meddelad i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-05-07 meddelad i Helsingborg"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Göran Olsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad SOFIA Charlotta Kroon, Bergsgård Spannarp Tvååker Offentlig försvarare: Advokat Staffan Uvabeck Advokatcentrum i Skövde HB Box Skövde SLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Sofia Kroon tillerkänns ersättning av allmänna medel enligt 31 kap 2 rättegångsbalken med kr. Av beloppet avser kr försvararkostnad under förundersökning, kr vittneskostnad och kr mervärdesskatt. 2. Staffan Uvabeck tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 712 Konsul Perssons måndag - fredag Helsingborg plats 1 E-post: 08:00-16:00

2 2 YRKANDEN M.M. Åklagarens ansvarsyrkanden, se domsbilaga 1. SKÄL Den tilltalades inställning Sofia Kroon har förnekat gärningarna. Hon har vidgått att hon tävlat med hästarna Gucci och Rolex samtliga angivna tävlingsdagar i enlighet med vad åklagaren, efter justering, gjort gällande. Därtill har hon vidgått att hästarna varit på besök hos veterinär på de i åtalet angivna behandlingstillfällena, vilket tidsmässigt är förenligt med de journalutdrag som åberopats. Hon har också instämt i att ledbehandling medför en karens om 14 dygn. Sofia Kroon har dock inte kunnat vidgå att de påstådda ledbehandlingarna i journalutdragen faktiskt utförts, mot bakgrund av dels att den behandlande veterinären Jonas Tornell själv inte kunnat bekräfta det, dels att hästarna varit fullt friska varför det inte funnits anledning för dylika behandlingar. Hon har inte heller kunnat medge att läkemedlen som omfattas av gärningsbeskrivningen samtliga är preparat som regleras av karensreglerna i 2 kap. 2 3 p. i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling (DFS 2005:1), nedan kallade Dopningsföreskrifterna. Parternas utvecklande av åtalet och inställning till detsamma Av utredningen framgår till en början följande. Sofia Kroon är tävlingsryttare i banhoppning och har tävlat i landslaget som både junior och senior. Åtalet omfattar tre behandlingstillfällen av Gucci och sex behandlingstillfällen av Rolex, vilka, om behandlingarna utförts i enlighet med åtalet, skulle ha lett till karenstid för träning inför tävling och tävling av hästarna. Av dessa tillfällen har veterinären Florian Lackner varit behandlande veterinär vid ett tillfälle, den 3 februari 2009, för både

3 3 Gucci och Rolex. Vid övriga tillfällen har landslagsveterinären Jonas Tornell varit behandlande veterinär. Åklagaren har till utvecklande av åtalet anfört följande. Den 10 februari 2009 inkom en anmälan till Länsstyrelsen i Hallands län från Hallands Djursjukhus. Djursjukhuset hade kontaktats av Barbro Olsson, förordnad tävlingsveterinär vid Grand Prix-hoppningar i Helsingborg den 6-8 februari Denna ville kontrollera uppgifterna i en anonym anmälan om att hästarna Gucci och Rolex, som Sofia Kroon tävlat med i Helsingborg den 7 februari 2009, skulle ha behandlats vid djursjukhuset några dagar innan tävlingen. Av journalutskrifter framgick att såväl Gucci som Rolex hade behandlats på djursjukhuset den 3 februari Gucci hade behandlats med flunixin intravenöst, vilket enligt Dopningsföreskrifterna medför karens för tävling och träning inför tävling med 14 dygn. Rolex hade behandlats med flunixin intravenöst samt injicerats med adequanin (adequan) och biklin i knäleden. Var för sig medförde dessa behandlingar karens för tävling och träning inför tävling med 14 dygn enligt samma föreskrifter. I februari 2010, efter det att Länsstyrelsen fortsatt sin utredning av ärendet, kompletterades den ursprungliga anmälan med ytterligare behandlings- och tävlingstillfällen där föreskriven karenstid inte skulle ha följts. Som en del av utredningen hade då inhämtats journalblad från Jonas Tornell, vilken regelbundet behandlade hästarna i sin roll som landslagsveterinär, samt uppgifter om hästarnas tävlingsstarter från Svenska Ridsportförbundets resultatdatabas. Länsstyrelsen inhämtade även ett utlåtande från Peter Kallings, sakkunnig i dopningsfrågor, daterat den 7 september Av utlåtandet framkom att samtliga behandlingstillfällen som omfattades av den kompletterande anmälan medfört en karenstid om 14 dygn för hästarna enligt djurskyddslagens regelverk (Dopningsföreskrifterna). Peter Kallings hade sedan tidigare lämnat ett utlåtande, daterat den 24 mars 2009, till Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd med anledning av den ursprungliga anmälan. Av utlåtandet framgick att när en häst behandlats antingen med flunixin eller med adequanin, klassificeras det som

4 4 otillåten medicinering enligt Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering av häst. Om däremot hästen behandlats med både flunixin och adequanin klassificeras det som dopning enligt förbundets regler. Disciplinnämndens slutsats var att Sofia Kroon genom tävlingen i Helsingborg gjort sig skyldig till otillåten medicinering avseende Gucci och dopning avseende Rolex, varför hon stängdes av under ett år och tre månader och diskvalificerades från Grand Prix-tävlingen i Helsingborg. Sedan Sofia Kroon överklagat disciplinnämndens beslut till Riksidrottsnämnden upphävdes beslutet. Riksidrottsnämnden fann att Svenska Ridsportförbundets anmälan skulle lämnats utan bifall redan på den grunden att de regler som Sofia Kroon ansågs ha brutit mot inte kunde utgöra grund för bestraffning och diskvalificering enligt de regler som Riksidrottsnämnden och disciplinnämnden har att tillämpa i bestraffnings- och tävlingsärenden av aktuellt slag. Riksidrottsnämndens upphävde sålunda beslutet eftersom det var formellt fel, inte för att det var fel i sak. Försvaret har till utvecklande av grunderna för inställningen till åtalet anfört följande. Sofia Kroon har som landslagsryttare haft ett mångårigt samarbete med landslagsveterinären Jonas Tornell. Genom åren byggdes rutiner upp kring behandlingstillfällena avseende den information och de direktiv som Jonas Tornell gav till Sofia Kroon. Dessa rutiner medförde att Sofia Kroon inte gavs information om vilken behandling som utförts på hästarna, utan att Jonas Tornell i stället informerade om hon kunde tävla med hästarna vid nästa tävling. Vid veterinärbehandling bär veterinären huvudansvaret för att informera ryttaren om vilken behandling som utförts, vilka läkemedel som använts och effekten av detta. I det fall veterinären inte ger någon information överhuvudtaget har ryttaren ett större ansvar att ta reda på vilken behandling som utförts och vad den skulle innebära i dopningshänseende. Eftersom Sofia Kroon hänvisats till Jonas Tornell i dennes roll som landslagsveterinär och hon haft stort förtroende för honom, har hon utgått från att de direktiv han gav om att hästarna kunde tävlas eller inte var korrekta. Fallet med Sofia Kroon gjorde Svenska Ridsportförbundet uppmärksam på svårigheten för

5 5 en ryttare att hålla reda på otillåtna läkemedel och gällande karenstider utan ordentlig information från behandlande veterinär. I ett utskick i juni 2009 meddelade förbundet därför att behandlingsjournal för varje tävlingshäst skulle föras av ryttare tillhörande landslagstrupp. Enligt djurskyddslagens regler är det ett brottsrekvisit att dopning eller andra otillåtna åtgärder rent faktiskt ska ha påverkat djurets prestationsförmåga eller temperament. Regleringen medför att det för att straffrättsligt ansvar ska kunna åläggas måste visas att hästarnas prestationsförmåga eller temperatur faktiskt har påverkats vid varje givet tillfälle. Svenska Ridsportförbundets bestämmelser är endast interna bestämmelser som möjliggör disciplinära åtgärder från förbundets sida. Sistnämnda regler föreskriver dock att urin- eller blodprov ska ligga till grund för bedömningen om en överträdelse har begåtts. I samband med tävlingen i Helsingborg och den ursprungliga anmälan begärde Sofia Kroon och hennes anhöriga vid flera tillfällen att dopningsprov skulle tas, men det gjordes ändå inte. I utredningen finns varken blod- eller urinprov tagna från någon av hästarna i samband med de tränings- och tävlingstillfällen som åtalet omfattar. Eftersom det inte finns någon ytterligare bevisning att tillgå, utesluter frånvaron av dopningsprov i sig straffrättsligt ansvar för Sofia Kroon. Svenska Ridsportförbundets bestämmelser anger även vilka värden av substanser som räknas som s.k. skräprester. För det fall behandling med flunixin bevisligen ska anses ha skett, innebär läkemedlets halveringstid att om hästarna haft kvar substansen i kroppen vid tävling eller träning inför tävling har det varit frågan om så låga halter att de skulle ha betraktats som skräprester. Skräprester är omätbara och har därför inte påverkat hästarnas prestationsförmåga eller temperament. Om de behandlings- och träningstillfällen som omfattas av åtalet kan sägas följande. Under pågående tävlingsperiod gör tävlingsryttare på elitnivå regelbundna och rutinmässiga kontrollbesök hos veterinär mellan tävlingar för att försäkra sig om att hästarna inte påverkats av tävlandet. Vidare sker det under pågående tävlingsperiod ingen träning inför tävling i djurskyddslagens mening mellan de olika

6 6 tävlingstillfällena, dels av hänsyn till hästen, dels för att spara hästen inför tävling. Istället markarbetas hästen för att hållas igång och inte bli stel. Behandling den 17 juli 2007 och tävling den 1 augusti 2007 (Gucci och Rolex). Eftersom Svenska Ridsportförbundets regelverk inte trädde i kraft förrän den 1 september 2007 omfattas detta tillfälle inte av förbundets karensregler. Behandlingstillfället var en vanlig säkerhetskontroll efter/inför tävling och hästarna var helt friska. Jonas Tornell har i förhör inte uppgett att någon ledbehandling skulle ha gjorts. Om ingen ledbehandling skett innebär behandlingen en karenstid om 96 timmar och hästarna har då tävlats efter karenstidens utgång. För det fall behandling enligt vad som påstås faktiskt utförts på Gucci och Rolex, har Sofia Kroon inte fått någon information om vilken behandling som utförts. Behandling den 16 juni 2008 och tävling den juni 2008 (Gucci). Behandlingstillfället var en vanlig säkerhetskontroll efter/inför tävling av både Gucci och Rolex. Jonas Tornell sade till Sofia Kroon att Gucci kunde tävlas men att Rolex behandlats, varför hästen inte kunde startas i tävlingen. Sofia Kroon strök därför Rolex från tävlingen och tävlade endast med Gucci. För det fall behandling enligt vad som påstås faktiskt utförts på Gucci, har Sofia Kroon inte fått någon information om vilken behandling som utförts. Behandling den 27 mars 2008 och tävling den 13 april 2008 (Rolex). Behandlingstillfället var en vanlig säkerhetskontroll efter/inför tävling av hästen och Rolex var helt frisk. Rolex har inte tränats inför tävling i den mening som avses med djurskyddslagens regler. Jonas Tornell gav inte information om vilken

7 7 behandling som utförts och Sofia Kroon var därför ovetandes om att någon ledbehandling skulle ha utförts. Behandling den 14 april 2008 och tävling den 9 maj 2008 (Rolex). Behandlingstillfället var en vanlig säkerhetskontroll efter/inför tävling av hästen och Rolex var helt frisk. Rolex har inte tränats inför tävling i den mening som avses med djurskyddslagens regler. Behandling den 3 september 2008 och tävling den 12 september 2008 (Rolex). Behandlingstillfället var en vanlig säkerhetskontroll efter/inför tävling av hästen och Rolex var helt frisk. Jonas Tornell har i förhör uppgett att det förelåg en karenstid om 96 timmar för behandlingen, varför Sofia Kroon tillbakavisar att någon ledinjektion skulle ha skett vid behandlingstillfället. Sofia Kroon har följt den karenstid som angavs av behandlande veterinär. Behandling den 13 november 2008 och tävling den 4 december 2008 (Rolex). Behandlingstillfället var en efterkontroll, eftersom Rolex hade haft en hovböld som åtgärdats av hovslagaren och Sofia Kroon ville kontrollera så att allt var bra med hästen. Jonas Tornell berättade inte för Sofia Kroon att någon ledbehandling hade gjorts och han gav precis som vanligt klartecken för hästen att tävla. För det fall ledinjektion faktiskt utförts har Rolex tävlats efter karenstiden om 14 dygn. Behandling med Adequanin var tillåtet vid behandlingstillfället.

8 8 Behandling den 3 februari 2009 och tävling den 7 februari 2009 (Gucci och Rolex). Behandlingstillfället var en kontroll eftersom Gucci hade sparkat av en sporre och Sofia Kroon tog med Rolex för en vanlig rutinkontroll. Det fanns ingen anledning för Florian Lackner att utföra den behandling som påstås och varken Sofia Kroon eller medföljande hästskötare Johanna Larsson uppfattade att behandlingen utfördes. Vad som sades var att hästarna skulle få vitaminsprutor. Såväl Gucci som Rolex efteranmäldes till tävlingen efter behandlingstillfället. Det fanns klasser redan den 6 februari, men eftersom Sofia Kroon var av uppfattningen att hästarnas behandling medfört en karens om 96 timmar valde hon att istället starta dem i klasser den 7 februari för att inte överträda karenstiden. Bevisning i målet Sofia Kroon har hörts. På åklagarens begäran har förhör hållits med sakkunniga vittnet Peter Kallings samt med vittnena Jonas Tornell, Florian Lackner och Sara Hultberg. Åklagaren har i övrigt åberopat den bevisning som anges i domsbilaga 1 samt vad vittnet Florian Lackner anfört vid ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårds beslut (tilläggsprotokoll av den 13 juli 2011 sid. 148 särskilt markerat avsnitt). Sofia Kroon har åberopat förhör med sakkunniga vittnena Jens Arnberg, Jan-Olof Wannius och Torbjörn Kettisen samt med vittnena Johanna Larsson, Ingbritt Kroon och Göran Kroon. Från försvarets sida har som bevisning i övrigt, förutom åberopade bilagor till svaromålet, även åberopats skrivelse från Svenska Ridsportförbundet, Svenska Ridsportförbundets substansregister för läkemedel, FASS karenstider för läkemedel (daterad ), FASS karenstider för läkemedel (daterad ), information om flunixin, beräkning av halveringstid för flunixin samt proposition från Sunne Ryttarförening.

9 9 Tingsrättens bedömning Skuldfrågan Inledning och allmänna utgångspunkter Av 18 djurskyddslagen (1988:534) framgår att ett djur som tränas för eller deltar i tävling inte får utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament (TR:s kursivering). I de föreskrifter som Djurskyddsmyndigheten meddelat med stöd av lagen (Dopningsföreskrifterna), föreskrivs som framgått vissa karenstider. Av dessa framgår bl.a. att vid behandling av häst med icke stereoida antiinflammatoriska preparat (exempelvis Flunixin) gäller en karenstid om 14 dagar innan hästen får tränas för eller delta i tävling på tävlingsbana. Samma karenstid gäller när en häst injicerats i en led med läkemedel, läkemedelssubstanser eller annat ämne, om inte längre karenstid gäller enligt andra bestämmelser. Vid behandling med andra läkemedel gäller en karenstid om 96 timmar. Målet gäller frågan om Sofia Kroon genom att tävla med sina hästar Gucci och Rolex på angivna tävlingsdatum eller träna dem inför dessa tävlingar brutit mot dessa karenstider och därigenom, enligt vad åklagaren gjort gällande, har gjort sig skyldig till brott mot djurskyddslagen. Det är utrett att det inte tagits några blodeller urinprov i samband med eller inför tävlingarna som skulle kunna bringa klarhet i frågan om Gucci och Rolex rent faktiskt haft påstådda läkemedel i sin kropp vid tävlingstillfällena eller vid träning inför tävling. Åtalet bygger i stället på de behandlingsjournaler som hämtats in och vad som däri anges beträffande behandlingsmetod och medicinering. Utifrån vad åklagaren gjort gällande är det således en förutsättning för att brott mot djurskyddslagen ska föreligga att gällande karenstider inte iakttagits, men också att ett brott mot gällande karenstider i sig medför ett brott mot 18 djurskyddslagen.

10 10 Har träning inför tävling skett? Med träning (inför tävling) avses enligt den definition som anges i 2 Dopningsföreskrifterna att ett djur ansträngs på ett sätt som är jämförbart med tävling med avseende på t.ex. tempo, distans och utformning av hinder. Av samtliga hörda bevispersoner, främst Jan-Olof Wannius, som har kunskaper och insikter i tävlingsverksamhet på landslagsnivå, framgår att hästar som Gucci och Rolex under tävlingssäsongen, med hänsyn till sin ålder och den nivå som de tävlar på, inte tränas på ett sätt som är jämförbart med tävling mellan tävlingarna. Sofia Kroon har också själv berättat att hon mellan tävlingarna enbart har motionerat sina hästar för att de inte ska bli stela. Någon bevisning som motsäger vad som nu sagts har inte förebringats från åklagarens sida. Det är därför inte bevisat att det mellan respektive behandlingstillfälle och tävlingstillfälle skett någon träning inför tävling som skulle kunna föranleda ett brott mot karenstiderna. Beräkningen av om karenstiderna överträtts får därför ske genom en jämförelse mellan tidpunkten för behandlingen och själva tävlingen. Har föreskrivna karenstider inför tävlingar överträtts? Tävlingen på Hammarö den 1 augusti 2007 Gucci och Rolex Mellan behandlingstillfället, den 17 juli 2007, och tävlingen den 1 augusti 2007 har gått 15 dagar. Alldeles oavsett om Gucci och Rolex fått den behandling som anges i åtalet och om Sofia Kroon fått kännedom om denna, har därför mer än 14 dagar gått sedan behandlingstillfället. Någon överträdelse av karentiderna har således inte skett. Åtalet ska därför redan på denna grund ogillas beträffande såväl tävlandet med Gucci som med Rolex vid detta tävlingstillfälle.

11 11 Tävlingen i Helsingborg den 13 april 2008 Rolex Mellan behandlingstillfället, den 27 mars 2008, och tävlingen den 13 april 2008 har gått 17 dagar. Alldeles oavsett om Rolex fått den behandling som anges i åtalet och om Sofia Kroon fått kännedom om denna, har därför mer än 14 dagar gått sedan behandlingstillfället. Någon överträdelse av karenstiderna har således inte skett. Åtalet ska därför redan på denna grund ogillas beträffande tävlandet med Rolex vid detta tävlingstillfälle. Tävlingen i Stävie den 9 maj 2008 Rolex Mellan behandlingstillfället, den 14 april 2008, och tävlingen den 9 maj 2008 har gått 25 dagar. Alldeles oavsett om Rolex fått den behandling som anges i åtalet och om Sofia Kroon fått kännedom om denna, har därför mer än 14 dagar gått sedan behandlingstillfället. Någon överträdelse av karentiderna har således inte skett. Åtalet ska därför redan på denna grund ogillas beträffande tävlandet med Rolex vid detta tävlingstillfälle. Tävlingen i Flyinge den 4 december 2008 Rolex Mellan behandlingstillfället, den 13 november 2008, och tävlingen den 4 december 2008 har gått 21 dagar. Alldeles oavsett om Rolex fått den behandling som anges i åtalet och om Sofia Kroon fått kännedom om denna, har därför mer än 14 dagar gått sedan behandlingstillfället. Någon överträdelse av karentiderna har således inte skett. Åtalet ska därför redan på denna grund ogillas beträffande tävlandet med Rolex vid detta tävlingstillfälle.

12 12 Kvarvarande tävlingstillfällen Vid tävlingarna i Sunne den juni 2008 (Gucci), i Ljungby den 12 september 2008 (Rolex) och i Helsingborg den 7 februari 2009 (Gucci och Rolex) understiger tiden mellan respektive behandlingstillfälle och tävling 14 dagar. För det fall i åtalet angiven behandling har skett har därför en överträdelse av karenstiderna skett, åtminstone i objektivt hänseende. Tävlingen i Ljungby den 12 september 2008 (behandling med Pentosan) Av åberopad faktura (behandlingsjournal) framgår att Rolex har behandlats med Pentosan, för vilket gäller en karenstid om 14 dagar. Jonas Tornell har dock i sitt vittnesförhör berättat att det enligt hans uppfattning vid behandlingstillfället gällde en kortare karenstid om 96 timmar. Det får förutsättas att det också var det besked om karenstid som Jonas Tornell lämnade till Sofia Kroon vid nämnda tidpunkt. Sofia Kroon har inte haft någon anledning att misstro Jonas Tornells uppgifter. Hon har därför under alla förhållanden inte haft något uppsåt eller varit oaktsam på ett sådant sätt att ett straffrättsligt ansvar för brott mot djurskyddslagens dopningsregler föreligger. Åtalet ska därför ogillas beträffande tävlandet med Rolex vid detta tillfälle. Närmare om tolkningen av djurskyddslagens straffbestämmelse om dopning Åtalet baseras på den i 36 första stycket 1-2 djurskyddslagen straffsanktionerade bestämmelsen i 18 djurskyddslagen, vilken i relevanta delar har följande lydelse. Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament.

13 13 Närmare detaljföreskrifter ges, efter delegation, i djurskyddsförordningen och i Dopningsförskrifterna, men eftersom det rör som en straffbestämmelse (blankettstraffbud tillsammans med 36 djurskyddslagen) får inte det straffbara området utvidgas utöver vad som följer av själva lagbestämmelsen. En avgörande fråga för avgränsningen av det straffbara området är om rekvisitet påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament innebär att det vid ett tävlingstillfälle ska kunna bevisas att djurets prestationsförmåga eller temperament rent faktiskt har varit påverkad genom att det i sin tur bevisas att läkemedel eller läkemedelssubstanser fanns kvar i djurens kropp vid detta tillfälle eller om det för straffrättsligt ansvar skulle vara tillräckligt att sådana läkemedel eller läkemedelssubstanser tillförts djuret i strid med de i Dopningsföreskrifterna angivna karenstiderna, varvid preparaten kan ha påverkat djurets prestationsförmåga eller temperament. För det första måste betonas att de föreskrivna karenstiderna inte framgår av lag, utan av myndighetsföreskrifter (Dopningsföreskrifterna). Karenstiderna får därför inte i sig utvidga det straffbara området. I förarbetena (NJA II 1988 s , särskilt s ) finns det skrivningar som antyder att det skulle räcka med att tillförda preparat eller behandling kan ha viss påverkan, varvid följande passus kan citeras (a.a. s. 289 tredje stycket). Förbudet i förevarande omfattar dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan ha viss påverkan på djuret. Departementschefen fortsätter enligt följande (a.st fjärde stycket) Det som skiljer dopning från andra åtgärder är, som framgår av vad jag nyss anförde, att dopning är vissa åtgärder som vidtas före en viss tävling och som kan påverka djuret i den tävlingen. Lite längre fram i samma stycke sägs dock också följande.

14 14 Ett djur vars prestationsförmåga eller temperament är påverkat får således inte tävla. Förarbetena kan därför inte sägas vara särskilda entydiga i frågan om vad som krävs i förhållande till rekvisitet gällande prestationsförmåga och temperament. Rättsläget får därför i detta hänseende sägas vara oklart. Med hänsyn till det nyss sagda och eftersom det är fråga om att avgränsa det straffbara området, finner tingsrätten att straffbestämmelsen ska tolkas strikt utifrån sin ordalydelse. För straffrättsligt ansvar krävs därför enligt tingsrättens mening att djurets prestationsförmåga eller temperament ska vara påverkat vid själva tävlingstillfället till följd av tillförsel eller behandling i strid med gällande karenstider. En överträdelse av karenstiderna i sig kan därför inte vara tillräckligt för att brott mot djurskyddslagen ska föreligga. Det krävs också att det med de höga beviskrav som gäller i brottmål, ställt utom rimligt tvivel, bevisas att behandlingen alltjämt påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament, t.ex. genom att preparaten finns kvar i djurets kropp. Som framgått saknas helt blod- eller urinprov från tävlingstillfällena som på ett rättssäkert sätt skulle kunna klarlägga om det fanns detekterbara mängder läkemedel eller läkemedelssubstanser kvar i hästarnas kroppar. För att Sofia Kroon ska kunna dömas för brott mot djurskyddslagen krävs därför att det genom utredningen i målet blir ställt utom rimligt tvivel att tillförda preparat, med beaktande av nedbrytningstid eller liknande, alltjämt måste ha påverkat Gucci och Rolex vid tävlingstillfällena i Helsingborg och, beträffande Gucci, även vid tävlingstillfället i Sunne.

15 15 Något om innebörden av karenstiderna Av vittnesförhöret med det sakkunniga vittnet Peter Kallings framgår att tanken med karenstider, åtminstone beträffande Svenska Ridsportsförbundets interna regelverk, är att ryttaren som följer karenstiderna alltid ska vara på den säkra sidan och inte riskera att tillförda preparat på något sätt skulle kunna påverka hästens prestation eller temperament. Karenstiderna sätts därför med viss säkerhetsmarginal och måste därför också som en följd av detta normalt vara längre än den tid under vilken hästen rent faktiskt påverkas av preparatet. Det kan argumenteras för att karenstiderna enligt djurskyddslagstiftningens regelverk har ett lite annat syfte, nämligen att säkerställa att hästen inte genom tillföringen av preparaten utsätts för en sådan ansträngning som en tävling måste innebära utan att dess kropp, om dopning inte hade skett, klarar av det och därmed riskerar att utsättas för lidande. Alldeles oavsett syftet kan det emellertid konstateras att karenstiderna enligt djurskyddslagstiftningens regelverk och förbundets regler i stort sett korresponderar och att karenstiderna enligt förbundets regler inte i något fall är kortare än motsvarande karenstider enligt djurskyddslagstiftningens regelverk. Som tingsrätten tidigare konstaterat kan inte en överträdelse av karenstiderna i sig leda till ett straffrättsligt ansvar, utan det krävs att det i varje enskilt fall bevisas att behandlingen, genom tillförda läkemedel eller läkemedelssubstanser eller arten av den behandling som gjorts, har påverkat hästen vid tävlingstillfället. Med detta som utgångspunkt övergår tingsrätten nu till att pröva det straffrättsliga ansvaret för de återstående gärningstillfällena/tävlingstillfällena. Tävlingen i Sunne den juni 2008 Gucci Det har tidigare konstaterats att det gått dagar mellan behandlingstillfället och tävlingen. Till grund för åtalet avseende behandlingens innehåll ligger en handskriven fakturajournal (aktbil 2 s. 76) som är relativt svårtydd. Den

16 16 behandlande veterinären Jonas Tornell har i sitt vittnesförhör inte haft något egentligt minne av behandlingen, som var rutinmässig. Han har dock förtydligat att beteckningen SI-led inte innebär att det gjorts någon ledbehandling utan förklarat att injektionen har gjorts intramuskulärt. Det är utrett att DMSO (dimethylsulfoxid) har en karenstid om 14 dygn, men att det för övriga preparat gäller en karenstid om 96 timmar. Sofia Kroon har berättat att Jonas Tornell inte alltid berättade vilken behandling som hade utförts, men att han alltid gav klartecken till om medverkan i kommande tävlingar kunde ske. Jonas Tornell har instämt i att det ofta gått till på det sättet. Det är också klarlagt att det vid samma tillfälle gjordes en veterinärkontroll av Rolex, men att denne på grund av behandlingen inte fick klartecken för tävlingen i Sunne och att det därför endast var Gucci som var med i tävlingen. Sistnämnda förhållande ger ett visst stöd åt Sofia Kroons uppgifter om att hon måste ha fått eller i vart fall uppfattat situationen som att hon fått klartecken för att tävla med Gucci. Mycket talar därför för att det i vart fall mot hennes förnekande inte är bevisat att hon varit uppsåtlig eller förfarit oaktsamt i förhållande till karenstiden för Gucci. I samma riktning talar det förhållandet att preparatet DMSO inte synes ha förekommit i förbundets listor över preparat med karenstid som gällde fr.o.m. maj Alldeles oavsett Sofia Kroons subjektiva rekvisit är det emellertid inte genom utredningen, särskilt i avsaknad av blod- eller urinprov, ställt utom rimligt tvivel att preparatet DMSO:s halveringsgrad och tiden för dess påverkan skulle vara sådan att Gucci dagar efter behandlingen måste ha varit påverkad av densamma på ett sådant sätt det har inverkat på hästens prestationsförmåga eller temperament. Åtalet ska därför redan på denna grund ogillas, såvitt avser detta tävlingstillfälle.

17 17 Tävlingen i Helsingborg den 7 februari 2009 Gucci och Rolex Av behandlingsjournalen från Hallands Djursjukhus (aktbil 2 s ) framgår att Rolex skulle ha behandlats med Adequanin och Biklin i knäleden och med Flunixin intravenöst samt att Gucci skulle ha behandlats med Flunixin och fått en sporre avklippt. Om dessa behandlingar utförts skulle ha gällt en karenstid om 14 dygn. Det råder emellertid motstridiga uppgifter om vad faktiskt hänt vid behandlingstillfället och vilken medicinering som ägt rum. Den behandlande veterinären Florian Lackner har berättat att han pratade om karenstiden rörande Rolex vid minst tre tillfällen under besöket, varvid han och Sofia Kroon skulle ha diskuterat en eventuell start i Scandinavium i Göteborg 2-3 veckor senare och att de tillsammans hade räknat ut att Rolex skulle ha klarat 14-dygns fristen med den behandling som gjordes. Han har också uppgett att Rolex fick en ledinjektion när Sofia Kroon, Sofia Hultgren och Johanna Larsson var närvarande. Dessa uppgifter har bestämt förnekats av Sofia Kroon som hävdat att det inte diskuterades något om karenstid och inte heller utfördes någon ledinjektion i hennes närvaro. Enligt henne skulle både Rolex och Gucci i stället enligt vad som sades från den behandlande veterinären ha fått varsin vitaminspruta. Det var inte heller tal om Flunixin. Vittnet Sara Hultgren ger stöd åt Florian Lackners uppgifter om ledinjektion och att Flunixin gavs, men hörde inte att det diskuterades något om karenstid. Dock har hon hört att det skulle diskuterats något om en tävling i Göteborg. Vittnet Johanna Larsson ger å andra sidan stöd åt Sofia Kroons uppgifter. Enligt Johanna Larssons under ed lämnade uppgifter gav Florian Lackner efter utfört böjprov instruktion till sin assistent om att adequan och en vitaminspruta skulle ges till Rolex, som sedan togs till ett behandlingsrum i väntan på Florian Lackner skulle komma tillbaka. När han kom tillbaka gjordes en injektion, medan hon och Sofia Kroon höll i bremsen. Johanna Larsson såg inte var sprutan stacks in. När det gällde Gucci är det klarlagt att denne fick sin spruta inne i transportvagnen av Sara Hultberg själv. Varken Sofia Kroon eller Johanna Larsson har emellertid enligt sina förhör uppfattat att det skulle ha varit fråga om Flunixin, utan i stället utgått från att det var en vitaminspruta. Det

18 18 finns således sammantaget flera motstridiga uppgifter kring vilken behandling som utförts på Hallands djursjukhus den 3 februari 2009, även om innehållet i behandlingsjournalen ger visst stöd åt Florian Lackners uppgifter. Vid bedömande av hans uppgifter måste emellertid i bevisvärderingshänseende iakttas viss försiktighet, eftersom han varit föremål för ett disciplinärende gällande detta behandlingstillfälle. Hans uppgifter vinner inte heller helt stöd av Sara Hultbergs uppgifter, främst genom att det enligt henne i hennes närvaro inte förekom någon diskussion om karenstider, trots att Florian Lackner själv hävdat att han vid tre tillfällen skulle ha fört denna diskussion med Sofia Kroon. Uppgifterna om att det skulle ha förevarit en diskussion om karenstider motsägs dessutom, förutom av Sofia Kroons egna uppgifter, av Johanna Larssons vittnesmål. Med utgångspunkt i det höga beviskrav som gäller i brottmål synes det således finnas visst utrymme för tvivel gällande vilken behandling som utförts och vilken information rörande denna som getts till Sofia Kroon. Alldeles oavsett vad som är utrett beträffande behandlingstillfället kan emellertid konstateras att de preparat som skulle kunna utgöra grund för åtalet i denna del är Flunixin och Adequanin. Med beaktande av att det enligt tingsrättens mening för straffrättsligt ansvar för brott mot djurskyddslagens regler om dopning krävs att det bevisas att dessa preparat rent faktiskt i påverkbara mängder funnits i hästarnas kropp vid tävlingstillfället, blir det av intresse att närmare bedöma dessa preparats tidsmässiga påverkansmöjligheter. Genom förhöret med det sakkunniga vittnet Jens Arnberg är det påstått att dessa preparat har relativt korta halveringstider och att de enligt hans bedömning knappast kan påverka en hästs prestationsförmåga eller temperament efter 2-3 dagar. Peter Kallings har i sitt förhör utifrån nya vetenskapliga rön gjort gällande att i vart fall Flunixin skulle kunna finnas kvar som detekterbara mängder i upp till sex dagar. Det saknas dock i detta fall urin- eller blodprov från tävlingstillfället som på ett rättssäkert sätt skulle kunna klarlägga om Rolex och Gucci hade kvar Flunixin, eller för den delen om Rolex hade kvar Adequanin, i kroppen. Mot denna bakgrund kvarstår därför, utifrån de sakkunniga

19 19 vittnenas delvis motstridiga uppgifter, rimliga tvivel rörande om Rolex och Gucci vid tävlingen i Helsingborg varit påverkade av preparaten. Det är därför inte mot Sofia Kroons förnekande bevisat att hon genom att delta med Rolex och Gucci i tävlingen brutit mot djurskyddslagstiftningens dopningsregler. Åtalet ska därför ogillas även i denna del. Sammanfattande bedömning Med hänsyn till det sagda ska åtalet ogillas i sin helhet och Sofia Kroon frikännas från straffrättsligt ansvar. Övriga frågor Vid denna utgång bör Sofia Kroon tillerkännas ersättning av allmänna medel enligt 31 kap. 2 brottsbalken för sina försvararkostnader under det skede av förundersökningen där det inte fanns någon offentlig försvarare förordnad samt för sina egna vittneskostnader. Med hänsyn till hur förundersökningen bedrivits, den betydelse som målet haft för Sofia Kroons tävlingsverksamhet och den tidsutdräkt som förelegat innan åtal väcktes finner tingsrätten att ersättningen till den offentlige försvararen, trots att åklagaren haft vissa invändningar, framstår som skälig. Kostnaden ska med hänsyn till utgången i målet stanna på staten.

20 20 Hur man överklagar, se domsbilaga 2 (Dv 400) Överklagandet ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge men ges in till tingsrätten senast den 28 maj På tingsrättens vägnar Stefan Reimer I avgörandet har deltagit chefsrådmannen Stefan Reimer samt nämndemännen Agneta Arthursdotter, Ingegärd Sundell och Dag Olofsson.