Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokaters egna utredningar i straffprocessen"

Transkript

1 Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg Handledare: Doktorand Henrik Bellander

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Bakgrund Syfte och frågeställning Avgränsningar och begreppsförtydliganden Metod Disposition Straffprocessen Funktioner och syften Olika processformer Processens funktioner på regelnivå Teoretiska ramar för utredningen i brottmål Åklagares utredningsskyldighet Förundersökningens bedrivande Åklagarens objektivitetsplikt Förundersökningsprotokoll Polisers och åklagares utredningsarbete Försvararens utredningsmöjligheter Ramarna för uppdraget Advokatens uppdrag under förundersökningen Utredningsarbetet Möjligheter till ekonomisk ersättning relaterat till utredningsarbetet Domstolens ansvar för utredningen Under förundersökningen Under huvudförhandling, särskilt anlitande och värdering av sakkunniga Advokaters utredningar i praktiken Innebörd Barnläkarfallet Omständigheterna i fallet Reflektioner om försvararens utredning i målet Mobilfilmsmålet Redogörelse för omständigheterna i målet Reflektioner om utredningens bedrivande Polismålet Omständigheter i målet Reflektioner om betydelsen av sakkunnigutlåtande Orsaker till utredningarna Resultatgranskning Otillräcklig förundersökning Domstolars bevisvärdering av sakkunnigutlåtanden Uppdragsenlighet Samhällsförändringar Allmänna förändringstendenser i samhället Förändrad brottslighet Förändrad stämning i rättssalen

4 6 Försvararens utredningar i ett förändringsperspektiv Förändringar utanför försvararrollen Förstärkt åklagarroll Ökat domstolsinflytande Undersökningsdomare Förändrad försvararroll Ökad involvering under processens gång Egna utredningar Hur advokaters egna utredningar bör införas i gällande system Finansiering av advokaters egna utredningar Avslutning En sammanfattning Avslutande kommentarer Källförteckning Litteratur Tryckt skrift Artiklar Rättsfall NJA Hovrättsavgöranden Tingsrättsavgöranden Europadomstolen Förarbeten Statens offentliga utredningar Internetkällor Övriga beslut och skrivelser

5 Förkortningar EKMR Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna FN Förenta nationerna FUK förundersökningskungörelse (1947:948) FOI Totalförsvarets forskningsinstitut HD Högsta domstolen JK Justitiekanslern JT Juridisk tidskrift SKL Statens kriminaltekniska laboratorium SvJT Svensk juristtidning RB rättegångsbalken (1942:749) RF regeringsformen RhjL rättshjälpslagen (1996:1619) RMV Rättsmedicinalverket 5

6 Förord Innan uppsatsens början vill jag rikta några hjärtliga tack till personer som på ett eller annat sätt har stöttat mig i uppsatsens skrivande. Tack till: Min handledare Henrik Bellander för en mycket bra handledning! Tack för alla kloka råd, alla diskussioner och dina genomläsningar. Min handledare på praktiken, Thomas Håkansson. Tack vare dig fick jag en ovärderlig inblick i det praktiska livet som advokat. Björn Hurtig för inspirationen till uppsatsen. Utan dina lyckade utredningar och ditt stora engagemang i frågan hade inte den här uppsatsen kommit till. Anne Ramberg, Ellen Aule och Sture Larsson för att ni tog er tid att diskutera uppsatsens ämne med mig. Era åsikter gav mig en bredare syn vilket har varit mycket värdefullt för uppsatsens innehåll. Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till: Min mormor och min farfar. Jag vet att ni hade varit stolta över mig. Min älskade Magnus för all stöttning och för att du alltid tror på mig. 6

7 1 Introduktion 1.1 Bakgrund En läkare blir hämtad från sitt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus av poliser. De meddelar henne att hon är misstänkt för dråp på ett spädbarn som tidigare varit hennes patient. Läkaren sitter anhållen och häktad i sju dagar på grund av den misstanke hon delgivits. Åklagaren påstår att läkaren skulle ha injicerat en alldeles för hög dos av ett narkosmedel och på så sätt föranlett barnets död. Läkaren hävdar hela tiden sin oskuld men detta visade sig bara vara början på en lång och omfattande process. Fallet får stor uppmärksamhet i media och läkaren blir avstängd från sitt arbete. Under processen åberopar åklagaren i huvudsak som bevisning ett analysbesked från RMV. Flera experter konstaterar att det utifrån analysbeskeden troligen gick till så som åklagaren hävdar. Läkaren skulle avsiktligen ha berövat barnet livet. Analysbeskedet ifrågasätts av läkaren och genom sin advokat företar de själva en omfattande utredning för att motbevisa åklagarens teori om händelseförloppet. Den egna utredningen visar ett helt annat resultat och i tingsrätten frias den dråpmisstänkta läkaren. 1 I ett annat fall döms två unga killar i både tingsrätt och hovrätt för våldtäkt mot en flicka. Båda killarna hävdar sin oskuld och refererar till en mobilfilm som bevisar deras berättelse om händelsen. Mobiltelefonen beslagtas och filmen, som var raderad, försöker polisen att återskapa. Återskapandet misslyckas och domstolen dömer efter målsägandens berättelse. När domen fallit och mobiltelefonen inte längre är i beslag åtar sig en av killarnas advokat att själv försöka återskapa mobilfilmen via ett privat företag. Företaget lyckas och filmen visar det som killarna hävdat genom båda processerna. HD undanröjer hovrättens dom, återförvisar målet och killarna frikänns från åtalet om våldtäkt. 2 I ett tredje fall står en polis åtalad för grovt vållande till annans död för att ha skjutit ihjäl en kille i en trappuppgång. Polisen hävdar hela tiden nödvärn och påstår sig ha blivit attackerad av mannen med kniv och att det var därför han sköt. SKL:s utredning visade med viss osäkerhet att mannen blivit skjuten i ryggen när han var på väg från polisen. Detta stödde åklagarens tes om att nödvärnssituationen hade upphört vid skottet. Försvarsadvokaten nöjde sig dock inte med bevisningen från SKL utan anlitade FOI för att göra en bedömning av händelseförloppet. Deras 1 Solna tingsrätts dom mål nr B Exempel på målets uppmärksamhet i media: Forslund, Olsson, Information hämtad Hovrätten för västra Sverige mål B Information hämtad

8 utredning påvisade stora brister i SKL:s utredning och skapade så pass mycket tvivel att polisen frikändes. Polismannens fackförbund bekostade advokatens utredning med kr. Hade förbundet inte finansierat utredningen hade försvararen inte kunnat utföra det han gjorde vilket kunde ha lett till en helt annan utgång i målet. 3 I sin strävan att ge sin klient en rättssäker process har det blivit allt vanligare att försvarsadvokater gör egna utredningar. 4 I ett par rättsfall har försvarsadvokatens utredning vänt hela fallet och omkullkastat åklagarens bevisning totalt. Mycket tyder på att utredningarna behövs, trots ett system där försvarsadvokaten egentligen inte ska stå för utredningen. Det är åklagaren som har bevisbördan för att bevisa skuld hos en tilltalad. Fenomenet med försvarsadvokaters utredningar kan vara ett tecken på att systemet inte fungerar riktigt som det ska. 5 I dagens system är det inte alla tilltalade som kan få möjlighet till en utredning utförd av sin försvarsadvokat. En viktig aspekt är huruvida advokater kan anses ha en skyldighet att göra egna utredningar i de fall där det anses nödvändigt. Vad är det egentligen som ingår i en försvarsadvokats yrkesskyldigheter? Att döma av debatten kring advokaters arvoden anses advokater snarare göra för mycket. Resurser påverkar arbetsförutsättningar och frågan är då om advokaters egna utredningar ryms inom det system som resurserna ska täcka. Någonstans verkar ett behov av utredningar uppstått och frågan är vad det i sådana fall beror på. Finns det brister i systemet som korrigeras genom utredningarna? Om advokater inte ska ha möjligheten att utföra egna utredningar kanske systemet bör ses över på andra håll. Debatten kring rättssäkerhet har pågått länge diskuterades frågan om rättssäkerhet i brottmålsprocessen i Svensk juristtidning. 6 Många av de frågor som behandlades då är lika aktuella idag. Det påstås i artikeln att åklagarna får agera syndabockar när rättssäkerheten tryter men att det finns fler aktörer att skylla på. Alla aktörer i en brottmålsprocess ska agera efter att uppnå högsta möjliga rättssäkerhet. Redan 1985 påpekas att debatten måste hållas levande för att hela tiden påminna om hur viktigt det är att inte ge vika när det gäller rättssäkerhet. Min uppsats är ett litet bidrag i en förhoppningsvis långt pågående debatt om rättsstatens princip om rättssäkerhet. 3 Jönköpings tingsrätts dom mål nr B I takt med att polis och åklagare fått större resurser till att utreda brott. Se bland annat Ivarsson, Information hämtad Information hämtad Cars, SvJT 1985 s

9 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att beskriva advokaters egna utredningar i straffprocessen utifrån tre olika perspektiv. Det första perspektivet är att försöka finna orsaker till att utredningarna görs, i ett system där de egentligen inte är tänkta att behövas. Det andra perspektivet är att undersöka betydelsen av utförda utredningar i praxis. Det tredje perspektivet är ett de lege ferendaperspektiv där redan pågående utvecklingsarbete presenteras och nya förslag föreslås. Den övergripande frågeställningen är om advokaters egna utredningar tyder på någon typ av brist i systemet eller om det snarare är en fråga om att systemet inte nyttjas tillräckligt från försvararens sida. Går det att uppnå samma resultat men på andra sätt? Eller behöver samtliga aktörer och funktioner samverka? Undersökningen grundas på en diskussion om straffprocessens funktioner. 1.3 Avgränsningar och begreppsförtydliganden Eftersom ämnet är brett har uppsatsen avgränsats för att inte bli för omfattande. Aspekter som objektivitet inom rättsväsendet i stort kommer att behandlas endast i den omfattning som krävs för uppsatsens syfte. Begrepp som rättssäkerhet och rätten till rättvis rättegång kommer att behandlas, men någon djupdykning i dessa begrepp kommer inte att göras. Målsägandens roll i en brottmålsprocess kommer inte att behandlas i uppsatsen. I texten kommer vissa ord och begrepp att användas, som med fördel förklaras redan inledningsvis för att undvika förvirring hos läsaren. När jag talar om advokater, försvarsadvokater eller försvarare menas advokater som är förordnade som offentliga försvarare i en brottmålsprocess. Det finns även andra uppdrag för advokater och det förekommer advokater i brottmålsprocesser som inte är förordnade som offentliga försvarare. Om det skulle talas om någon annan advokat kommer det att framgå ur texten genom att jag till exempel använder begreppet privata försvarsadvokater. Vad gäller det centrala begreppet utredningar finns det anledning att redan här klargöra vilken typ av utredning som behandlas. Det finns i vart fall tre olika typer av utredningar som en advokat kan göra. För det första finns rättsutredningar vilket kortfattat innebär studier av gällande rättsläge. En advokat måste veta vilka regler som gäller på området innan denne ger råd. Många gånger är lagen inte helt enkel att förstå och dessutom pågår förändringar i lagstiftningen kontinuerligt. 7 För det andra förekommer utredningar som jag valt att kalla kontrollgranskning vilka är en försvarsadvokats uppgift att genomföra i alla brottmål. Kortfattat innebär arbetet att 7 Heuman Advokatens rättsutredningar metod och ansvar, s 57. 9

10 granska åklagarens utredning kritiskt. Eventuellt kan advokaten hitta felaktigheter eller svagheter i bevisningen vilka då är viktiga att poängtera vid domstolsförhandlingen. För det tredje har vi uppsatsens huvudämne, nämligen advokaters egna utredningar. Med detta menas således att advokater gör egna utredningar av sakomständigheterna i fallet, på motsvarande sätt som åklagaren gör. I egna utredningar förekommer också anlitande av andra, som extern expertis eller sakkunniga inom aktuellt område. Den närmare innebörden av denna typ av egna utredningar presenteras längre fram, och bör hållas isär från de två övriga former av utredning. 1.4 Metod Källor för uppsatsens undersökningar är dels lagtext, förarbeten, myndighetspublikationer, artiklar och annan skriven juridisk litteratur, dels icke-juridiska artiklar. Även skrivelser från aktuella myndigheter och aktörer inom ämnet förekommer i källorna. Perspektivet i uppsatsen är ett praktiskt partsperspektiv utifrån försvarsadvokatrollen i straffprocessen. Jag kommer därför i uppsatsen att behandla tre opublicerade underrättsfall, där advokatens utredning har haft betydelse för utgången. Dessa har trots att de inte varit för bedömning av HD, på grund av sitt nyhetsvärde och för att belysa advokaters egna utredningar och dess konsekvenser betydelse för uppsatsen. Inspiration för mitt skrivande har vidare hämtats från min praktik på advokatbyrån Hurtig and Partners där egna utredningar hör till det vardagliga arbetet. Erfarenheter och samtal från byrån, dock inte i intervjuformat, har påverkat uppsatsens inriktning. Vidare har möten med advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och kammaråklagare Ellen Aule från Riksåklagarkansliet ägt rum. Diskussioner via mailkonversationer med advokat Sture Larsson har också bidragit till intressanta synpunkter. Deras åsikter och syn på advokaters egna utredningar anser jag intressanta och viktiga att presentera. Åsikterna kommer att presenteras i den sista delen av uppsatsen. 1.5 Disposition Uppsatsen kommer att behandla ämnet i tre delar. Inledningsvis presenteras straffprocessens funktioner och utveckling. I den delen kommer även centrala begrepp som rättssäkerhet, rätten till en rättvis rättegång och oskyldighetspresumtionen beröras. Efter det presenteras teoretiska och rättsliga ramar för aktörers utredningsskyldighet/- möjlighet. I den delen redogörs för åklagarens utredningsskyldighet under förundersökningen, advokatens utredningsmöjlighet och 10

11 domstolens utredning. I dessa delar kommer även andra närliggande frågor presenteras, såsom åklagares objektivitetsplikt, advokaters ersättning och utlägg för egna utredningar. Den andra delen, som är den mest omfattande, är huvuddelen där advokaters egna utredningar och hur det sker i praktiken mer ingående undersöks. I den analysen presenteras tre rättsfall och utifrån dem, tillsammans med andra källor, analyseras systemet och dess eventuella brister. Eftersom ett av syftena med uppsatsen är att klargöra huruvida advokaters egna utredningar behövs är det av vikt att redogöra för vad alternativen är samt om dessa är tillräckliga. Den tredje och sista delen är en framtidsprognos där jag presenterar mina slutsatser gällande dessa utredningar. Denna tredje del har för avsikt att utreda om åtgärder behövs i delar där systemet inte fungerar som det ska. I den tredje delen återfinns mina diskussioner samt diskussioner som förts med Anne Ramberg, Ellen Aule och Sture Larsson. Sist finns en avslutning med en sammanfattning och redogörelse för uppsatsens resultat. 2 Straffprocessen 2.1 Funktioner och syften I början av 1900-talet ansågs straffprocessens funktion vara att skapa ordnade former för konfliktlösning. Med utvecklingen kom sedan huvudfunktionen att bli finnandet av den materiella sanningen, medan vi idag anser att en av straffprocessens huvudfunktioner är att verka handlingsdirigerande. 8 Det är dock inte uteslutet att det finns åsikter om att huvudfunktionen än idag är att vara konfliktlösande, eller att funktionerna kan vara blandade. 9 Synen på straffprocessens funktioner och syften har varierat med tiden och blir ständigt påverkad av utomstående faktorer, så som nya konventioner och förändrad brottslighet. Det går därför inte att säga att straffprocessens funktioner är något definitivt, utan snarare något förändringsbart som påverkas av samhällets utveckling. Att en process har handlingsdirigerande syften innebär att processen ska påverka beteendet hos människor för att skapa ett civiliserat samhälle. Det här ska ske genom avskräckning och moralbildning som syftar till att personer inte ska begå brott. 10 Med andra ord är den handlingsdirigerande funktionen framåtblickande medan konfliktlösningsfunktionen snarare är bakåtblickande. 11 Processen har en incitamentsskapande funktion och påverkar därigenom tänkandet hos individer. 12 Olivecrona menar att 8 Lindblom, SvJT 1999 s Lindblom, Festskrift till Strömholm, s 604 där författaren delar upp olika författares synsätt i två läger där bland annat Lindell anser att processens funktioner i första hand är konfliktlösning medan Ekelöf och Olivecrona snarare menar att funktionen i första hand är handlingsdirigerande. 10 Lindblom, SvJT 1999 s Lindblom, Processens funktioner en resa i gränslandet? I Festskrift till Strömholm, s Lindblom, Processens funktioner en resa i gränslandet? I Festskrift till Stig Strömholm, s

12 straffprocessens syfte är att skapa ett samband mellan brott och straff. Straffrätten och processrätten är därför beroende av varandra för att motverka brottslighet i samhället. 13 Sambandet finns inledningsvis i form av ett hot om straff och fortsätter sedan med hotets realisering genom att en påföljd döms ut. Processen är länken däremellan, vilken gör att de materiella reglerna får genomslagskraft. Om samhället inte hade någon rättskipning skulle lagstiftningen inte vara det styrmedel som det är idag. 14 Straffprocessens övriga funktioner brukar delas upp i brottsbekämpning och rättssäkerhet. Dessa funktioner är polära och därmed i motförhållande till varandra. 15 Att ha brottsbekämpning som syfte innebär att minimera antalet felaktiga friande domar för att motverka brottslighet. Rättssäkerhetssyftet innebär istället att det ska förekomma så få oriktiga fällande domar som möjligt för att undvika att oskyldiga personer döms. Lindblom delar upp syftena i brottsbekämpningsmodellen och rättssäkerhetsmodellen. 16 I och med att dessa två modeller står i motsatsförhållande till varandra innebär det att en ökning på ena sidan leder till en minskning på andra sidan. Vilken modell som får störst genomslagskraft kan, som ovan nämnts, påverkas av olika faktorer under tidens gång. Process- och samhällsekonomiska aspekter kan spela stor roll för utformandet av regler rörande processen. 17 Rättssäkerheten ska vara den enskildes rättsskydd mot övermakten. 18 För uppsatsens ändamål används här en definition av rättssäkerhet ur en rapport från JK: Rättssäkerhet är den säkerhet för enskilda som en god och förutsebar rättsordning ger och vars yttersta garanti är att ingen döms för brott om inte hans eller hennes skuld är ställd utom rimligt tvivel. 19 Det är nödvändigt att staten ska kunna utöva makt över sina medborgare men samtidigt måste det finnas begränsningar. Begränsningar grundar sig på att Sverige är en demokratisk rättsstat vilket medför rättigheter för den misstänkte. 20 Med utvecklingens gång har den enskilde individens rättigheter stärkts genom bland annat EKMR. Flera viktiga regler till skydd för den enskildes rättssäkerhet har tillkommit via konventionens artikel Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s Ekelöf m.fl., Rättegång häfte 1, s Lindblom, Festskrift till Strömholm, s Lindblom, Festskrift till Strömholm, s Lindblom, Festskrift till Strömholm, s SOU 1994:99, s JK, Rättssäkerheten i brottmål, s Pettersson, Rättsstaten, s Mer om EKMR:s påverkan på straffprocessen i avsnitt

13 Sammanfattningsvis anser Lindblom att oavsett vilken modell som anses viktigast så torde själva målet med straffprocessen vara att uppnå rättvisa genom att meddela materiellt riktiga domar. Han menar vidare att begreppet materiellt riktig dom innebär en riktig (rättvis) dom utifrån det processmaterial som finns tillhanda. 22 Likaså kan det sägas att oavsett vilka funktioner som har varit styrande under tidens gång så har processen alltid varit en förutsättning för att kunna realisera straffhoten. 2.2 Olika processformer Former för straffprocesser delas upp i antingen ackusatoriska eller inkvisitoriska processer. Den ackusatoriska processen kan även benämnas som kontradiktorisk, vilket innebär att det i processen finns två motstående parter som är verksamma i rättegångens samtliga delar. 23 I den inkvisitoriska processen handläggs ärendet av domstolen. 24 Skillnaden mellan de olika typerna av processer handlar till stor del om domstolens inblandning i rättegången. I den ena processformen har domstolen näst intill all makt och agerar både under förundersökningen och vid huvudförhandling. I den andra processformen ska domstolen endast döma på det material som parterna åberopar. Nackdelen med en rent inkvisitorisk process är att domstolen får en partsliknande ställning eftersom den är aktiv redan från förundersökningen. Det föreligger därmed en stor risk för opartiskhet och maktmissbruk. Det finns även nackdelar med en rent ackusatorisk process om den tilltalade inte tillvaratar sin roll som part tillräckligt, och därmed går miste om sina intressen. 25 Den svenska processen kan betraktas som en ackusatorisk process med vissa inkvisitoriska inslag. 26 Med detta menas att domstolen har mer inflytande över processen än i ett rent ackusatoriskt förfarande men ändå inte som i ett inkvisitoriskt förfarande. I svensk rätt är det åklagaren och den tilltalade som är parter och det är åklagaren (tillsammans med polisen) som har ansvaret för utredningen och de skapar även underlaget för huvudförhandlingen där domstolen sedan dömer i målet. 27 På grund av officialprincipen har domstolen ett större ansvar utöver dömandet. Principen återfinns i regler om att rätten ska eller får vara självständigt aktiv i processen genom att företa processhandlingar utan stöd i en parts yrkande. 28 Som exempel på en 22 Lindblom, Festskrift till Strömholm, s Ekelöf m.fl., Rättegång häfte 1, s Ekelöf m.fl., Rättegång häfte 1, s Lindell m.fl., Straffprocessen, s Lindblom, SvJT 1999 s Olivecrona, Rättegången i brottmål, s Ekelöf m.fl., Rättegång häfte 1, s 58 och

14 regel baserad på officialprincipen kan rätten ex officio begära kompletterande utredning, något som dock är ovanligt Processens funktioner på regelnivå För att processens funktioner ska få genomslagskraft på regelnivå krävs att funktionerna anpassas till tillämpliga regler. Brottsbekämpning, effektivitet och rättssäkerhet kan ses som de övergripande funktionerna som sedan måste formuleras i regler som är tillämpbara i processen. Många av de regler som styr straffprocessen har dessa funktioner inbakade i sig. Funktionerna kan påstås genomsyra näst intill alla regler på ett eller annat sätt. Lindblom anser att funktionerna har olika betydelse i olika delar av processen, något som han kallar för ett differentierat funktionstänkande. 30 Inledningsvis i processen är det viktigt att poliser och åklagare har resurser och möjligheter att utreda brott och därför finns det gott om regler som stödjer brottsbekämpningsfunktionen och effektiviteten. Till exempel finns det möjlighet att göra husrannsakan enligt 28:1 RB, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta är ett avsteg från det grundläggande skyddet mot husrannsakan som finns stadgat i 2:6 p 2 RF. Om möjligheter till exempelvis husrannsakan inte fanns skulle brottsbekämpningen bli betydligt svårare och inte alls lika effektiv. Reglerna om brottsbekämpning ändras i takt med att brottsligheten ändras. Ny brottslighet kan föranleda nya regler om tillåtna sätt att utreda brott. 31 Även om brottsbekämpningen har störst genomslag under förundersökningen finns även regler som skyddar den enskildes rättssäkerhet. Exempel på detta är den tilltalades rätt till insyn enligt 23:18 p 2 RB eller åklagarens krav att vara objektiv under förundersökningen enligt 23:4 RB. Rättigheterna för den tilltalade har även fått stöd i EKMR, som utgör svensk lag sedan den 1 januari Artikel 6 i konventionen ger stöd för rättssäkerhetsfunktionen genom att ställa upp dels krav på domstolen och förfarandet, dels vissa minimirättigheter för den tilltalade. Dessa rättigheter har direkt tillämplighet vilket innebär att de kan åberopas av den tilltalade i en process. Artikel 6 uppställer bland annat krav på att rättegången ska vara rättvis. Vad som menas med rättvis rättegång kan vara svårt att definiera. 29 Lindell, Straffprocessen, s Lindblom, SvJT 1999 s Ett exempel på nya utredningsmetoder är hemlig teleövervakning. Information hämtad

15 Danelius har ansett att det är vissa principer som ska uppfyllas för att rättegången ska vara rättvis. 32 Dels ska förhandlingen vara muntlig och offentlig, dels ska parterna vara likställda. Begreppet equality of arms innebär att båda parterna ska ha jämbördiga vapen i en rättsprocess. 33 Rätten till insyn är en del av denna princip på så sätt att båda parter ska få information om relevant fakta för att kunna försvara sig och argumentera kring det som framkommit. 34 Den tilltalade har rätt att tiga och ska betraktas som oskyldig till dess att den tilltalades skuld lagligen fastställts. Detta är innebörden av oskyldighetspresumtionen som finns stadgad i artikel 6.2 EKMR. Rättigheten gäller i större omfattning än vad som framgår av artikeln genom olika tolkningar i Europadomstolen. 35 Till exempel har Europadomstolen slagit fast att presumtionen börjar gälla så snart den misstänkte blivit påverkad av misstanken, och därför inträder den tilltalades rättigheter vid samma tidpunkt. 36 På grund av dess tidiga inträde påverkar presumtionen sedan processens förfarande. 37 Ett för uppsatsen intressant synsätt och tolkning av oskyldighetspresumtionen är att den tilltalade inte själv ska behöva bevisa sin oskuld. Det är åklagaren som har bevisbördan och det är åklagaren som med andra ord ska bevisa den tilltalades skuld. Innan dess är den tilltalade oskyldig. Oskyldighetspresumtionen råder alltså till dess att åklagaren har tillräcklig bevisning för att personen istället ska anses skyldig. 38 Förutom att det är åklagaren som ska bevisa den tilltalades skuld råder dessutom höga beviskrav inom brottmål. För att det ska bli en fällande dom krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. 39 Straffprocessens funktioner i form av brottsbekämpning och rättssäkerhet ska genomsyra hela processen i varje enskilt fall. Varje regel som styr processen kan härledas till dessa funktioner på ett eller annat sätt. Det är därför viktigt att respektera de regler som finns och uppfylla dem på bästa sätt. Reglerna är en del av något större. Det är viktigt att ha förståelse för straffprocessens funktioner för att på så sätt kunna värdera vissa förfaranden, såsom advokaters egna utredningar. Balansen mellan brottsbekämpning och rättssäkerhet är svår att upprätthålla, något som ofta märks i debatter Danelius, Mänskliga rättigheter, s Danelius, Mänskliga rättigheter, s 162. Begreppet equality of arms härstammar från rättsfallet Neumeister vs. Austria (1936/63). 34 Danelius, Mänskliga rättigheter, s Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s Beviskravet kommer från rättsfallet NJA 1980 s Exempelvis i debatten kring telefonavlyssning. Se bland annat Pedersen, Persson, Tures, Information hämtad

16 3 Teoretiska ramar för utredningen i brottmål 3.1 Åklagares utredningsskyldighet Förundersökningens bedrivande I brottmål är det viktigt att det blir korrekta domar vilket många gånger kräver omfattande utredningar. Utredningarna ska besvara vad som har hänt samt om någon ska ställas till ansvar. När ett brott har begåtts inleds en förundersökning enligt 23:1 st 1 RB, så snart som det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats. Förundersökningen inleds med andra ord så snart polisen fått kännedom om brottet, vilket oftast sker genom en anmälan. Enligt 23:2 RB är förundersökningens syfte att ge åklagaren tillräckligt med material för att kunna bedöma åtalsfrågan. Det finns alltid en person från polismyndigheten eller en åklagare som agerar förundersökningsledare vid en förundersökning enligt 23:3 st 1 RB. Det faktiska utredningsarbetet görs sedan av kriminalpolisen. 41 Förundersökningsledaren ansvarar för utredningen och ska se till att utredningen är tillräcklig för att väcka åtal alternativt nedlägga förundersökningen. Det är vidare förundersökningsledarens uppgift att se till att arbetet bedrivs effektivt och att den enskildes rättssäkerhetsintressen tillvaratas. 42 Det är sakens beskaffenhet som avgör vem som blir förundersökningsledare. Vid enklare mål kan en polis bli förundersökningsledare, medan det alltid är en åklagare vid mer komplicerade mål. Åklagare blir förundersökningsledare även vid enklare mål så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet, enligt 23:3 st 1 p 2 RB. En anledning till att åklagaren kopplas in i alla mål vid denna tidpunkt är för att skapa trygghet för den tilltalade genom att en juridisk kunnig och objektiv person övertar ansvaret för åtalet. Åklagaren ska således se till att den misstänkte skyddas mot obehöriga utredningsåtgärder. 43 Att det är poliser som utför själva utredningen har en rättssäkerhetsaspekt på så sätt att det ska garantera åklagarens objektivitet vid bedömningen av åtalet, detta genom att åklagaren inte blir allt för involverad i utredningsarbetet. 44 Det är sedan åklagaren som i brottmålsprocessen har bevisbördan, det vill säga att åklagaren ska bevisa att den tilltalade är skyldig. Utan åklagaren skulle inte brott kunna lagföras eftersom det är åklagarens uppgift att väcka åtal och därigenom verkställa straffprocessens syfte genom att realisera de straffhot som finns. 45 Arbetet innefattar 41 Ekelöf m.fl., Rättegång häfte V, s a st. 2 FUK. 43 SOU 1926:32 s SOU 1967:59, s och SOU 1992:61, s Landström, Åklagaren som grindvakt, s