhållanden i eller i anslutning till planområdet. Det stämmer överens med kommunens översiktsplan. Något planprogram har inte ansetts nödvändigt. RIKSINTRESSEN Skaftö är belägen inom ett kustområde som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser i miljöbalken. Kustområdet är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Ingrepp i miljön får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Hushållningsbestämmelserna skall dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv.

5 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 4/15 Fiskebäckskils kulturmiljö är riksintressant för kulturminnesvården. Vattnet inom planområdet är av riksintresse för fiskreproduktion och för fritidsfiske. Denna nya detaljplan innebär inte några ingrepp i natur- och kulturvärden på land. Marken inom planområdet är redan anlagd för bilparkering. Kulturvärdena kan skyddas som i den hittills gällande planen. Vattenområdet påverkas endast marginellt i jämförelse med tidigare detaljplan genom den nu något utökade bastubyggnaden. Tidigare gjord miljökonsekvensbeskrivning anses gälla. PLANDATA Planområdets läge och yta Området omfattar mark- och vatten inom fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 1:405 och 1:480. Det är beläget i norra delen av Fiskebäckskil, väster om Fiskebäckskilsvikens mynning mot Gullmarn. Det gränsar i norr mot hotellanläggningen Gullmarsstrand, i öster mot Danskeberget med gammal bostadsbebyggelse och i väster mot Bökeviken. Planområdets yta är omkring 1960 m 2 varav omkring 690 m 2 är vatten. Ägoförhållanden Fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:405 tillhör Lysekils kommun. Fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480, tillhör Lysekils kommun och upplåts med tomträtt till Gullmarsstrand Hotell & Konferens AB. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Enligt översiktsplanen för Lysekils kommun, antagen av kommunfullmäktige 1990, ingår planområdet i en värdefull kulturmiljö inom Fiskebäckskil och Östersidan. Vattnet ingår i vattenområde där kommunen vill ha möjlighet att bygga ut och anlägga båthamnar, badplatser och andra anläggningar som hör till tätortsbebyggelse. Nya anläggningar skall föregås av detaljplan. Enligt planen ingår Fiskebäckskil i ett område av allmänt kommunalt intresse för friluftsliv, rekreation och turism. Detaljplaner och förordnanden Planområdet omfattas av detaljplan fastställd av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän (plan Sö 51). I planen har marken inom fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:405 avsatts till parkeringsändamål ( Specialområde Tp ) samt Allmän plats.

6 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 5/15 Snedparkeringen längs Danskeberget ingår idag i allmän platsmarken för gatuändamål. Vattnet har avsatts till Vattenområde V som inte får överbyggas. Längs vattnet skall området vara tillgängligt för allmänheten. Se Illustration 1 nedan. I norr gränsar planområdet till Gullmarsstrand och överlappar till viss del en nyare plan antagen av byggnadsnämnden i Lysekil (plan Sö 64). Planen gav förutsättningar till en nu förestående tillbyggnad med bastuanläggning. Den berörda delen av planområdet är planlagd som Hotell- och konferenslokaler K. Det har dock visat sig att byggrätten vid bryggan (där det idag står två sjöbodar) är för snålt tilltagen för den bastu som önskas. Dessutom behöver den befintliga återvinningsboden kompletteras med förråd/maskinbod för skötsel av parkeringsplatsen, samt plats planläggas för flytt av befintliga sjöbodar. Se Illustration 2 nedan. Planområdet berörs inte av några naturvårdsförordnanden, strandskydd eller liknande. Miljökonsekvensbeskrivning Inför framtagande och fastställande av tidigare plan (Sö 64, se ovan), gjordes en miljökonsekvensbeskrivning (Rådhuset Arkitekter AB ). Förutsättningarna var en byggnad om ca 65 m 2 som står på 4 eller 9 pelare ner till botten. Man bedömde att det föreslagna bygget inte skulle medföra några stora effekter på den marina miljön i området. En effekt av skuggningen från byggnaden medför troligen att ålgräsbeståndet reduceras inom den aktuella ytan. Pålarna ger ingen nämnvärd effekt på vattengenomströmningen i området. Vid själva pålningsarbetet kommer sannolikt skador att uppstå på ålgräset. Dessa kan minimeras genom att anläggningsarbetet genomförs under oktober månad. Skillnaden mot tidigare förutsättningar är storleken på bastubyggnaden, ej antalet pelare. Effekterna av den nu föreslagna byggnaden bör även de kunna bedömas vara små. KOMPLETTERINGAR UNDER PLANPROCESSEN Under framtagande av denna antagandehandling har följande justeringar av det utställda planförslaget gjorts: 1. Planbeskrivningen har förtydligats angående stabiliteten i området.

7 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 6/15 2. Genomförandebeskrivningen har kompletterats angående vattendomsförfarandet i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. 3. I genomförandebeskrivningen anges att ytan för parkeringsändamål inte kommer att regleras till Skaftö-Fiskebäck 1:480. Illustration 1. Gällande plan för Skaftö-Fiskebäck 1:405. Skala 1:1000.

8 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 7/15 Illustration 2. Gällande angränsande och delvis överlappande plan för Skaftö-Fiskebäck 1:480. Berörd del är skrafferad. Skala 1:1000.

9 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 8/15 FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR INOM PLANOMRÅDET Mark Marken inom planområdets har kommit till genom utfyllnader i Bökeviken. Huvuddelen av området används nu som parkering till Gullmarsstrand. Allmänheten kan passera över hela området och längs vattnet. Utmed planområdets finns gata, Strandvägen, till omgivande bebyggelse och till gångväg mot Fiskholmen norr om Gullmarsstrand. Denna nya detaljplan innebär inte någon förändring av dagens markutnyttjande. Allmänheten skall kunna röra sig över platsen och längs vattnet som hittills. Geotekniska förhållanden & stabilitet Tidigare utredningar. Konsultföretaget GF utförde 1983 en geoteknisk utredning som visade att berget låg på ca 3 till 5 m djup i en linje för gavlarna mot Strandvägen och att utfyllning skett med 2 till 2,5 m sprängsten. Under fyllningen fanns sand och silt på berg. I den södra delen av området, nuvarande parkeringsområdet, har berget delvis avsprängts varpå fyllning utlagts till nuvarande höjder +1,3 +1,8 meter. Mot nordväst faller berget undan till drygt 20 m djup. Konsultföretaget B G Lindh AB utförde 2000 en geoteknisk utredning med stabilitetsberäkningar i två sektioner ut mot vattnet (redovisat i Geoteknisk undersökning för detaljplan, B G Lindh AB, Göteborg, ). En sektion A A, berör nu aktuell plan. Stabilitetshöjande åtgärder för området omkring sektion A A har vidtagits enligt förslag från B G Lindhs utredning. Ny, kompletterande utredning. GEO-gruppen i Göteborg AB har utfört en kompletterande geoteknisk utredning angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar: Jordlagerföljd & fyllning. Jordlagren inom planområdet utgörs huvudsakligen av fyllning på berg. Fyllningen utgörs av sprängstensmassor med mullhaltig sandig lera och lerig sand. Fyllningens mäktighet uppgår till ca 2 2,5 meter. Berget bedöms ligga på 2 till 5 m under markytan inom aktuellt markområde.

10 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 9/15 Grundvatten. Grundvattenytans nivå följer i stort nivån i Gullmarsfjorden. Stabilitet. Stabilitetshöjande åtgärder har vidtagits för delområdet för planerad bastuanläggning, för området söder därom bedöms stabiliteten vara tillfredsställande. För befintlig parkeringsplats finns ett väl utfört erosionskydd med en bedömd tjocklek av minst 1 m och längd, mot vattnet, ca 3 m från krön. Erosionsskyddet sträcker sig från befintlig sjöbod ca 90 meter mot söder. Sättningar. Sättningar i befintlig fyllning är svåra att beräkna men kan åtgärdas genom packning av befintliga fyllnadsmassor. Fyllningen innehåller humusjord vilket innebär att sättningar kan uppstå även efter packning. Schaktning. Schakter under grundvattenytan kan medföra jordflytningsproblem i jorden mellan sprängstenen. Åtgärder. Tillfredsställande stabilitet enligt skredriskkommissionens anvisningar skall erhållas. Åtgärderna skall genomföras innan utbyggnad. För att ytterligare höja säkerhetsfaktorn mot skred föreslås följande: Inför byggande innanför sjöbodarna intill bryggans västända schaktas ur till strax under medelvattenytan från bryggans insida till tio meter innanför bryggan. Schaktet återfylls med cementstabiliserad lättklinker som omedelbart täcks med samkross. Grundläggning När säkerheten mot skred är tillfredsställande kan till- och nybyggnader på land utföras. Grundläggning utförs på frostskyddad fribärande betongplatta på stålkärnepålar eller betongfyllda stålpålar borrade eller slagna till stopp i berg. Vid tillbyggnader skall betongplattorna dymlas ihop med befintliga så att de blir kontinuerliga och kan ta upp dragkrafter och moment. Erosionsskydd. Sättningar uppstår i marken innanför bryggan på grund av att finmaterial i stenfyllningen spolas ur när vågor slår in i slänten mot vattnet. För ytterligare säkerhet bör erosionsskyddet i slänten förstärkas och dras ut till omkring fyra meter från slänten. Stenstorleken i skyddet bör vara 0,2-1,0 meter. Förstärkningen av erosionsskyddet skall kunna utföras utan prövning och miljödom enligt miljöbalken. Vattenområde. Bastubyggnaden i vattnet grundläggs på stålrörspålar som sidostabiliseras med betongplattor.

11 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 10/15 Radon Området har i tidigare utredningar klassats som normalradonmark. Radonskyddat utförande med täta rörgenomgångar av ledningar genom bottenbjälklaget skall därför utföras. Volymskiss med befintlig tvåvånings servicebyggnad och föreslagen flytt av sjöbodar och utökad bastuanläggning. Vy från Klinten. Befintlig servicebyggnad. Vy från Klinten och från parkeringen. Bebyggelse Den geotekniska undersökningen från 1999 visar att en större del av området kan bebyggas om stabiliteten höjs. I planen från 2000 utökades byggrätten för att 1) ge möjligheter till tillbyggnader av befintliga konferens- och gästbyggnader, 2) nybyggnad av en liten bastubyggnad i vattnet utanför bryggan i sydväst, 3) begränsat nybyggande på marken i sydväst vid parkeringen (spa- och bastuanläggning) och 4) för att omfatta de byggnader som kommit till utanför byggrätten i gällande plan. Byggnadshöjderna ändrades något för att anpassas till rådande förhållanden. Inför byggandet av spa-anläggningens (landbaserade) bastu finner Gullmarsstrand att byggrätten är för snålt tilltagen. Man vill lösa detta genom att ta i anspråk den byggrätt som idag upptas av två sjöbodar och utöka denna mot nordväst (mot bryggan) och mot sydost (genom att ansluta till befintlig planlagd byggrätt). Befintlig byggrätt på platsen för sjöbodarna och återvinningshuset utökas med ca 200 m 2. Allmänhetens tillträde till bryggan längs vattnet bibehålles.

12 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 11/15 Hushöjd och takvinkel blir lika eller lägre än befintlig planlagd byggrätt (3,5 m/8-17 ), d.v.s. lägre än den befintliga tvåvåningsbyggnaden in mot berget med byggnadshöjden 4,2 m. Planlagd byggrätt i vattnet ingår i planområdet och utökas från ca 65 m 2 till 110 m 2. Antalet stödpelare till botten (4 eller 9 st) ändras ej jämfört med tidigare förslag. Tillgänglighet Gullmarsstrand är med några få undantag helt tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Nybyggnader skall utformas så att tillgängligheten inte sätts åt sidan. Vatten Vattnet mot Bökeviken utanför Gullmarsstrand har i gällande plan avsatts som öppet vattenområde. I sydväst utanför parkeringen skall det vara fritt. Några bryggor har inte kommit till utöver den långbrygga som klär in markslänten mot vattnet framför Gullmarsstrand och som används av allmänheten som gångbrygga samt för gästbåtar och bad. I gällande plan har avsatts ett litet område för en bastubyggnad i vattnet omkring tre meter utanför långbryggan vid dess södra ända. Vattendjupet är ca två meter. Bastubyggnadens effekter på den marina miljön har undersökts. Effekterna är små. Jämfört med tidigare plan utökas bastubyggnadens yta något utan att antalet stödpelare i vattnet blir fler. Skillnaden i påverkan får även fortsättningsvis anses som liten. För övrigt görs inte några ändringar i förhållande till vad som anges i den nu gällande planen. Byggnaden får dock inte uppföras utan prövning och miljödom enligt miljöbalken. Gator & trafik Gullmarsstrand och planområdet nås med bil och buss via vägar och gator utanför och i ytterkanten av Fiskebäckskils gamla bebyggelse. Biltätheten i Fiskebäckskil har ökat kraftig under senare år, framför allt hos de sommarboende. Sommartid är de smala gatorna och vägarna tätt trafikerade av boende och besökande. Då är trafik och parkering ett problem i hela samhället. Vintertid är trafiken mycket liten. Den föreslagna planen innebär ingen ytterligare trafikbelastning då utbyggnaden riktar sig till de befintliga kunderna på hotellanläggningen.

13 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 12/15 Gullmarsstrand har sedan 1996 ett pågående projekt för att föra över bilburna konferensgäster till buss. Fram till idag har antalet bilar halverats på årsbasis. Man har bland annat avtal med ett antal bussföretag som ordnar prisvärda gruppresor för konferensdeltagare. Planen innebär inte några fysiska förändringar av befintliga gator, vägar eller parkeringar för motorfordon. Ingen naturmark tas i anspråk. Parkering Gällande detaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:405 antogs Fastigheten är planlagd som Allmän plats samt kvartersmark Specialområde Tp (parkeringsändamål). På fastigheten finns idag ca 43 p-platser på kvartersmark. På allmän platsmark finns dessutom ca 40 platser avsedda för korttidsparkering (4 timmar). Därutöver, invid Danskeberget längs Strandvägens sydöstra sida, ligger idag ett tiotal parkeringsplatser på allmän platsmark (lokalgata) som enligt avtal med kommunen disponeras av Gullmarsstrand. Det är dessa platser som berörs av denna plan. Enligt erfarenhet behöver Gullmarsstrand i framtiden disponera ytterligare parkeringsplatser för sina gäster och personal. Detta görs genom att tillföra parkeringsplatserna vid Danskeberget på allmän platsmark till kvartersmark och sedan genom köp eller annat avtal disponera dessa. Gullmarsstrand vill också kunna kontrollera parkeringsytans skötsel och utseende. Detta är särskilt viktigt under de perioder av året då parkeringen inte utnyttjas fullt ut. Parkering för allmänheten berörs inte i detta planförslag. Det totala antalet parkeringsplatser blir detsamma som i dagsläget. Planens syfte är inte att utöka parkeringsytan, utan att för Gullmarsstrand bättre kunna disponera och sköta hela parkeringen som en integrerad del av anläggningen. Teknisk försörjning Planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-utredning utförd av Gullmarsstrand visar på att spaanläggningen i huvudsak kommer att 1) användas under höst vinter vår; 2) använda återcirkulerande vatten med rening; och 3) ersätta en befintlig bastuanläggning. Dess totala påverkan kan bedömas överstiga befintlig användning med som mest 500 tappliter per dygn.

14 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 13/15 Administrativa frågor Gullmarsstrand avser att köpa, arrendera eller på annat sätt förfoga över kvartersmarken planlagd som P på planområdet. Samtidigt ses dagens avtal för parkering över och revideras på lämpligt sätt. Allmän platsmark har kommunen som huvudman. Mark planlagd som Hotell och konferens K ägs Lysekils kommun och upplåts med tomträtt till Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB. Genomförandetiden för planen är 5 år

15 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:405 m.fl. Planbeskrivning Sid 14/15 MEDVERKANDE Planen har utarbetats av arkitekt Johan Nilsson, Rossing Arkitekter AB, efter samråd med miljö- & stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret i Lysekil. Göteborg Tomas Rossing Arkitekt SAR/MSA Rossing Arkitekter AB Haga Nygata Göteborg Johan Nilsson Arkitekt MSA Rossing Arkitekter AB

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling Detaljplan för tre villatomter, del av Jörlanda-Berg 1:66 Stenungsunds kommun Antagandehandling PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad SAMRÅDSHANDLING P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun Upprättad 2008-04-15 Ulf Zettersten arkitekt SAR/MSA P L A N B E S K R I V N I N G tillhörande detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av TOFTA 2:1, Hagekilens Båthamn, Stocken Orust kommun, Västra Götalands län Kommunstyrelseförvaltningen

Detaljplan för del av TOFTA 2:1, Hagekilens Båthamn, Stocken Orust kommun, Västra Götalands län Kommunstyrelseförvaltningen Detaljplan för del av TOFTA 2:1, Hagekilens Båthamn, Stocken Orust kommun, Västra Götalands län Kommunstyrelseförvaltningen Antagen av KF 2009-06-25, 84 Laga kraft 2009-07-22 Miljö- och byggnadsenheten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

16-LAU Liden. Liden : Lr Lr :26 17:1 5:22 8:23 8:12 8:7 8:6 29:1 8:11 5:23 8:14 5:24

16-LAU Liden. Liden : Lr Lr :26 17:1 5:22 8:23 8:12 8:7 8:6 29:1 8:11 5:23 8:14 5:24 Träind. Träindustri Mek.ind. Storegården Vedum Lövaråsen Palmhem Träind. Träindustri Skola Mek.ind. Vedum Lövaråsen Laske-Vedums Kyrka Liden Idrottsplats Palmhem Träind. Träindustri Mek.ind. Storegården

Läs mer

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen Brygga F Brygga A Brygga G SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-15 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:77, Aspö, i Länna församling

Läs mer

Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde

Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde Dnr: BN 2016-612 Samrådshandling Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde Hässleholms kommun, Skåne län Vy från aktuellt fritidshusområde och gällande

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Del av Kv Kastanjen DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING. Planområdet

Del av Kv Kastanjen DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING. Planområdet Planområdet HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 07-02-01 Samrådsredogörelse dat 07-04-24 Planen antagen 2007-04-24 Laga kraft

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i juni 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2013-08-28 Beslut om granskning Antagen Vunnit laga

Läs mer

PLANBESKRIVNING INKL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING INKL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Antagen av Miljö- och byggnämnden 2004-01-29 3 Detaljplan för HÅLLÖ FISK AB, Kalvbogen 1:128 m fl Sotenäs kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING INKL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2003-09-25,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-06-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-06-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-06-05 4 (23) 82 DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:480 M.FL. FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2011-94-214 Ett förslag

Läs mer

Del av Brännebrona 1:45 DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING

Del av Brännebrona 1:45 DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 2008-03-19 Planen antagen 2008-02-26 Laga kraft 2008-10-17 Genomförandetiden utgår 2018-02-26

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Blåsippan 6 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

Blåsippan 6 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Blåsippan 6 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANKARTA PLANBESKRIVNING MED ILLUSTRATIONER BEHOVSBEDÖMNING GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Lackes 1 m m i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Lackes 1 m m i stadsdelen Tensta STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-29 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Lackes 1 m m i stadsdelen

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun PM Geoteknik 160229 Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun Datum: 2016-02-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 516-1068 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Norr 29:5, kvarteret Stadsdiket (del av)

Norr 29:5, kvarteret Stadsdiket (del av) LAGAKRAFTBEVIS 2010-08-13 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 10BMN255 Handläggare: Thobias Nilsson Norr 29:5, kvarteret Stadsdiket (del av) Detaljplan för utbyggnad av handelslokaler Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, Planarkitekt maj 2008 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet Postadress Besöksadress

Läs mer

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 1(11) Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 Upprättad den 24 sept 2013 Laga kraft 2014-04-28 Antagandehandling Planbeskrivning Miljöbedömning Planens

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå ANTAGANDEHANDLING Dnr. MBN 2011-407 Version Plannr. V1 D 2030 Planhandling Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG arkitekter i Piteå Postadress

Läs mer