VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12."

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 35 / April 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 35 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens propositioner om dels en enklare planoch bygglag, dels förslaget om reformation av hyressättningssystemet samt nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. VI TAR UPP NÅGRA INTRESSANTA RÄTTSFALL angående hyresvärds skadeståndsansvar för felaktigt uppgiven lägenhetsyta, uppsägning med anledning av ett stort antal telefonhot, störningar i form av buller från tvättstuga samt knivincident som inte ledde till hyresavtalets upphörande. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12. VILL DU LÄSA TIDIGARE NUMMER AV EXPERTEN I HUSET så kan du besöka vår hemsida och logga in på Experten i Huset. Där hittar du alla våra nyhetsbrev samt rättsfall som vi tidigare publicerat. Anders Hildebrand, Mats Eriksson och Josefin Landqvist Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning ARTIKLAR Regeringens proposition om förändrat hyressättningssystem samt nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag... sid 3 Regeringens proposition om en enklare plan- och bygglag... sid 4 RÄTTSFALL Betydelsen av en i hyresavtalet felaktigt omnämnd lägenhetsyta... sid 5 Hot på telefonsvarare medförde att hyresavtalet upphörde... sid 7 Knivincident ansågs ej utgöra särskild allvarlig störning... sid 9 Miljödomstolens prövning av störningar i form av buller från tvättstuga i anslutning till bostadslägenhet... sid 11 KPI, referensränta m.m... sid 12 Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 2

3 Artiklar Förslag om nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler I en proposition som regeringen överlämnat till riksdagen föreslås nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt nya regler för hyressättningen. Allmännyttans hyresnormerande roll föreslås avskaffas. Den 25 mars 2010 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition som kan förändra hyressättningsmodellen samt ge nya villkor för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Den första viktiga delen av förslagen i propositionen är att ett kommunalt bostadsaktiebolag ska verka enligt affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav. Detta skiljer sig mot vad som tidigare gällt eftersom det innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i kommunallagen. Vidare ska de kommunala bostadsaktiebolagen förvalta fastigheter i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I propositionen framgår också att om en kommun väljer att inte i egen regi utföra en åtgärd enligt bostadsförsörjningslagen så ska uppdraget att utföra åtgärden lämnas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll föreslås ersättas med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror. Syftet är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad där kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor. Det ska enligt propositionen också införas en skyddsregel mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag. Skyddsregeln innebär att om den hyra som är att anse som skälig vid en hyresprövning är väsentligt högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska hyresnämnden, om inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyran ska betalas med lägre belopp under en skälig tid. Skyddsregeln kommer även att kunna tillämpas i de fall hyran bestäms genom förhandlingsöverenskommelse i enlighet med hyresförhandlingslagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Vill du läsa mer >> se proposition 2009/10:185, Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 3

4 En enklare plan- och bygglag I proposition till riksdagen föreslås en enklare plan- och bygglag. De väsentliga nyheterna är att plan- och byggprocesserna skall förenklas och att kontrollen av byggandet skärps. Regeringen har den 18 mars 2010 överlämnat en proposition till riksdagen angående en enklare plan- och bygglag, som är tänkt att ersätta den nu gällande lagen, samt också ersätta lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av ett stort antal utredningsförlag och innebär i korthet att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Därutöver har man för att underlätta tillämpningen av den nya lagen moderniserat språket och viktiga termer har definierats. Nyheter i lagen är att det införs nya bestämmelser som innebär att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande. Bakgrunden till detta är att kommunernas planering bör kunna spela en viktig roll i klimatarbetet. Det kommer också att införas en möjlighet för kommunerna att i detaljplaner ställa krav på skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Hänsyn ska också tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik. En annan viktig nyhet är att en maximal handläggningstid på högst tio veckor införs för bygglov om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Beträffande bygglov införs också en skyldighet att pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i bygglovet. Det generella kravet på bygganmälan före byggstart kommer vidare att slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas kommer dock att krävas startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk kommer det också att krävas ett slutbesked. Ett led i förenklandet är även att det av bygglovsbeslutet uttryckligen ska framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas. Samtidigt tydliggörs bestämmelserna om vilka handlingar som ska finnas med i en bygglovsansökan. Lagen föreslås att träda i kraft den 2 maj Vill du läsa mer >> Proposition 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 4

5 Rättsfall Felaktig cirkauppgift avseende lägenhetsyta ska prövas i hovrätten Högsta domstolen anser att Svea hovrätt skulle ha prövat vilken betydelse felaktig lägenhetsyta har i skadeståndssammanhang när ytuppgiften lämnats som en cirkauppgift. Enligt det mellan parterna gällande hyresavtalet angavs att lägenhetens yta uppgick till cirka 40 kvm. Vid en kontrollmätning år 2005 visade det sig dock att ytan uppgick endast till 34 kvm. Detta förhållande ledde till att hyran för lägenheten per den 1 januari 2006 sänktes med 7,5 procent. Ytuppgiften hade lämnats som underlag för förhandlingar i enlighet med den förhandlingsordning som lägenheten omfattades av. Hyresgästen väckte därefter talan mot hyresvärden och yrkade ersättning för den skada i form av för hög hyra hon hade lidit sedan 1997 då hyresförhållandet inleddes. Tingsrätten biföll hyresgästens skadeståndstalan och anförde följande i domskälen. Den första frågan är om den i hyresavtalet och vid hyresförhandlingarna felaktigt angivna ytan är att anse som en utfästelse på vilken det grundas ett skadeståndsansvar för hyresvärden. Högsta domstolen har i ett tidigare mål, (NJA 2002 s.477) slagit fast att en uppgift om en lägenhets storlek har så stor betydelse för fastställandet av hyran att den, om den lämnats utan reservation, normalt får anses utfäst gentemot en hyresgäst, även i de fall uppgiften lämnats som underlag för förhandlingar enligt hyresförhandlingslagen. Detta gäller oavsett att en lägenhets bruksvärde fastställs av flera faktorer än ytan. Den andra frågan är vilken betydelse det har att lägenhetens yta har angivits såsom en cirkauppgift. Tingsrätten ansåg att omständigheten att ytan angivits som en cirkauppgift fick anses utgöra en form av reservation i detta avseende. Vidare anfördes att för att en hyresvärd skulle kunna undgå skadeståndsansvar med hänvisning till en sådan reservation bör enligt tingsrättens mening skillnaden mellan uppgiven yta och verklig yta vara relativt liten. I detta fall uppgick dock skillnaden till 15 procent, vilket enligt tingsrätten är en betydande avvikelse. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 5

6 Tingsrätten prövade därefter om hyresgästen lidit någon skada på grund av att utfästelsen om lägenhetens yta brustit. Hyresvärden invände att hyresgästen inte hade lidit någon skada med anledning av ytangivelsen eftersom lägenhetens yta inte har haft någon, eller i vart fall väldigt ringa, betydelse för hyrans fastställande. Högsta domstolen har i den tidigare angivna domen uttalat att vid bedömningen av skada, en jämförelse ska göras mellan den hyra hyresgästen har kommit att betala på grund av den felaktigt angivna ytan, och den hyra hyresgästen skulle ha haft att betala om lägenhetens verkliga yta varit känd. Tingsrätten ansåg att omständigheten att hyran sänktes med 7,5 procent efter det att lägenhetens verkliga yta hade blivit känd talade starkt för att skadan uppgick till ett belopp motsvarande en nedsättning av hyran under hela hyrestiden med samma procentsats. Några andra omständigheter som tydde på att övriga variabler än ytan för hyrans bestämmande skulle ha ändrats under hyrestiden kunde inte påvisas vilket enligt tingsrätten medförde att hyresgästens yrkande om skadans storlek fick anses vara styrkt. Målet överklagades av hyresvärden men erhöll inte prövningstillstånd i hovrätten. Beslutet om prövningstillstånd överklagades av hyresvärden därefter till högsta domstolen som ansåg det vara av vikt att pröva vilken betydelse det har att den felaktiga uppgiften om lägenhetsytan var en cirkauppgift och om en sådan uppgift kan vara skadeståndsgrundande. Därutöver fanns det enligt högsta domstolen anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. Experten i Huset kommer att följa upp målet när dom meddelats av hovrätten. Vill du läsa mer >> Stockholms tingsrätts dom i mål nr T Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 6

7 Hot på telefonsvarare medförde att hyresavtalet upphörde Advokatfirman har biträtt en hyresvärd vars hyresgäst var missnöjd med erbjuden evakueringslägenhet och med anledning därav talade in ett stort antal telefonhot på en av bolagets anställdas telefonsvarare. Hovrätten ansåg att hoten var så allvarliga att hyresavtalet skulle upphöra. Hyresgästerna i en fastighet på Södermalm skulle evakueras i anledning av en större renovering av fastigheten. En av hyresgästerna blev så upprörd av den erbjudna ersättningslägenhetens skick att han under julhelgen 2008 talade in ett stort antal telefonhot på den ansvariga uthyrarens telefonsvarare på arbetsplatsen. Telefonhoten var av mycket grov karaktär och innehöll bland annat ett flertal kränkande tillmälen. Exempelvis sa mannen att han hade försökt få tag på hennes adress, att han kände till att hon har man och barn, att han hade blivit uppmanad av vänner att åka hem till henne och slå sönder hennes lägenhet och lära hennes man att örfila henne med mera. Hyresvärdens företrädare blev mycket rädd av det inträffade och mådde dåligt av det även lång tid i efterhand. Därutöver kände hon sig otrygg i arbetet på sätt som hon inte känt tidigare, exempelvis vid besiktningar i enskilda hyresgästers lägenheter. Hyresvärden sagt i anledning av telefonhoten upp hyresgästens hyresavtal med tre månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Efter det att hyresvärden sade upp hyresgästen återkom han per telefon till uthyraren och sa att varken hon eller den för ombyggnationen ansvarige personen skulle ha några arbeten kvar när ombyggnationen var färdig. Härutöver fick hyresvärden efter uppsägningen reda på att hyresgästens grannar under flera års tid blivit störda av honom då han spelat hög musik och sagt oförskämdheter till de som begärt att han skulle sänka musiken. Ingen granne hade dock vågat ringa störningsjouren i rädsla för mannen. Hyresgästen anförde under förhandlingen i hyresnämnden att han led av en psykisk sjukdom och att han vid tiden för telefonhoten mådde väldigt dåligt och att han var påverkad droger och alkohol som förvärrade hans psykiska tillstånd. Hyresnämnden biföll genom beslut hyresvärdens talan och anförde i beslutet att den av hyresvärden företedda bevisningen i form av ljuduppspelningar av telefonhoten gav en tillräckligt entydig bild av störningar av ett slag som inte ska accepteras. Genom de domar som hyresvärden åberopat avseende hyresgästens aggressivitet fanns inte heller skäl för annat än att se allvarligt på det inträffade, varför hyresvärdens upphörsyrkande bifölls och hyresgästen hade att avflytta. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 7

8 Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut till hovrätten som höll muntlig förhandling i målet. I hovrättens beslut meddelat anfördes att de inspelade telefonmeddelandena innefattade såväl hot som en mängd kränkande uttryck. Vidare upplevde hyresvärdens företrädare hoten som allvarligt menade och tog mycket illa vid sig. Genom hyresgästens otillbörliga beteende som var riktat mot en anställd hos bolaget, hade han allvarligt brustit i skyldigheten att iaktta gott skick. Vad hyresgästen anförde om sin sjukdom föranledde ingen annan bedömning varvid hyresavtalet skäligen inte borde förlängas och överklagandet avslogs därmed. Vill du läsa mer >> Svea hovrätts beslut i ärende ÖH Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 8

9 Knivincident ansågs ej utgöra särskild allvarlig störning En man tog emot en gäst i sin lägenhet varefter tumult utbröt. Hyresvärden sade upp hyresgästens hyresavtal på grund av särskilt allvarliga störningar i boendet. Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten hyresvärdens talan. Enligt 25 st 2 hyreslagen skall hyresvärden vid störningar anmoda hyresgästen att tillse att störningarna omedelbart upphör. Bedöms störningen till sin art och omfattning vara särskilt allvarlig gäller emellertid inte, enligt 25 st 3 hyreslagen, det formella kravet ovan om tillsägelse att vidta rättelse utan dröjsmål, utan hyresvärden är berättigad att utan föregående rättelseanmaning säga upp hyresavtalet. Enligt förarbetena till hyreslagen, är det framförallt i två situationer som det är motiverat att hyresgästen med omedelbar verkan kan skiljas från lägenheten. Dels vid allvarlig brottslighet som har samband med boendet, dels när en hyresgäst inte klarar av sitt boende på grund av psykisk sjukdom eller liknande problem och det kan antas att en rättelseanmaning inte kommer att leda till rättelse samt att det är frågan om störningar som kan betecknas som outhärdliga för de boende. I dom meddelad av Hovrätten för Övre Norrland den 15 december 2009, mål nr T , behandlas frågan om en hyresgäst gjort sig skyldig till särskilt allvarliga störningar och om hyresvärden därför varit berättigad att säga upp hyresavtalet utan föregående rättelseanmaning. Hyresvärden yrkade hos kronofogdemyndigheten i ansökan om handräckning att hyresgästen skulle förpliktigas avflytta från sin lägenhet. Hyresgästen bestred ansökan och målet överlämnades på hyresvärdens begäran till tingsrätten för vidare handläggning. Händelsen som låg till grund för uppsägningen var att hyresgästen en natt tagit emot en gäst i sin lägenhet. Hyresgästen och besökaren hamnade i bråk och det uppstod tumult i lägenheten med resultatet att det blev ett stort hål i prövningslägenhetens dörr och att det blev blodstänk i trappuppgången. Hyresvärden var av uppfattningen att störningen var av särskilt allvarligt slag och sade upp hyresgästens hyresavtal utan föregående rättelseanmaning. Hyresvärden angav som grund för sina yrkanden att hyresgästen åsidosatt vad som åligger en hyresgäst enligt 25 hyreslagen genom att utsätta dem som bor i omgivningen för störning som i sådan grad kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras boende att de skäligen inte bör tålas samt vid sin användning av lägenheten inte iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 9

10 Hyresgästen bestred käromålet och angav att han hade blivit anfallen av sin gäst när han avvisat densamma från lägenheten. Den avvisade personen hade börjat sparka på dörren och det hade uppstått ett hål i dörren. För att personen i fråga skulle gå därifrån höll han ut en kniv genom hålet varefter han själv flydde från lägenheten balkongvägen. Hyresvärden åberopade som bevisning i målet fotografier på sårskadorna och på trapphuset samt läkarintyg, utdrag ur polisförhör med hyresgästen samt förhör med en av hyresvärdens ställföreträdare. Av läkarintyget framgick att de skador som påträffades på besökaren orsakats av kniv. Tingsrätten hänvisar i sina domskäl till förarbetena och framhåller att bestämmelsen om särskilt allvarliga störningar i boendet bara skall tillämpas i undantagsfall; det ska vara fråga om mycket grava fall av störningar med hänsyn till art och omfattning. Utan att motivera sitt beslut ytterligare konstaterar tingsrätten sedan att det som låg hyresgästen till last utgör sådan särskilt allvarlig störning i boendet att hyresvärden varit berättigad att utan föregående uppmaning säga upp hyresavtalet. Hyresgästen överklagade tingsrättens beslut. Hovrätten konstaterade inledningsvis att parterna var ense om att mannen tagit emot en gäst i lägenheten och att det därefter uppstått tumult. Enligt hovrätten framgick det dock inte av utredningen i målet om tumultet varit störande för övriga boende i fasigheten varför hyresvärden inte lyckades styrka att det som förekom under gästens besök i hyresgästens lägenhet utgjort en särskilt allvarlig störning i hyreslagens mening. Hovrätten anförde därefter avseende det fortsatta händelseförloppet att inte annat var visat än vad hyresgästen uppgett, nämligen att han avvisade sin gäst från lägenheten, att denne därefter försökte att med våld ta sig in i lägenheten, bl.a. genom att sparka sönder dörren, att hyresgästen använde kniv för att hindra gästen att ta sig in i lägenheten och att gästen blev skadad av kniven. Hovrätten anförde vidare att det i och för sig får antas att det inträffade sammantaget innebar en mycket allvarlig störning för övriga boende i fastigheten, men att störningen emellertid inte synes ha varit riktad mot dem och att störningen inte i övrigt hade varit av den art och omfattning som anges i förarbetena. Hovrätten tycks även ha tagit i beaktande att hyresgästen genom lagakraftvunnen dom frikänts från ansvar för misshandel och skadegörelse, medan besökaren fällts till ansvar och ålagts skadeståndsskyldighet. Hovrätten kom härmed till slutsatsen att inte heller det som inträffade i det senare ledet av händelseförloppet kunde läggas hyresgästen till last som en särskilt allvarlig störning. Hovrätten ändrade således tingsrättens dom och ogillade hyresvärdens talan, varför hyresavtalet löper vidare på oförändrade villkor. Vill du läsa mer >> se hovrätten för nedre norrlands dom i mål T Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 10

11 Miljödomstolens prövning av störningar i form av buller från tvättstuga i anslutning till bostadslägenhet En kvinna klagade på bullerstörningar från en grovtvättstuga i anslutning till sin lägenhet. Trots att både Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Länsstyrelsen ansåg att ljudnivåerna från tvättstugan låg under Socialstyrelsens riktlinjer fann miljödomstolen att ytterligare utredning krävdes. Kvinnan inkom med en anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret avseende bullerstörningar från en grovtvättstuga. Enligt kvinnans anmälan bestod bullret av dragande av tvättkorg på golvet, slammer i ett soptunnelock, hantering av maskinutrustning som torkskåp, mangel och tvättmaskin samt ljud från steg med träskor. Ljuden var framför allt störande i ett av lägenhetens sovrum men hördes även i andra delar av lägenheten. En ljudmätning utfördes i lägenheten och mätningen visade att alla aktiviteter i tvättstugan förutom soptunnan inte överskred de riktvärden som Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd om buller inomhus. För att tillmötesgå kvinnan togs soptunnan bort och tvättiderna inskränktes så att tvätt på lördagar, söndagar och helgdagar upphörde. Trots dessa åtgärder ansåg sig kvinnan fortfarande vara störd av buller från tvättstugan. Mot bakgrund av resultatet av mätningen fann både Miljö- och hälsoskyddskontoret och Länsstyrelsen att någon olägenhet för människors hälsa i enlighet med 2 kap Miljöbalken inte förelåg. Kvinnan överklagade till Miljödomstolen och anförde i huvudsak att de åtgärder som vidtagits ej var tillräckliga samt att den ljudmätning som utförts var ofullständig eftersom man ej mätt stegljud samt så kallade betongöverförda ljud. Kvinnan bifogade även ett läkarintyg som angav att hon är känslig för stress och tryck från omgivningen. Miljödomstolen gjorde bedömningen att då det uppmätts ljud som tangerar och eventuellt överstiger de av Socialstyrelsen angivna riktvärdena för buller inomhus samt med beaktande av kvinnans hälsotillstånd det var nödvändigt med ytterligare utredning om eventuella bullerdämpande åtgärder behövs. Underinstansernas beslut upphävs därför och målet återförvisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för förnyad handläggning. Vill du läsa mer >> Miljödomstolens dom i mål nr M Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 11

12 KPI, referensränta m m Referensränta (källa: Riksbanken) 1 jan ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,0 % Prisbasbelopp (källa: SCB) kr kr kr kr Konsumentprisindex (källa: SCB) Index, basår 1980 KPI Februari ,59 Januari ,79 December ,69 November ,03 Oktober ,11 September ,35 Augusti ,42 Juli ,80 Juni ,17 Maj ,45 April ,26 Mars ,80 Februari ,95 Januari ,88 December ,99 November ,06 Oktober ,56 Kurser, seminarier och frukostmöten i hyresjuridik och bostadsrätt Våra seminarier, kurser och frukostmöten ger möjlighet till fördjupning inom fastighetsrättens olika områden. Vid dessa presenteras aktuell lagstiftning och praxis med tillfälle till diskussion och egna frågor. Vissa kurser innehåller även grupparbeten och rättegångsspel. Kommande frukostmöten 20 maj Hinder och men i nyttjanderätten Kurser Advokatfirman anordnar löpande olika kurser, bland annat: Hyresrättslig grundkurs, Hyresrättslig fortsättningskurs samt Lokalhyresjuridik. Det går även att skräddarsy kurser anpassade till klientens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om våra frukostmöten Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 12

13 Vi på Advokatfirman Steinmann är Advokat Harry Steinmann Advokat Agneta Gothenby Advokat Niklas Lidquist Advokat Maria Liljeblad Advokat Carl Westling Biträdande jurist Mats Eriksson Biträdande jurist Anders Hildebrand Biträdande jurist Josefin Landqvist Ekonomi Marianne Elmessaar Sekreterare Ann-Kathrin Eriksson Sekreterare Miria Montagner Ansvarig utgivare: Harry Steinmann Redaktion: Mats Eriksson, Anders Hildebrand, Josefin Landqvist Redaktionen tar emot frågor och synpunkter kring Experten i Huset samt adressändringar, prenumerationsuppgifter m m E-post: Advokatfirman Steinmann AB, 2010 Box 5220, Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 7 Tel , Fax Experten i Huset Nr 28 September 2008