Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad Sid 1 (av 29)

2 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesordförande 6. Val av mötessekreterare 7. Val av två justeringsmän och två rösträknare 8. Verksamhetsberättelse 9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 10. Revisionsberättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 12. Stadgemässiga val 13. Fastställande av verksamhetsplan 14. Fastställande av budget 15. Fastställande av avgifter 16. Motioner 1. Motion om distriktets geografiska gränsdragning 2. Motion ang stadgeparagraf 9 3. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf Motion om utslagsröster på möten 5. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift 6. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift 7. Motion ang stadgeparagraf Motion angående strykning av stadgarnas paragraf Motion om remitterad motion ang. föreningarnas ombud 10. Motion ang ändring av stadgeparagraf Motion ang stadgeändring av paragraf Övriga frågor 18. Mötets avslutande Sid 2 (av 29)

3 Stadgar Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer. 4 Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län. 5 Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktsverksamhet inom det länet. Verksamhetsår 6 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. Föreningar och medlemmar 7 Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll och konfliktspelsförbund med säte i distriktets verksamhetsområde. 8 Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa. Medlemsavgiften beslutas av föreningen. 9 Varje förening skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från föreningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet. 10 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av distriktsårsmötet. 11 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 12 Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet. Styrelsen 13 Styrelsens säte är Göteborg kommun. 14 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. 15 Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör. Sid 3 (av 29)

4 16 Valbar är straffmyndig person skriven eller bosatt inom distriktet. 17 Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. 18 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har distriktsordföranden utslagsröst. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet. 19 Styrelsen utser två personer som tecknar distriktets firma, var för sig. 20 Distriktsstyrelsen bör ha en god geografisk och intressemässig spridning. 21 Alla i styrelsen måste ange vilka sverokanslutna föreningar de är medlemmar i, oavsett om de sitter i föreningens styrelse eller inte. De anses sedan jäviga i frågor som specifikt berör dessa föreningar. Tjänstemän 22 Distriktsårsmötet utser två revisorer, jämte personliga suppleanter. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet. 23 Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i distriktsstyrelsen, valbar. 24 Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande och en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet. 25 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet. 26 Valbar till valberedningen är straffmyndig person bosatt i distriktet, som ej ingår i distriktsstyrelsen. Distriktsårsmötet 27 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 28 Distriktsårsmötet bör ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter. 29 Vid distriktsårsmötet har alla medlemsföreningars ombud, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Övriga medlemmar i distriktets föreningar äger rätt att närvara i mån av plats. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller ställa förslag. 30 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 25 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 101 medlemmar och därutöver Sid 4 (av 29)

5 Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet. 31 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. 32 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet. 33 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: Mötets öppnande Mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän och två rösträknare Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning Revisionsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Stadgemässiga val Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av budget Fastställande av avgifter Motioner Övriga frågor Mötets avslutande 34 Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet. 35 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal tillämpas i första hand distriktsordförandens utslagsröst och i andra hand lottning. 36 Mötesprotokollet bör finnas tillgängligt senast en månad efter mötet och ska då också vara rikskansliet tillhanda. Extra årsmöte 37 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det. 38 Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast fyra veckor i förväg. Stadgetolkning och stadgeändring 39 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktsårsmöte. Sid 5 (av 29)

6 40 Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på distriktsårsmötet, undantaget 4 som kan ändras även på extra årsmöte. 41 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i handlingarna, samt i de ärenden som enhälligt årsmöte beslutar uppta. 42 Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt ( 1), syfte ( 2), stadgeändring ( 42) eller upplösning ( 43, 44, 45 och 46), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktsårsmöten. Upplösning 43 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet. Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen. 44 Distriktet kan inte upplösas så länge minst 1/20 av ombuden motsäger sig upplösningen. 45 Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i proportion till medlemsantal vid föregående årsskifte eller går till ett av Sveroks riksmöte bestämt ändamål. 46 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen. Sid 6 (av 29)

7 1: Mötets öppnande Mötet påbörjas. 2: Mötets behörighet Här beslutar mötet om det anses vara kallat enligt stadgarna. Utdrag ur stadgarna: 32 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet. 3: Fastställande av röstlängd Här noteras alla närvarande ombud i röstlängden för mötet. 4: Fastställande av dagordning Här beslutar mötet om den föreslagna dagordningen ska antas. 5: Val av mötesordförande Här väljer mötet en mötesordförande som ska leda det resterande mötet. 6: Val av mötessekreterare Här väljer mötet en mötessekreterare som ska föra protokollet. 7: Val av två justeringsmän och två rösträknare Här väljer mötet två justerare som ska intyga att protokollet är korrekt. Mötet väljer också två rösträknare som ska räkna ombudens röster under mötet. Sid 7 (av 29)

8 8: Verksamhetsberättelse Styrelsen för Sverok Väst har under 2009 Ekonomi Sökt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Halland för 2008 Förberett inför sökning av verksamhetsbidragen för 2009 Information Byggt om hemsidan Skickat ut ett nyhetsbrev våra föreningar Haft ett bord på Majornadagen - Majornadagen arrangeras för att lyfta fram föreningslivet i Majorna och vi var där för att spela spel och informera om Sverok Haft en monter på Science Fictionmässan - för att informera om Sverok Haft ett bord på "Den Magiska Biodagen" i Alingsås - för att informera om Sverok Skapat en grafisk verkstad med inköp av vår nya skrivare Deltagit på Geekmeet Externa samarbeten Samarbetat med följande organisationer: 1. Majornas Samverkansförening 2. Göteborgs Stadsbibliotek Interna samarbeten Lånat ut kansliet till Spelveckan Lånat ut radioutrustning och kansliet till Gothcon Lånat ut kansliet till föreningar Samarbetat med flera av våra föreningar för att arrangera CON-Trole 2010 Hjälpt till att starta upp en förening i Alingsås då de ville ha någon som såg till att det gick rätt till Utvecklingsarbete Anordnat en visionshelg, där vi pratade om vad Sverok Väst är och bör vara. Detta låg sedan till grund för verksamhetsplanen. Distriktsresor Satt ihop en ny typ av distriktsresor efter ett beslut från årsmötet 2009 och har efter denna mall arrangerat ett antal resor till olika lajv och spelkonvent Sid 8 (av 29)

9 9: Ekonomisk berättelse Med resultat och balansräkning Följande sidor är sammanställda av Andreas Hellberg, ekonom på Sveroks kansli. Sid 9 (av 29)

10 Resultatrapport Sid 1 (av 2) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 231 Period: Senast reg verifikat: A:98 Utskriven: :22 av ah Jämförelsen med föregående år är preliminär. Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Övriga rörelseintäkter 3989 Landstingsbidrag 376,2-25% , , Övr ersättn och intäkter 0,1-100% 0,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 376,3-25% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 376,3-25% , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 376,3-25% , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -51,5-2% , , El hyrd lokal -1,8 96% , , Reparation/underhåll lokaler 0,0 0% -295,00-295, Övr kostnader hyrd lokal 0,0 0% -808,00-808, Hyra inventarier -2,5-100% 0,00 0, Förbrukningsinventarier 0,0 0% , , Förbrukningsmaterial -2,8 240% , , Övriga personbilskostnader -0,3 918% , , Resekostnader 0,0 0% , , Biljetter -0,8-40% -456,00-456, Kost och logi Sverige -2,4 974% , , Reklamtrycksaker/direktreklam -3,6-100% 0,00 0, Utställningar och mässor -7,0-50% , , Trycksaker -1,0-100% 0,00 0, Fast telefoni -0,1-100% 0,00 0, Mobiltelefoni 0,0 0% , , Porto -1,7 136% , , Övr kostnader -1,1-100% 0,00 0, Förvaltningskostnader 0,0-100% 0,00 0, Redovisningstjänster -5,5-100% 0,00 0, Bankkostnader 0,0 0% -975,00-975, Årsmötet 0,0 0% -250,00-250, Föreningsavg, ej avdragsgilla -0,8 279% , , Övriga ej avdr gill kostn -3,4-100% 0,00 0,00 Summa övriga externa kostnader -86,5 56% , ,46 Personalkostnader 7370 Representationsersättning -1,7-100% 0,00 0,00 Summa personalkostnader -1,7-100% 0,00 0,00 Avskrivningar/nedskrivningar 7832 Avskrivn inventarier/verktyg -3,5 328% , ,00 Summa avskrivningar/nedskrivningar -3,5 328% , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -91,7 63% , ,46 RÖRELSERESULTAT 284,6-54% , ,54 Resultat från finansiella investeringar 8300 Ränteintäkter 6,7-100% 0,00 0,00 Summa resultat från finansiella investeringar 6,7-100% 0,00 0,00 RES EFTER FINANSIELLA POSTER 291,3-55% , ,54 Sid 10 (av 29)

11 Resultatrapport Sid 2 (av 2) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 231 Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) Extarordinära intäkter 8710 Extraordinär intäkt 267,5-100% 0,00 0,00 Summa extarordinära intäkter 267,5-100% 0,00 0,00 RES FÖRE BOKSLUTSDISP & SKATT 558,8-77% , ,54 ÅRETS RESULTAT 558,8-77% , ,54 Sid 11 (av 29)

12 Balansrapport Sid 1 (av 1) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 232 Period: Senast reg verifikat: A:98 Utskriven: :22 av ah Ingående balanser är preliminära. Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1210 Maskiner och andra tekn anl 0, , , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier , , ,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0, , ,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0, , ,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 234,75 234, Förutbetalda hyror 4 209, ,00 0,00 Summa kortfristiga fordringar 4 209, ,25 234,75 Kassa och bank 1930 Bank, Checkräkningskonto , , ,76 Summa kassa och bank , , ,76 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,51 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,51 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2010 Eget kapital ,16 0, ,16 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT ,16 0, ,16 EGET KAPITAL 2069 Årets resultat , , ,67 SUMMA EGET KAPITAL , , ,67 Kortfristiga skulder 2820 Kortfr skulder till anställda 0,00-221,00-221, interimsskulder -896,00 896,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -896,00 675,00-221,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,51 Sid 12 (av 29)

13 10: Revisionsberättelse för Sverok Väst Verksamhetsåret 2009 Undertecknade revisorer, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår utförda revision. Vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Upprättade räkenskaper är förda med ordning och noggrannhet, samt styrkta med verifikationer. Vi har inte funnit någon anledning till att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Vi föreslår därför att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 Falkenberg resp Göteborg, den 26 januari 2010 Jesper Berglund Frida Aronsson Sid 13 (av 29)

14 11: Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Här beslutar mötet om det efter att ha hört revisionsberättelsen, ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen kan bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 12: Stadgemässiga val Här väljer mötet ny styrelse, nya revisorer och nya valberedare. Utdrag ur stadgarna: 14 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. 16 Valbar är straffmyndig person skriven eller bosatt inom distriktet. 22 Distriktsårsmötet utser två revisorer, jämte personliga suppleanter. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet. 23 Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i distriktsstyrelsen, valbar. 24 Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande och en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet. Sid 14 (av 29)

15 13: Verksamhetsplan Styrelsen för Sverok Väst ska under 2010 Öka samarbete med föreningar Färdigställa arrangemangsmodellen Färdigställa informationsmaterial om Sverok Väst riktat till föreningar Samarbeta med våra föreningar och ge dessa praktisk och ekonomisk hjälp Öka synligheten bland våra föreningar Se över våra kommunikationskanaler och verka för att öka medvetenheten om vad som händer i distriktet Öka Sverok Västs närvaro bland våra föreningar och dess arrangemang Öka våra resurser gentemot våra föreningar Se över efterfrågan på utbildningar och eftersträva att genomföra de som har stor efterfrågan Öka antalet prylar som föreningar kan låna av distriktet Fortsätta undersöka möjligheten att skapa ett spelets hus i Göteborg Öka samarbetet med andra distrikt Se över vilka resurser som går att dela på mellan Sveroks olika distrikt Se över möjlighet till gemensamma projekt mellan distrikten Öka samarbetet med förbundet Följa med och vara en aktiv del I Sveroks arbete med att förtydliga distriktens roll I förbundet Därutöver skall styrelsen också Söka verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Region Halland Arrangera distriktsresor till arrangemang som våra medlemmar vill åka på Arrangera Con-Trole 2011 Arrangera en visonshelg inför årsmötet 2011 Styrelsen för Sverok Väst bör under 2010 Medverka på marknadsförande event och mässor Arbeta för att kommuner och landsting får en större förståelse för Sverok Väst och vår verksamhet Öka samarbetet med andra organisationer Sid 15 (av 29)

16 Sid 16 (av 29)

17 15: Fastställande av avgifter Här beslutar mötet om distriktet ska kräva medlemsavgift av sina medlemsföreningar, och hur hög denna avgift i så fall ska vara. Sid 17 (av 29)

18 16: Motion 1 Motion om distriktets geografiska gränsdragning Motionsskrivare: SKuD:s styrelse Väst har i en tid haft vissa problem med att samordna och engagera verksamheter i distriktets södra delar. Detta har lett till att verksamhetsföreningar i Halland hamnat lite i skuggan. Det finns därför tyvärr en viss risk att Hallands föreningar och medlemmar stundtals inte känt sig lika delaktiga i sitt distrikts aktiviteter som de kanske borde. SKuD ser därför en möjlighet i att distriktets gränsdragningar förändras så att Halland tillhör SKuD i stället för Väst. Detta skulle underlätta för Väst då de inte längre skulle behöva känna oro inför verksamheten i Halland och även skulle slippa söka bidrag från två landssting. Väst kan således fokusera på sin mer centrerade verksamhet. Kommunala förbindelser och snabba resor gynnar även samarbetet mellan SKuD och Halland och ett mer aktivt utbyte kan ske. Ett reellt exempel är det faktum att det i SKuD:s styrelse de senaste åren funnits flera personer som från början kommit ifrån Halland. Deras engagemang har gjort att SKuD insett hur bra Halland skulle passa in i aktiviteterna inom vårt distrikt. Därför anser vi att Halland skulle kunna bli en fin del av SKuD. Därför yrkar vi: - att 4 i Sverok Västs stadgar ändras från "Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län." till "Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län." - att stadgeförändringen villkoras att inte träda i kraft såvida inte Sverok SKuD under ett årsmöte 2010 beslutar att inkludera Hallands län i sitt verksamhetsområde. Sid 18 (av 29)

19 16: Motion 2 Motion ang stadgeparagraf 9 Motionsskrivare: Robert Tiinus "9. Varje förening skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från föreningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet." Jag yrkar att denna stryks. Sid 19 (av 29)

20 16: Motion 3 Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 12 Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö, Robert Tiinus Då det är odemokratiskt att bara låta styrelsen utse personer till blivande hedersmedlemmar, så vill vi även låta distriktets medlemsföreningar och deras medlemmar komma med förslag till detta. Vi yrkar därför att ändra: " 12. Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet." till: " 12. Efter förslag i handlingarna (inskickat av styrelsen, förening i distriktet eller medlem i förening i distriket) kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet." Sid 20 (av 29)

21 16: Motion 4 Motion om utslagsröster på möten Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö Enligt stadgarna som de är idag räcker det att fyra personer är på mötet om vi har 8 personer i styrelsen (som vi hade under 2009). Detta innebär att det räcker med fyra personer för att ha ett möte och att två personer då har en möjlighet att ta beslut om en av dem är disktriktsordförande (eller vice). Det är inte demokratiskt att en persons röst automatiskt väger tyngre än de andras. På riksmötet genomförs lika röstetal med att slumpen skall avgöra med hjälp av en tärning. Detta vill vi nu även införa i Sverok Väst på så väl styrelsemöten som på årsmöten hellre än att distriktsordföranden som inte ens har rösträtt på mötet skall avgöra.. Vi yrkar därför för att: 1. ändra: Urpsrunglig text: " 18. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har distriktsordföranden utslagsröst. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet." till: " 18. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen avgöra. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet." 2. ändra: " 35. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal tillämpas i första hand distriktsordförandens utslagsröst och i andra hand lottning." till: " 35. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp." Sid 21 (av 29)

22 16: Motion 5 Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift Motionsskrivare: Sven Bergersjö Då det ger mer makt åt årsmötet och mindre makt åt valberedningen yrkar jag att ändra paragrafen för valberedningens uppgift: " 25. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet." till: " 25. Valberedningens uppgift är att söka fram kandidater, ta emot nomineringar samt lägga fram samtliga kandidater individuellt var för sig, men inte som fullständiga styrelseförslag, revisorsförslag eller valberedningsförslag." Sid 22 (av 29)

23 16: Motion 6 Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn Då valberedningen under några år inte lagt fram sina förslag i tid vill jag nu ändra deras regler för att arbeta. Detta för att lättare kunna skapa motförslag och även låta våra föreningar diskutera eventuella förslag. Jag vill därför ändra: " 25. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet. " till: " 25. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet. Är detta inte gjort i tid skall enbart personer som nominerats läggas upp men inte som ett färdigt förslag utan att årsmötet då tar ställning till person för person." Sid 23 (av 29)

24 16: Motion 7 Motion ang stadgeparagraf 27 Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö, Robert Tiinus Den nuvarande stadgan lyder: 27. Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. I år läggs mötet innan detta första datum och det kan finnas fler gånger som detta kan vara en bra lösning. Vi yrkar därför att stadgeparagrafen ändras till "27. Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer." Sid 24 (av 29)

25 16: Motion 8 Motion angående strykning av stadgarnas paragraf 28 Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö Ordet "bör" är ingenting värt i stadgar och denna paragraf är således enbart onödig, då medlemmarna som kommer på distriktets årsmöte har chans att tala med närvarande från avgående styrelse och nominerade personer där ändå. Paragraf 28 lyder: "Distriktsårsmötet bör ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter" Vi yrkar därför att paragraf 28 stryks från stadgarna. Sid 25 (av 29)

26 16: Motion 9 Motion om remitterad motion ang. föreningarnas ombud Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö, Robert Tiinus Vid mötet årsmötet för sverok väst 2009 kom en motion in gällande antalet ombud per förening. Det beslutades då att remittera denna motion till distriktsstyrelsen. "Den nuvarande paragrafen lyder: 30. Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 25 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 101 medlemmar och därutöver Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet." "Den ändring som föreslogs var följande: 30. Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 9 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 145 medlemmar Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet." Styrelsen har tittat på motionen och yrkar (som privatpersoner) att den går igenom i orginalutförande Sid 26 (av 29)

27 16: Motion 10 Motion ang ändring av stadgeparagraf 31 Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö, Robert Tiinus Då ordet "befullmäktiga" inte är ett allmänt känt begrepp som sedan resten av texten ändå inte tar upp anser vi att ordet kan strykas. Om du har röstkort är du ett ombud och har rätt att rösta vid årsmötet. Vi yrkar därför att paragraf 31 ändras från: " 31. Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten." Till: " 31. Endast ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten." Sid 27 (av 29)

28 16: Motion 11 Motion ang stadgeändring av paragraf 34 Motionsskrivare: Vargman Bjärsborn, Sven Bergersjö, Robert Tiinus Under genomläsning av stadgarna hittade vi följande stadga: "34. Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet." Vi känner att det vore bra om även revisorer, styrelse eller arbetsgrupper kan lägga motioner (som en enhet och inte bara som enskilda medlemmar ur olika föreningar som det görs nu i år). Vi yrkar därför att denna stadgeparagraf ändras till: "34. Inför distriktsårsmötet har alla medlemsföreningars ombud, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet." Sid 28 (av 29)

29 17: Övriga frågor Här behandlas alla frågor som inkommit efter motionsstopp. 18: Mötets avslutande Här avslutar mötesordföranden mötet. Sid 29 (av 29)

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad 2010-01-30 Sid 1 (av 18) Verksamhetsberättelse Styrelsen för Sverok Väst har under 2009 Ekonomi Sökt verksamhetsbidrag från Västra

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012-01-18

Protokoll Styrelsemöte 2012-01-18 Närvarande: Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig, Rasmus Palm och Robert Tiinus 1. Mötet öppnas Robert Tiinus öppnar mötet 18.13. 2. Mötets beslutsmässighet Mötet anser att mötet är behörigt utlyst. 3. Val

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Nya stadgar antagna första gången på extra stämma den 16 januari 2013 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans 120101 1201-1212 121231

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans 120101 1201-1212 121231 Balansrapport Sid 1 (av 1) RFSL Ungdom Karlstad, 802427-5219 (RFSLUKD) Utskrifts-ID: 485 Period: 1201-1212 Senast reg verifikat: A:214 Utskriven: 130102 17:17 av RFSL U-KD Konto Benämning Ingående balans

Läs mer

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet.

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet. Antagna vid årsmöte 2014-02-25. STADGAR Allmänna bestämmelser 1 1 mom. Föreningens namn är Sångkörens Samfällighet. 1 2 mom. Föreningens uppgift är att handha gemensamhetsanläggningar inom kvarteret Sångkören

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen. STADGAR för den ideella föreningen Capoeira Sem Fronteiras med hemort i Göteborgs kommun, bildad den 20 maj 2001. Stadgarna senast ändrade och fastställda av extra årsmöte den 24 mars 2014 då samtliga

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande Stadgar för föreningen Supporting Human Rights in China (S.H.R.I.C) Antagna vid konstituerande föreningsmöte den 30 oktober 2005, ändrade vid extra årsmöte den 14 november 2005. Föreningens firma 1.1 Föreningens

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer