VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12."

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 35 / April 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 35 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens propositioner om dels en enklare planoch bygglag, dels förslaget om reformation av hyressättningssystemet samt nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. VI TAR UPP NÅGRA INTRESSANTA RÄTTSFALL angående hyresvärds skadeståndsansvar för felaktigt uppgiven lägenhetsyta, uppsägning med anledning av ett stort antal telefonhot, störningar i form av buller från tvättstuga samt knivincident som inte ledde till hyresavtalets upphörande. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12. VILL DU LÄSA TIDIGARE NUMMER AV EXPERTEN I HUSET så kan du besöka vår hemsida och logga in på Experten i Huset. Där hittar du alla våra nyhetsbrev samt rättsfall som vi tidigare publicerat. Anders Hildebrand, Mats Eriksson och Josefin Landqvist Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning ARTIKLAR Regeringens proposition om förändrat hyressättningssystem samt nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag... sid 3 Regeringens proposition om en enklare plan- och bygglag... sid 4 RÄTTSFALL Betydelsen av en i hyresavtalet felaktigt omnämnd lägenhetsyta... sid 5 Hot på telefonsvarare medförde att hyresavtalet upphörde... sid 7 Knivincident ansågs ej utgöra särskild allvarlig störning... sid 9 Miljödomstolens prövning av störningar i form av buller från tvättstuga i anslutning till bostadslägenhet... sid 11 KPI, referensränta m.m... sid 12 Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 2

3 Artiklar Förslag om nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler I en proposition som regeringen överlämnat till riksdagen föreslås nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt nya regler för hyressättningen. Allmännyttans hyresnormerande roll föreslås avskaffas. Den 25 mars 2010 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition som kan förändra hyressättningsmodellen samt ge nya villkor för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Den första viktiga delen av förslagen i propositionen är att ett kommunalt bostadsaktiebolag ska verka enligt affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav. Detta skiljer sig mot vad som tidigare gällt eftersom det innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i kommunallagen. Vidare ska de kommunala bostadsaktiebolagen förvalta fastigheter i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I propositionen framgår också att om en kommun väljer att inte i egen regi utföra en åtgärd enligt bostadsförsörjningslagen så ska uppdraget att utföra åtgärden lämnas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll föreslås ersättas med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror. Syftet är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad där kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor. Det ska enligt propositionen också införas en skyddsregel mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag. Skyddsregeln innebär att om den hyra som är att anse som skälig vid en hyresprövning är väsentligt högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska hyresnämnden, om inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyran ska betalas med lägre belopp under en skälig tid. Skyddsregeln kommer även att kunna tillämpas i de fall hyran bestäms genom förhandlingsöverenskommelse i enlighet med hyresförhandlingslagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Vill du läsa mer >> se proposition 2009/10:185, Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 3

4 En enklare plan- och bygglag I proposition till riksdagen föreslås en enklare plan- och bygglag. De väsentliga nyheterna är att plan- och byggprocesserna skall förenklas och att kontrollen av byggandet skärps. Regeringen har den 18 mars 2010 överlämnat en proposition till riksdagen angående en enklare plan- och bygglag, som är tänkt att ersätta den nu gällande lagen, samt också ersätta lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av ett stort antal utredningsförlag och innebär i korthet att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Därutöver har man för att underlätta tillämpningen av den nya lagen moderniserat språket och viktiga termer har definierats. Nyheter i lagen är att det införs nya bestämmelser som innebär att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande. Bakgrunden till detta är att kommunernas planering bör kunna spela en viktig roll i klimatarbetet. Det kommer också att införas en möjlighet för kommunerna att i detaljplaner ställa krav på skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Hänsyn ska också tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik. En annan viktig nyhet är att en maximal handläggningstid på högst tio veckor införs för bygglov om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Beträffande bygglov införs också en skyldighet att pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i bygglovet. Det generella kravet på bygganmälan före byggstart kommer vidare att slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas kommer dock att krävas startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk kommer det också att krävas ett slutbesked. Ett led i förenklandet är även att det av bygglovsbeslutet uttryckligen ska framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas. Samtidigt tydliggörs bestämmelserna om vilka handlingar som ska finnas med i en bygglovsansökan. Lagen föreslås att träda i kraft den 2 maj Vill du läsa mer >> Proposition 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 4

5 Rättsfall Felaktig cirkauppgift avseende lägenhetsyta ska prövas i hovrätten Högsta domstolen anser att Svea hovrätt skulle ha prövat vilken betydelse felaktig lägenhetsyta har i skadeståndssammanhang när ytuppgiften lämnats som en cirkauppgift. Enligt det mellan parterna gällande hyresavtalet angavs att lägenhetens yta uppgick till cirka 40 kvm. Vid en kontrollmätning år 2005 visade det sig dock att ytan uppgick endast till 34 kvm. Detta förhållande ledde till att hyran för lägenheten per den 1 januari 2006 sänktes med 7,5 procent. Ytuppgiften hade lämnats som underlag för förhandlingar i enlighet med den förhandlingsordning som lägenheten omfattades av. Hyresgästen väckte därefter talan mot hyresvärden och yrkade ersättning för den skada i form av för hög hyra hon hade lidit sedan 1997 då hyresförhållandet inleddes. Tingsrätten biföll hyresgästens skadeståndstalan och anförde följande i domskälen. Den första frågan är om den i hyresavtalet och vid hyresförhandlingarna felaktigt angivna ytan är att anse som en utfästelse på vilken det grundas ett skadeståndsansvar för hyresvärden. Högsta domstolen har i ett tidigare mål, (NJA 2002 s.477) slagit fast att en uppgift om en lägenhets storlek har så stor betydelse för fastställandet av hyran att den, om den lämnats utan reservation, normalt får anses utfäst gentemot en hyresgäst, även i de fall uppgiften lämnats som underlag för förhandlingar enligt hyresförhandlingslagen. Detta gäller oavsett att en lägenhets bruksvärde fastställs av flera faktorer än ytan. Den andra frågan är vilken betydelse det har att lägenhetens yta har angivits såsom en cirkauppgift. Tingsrätten ansåg att omständigheten att ytan angivits som en cirkauppgift fick anses utgöra en form av reservation i detta avseende. Vidare anfördes att för att en hyresvärd skulle kunna undgå skadeståndsansvar med hänvisning till en sådan reservation bör enligt tingsrättens mening skillnaden mellan uppgiven yta och verklig yta vara relativt liten. I detta fall uppgick dock skillnaden till 15 procent, vilket enligt tingsrätten är en betydande avvikelse. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 5

6 Tingsrätten prövade därefter om hyresgästen lidit någon skada på grund av att utfästelsen om lägenhetens yta brustit. Hyresvärden invände att hyresgästen inte hade lidit någon skada med anledning av ytangivelsen eftersom lägenhetens yta inte har haft någon, eller i vart fall väldigt ringa, betydelse för hyrans fastställande. Högsta domstolen har i den tidigare angivna domen uttalat att vid bedömningen av skada, en jämförelse ska göras mellan den hyra hyresgästen har kommit att betala på grund av den felaktigt angivna ytan, och den hyra hyresgästen skulle ha haft att betala om lägenhetens verkliga yta varit känd. Tingsrätten ansåg att omständigheten att hyran sänktes med 7,5 procent efter det att lägenhetens verkliga yta hade blivit känd talade starkt för att skadan uppgick till ett belopp motsvarande en nedsättning av hyran under hela hyrestiden med samma procentsats. Några andra omständigheter som tydde på att övriga variabler än ytan för hyrans bestämmande skulle ha ändrats under hyrestiden kunde inte påvisas vilket enligt tingsrätten medförde att hyresgästens yrkande om skadans storlek fick anses vara styrkt. Målet överklagades av hyresvärden men erhöll inte prövningstillstånd i hovrätten. Beslutet om prövningstillstånd överklagades av hyresvärden därefter till högsta domstolen som ansåg det vara av vikt att pröva vilken betydelse det har att den felaktiga uppgiften om lägenhetsytan var en cirkauppgift och om en sådan uppgift kan vara skadeståndsgrundande. Därutöver fanns det enligt högsta domstolen anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. Experten i Huset kommer att följa upp målet när dom meddelats av hovrätten. Vill du läsa mer >> Stockholms tingsrätts dom i mål nr T Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 6

