Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (55)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sida 1 (55)"

Transkript

1 Sida 1 (55) Plats och tid Teatern, Mimers Hus, kl. 17:00-21:15 ande Elisabeth Mattson (FP) Ordförande Yvonne Byberg (S) Ersättare för Pia Gillerstedt (S) Benny Strandberg (KD) 2:e vice ordförande Billy Kaldemark (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Ingela Rossi (S) Nils Carlsson (S) Ersättare för Johan Holmberg (S) Mohammed Hama Ali (S) Fredrik Schandorff (S) Tobias Andersson (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Ulf Widell (S) Ersättare för Tomas Emanuelsson (S) 1-7 Tomas Emanuelsson (S) 8-43 Susanne Jönsson (S) Ersättare för Jonas Andersson (S) Erika Sjöblom (S) Bernt Lundborg (S) Ulla Johansson (S) Ulrika Winblad (S) Linda Åshamre (S) Linnea Stevander (S) Emil Höglund (S) Anders Holmensköld (M) Anna Vedin (M) Thomas Alpner (M) 1-7 Robert Syrén (M) Ann-Marie Zachrisson (M) Monica Haraldsson (M) Lennart Jonsson (M) Ersättare för Amanda Windeman (M) Charlotta Windeman (M) Roberth Österman (M) Emma Gustafsson (M) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Fredrik Skreberg ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (55) Marcus Adiels (M) Patrik Ryberg (M) Morgan Persson (UP) Heine Nielsen (UP) Alexandra Stenlund (UP) Ancy Wahlgren (UP) Kjell Andersson (UP) Anna Mclaren (UP) Kerstin Petersson (FP) Cecilia Carlsson (FP) Pierre Rehnlund (FP) Jan Tolleson (FP) Sven Niklasson (SD) Bertil Augustsson (SD) Niklas Andersson (SD) Rolf Vadström (SD) Robert Kinhult (SD) Carl Adiels (MP) Maria Kjellberg (MP) Lottie Lord (MP) Lennart Wennerblom (MP) Ove Wiktorsson (C) Hans Torwald (C) Lena Bjurström (C) Gun-Marie Daun (KD) Anton Nyblom (KD) Knut Nordin (V) Björn Saletti (V) Ellen Källvik (V) Ersättare för Carl-Johan Lerjefors (M) Ersättare för Martin Högstedt (UP) Ersättare för Lars Wallberg (FP) Ersättare för Patrik Renström (C) Ersättare Ulf Widell (S) 8-43 Mats Frisell (S) A Therese Gustafsson (S) Mats Weidel (UP) Thomas Loong (FP) Göran Södersved (SD) Joa Ivarsson (MP) Anne-Christine Engvall (KD) Stig Jarlby (KD) Ingemar Thorsson (V) Harriet Blomqvist (V)

3 Sida 3 (55) Sekreterare Fredrik Skreberg Paragraf 1-44 Ordförande Elisabeth Mattsson (FP) 1-7, Benny Strandberg (KD) 8-32 Justerande Ej närvarande Anna Vedin (M) Pia Gillerstedt (S) Miguel Odhner (S) Johan Holmberg (S) Jonas Andersson (S) Amanda Windeman (M) Carl-Johan Lerjefors (M) Martin Högstedt (UP) Lars Wallberg (FP) Patrik Renström (C) Maria Emanuelsson (S) Malin Ringblad (M) Marie-Louise Thor (M) Björn Hernius (M) Jan Tollesson (FP) Övriga deltagare Clara Engstrand Kommunledningssektorn Noel Cornér Kommunledningssektorn

4 Sida 4 (55) Innehållsförteckning Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll... 6 Tillkommande och utgående ärenden... 7 Hållbarhetsstipendium 2014, utdelning (Dnr KS2014/1834)... 8 Lägesrapport avseende översiktlig granskning av avstämningsrutiner KS2014/ Avtal revisionstjänster (Dnr KS2014/1742) Revidering av VA-taxan år 2015, gällande mindre bostäder (Dnr KS2014/1889) Avskaffande av vårdnadsbidraget i Kungälvs kommun (Dnr KS2014/2037) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 27 fii, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, kvartal 1-3 (Dnr KS2014/919) Dialogen om efterlevnad av riktlinjer för skyltar och varuexponering fortsätter inom arbetet med Kungälvs stadskärna (Dnr KS2013/492) Kungälvs kommun ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen (Dnr KS2013/564) Styrelsen för Kungälv Energi AB anhåller om mandat att besluta om att gå in som delägare i Netwest (Dnr KS2014/1300) Förvärv av Fastigheten Högebro 5 (Dnr KS2012/1369) Ungdomsfullmäktiges budget 2015 (Dnr KS2014/2247) Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr KS2014/2478) Förslag till riktlinjer, utbildning och införande av digitaliserade mötesrutiner inklusive distribution av handlingar (KS2010/1875) Val av representanter till kommunens pensionärsråd (Dnr KS2014/1979) Val av ledamöter till idrottsrådet (Dnr KS2014/1979) Val till Kungälvs kommun råd för funktionshinderfrågor (Dnr KS2014/1979) Val av krisledningsnämnd mandatperioden (Dnr KS2014/1979) Svar på motion angående mat till äldre som bor i egna hem (Dnr KS2014/1550) Svar på Motion om åtgärder till hjälp för de som tigger på våra gator (Dnr KS2014/169) Svar på motion beträffande nätvandrare (Dnr KS2013/1721) Svar på motion kvalitetsupphandling i hemtjänst och äldrevård (Dnr KS2014/1059) Svar på motion om reningsverket i Marstrand (Dnr KS2011/296) Svar på motion om byggnation i Kungälvs kommun (Dnr KS2012/2003) Svar på motion om bostäder för ungdomar (Dnr KS2011/291) Svar på motion från ungdomsfullmäktige om skolmatens pris och kvalitet (Dnr KS2014/628) Svar på motion om kommunstyrelsens reglemente (Dnr KS2014/1766) Motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun (Dnr KS2014/2445) Motion om att göra Kungälv till en Fairtrade City (Dnr KS2014/2447) Ny ledamot /ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Roberth Österman (M)/Peter Harrysson (M) (Dnr KS 2014/2390) Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Stig Jarlby (KD) (Dnr KS 2014/2246) Interpellation ställd till Maria Kjellberg (MP) angående trafiksituationen i Kode som strategiskt mål (Dnr KS2014/2448) Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsberedningen Anna Rudholm (FP) och fyllnadsval till vakant uppdrag (Dnr KS2015/187)... 46

5 Sida 5 (55) Fyllnadsval av ledamot i kommunrevisionen efter vakant plats (S) Avsägelse från uppdrag som ledamot i arvodesnämnden samt nationaldagskommittén - Lena Schandorff (S) - samt fyllnadsval till vakanta uppdrag (Dnr KS2015/247) Meddelande om entledigande från uppdrag som nämndeman - Nalle Johansson (S) - samt fyllnadsval till vakant uppdrag (Dnr KS2015/101) Förordnande av vigselförrättare mandatperioden Val av ledamot till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden (Dnr KS2014/2144) Val av en representant till Sveriges Ekokommuner (Dnr KS2015/68) Avsägelse från uppdrag som ledamot i framtid- och utvecklingsberedningen - Carl-Johan Lerjefors (M) - samt fyllnadsval till vakant uppdrag Utbetalning av partistöd 2015 (Dnr KS2015/248) Motion om valkretsindelning (Dnr KS2015/267)... 55

6 Sida 6 (55) 1/2015 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll Till justerare föreslås Anna Vedin (M) och Jan Tollesson (FP). Ordföranden meddelar att protokollet justeras måndagen den 9 december kl. 10:00. Till justerare utses Anna Vedin (M) och Jan Tollesson (FP).

7 Sida 7 (55) 2/2015 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: - Interpellation ställd till Maria Kjellberg (MP) angående trafiksituationen i Kode som strategiskt mål - Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsberedningen Anna Rudholm (FP) och fyllnadsval till vakant uppdrag - Fyllnadsval av ledamot i kommunrevisionen efter vakant plats (S) ( 35) - Avsägelse från uppdrag som ledamot i arvodesnämnden samt nationaldagskommittén - Lena Schandorff (S) - samt fyllnadsval till vakanta uppdrag ( 36) - Ärende 36 behandlas innan 35 - Meddelande om entledigande från uppdrag som nämndeman Nalle Johansson (S) och fyllnadsval till vakant uppdrag - Förordnande av vigselförrättare för mandatperioden Val av en ledamot och en ersättare till Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörns styrelse - Val av en representant till Sveriges ekokommuner - Utbetalning av partistöd Avsägelse från uppdrag som ledamot i framtid- och utvecklingsberedningen - Carl-Johan Lerjefors (M) samt fyllnadsval till vakant uppdrag - Motion om valkretsindelning Föredragningslistan fastställs. I ärendet yttrar sig Anders Holmensköld (M), Björn Saletti (V), Gun-Marie Daun (KD) Anteckning till protokollet lämnas av Anders Holmensköld (M)

8 Sida 8 (55) 3/2015 Hållbarhetsstipendium 2014, utdelning (Dnr KS2014/1834) Kommunstyrelsens bildningsutskott beslutade att tilldela 2014 års hållbarhetsstipendium till Röda Korsets Kungälvskrets. Motiveringen lyder: Produktionen av nya textilier sliter hårt på vårt klot. Exempelvis kan framställningen av 1 kilo bomull kräva 2-3 kilo kemikalier och över liter vatten. För varje plagg som Röda Korsets Second hand-försäljning i Kungälv hjälper oss att återanvända eller återvinna bidrar de till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Att överskottet av försäljningen dessutom används till att stärka fred och mänskliga rättigheter gör dem särskilt värda Kungälvs kommuns stipendium för hållbar utveckling. sunderlag Tjänsteskrivelse Hållbarhetsstipendium 2014, utdelning Informationen antecknas till protokollet. I ärendet yttrar sig: Elisabeth Mattson (FP)

9 Sida 9 (55) 4/2015 Lägesrapport avseende översiktlig granskning av avstämningsrutiner KS2014/2424 PWC har på uppdrag av kommunrevisionen under hösten 2014 genomfört en översiktlig granskning av vissa väsentliga rutiner avseende bokföring och därtill hörande intern kontroll. Informationen översänds till kommunstyrelsen för kännedom. I föredragningslista och kungörelse inför sammanträdet angavs felaktigt ärende: Granskning av taxor och avgifter inom sektorerna kultur och samhällsservice samt samhällsbyggnad som ärende fem. I handlingarna skickades dock: Lägesrapport avseende översiktlig granskning av avstämningsrutiner KS2014/2424 ut och ordföranden frågar om ärendet som faktiskt skickats ut för kännedom kan antecknas till protokollet. Informationen antecknas till protokollet.

10 Sida 10 (55) 5/2015 Avtal revisionstjänster (Dnr KS2014/1742) Kommunrevisionen har upphandlat årliga revisionstjänster och översänder avtalen till kommunfullmäktige för kännedom. Informationen antecknas till protokollet. I ärendet yttrar sig: Anders Holmensköld (M)

11 Sida 11 (55) 6/2015 Revidering av VA-taxan år 2015, gällande mindre bostäder (Dnr KS2014/1889) Avgifter ska finansiera utbyggnaden av va-anläggningar. Alla fastigheter som ska anslutas till kommunens va-anläggning ska därför betala anslutningsavgift. Avgift ska betalas oavsett vilken storlek lägenheten på fastigheten har. Från den 2 juli 2014 kan man utan bygglov bygga ett Attefallshus. Huset får vara upp till 25 m 2 (byggnadsarea) stort och kan användas som permanentbostad. Rättsfall i Statens Va-nämnd ger vägledning att det kan finnas skäl att reducera va-taxans lägenhetsavgift i de fall nyttan får anses skilja sig från normalfallet. Verksamheten föreslår att texten i definitionen på en Lägenhet/Bostadsenhet, pkt 3 i VAtaxan ändras till följande: Lägenhet/Bostadsenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en bostadsenhet. För att det ska klassas som en bostadsenhet ska boarean vara större än 15 m 2 och utrymme för vila, matlagning och personlig hygien ska finnas. I fråga om sådana utrymmen i Övrig Bostadsfastighet där begreppet lägenhet inte är tillämplig räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en enhet. Verksamheten föreslår att lägenhetsavgiften pkt 6.1d i VA-taxan, reduceras till 70 % av full avgift vid bostadsenhet med en boarea mindre än 25 m 2. Det innebär att lägenhetsavgiften för komplementbostadshus (Attefallshus) med byggnadsarean 25 m 2 blir reducerad. sunderlag Tjänsteskrivelse Revidering av VA-taxan år 2015, gällande mindre bostäder Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Förslag till VA-taxa doc Protokollsutdrag - Revidering av VA-taxan år 2015, gällande mindre bostäder - Samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag - Revidering av VA-taxan år 2015, gällande mindre bostäder - Kommunstyrelsen Reviderad taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med 1 februari Taxa KFS 2014 nr 1 upphör att gälla från och med 31 januari I ärendet yttrar sig: Ove Wiktorsson (C), Morgan Persson (UP)

