AVKRIMINALISERINGAR enskilda avlopp värmepumpar lokaler för hygienisk behandling, undervisning m.m. miljörapporten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVKRIMINALISERINGAR enskilda avlopp värmepumpar lokaler för hygienisk behandling, undervisning m.m. miljörapporten"

Transkript

1 MILJÖBROTT

2 AVKRIMINALISERINGAR Underlåtenhet att söka tillstånd eller göra anmälan för enskilda avlopp. Underlåtenhet att anmäla eller söka tillstånd för värmepumpar, som ej är C- eller B- verksamheter. Obs! Nya gränser för anmälningsplikten Underlåten anmälan enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, dvs. anmälan om lokaler för hygienisk behandling, undervisning m.m. Underlåtenhet att inge miljörapporten i tid.

3 Underlåtenheter på köldmedieområdet: Underlåtenhet att genomföra återkommande kontroll, underlåtenhet att rapportera från den återkommande kontrollen samt åsidosättanden av kravet på ackreditering/certifiering vid köldmedieingrepp. Överträdelser av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bl. a. av tillståndplikten för viss djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser samt tillfälliga eldningsförbud för fasta bränslen och trädgårdsavfall. Straff kvarstår dock beträffande otillåten tomgångskörning och otillåten gatumusik (se 29 kap. 9 första stycket 2. miljöbalken).

4 Återvinnande eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på den egna fastigheten utan föregående anmälan (38 avfallsförordningen). Bryta mot föreskrifter om försiktighetsmått som en myndighet har meddelat på kemikalieområdet

5 Åtalsanmälanlan Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i förskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott. En straffbestämmelse i miljöbalken måste vara tillämplig.

6 Man måste alltså veta vilket brott man anmäler - Rubricering Misstanke om brott. Ett konstaterande av fakta att ett brott måste vara begånget. Olyckshändelser har ofta sin orsak i oaktsamhet i någon form. Polisutredningen visar om oaktsamheten är sådan att den är straffbar.

7 MILJÖBROTT Brott enligt 29 kap Miljöbalken Oljeutsläpp Grova jaktbrott Vissa brott i brottsbalkens 13, 14 och 15 kapitel

8 29 kap 1-71 miljöbalken 29 kap 1 Miljöbrott 29 kap 2 Brott mot områdesskydd 29 kap 2a Förseelse mot artskyddsbrott 29 kap 2b Artskyddsbrott 29 kap 3 Miljöfarlig kemikaliehantering 29 kap 3a Olovlig kemikaliehantering 29 kap 4 Otillåten miljöverksamhet 29 kap 5 Försvårande av miljökontroll 29 kap 6 Bristfällig miljöinformation 29 kap 7 Nedskräpning

9 29 kap miljöbalken 29 kap 8 12 punkter med blankettstraffbud 29 kap 9 13 punkter blankettstraffbud 29 kap 11 straffbarhet 29 kap 12 förverkande

10 BROTT? Brott är gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet

11 ÅTALSANMÄLANLAN Överträdelse av miljöbalkens eller annan miljöförfattnings bestämmelser kan objektivt konstateras. Straffbelagd i 29 kap miljöbalken ÅTALSANMÄLAN

12 Anmälningsskyldigheten 26 kap 2 MB Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Underlåten anmälan kan vara tjänstefel

13 Anmälaren Tillsynsmyndigheten - nämnden Tjänsteman Vem som helst

14 OBLIGATORISK JO:s ämbetsberättelse 1988/89 s. 383 Att anmälan till polis eller åklagare gjorts av någon annan, eller att dessa myndigheter på annat sätt fått kännedom om en överträdelse, utgör inte heller tillräckliga skäl för tillsynsmyndigheten att avstå från att själv göra en anmälan. En anmälan från tillsynsmyndigheten torde, med tanke på den sakkunskap som bör finnas där, i regel få större tyngd än en anmälan från annat håll.

15 När r skall man anmäla misstanke om miljöbrott? Man skall alltid anmäla miljöbrott!

16 Så tidigt som möjligt De bästa upplysningarna får man i inledningsskedet Viktigt att notera sådant som: -Jag har bara väntat på att något sånt skall hända! Vi har påtalat det dåliga underhållet för ledningen men de lyssnar inte. Ta namnet på dem ni snackar med. Fotografera!

17 ANMÄLAN Vad som har hänt När det har hänt Uppgift om den som kan misstänkas Brottsrubricering (ej nödvändigt, men underlättar) Handlingar; tillstånd, kartor, fotografier, tillsynsanteckningar/protokoll, allt som kan vara av intresse

18 Vilka åtgärder som är vidtagna Uppgift om vem tillsynsmyndigheten har haft kontakt med på företaget Uppgift om vilken tjänsteman som handlägger ärendet

19

20 ALLMÄNT ÅTAL Alla brott enligt 29 kap MB faller under allmänt åtal Anmälaren förfogar inte över ärendet - kan ej återkalla anmälan Åklagaren är skyldig att utreda Åtal om det finns tillräckliga skäl

21 FÖRUNDERSÖKNINGEN Syftar till att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal Inkommen anmälan granskas Beslut om förundersökning Utredningsdirektiv till polisen Tvångsmedel

22 UTREDNINGSDIREKTIV Preliminär gärningsbeskrivning Uppgift om vem som skall höras och på vilket sätt. Vilka uppgifter som skall inhämtas Vilka prover som skall analyseras

23 RINGA BROTT 29 kap 11 Miljöbalken Prop. 1997/98:45 del 2 sid. 267 Tillsynsmyndigheten skall inte själv göra någon bedömning av om överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa brott utan anmäla de faktiska förhållandena så snart en straffbar överträdelse kan konstateras.

24 Gärningens allvar, om vårdslöshet eller uppsåt förelegat, vem som är ansvarig för överträdelsen i straffrättslig mening och liknande bedömningar skall ske i den efterföljande brottsutredningen.

25 Vad blir resultatet av en anmälan Åtal och fällande dom Förundersökningen nedläggs eller inleds inte ens Att en förundersökning läggs ner kan bero på mycket Mycket liten del leder till åtal eller strafföreläggande

26 Vad tänker t ni om oss då? d - Vadå brott kan inte styrkas? - Jag såg ju med egna ögon att ån var full av olja!

27 Varför r skriver vi av vissa anmälda brott Brott kan inte styrkas Brott av X kan inte styrkas Brott föreligger ej Lång rad andra avskrivningsgrunder Åtalsunderlåtelser Om ni har frågor ring

28 Huvudförhandling i brottmål Aktörer Delmoment

29 Vissa principer Processen är ackusatorisk. Omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen Fällande dom bortom varje rimligt tvivel

30 Gången i en huvudförhandling Inledning yrkanden inställning Åklagarens sakframställning Viss bevisning Ev. kompletterande sakframställning från motparten Förhör med målsägande Förhör med tilltalad Vittnesförhör Personliga omständigheter Plädering Överläggning Dom

31 Åklagare Målsägande Nämndemän Ordförande Protokollförare och nämndeman Tilltalad Försvarare

32 Domare Leder förhandlingen Övervakar ordningen i rättssalen Objektiv Behandla parterna lika Ställer i regel rättens frågor Fattar beslut under rättegången Beslutar efter överläggning dom Skriver domen

33 Nämndemän n (3 personer) Meddomare Ingen juridisk utbildning Politiskt tillsatta Ställer i regel inga frågor Deltar i beslut under rättegången Varje domare en röst Överlägger och beslutar dom

34 Åklagare Part Företräder samhället Saklig söka sanningen Bevisbördan för allt han/hon påstår Lägger fram bevisning, förhör olika personer Motor under rättegången

35 Tilltalad Hörs om det misstänkta brottet Har rätt att tiga Har rätt att ljuga både under förundersökningen och rättegången

36 Försvarare tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning Behöver inte vara objektiv Söker sanningen om det gagnar klienten Företagare

37 Målsägande Den som drabbats av brottet Kan föra talan om skadestånd Hörs ofta under rättegången Har ibland rätt till målsägandebiträde Kan få ställa frågor till den misstänkte Kan få hålla egen plädering

38 Vittnen Vittnen hörs om sådant de sett eller hört inte dra egna slutsatser Närstående behöver inte vittna Särskilda regler för läkare, barnmorskor, präster osv Sakkunniga vittnen - höras om något som vederbörande sett, hört eller fått för bedömnig får dra slutsatser

39 Sakkunnig Hjälper rätten att bedöma fråga som kräver särskild fackkunskap Kan avge skriftligt yttrande eller höras inför rätten Sakkunnig Kan vara t ex myndighet, tjänsteman eller annan (redbar och skicklig)

40 EN BRA DOKUMENTATION GER ETT VIKTIGT STÖD D OM NI SKALL VITTNA VID DOMSTOL Exakthet skapar förtroende

41 Vittnesförh rhör r i miljömål l med miljöinspekt inspektör Vittnet får inte närvara före vittnesförhöret Två delar i ett vittnesförhör Åklagaren håller huvudförhör syftet är att få fram samma uppgifter som i förundersökningsprotokollet Försvararen håller ett motförhör vars syfte är att förringa värdet av uppgifterna i huvudförhöret

42 HUVUDFÖRH RHÖRETRET Tillåtet att friska upp minnet före förhöret Kan ha stödanteckningar men Spontan berättelse är bäst Lätt att förstå Övertygande Åklagaren kan föregripa motförhöret Ledande frågor är förbjudna Inbjuder till visst svar, t ex förutsättande frågor, ofullständiga valfrågor, förväntningsfrågan eller hur?

43 Motförh rhöretret Minska utredningens eller vittnets trovärdighet. Skapa acceptans för alternativ förklaring Ledande frågor är tillåtna Konfronterande frågor faktum eller uppgift som strider mot vittnets egen utsaga Förvirrande eller otillbörliga frågor skall avvisas av rätten

44 TIPS Det är dina minnesbilder - kunskaper vi vill höra. Inte myndighetens. Du är expert inom detta område och har kunskaper som troligen varken rätten, åklagaren eller advokaten har Tveka inte om du inte verkligen är tveksam Visa inte om du blir upprörd eller arg Be advokaten förklara oklara frågor Svara bara om du har förstått hela frågan Omformulera frågor

45 Bevisningen i praktiken Vad krävs för f r en fällande f dom? Åklagaren har bevisbördan för allt som påstås från åklagarsidan Bortom varje rimligt tvivel det får inte finnas några rimliga alternativ Vid tveksamhet skall den tilltalade frias Bättre 100 skyldiga frikända än en oskyldigt dömd

46 Heltäckande ogillande dom!!! Åklagaren har inte visat vilka koncentrationer PCB som är skadliga för olika organismer Åklagaren har inte visat vilka koncentrationer ett vattendrag av Umeälvens storlek tål Åklagaren har inte visat hur mycket PCB som läckt ut i Umeälven under aktuell tid

47 Om allt följer f ritningarna Bifallande dom

48 ÖVERKLAGANDE Inom tre veckor Prövningstillstånd krävs ibland

49 ÅKLAGARENS ÖVERVÄGANDEN Finns förutsättningar för ändring? Har saken principiell betydelse? Vilken påföljd kan förväntas?

50 Väl l inarbetad lagstiftning Domare Tilltalad Stöld Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömes om tillgreppet innebär skada för stöld till fängelse i högst 2 år

51 Miljöbrott Domare Tilltalad För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift i en ansökan, anmälan eller annan handling som skall ges in till en myndighet enligt en bestämmelse i denna balk, enligt en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken eller enligt en bestämmelse som i det enskilda fallet har beslutats med stöd av balken eller regeringens föreskrifter, om uppgiften från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, Ringa brott är straffritt