7 Hot på telefonsvarare medförde att hyresavtalet upphörde Advokatfirman har biträtt en hyresvärd vars hyresgäst var missnöjd med erbjuden evakueringslägenhet och med anledning därav talade in ett stort antal telefonhot på en av bolagets anställdas telefonsvarare. Hovrätten ansåg att hoten var så allvarliga att hyresavtalet skulle upphöra. Hyresgästerna i en fastighet på Södermalm skulle evakueras i anledning av en större renovering av fastigheten. En av hyresgästerna blev så upprörd av den erbjudna ersättningslägenhetens skick att han under julhelgen 2008 talade in ett stort antal telefonhot på den ansvariga uthyrarens telefonsvarare på arbetsplatsen. Telefonhoten var av mycket grov karaktär och innehöll bland annat ett flertal kränkande tillmälen. Exempelvis sa mannen att han hade försökt få tag på hennes adress, att han kände till att hon har man och barn, att han hade blivit uppmanad av vänner att åka hem till henne och slå sönder hennes lägenhet och lära hennes man att örfila henne med mera. Hyresvärdens företrädare blev mycket rädd av det inträffade och mådde dåligt av det även lång tid i efterhand. Därutöver kände hon sig otrygg i arbetet på sätt som hon inte känt tidigare, exempelvis vid besiktningar i enskilda hyresgästers lägenheter. Hyresvärden sagt i anledning av telefonhoten upp hyresgästens hyresavtal med tre månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Efter det att hyresvärden sade upp hyresgästen återkom han per telefon till uthyraren och sa att varken hon eller den för ombyggnationen ansvarige personen skulle ha några arbeten kvar när ombyggnationen var färdig. Härutöver fick hyresvärden efter uppsägningen reda på att hyresgästens grannar under flera års tid blivit störda av honom då han spelat hög musik och sagt oförskämdheter till de som begärt att han skulle sänka musiken. Ingen granne hade dock vågat ringa störningsjouren i rädsla för mannen. Hyresgästen anförde under förhandlingen i hyresnämnden att han led av en psykisk sjukdom och att han vid tiden för telefonhoten mådde väldigt dåligt och att han var påverkad droger och alkohol som förvärrade hans psykiska tillstånd. Hyresnämnden biföll genom beslut hyresvärdens talan och anförde i beslutet att den av hyresvärden företedda bevisningen i form av ljuduppspelningar av telefonhoten gav en tillräckligt entydig bild av störningar av ett slag som inte ska accepteras. Genom de domar som hyresvärden åberopat avseende hyresgästens aggressivitet fanns inte heller skäl för annat än att se allvarligt på det inträffade, varför hyresvärdens upphörsyrkande bifölls och hyresgästen hade att avflytta. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 7

8 Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut till hovrätten som höll muntlig förhandling i målet. I hovrättens beslut meddelat anfördes att de inspelade telefonmeddelandena innefattade såväl hot som en mängd kränkande uttryck. Vidare upplevde hyresvärdens företrädare hoten som allvarligt menade och tog mycket illa vid sig. Genom hyresgästens otillbörliga beteende som var riktat mot en anställd hos bolaget, hade han allvarligt brustit i skyldigheten att iaktta gott skick. Vad hyresgästen anförde om sin sjukdom föranledde ingen annan bedömning varvid hyresavtalet skäligen inte borde förlängas och överklagandet avslogs därmed. Vill du läsa mer >> Svea hovrätts beslut i ärende ÖH Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 8

9 Knivincident ansågs ej utgöra särskild allvarlig störning En man tog emot en gäst i sin lägenhet varefter tumult utbröt. Hyresvärden sade upp hyresgästens hyresavtal på grund av särskilt allvarliga störningar i boendet. Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten hyresvärdens talan. Enligt 25 st 2 hyreslagen skall hyresvärden vid störningar anmoda hyresgästen att tillse att störningarna omedelbart upphör. Bedöms störningen till sin art och omfattning vara särskilt allvarlig gäller emellertid inte, enligt 25 st 3 hyreslagen, det formella kravet ovan om tillsägelse att vidta rättelse utan dröjsmål, utan hyresvärden är berättigad att utan föregående rättelseanmaning säga upp hyresavtalet. Enligt förarbetena till hyreslagen, är det framförallt i två situationer som det är motiverat att hyresgästen med omedelbar verkan kan skiljas från lägenheten. Dels vid allvarlig brottslighet som har samband med boendet, dels när en hyresgäst inte klarar av sitt boende på grund av psykisk sjukdom eller liknande problem och det kan antas att en rättelseanmaning inte kommer att leda till rättelse samt att det är frågan om störningar som kan betecknas som outhärdliga för de boende. I dom meddelad av Hovrätten för Övre Norrland den 15 december 2009, mål nr T , behandlas frågan om en hyresgäst gjort sig skyldig till särskilt allvarliga störningar och om hyresvärden därför varit berättigad att säga upp hyresavtalet utan föregående rättelseanmaning. Hyresvärden yrkade hos kronofogdemyndigheten i ansökan om handräckning att hyresgästen skulle förpliktigas avflytta från sin lägenhet. Hyresgästen bestred ansökan och målet överlämnades på hyresvärdens begäran till tingsrätten för vidare handläggning. Händelsen som låg till grund för uppsägningen var att hyresgästen en natt tagit emot en gäst i sin lägenhet. Hyresgästen och besökaren hamnade i bråk och det uppstod tumult i lägenheten med resultatet att det blev ett stort hål i prövningslägenhetens dörr och att det blev blodstänk i trappuppgången. Hyresvärden var av uppfattningen att störningen var av särskilt allvarligt slag och sade upp hyresgästens hyresavtal utan föregående rättelseanmaning. Hyresvärden angav som grund för sina yrkanden att hyresgästen åsidosatt vad som åligger en hyresgäst enligt 25 hyreslagen genom att utsätta dem som bor i omgivningen för störning som i sådan grad kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras boende att de skäligen inte bör tålas samt vid sin användning av lägenheten inte iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 9