12 Sida 12 (55) Expedieras till: Dragan Medan VA-verksamheten/SHB, Lisa Strandberg Werlenius SHB, Kommunkansli och juridik För kännedom till: Sune Karlsson VA-verksamheten/SHB

13 Sida 13 (55) 7/2015 Avskaffande av vårdnadsbidraget i Kungälvs kommun (Dnr KS2014/2037) Samverkanspartierna: Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet har inkommit med beredningsskrivelse: Vårdnadsbidraget avskaffas där de föreslår: Kommunfullmäktiges beslut om Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Kungälvs kommun upphävs att gälla från och med den 31 december Därefter betalas inga bidrag ut. Vårdnadsbidrag kan inte sökas efter den 31 december De familjer som ansöker om vårdnadsbidrag senast den 31 december 2014 och får ansökan beviljad, eller tidigare har fått vårdnadsbidrag beviljat och uppfyller Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Kungälvs kommun, får behålla bidraget längst till och med 31 december Kommunfullmäktige återemitterade ärendet till kommunstyrelse den 13 november 2014 uppdraget att ta fram en helhetsbild kring barnomsorgen i Kungälvs kommun. Kommunstyrelsen ska också ta fram en konsekvensanalys om vad avskaffandet för vårdnadsbidraget innebär för barnfamiljerna samt en ekonomisk och juridisk bedömning. sunderlag Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Avskaffande av vårdnadsbidraget i Kungälvs kommun - Kommunstyrelsen Yrkande Gun-Marie Daun (KD): Ärendet återemitteras med uppdraget svara på den ursprungliga återremissen. Glenn Ljunggren (S): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande om återremiss mot Glenn Ljunggrens (S) yrkande om att ärendet skall avgöras på dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Glenn Ljunggrens (S) yrkande om att ärendet avgörs på dagens sammanträde och Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande om återremiss. Omröstningsresultat Med 37 ja-röster och 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet på dagens sammanträde.

14 Sida 14 (55) Kommunfullmäktiges beslut om Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Kungälvs kommun upphävs att gälla från och med den 31 december Därefter betalas inga bidrag ut. Vårdnadsbidrag kan inte sökas efter den 31 mars De familjer som ansöker om vårdnadsbidrag senast den 31 mars 2015 och får ansökan beviljad, eller tidigare har fått vårdnadsbidrag beviljat och uppfyller Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Kungälvs kommun, får behålla bidraget längst till och med 31 december I ärendet yttrar sig: Gun-Marie Daun (KD), Mona Haugland (S), Benny Strandberg (KD), Mohammed Hama Ali (S), Anton Nyblom (KD), Anne- Christine Engvall (KD), Anders Holmensköld (M), Tobias Andersson (S), Glenn Ljunggren (S), Elisabeth Mattsson (FP), Björn Saletti (V), Anna Vedin (M), Marcus Adiels (M), Alexandra Stenlund (UP), Morgan Persson (UP), Lottie Lord (MP), Ove Wiktorsson (C), Sven Niklasson (SD) Anteckning samt reservation till protokollet lämnas från samtliga närvarande ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår ifrån att delta i beslutet. Expedieras till: Sektor skola// Maria Andersson

15 Sida 15 (55) 8/2015 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 27 fii, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, kvartal 1-3 (Dnr KS2014/919) Under kvartal ett till tre 2014 har sektorerna Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg fullgjort rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen samt statistikrapporter till Kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anger. I juni återremitterades rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 1 av kommunstyrelsen och förvaltningen fick i uppdrag att komplettera rapporteringen med en ekonomisk bedömning och omvärldsbevakning kring hur andra kommuner rapporterar. I september beslöt kommunstyrelsens beredning att rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 inte var redo att behandlas av kommunstyrelsen. Förvaltningen har påbörjat ett revideringsarbete kring hur rapporteringen ska kunna förändras i enlighet med kommunstyrelsens önskemål, men då det är två sektorer som är rapporteringsskyldiga tillsammans är detta arbete ännu inte färdigt. Förvaltningen är dock skyldig att en gång per kvartal rapportera till kommunfullmäktige de beslut förvaltningen rapporterat till IVO. På grund av detta rapporterar nu förvaltningen återigen de beslut som rapporterats till IVO för kvartal 1 och 2 som tidigare varit anmälda, samt de beslut som nu rapporterats för kvartal 3 till IVO. Förvaltningen föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut och överlämnar till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar informationen till protokollet. sunderlag Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 27 fii, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, kvartal Bilaga Kopia av Statistikrapport ej verkställda beslut.xlsx Bilaga Protokollsutdrag SMN Rapportering ej verkställda beslut.pdf Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 16 kap 6 f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 f-i, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Kommunstyrelsen Statistikblankett Ej verkställda beslut för kvartalen ett till tre 2014 antecknas till protokollet.

16 Sida 16 (55) 9/2015 Dialogen om efterlevnad av riktlinjer för skyltar och varuexponering fortsätter inom arbetet med Kungälvs stadskärna (Dnr KS2013/492) Efter en motion har Kommunfullmäktige beslutat att s.k. trottoarpratare och varuexponeringsskyltar ska bort från de offentliga ytorna i Kungälvs kommun. at ifrågasattes kraftigt av näringslivets aktörer varför Kommunstyrelsen bad, och fick av Kommunfullmäktige, ett års tidsfrist för att försöka söka en gemensam lösning mellan näringsidkare och bl a handikapporganisationerna. Samtal har förts men är inte avslutade. På kommunchefens uppdrag har ett arbete startat för utveckling av stadskärnan i Kungälv. Projekt Stadskärnan tar ett helhetsgrepp kring frågorna i stadskärnan och arbetar bland annat med att förädla stadsmiljön och utveckla utbudets innehåll och kvalitet i stadskärnan. Det är ett processarbete med stort innehåll av samverkan och dialog mellan näringsidkare, fastighetsägare och medborgarna i staden. I processen ingår en skiss till strukturplan för offentlig miljö i Kungälvs stad, där riktlinjer för bland annat skyltning och bygglov har omarbetats i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut Det innebär att det finns ett pågående arbete med satsning gemensamt med näringsidkare och fastighetsägare som ger mer av rörelse, innehåll och resultat än den enskilda frågan om skyltning och tillgänglighet, men det ger också en fördröjning i tid för avgörande i detaljfrågor. Detta gäller både för Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN) och kommunens arbete. Förvaltningen föreslår en förlängning av tidsfristen för samtal mellan Näringslivet och handikapporganisationerna så att ett slutdokument kan presenteras. Förvaltningen bedömer att 2015 behövs för uppdraget. sunderlag Tjänsteskrivelse Dialogen om efterlevnad av riktlinjer för skyltar och varuexponering fortsätter inom arbetet med Kungälvs stadskärna Bilaga projekdirektiv 2.0 Stadskärnan i Kungälv.pdf Bilaga KMN upplåtelse skyltning varuexponering.pdf Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Dialog med KMN (Kungälv Marstrand Marknad och Näringsliv) om efterlevnad av riktlinjer för skyltar och varuexponering - Samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag - Dialog med KMN (Kungälv Marstrand Marknad och Näringsliv) om efterlevnad av riktlinjer för skyltar och varuexponering - Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att generellt i Kungälv centrum tillåta begränsad varuexponering närmast butiksfasaderna fram till 1 juni 2015 (tidigare beslut 6 februari 2014 KS2013/492).

17 Sida 17 (55) I ärendet yttrar sig: Gun-Marie Daun (KD), Ove Wiktorsson (C), Morgan Persson (UP) Expedieras till: Håkan Karlsson, Upu Henrik Levin, samhällsbyggnad Jane Bredin-Johansson(M) För kännedom till: Malin Westman, KMN,

18 Sida 18 (55) 10/2015 Kungälvs kommun ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen (Dnr KS2013/564) Vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen är nu klar. Den godkändes i GRs styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad 11 april 2014 och i GRs förbundsstyrelse 9 maj Syftet med planen är att trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen har utformats med representanter från Göteborgs stad, Kungälvs kommun, Kungsbacka kommun, Lerums kommun, Mölndals stad, SGU och personal från GR. Planen var på remiss under sommaren 2013 där Kungälvs kommun lämnade ett remissvar KS 419/2013. I Göteborgsregionen är vi alla kommuner, mer eller mindre, beroende av gemensamma vattenresurser. Det gör vattnet till en fråga av regional betydelse och det blir logiskt att arbeta med gemensamma lösningar. Utifrån visionen En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning har tre målområden formulerats Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen, Säker tillgång till råvatten av god kvalitet och Robusta vattenförsörjningssystem. Inom de tre målområden har nio delmål tagits fram samt redovisats med förslag på åtgärder som ska ses som exempel och utgöra vägledning i det fortsatta arbetet med genomförandet. Visionen och målbilden överensstämmer med Kungälvs syn och förslagen till åtgärder likaså men vi vill betona att genomförandet av åtgärder alltid måste balanseras mot en rimlig kostnad för att VA-avgifterna inte ska bli betungande för VA-kollektivet. Åtgärder som krävs för att uppfylla kommunernas ansvar att lösa problem beträffande hälsa och miljö måste då prioriteras. sunderlag Tjänsteskrivelse Kungälvs kommun ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Regional vattenförsörjningsplan - Samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag - Regional vattenförsörjningsplan - Kommunstyrelsen Kungälvs kommun ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, som grund för Kungälvs kommuns fortsatta strategiska arbete. Kungälvs kommun ställer sig bakom det gemensamma fortsatta arbetet inom regionen med Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen.

19 Sida 19 (55) Expedieras till: Dragan Medan, Lisa Strandsberg För kännedom till: Samhällsbyggnad Maria Hübinette, Maria Sondell, Kristina Franzén, Henrik Haglund, Henrik Levin, UPU Peter Svensson

20 Sida 20 (55) 11/2015 Styrelsen för Kungälv Energi AB anhåller om mandat att besluta om att gå in som delägare i Netwest (Dnr KS2014/1300) Västra Götalandsregionen och kommuner inom regionen planerar att bilda ett regionalt försäljningsbolag för samlad och enhetlig försäljning av fiber och kapacitet. Kungälv Energi AB anhåller om mandat av Kungälv kommun att gå in som delägare. sunderlag Tjänsteskrivelse Styrelsen för Kungälv Energi AB anhåller om mandat att besluta om att gå in som delägare i Netwest Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Uppmaning att fatta beslut om delägarskap i Netwest - Kommunstyrelsen Kommunens ägarombud på bolagsstämma ges i uppdrag att rösta för att Kungälv Energi AB blir delägare i det regionala försäljningsbolaget Netwest AB. Expedieras till: För kännedom till:

21 Sida 21 (55) 12/2015 Förvärv av Fastigheten Högebro 5 (Dnr KS2012/1369) Kommunen har blivit erbjuden att förvärva fastigheten Högebro 5 på Fästningsholmen. Fastigheten ligger centralt i Kungälv, är kvm stor med två separata byggnader med en yta tillsammans på 871 kvm. Fasigheten Högebro 5 ligger i direkt anslutning till Högebro 6 som kommunen förvärvade 2012 och som skapat förutsättningar för en tydligare entré och ett besökscentrum för Fästningsholmen. Förvärv av fastigheten Högebro 5 kommer underlätta tillgängligheten i framtiden och öka förutsättningarna för vidare utveckling av området, vilket gör fastigheten strategiskt värdefull. Kommunen har fått erbjudande om att köpa fastigheten för 8,5 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att förhandla fram köpehandlingar. sunderlag Beredningsskrivelse Förvärv av Fastigheten Högebro Bilaga bilaga 1 karta högebro 5.pdf Protokollsutdrag - Förvärv av fastigheten Högebro 6 - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen får i uppdrag att förvärva fastigheten Högebro 5. I ärendet yttrar sig: Sven Niklasson (SD), Anders Holmensköld (M), Carl Adiels (MP), Morgan Persson (UP), Anna Vedin (M) Samtliga närvarande ledamöter av Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet Anteckning till protokollet lämnas från samtliga närvarande ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ej inkommen

22 Sida 22 (55) 13/2015 Ungdomsfullmäktiges budget 2015 (Dnr KS2014/2247) Ungdomsfullmäktige tilldelas varje år kronor. Detta efter att en motion om att tilldela ungdomsfullmäktige ett eget anslag bifallits av kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige vill för sin budget 2015 använda den till ett evenemang kallat Sommarstart. sunderlag Tjänsteskrivelse Ungdomsfullmäktiges budget Bilaga Budgetberedningens förslag.pdf Protokollsutdrag - Ungdomsfullmäktiges budget Kommunstyrelsen Ungdomsfullmäktiges budgetförslag för 2015 att arrangera ett evenemang i samband med skolavslutningen, ett så kallat Sommarstart, godkänns 2. Kommunfullmäktige tilldelar även år 2015 ungdomsfullmäktige kronor. Expedieras till: Sektor arbetsliv och stöd/ Tommy Berklind, Ia Börjesson, Alaa Awad, sektor kultur och samhällsservice/ Mariella Sivertstrand För kännedom till: Sektor arbetsliv och stöd/ Jonas Arngården, sektor kultur och samhällsservice/ Robert Hallman

23 Sida 23 (55) 14/2015 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder (Dnr KS2014/2478) Kommunfullmäktige skall, enligt 6 kap kommunallagen, besluta om ersättarnas tjänstgöringsordning i styrelser och nämnder om inte ersättarnas valts proportionellt. Förslag till tjänstgöringsordning lämnas nedan. sunderlag Tjänsteskrivelse Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelse och nämnder Protokollsutdrag - Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och nämnder - Kommunstyrelsen De valda ersättarna i kommunens nämnder och styrelser skall vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring enligt följande ordning: 1. Vid förfall för ordinarie ledamot skall i första hand inträda ersättare från samma parti som den ordinarie ledamoten och i andra hand ersättare från samverkande parti. Finns ersättare från fler än ett samverkande parti tillgängliga, inträder ersättare från det parti som erhållit flest antal mandat vid det senaste kommunalvalet. 2. Saknas ersättare bland ena sidans samverkande partier inträder ersättare från den andra sidan från det parti som erhållit flest mandat vid det senaste kommunalvalet. 3. Saknas ersättare för icke samverkande parti inträder ersättare från det parti från oppositionen som erhållit flest antal mandat vid det senaste kommunalvalet. Expedieras till: Enheten för kommunkansli och juridik För kännedom till: Gruppledarna

24 Sida 24 (55) 15/2015 Förslag till riktlinjer, utbildning och införande av digitaliserade mötesrutiner inklusive distribution av handlingar (KS2010/1875) Kommunfullmäktigebeslutade vid sammanträde att digitala möteshandlingar införs successivt i alla politiska instanser med start efter valet september Digitala möteshandlingar är kommunens verktyg och utskrivna handlingar kommer inte att erbjudas. Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till riktlinjer för användning av läsplatta för förtroendevalda samt ett förslag till utbildning. sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer, utbildning och införande av digitaliserade mötesrutiner inklusive distribution av handlingar Bilaga Förslag till riktlinjer om rätt att använda läsplatta mellan Kungälvs kommun och förtroendevalda.docx Bilaga Förslag till införande och utbildning digitala möteshandlingar bilaga 2.docx Yrkande Maria Kjellberg: Riktlinjer för användning av läsplattan för förtroendevalda godkänns med följande ändringar: 5 Regler Viss användning av Internet får inte förekomma på kommunens läsplattor. Det är inte tillåtet att använda läsplattan för att komma åt olagligt pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller stötande/olagligt material. Agera så att det som förmedlas genom läsplattan inte skadar Kungälvs kommun. Det är inte tillåtet att ansluta till internet via 3G-nätet i utlandet. Läsplattorna är låsta för anslutning till internet via datatrafik i utlandet, endast WIFI är tillåten. 9 Support Support på läsplattan lämnas under kontorstid, , måndag-fredag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. 1. Riktlinjer för användning av läsplattan för förtroendevalda godkänns med följande ändringar: 5 Regler

25 Sida 25 (55) Viss användning av Internet får inte förekomma på kommunens läsplattor. Det är inte tillåtet att använda läsplattan för att komma åt olagligt pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller stötande/olagligt material. Agera så att det som förmedlas genom läsplattan inte skadar Kungälvs kommun. Det är inte tillåtet att ansluta till internet via 3G-nätet i utlandet. Läsplattorna är låsta för anslutning till internet via datatrafik i utlandet, endast WIFI är tillåten. 9 Support Support på läsplattan lämnas under kontorstid, , måndag-fredag. 2. Utbildningsplan i användningen av läsplattan för förtroendevalda godkänns I ärendet yttrar sig: Maria Kjellberg (MP), Bernt Lundborg (S), Elisabeth Mattson (FP), Linda Åshamre, Glenn Ljunggren (S) Expedieras till: Pia Christoffersson För kännedom till:

26 Sida 26 (55) 16/2015 Val av representanter till kommunens pensionärsråd (Dnr KS2014/1979) Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Enligt pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse 4 representanter och kommunfullmäktige 3 representanter. Kommunfullmäktiges representanter ska också vara ledamöter i demokratiberedningen, välfärdsberedningen respektive framtid- och utvecklingsberedningen. Sociala utskottets ordförande ska också vara ordförande i pensionärsrådet. sunderlag Tjänsteskrivelse Val av representanter till kommunens pensionärsråd Till representanter i kommunens pensionärsråd väljs: Expedieras till: Linda Åshamre (S), kommunstyrelsen (Tillika ordförande) Kerstin Petersson (FP), kommunstyrelsen Ulrika Winblad (S), kommunstyrelsen Monika Haraldsson (M), kommunstyrelsen Rose-Marie Stenman (C), demokratiberedningen Henry Larsson (V), framtid- och utvecklingsberedningen Marie-Louise Thor (M), välfärdsberedningen För kännedom till:

27 Sida 27 (55) 17/2015 Val av ledamöter till idrottsrådet (Dnr KS2014/1979) Idrottsrådet består av sex ledamöter som väljs årligen vid en idrottskonferens. Ledamöterna representerar inte den egna idrotten utan ska vara lyhörda för alla idrotter i kommunen och ett språkrör för alla kommunens idrottsföreningars intressen. De förtroendevalda som väljs till idrottsrådet för att representera politiken har, tillsammans med kommunens tjänstemän, en adjungerad roll. Idrottsrådet har inga formellt upprättade stadgar. Med anledning av förändrad politisk organisation och ny beredning tillträtt i form av en kultur- och fritidsberedning föreslås att framtid- och utvecklingsberedningens representant ersätts av en representant från kultur- och fritidsberedningen. sunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till idrottsrådet Protokollsutdrag - Val av ledamöter, ersättare och ombud mandatperioden Kommunstyrelsen Nedanstående ledamöter väljs att representera politiken i idrottsrådet: Vakant, lärandeberedningen Roberth Österman (M) kultur- och fritidsberedningen Morgan Persson (UP), kommunstyrelsen Johan Holmberg (S), kommunstyrelsen Expedieras till: För kännedom till: Kjell Persson/sektor kultur och samhällsservice

28 Sida 28 (55) 18/2015 Val till Kungälvs kommun råd för funktionshinderfrågor (Dnr KS2014/1979) För att bereda kommuninvånare med funktionsnedsättning inflytande och insyn i handläggningen av frågor av allmän karaktär ska det finnas ett särskilt råd för funktionshinderfrågor med kommunstyrelsen som huvudman. Rådet för funktionshinderfrågor ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationer samt kommunala nämnder och beredningar. Enligt rådets reglemente ska rådet bestå av 4 representanter från kommunstyrelsen, 1 från miljö- och byggnadsnämnden samt 1 representant vardera från demokratiberedningen, framtid- och utvecklingsberedningen, välfärdberedningen och lärandeberedningen. Kommunstyrelsen utser också ordförande. Yrkande Sven Niklasson: Till den vakanta platsen från lärandeberedningen nomineras Niklas Andersson (SD). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. sunderlag Tjänsteskrivelse Val till Kungälvs kommun råd för funktionshinderfrågor Protokollsutdrag - Val av ledamöter, ersättare och ombud mandatperioden Kommunstyrelsen Till representanter i rådet för funktionshinderfrågor väljs följande personer: Mona Haugland (S), kommunstyrelsen (tillika ordförande) Martin Högstedt (UP), kommunstyrelsen Jan Tollesson (FP), kommunstyrelsen Robert Syrén (M), kommunstyrelsen Carl Adiels (MP), demokratiberedningen Lottie Lord (MP), framtid- och utvecklingsberedningen Niklas Andersson (SD), lärandeberedningen Ellen Källvik (V), välfärdsberedningen I ärendet yttrar sig: Sven Niklasson (SD)

29 Sida 29 (55) Expedieras till: Enheten för kommunkansli och juridik // Lönenheten För kännedom till: Förvaltningsledningen//Kundcenter

30 Sida 30 (55) 19/2015 Val av krisledningsnämnd mandatperioden (Dnr KS2014/1979) Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skall det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra kommunens uppgifter vid en extra ordinär händelse. Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunstyrelsens presidium skall ingå bland de ordinarie ledamöterna. Övrig ledamot samt ersättare skall utses av kommunfullmäktige ur kommunstyrelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse Val av krisledningsnämnd mandatperioden Protokollsutdrag - Val av ledamöter, ersättare och ombud mandatperioden Kommunstyrelsen Följande tre personer utses till ledamöter i krisledningsnämnden: Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Maria Kjellberg (MP) Följande tre personer utses till ersättare i krisledningsnämnden. Morgan Persson (UP) Linda Åshamre (S) Ove Wiktorsson (C)

31 Sida 31 (55) 20/2015 Svar på motion angående mat till äldre som bor i egna hem (Dnr KS2014/1550) Välfärdsberedningen föreslår att Kungälvs kommun genomför några lokala projekt och provar att laga maten hos de äldre samt upphandlar från mindre lokala entreprenörer att tillhandahålla mat för avhämtning. Välfärdsberedningen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och om möjligt prova olika alternativ med lagad mat till våra äldre. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de olika alternativen att laga måltider i brukarens hem och inköp av matlådor från lokala restauranger till våra äldre. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion angående mat till äldre som bor i egna hem Bilaga Protokollsutdrag Bilaga kfmotion.pdf Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Anteckning till protokollet från KD KS pdf Protokollsutdrag - Motion om mat till våra äldre som bor i egna hem - Kommunstyrelsen Motionen bifalles. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till olika alternativ att laga mat respektive olika alternativ till inköp av matlådor I ärendet yttrar sig: Gun-Marie Daun (KD), Linda Åshamre (KD) Expedieras till: För kännedom till: Sektor vård och äldreomsorg/hanna Setterberg, Kristina Söderlund, Denny Kraft, Elisabeth Svarthage, Elisabeth Sjöberg

32 Sida 32 (55) 21/2015 Svar på Motion om åtgärder till hjälp för de som tigger på våra gator (Dnr KS2014/169) En motion har inkommit från Elisabeth Mattsson (FP) och Lars Wallberg (FP) gällande människor som sedan en tid tillbaka tigger på olika platser i Kungälvs kommun. Många av dessa personer kommer från Öststatsländer och kan vara från etniskt utsatta grupper vilket kan innebära att de även har en mycket utsatt livssituation i hemlandet. Flera har kanske barn med sig eller kvar i hemlandet. Var personerna har sin nattvila och deras övriga livssituation är också oklart. Den fria rörligheten inom EU innebär att dess medborgare har en tidsbegränsad uppehållsrätt i andra länder inom Unionen. Kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Inget arbete har påbörjats i denna fråga. I motionen föreslås att en aktiv kontakt upprättas med de personerna som finns i Kungälv för att bland annat säkerhetsställa att de har information om gällande rättigheter samt ta reda på om det finns barn som vistas i kommunen vilka då omfattas av bland annat barnkonventionen. Dessutom framgår en önskan om att framlägga en plan i frågan för Kungälvs kommun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen, och förvaltningen har utarbetat ett svar. Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen, samt att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en plan där personernas rättigheter inom gällande lagstiftning tydliggörs. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på Motion om åtgärder till hjälp för de som tigger på våra gator Bilaga Protokollsutdrag Bilaga motion om åtgärder för hjälp till de som tigger.pdf Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Motion om åtgärder till hjälp för de som tigger på våra gator - Sociala utskottet Protokollsutdrag - Motion om åtgärder till hjälp för de som tigger på våra gator - Kommunstyrelsen Yrkande Sven Niklasson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag i sin helhet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven Niklassons (SD) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs inte.

33 Sida 33 (55) 1. Motionen bifalles. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan där personernas rättigheter inom gällande lagstiftning tydliggörs. I ärendet yttrar sig: Elisabeth Mattson (FP), Gun-Marie Daun (KD), Sven Niklasson (SD), Glenn Ljunggren (S), Morgan Persson (UP), Anna Vedin (M), Elisabeth Mattson (FP), Mohammed Hama Ali (S), Pierre Rehnlund (FP), Björn Saletti (V), Ingela Rossi (S), Alexandra Stenlund (UP), Anders Holmensköld (M) Expedieras till: Jonas Arngården Monica Fundin

34 Sida 34 (55) 22/2015 Svar på motion beträffande nätvandrare (Dnr KS2013/1721) En motion har inkommit från Benny Strandberg (KD) gällande nätvandring. Många unga lägger större delen av sin tid på internet, där man söker bekräftelse på olika sajter. Internet är till stor del en värld för positiva kontakter, men kan också vara en ett ställe för nätmobbning och oetiska kontakter. Ungdomar lever i dag sitt liv lika mycket på nätet som i skola, fritidsgård eller tillsammans med familj eller vänner. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion beträffande nätvandrare Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Motion om nätvandrare Protokollsutdrag - Motion om nätvandrare - Sociala utskottet Protokollsutdrag - Motion om nätvandrare - Kommunstyrelsen Motionen bifalles. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag utreda behov och förutsättningar för nätvandring utifrån Modell Fryshuset. I ärendet yttrar sig: Benny Strandberg (KD) Expedieras till: Jonas Arngården, Helene Berghog

35 Sida 35 (55) 23/2015 Svar på motion kvalitetsupphandling i hemtjänst och äldrevård (Dnr KS2014/1059) Vänsterpartiet har via Ingemar Thorsson (V) och Harriet Blomqvist (V) lämnat in en motion om att inte lämna ut vård och hemtjänst på entreprenad, men skriver i motionen att kommunfullmäktige har beslutat att LOV skall gälla och det får de respektera. Motionens förslag är att Kungälvs kommun ändrar sitt upphandlingsförfarande till ett system där kvalitén kommer i första hand och priset i andra hand. Motionen föreslås att avslås då kundvalsmodellen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) bygger på att brukaren väljer utförare utifrån den kvalité, som de erbjuder och att priset för att utföra tjänsten är lika för alla utförare. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion kvalitetsupphandling i hemtjänst och äldrevård Bilaga Motion kvalitetsupphandling i hemtjänst och äldrevård.pdf Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Motion om kvalitetsupphandling i hemtjänst och äldrevård - Kommunstyrelsen Motionen avslås. Expedieras till: För kännedom till:

36 Sida 36 (55) 24/2015 Svar på motion om reningsverket i Marstrand (Dnr KS2011/296) Morgan Persson (UP) har inkommit med en motion om att pumpa spillvatten från Marstrand till GRYAAB och riva avloppsreningsverket. Förvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom detta inte är genomförbart på kort sikt. På medellång sikt är detta realistiskt. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om reningsverket i Marstrand Bilaga Motion om reningsverket i Marstrand.pdf Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Anteckning till protokollet från KD KS pdf Protokollsutdrag - Motion om reningsverket i Marstrand - Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Motion om reningsverket i Marstrand - Samhällsbyggnadsutskottet Motionen avslås. Expedieras till: Anders Holm För kännedom till: Dragan Medan

37 Sida 37 (55) 25/2015 Svar på motion om byggnation i Kungälvs kommun (Dnr KS2012/2003) I en motion från Mats Frisell (S) och Ulla Johansson (S) föreslås att så mycket som möjligt av detaljplanearbetet skall läggas ut, att fortsätta samla byggare och fastighetsägare till mera samtal och att låta något bostadsbolag få köpa råmark och göra exploateringsjobbet själva. Motionen anses besvarad eftersom kommunen redan arbetar efter det föreslagna arbetssättet. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om byggnation i Kungälvs kommun Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Motion angående byggnation i Kungälvs Kommun.docx Protokollsutdrag - Motion om byggnation i Kungälvs kommun - Kommunstyrelsen Expedieras till: Motionen anses besvarad. För kännedom till:

38 Sida 38 (55) 26/2015 Svar på motion om bostäder för ungdomar (Dnr KS2011/291) Morgan Persson, Utvecklingspartiet har lämnat in en motion om bostäder för ungdomar. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen med särskilt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. I motionen framförs att kommunen ställer så hårda krav på exploatörer att man på grund av regelverket inte har möjlighet att bygga billigare lägenheter. Vidare framförs att man måste våga göra avsteg från regelverk för att göra det möjligt att bygga billigare lägenheter för ungdomar. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Gällande regelverk i Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler skall gälla. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om bostäder för ungdomar Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Motion om bostäder för ungdomar.pdf Protokollsutdrag - Motion om bostäder för ungdomar - Kommunstyrelsen Motionen bifalles. Expedieras till: För kännedom till:

39 Sida 39 (55) 27/2015 Svar på motion från ungdomsfullmäktige om skolmatens pris och kvalitet (Dnr KS2014/628) Ungdomsfullmäktige har lämnat in en motion om att skolmaten i Kungälvs kommun inte har den kvalitén den ska ha. I motionen står det också att det slängs alldeles för mycket mat och därmed får inte eleverna i sig den näring de behöver. Motionen föreslår Öka kostnaden per portion eftersom det skulle höja kvalitén på skolmaten. Det skulle också ge möjlighet till större variation på maten med fler alternativ och mer inbjudande mat. Förvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att kommunen följer Livsmedelverkets rekommendationer. Kommunen fortsätter dock att samarbeta kring skolmåltiden med skola, elevinflytande och folkhälsoenheten och arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten på maten, större variation på maten med fler alternativ och där maten upplevs som inbjudande. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion från ungdomsfullmäktige om skolmatens pris och kvalitet Bilaga Motion angående skolmatens pris och kvalitet orginal.pdf Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Motion från ungdomsfullmäktige om skolmatens pris och kvalitet - Kommunstyrelsen Motionen avslås med motivering att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer. I ärendet yttrar sig: Mona Haugland (S) Expedieras till: För kännedom till: Clara Engstrand/kommunkansliet

40 Sida 40 (55) 28/2015 Svar på motion om kommunstyrelsens reglemente (Dnr KS2014/1766) Göran Ragndahl (mp) har i motion yrkat att femte stycket 25 i kommunstyrelsens reglemente ändras från I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt till att lyda Om ett ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordförande och kommun jurist konsulteras. sunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande ang. motion om kommunstyrelsens reglemente Protokollsutdrag kommunstyrelsen 16/ tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente får följande tillägg: Om ett ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordföringar och kommunjurist konsulteras. Expedieras till: För kännedom till: Clara Engstrand/kommunkansliet

41 Sida 41 (55) 29/2015 Motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun (Dnr KS2014/2445) Glenn Ljunggren (S) har inkommit med en motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Expedieras till För kännedom till

42 Sida 42 (55) 30/2015 Motion om att göra Kungälv till en Fairtrade City (Dnr KS2014/2447) Glenn Ljunggren (S) har inkommit med en motion om att göra Kungälv till en Fairtrade City. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Expedieras till För kännedom till

43 Sida 43 (55) 31/2015 Ny ledamot /ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Roberth Österman (M)/Peter Harrysson (M) (Dnr KS 2014/2390) Länsstyrelsen har utsett Roberth Österman (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige samt Peter Harryson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 4 december 2014 till och med den 14 oktober Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten För kännedom till

44 Sida 44 (55) 32/2015 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Stig Jarlby (KD) (Dnr KS 2014/2246) Länsstyrelsen har utsett Stig Jarlby till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 4 december 2014 till och med den 14 oktober Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten För kännedom till

45 Sida 45 (55) 33/2015 Interpellation ställd till Maria Kjellberg (MP) angående trafiksituationen i Kode som strategiskt mål (Dnr KS2014/2448) Charlotta Windeman (M) har inkommit med en interpellation ställd till Maria Kjellberg (MP) angående trafiksituationen i Kode som strategiskt mål. Maria Kjellberg (MP) besvarar interpellationen. Interpellationen anses besvarad. I ärendet yttrar sig: Maria Kjellberg (MP), Anders Holmensköld (M), Charlotta Windeman (M), Morgan Persson (UP), Expedieras till För kännedom till

46 Sida 46 (55) 34/2015 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsberedningen Anna Rudholm (FP) och fyllnadsval till vakant uppdrag (Dnr KS2015/187) Anna Rudholm (FP) har inkommit med en avsägelse som ledamot i kultur- och fritidsberedningen. Kommunfullmäktige skall behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas utse en ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen. 1. Anna Rudholms (FP) avsägelse som ledamot i kultur- och fritidsberedningen beviljas. 2. Till ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen utses Matilda Jansson (FP). Expedieras till För kännedom till

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-11-27 Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-11-27 Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Verkstaden klockan 10:00-12:00 och Herrgården klockan 13-16:45 Beslutande Ove Wiktorsson (C) Ordförande Mats Frisell (S) 1:e vice ordförande Tommy Olsson (M) Charlotta Windeman

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-12-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-12-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-12-04 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 4 december, kl. 17:00-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare Kommunfullmäktige kommer i samband

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 11:00-16:30 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Martin Högstedt (UP) Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-18:05 ande Roger Bogren (M) Ordförande Göran Oskarson (FP) Glenn Ljunggren (S) Björn Saletti (V) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 14-25 Ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-10

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-10 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 10 september kl. 17:00-22:00 Pia Gillerstedt (S) Fredrik Skreberg 1:e vice Ordförande Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 8 oktober kl. 17:30-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare I anslutning till sammanträdet ges möjligheten att ta del av

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (55)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (55) Sida 1 (55) Plats och tid Kvarnkullen, kl. 17:00-19:00 ande Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Pia Gillerstedt (S) Förste vice ordförande Benny Strandberg (KD) Andre vice ordförande Miguel Odhner (S) Ingela

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-17:00 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:40-17. Christina Nordberg, ekonom 47 Nils Forsberg, praktikant 48-49. Christina Corin (MP)

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:40-17. Christina Nordberg, ekonom 47 Nils Forsberg, praktikant 48-49. Christina Corin (MP) Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 15:30 18:30 Ajournering 16:40-17 ande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-25 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 18:00 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2016-06-02

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Mötesanteckningar DEMOKRATIBEREDNINGEN

Mötesanteckningar DEMOKRATIBEREDNINGEN Mötesanteckningar Plats och tid Hamnen, Stadshuset, den 5 november 2015, kl 15.00 16.55 Närvarande Benny Strandberg (KD) Tjänstgörande beredningsledare Pia Gillerstedt (S) Alexandra Stenlund (UP) Carl

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: KUNGÄLV Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer