Nyhetsbrev # 2, Öresund en växande fastighetsmarknad. Johan Granehult, advokat:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev # 2, 2007. Öresund en växande fastighetsmarknad. Johan Granehult, advokat:"

Transkript

1 REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström, Advokat Magnus Josefsson, Jur. kand. Anders Ingvarson, Jur. kand. Eleonora Johansson, ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm , Advokat Jesper Prytz, Göteborg , Advokat Johan Granehult, Malmö , Stockholm +46 (0) Göteborg +46 (0) Malmö +46 (0) Helsingborg +46 (0) New York Frankfurt Berlin S:t Petersburg Bryssel Johan Granehult, advokat: Öresund en växande fastighetsmarknad Du arbetar både med fastighetstransaktioner och med entreprenadrätt. Hur går det att kombinera dessa båda arbetsområden? Jag tycker att det fungerar mycket bra. Det är många av våra jurister som har den kombinationen. Fastighetsmarknaden och byggindustrin är två branscher som ligger mycket nära varandra. Fastighetsbolagen sysslar exempelvis inte bara med köp och försäljning av fastigheter, utan utvecklar och bebygger också sina fastigheter. Flera av våra klienter är verksamma inom båda branscherna. Sedan jobbar jag själv och flera av mina kollegor inom ett ganska brett spektrum av entreprenadområdet. Vi jobbar inte bara med fastighetsutveckling och husbyggande, utan även med infrastrukturprojekt såsom broar, tunnlar, vägar, järnvägar och kraftverk. Hur kom du in på fastigheter och entreprenad? Jag började på byråns kontor i Malmö Entreprenadområdet har alltid varit ett betydande arbetsområde här. När jag kom till kontoret så arbetade några av mina nya kollegor med avtalen för Öresundsbron och de svenska landanslutningarna och jag kastades rakt in i ett stort och oerhört stimulerande projekt. Genom åren har jag sedan varit med i flera stora infrastrukturprojekt, bland annat Citytunneln och Botniabanan. Jag och mina kollegor har också medverkat i flera projekt utomlands och under flera år så pendlade jag och en kollega till Mellanöstern för arbete i ett stort vattenprojekt. När det gäller fastighetstransaktioner hade vi tidigare inte så stor verksamhet på vårt kontor i Malmö men de senaste åren har vi byggt upp en stor verksamhet för fastighetstransaktioner även här. Vi arbetar nu med bland annat flera stora danska och norska investerare och även med lokala fastighetsbolag.

2 Vilka är de senaste trenderna inom entreprenadområdet? Till att börja med kan man konstatera att det har skett en tydlig internationalisering på den svenska entreprenadmarknaden. Både tyska, finska, norska och andra utländska entreprenörer har fått kontrakt i stora svenska projekt de senaste åren. Det har lett till ökad konkurrens, vilket bör vara bra för alla. Vad man också kan konstatera är att miljöfrågor och frågor rörande offentlig upphandling får allt större betydelse i projekten. Miljöprövningen tar ibland längre tid än själva entreprenaden. Likaså blir finansieringsfrågor allt viktigare. I stort tycker jag man kan konstatera att det inte längre räcker att vara en entreprenadjurist för att kunna vara juridisk rådgivare i större projekt. Idag krävs specialistkompetens inom såväl miljörätt och offentlig upphandling som finansiering, försäkring och flera andra rättsområden för att man skall kunna ge klienterna kvalificerat stöd i projekten. Här tror jag vår byrå har en mycket stark ställning genom att vi har erfarna specialister inom alla dessa områden och kan erbjuda klienterna en helhetssyn i projekten. Om man inte löser alla frågor på ett sätt som hänger samman tror jag att det många gånger kan bli problem i slutändan. Vad tycker du om de nya standardvillkoren AB 04 och ABT 06? Att ha standardvillkor för en bransch är naturligtvis bra. Det sparar kostnader och förenklar affärerna. AB 04 och ABT 06 innehåller en hel del som är bättre än i föregångarna. Sedan tycker jag att AB 04 och ABT 06 tyvärr innehåller en del olyckliga kompromisser. Som exempel kan nämnas att beställarsidans förslag om fem års garantitid och entreprenörsidans förslag om två års garantitid resulterat i en kompromissbestämmelse där garantitiden enligt AB 04 är två år på material och fem år på arbetsprestation. Det tror jag är en sådan kompromiss som kan riskera att leda till gränsdragningsfrågor och tvister. Det är också viktigt att komma ihåg att AB 04 och ABT 06 är tänkta att kunna fungera för entreprenader av olika storlekar och typer, alltifrån små installationsentreprenader till större byggoch anläggningsprojekt. I standardavtal som har ett brett tillämpningsområde blir det ofta en del generella och vaga regleringar. För de riktigt stora projekten menar jag att man måste komplettera AB 04 och ABT 06 på en hel del punkter för att det skall bli bra avtalsprodukter. I stora projekt står större värden på spel och det riskerar att bli väldigt dyrt om något går fel. Om man jämför internationellt så är AB 04 och ABT 06 betydligt mindre utförliga än de standardavtal som används i de flesta andra länder. Vad tror du om framtiden för PPPprojekt i Sverige? Jag tror att alla förutsättningar finns för att lansera PPP på bred front i Sverige. Tidigare har man från politikerhåll fokuserat på finansieringskostnaderna och sagt att staten kan finansiera infrastrukturprojekt billigare än vad den privata sektorn kan. Idag håller inte det argumentet längre. Idag finns det exempelvis stora internationella infrastrukturfonder som kan låna till samma ränta som stater kan och som dessutom har erfarenhet från massor av länder av att driva sådana här projekt. Många gånger glömmer man också bort de besparingar som kan göras genom effektivitetsvinster. Redan för flera år sedan visade man vid studier i England att motorvägsprojekt som genomförts enligt PPP-modell blivit ca 15 % billigare i genomsnitt än statliga motorvägsprojekt. Jag tror också att det finns ett stort intresse runtom i landet för att tillämpa PPP-konceptet. Att den svenska byggindustrin och finanssektorn är intresserade av att pröva detta vet vi sedan länge. Många kommuner och regioner är också missnöjda med de prioriteringar som görs från statligt håll när det gäller vägar och järnvägar och verkar nu intresserade av att själva ta initiativ till satsningar. Vi företrädde staten i projektet med Arlanda banan, som togs i drift 1999, och som är det hittills enda riktiga PPP-projektet inom infrastruktursektorn i Sverige. Sedan dess har vi jobbat i flera utländska PPP-projekt och vi har även deltagit i utredningsarbete i Sverige och i lagstiftningsarbete inom FN och i Baltikum. Nu vill vi gärna sätta igång och arbeta med svenska projekt! /Anders Ingvarson Försäljning av vissa företag med statligt ägande Regeringen föreslår i en proposition att den ges bemyndigande att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i en rad statligt ägda bolag, bl. a. Vasakronan AB. Regeringen anger inte i vilken ordning, på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt aktier i företagen kommer att avyttras. Regeringen avser att avyttra aktier motsvarande 50 miljarder kr per år, totalt 150 miljarder kr under perioden Enligt förslaget skall Regeringen ha rätt att motta kontanter, aktier eller andra former av tillgångar som likvid vid försäljningarna av aktier. (Prop 2006/07:57)

3 Klimatförändringar en risk för fastighetsägaren Kampen mot klimathotet står idag högt upp på den politiska agendan. Juridiska styrmedel såsom handel med utsläppsrätter verkar otillräckliga och många sektorer i samhället har börjat planera för en anpassning till det förändrade klimatet. De senaste årens extrema väderförhållanden har gett effekter på olika sektorer i samhället, däribland fastighetsbranschen. Regn och kraftiga vindar tär på fasader och höga vattennivåer gör marken instabil. Ras och skred ökar risken för spridning av föroreningar i markförorenade områden. Ökade temperaturer ger mildare vintrar och varmare somrar, vilket innebär ett minskat behov av uppvärmning på vintern och ett ökat behov av kylning på sommaren. De flesta experter är idag ense om att den klimatförändring vi ser idag beror på en förhöjd växthuseffekt som är orsakad av människan. Huvudorsaken till den förhöjda växthuseffekten är utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Klimatfrågan är global och kräver globalt samarbete. Kyotoprotokollet är det viktigaste globala verktyget i kampen mot klimatförändringar. Genom protokollet har de flesta av de industrialiserade länderna åtagit sig att med 5 procent minska utsläppen av vissa växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Just nu pågår en översyn av Kyotoprotokollet som ska bli klart till Översynen är viktig eftersom den bildar grund för det avtal eller dokument som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut På EU-nivå har handeln med utsläppsrätter för växthusgaser kommit att bli en hörnsten i EU:s gemensamma klimatpolitik. För att utsläppshandeln verkligen ska leda till minskade utsläpp krävs att den totala mängden fördelade utsläppsrätter är mindre än berörda företags "behov" av att släppa ut koldioxid. Vid Europeiska rådets vårtoppmöte i år enades EU:s stats- och regeringschefer om ambitiösa klimatmål; EU:s utsläpp av växthusgaser skall minskas med 30 procent till år 2020 under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar. Det är första gången som klimat- och energifrågorna har dominerat ett EUtoppmöte. Detta innebär att EU har tagit initiativet och ledningen för att nå en ny global överenskommelse om klimatet som ersätter nuvarande Kyotoprotokoll. Trots ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser visar även de mest optimistiska beräkningarna att en klimatförändring inte kommer att kunna undgås. Samhället är anpassat för rådande klimat och är sårbart för förändringar. För att minska sårbarheten måste samhället därför börja anpassa sig till de väntade förändringarna. För fastighetssektorn innebär nödvändig anpassning exempelvis ändring eller skapande av nya regler och riktlinjer för byggnadssektorn, ett färskt exempel utgör den nya lagen om energideklarationer. Ny eller annan teknik kan komma att bli nödvändig, exempelvis genom att i byggnation använda material som tål de nya förhållandena och genom att bygga husen på upphöjningar eller med vattentäta grunder. Varmare och fuktigare klimat kan också ställa krav på ändrade konstruktioner av byggnader på grund av en ökad risk för fukt och mögel. En del av landets kommuner har börjat vidta åtgärder för bebyggelse och planering. Främst handlar det om åtgärder för att minska effekten av höga flöden och översvämningar samt framtagande av nya höjdgränser för lokalisering av bebyggelse. /Mårten Tagaeus och Anna Karlsson Mårten Tagaeus (partner) och Anna Karlsson (biträdande jurist) arbetar med miljöfrågor vid Mannheimer Swartlings Göteborgskontor

4 Ny lagstiftning 2007 och pågående lagstiftningsarbeten Krav på energideklarationer för byggnader vid nyuppförande, försäljning och uthyrning Boverkets föreskrifter för energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 mars Föreskrifterna bygger på Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader som har i syfte att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Bestämmelserna medför skyldighet för fastighetsägare att energideklarera sina byggnader med hjälp av en certifierad expert. Från den 31 december 2008 skall energideklarationer finnas för nyuppförda byggnader senast två år efter det att slutbevis utfärdats. Vid försäljning av byggnad eller andel i byggnad skall det finnas en energideklaration som inte är äldre än tio år från den 31 december Det finns därför anledning för fastighetsägare som planerar försäljningar att redan nu förbereda för framtagande av energideklarationer för byggnaderna. Om byggnaden eller del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt skall det från den 1 januari 2009 finnas en energideklaration som inte är äldre än tio år. Energideklarationerna skall innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda, om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts, om radonmätning har genomförts, om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och om så är fallet rekommendationer för att förbättra energiprestandan, referensvärden (som gör det möjligt för konsumenter att bedöma och jämföra byggnadens energiprestanda), samt i förekommande fall uppgifter om luftkonditioneringssystem. Nya, hårdare, krav på inventering och sanering av PCB Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning i kraft som innebär att fastighetsägare blir skyldiga att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren och i förekommande fall sanera PCB. Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren är skyldig att undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt. Kravet gäller inte för enoch tvåbostadshus. Fastighetsägaren är skyldig att redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna. Redovisningen skall skickas till tillsynsmyndigheten (i de flesta fall kommunen) senast den 30 juni Om byggnaden eller anläggningen innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 0,5 viktprocent är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera. Industribyggnad uppförd eller renoverad åren skall saneras före den 30 juni Detsamma gäller andra byggnader uppförda eller renoverade åren där fog- och golvmassan använts inomhus. För andra byggnader än industribyggnader som uppförts eller renoverats åren skall sanering vara slutförd den 30 juni Ny instansordning för PBL-ärenden att vänta Det har sedan länge efterfrågats förändringar av överprövningssystemet för plan- och bygglovsärenden. Det nuvarande systemet har bl.a. ansetts medföra att handläggningstiderna i sådana ärenden kunnat bli orimligt långa. Regeringen har i en proposition föreslagit att riksdagen skall godkänna inriktningen för det fortsatta arbetet med en ny instansordning för plan och bygglovsärenden. Syftet med de föreslagna förändringarna är att korta handläggningstiderna i plan- och byggärenden och skapa en effektiv, enhetlig och rättssäker organisation. Regeringens förslag innebär i huvudsak att överklaganden av kommunernas beslut i planärenden ärenden som avser detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser - fortsättningsvis skall prövas av miljödomstolarna (miljödomstol och Miljööverdomstol). Enligt den nuvarande ordningen prövas sådana ärenden av länsstyrelsen och därefter regeringen. Överklaganden av kommunernas beslut i byggärenden bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, samt ärenden om påföljder och ingripanden skall enligt det nya förslaget prövas av länsstyrelsen och därefter miljödomstolarna. Idag kan sådana ärenden komma att prövas av länsstyrelsen, länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten. Regeringen avser att närmare utreda förutsättningarna för den ovan beskrivna instansordningen och de åtgärder som i så fall krävs. (Prop. 2006/07:98) Stoppet för försäljning av kommunägda bostäder föreslås upphävas Regeringen har föreslagit att kravet på länsstyrelsens tillstånd vid överlåtelse av andelar i allmännyttiga kommunala bostadsföretag, eller av bostadsfastigheter som ägs av dessa, tas bort från 1 juli (Prop. 2006/07:61) Begränsat skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet föreslås Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. krävs ett tioårigt skydd mot byggfel i form av en försäkring för i princip allt bostadsbyggande inkl. ny- och ombyggnad av fritidshus. Enligt departementsutredning bör ett obligatoriskt skydd mot byggfel begränsas till att gälla bostadsrättsföreningar och konsumenter vid nybyggnad, tillbyggnad och mycket omfattande ombyggnad av permanenta bostäder. (Ds 2007:8)

5 Nya rättsfall Utökad upplysningsplikt för säljare av fastighet? HD har meddelat dom som innebär att köparen av en fastighet under vissa förhållanden får åberopa fel som han egentligen borde ha upptäckt. En säljare av en fastighet har tidigare i princip ansetts sakna upplysningsplikt, i vart fall för omständigheter som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten. I domen finner HD förhållandena vara sådana att säljaren, som kände till felet, skulle ha upplyst köparen om detta men istället utnyttjade köparens okunskap. Det ansågs sakna betydelse att köparen borde ha upptäckt felet vid sin undersökning. Köparen fick åberopa felet. (Högsta domstolens dom i mål T ) En norrman köpte två fastigheter i Sotenäs för 1,1 miljoner euro. Han hävde köpet med hänvisning till att buller från en motocrossbana utgjorde ett väsentligt fel. När det gäller köparens undersökningsplikt menar HD att han utan nämnvärd svårighet hade kunnat inte bara upptäcka motocrossbanan utan också komma till insikt om bullrets omfattning. På grund av detta skulle han normalt inte kunna åberopa bullret som ett fel i fastigheten. HD konstaterar dock att säljaren året före försäljningen i framställning till kommunen uppgett att bullret från motocrossbanan var en olägenhet för de närboende. Han försökte också utverka ett förbud mot körningar på vardagar efter kl HD finner att det finns skäl för att en säljare av fast egendom i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till men som köparen bort upptäcka men förbisett. Enligt HD måste säljaren ha förstått att köparen var i villfarelse om motocrossbanas existens eller åtminstone om bullrets omfattning. Med hänsyn till den aktivitet säljaren själv lagt ned för att slippa bullret måste han vidare ha förstått att bullret kunde vara avgörande för köparens köpbeslut. Men säljaren har inte upplyst köparen om bullrets omfattning utan i stället utnyttjat dennes okunskap. Enligt HD har köparen därför rätt att åberopa felet. Skattenyheter Omvandling till äkta bostadsrättsförening genom tredimensionell fastighetsbildning En bostadsrättsförening som till följd av en stor del kommersiella lokaler inte uppfyllde villkoren för att skatterättsligt kunna betraktas som ett privatbostadsföretag (s.k. äkta bostadsrättsförening) avsåg att genom tredimensionell fastighetsbildning avskilja den del av fastigheten som består av lokaler och sedan överlåta den nybildade fastigheten till en ekonomisk förening. Föreningen skulle i sin tur ägas av medlemmarna i bostadsrättsföreningen i samma förhållande som i bostadsrättsföreningen. I en ansökan om förhandsbesked ställdes bl.a. frågan om bostadsrättsföreningen efter överlåtelsen skulle kunna betraktas som en äkta bostadsrättsförening. I förhandsbesked den 19 april 2006 beslutade Skatterättnämnden att genom överlåtelsen av den nybildade fastigheten till den ekonomiska föreningen är fastigheten ägandemässigt och skattemässigt frikopplad från bostadsrättsföreningen och anses därmed inte längre ingå i bostadsrättsföreningens verksamhet och bostadsrättsföreningen blir i och med överlåtelsen en äkta bostadsrättsförening. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens beslut i denna del i dom den 12 december Av tidigare praxis från Regeringsrätten framgår att samma effekt inte är möjlig att uppnå genom att avstycka lokaldelen och överlåta den till ett helägt dotterbolag till bostadsrättsföreningen, men genom Regeringsrättens dom går det däremot alltså bra att överlåta lokaldelen till en ekonomisk förening med samma ägarkrets som bostadsrättsföreningen. Risk för uttagsbeskattning vid omvandling av oäkta bostadsrättsförening till äkta bostadsrättsförening? Fram till och med den 1 januari i år betalde s.k. äkta bostadsrättsföreningar en schablonskatt på 3 % av taxeringsvärdet på den del av verksamheten som avsåg själva fastighetsförvaltningen. Denna schablonskatt avskaffades vid årsskiftet. Det har diskuterats om detta kan ha medfört den för lagstiftaren oförutsedda effekten att en övergång från oäkta bostadsrättsförening till äkta kan medföra uttagsbeskattning för bostadsrättsföreningen. Det vill säga fastigheten skulle i ett sådant fall anses såld till sitt marknadsvärde och en skattepliktig kapitalvinst skulle kunna uppkomma. Det är alltså inte helt klart vad som gäller i denna fråga. Finansdepartementet har också uppmärksammat problematiken och bereder för tillfället frågan. Det är dock för tillfället inte möjligt att få något närmare besked vad Finansdepartementet avser att göra och när det kan förväntas ske. /Linda Odermalm Regeringen avskaffar den statliga fastighetsskatten Regeringen har förklarat att de avser att avskaffa den statliga fastighetsskatten från den 1 januari 2008 och ersätta den med en kommunal fastighetsavgift och en höjning av skattesatsen på realisationsvinster vid försäljning av privatbostäder från 20 % till 30 %. Den kommunala fastighetsavgiften föreslås uppgå till 4500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet, samt 900 kronor för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Reformen utreds för närvarande och skall leda fram till ett konkret förslag under juni 2007.

6 Övrigt Mannheimer Swartling auktoriserad datapantbrevs administratör Vi har nu anslutit oss till datapantbrevssystemet för att på ett effektivt sätt kunna bistå våra klienter i frågor som rör hanteringen av datapantbrev. Det ger oss dessutom möjlighet att påskynda en rad inskrivningsärenden. Vi kan bland annat ta emot, flytta, begära och förvara datapantbrev. Vi kan konvertera skriftliga pantbrev till datapantbrev och tvärtom. Sedan tidigare är svenska banker, kreditinstitut, större fastighetsbolag och försäkringsbolag anslutna till Pantbrevssystemet. Uppdaterade och aktuella uppgifter från andra europeiska länders fastighetsregister Vi har nu tillgång till EULIS European Land Information Service - en nystartad portal för fastighetsinformation som ger en ingång till fastighetsmarknaden i flera europeiska länder. Genom tjänsten får vi direktkontakt med ländernas fastighetsregister och kan hämta uppgifter som alltid är korrekta och aktuella. Mannheimer Swartling i Ryssland Som ett led i Mannheimer Swartlings fortsatta expansion på den ryska marknaden har vi gått in som partner i Sweden Russia Business Forum 2007 som kommer att hållas i Moskva 2-6 maj Forumet syftar till att ge deltagare insikter om den mycket expansiva ryska marknaden och erbjuder utöver seminarium och workshops rörande såväl legala- som affärsfrågor, utmärkta möjligheter för kontakter med ryska och skandinaviska företag verksamma i Ryssland. För mer information gå in på /Tomas Johansson Anna Henriksson utvecklar kunskapsarbetet Sedan januari 2007 är Anna Henriksson utsedd till så kallad PDL, (Professional Development Lawyer), på Mannheimer Swartling Advokatbyrå inom branschgruppen Fastigheter. Anna berättar för Nyhetsbrevet hur hon ser på sina arbetsuppgifter samt de utmaningar som väntar advokatbyråerna inom områdena know-how och utbildning. Anna Henriksson, PDL för branschgruppen Fastigheter En förutsättning för att kunna tillhandahålla juridiska tjänster av god kvalitet och en ändamålsenlig och produktiv rådgivning är att verksamma jurister är väl insatta i de förändringar som sker inom det aktuella juridiska området och att de har god förståelse för branschen. För att bättre kunna säkerställa en sådan medvetenhet hos sina medarbetare har engelska advokatbyråer sedan en längre tid tillbaka anställt PDL:s; jurister som har till arbetsuppgift att ansvara för nyhetsbevakning, utbildning samt bransch- och omvärldsanalys. Systemet med PDL:s har nu kommit till Sverige, där Mannheimer Swartling som en av de första byråerna anställt PDL:s inom en rad verksamhets- och branschgrupper. Anna Henriksson sitter på byråns Göteborgskontor och har efter endast fyra månader kommit in väl i sitt

7 arbete som PDL för branschgruppen Fastigheter. Eftersom tjänsten är tämligen ny har jag fått vara med och till stor del själv utforma detaljerna kring mina arbetsuppgifter, vilket har varit väldigt spännande. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att bevaka juridiska nyheter och nyheter i fastighetsbranschen, ansvara för grund- och vidareutbildningen i gruppen och driva know-how arbetet framåt. För tillfället arbetar jag mycket med lanserandet och genomförandet av branschskolan. Tanken med denna är att alla verksamma jurister på byrån inom branschgruppen Fastigheter, genom bland annat föredrag, skall få lära sig mer om de villkor och förutsättningar som styr fastighetsvärlden, för att på så sätt bli ännu bättre rådgivare. Anna Henriksson har varit anställd på byrån sedan år Tidigare har hon framför allt arbetat med fastighetsoch entreprenadrätt samt processer och skiljeförfaranden. Hennes gedigna erfarenhet och kunskap inom ovan nämnda rättsområden kommer väl till pass i arbetet som PDL. Arbetet har många fördelar, framför allt upplever jag att jag har tid att fördjupa mig i olika rättsfrågor och få kunskap på en detaljnivå som inte alltid var möjligt när jag nästan uteslutande arbetade i klientärenden. En viktig roll jag har är att verka för att nya medlemmar fortare integreras i gruppen och kommer in i arbetet. Genom att jag vet vad arbetet som biträdande jurist går ut på och vad som förväntas av en i olika arbetsmoment har jag också lättare att förutse var frågorna kommer att dyka upp. Systemet med PDL:s är tämligen nytt inom den svenska advokatvärlden. Vinsterna och fördelarna med att ha någon med stor juridisk kunskap och erfarenhet som ansvarar för bland annat nyhetsbevakning, utbildning och know-how är dock uppenbara och inom fastighetsgruppen på Mannheimer Swartling Advokatbyrå har Anna Henriksson i sin roll som PDL blivit en mycket uppskattad och oumbärlig medarbetare. Frågan är hur länge det dröjer innan fler advokatbyråer följer efter. /Eleonora Johansson ABT 06 nya bestämmelser för totalentreprenader Efter remissförfarande och sedvanligt hårda förhandlingar mellan organisationerna i Byggandets Kontraktskommitté (BKK) antogs i december 2006 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Standardavtalet innehåller på många områden förändringar som ansluter till de ändringar som genomfördes i AB 04. Nedan presenteras några av de viktigaste nyheterna i ABT 06. Utökade krav på förfrågningsunderlagen En av de viktigaste uppgifterna i en totalentreprenad är att omfattningen av entreprenörens åtagande är tydligt. I ABT 06 görs försök att klargöra detta åtagande genom att beställaren skall redovisa krav i förfrågningsunderlaget som sedermera ligger till grund för entreprenörens åtagande. Beställarens krav skall redovisas i form av föreskrifter om funktion, viss teknisk lösning, genom åberopande av referensobjekt eller med hänvisning till viss standard eller viss kvalitet. Beställaren är dessutom skyldig att redovisa känd planerad användning av objektet. Beställarens upplysningsplikt Beställaren förutsätts i ABT 06 ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av fastigheten eller tillbehör till fastigheten i förfrågningsunderlaget. Beställaren måste, vid om- och tillbyggnadsentreprenader, lämna besked om vilka befintliga tekniska system som skall integreras med kontraktsarbetena. Entreprenörens undersökningsplikt Entreprenörens undersökningsplikt i anbudsskedet har rent allmänt utvidgats och omfattar t.ex. planförhållanden och befintliga tekniska system. I entreprenörens undersökningsskyldighet - vid om- och tillbyggnad - ingår bl.a. att känna till normal prestanda för de tekniska system som beställaren redovisat. Reglerna om beställarens upplysningsplikt och entreprenörens undersökningsplikt är svåröverskådliga och kan mycket väl komma att ge upphov till gränsdragningsproblem. Ändrings- och tilläggsarbeten För att entreprenören skall få ersättning för föranlett ändrings- och tilläggsarbete krävs numera enligt huvudregeln att entreprenören utan dröjsmål och senast före projekteringen av ändrings- och tilläggsarbetena underrättar beställaren härom. Det gäller oavsett hur hög kostnad det är fråga om. Förlängd garantitid för arbete och material ABT 06 föreskriver som utgångspunkt en femårig garantitid för entreprenaden. Om beställaren har styrt entreprenören genom att ange särskilt material eller särskilda varor är garantitiden för just sådant material eller sådan vara två år.

8 Allmänna föreskrifter från en beställare som betong, trä eller glas anses inte vara tillräckligt precisa för att garantitiden endast skall bli två år. Beställarens innehållanderätt och säkerhet efter slutbesiktning Beställaren får efter godkänd slutbesiktning hålla inne 5 % av entreprenadsumman för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtande över slutbesiktning till dess felen avhjälpts. Beställaren får dock hålla inne beloppet i längst fyra månader. Därefter får betryggande belopp för avhjälpande av vid slutbesiktning konstaterade fel innehållas. Beställarens rätt till säkerhet efter entreprenadens godkännande är numera begränsad till ett belopp motsvarande 5 % av kontraktssumman under två år. Rätten till säkerhet är således inte längre kopplad till garantitiden. Statusbesiktning Beställaren har erhållit en utökad rätt att påkalla särskild besiktning för att kontrollera entreprenadens status även om det saknas indikationer om fel, en slags statusbesiktning har skapats Nytt underentreprenörsavtal för totalentreprenader Ett nytt underentreprenörsavtal för totalentreprenader är under utarbetande och kommer att ersätta AFTU 99. /Jacob Hamilton