10 Hyresgästen bestred käromålet och angav att han hade blivit anfallen av sin gäst när han avvisat densamma från lägenheten. Den avvisade personen hade börjat sparka på dörren och det hade uppstått ett hål i dörren. För att personen i fråga skulle gå därifrån höll han ut en kniv genom hålet varefter han själv flydde från lägenheten balkongvägen. Hyresvärden åberopade som bevisning i målet fotografier på sårskadorna och på trapphuset samt läkarintyg, utdrag ur polisförhör med hyresgästen samt förhör med en av hyresvärdens ställföreträdare. Av läkarintyget framgick att de skador som påträffades på besökaren orsakats av kniv. Tingsrätten hänvisar i sina domskäl till förarbetena och framhåller att bestämmelsen om särskilt allvarliga störningar i boendet bara skall tillämpas i undantagsfall; det ska vara fråga om mycket grava fall av störningar med hänsyn till art och omfattning. Utan att motivera sitt beslut ytterligare konstaterar tingsrätten sedan att det som låg hyresgästen till last utgör sådan särskilt allvarlig störning i boendet att hyresvärden varit berättigad att utan föregående uppmaning säga upp hyresavtalet. Hyresgästen överklagade tingsrättens beslut. Hovrätten konstaterade inledningsvis att parterna var ense om att mannen tagit emot en gäst i lägenheten och att det därefter uppstått tumult. Enligt hovrätten framgick det dock inte av utredningen i målet om tumultet varit störande för övriga boende i fasigheten varför hyresvärden inte lyckades styrka att det som förekom under gästens besök i hyresgästens lägenhet utgjort en särskilt allvarlig störning i hyreslagens mening. Hovrätten anförde därefter avseende det fortsatta händelseförloppet att inte annat var visat än vad hyresgästen uppgett, nämligen att han avvisade sin gäst från lägenheten, att denne därefter försökte att med våld ta sig in i lägenheten, bl.a. genom att sparka sönder dörren, att hyresgästen använde kniv för att hindra gästen att ta sig in i lägenheten och att gästen blev skadad av kniven. Hovrätten anförde vidare att det i och för sig får antas att det inträffade sammantaget innebar en mycket allvarlig störning för övriga boende i fastigheten, men att störningen emellertid inte synes ha varit riktad mot dem och att störningen inte i övrigt hade varit av den art och omfattning som anges i förarbetena. Hovrätten tycks även ha tagit i beaktande att hyresgästen genom lagakraftvunnen dom frikänts från ansvar för misshandel och skadegörelse, medan besökaren fällts till ansvar och ålagts skadeståndsskyldighet. Hovrätten kom härmed till slutsatsen att inte heller det som inträffade i det senare ledet av händelseförloppet kunde läggas hyresgästen till last som en särskilt allvarlig störning. Hovrätten ändrade således tingsrättens dom och ogillade hyresvärdens talan, varför hyresavtalet löper vidare på oförändrade villkor. Vill du läsa mer >> se hovrätten för nedre norrlands dom i mål T Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 10

11 Miljödomstolens prövning av störningar i form av buller från tvättstuga i anslutning till bostadslägenhet En kvinna klagade på bullerstörningar från en grovtvättstuga i anslutning till sin lägenhet. Trots att både Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Länsstyrelsen ansåg att ljudnivåerna från tvättstugan låg under Socialstyrelsens riktlinjer fann miljödomstolen att ytterligare utredning krävdes. Kvinnan inkom med en anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret avseende bullerstörningar från en grovtvättstuga. Enligt kvinnans anmälan bestod bullret av dragande av tvättkorg på golvet, slammer i ett soptunnelock, hantering av maskinutrustning som torkskåp, mangel och tvättmaskin samt ljud från steg med träskor. Ljuden var framför allt störande i ett av lägenhetens sovrum men hördes även i andra delar av lägenheten. En ljudmätning utfördes i lägenheten och mätningen visade att alla aktiviteter i tvättstugan förutom soptunnan inte överskred de riktvärden som Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd om buller inomhus. För att tillmötesgå kvinnan togs soptunnan bort och tvättiderna inskränktes så att tvätt på lördagar, söndagar och helgdagar upphörde. Trots dessa åtgärder ansåg sig kvinnan fortfarande vara störd av buller från tvättstugan. Mot bakgrund av resultatet av mätningen fann både Miljö- och hälsoskyddskontoret och Länsstyrelsen att någon olägenhet för människors hälsa i enlighet med 2 kap Miljöbalken inte förelåg. Kvinnan överklagade till Miljödomstolen och anförde i huvudsak att de åtgärder som vidtagits ej var tillräckliga samt att den ljudmätning som utförts var ofullständig eftersom man ej mätt stegljud samt så kallade betongöverförda ljud. Kvinnan bifogade även ett läkarintyg som angav att hon är känslig för stress och tryck från omgivningen. Miljödomstolen gjorde bedömningen att då det uppmätts ljud som tangerar och eventuellt överstiger de av Socialstyrelsen angivna riktvärdena för buller inomhus samt med beaktande av kvinnans hälsotillstånd det var nödvändigt med ytterligare utredning om eventuella bullerdämpande åtgärder behövs. Underinstansernas beslut upphävs därför och målet återförvisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för förnyad handläggning. Vill du läsa mer >> Miljödomstolens dom i mål nr M Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 11

12 KPI, referensränta m m Referensränta (källa: Riksbanken) 1 jan ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,0 % Prisbasbelopp (källa: SCB) kr kr kr kr Konsumentprisindex (källa: SCB) Index, basår 1980 KPI Februari ,59 Januari ,79 December ,69 November ,03 Oktober ,11 September ,35 Augusti ,42 Juli ,80 Juni ,17 Maj ,45 April ,26 Mars ,80 Februari ,95 Januari ,88 December ,99 November ,06 Oktober ,56 Kurser, seminarier och frukostmöten i hyresjuridik och bostadsrätt Våra seminarier, kurser och frukostmöten ger möjlighet till fördjupning inom fastighetsrättens olika områden. Vid dessa presenteras aktuell lagstiftning och praxis med tillfälle till diskussion och egna frågor. Vissa kurser innehåller även grupparbeten och rättegångsspel. Kommande frukostmöten 20 maj Hinder och men i nyttjanderätten Kurser Advokatfirman anordnar löpande olika kurser, bland annat: Hyresrättslig grundkurs, Hyresrättslig fortsättningskurs samt Lokalhyresjuridik. Det går även att skräddarsy kurser anpassade till klientens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om våra frukostmöten Experten i Huset Nr 35 April 2010 / sid 12

13 Vi på Advokatfirman Steinmann är Advokat Harry Steinmann Advokat Agneta Gothenby Advokat Niklas Lidquist Advokat Maria Liljeblad Advokat Carl Westling Biträdande jurist Mats Eriksson Biträdande jurist Anders Hildebrand Biträdande jurist Josefin Landqvist Ekonomi Marianne Elmessaar Sekreterare Ann-Kathrin Eriksson Sekreterare Miria Montagner Ansvarig utgivare: Harry Steinmann Redaktion: Mats Eriksson, Anders Hildebrand, Josefin Landqvist Redaktionen tar emot frågor och synpunkter kring Experten i Huset samt adressändringar, prenumerationsuppgifter m m E-post: Advokatfirman Steinmann AB, 2010 Box 5220, Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 7 Tel , Fax Experten i Huset Nr 28 September 2008

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 29 / December 2008 Välkommen till Experten i Huset nr 29 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM en proposition om dels ökade möjligheter till andrahandsuthyrning,

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015!

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015! Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 53 / December 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 53 Nu börjar det närma sig årets slut och i och med det tar vi farväl av vårt nyhetsbrev

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 45 / December 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 45 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 41 I DETTA NUMMER går vi igenom regeringens direktiv att tillsätta en särskild utredare

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 40 / September 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 40 I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 49 / December 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 49 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för regeringens förslag till lagändring innebärande

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr P 7853-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-31 i mål nr P 240-13, se bilaga KLAGANDE 1. B J 2. K J

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 48 / November 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 48 I DETTA NUMMER går vi bland annat igenom två olika rättsfall som båda behandlar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 50 / April 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 50 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för en utredning som föreslår att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-11-12 Stockholm

DOM 2013-11-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-11-12 Stockholm Mål nr P 1190-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-11 i mål nr P 2688-12, se bilaga KLAGANDE GC Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2012 T 1829-10 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Lyran 6, 716416-4431 Styrmansgatan 51 114 60 Stockholm Ombud: HW MOTPARTER 1. JYO

Läs mer

SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm

SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 2008-09-04 Dnr 319/08 SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:38) EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt med de överväganden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 46 I DETTA NUMMER går vi igenom nio rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

DOM 2015-06-17 Stockholm

DOM 2015-06-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 2015-06-17 Stockholm Mål nr P 2904-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 371-15, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer