Feministiskt Initiativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt Initiativ"

Transkript

1 Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex ska bygga på frivillighet och samtycke. Dagens våldtäktslagstiftning innehåller bl.a. krav på att det ska ha förekommit våld eller hot för att en gärning ska betecknas som våldtäkt. Det är en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt och signalerar att kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom när det förekommer våld eller tvång. Våld används inte alltid för att tvinga en kvinna till sex. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar och det måste även framgå av lagen. En samtyckesreglering kan, precis som aga-lagen, ha en normerande verkan i samhället och förstärka synen på att allt sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Vi är positiva till att införa ett oaktsamhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen. I många våldtäktsfall frias gärningsmännen för att det inte går att bevisa att de haft uppsåt att våldta. Som en komplettering till en samtyckesreglering vill vi därför utreda frågan om att införa ett oaktsamhetsbrott i likhet med den norska lagstiftningen. Med ett oaktsamhetsbrott kan vi, utan att sänka beviskraven, få fler fällande domar. En sådan lagkonstruktion fångar in fall där gärningsmannen borde ha förstått att han handlade på ett oförsvarligt sätt. För många andra brottsliga gärningar är det en självklarhet att kombinera kravet på uppsåt med ett oaktsamhetsbrott (som exempel kräver mord uppsåt medan det för vållande till annans död är frågan om oaktsamhet). Detta går mycket väl att applicera på våldtäkter. En person skulle därmed bli skyldig till brott om omständigheterna varit sådana att gärningsmannen borde ha förstått att den utsatta inte ville ha sex. Idag leder väldigt få anmälningar till en fällande dom. Ett samhälle som inte förmår att lagföra övergrepp brister i sin omsorg om medborgarna. Vi kan inte ha ett samhälle som säger att handlingar är okej för att en man inte förstår att ett nej är ett nej. 3. Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Det är en svår fråga. Vänsterpartiet är traditionellt sett emot höga straff och anser istället att fokus ska vara på hur brott på bästa sätt kan förebyggas. Våldtäkt och andra sexualbrott anses redan idag som allvarliga brott och svårigheten att väcka åtal samt få fällande domar på detta område torde i första hand bero i på att sexualbrott typiskt sett är svåra mål där oftast ord står mot ord och det saknas övrig bevisning. Det är svårt att förutspå vad en höjning av straffvärdet skulle få för effekt, i värsta fall kan det innebära att det blir ännu svårare att väcka åtal och få fällande domar, därför anser vi att det är bättre att fokusera på brottsförebyggande åtgärder och åtgärder som skapar bättre förutsättningar för välunderbyggda åtal. Vänsterpartiet har i dagsläget därför inte tagit ställning för att höja straffskalorna, däremot tycker vi att domstolarna borde bli bättre på att använda hela den straffskalan som är föreskrivet för respektive brott istället för att, som idag, allt som oftast döma till minimistraff. Riksdagen varken kan eller ska dock styra hur domstolarna dömer, så det är möjligt att det behövs justeras genom lagstiftning.

2 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Sexualbrott är en del av våldet i den patriarkala samhällsstrukturen. Förklaring till att sexualiserat våld förekommer och arbetet för att stoppa våldtäkter, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och andra sexuella övergrepp måste således ske utifrån insikten att det handlar om makt och kontroll i en rådande struktur där män är överordnade och kvinnor underordnade. Maktrelationen mellan kvinnor och män är den samhälleliga ram i vilken övergrepp mot kvinnor möjliggörs. Mäns våld mot kvinnor, det sexualiserade våldet, påverkar alla kvinnors liv och begränsar kvinnors handlingsutrymme oavsett om hon själv blir utsatt eller inte. Flera undersökningar visar att flickor och kvinnor medvetet eller omedvetet anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädsla för våld och kränkningar. I sin vardag agerar kvinnor utifrån en förståelse av våldsnärvaro, dvs. ett underliggande hot om våld mot sin integritet och sina kroppar. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som med vår politik på olika sätt vill och söker utmana patriarkatet och förändra de befintliga makthierarkierna i samhället. Vi tror inte att det finns en enda lösning för hur vi ska minska antalet våldtäkter i samhället i stort, istället är det är viktigt att arbeta med frågan på många olika plan. Då handlar det bl.a. om att synliggöra och problematisera maktstrukturer, maskulinitetsideal, objektifiering och sexualisering av kvinnor och barn m.m. Vi anser bl.a. att det förebyggande arbetet mot våldtäkt och sexualiserat våld måste stärkas samt att det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta måste förbättras. Vänsterpartiet har därför motionerat i riksdagen om att det bör ta fram en handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder, t.ex. högre kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen, införa feministiskt självförsvar i skolan från årskurs sju, förbjuda sexixtisk reklam samt att genusutbildning och utbildning i sexualiserat våld blir obligatoriskt på juristlinjen, polis-, lärar-, sjuksköterske-, läkar- och socionomutbildningarna. Vi vill även öka genuskompetensen och stärka jämställdhetsarbetet inom förskolan och skolan eftersom grunden för de föreställningar om kön och sexualitet m.m. som präglar vårt samhälle etableras redan i mycket tidig ålder. Detta tillsammans med en samtyckeslagstiftning kan bl.a. förändra normerna kring sexualitet och på sikt minska det sexuella våldet och antalet våldtäkter. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Givetvis är det allvarligt att många inte vågar eller vill anmäla. Skälen till detta varierar i stor utsträckning. En viktig faktor för att en person som har utsatts för en våldtäkt är att hen känner förtroende för rättsväsendet och exempelvis inte behöver oroas för hur hen ska bli bemött av polisen vid en anmälan. Vänsterpartiet anser att det är självklart att alla kvinnor som utsatts för brott ska behandlas på ett bra och respektfullt sätt. Inom polisen har ett stort arbete gjorts för att förändra och förbättra såväl bemötandet som den övriga hanteringen i dessa ärenden. Det är dock ett arbete som kan och måste bli bättre, därför vill Vänsterpartiet att personal inom rättsväsendet och sjukvården både på grundutbildningen och som yrkesverksam regelbundet får utbildning kring sexualiserat våld för att garantera ett bra bemötande och omhändertagande så att de som söker hjälp känner att de tas på allvar.

3 Vi vet att kränkande och ovidkommande frågor ställs till brottsoffret i dag i samband med polisanmälan, brottsutredning och rättegång. Det är inte acceptabelt. Polisen och Åklagarmyndigheten måste utveckla sin förhörsmetodik med utgångspunkt i kunskaper om omständigheterna kring sexualiserat våld. Polisen, åklagarna och domstolarna måste även utveckla bemötandet med utgångspunkt i kunskaper om sexualbrottsoffers särskilda behov. För att säkerställa ett bättre bemötande av offer för olika former av sexualbrott måste satsningar på utbildning och kompetenshöjning om sexualiserat våld i rättsväsendet intensifieras. Bemötandet av brottsoffer för sexualbrott är viktigt. Att höja kompetensen hos samtliga myndigheter som kommer i kontakt med kvinnor och barn utsatta för sexualbrott är oerhört viktigt såväl för brottsoffrets trygghet som för väl genomförda förundersökningar och därmed möjligheterna till upprättelse. Alla som anmäler en våldtäkt har rätt till ett målsägandebiträde om det inte är uppenbart att hen saknar behov av biträde. Rutinerna får inte brista utan tillgången till ett målsägandebiträde måste prioriteras och det tidigt i processen. I en granskning som Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten gjort framgår att ett målsägandebiträde är en statistisk säkerställd framgångsfaktor vid våldtäkt. Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Biträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. Det är således viktigt både att rutinerna fungerar samt att det blir mer allmänt känt att alla som anmäler en våldtäkt har rätt till ett målsägandebiträde. Detta tillsammans med de lagändringar vi föreslår angående samtycke och oaktsamhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen och de effekter det förhoppningsvis kommer att leda till, tror vi kan stärka förtroendet för rättsväsendet och öka benägenheten att anmäla våldtäkter.

4 Feministiskt Initiativ 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Svar: Ja, rätten till kroppslig integritet är en grundläggande demokratifråga. Sexuella trakasserier, tvång och sexuellt våld drabbar främst unga kvinnor och hbtq-personer. Nuvarande lagstiftning och rättspraxis signalerar att de som utsätts själva bär ansvaret när deras rättigheter kränks. Det är en oacceptabel ordning Feministiskt initiativ tar dock ett steg längre genom att förespråka en lag där sex bygger på frivilligt deltagande snarare än samtycke eller tillåtelse till sex. Åklagare och advokater ska i rättssalen kunna ställa frågan: När och hur fick du samtycke till sex? 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Svar: Alla förslag som ökar rättsäkerheten för utsatta för sexualbrott ska beaktas. Vi menar att vårt förslag som bygger på att frivilligt deltagande gälla, innebär en betydligt förbättrad lagstiftning. 3. Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Svar: Det är inte nivån på straffsatsen som är problemet, utan att så få brott går till domstol och att så få döms. Enligt Brottsförebyggande rådet begås över våldtäkter varje år i Sverige gällande personer över 15 år. Ungefär en tiondel av alla fall anmäls. Mindre än en femtedel av anmälningarna leder till åtal och av dessa leder en ytterst liten del till fällande dom. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Svar: Förekomsten av och synen på våldtäkt hänger ihop med föreställningar kring kön, makt, sexualitet och våld. Förväntningar på könen är mycket olika i frågor som rör sexualitet. Män och killar förväntas vara sexuellt aktiva och dominanta och gärna ha många partners. Kvinnor och tjejer förväntas däremot hålla på sig och vara svårövertalade för att inte få så kallade hora-rykten. Det finns också föreställningar om att man måste ställa upp på sex i en relation, även när man inte känner för det (sk tjat-

5 sex). Detta i kombination med sexuella trakasserier, objektifiering av kvinnokroppen i media och pornografi, förekomsten av skällsord som hora och fitta i skolan etc. är vardagliga uttryck för ett ojämnställt samhälle och påverkar hur vi ser på kön och sexualitet. Vi måste förändra föreställningar om sexualitet och våld och ersätta med jämställda värderingar. Rättsväsendet bör ges obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter. Sexualundervisningen i skolan måste bli bättre och ungdomsmottagningar bli mer tillgängliga. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Vi är innerligt trötta på att rättsväsendet och samhället om och om igen skuldbelägger brottsoffret. Många flickor, kvinnor, pojkar, män och andra som utsätts för våldtäkt låter bli att anmäla av rädsla för att inte bli trodda. Många som drabbats skäms över det som hänt och tar själva på sig skulden. Bemötandet av de som utsatts för våldtäkt måste därför förbättras och kvaliteten på förundersökningarna höjas. Obligatoriska utbildningar om genusperspektiv, hbtq-perspektiv och mäns våld mot kvinnor inom såväl polis- och rättsväsende som inom skolundervisningen. Väntetiden i domstolar ska minskas. Personer som utsatts för våldtäkt ska erbjudas kostnadsfri rådgivning av en advokat. Polisen ska bli skyldig att anmäla behov av målsägarbiträde.

6 Nya Moderaterna 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Vi är beredda att skärpa sexualbrottslagstiftningen ytterligare, även att lagstiftningen skärptes så sent som den 1 juli Vi vill bl.a. låta analysera om ett helt nytt brott, ett s.k. oaktsamt våldtäktsbrott, kan leda till ett förbättrat straffrättsligt skydd. I den översyn som är på gång ingår att titta på varför så pass få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom och dessutom föreslå åtgärder för att stärka brottsoffrets ställning. Översynen ska också komma med förslag på hur polisen och åklagarnas arbete kan förbättras. Översynen ska göra en förutsättningslös översyn av lagstiftningen. I det ingår att bland annat titta på frågan om en så kallad samtyckeslagstiftning samt ett särskilt straffansvar för oaktsam våldtäkt. I en del upprörande fall ser vi hur gärningsmän frias för att det inte har kunnat styrkas att de har förstått att offret befann sig i en sådan situation att det var frågan om ett övergrepp. I översynen ingår att se över om oaktsamhet bör straffbeläggas d.v.s. att gärningsmannen borde ha förstått att det rörde sig om ett övergrepp. Vi har gjort betydande satsningar på polis och rättsväsende för att alla människor ska kunna känna sig mer trygga i sin vardag. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt ut tryck för brist an de respekt för en annan människas rätt till integritet och själv bestäm mande. Detta är ett mycket högt prioriterat område för oss. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Se svar under fråga Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Vi är beredda att skärpa lagstiftningen i bemärkelsen att beteenden som idag inte faller inom det straffbara området kan komma att ingå i de ändringar som diskuteras i svaret till fråga 1. Däremot föreslår vi inga generella höjningar av straffskalan. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Vi har tagit initiativet till en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Denna följs nu upp med nya insatser och ekonomiska medel. Regeringens nationella

7 samordnare har haft i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer och presenterade sina slutsatser 27 juni. Vi tror att arbetet måste ske i bättre samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter. Det förebyggande arbetet måste också stärkas och prioriteras. Särskilt viktigt är att attityder och värderingar hos barn och unga redan tidigt påverkas i rätt riktning. Vi vill också att förstagångsinsatserna inom sjukvården ökar. Vi vill verka för att det ska finnas personliga kontaktpersoner inom polisen och i kommunerna för den som blivit utsatt. Kommunernas ansvar för att det finns tillgängliga kvinnojourer måste stärkas och hjälp finnas om brottsoffret behöver en ny bostad. Förebyggande insatser är nyckeln till en varaktig minskning av våldet. Samhället måste arbeta förebyggande men också reagera tidigt. För oss är det en mycket högt prioriterad fråga att bekämpa sexuella övergrepp. Under 2013 anmäldes i Sverige drygt våld täkter och våldtäkts för sök. Ser man över en tioårs period har de anmälda våld täkt erna ökat markant. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Sexualbrott hör till en typ av brott som är mycket svårutredda då ord ofta står mot ord, och bevis ofta saknas. Detta innebär att bevisningen ofta består endast av offrets och den misstänktes uppgifter samtidigt som samma beviskrav gäller som vid andra brottsmålsutredningar. Därför är vår uppfattning att det är avgörande att polisen och åklagarnas utredning av våldtäkter sker snabbt efter det att brottet begåtts och att bevis säkras. Utredningen (under punkt 1) ska titta på hur våldtäktsbrotten hanteras och utreds samt identifiera brister, bevissvårigheter och andra problem. Detta är mycket angeläget för oss. Det finns en förbättringspotential t.ex. vad gäller bättre utredningar och enhet liga rutiner och metoder över hela landet. Just nu pågår insatser inom rättsväsendet kring detta. Hos polisen och åklagarmyndigheten går utvecklingen emot att denna typ av brott utreds av personer med specialistkunskaper för att kvaliteten och kompetensen i utredningarna ska öka. Den som utsätts för ett brott ska få stöd från de första kontakterna och ända fram till att gärningsmannen har avtjänat sitt straff och i vissa fall, om det behövs, långt efter det. Myndigheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra bemötandet av brottsoffren. Brottsoffer myn dig het en fick i maj 2011 i upp drag av regeringen att genomföra ett ut bild nings pro gram som ska öka kunskapen om sexual brotts offer och för bättra bemötandet i sam band med polis an mälan, förundersökning och rätte gång. En viktig del i arbetet med att förbättra rättsväsendet handlar för oss om att polisen måste bli bättre på att utreda och lagföra brott. Med kraftigt förstärkta resurser till

8 rättsväsendet finns goda förutsättningar för detta. Polisen måste också bli bättre på att informera den som anmält ett brott om hur ärendet utvecklas. Detta är en betydelsefull förtroendeskapande åtgärd, som är särskilt viktigt när brottsoffren är unga

9 Centerpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Lagstiftningen måste ge en tydlig signal om vad som är rätt och fel. En samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning skulle ge signalen att det enbart är okej att ha sexuellt umgänge med en annan person när man vet att han eller hon vill det. En samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning skulle också i viss mån möjliggöra fler fällande domar. Många av dagens bevisproblem måste dock lösas på annat sätt än genom en samtyckesbaserad lagstiftning. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Om en samtyckesbaserad lagstiftning inte blir verklighet vore det bra med ett oaktsamhetsbrott, men detta skulle få en mycket lägre straffskala vilket gör att vi skulle föredra att sexualbrottslagstiftningen blev samtyckesbaserad. 3. Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Sexualbrott innebär en enorm kränkning av den personliga och den fysiska integriteten och kan påverka livet för offret under lång tid. Det är viktigt att domstolarna i högre grad än idag använder hela straffskalan. Ofta döms hårda straff för grova brott inte ut, trots att möjligheten finns. Det är samtidigt viktigt att sträva mot ett samhälle med lägre brottslighet. Detta åstadkommer man främst med rehabilitering och inte med strängare straff. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Vi behöver arbeta med att motverka sexualbrotten på flera olika plan. Dels genom att se till att lagstiftningen tar dessa brott på större allvar, till exempel genom en samtyckesbaserad lag, genom att prata med barn och ungdomar om relationer för att på ett tidigt stadium skapa en förståelse och en respekt för vår sexuella integritet. Vi vill också att föräldrautbildningar inkluderar information om våld i nära relationer, däribland sexualbrott. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Vi behöver ökad kunskap inom detta område. Det är viktigt inte bara att den enskilda människan förstår när ett brott har begåtts och att hon eller han vågar anmäla detta, utan också att kunskapen ökar till exempel inom polisen, rättsväsendet, vården och socialtjänsten.

10

11 Socialdemokraterna 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Vi menar att en översyn av våldtäktsbrottet ska göras förutsättningslöst och omfatta olika alternativ, exempelvis ett oaktsamhetsrekvisit. Man bör då också se över frågan om s.k. samtyckeslagstiftning och göra en bred analys av erfarenheterna i de länder som har sådan lagstiftning. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Det är ett intressant förslag som bör utredas i samband med att det görs en bred analys av erfarenheterna i de länder som har sådan lagstiftning. 3. Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Vi vill att det införs en särskilt sträng straffskala om synnerligen grov våldtäkt. Straffet skulle kunna vara 6 10 års fängelse. Sverige ska ha en sexualbrottslagstiftning i samklang med dagens värderingar. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Vi måste prata om vad som är rätt och fel, om attityder redan tidigt, i hemmen och i skolan. Det handlar även om att kunna fånga in riskpersoner på ett bra sätt. Idag finns t ex PrevenTell som är ett projekt som drivs på Karolinska Sjukhuset, och dit kan personer höra av sig som känner att de har ett sexuellt riskbeteende och behöver hjälp. Den verksamheten vill vi se implementeras i flera delar i landet. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem?

12 Att anmäla en våldtäkt kan många gånger vara ett svårt beslut. Fler måste våga anmäla. Ett bra bemötande hos sjukvård och myndigheter kan göra skillnad. Vi har till exempel föreslagit att målsägandebiträden kopplas in redan vid anmälan och att alla akutmottagningar har den kunskaps som krävs för att ta emot en person som utsatts för sexuella övergrepp. Varje år anmäls omkring 6000 våldtäkter, men bara några hundra döms. Vi vill att en parlamentarisk utredning ser över lagstiftningen när det gäller våldtäkt och varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom.

13 Folkpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Svar: Ja. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Svar: Ja, vi säger ja till detta. Sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat straffbestämmelse om att den ska kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelegat. 3. Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Svar: Vi vill göra vissa skärpningar. Det är också viktigt att förbättra utredningsarbetet så att fler brott kan leda fram till åtal. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Svar: Genom att jobba aktivt med normerna i samhället. Här har vi flera förslag där samtyckeslagen är ett. När det enligt lag blir tydligare var gränsen för våldtäkt går och att ett nej alltid ska vara ett nej, kommer det också att påverka normerna. Ett andra förslag som vi har presenterat är att rikta oss mot skolan. De allra flesta förövare är män, och över hälften är mellan 15 och 29 år. Det här är en åldergrupp som man har

14 chans att påverka så länge de går i skolan. Folkpartiet vill ha ett jämställdhetslyft av hela utbildningssystemet och bryta de könsstereotyper som finns idag. Det ska inte vara ett enskilt projekt, utan det måste genomsyra allt. För det tredje har vi redan inlett ett bredare arbete i samma anda genom att sjösätta ett pilotprojekt för att stoppa sexism och våld bland unga män, där man ska utarbeta metoder för att jobba preventivt innan ett brott har begåtts. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Svar: Folkpartiet ser väldigt allvarligt på det här problemet. För att förebygga det måste man jobba brett. Om fler våldtäkter leder till åtal och fällande domar kanske också fler anmäler, liksom om man känner att lagarna står på offrets sida. Också om man känner att det finns en stark antivåldtäktskultur och ett bra skydd från samhället kan man känna sig stärkt att våga anmäla.

15 Enkät från foreningentillsammans.se Besvarad: Fråga 1: Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Svar från Kristdemokraterna: Ja, Kristdemokraterna har under en längre tid drivit från om att införa en samtyckesklausul. Fråga 2: Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Svar från Kristdemokraterna: Det är ett intressant förslag partiet diskuterat internt under våren. Det skulle kunna vara ett alternativ till samtyckesklausul. Fråga 3: Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Svar från Kristdemokraterna: De senaste åren har straffen för flera sexualbrott höjts något som vi både drivit och stött. Vi är absolut öppna för att göra ytterligare skärpningar. Fråga 4: Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Svar från Kristdemokraterna: I detta sammanhang är det viktigt att inte ha en övertro till juridiken. Om vi menar allvar med att det sexuella våldet ska minska måste vi också tala mer om attityder och värderingar. Synen på vad som är accepterat sexuellt beteende formas av hela samhället, inte bara av lagar och domslut. Därför är det viktigt att vi i flera sammanhang fortsätter att markera att sexuella handlingar mot en annan persons vilja är förkastliga, även om det i lagens mening inte går att fastställa brott. Fråga 5: Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Svar från Kristdemokraterna: Det finns tyvärr inga genvägar. Det handlar dels om upprätthålla värderingar i samhället (se svar till fråga fyra) och om att se till att det offentliga och samhället i övrigt uppmuntrar människor att göra anmälan. Brottsförebyggande rådets iniativ vagaanmal.se är exempelvis mycket lovvärt.

16 Piratpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? En av Piratpartiets kärnfrågor handlar om rätten till personlig integritet. Från början begränsade vi vårt ställningstagande till den personliga integriteten på internet, men vi har systematiskt breddat vårt politiska program genom att tillämpa våra grundläggande principer på alla samhällsområden. Individers sexuella integritet är självfallet en del av den personliga integriteten. Handlingar som utgör ett brott mot den integriteten finner vi förkastliga! När det gäller specifikt frågan om samtyckeslagstiftning så följer vi debatten och frågan diskuteras internt i partiet, men Piratpartiet har ännu inte tagit ställning. Vi tar intryck av att somliga debattörer framhåller att en sådan lagstiftning skulle kunna ha en normerande effekt, medan andra debattörer menar att det enbart är en symbolfråga som inte skulle ha någon effekt i praktiken. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Samma svar som på Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Målet för rättspolitiken måste vara att förhindra att brott sker i samhället. I princip all forskning visar att "hårdare tag" inte har någon effekt på allvarlig brottslighet. Vi vill därför se ett ökat fokus på brottsförebyggande åtgärder med bevisad effekt och en kriminalvård vars mål är att rehabilitera brottslingar och hjälpa dem att anpassa sig till ett hederligt liv efter straffet. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag?

17 Vi vill se ett ökat stöd till verksamheter i till exempel skola, fritidsgårdar och frivilligorganisationer, som verkar mot felaktiga normer, värderingar och attityder. Det behövs även mer forskning om varför somliga människor blir sexualbrottslingar, och hur detta kan förebyggas. Det krävs ett systematiskt arbete för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella synsätt i samhället, som utan att vara fästa i några regler får som effekt att ogynnsamma attityder och normer får fäste. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Det är synnerligen väsentligt att samhället kan ge sådant stöd till brottsoffer att de vågar anmäla brott. För att åstadkomma detta bör vi arbeta systematiskt med attityder och förhållningssätt genom hela rättssystemet, hos allt från poliser, åklagare och domare. Det är även viktigt att sprida information om att alla som blivit utsatta för ett sexualbrott har rätt till ett målsägarbiträde, samt att öka tillgängligheten till brottsofferjourerna.

18 Miljöpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Svar. Ja Miljöpartiet de gröna driver sedan länge att en sexualbrottslagstiftning ska införas som bygger på att en sexuell gärning ska vara brottslig vid bristande samtycke. 2. Hur ställer sig ert parti till en oaktsamhetslag när det kommer till sexualbrott? Exempelvis har ju både Norge och Canada som infört denna lag. Svar: Vi ser positivt på att en parlamentarisk kommitté tillsätts för att granska varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom. Vi välkomnar också att denna kommitté även får i uppdrag att se över lagstiftningen när det gäller våldtäkt. Vi har heller inget att erinra mot att översynen bör göras förutsättningslöst och omfatta olika alternativ, exempelvis oaktsamhet. Vi anser dock inte att kommittén behöver se över frågan om s.k. samtyckeslagstiftning, eftersom denna fråga redan har utretts tillräckligt, Istället vill vi att en samtyckeslagstiftning genomförs omedelbart. 3. Anser ert parti att hårdare straff bör införas inom sexualbrott eller är den bra som den är i dagsläget? Motivera gärna ert svar. Svar: Miljöpartiet de gröna anser att straffs hårdhet ska baseras på vilken visad effekt straffen har och om det finns forskning och annan kunskap som visar på resultat av exempelvis en straffskärpning. Svaret blir därför att det typiskt sett beror på. I vissa delar anser vi emellertid redan nu att straffen ska skärpas, bland annat avseende sexköp. 4. Hur vill ert parti förebygga våldtäkt och våldtäktskulturen i Sverige? Vad för konkreta förslag har ni och hur kommer ert part genomföra dessa förslag? Svar: En samtyckeslagstiftning underlättar det förebyggande och attitydpåverkande arbetet, inte minst gentemot förlegade maskulinitetsnormer. Det är viktigt att börja tidigt med normkritik och genuspedagogik i skolan, för att förhindra att barn tvingas in i förlegade könsroller. Det behövs också fler professionella mansmottagningar, där män som riskerar att utöva våld kan få hjälp. 5. Endast sextusen våldtäkter anmäls per år i Sverige, men brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås ca trettiosextusen våldtäkter per år, alltså ca 100 st om dagen. Hur ser ni på att majoriteten av de utsatta inte vågar anmäla och hur vill ni förebygga detta problem? Svar: Miljöpartiet anser att alla inom rättsväsendet som arbetar med sexualbrottsutsatta ska ha särskild utbildning för detta och att det ska ske kontinuerlig fortbildning. Där sådana insatser skett har det lett till positivt resultat. Vi vill att bemötandet ska vara så bra som möjligt för att öka de utsattas trygghet och förmåga

19 att berätta om vad som skett. Vi ser gärna att olika aktörer samarbetar så att antalet myndighetskontakter för den utsatta minskas. En samtyckeslagstiftning kommer i sig innebära att fler utsatta vågar anmäla.