Nyhetsbrev # 2, Öresund en växande fastighetsmarknad. Johan Granehult, advokat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev # 2, 2007. Öresund en växande fastighetsmarknad. Johan Granehult, advokat:"

Transkript

1 REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström, Advokat Magnus Josefsson, Jur. kand. Anders Ingvarson, Jur. kand. Eleonora Johansson, ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm , Advokat Jesper Prytz, Göteborg , Advokat Johan Granehult, Malmö , Stockholm +46 (0) Göteborg +46 (0) Malmö +46 (0) Helsingborg +46 (0) New York Frankfurt Berlin S:t Petersburg Bryssel Johan Granehult, advokat: Öresund en växande fastighetsmarknad Du arbetar både med fastighetstransaktioner och med entreprenadrätt. Hur går det att kombinera dessa båda arbetsområden? Jag tycker att det fungerar mycket bra. Det är många av våra jurister som har den kombinationen. Fastighetsmarknaden och byggindustrin är två branscher som ligger mycket nära varandra. Fastighetsbolagen sysslar exempelvis inte bara med köp och försäljning av fastigheter, utan utvecklar och bebygger också sina fastigheter. Flera av våra klienter är verksamma inom båda branscherna. Sedan jobbar jag själv och flera av mina kollegor inom ett ganska brett spektrum av entreprenadområdet. Vi jobbar inte bara med fastighetsutveckling och husbyggande, utan även med infrastrukturprojekt såsom broar, tunnlar, vägar, järnvägar och kraftverk. Hur kom du in på fastigheter och entreprenad? Jag började på byråns kontor i Malmö Entreprenadområdet har alltid varit ett betydande arbetsområde här. När jag kom till kontoret så arbetade några av mina nya kollegor med avtalen för Öresundsbron och de svenska landanslutningarna och jag kastades rakt in i ett stort och oerhört stimulerande projekt. Genom åren har jag sedan varit med i flera stora infrastrukturprojekt, bland annat Citytunneln och Botniabanan. Jag och mina kollegor har också medverkat i flera projekt utomlands och under flera år så pendlade jag och en kollega till Mellanöstern för arbete i ett stort vattenprojekt. När det gäller fastighetstransaktioner hade vi tidigare inte så stor verksamhet på vårt kontor i Malmö men de senaste åren har vi byggt upp en stor verksamhet för fastighetstransaktioner även här. Vi arbetar nu med bland annat flera stora danska och norska investerare och även med lokala fastighetsbolag.

2 Vilka är de senaste trenderna inom entreprenadområdet? Till att börja med kan man konstatera att det har skett en tydlig internationalisering på den svenska entreprenadmarknaden. Både tyska, finska, norska och andra utländska entreprenörer har fått kontrakt i stora svenska projekt de senaste åren. Det har lett till ökad konkurrens, vilket bör vara bra för alla. Vad man också kan konstatera är att miljöfrågor och frågor rörande offentlig upphandling får allt större betydelse i projekten. Miljöprövningen tar ibland längre tid än själva entreprenaden. Likaså blir finansieringsfrågor allt viktigare. I stort tycker jag man kan konstatera att det inte längre räcker att vara en entreprenadjurist för att kunna vara juridisk rådgivare i större projekt. Idag krävs specialistkompetens inom såväl miljörätt och offentlig upphandling som finansiering, försäkring och flera andra rättsområden för att man skall kunna ge klienterna kvalificerat stöd i projekten. Här tror jag vår byrå har en mycket stark ställning genom att vi har erfarna specialister inom alla dessa områden och kan erbjuda klienterna en helhetssyn i projekten. Om man inte löser alla frågor på ett sätt som hänger samman tror jag att det många gånger kan bli problem i slutändan. Vad tycker du om de nya standardvillkoren AB 04 och ABT 06? Att ha standardvillkor för en bransch är naturligtvis bra. Det sparar kostnader och förenklar affärerna. AB 04 och ABT 06 innehåller en hel del som är bättre än i föregångarna. Sedan tycker jag att AB 04 och ABT 06 tyvärr innehåller en del olyckliga kompromisser. Som exempel kan nämnas att beställarsidans förslag om fem års garantitid och entreprenörsidans förslag om två års garantitid resulterat i en kompromissbestämmelse där garantitiden enligt AB 04 är två år på material och fem år på arbetsprestation. Det tror jag är en sådan kompromiss som kan riskera att leda till gränsdragningsfrågor och tvister. Det är också viktigt att komma ihåg att AB 04 och ABT 06 är tänkta att kunna fungera för entreprenader av olika storlekar och typer, alltifrån små installationsentreprenader till större byggoch anläggningsprojekt. I standardavtal som har ett brett tillämpningsområde blir det ofta en del generella och vaga regleringar. För de riktigt stora projekten menar jag att man måste komplettera AB 04 och ABT 06 på en hel del punkter för att det skall bli bra avtalsprodukter. I stora projekt står större värden på spel och det riskerar att bli väldigt dyrt om något går fel. Om man jämför internationellt så är AB 04 och ABT 06 betydligt mindre utförliga än de standardavtal som används i de flesta andra länder. Vad tror du om framtiden för PPPprojekt i Sverige? Jag tror att alla förutsättningar finns för att lansera PPP på bred front i Sverige. Tidigare har man från politikerhåll fokuserat på finansieringskostnaderna och sagt att staten kan finansiera infrastrukturprojekt billigare än vad den privata sektorn kan. Idag håller inte det argumentet längre. Idag finns det exempelvis stora internationella infrastrukturfonder som kan låna till samma ränta som stater kan och som dessutom har erfarenhet från massor av länder av att driva sådana här projekt. Många gånger glömmer man också bort de besparingar som kan göras genom effektivitetsvinster. Redan för flera år sedan visade man vid studier i England att motorvägsprojekt som genomförts enligt PPP-modell blivit ca 15 % billigare i genomsnitt än statliga motorvägsprojekt. Jag tror också att det finns ett stort intresse runtom i landet för att tillämpa PPP-konceptet. Att den svenska byggindustrin och finanssektorn är intresserade av att pröva detta vet vi sedan länge. Många kommuner och regioner är också missnöjda med de prioriteringar som görs från statligt håll när det gäller vägar och järnvägar och verkar nu intresserade av att själva ta initiativ till satsningar. Vi företrädde staten i projektet med Arlanda banan, som togs i drift 1999, och som är det hittills enda riktiga PPP-projektet inom infrastruktursektorn i Sverige. Sedan dess har vi jobbat i flera utländska PPP-projekt och vi har även deltagit i utredningsarbete i Sverige och i lagstiftningsarbete inom FN och i Baltikum. Nu vill vi gärna sätta igång och arbeta med svenska projekt! /Anders Ingvarson Försäljning av vissa företag med statligt ägande Regeringen föreslår i en proposition att den ges bemyndigande att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i en rad statligt ägda bolag, bl. a. Vasakronan AB. Regeringen anger inte i vilken ordning, på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt aktier i företagen kommer att avyttras. Regeringen avser att avyttra aktier motsvarande 50 miljarder kr per år, totalt 150 miljarder kr under perioden Enligt förslaget skall Regeringen ha rätt att motta kontanter, aktier eller andra former av tillgångar som likvid vid försäljningarna av aktier. (Prop 2006/07:57)

3 Klimatförändringar en risk för fastighetsägaren Kampen mot klimathotet står idag högt upp på den politiska agendan. Juridiska styrmedel såsom handel med utsläppsrätter verkar otillräckliga och många sektorer i samhället har börjat planera för en anpassning till det förändrade klimatet. De senaste årens extrema väderförhållanden har gett effekter på olika sektorer i samhället, däribland fastighetsbranschen. Regn och kraftiga vindar tär på fasader och höga vattennivåer gör marken instabil. Ras och skred ökar risken för spridning av föroreningar i markförorenade områden. Ökade temperaturer ger mildare vintrar och varmare somrar, vilket innebär ett minskat behov av uppvärmning på vintern och ett ökat behov av kylning på sommaren. De flesta experter är idag ense om att den klimatförändring vi ser idag beror på en förhöjd växthuseffekt som är orsakad av människan. Huvudorsaken till den förhöjda växthuseffekten är utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Klimatfrågan är global och kräver globalt samarbete. Kyotoprotokollet är det viktigaste globala verktyget i kampen mot klimatförändringar. Genom protokollet har de flesta av de industrialiserade länderna åtagit sig att med 5 procent minska utsläppen av vissa växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Just nu pågår en översyn av Kyotoprotokollet som ska bli klart till Översynen är viktig eftersom den bildar grund för det avtal eller dokument som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut På EU-nivå har handeln med utsläppsrätter för växthusgaser kommit att bli en hörnsten i EU:s gemensamma klimatpolitik. För att utsläppshandeln verkligen ska leda till minskade utsläpp krävs att den totala mängden fördelade utsläppsrätter är mindre än berörda företags "behov" av att släppa ut koldioxid. Vid Europeiska rådets vårtoppmöte i år enades EU:s stats- och regeringschefer om ambitiösa klimatmål; EU:s utsläpp av växthusgaser skall minskas med 30 procent till år 2020 under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar. Det är första gången som klimat- och energifrågorna har dominerat ett EUtoppmöte. Detta innebär att EU har tagit initiativet och ledningen för att nå en ny global överenskommelse om klimatet som ersätter nuvarande Kyotoprotokoll. Trots ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser visar även de mest optimistiska beräkningarna att en klimatförändring inte kommer att kunna undgås. Samhället är anpassat för rådande klimat och är sårbart för förändringar. För att minska sårbarheten måste samhället därför börja anpassa sig till de väntade förändringarna. För fastighetssektorn innebär nödvändig anpassning exempelvis ändring eller skapande av nya regler och riktlinjer för byggnadssektorn, ett färskt exempel utgör den nya lagen om energideklarationer. Ny eller annan teknik kan komma att bli nödvändig, exempelvis genom att i byggnation använda material som tål de nya förhållandena och genom att bygga husen på upphöjningar eller med vattentäta grunder. Varmare och fuktigare klimat kan också ställa krav på ändrade konstruktioner av byggnader på grund av en ökad risk för fukt och mögel. En del av landets kommuner har börjat vidta åtgärder för bebyggelse och planering. Främst handlar det om åtgärder för att minska effekten av höga flöden och översvämningar samt framtagande av nya höjdgränser för lokalisering av bebyggelse. /Mårten Tagaeus och Anna Karlsson Mårten Tagaeus (partner) och Anna Karlsson (biträdande jurist) arbetar med miljöfrågor vid Mannheimer Swartlings Göteborgskontor

4 Ny lagstiftning 2007 och pågående lagstiftningsarbeten Krav på energideklarationer för byggnader vid nyuppförande, försäljning och uthyrning Boverkets föreskrifter för energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 mars Föreskrifterna bygger på Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader som har i syfte att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Bestämmelserna medför skyldighet för fastighetsägare att energideklarera sina byggnader med hjälp av en certifierad expert. Från den 31 december 2008 skall energideklarationer finnas för nyuppförda byggnader senast två år efter det att slutbevis utfärdats. Vid försäljning av byggnad eller andel i byggnad skall det finnas en energideklaration som inte är äldre än tio år från den 31 december Det finns därför anledning för fastighetsägare som planerar försäljningar att redan nu förbereda för framtagande av energideklarationer för byggnaderna. Om byggnaden eller del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt skall det från den 1 januari 2009 finnas en energideklaration som inte är äldre än tio år. Energideklarationerna skall innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda, om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts, om radonmätning har genomförts, om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och om så är fallet rekommendationer för att förbättra energiprestandan, referensvärden (som gör det möjligt för konsumenter att bedöma och jämföra byggnadens energiprestanda), samt i förekommande fall uppgifter om luftkonditioneringssystem. Nya, hårdare, krav på inventering och sanering av PCB Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning i kraft som innebär att fastighetsägare blir skyldiga att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren och i förekommande fall sanera PCB. Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren är skyldig att undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt. Kravet gäller inte för enoch tvåbostadshus. Fastighetsägaren är skyldig att redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna. Redovisningen skall skickas till tillsynsmyndigheten (i de flesta fall kommunen) senast den 30 juni Om byggnaden eller anläggningen innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 0,5 viktprocent är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera. Industribyggnad uppförd eller renoverad åren skall saneras före den 30 juni Detsamma gäller andra byggnader uppförda eller renoverade åren där fog- och golvmassan använts inomhus. För andra byggnader än industribyggnader som uppförts eller renoverats åren skall sanering vara slutförd den 30 juni Ny instansordning för PBL-ärenden att vänta Det har sedan länge efterfrågats förändringar av överprövningssystemet för plan- och bygglovsärenden. Det nuvarande systemet har bl.a. ansetts medföra att handläggningstiderna i sådana ärenden kunnat bli orimligt långa. Regeringen har i en proposition föreslagit att riksdagen skall godkänna inriktningen för det fortsatta arbetet med en ny instansordning för plan och bygglovsärenden. Syftet med de föreslagna förändringarna är att korta handläggningstiderna i plan- och byggärenden och skapa en effektiv, enhetlig och rättssäker organisation. Regeringens förslag innebär i huvudsak att överklaganden av kommunernas beslut i planärenden ärenden som avser detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser - fortsättningsvis skall prövas av miljödomstolarna (miljödomstol och Miljööverdomstol). Enligt den nuvarande ordningen prövas sådana ärenden av länsstyrelsen och därefter regeringen. Överklaganden av kommunernas beslut i byggärenden bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, samt ärenden om påföljder och ingripanden skall enligt det nya förslaget prövas av länsstyrelsen och därefter miljödomstolarna. Idag kan sådana ärenden komma att prövas av länsstyrelsen, länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten. Regeringen avser att närmare utreda förutsättningarna för den ovan beskrivna instansordningen och de åtgärder som i så fall krävs. (Prop. 2006/07:98) Stoppet för försäljning av kommunägda bostäder föreslås upphävas Regeringen har föreslagit att kravet på länsstyrelsens tillstånd vid överlåtelse av andelar i allmännyttiga kommunala bostadsföretag, eller av bostadsfastigheter som ägs av dessa, tas bort från 1 juli (Prop. 2006/07:61) Begränsat skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet föreslås Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. krävs ett tioårigt skydd mot byggfel i form av en försäkring för i princip allt bostadsbyggande inkl. ny- och ombyggnad av fritidshus. Enligt departementsutredning bör ett obligatoriskt skydd mot byggfel begränsas till att gälla bostadsrättsföreningar och konsumenter vid nybyggnad, tillbyggnad och mycket omfattande ombyggnad av permanenta bostäder. (Ds 2007:8)

5 Nya rättsfall Utökad upplysningsplikt för säljare av fastighet? HD har meddelat dom som innebär att köparen av en fastighet under vissa förhållanden får åberopa fel som han egentligen borde ha upptäckt. En säljare av en fastighet har tidigare i princip ansetts sakna upplysningsplikt, i vart fall för omständigheter som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten. I domen finner HD förhållandena vara sådana att säljaren, som kände till felet, skulle ha upplyst köparen om detta men istället utnyttjade köparens okunskap. Det ansågs sakna betydelse att köparen borde ha upptäckt felet vid sin undersökning. Köparen fick åberopa felet. (Högsta domstolens dom i mål T ) En norrman köpte två fastigheter i Sotenäs för 1,1 miljoner euro. Han hävde köpet med hänvisning till att buller från en motocrossbana utgjorde ett väsentligt fel. När det gäller köparens undersökningsplikt menar HD att han utan nämnvärd svårighet hade kunnat inte bara upptäcka motocrossbanan utan också komma till insikt om bullrets omfattning. På grund av detta skulle han normalt inte kunna åberopa bullret som ett fel i fastigheten. HD konstaterar dock att säljaren året före försäljningen i framställning till kommunen uppgett att bullret från motocrossbanan var en olägenhet för de närboende. Han försökte också utverka ett förbud mot körningar på vardagar efter kl HD finner att det finns skäl för att en säljare av fast egendom i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till men som köparen bort upptäcka men förbisett. Enligt HD måste säljaren ha förstått att köparen var i villfarelse om motocrossbanas existens eller åtminstone om bullrets omfattning. Med hänsyn till den aktivitet säljaren själv lagt ned för att slippa bullret måste han vidare ha förstått att bullret kunde vara avgörande för köparens köpbeslut. Men säljaren har inte upplyst köparen om bullrets omfattning utan i stället utnyttjat dennes okunskap. Enligt HD har köparen därför rätt att åberopa felet. Skattenyheter Omvandling till äkta bostadsrättsförening genom tredimensionell fastighetsbildning En bostadsrättsförening som till följd av en stor del kommersiella lokaler inte uppfyllde villkoren för att skatterättsligt kunna betraktas som ett privatbostadsföretag (s.k. äkta bostadsrättsförening) avsåg att genom tredimensionell fastighetsbildning avskilja den del av fastigheten som består av lokaler och sedan överlåta den nybildade fastigheten till en ekonomisk förening. Föreningen skulle i sin tur ägas av medlemmarna i bostadsrättsföreningen i samma förhållande som i bostadsrättsföreningen. I en ansökan om förhandsbesked ställdes bl.a. frågan om bostadsrättsföreningen efter överlåtelsen skulle kunna betraktas som en äkta bostadsrättsförening. I förhandsbesked den 19 april 2006 beslutade Skatterättnämnden att genom överlåtelsen av den nybildade fastigheten till den ekonomiska föreningen är fastigheten ägandemässigt och skattemässigt frikopplad från bostadsrättsföreningen och anses därmed inte längre ingå i bostadsrättsföreningens verksamhet och bostadsrättsföreningen blir i och med överlåtelsen en äkta bostadsrättsförening. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens beslut i denna del i dom den 12 december Av tidigare praxis från Regeringsrätten framgår att samma effekt inte är möjlig att uppnå genom att avstycka lokaldelen och överlåta den till ett helägt dotterbolag till bostadsrättsföreningen, men genom Regeringsrättens dom går det däremot alltså bra att överlåta lokaldelen till en ekonomisk förening med samma ägarkrets som bostadsrättsföreningen. Risk för uttagsbeskattning vid omvandling av oäkta bostadsrättsförening till äkta bostadsrättsförening? Fram till och med den 1 januari i år betalde s.k. äkta bostadsrättsföreningar en schablonskatt på 3 % av taxeringsvärdet på den del av verksamheten som avsåg själva fastighetsförvaltningen. Denna schablonskatt avskaffades vid årsskiftet. Det har diskuterats om detta kan ha medfört den för lagstiftaren oförutsedda effekten att en övergång från oäkta bostadsrättsförening till äkta kan medföra uttagsbeskattning för bostadsrättsföreningen. Det vill säga fastigheten skulle i ett sådant fall anses såld till sitt marknadsvärde och en skattepliktig kapitalvinst skulle kunna uppkomma. Det är alltså inte helt klart vad som gäller i denna fråga. Finansdepartementet har också uppmärksammat problematiken och bereder för tillfället frågan. Det är dock för tillfället inte möjligt att få något närmare besked vad Finansdepartementet avser att göra och när det kan förväntas ske. /Linda Odermalm Regeringen avskaffar den statliga fastighetsskatten Regeringen har förklarat att de avser att avskaffa den statliga fastighetsskatten från den 1 januari 2008 och ersätta den med en kommunal fastighetsavgift och en höjning av skattesatsen på realisationsvinster vid försäljning av privatbostäder från 20 % till 30 %. Den kommunala fastighetsavgiften föreslås uppgå till 4500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet, samt 900 kronor för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Reformen utreds för närvarande och skall leda fram till ett konkret förslag under juni 2007.

6 Övrigt Mannheimer Swartling auktoriserad datapantbrevs administratör Vi har nu anslutit oss till datapantbrevssystemet för att på ett effektivt sätt kunna bistå våra klienter i frågor som rör hanteringen av datapantbrev. Det ger oss dessutom möjlighet att påskynda en rad inskrivningsärenden. Vi kan bland annat ta emot, flytta, begära och förvara datapantbrev. Vi kan konvertera skriftliga pantbrev till datapantbrev och tvärtom. Sedan tidigare är svenska banker, kreditinstitut, större fastighetsbolag och försäkringsbolag anslutna till Pantbrevssystemet. Uppdaterade och aktuella uppgifter från andra europeiska länders fastighetsregister Vi har nu tillgång till EULIS European Land Information Service - en nystartad portal för fastighetsinformation som ger en ingång till fastighetsmarknaden i flera europeiska länder. Genom tjänsten får vi direktkontakt med ländernas fastighetsregister och kan hämta uppgifter som alltid är korrekta och aktuella. Mannheimer Swartling i Ryssland Som ett led i Mannheimer Swartlings fortsatta expansion på den ryska marknaden har vi gått in som partner i Sweden Russia Business Forum 2007 som kommer att hållas i Moskva 2-6 maj Forumet syftar till att ge deltagare insikter om den mycket expansiva ryska marknaden och erbjuder utöver seminarium och workshops rörande såväl legala- som affärsfrågor, utmärkta möjligheter för kontakter med ryska och skandinaviska företag verksamma i Ryssland. För mer information gå in på /Tomas Johansson Anna Henriksson utvecklar kunskapsarbetet Sedan januari 2007 är Anna Henriksson utsedd till så kallad PDL, (Professional Development Lawyer), på Mannheimer Swartling Advokatbyrå inom branschgruppen Fastigheter. Anna berättar för Nyhetsbrevet hur hon ser på sina arbetsuppgifter samt de utmaningar som väntar advokatbyråerna inom områdena know-how och utbildning. Anna Henriksson, PDL för branschgruppen Fastigheter En förutsättning för att kunna tillhandahålla juridiska tjänster av god kvalitet och en ändamålsenlig och produktiv rådgivning är att verksamma jurister är väl insatta i de förändringar som sker inom det aktuella juridiska området och att de har god förståelse för branschen. För att bättre kunna säkerställa en sådan medvetenhet hos sina medarbetare har engelska advokatbyråer sedan en längre tid tillbaka anställt PDL:s; jurister som har till arbetsuppgift att ansvara för nyhetsbevakning, utbildning samt bransch- och omvärldsanalys. Systemet med PDL:s har nu kommit till Sverige, där Mannheimer Swartling som en av de första byråerna anställt PDL:s inom en rad verksamhets- och branschgrupper. Anna Henriksson sitter på byråns Göteborgskontor och har efter endast fyra månader kommit in väl i sitt

7 arbete som PDL för branschgruppen Fastigheter. Eftersom tjänsten är tämligen ny har jag fått vara med och till stor del själv utforma detaljerna kring mina arbetsuppgifter, vilket har varit väldigt spännande. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att bevaka juridiska nyheter och nyheter i fastighetsbranschen, ansvara för grund- och vidareutbildningen i gruppen och driva know-how arbetet framåt. För tillfället arbetar jag mycket med lanserandet och genomförandet av branschskolan. Tanken med denna är att alla verksamma jurister på byrån inom branschgruppen Fastigheter, genom bland annat föredrag, skall få lära sig mer om de villkor och förutsättningar som styr fastighetsvärlden, för att på så sätt bli ännu bättre rådgivare. Anna Henriksson har varit anställd på byrån sedan år Tidigare har hon framför allt arbetat med fastighetsoch entreprenadrätt samt processer och skiljeförfaranden. Hennes gedigna erfarenhet och kunskap inom ovan nämnda rättsområden kommer väl till pass i arbetet som PDL. Arbetet har många fördelar, framför allt upplever jag att jag har tid att fördjupa mig i olika rättsfrågor och få kunskap på en detaljnivå som inte alltid var möjligt när jag nästan uteslutande arbetade i klientärenden. En viktig roll jag har är att verka för att nya medlemmar fortare integreras i gruppen och kommer in i arbetet. Genom att jag vet vad arbetet som biträdande jurist går ut på och vad som förväntas av en i olika arbetsmoment har jag också lättare att förutse var frågorna kommer att dyka upp. Systemet med PDL:s är tämligen nytt inom den svenska advokatvärlden. Vinsterna och fördelarna med att ha någon med stor juridisk kunskap och erfarenhet som ansvarar för bland annat nyhetsbevakning, utbildning och know-how är dock uppenbara och inom fastighetsgruppen på Mannheimer Swartling Advokatbyrå har Anna Henriksson i sin roll som PDL blivit en mycket uppskattad och oumbärlig medarbetare. Frågan är hur länge det dröjer innan fler advokatbyråer följer efter. /Eleonora Johansson ABT 06 nya bestämmelser för totalentreprenader Efter remissförfarande och sedvanligt hårda förhandlingar mellan organisationerna i Byggandets Kontraktskommitté (BKK) antogs i december 2006 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Standardavtalet innehåller på många områden förändringar som ansluter till de ändringar som genomfördes i AB 04. Nedan presenteras några av de viktigaste nyheterna i ABT 06. Utökade krav på förfrågningsunderlagen En av de viktigaste uppgifterna i en totalentreprenad är att omfattningen av entreprenörens åtagande är tydligt. I ABT 06 görs försök att klargöra detta åtagande genom att beställaren skall redovisa krav i förfrågningsunderlaget som sedermera ligger till grund för entreprenörens åtagande. Beställarens krav skall redovisas i form av föreskrifter om funktion, viss teknisk lösning, genom åberopande av referensobjekt eller med hänvisning till viss standard eller viss kvalitet. Beställaren är dessutom skyldig att redovisa känd planerad användning av objektet. Beställarens upplysningsplikt Beställaren förutsätts i ABT 06 ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av fastigheten eller tillbehör till fastigheten i förfrågningsunderlaget. Beställaren måste, vid om- och tillbyggnadsentreprenader, lämna besked om vilka befintliga tekniska system som skall integreras med kontraktsarbetena. Entreprenörens undersökningsplikt Entreprenörens undersökningsplikt i anbudsskedet har rent allmänt utvidgats och omfattar t.ex. planförhållanden och befintliga tekniska system. I entreprenörens undersökningsskyldighet - vid om- och tillbyggnad - ingår bl.a. att känna till normal prestanda för de tekniska system som beställaren redovisat. Reglerna om beställarens upplysningsplikt och entreprenörens undersökningsplikt är svåröverskådliga och kan mycket väl komma att ge upphov till gränsdragningsproblem. Ändrings- och tilläggsarbeten För att entreprenören skall få ersättning för föranlett ändrings- och tilläggsarbete krävs numera enligt huvudregeln att entreprenören utan dröjsmål och senast före projekteringen av ändrings- och tilläggsarbetena underrättar beställaren härom. Det gäller oavsett hur hög kostnad det är fråga om. Förlängd garantitid för arbete och material ABT 06 föreskriver som utgångspunkt en femårig garantitid för entreprenaden. Om beställaren har styrt entreprenören genom att ange särskilt material eller särskilda varor är garantitiden för just sådant material eller sådan vara två år.

8 Allmänna föreskrifter från en beställare som betong, trä eller glas anses inte vara tillräckligt precisa för att garantitiden endast skall bli två år. Beställarens innehållanderätt och säkerhet efter slutbesiktning Beställaren får efter godkänd slutbesiktning hålla inne 5 % av entreprenadsumman för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtande över slutbesiktning till dess felen avhjälpts. Beställaren får dock hålla inne beloppet i längst fyra månader. Därefter får betryggande belopp för avhjälpande av vid slutbesiktning konstaterade fel innehållas. Beställarens rätt till säkerhet efter entreprenadens godkännande är numera begränsad till ett belopp motsvarande 5 % av kontraktssumman under två år. Rätten till säkerhet är således inte längre kopplad till garantitiden. Statusbesiktning Beställaren har erhållit en utökad rätt att påkalla särskild besiktning för att kontrollera entreprenadens status även om det saknas indikationer om fel, en slags statusbesiktning har skapats Nytt underentreprenörsavtal för totalentreprenader Ett nytt underentreprenörsavtal för totalentreprenader är under utarbetande och kommer att ersätta AFTU 99. /Jacob Hamilton

Myresjöhusdomarna. Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner. Nordbygg den 6-7 april 2016

Myresjöhusdomarna. Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner. Nordbygg den 6-7 april 2016 Myresjöhusdomarna Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Nordbygg den 6-7 april 2016 Disposition Bakgrund till domarna Första domen är entreprenaderna felaktiga? Slutsatser av första domen

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Climate Change, tillståndsprocessen, MKB m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 1 september 2009 Mårten Tagaeus Charlotte Björnsdotter Lundgren Legal#3645892_1.PPT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om energideklaration för byggnader; SFS 2006:985 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner

Felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Om Myresjöhusdomarna Ett bättre byggande 15 november 2016 Disposition Bakgrund till Myresjöhusdomarna Första domen är entreprenaderna felaktiga? Andra

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Svar på remiss

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Svar på remiss Jan Lind Administrativa avdelningen Telefon: 08-508 264 71 jan.s.lind@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-02-17 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Svar på remiss Förslag till

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare Sanering av PCB Information till fastighetsägare 2 FOTO: Leif Gustavsson, LG foto Visste du att... Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att undersöka om PCB finns i byggnader byggda eller renoverade

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention; SFS 2006:1586 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Regeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Boverket december 2014 Titel: Konsekvensutredning med anledning

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen Februari 2002 Kontaktpersoner: Per Molander och Rolf Strömberg Nyhetsbrev Nr 1 2002 INTRODUKTION Detta är det första numret av Mannheimer Swartlings miljörättsliga

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

EN VÄGLEDNING TILL MEDLEMMAR MAJ 2016 ENSTEGSTÄTADE FASADER VAD GÖR JAG?

EN VÄGLEDNING TILL MEDLEMMAR MAJ 2016 ENSTEGSTÄTADE FASADER VAD GÖR JAG? EN VÄGLEDNING TILL MEDLEMMAR MAJ 2016 ENSTEGSTÄTADE FASADER VAD GÖR JAG? I ett antal uppmärksammade domar kring problematiken med enstegstätade fasader har fastighetsägare fått rätt mot antingen husproducenten

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- och installationsarbeten ABT 06

Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- och installationsarbeten ABT 06 Cirkulärnr: 2007:9 Diarienr: 2007/0178 Handläggare: Hans Ekman Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-15 Mottagare: Kommundirektörer Inköp Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning Bostadsförsörjning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Inventera och sanera PCB

Inventera och sanera PCB OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö Inventera och sanera PCB Ditt ansvar som fastighetsägare Information Januari 2008 Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock kvar i byggnader och produkter.

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2009 T 5042-06 KLAGANDE Lulebo AB, 556007-0541 Köpmangatan 27 972 33 Luleå Ombud: Advokat RS MOTPART Platzer Fastigheter Aktiebolag,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Energi- och inomhusmiljödeklaration

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Civilutskottets betänkande 2013/14:CU25 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 januari 2014 T 240-12 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Ombud: SE och TM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

B Y G G R Ä T T. September 2013

B Y G G R Ä T T. September 2013 Den usla sommaren 2012 är redan glömd. Ett sådant väder vi haft i år! Efter välbehövlig semester är man fylld av energi och känner genast att det är dags att slänga sig över juridiska nyheter på entreprenadrättens

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Rutin för Kontrollansvarig

Rutin för Kontrollansvarig .docx 1/8 Syfte Syftet med denna rutin är att säkerställa att arbetet som kontrollansvarig enlig PBL sker systematiskt och enligt lagens krav samt enligt överenskommelse med kunden. = Kontrollansvarig,

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 november 2009 KLAGANDE Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad Box 8314 104 20 Stockholm MOTPART Kungsleden Skolfastigheter AB (tidigare motpart: KB

Läs mer

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd.

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Bakgrund X har varit ombud för Bolag I i tvist mot Bolag II.

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande. PM 2016:164 RII (Dnr 110-1185/2016) Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassning m.m. Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 oktober 2016

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 juni 2010 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: AA Kongregator Juridik AB Box 8104 104 20 Stockholm MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. DD 4. EE Ombud

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 februari 2007 T 2932-05 KLAGANDE MA Ombud: Advokat TL MOTPART GK Ombud: Advokat LJ SAKEN Återbetalning av erlagd handpenning ÖVERKLAGADE

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer