Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning"

Transkript

1 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare PM BILAGA Diarienummer Datum Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Org nr Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Sammanfattning Universitets och högskolerådet (UHR) fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att utreda de av Stockholms universitet påtalade problemen med den kompletterande högskoleutbildningen för kvinnor och män med avslutad utländsk juristutbildning, samt att föreslå åtgärder. UHR konstaterar att det råder viss diskrepans mellan syftet med utbildningen och tillämplig lagstiftning. Om syftet är att komplettera utbildningen för invandrade akademiker som har en utländsk juristexamen och som inte befinner sig i yrkeslivet på en nivå som motsvarar deras kompetens och utbildning så gör UHR bedömningen att det befintliga regelverket inte ger Stockholms universitet nödvändiga förutsättningar att fullt ut uppfylla syftet. Om utbildningen istället är tänkt för akademiker som har en utländsk juristexamen, utan ytterligare avgränsningar, så kan utbildningen rimligen inte rikta sig specifikt till utrikes födda eller akademiker som inte är yrkesverksamma varför inget problem i relation till syftet kan anses föreligga. UHR föreslår att de påvisade problemen med studenternas bristande språkkunskaper hanteras genom en preparandkurs som förslagsvis omfattar moment i akademisk svenska och akademisk metod på tillräckligt hög nivå för att säkerställa nödvändiga förutsättningar för att studenterna ska klara av de kommande studierna. Därmed torde även de extrakostnader som i dagsläget belastar utbildningen på grund av studenternas bristande kunskaper i svenska inom den kompletterande utbildningen att minska. Det är rimligt att kostnaderna för preparandkursen inte ska täckas av de nu tilldelade medlen för den kompletterande juristutbildningen. Sida 1 (14)

2 Uppdraget Stockholms universitet har i en skrivelse till regeringen påtalat vissa problem med den kompletterande högskoleutbildningen för kvinnor och män med avslutad utländsk juristutbildning (U2013/6688/UH). Universitets och högskolerådet fick därför i 2014 års regleringsbrev för myndigheten i uppdrag att utreda dessa problem och att föreslå åtgärder. Myndigheten ska genomföra uppdraget i samverkan med Universitetskanslersämbetet, Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Redovisningen av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 juni Tolkningar och avgränsningar UHR har tolkat uppdraget att endast omfatta de problem Stockholms universitet har redogjort för i sin skrivelse till regeringen. De påtalade problemen avser studenternas bristande språkliga förutsättningar, utbildningsbakgrund och situation på arbetsmarknaden för jurister. Eventuella ytterligare problem som andra anordnare av utbildningen kan ha påvisat i andra sammanhang har därför inte beaktats. Frågor om utbildningen i relation till arbetsmarknaden för jurister eller dimensionering av utbildning etc. ingår inte i uppdraget. De förslag som redovisas är i huvudsak avsedda för utbildningen vid Stockholms universitet. Till viss del är dock problematiken sannolikt densamma för Göteborgs universitet och förslagen kan då fungera som stöd även där. Utbildningen vid Göteborgs universitet redovisas därför som referens. Samverkan Uppdraget ska genomföras i samverkan med Universitetskanslersämbetet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. UHR har därför i arbetet haft kontinuerlig korrespondens via e post med samtliga berörda parter och har vid ett tillfälle träffat representanter från Stockholms universitet och vid ett annat tillfälle Universitetskanslersämbetet. Dialog har även förts med Göteborgs universitet via telefon. Bakgrund Våren 1995 fattade regeringen beslut om ett universitetsförlagt utbildningsprogram för arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund, en så kallad aspirantutbildning. Programmet var ett försök att hitta lösningar på problemet med det bristande tillvaratagandet av invandrade akademikers kompetens och syftet var att med en både teoretisk och praktisk utbildning underlätta för personer med en utländsk akademisk utbildning att få ett arbete som matchade deras kompetens. Formen för utbildningen reglerades i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Enligt förordningen riktade sig utbildningen till personer som har en utländsk högskoleutbildning eller annan utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning som omfattas av högskolelagen (1992:1434), har invandrat, är Sida 2 (14)

3 folkbokförda i Sverige, och har ett annat modersmål än svenska 1. Utbildningen ska ges på heltid, omfatta motsv. 60 högskolepoäng och bestå dels av teoretiska studier, dels av praktik. Förtur ska ges till sökande som var inskrivna vid arbetsförmedlingen 2. Den första satsningen på aspirantutbildningen finansierades med resurser som överfördes från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till högskolan arbetslösa akademiker med företrädesvis utländsk akademisk examen fick under läsåren 1995/96 och 1996/97 möjlighet att genomföra utbildningen i syfte att ge dem en bättre utgångspunkt på arbetsmarknaden. Fr.o.m. läsåret 1997/98 var aspirantutbildningen inte längre ett särskilt åtagande utan en fråga för lokala beslut vid enskilda högskolor varför antalet deltagande lärosäten minskade kraftigt 3. Utredningar som genomförts kring denna satsning visade att sett till de mål och syften som låg till grund för utbildningen så kunde den anses vara ett misslyckande. En stor andel av studenterna hittade inte ett kvalificerat arbete efter utbildningen och av de studenter som hittade ett arbete var det till stor del arbeten som var av tillfällig karaktär. Samtidigt så kunde den anses vara en lyckad satsning ur det perspektivet att studenterna genom utbildningen ökat sitt självförtroende, ökat sin kompetens och sina förutsättningar vad gäller kunskaper och färdigheter i svenska och dessutom fått ett ökat kontaktnät 4. I april 2002 beslutade regeringen att i en ny omgång satsa på utbildningar som specifikt riktade sig till invandrade akademiker. Då gavs Malmö högskola och Linköpings universitet i uppdrag att, med särskilda medel, under perioden bedriva aspirantutbildning för invandrade akademiker. Även den så kallade invandrarakademien vid Högskolan i Borås kom efter särskild ansökan att ingå i regeringens satsning. Utbildningarna har följts upp av både de genomförande lärosätena och av Högskoleverket vid ett antal tillfällen 5. En central slutsats av den uppföljning som gjordes 2006 var.. att det är ställt utom tvivel att det är inom den högre utbildningen och högskolan som invandrade akademiker bäst finner vägarna till den svenska arbetsmarknaden 6. Förordningen om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor upphävdes genom förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Denna förordning, som trädde i kraft 15 januari 2009, är inte lika uttalat avgränsad till en viss kategori studenter utan utbildningar som bedrivs enligt förordningen avser samtliga studenter som har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434). Enligt förordningen syftar utbildningen till att studenter som har en avslutad utländsk utbildning ska ges möjlighet att få avlägga en motsvarande svensk examen eller få kunskaper för att kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för. Den sammanlagda omfattningen av utbildningen får 1 SFS 1995:889 2 Ibid. 3 BARA JAG FÅR CHANSEN ATT FÅ VISA VAD JAG KAN Satsningen på aspirantutbildning vad blev det av den? En uppföljningsstudie. Högskoleverket (Rapport 1998:6 R) 4 Ibid. 5 Se bl.a. Invandrarakademi och aspirantutbildning erfarenheter av kompletterande utbildning för invandrade akademiker, Högskoleverket (Rapport 2006:35 R) och Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker? Högskoleverket (Rapport 2008:30 R) 6 Invandrarakademi och aspirantutbildning erfarenheter av kompletterande utbildning för invandrade akademiker, Högskoleverket (Rapport 2006:35 R) Sida 3 (14)

4 vara högst 120 högskolepoäng och utbildningen ska planeras med hänsyn till studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet 7. Det ges idag ett antal kompletterande utbildningar för utländska akademiker vid svenska lärosäten i enlighet med denna förordning. Somliga ges som en del av den ordinarie verksamheten och är då anslagsfinansierade, t.ex. aspirantutbildning vid Malmö högskola, medan andra finansieras av särskilda medel som regeringen avsatt i så kallade integrationssatsningar. Den kompletterande utbildningen för jurister som ges vid Stockholms och Göteborgs universitet är en del av regeringens integrationssatsning. Kompletteringsutbildning för jurister med utländsk examen Integrationssatsningen I regeringens vårproposition 2007 lyftes en satsning på kompletterande högskolutbildning för jurister fram som en del i en kraftfull integrationssatsning med jobbfokus 8 vars syfte var att underlätta för nyanlända invandrare att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Göteborgs universitet och Stockholms universitet fick därför i uppdrag att med början 2007 anordna juridisk kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning 9. Den kompletterande utbildningen för personer med avslutad utländsk juristutbildning skulle omfatta högst 120 högskolepoäng och särskilda medel för utbildningen avsattes för åren Utbildningen ska rikta sig till 15 helårsstudenter per lärosäte (sedan 2011 gäller dock maximalt 15 helårsstudenter). Dessa helårstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp varför ersättningen per helårsstudent är högre än normalt för utbildningsområdet och uppgår 2014 till kronor 10. Under åren var det angivet i regleringsbrevet att utbildningarna skulle anordnas av de båda lärosätena. Nu, 2014, gäller i stället att lärosätena ges möjlighet att anordna utbildningarna 11. Utbildningens innehåll Stockholms universitet Kompletteringsutbildningen omfattar 2 års heltidsstudier och ges på dagtid. Utbildningen ges inte på distans och all undervisning sker på svenska. De obligatoriska kurserna under utbildningens tre första terminer är placerade på grundnivå. Termin fyra, som utgörs av examensarbetet, är placerad på avancerad nivå. Utbildning på avancerad 7 SFS 2008: Pressmeddelande 16 april 2007, Integrations och jämställdhetsdepartmentet 9 Föregicks av att det 2005 vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på eget initiativ hade startats en kompletteringsutbildning för jurister med utländsk examen som anordnades inom ramen för universitetets vanliga anslag. 10 Denna ersättning kan jämföras med den ordinarie per helårsstudent inom utbildningsområdet som är kronor för Ersättning per helårsprestation uppgår till kronor 11 Den nya formuleringen gäller samtliga i integrationssatsningen ingående utbildningar. Sida 4 (14)

5 nivå ska innebära en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå 12. Den utländska examen tillgodoräknas. Vid Stockholms universitet består utbildningen av följande kurser: Termin 1 Juridisk introduktionskurs (10,5 hp), Europarätt (7,5 hp) och Statsrätt (12 hp) Termin 2 Processrätt (19,5 hp) och Förvaltningsrätt (15 hp) Termin 3 Civilrätt C (10,5 hp) och Straffrätt (18 hp) Termin 4 Examensarbete (30 hp) 13 Examensarbetet består i att självständigt författa en uppsats om 30 högskolepoäng. Uppsatsen skrivs på svenska. Ordningen för de ingående kurserna skiljer sig något från juristprogrammets studieordning. Studenterna har även möjlighet att välja ytterligare kurser på avancerad nivå inom ramen för Juridiska institutionens utbildningsutbud för att ges en möjlighet till specialisering. Göteborgs universitet Utbildningen omfattar två års studier på heltid. Utbildningen inleds med en grundläggande genomgång av svensk juridisk metod. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på civilrätt, straff och processrätt och offentlig rätt. Utbildningen avslutas med examensarbete motsvarande en termins studier. Utbildningen håller enligt universitetet en hög studietakt och studierna anges som mycket krävande. De studenter som examineras från utbildningen har samma kunskapsnivå som övriga studenter som examineras från juristprogrammet. Till detta kommer studenternas kunskaper om det rättssystem där de fått sin ursprungliga juristutbildning samt språkkunskaper i detta lands språk och kultur 14. Vid Göteborgs universitet följer studenterna samma studieordning som för juristprogrammet och läser de kurser som ingår i juristprogrammets termin 1, 4, 5 och 9 (examensarbete). De ingående kurserna vid Göterborgs universitet är: Termin 1 Grundläggande juridisk metod (15 hp) och Offentlig rätt (15 hp) Termin 2 Straff och processrätt (30 hp) Termin 3 Civilrätt II (30hp) Termin 4 Examensarbete (30 hp) Tillsammans med termin 1 tillgodoräknas 60 högskolepoäng från den utländska examen såsom motsvarande termin 1 3 på Juristprogrammet. Därefter tillgodoräknas 90 högskolepoäng från den utländska examen såsom motsvarande termin 6 8 på Juristprogrammet. 12 utbildningar/kompletteringsutbildningen ( ) 13 Den med siffersinne märker genast att omfattningen är 123 hp. 14 ( ) Sida 5 (14)

6 Sökande till utbildningen Antalet sökande till utbildningen har genom åren varit högt och alltid överstigit antalet tillgängliga platser. Stockholms universitet har genomgående haft fler sökande till sin utbildning än Göteborgs universitet. Stockholms universitet har haft antagning till programmet samtliga år utom Antalet sökande till Stockholm har varierat från cirka 75 till, nu senast 2013, 117 sökande (men alla var inte behöriga). I genomsnitt har 15 studenter erbjudits en plats. Göteborgs universitet har haft antagning till programmet 2007, 2009, 2010 och Antalet sökande vid Göteborgs universitet har varierat mellan cirka 45 och 80 och i genomsnitt har 13 studenter erbjudits en plats. Att inga sökande antogs hösten 2011 och 2012 har sin förklaring i att det då fortfarande var många studenter från tidigare kullar som inte hade avslutat sina studier. För att bättre kunna ta hand om dessa studenter beslöt universitetet att inte anta nya grupper. Totalt har 140 personer antagits till de två utbildningarna under åren Utbildningen kommer inte starta till hösten 2014, varken i Stockholm eller i Göteborg. Behörighet och urval Vissa bestämmelser om behörighet och urval finns i förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Enligt förordningen så är behörighetskravet till utbildningen en avslutad utländsk högskoleutbildning. Högskolan får därutöver meddela föreskrifter om sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen 15. Vid urvalet till utbildningen ska hänsyn tas till de sökandes meriter och följande urvalsgrunder ska enligt förordning användas: betyg, resultat från högskoleprovet, tidigare utbildning, andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och andra för utbildningen sakliga omständigheter 16. Stockholms universitet beskriver antagningsförfarandet enligt nedan. Vid Stockholms universitet krävs för tillträde till utbildningen en minst 4 årig utländsk juristutbildning som skall vara avslutad med examen. Till kravet på examen finns ett krav på styrkta kunskaper i svenska B/Svenska som andra språk B/svenska 3. Behörighetsbedömningen inför antagningarna HT2007, HT2009 och HT2010 gjordes av Juridiska institutionen. Utifrån en sammanställning av alla behöriga sökandes ansökningshandlingar gjordes ett urval av sökande som kallades till intervju. Vid urvalet av behöriga sökande till intervjuerna togs bl.a. hänsyn till behovet av utbildningen, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande arbetssituation och bakgrund. Intervjuerna utfördes av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet (SU) i samarbete med Institutet för tillämpad beteendevetenskap och Juridiska institutionen vid SU. Syftet med intervjun var bland annat att mäta motivation, sökandens färdighet i svenska språket och allmänna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Behörighetsbedömningen inför antagningarna HT2011 HT2013 gjordes av Stockholms universitets antagningsavdelning och utbildningen söktes genom Fr.o.m. HT2011 infördes också ett språktest som var utformat av Institutionen för 15 SFS 2008: Ibid. Sida 6 (14)

7 svenska och flerspråkighet och Konrad Lundberg, universitetslektor i handelsrätt vid Juridiska institutionen. Testet användes som ytterligare urvalsinstrument då kravet på svenska B hade visat sig vara ett trubbigt urvalsinstrument för att avgöra om de sökandes språkliga förutsättningar var tillräckliga för att klara av utbildningen. Språktestet består av tre delar, ett läsförståelsetest, ett skrivprov och en del som utgörs av frågor om ett rättsfallskoncentrat som delas ut vid skrivtillfället. Samtliga behöriga sökande deltog i språktestet. Under antagningarna HT2011 och HT2012 kallades de 30 sökande med bäst resultat på språktestet till intervju hos Psykologiska institutionen. Av dessa 30 antogs 15 studenter. Vid antagningen HT2013 avskaffades intervjuerna och endast språktestet användes. Orsaken till denna ändring var att det hade inkommit anmälningar och klagomål från sökande som inte blivit antagna. Klagomålen avsåg intervjusituationen där de sökande upplevde sig kränkta och orättvist behandlade. Juridiska institutionen bedömde på grundval av anmälningarna att svårigheterna att garantera en transparent och rättssäker antagning med bibehållet intervjumoment var för stora. Detta då intervjuer i ett antagningsförfarande kan innebära en risk för subjektiva bedömningar utan mätbara värden. Institutitonen beslöt därför att avskaffa intervjuerna. För att kunna bli antagen vid Göteborgs universitet ska den sökande ha minst 4 årig utländsk juristutbildning som skall vara avslutad med examen, mycket goda kunskaper i svenska (de sökande genomgår tre språktester) och tillgodoräknande av kurser från den utländska utbildningen motsvarande 2,5 års studier ska kunna ske på både grundnivå och avancerad nivå 17. Göteborgs universitet kallar de sökande som får godkänt på språktesten till en intervjuomgång. Vid intervjun graderas de sökande i en tregradig skala. Baserat på en sammanvägd bedömning av resultaten från språktesten och intervjun rangordnas de sökande i urvalet. Stockholms universitet påtalar brister Stockholms universitet har i en skrivelse till regeringen i november 2013 påtalat vissa problem med den kompletterande högskoleutbildningen för kvinnor och män med avslutad utländsk juristutbildning (U2013/6688/UH). Juridiska institutionsstyrelsen vid Stockholms universitet beslutade vid sitt sammanträde att den kompletterande utbildningen för personer avslutad utländsk juristutbildning ska vara vilande tillsvidare. Bakgrunden till beslutet är att universitetet gör bedömningen att det i nuläget inte går att säkerställa att medlen kan användas i enlighet med kompletteringsutbildningens syfte som enligt universitetet är att underlätta för akademiker med utländsk juristexamen att få anställning som jurist. Skälet är att det har visat sig vara svårt att få anställning på den svenska arbetsmarknaden som jurist med en utländsk juristexamen. Till grund för sitt beslut redovisar Stockholms universitet i sin skrivelse till utbildningsdepartmentet ett antal problem med den nuvarande antagningsformen. 17 ( ) Sida 7 (14)

8 Otillräckliga språkkrav Stockholms universitet konstaterar att svenska B är ett trubbigt urvalsinstrument för att avgöra om de språkliga förutsättningarna räcker för att klara av en så pass, ur ett språkligt perspektiv, komplicerad utbildning. Universitetet har därför sedan höstterminen 2011 ett språktest som urvalsinstrument men konstaterar att trots detta test så har det visat sig att vissa studenter har problem med svenska språket. Till skillnad från andra utbildningar som ingår i regeringens integrationssatsning så är de redan inhämtade kunskaperna i juridik sällan direkt applicerbara i det svenska yrkeslivet. En tandläkare, t.ex., kan applicera sina yrkeskunskaper oavsett var i världen problem med tänder uppstår. Språket är i yrkesutövningen viktigt men sällan ett absolut krav för att yrket ska kunna bedrivas 18. För juristen så är varje rättsordning unik och för de studerande på den kompletterande utbildningen så innebär det i realiteten att de på två år ska lära sig ett helt nytt regelverk på ett främmande språk. Nyckeln till förståelsen är därför språket och det juridiska språket kan även för dem med svenska som modersmål i många fall upplevs som problematiskt. Kompletteringsutbildningen har därför numera en mentor som ska hjälpa de studenter som har problem med utbildningen och med språket. Fel målgrupp Med den nuvarande antagningsformen anger Stockholms universitet att de studenter som antas till utbildningen inte tillhör rätt målgrupp i enlighet med utbildningens syfte (se ovan). Svensk förutbildning Flera av de sökande till utbildningen har svenska gymnasiebetyg och är uppvuxna i Sverige. Av antagna höstterminen 2013 så hade 6 av 15 svenska gymnasiebetyg. Av antagna höstterminen 2012 hade 5 av 14 svenska gymnasiebetyg. Universitetet har i samtal med UHR utvecklat problematiken och anger att det finns indikationer på att personer med otillräckliga gymnasiala meriter för att antas till juristprogrammet i Sverige söker sig utomlands för juridikstudier med målet att återkomma till Sverige och antas till kompletteringsutbildningen. Det är inte ovanligt att sökande kontaktar studievägledningen för att planera sina studier utomlands med detta som uttalat syfte. Jurister i arbete Flera av de antagna har redan heltids eller deltidsarbete och är alltså redan etablerade på arbetsmarknaden för jurister. Uppskattningsvis hade 10 studenter ett arbete med juridisk anknytning (varav 4 hade svenskt gymnasiebetyg) vid antagningstillfällena mellan hösten 2011 hösten Denna uppskattning är baserad på samtal som universitetet genomfört med studenterna där det framgått att de är etablerade på den juridiska arbetsmarknaden. Det har också framgått av studenternas e postadresser. Två av studenterna var delägare i advokatbyråer. Stockholms universitet har dock inte närmare undersökt studenternas anställningsförhållanden. 18 Socialstyrelsen kräver ingen dokumenterad kunskap i svenska språket för att godkänna en ansökan om legitimation för sökande utbildad inom EU/EES. Tredjelandsutbildade tandläkare måste ha kunskaper i svenska motsvarande svenska B. Tandläkare som arbetar i Sverige ska ha för yrkesutövningen nödvändiga baskunskaper om svenska samhällsförhållanden samt om lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet. För att kunna ansöka om legitimation ska den sökande därför ha genomfört ett prov i samhällsodontologi och författningskunskap. Sida 8 (14)

9 Det har i samtal med universitetet framkommit att många av dem i arbete har svenska som modersmål. Dessa har då kunskaper i det rättssystem där de fått sin juristutbildning samt språkkunskaper i detta lands språk och kultur. I kombination med deras kunskaper i det svenska språket är det för vissa juridiska arbeten en tillräcklig merit, främst inom internationell juridik. Frånvaron av dokumenterade kunskaper i den svenska rättsordningen är dock en begränsning och för att öka sitt attraktionsvärde på arbetsmarknaden söker de sig till kompletteringsutbildningen. En svensk juristexamen innebär i många fall dessutom en högre lön. Dessa studenter har en lägre närvaro än övriga studenter där ett antal registerar sig men inte dyker upp på undervisning och/eller vid tentamenstillfällena. Eftersom dessa har registerat sig så förväntar sig institutionen att de ska delta i utbildningen varför en plats på utbildningen tas i anspråk som annars kunde ha fördelats till en mer studiemotiverad sökande. Genomströmning Genomströmningen på utbildningen är enligt universitetet inte god men ingen student har hittills ansökt om avbrott på programmet. Komplettera avslutad utländsk juristutbildning, för vem och varför? Enligt regeringen ska de integrationspolitiska målen (lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund) främst nås genom generella insatser som når ut till hela befolkningen. Eventuella riktade insatser ska baseras på särskilda individuella behov och förutsättningar, inte på att en person är född i ett annat land. Säråtgärder som riktar sig till utrikes födda som grupp ska inte förekomma efter den första tiden i Sverige 19. Samtidigt i proposition 2006/07:1 nämns den kompletterande utbildningen för jurister i samband med en integrationsfrämjande satsning som syftar... till att invandrade akademiker med utländsk utbildningen i större uträckning skall kunna erbjudas kompletterande utbildning Även i budgetpropositionen 2013/14: 1 lyfts utbildningen fram i en kontext där regeringen konstaterar att Utrikes födda har svårare att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetensnivå. Kompletterande högskoleutbildning för akademiker med utländsk examen har visat sig underlätta deras inträde på arbetsmarknaden på rätt kompetensnivå 21. Det får därför förstås att integrationssatsningen, vari den kompletterande utbildningen för jurister med utländsk examen ingår, riktar sig mot en viss kategori individer, nämligen utrikes födda akademiker som inte befinner sig i arbetsmarknaden på rätt kompetensnivå. Enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avlutad utländsk utbildning 22 så syftar utbildningen som bedrivs i enlighet med denna till att studenter som har en avslutad utländsk utbildning ska ges möjlighet att få avlägga en motsvarande 19 Regeringens skrivelse 2009/10:223 Egenmakt mot utanförskap redovisning av regeringsstrategi för integration, s Regeringens proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 16 (7.1.13) 21 Regeringens proposition 2013/14:1 (1.3.4) 22 SFS 2008:1101 Sida 9 (14)

10 svensk examen eller få kunskaper för att kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för 23. Till skillnad från vad som angavs i förordningen om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor 24 enligt vilken den sökande skulle ha invandrat, vara folkbokförd i Sverige, och ha ett annat modersmål än svenska för att delta i utbildning, så saknas i den nu gällande förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning 25 en lika avgränsad avnämare för utbildningen. Förordningen anger i stället att det är utbildningens ursprung som är relevant och inte studenternas ursprung. Något utrymme för tolkningar avseende vilka som ska ges tillträde till utbildningen finns inte. En person som uppfyller behörighetskraven och har en svensk gymnasial utbildning ska därför ha lika möjligheter att söka och antas till utbildningen. Likaså ska en sökande som redan är etablerad på arbetsmarknaden ha lika möjligheter att söka och antas till utbildningen. Stockholms universitet gör bedömningen att antagningsformen därför inte är lämplig för att uppfylla de intentioner som regeringen har uttryckt för utbildningen. UHR ser följande möjliga åtgärder Avgörande för huruvida de problem som Stockholms universitet har aviserat vad avser de antagnas utbildningsbakgrund och arbetsstatus är att anse som ett problem är definitionen av utbildningens syfte. Om syftet med den kompletterande utbildningen för jurister med utländsk examen är i linje med en definition enligt vilken utbildningen riktar sig till akademiker med utländsk juristexamen som har annat modersmål och inte befinner sig på arbetsmarknaden för jurister, så ger inte det befintliga regelverket stöd för att uppfylla syftet. Om å andra sidan integrationssatsningen är att anse som en generell satsning, ja då kan utbildningen rimligen inte rikta sig specifikt till utrikes födda eller akademiker som inte är yrkesverksamma varför inget problem i relation till syftet kan anses föreligga. De angivna problemen är då istället sådana att de med stor sannolikt delas av ett flertal utbildningar inom det ordinarie utbildningsutbudet och lämpligen utreds lokalt. De beskrivna problemen vad avser studenternas bristande språkliga förkunskaper är dock oberoende av vilket syfte utbildningen kan anses ha. Bristande språkliga förkunskaper Det får förstås att kravet på kunskaper i svenska måste vara högt ställt för att studenterna under en tvåårsperiod ska kunna ta till sig kunskaper om en hel rättsordning ( legalese ) på ett för dem främmande språk. De krav på analys och problemlösning som finns i utbildningen innebär ett ofrånkomligt användande av svenska språket och när deltagarna, som ofta är vana vid helt andra undervisningsformer och har andra förväntningar vad avser problemlösning och kritiskt tänkande från sin tidigare utbildning, ställs inför detta så får de i vissa fall svårt att hänga med. Följden blir en 23 SFS 2008: SFS 1995: SFS 2008:1101 Sida 10 (14)

11 ökad grad av individualisering, språkinsatser och lärarledd undervisning som ger ökade kostnader som inte alltid täcks av den ersättning som ges 26. Det nuvarande behörighetskravet, godkänt betyg i Svenska B/Svenska 3 (eller motsvarande kunskaper), har i tidigare granskning visat sig i realiteten innebära stora variationer i studenternas svenskkunskaper där variationerna bland annat anses bero på olika krav för godkänt betyg bland anordnare av svenskundervisning 27. Detta gör att kravet blir ett, som Stockholms universitet anger, trubbigt instrument för att avgöra förutsättningarna att klara av utbildningen då samma betyg speglar olika kunskaper. Högre behörighetskrav i svenska Enligt 5 andra stycket förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning får lärosätena som bedriver utbildning enligt förordningen meddela föreskrifter om sådana förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om lärosätet gör bedömningen att ett nödvändigt krav för att tillgodogöra sig utbildningen är kunskaper i svenska som är högre än de nuvarande angivna kraven Svenska B/Svenska 3, så ger förordningen stöd för lärosätet att föreskriva om detta 28. Att denna möjlighet ges har redan påtalats av bl.a. Riksrevisionen 29 och ter sig spontant som en lättillgänglig och enkel väg för att komma tillrätta med problemet med studenternas bristande språkkunskaper. Frågan är emellertid om ett sådant högre krav kan anses vara rimligt eftersom den enskilde, förutom de särskilda kompletterande utbildningarna för utländska akademiker, även har en möjlighet att ansöka om antagning till motsvarande nybörjarprogram/till senare del av program och efter tillgodoräknande ansöka om svensk examen 30. Behörigheten till juristprogrammet som vänder sig till nybörjare regleras i högskoleförordningen. Då kraven på kunskaper i svenska för juristprogrammet är kunskaper motsvarande svenska B/ svenska 3 31 så kan det svårligen motiveras varför kraven i svenska skulle vara högre till just den kompletterande utbildningen. De studerande på den kompletterande utbildningen deltar ju i samma kurser som studerande på juristprogrammet och utbildningen ger i slutändan samma examen. Det är även rimligt att förmoda att de flesta av de sökande till den kompletterande utbildningen uppfyller kraven för den särskilda behörigheten som är Historia A och Samhällskunskap A 32 eller motsvarande kunskaper och det är även ett rimligt antagande att mångas gymnasiala meriter skulle stå sig väl i konkurrensen i ett urval baserat på betyg. Det kan därför inte uteslutas att problemet med bristande svenskkunskaper skulle kvarstå och istället överflyttas till grundutbildningen om kraven i svenska höjdes för den kompletterande utbildningen. Samma problematik torde uppstå 26 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? Riksrevisonen, RiR 2011:16 27 Ibid. 28 Ett krav som går utöver Svenska B/Svenska 3 måste emellertid kontrolleras genom prov eftersom kursen Svenska 3 i nuläget är den högsta nivån i ämnet på gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. 29 Ibid. 30 Kapitel 6 6 8, Högskoleförordningen (1993:100). 31 Utgör alltjämt i realiteten ett krav då kravet nu ingår i den grundläggande behörigheten. Notera att för sökande med svensk gymnasieutbildning före 2010 finns inte kravet på godkänt betyg i svenska 3 åk. 32 Vid avsaknad av formella gymnasiala meriter ska en prövning av den reella kompetensen göras. Sida 11 (14)

12 även för olika former av behörighetsprov eftersom prov inte förekommer till juristprogrammet. Att öka behörighetskraven är möjligt men ter sig enligt vad som ovan beskrivits som en sannolikt mindre lämplig lösning då problemen istället kan komma att förflyttas till grundutbildningen med de nuvarande reglerna. Vad kan då göras för att säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna föreligger utan att öka behörighetskraven? SFI till Svenska 3 På längre sikt kan det handla om att profilera utländska sökandes svenskkunskaper mot juridik. Det finns idag utbildningar i svenska som är särskilt inriktade mot akademiker med utländsk utbildning, bland annat för jurister. I till exempel Stockholm ges utbildningen och där läser studenterna under 1,5 år kurser från kursen Svenska för invandrare C till kursen Svenska som andraspråk 3 i kombination med orienteringskurser i yrket. En utvärdering som Stockholms universitet genomfört av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län för yrken inom medicin, företagare, hantverkare och pedagoger, visar att det finns ett mervärde i att placera deltagare med samma yrkesbakgrund i samma klass 33. Det är inte känt om det finns en motsvarande utvärdering för utbildningen för jurister men det är inte omrimligt att tro att de studenter som genomgår utbildningen får ett motsvarande resultat som de tidigare utvärderade yrkesgrupperna. En bättre självkänsla och en solidare språklig kunskap inom det juridiska området är därför trolig. Riksrevisionen påvisar dock i sin rapport Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? 34 att tillgängligheten till målgruppsanpassad svenskundervisning kan förbättras då den i nuläget endast är tillgänglig i 8 av 21 län. Eftersom den kompetterande juristutbildningen endast ges vid två lärosäten så rekryteras sökande från hela landet som då i större omfattning måste ges denna möjlighet. Preparandutbildning En snabbare och mer tillgänglig lösning är att erbjuda samtliga antagna studenter till den kompletterande juristutbildningen en preparandkurs till studier i svensk juridik. Denna utbildning kan då förslagsvis innehålla moment i akademisk svenska och vetenskaplig metod på tillräckligt hög nivå för att säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för att klara av de kommande studierna föreligger. Under det nuvarande regelverket 35 så är den kompletterande juristutbildningens längd maximerad till 120 högskolepoäng, och det utrymmet behövs för juridikstudierna. Det är av det skälet inte möjligt att låta ytterligare kurser ingå som obligatoriska delar av de 120 högskolepoäng som den kompletterande jurisutbildningen omfattar. För att ge sökande möjlighet att delta i preparandkursen måste den därför vara fristående från den kompletterande utbildningen och lämpligen erbjudas före programstart. Av tidigare angivna skäl så är det sannolikt mindre lämpligt att använda resultat från preparandkurs som behörighetskrav för att påbörja den kompletterande utbildningen, även om möjligheten naturligtvis finns. Alternativet skulle istället vara att satsa på frivillighet med tydlig information och en starkt rekommendation för att påvisa den stora nyttan av preparandkursen. I det fall kursen ger både högskolepoäng och rätt till 33 Höghielm, R. och Gougoulakis, P. (2009) De är ju mina kolleger En metastudie av Sfx. Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen. 34 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? Riksrevisonen, RiR 2011:16 35 SFS 2008:1101 Sida 12 (14)

13 studiemedel så torde intresse finnas, det finns ju inga skäl att tro att de antagna till den kompletterande utbildningen inte skulle vara intresserade av att maximera sina egna förutsättningar att bli klara i tid. Lämpligen kan preparandkursen ligga så i tiden att den går att genomföra under senare del av vårterminen vid programstart på hösten. Ett villkor är i det fallet att lärosätet långt tidigare än i dag ges uppdraget att anordna utbildningarna, alternativt att den kompletterande utbildningen istället ingår i det ordinarie utbudet och inte ingår som en del i integrationssatsningen. Utformning, innehåll, nivå och omfattning för preparandkursen är det lämpligt att samarbeta kring då behoven är snarlika för de båda lärosätena. Det vore önskvärt att utbildningen är utformad så att den ger de antagna rätt till studiemedel eftersom det skulle reducera frånvaro av ekonomiska skäl. Finansieringen av preparandkursen måste utredas vidare om den blir aktuell. Värt att notera är att det redan har framförts synpunkter på att ersättningen per student på kompletteringsutbildningen inte täcker de kostnader som nu är förenade med utbildningen. Det får därför anses rimligt att preparandkursen inte omfattas av de tilldelade medlen för den kompletterande juristutbildningen, alternativt att ersättningen per helårsstudent höjs för att täcka de tillkommande kostnaderna för preparandkursen. Om syftet med preparandkursen uppfylls så torde även de kostnaderna som nu uppstår på grund av bristande kunskaper i svenska inom den kompletterande utbildningen att minska. Fel målgrupp Stockholms universitet påtalar att flera av de sökande till utbildningen har svenska gymnasiebetyg och är uppvuxna i Sverige. Flera av de antagna anges vidare redan ha heltids eller deltidsarbete och är alltså redan etablerade på arbetsmarknaden för jurister. Stockholms universitet bedömer att dessa sökande inte uppfyller kompletteringsutbildningens syfte, men någon möjlighet att stänga dem ute finns inte. UHR tolkar regelverket som det är skrivet idag att alla, oavsett gymnasial bakgrund och arbetssituation, ges tillträde till utbildningen under förutsättning att de uppfyller de föreskrivna behörighetskraven. Tillträde till utbildningen kan emellertid begränsas i det fall det finns fler sökande än det finns platser att fördela. Då sker ett urval bland de sökande där principen för urvalet är att de mest studielämpliga ska antas i första hand. Rangordningen av de sökande ska ske med hänsyn till de sökandes meriter. De meriter som är aktuella för rangordning är betyg, resultat från högskoleprovet, tidigare utbildning, andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter. Lärosätet får föreskriva om vilka urvalsgrunder som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras. Även om urvalsreglerna ger lärosätet möjligheter att i stor utsträckning avgöra vilka urvalsgrunder som ska användas och då även att avgöra vilka som är mest lämpade att delta i utbildningen så gör UHR bedömningen att det rimligen inte kan anses att det till exempel är särskilt värdefullt för utbildningen 36 att den sökande inte har svenska gymnasiebetyg eller inte befinner sig i arbetslivet på rätt kompetensnivå. 36 Regeringens proposition, Ny värld ny högskola (2004/05:162) understryker att denna regel inte skall användas för att ge förtur för sökande från vissa grupper eller med viss bakgrund Sida 13 (14)

14 Det saknas därför även i urvalet möjlighet att avgränsa utbildningen till den kategori sökande som Stockholms universitet anser uppfyller kompletteringsutbildningens syfte. UHR gör bedömningen att det befintliga regelverket inte ger utrymme att lösa de av Stockholms universitet påtalade problemen avseende studenternas svenska förutbildning eller deras arbetssituation. Det är inte möjligt att i antagningen särskilja sökande som befinner sig i arbete eller sökande med en svensk förutbildning från övriga sökande. Andra urvalsgrunder UHR konstaterar att den urvalsgrund som Stockholms universitet har valt är ett särskilt prov som rangordnar de sökande efter språkkunskaper. I det fall det ges möjlighet och medel till en preparandutbildning som säkerställer de antagnas språkliga förutsättningar så ges det möjlighet att använda andra urvalskriterier än språkkunskaper. Det finns skäl att tro att många sökande med utländsk gymnasial bakgrund har ett konkurrenskraftigt meritvärde i sitt avgångsbetyg. Att fördela ett antal platser till urvalsgrunden betyg skulle sannolikt hindra att de som genomgår juristutbildning utomlands p.g.a. otillräckliga gymnasiala meriter för antagning till utbildningen i Sverige antas till den kompletterande utbildningen. Genomströmning Eftersom en svag genomströmning är ett symptom på de påvisade bristerna så torde åtgärder för att komma till rätta med dessa öka även genomströmningen. Sida 14 (14)

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning SOU 2017:20 Uppdraget Att göra en översyn av hela systemet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå; SFS 2016:705 Utkom från trycket den 17 juni

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Analys, främjande och tillträdesfrågor Mattias Wickberg 010 470 03 66 BESLUT 2014 03 12 Reg. Nr. 411 00200 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

SOU 2017:20 (U2017/01213/UH)

SOU 2017:20 (U2017/01213/UH) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Christoffer Svensson 08-563 085 06 christoffer.svensson@uka.se 2017-06-13 131-144-17 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera

Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera Högskolan i Skövde Rektor Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) 2017-06-18 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) (Dnr U2017/01213/UH)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Ulrika Wallén Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM u.remissvar@regeringskansliet.se Tillträde för nybörjare - ett öppnare och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH Promemoria 2013-02-18 U2013/983/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Förslaget Ämnet svenskt teckenspråk

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning 2017-05-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/78 Utbildningsnämnden Förslag till yttrande över SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Förslag

Läs mer

Ansökan om förnyat tillstånd för ett alternativt urval till Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet

Ansökan om förnyat tillstånd för ett alternativt urval till Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Institutionen för kulturvård Box 130 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 19 Reg. Nr. 411 17728 13 Postadress Box 45093

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Sammanställning av aktuella kompletterande utbildningar för utländska akademiker vid Göteborgs universitet

Sammanställning av aktuella kompletterande utbildningar för utländska akademiker vid Göteborgs universitet Personalavdelningen, GF Samuel Heimann 2010-05-20 Sammanställning av aktuella kompletterande utbildningar för utländska akademiker vid Göteborgs universitet 2010-05-20 Innehåll Presentation av utbildningar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Yttrande över remiss om betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-05-04 Handläggare Robert Jägare Telefon: 08-508 47 998 Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 maj 2017 Ärende 4

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Remissvar TCO. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå SOU 2017:20 Refnr: U2017/01213/UH

Remissvar TCO. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå SOU 2017:20 Refnr: U2017/01213/UH 1(9) Utbildningsdepartementet 2017-06-20 German Bender Tel 070 202 31 11 German.bender@tco.se Remissvar TCO Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå SOU 2017:20

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-470 06 37 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-20637-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010-4700323 BESLUT 2016-05-12 Reg. Nr. 411-00016-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Hälso- och sjukvårdsnämnden Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Bakgrund Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk utbildning 2017-03-24 Bedömning av utländsk utbildning del av validering P-A Stensson Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR Informationsdag i Göteborg Bedömning (erkännande) av utländsk utbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft Marknadsföring Initialt ingen marknadsföring Endast i universitetets utbildningsutbud inför antagningsomgång; katalog samt på Antagning.se Tvärtom befarade anstormning av sökande till Kompl.utb/läk (KUL)

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Box 7070 750 07 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer