Advokat Per-Ola Bergqvist och Pontus Gunnarsson samt jur. kand. Daniel Sjöholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokat Per-Ola Bergqvist och Pontus Gunnarsson samt jur. kand. Daniel Sjöholm"

Transkript

1 Malmö den 2 mars 2015 PM Till: Anders Lindholm Region Gotland Per e-post till Från: Advokat Per-Ola Bergqvist och Pontus Gunnarsson samt jur. kand. Daniel Sjöholm Saken: Statsstödsutredning vid försäljning av fastighet 1. BAKGRUND Region Gotland ( Regionen ) har tillsammans med den privata aktören Gotlands Bryggeri AB ( Gotlands Bryggeri ) diskuterat möjligheten att kunna tillgodose parternas mål och behov i den mån dessa sammanfaller. För Gotlands Bryggeris del handlar det om en verksamhetsutveckling i det att åter förlägga verksamhet på Gotland som, på grund av bland annat platsbrist, har flyttats utanför Gotlands gränser. Verksamhetsutvecklingen planeras bestå i införskaffandet av en fastighet av Regionen. Fastighetsbeteckningen är Visby innerstaden 1:2 ( Tomten ) och på fastigheten finns en byggnad där Regionen bland annat bedriver verksamhet genom sitt hamnkontor. Regionens intresse i detta avseende är att främja de samhällsnyttiga effekter som Gotlands Bryggeris planer kan medföra. Framförallt handlar det om att öka sysselsättningen och främja turistnäringen i Visby. Det bokförda värdet hos Regionen för Tomten är kronor. Tomten, vid byggklart skick, har värderats till ett belopp om kronor. Med byggklart skick avses att Tomten först genomgår en sanering och att Regionens hamnkontor rivs med resultatet att Tomten står klar för uppförandet av ett nytt bryggeri. Därtill har Regionen, genom markundersökningar till en kostnad om kronor, uppmärksammat att FOYEN ADVOKATFIRMA KB Södergatan 28, SE Malmö, Sweden / Tel / Fax / Org.nr /

2 Tomten är belastad med allvarliga markföreningar för vilka en saneringskostnad uppskattningsvis skulle uppgå till ett belopp om kronor. Regionen har därutöver konstaterat att en förflyttning av den befintliga verksamheten som finns på Tomten uppskattningsvis skulle uppgå till kronor. Rivningen av det befintliga hamnkontoret skulle uppskattningsvis uppgå till ett belopp om kronor och kostnaderna relaterade till erforderliga fastighetsbildningsåtgärder skulle uppskattningsvis uppgå till kronor. Foyen Advokatfirma har anlitats för att utreda huruvida en överlåtelse av äganderätten till Tomten i byggklart skick för en köpeskilling om 10 miljoner kronor skulle stå i strid med EU:s statsstödsregler alternativt mot det kommunalrättsliga förbudet avseende stöd till enskilda näringsidkare. 2. KOMMUNALRÄTTSLIGT FÖRBUD Det kommunalrättsliga förbudet mot att inte lämna stöd till enskilda näringsidkare är lagreglerad i kommunallagen 2 kap. 8 och klargör att sådana stöd enbart får lämnas då det finns synnerliga skäl. Detta förbud överlappar de EU-rättsliga statsstödsreglerna dvs. att stöd från en offentlig aktör till en enskild näringsidkare är som huvudregel förbjudet. Det finns emellertid vissa skillnader mellan dessa parallella regelsystem då förbudet mot stöd till en enskild näringsidkare utan synnerliga skäl utvecklats genom svensk rättspraxis och innehåller i viss utsträckning olika undantag än de som finns från de reglerna om olagliga statsstöd i EU-rätten. En annan skillnad mellan dessa två regerverk är att det så kallade samhandelskriteriet, vilket vidare redogörs för nedan, måste vara uppfyllt för att EU:s statsstödsregler ska bli tillämpliga. Motsvarande krav återfinns inte i kommunallagen. Stöd kan ges i form av en underprisförsäljning kräver således att det föreligger synnerliga skäl för försäljningen. 1 I förarbetena till kommunallagen går det att utläsa att man ska vara restriktiv i bedömningen huruvida ett agerande ska inrymmas under synnerliga skäl med resultatet att stödet blir tillåtet. För att en åtgärd ska omfattas av kommunallagens förbud krävs emellertid att åtgärden utgör ett stöd. Av underlaget framgår att Regionen inte har för avsikt att överlåta Tomten till ett pris understigande marknadsvärdet. Med anledning av denna information blir det relevant att undersöka om omständigheterna i övrigt gör att ett otillåtet stöd kan anses föreligga. På sätt som kommer redovisas nedan kräver även de EU-rättsliga statsstödsreglerna att den aktuella åtgärden innefattat ett gynnande för att regelverket ska anses vara tillämpligt. Högsta förvaltningsdomstolen har fört ett liknande resonemang rörande 1 Se RÅ ref 2010: (7)

3 kommunallagens bestämmelser om stöd till enskilda näringsidkare. Utredningen huruvida överlåtelsen ska benämnas som ett stöd och definitionen av stöd kommer därför att ske i avsnittet om de EU-rättsliga statsstödsreglerna men kommer att i stort vara tillämplig även avseende det kommunalrättsliga begreppet av stöd. 3. EU-RÄTTSLIGT FÖRBUD De EU-rättsliga statsstödsreglerna återfinns i artikel 107 och artikel 108 i EUF-fördraget 2. Sverige har med anledning av dessa bestämmelse stiftat lag (2013:338) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ( Svenska statsstödslagen ). Precis som namnet antyder avser lagen att reglera tillämpningen av de EU-rättsliga statsstödsreglerna. Den Svenska statsstödslagen anger därmed inte vad som utgör ett stöd utan har instiftats för att användas när ett olagligt statsstöd utgått enligt EUFfördraget och den efterföljande hanteringen. Den Svenska statsstödslagen anger bland annat att den som lämnat ett olagligt statsstöd är tvingad att återkräva detsamma. Därutöver anger den Svenska statsstödslagen att ränta ska utgå från och med den dag det olagliga statsstödet erhölls. För att ett agerande ska definieras som ett statsstöd ur ett EU-rättsligt perspektiv krävs att staten 3 genomför en åtgärd som gynnar ett eller en grupp av företag 4. Därutöver krävs det att gynnandet snedvrider eller innebär ett hot om snedvridning av konkurrensen och potentiellt eller indirekt påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 5 Kraven som anges ovan för vad som krävs för att ett statsstöd ska anses föreligga kan ställas upp i efterföljande frågeställningar. Besvaras samtliga frågor jakande är åtgärden med största sannolikhet att se som ett statsstöd. - Innebär åtgärden ett gynnande? - Kommer gynnandet från staten? - Innebär åtgärden att konkurrensen snedvrids eller kan gynnandet innebära ett hot om att konkurrensen snedvrids? - Påverkar åtgärden handeln mellan medlemsstaterna? 2 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 3 Med staten avses i detta avseende avses stat, landsting, kommun, andra offentliga organ samt alla former av företag som ägs av stat, landsting, kommun eller något annat offentligt organ. 4 Med företag avses alla ekonomiska verksamhetsformer. 5 Se artikel EUF-fördraget. 3 (7)

4 I detta avseende ska det framhållas att statsstödsbedömningen ska genomföras helt objektivt vilket innebär att stödgivaren och stödmottagarens uppfattning inte har någon betydelse i denna bedömning. 6 Med gynnande avses alla former av främjande, såsom exempelvis tomtförsäljning till underpris 7 eller en försträckning till en ränta som understiger marknadsmässig nivå. Det råder inte någon tvekan om att Regionen innefattas i den EU-rättsliga definitionen ovan för stat. Nästa fråga blir om konkurrensen snedvrids genom en eventuell underprisöverlåtelse av Tomten. Detta krav är förknippat med kravet att handeln mellan medlemsstaterna ska påverkas och behandlas därför ibland som ett gemensamt krav. 8 EU-domstolen har klargjort att även ett mindre stöd eller ett stöd till en liten aktör kan innebära att agerandet utgör en snedvridning av konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Kravet på snedvridning har ansetts vara uppfyllt då statsstödet inneburit en möjlighet till för stödmottagaren att erhålla en konkurrensfördel som inte enbart är hypotetisk. 9 Kravet på att handeln mellan medlemsstaterna ska påverkas benämns samhandelskriteriet och innebär att stödet ska ha effekter på den gränsöverskridande handeln. Samhandelskriteriet ska tolkas vidsträckt och tröskeln för att det ska anses uppfyllt är låg då det är tillräckligt att ett agerande försvårar konkurrensmöjligheterna såsom ett marknadsinträde för aktörer från andra medlemsländer. 10 När det kommer till samhandelskriteriet blir det även relevant att beakta den så kallade de minimis bestämmelsen vilken innebär att stöd till en och samma aktör 11 som huvudregel får lämnas om stödet understiger euro under en period av tre beskattningsår. Detta handlar således om stöd som annars hade varit olagliga men som, på grund av det låga beloppet, inte anses påverka handeln mellan medlemsstaterna. Samhandelskriteriet och bedömningen av om en åtgärd snedvrider konkurrensen ska göras i varje individuellt fall. Vissa ageranden kan innebära ett gynnande men på grund av de specifika omständigheterna i ärendet medför gynnandet enbart negativa konkurrensrättsliga effekter för den inhemska handeln. Ett tillvägagångsätt för att utröna om en åtgärd inneburit ett gynnande är att tillämpa det så kallade privat investerare i en marknadsekonomi testet ( Marknadstestet ). Marknadstestet som etablerats av EU-domstolen går ut på att utröna huruvida ett offentligt organ agerat i enlighet med normala marknadsförhållanden vilket indikerar att 6 Mål T-98/00, mål C-83/98. 7 C-239/09, C-290/07 samt T-244/08. 8 Mål T-298/97 samt T-312/97. 9 Mål C-172/03 och mål C-280/ Mål C-280/00, mål C-142/87, mål 102/87, mål 730/79, mål 5/69, MD 2005:5 samt Kammarrätten i Sundsvall Det finns vissa undantag från De minimis regelns tillämplighet såsom stöd till företag i stål och kolsektorn. 4 (7)

5 ett gynnande inte förelegat. 12 Marknadstestet grundas i uppfattningen att om det offentliga organet agerar som en privat aktör på en sund och normal marknad blir det inte fråga om ett gynnande. 13 Marknadstestet har utvecklats för olika sorters transaktioner såsom vid investeringar och vid försäljningar. Vid försäljningar undersöker man huruvida en privat aktör skulle erhållit ett högre pris eller ett pris på samma nivå vid normala marknadsförhållanden som det offentliga organet erhöll. Avseende investeringar genomförs Marknadstestet genom en jämförelse där man undersöker om en privat investerare under liknande förhållanden hade drivits att genomföra den samma investeringen som investeringen från ett offentligt organ under normala marknadsförhållanden. 14 Skulle det föreligga ett gynnande i dessa test indikerar det att överlåtelsen innefattar ett statsstöd. Det blir således, ur ett statsstödsperspektiv, relevant att undersöka om Gotlands Bryggeri erhåller en fördel gentemot sina konkurrenter genom den planerade överlåtelsen. Skulle Regionen vilja åberopa Marknadstestet som en faktor för att rättfärdiga ett eventuellt statsstöd åligger det Regionen att bevisa att Marknadstestet uppfyllts. Vidare ska det än en gång påpekas att utlämnande av statsstöd som huvudregel är olagligt. Till denna huvudregel finns det undantag för vissa typer av stöd. Dessa undantag är villkorade på olika sätt och omfattar exempelvis regionalstöd, investeringsoch driftstöd till små och medelstora företag samt stöd till miljöskydd. Dessa undantag blir relevanta först vid konstaterandet att ett visst agerande anses innebära ett statsstöd. En fördjupad utredning över dessa undantag kan komma att bli relevant vid ett senare skede beroende på Regionens fortsatta beslut i detta ärende i syfte att klargöra huruvida ett konstaterat statsstöd kan inordnas under ett av undantagen. 4. VÅR BEDÖMNING OCH REKOMMENDATION Av underlaget i ärendet framgår, av den undertecknade avsiktsförklaringen, att för bestämmande av köpeskilling eller avgäld för den aktuella tomten ska parterna utgå från marknadsmässiga principer. Förutom marknadsmässigt markpris skall härvid även beaktas de kostnader som för Regionens vidkommande uppkommer för rivning och sanering samt evakuering av befintliga verksamheter. De åtgärder som diskuterats mellan parterna utöver Tomtens marknadsvärde - är fördelningen av kostnader för sanering, evakuering och rivning. Av intresse för Regionen är därför givetvis huruvida fördelningen av sådana kostnader skulle kunna ha betydelse för bedömningen av om ett otillåtet stöd föreligger eller ej. I detta sammanhang uppkommer också frågan om det faktum att den befintliga byggnaden rivs innan transaktionen genomförs i sig skulle kunna innebära ett otillåtet stöd. 12 Mål C-142/87 samt de förenade målen T-228/99 och T-233/ Mål C-39/ Förenade målen T-268/08 och T-281/08 samt C-39/94. 5 (7)

6 Vad gäller kostnader för planläggning och fastighetsbildning är parterna såvitt vi förstår överens om att dessa ska bekostas av köparen och de kan således inte utgöra något otillåtet stöd. Vad först gäller överlåtelsen av Tomten kan konstateras att Kommissionen har klargjort att en överlåtelse till åtminstone marknadsvärdet som huvudregel inte kan anses utgöra ett stöd. Kommissionen anger vidare att marknadsvärdet kan fastställas genom ett öppet ovillkorligt anbudsförfarande där det högsta eller enda anbudspriset antas eller genom en oberoende expertutvärdering av aktuell fastighet innan förhandlingar om överlåtelsen påbörjas. Sker överlåtelsen av Tomten till ett pris som motsvarar ett sådant fastställt marknadsvärde medför det att överlåtelsen med största sannolikhet inte kan ses som ett gynnande och således inte heller ett statsstöd. 15 Denna värdering bör utföras av värderingsmän som gentemot Regionen är helt oberoende och innehar stor erfarenhet och erforderlig utbildning så att marknadsvärdet kan fastställas på ett korrekt sätt. Detta marknadsvärde bör utgöra det lägsta priset som Regionen bör acceptera vid en överlåtelse. 16 Enligt Kommissionen ska alltså en sådan värdering genomföras innan förhandlingar upptas avseende en överlåtelse 17. Trots detta är vår bedömning att om köpeskillingen bestäms till ett belopp som inte understiger bedömt marknadsvärde enligt en värdering som utförts i enlighet med ovan angivna principer föreligger inget otillåtet stöd i denna del. Frågan är då om kostnadsfördelningen avseende övriga ovan nämnda åtgärder med koppling till överlåtelsen kan anses innebära att ett otillåtet stöd föreligger. Vad gäller evakueringskostnaden kan konstateras att det är en nödvändig och oundviklig kostnad för den fastighetsägare som vill överlåta en fastighet av det här slaget. Åtgärden är alltså inte särskilt ägnad att gynna köparen och torde klara det ovan nämnda Marknadstestet och bedöms därför inte utgöra något otillåtet stöd. Vad gäller saneringskostnaderna kan konstateras att dessa - enligt underlaget kan föras över regressvis på tidigare verksamhetsutövare som bär ansvaret i enlighet med miljöbalkens regler. Saneringen kommer således inte att utgöra en kostnad för Regionen och ansvarsfördelningen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Något otillåtet stöd 15 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader [1997] EUT C 209/03, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrättens i Göteborg mål nr Högsta förvaltningsdomstolen har markerat vikten av att ha genomfört en oberoende värdering av marknadsvärdet i avgörandena RÅ 2010 ref 100 och RÅ 2010 ref 119 för att en överlåtelse inte ska anses utgöra ett gynnande. 17 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader [1997] EUT C 209/03. 6 (7)

7 torde mot bakgrund av det anförda inte föreligga i denna del. Värderingen av fastigheten skall givetvis göras med utgångspunkt i att saneringen genomförts. Kvarstår gör då frågan om hur fördelningen av kostnaden för rivning kan vara av betydelse för bedömningen. Därtill kommer om Regionens agerande i det att man river en befintlig, användbar, byggnad kan ifrågasättas. Första frågan är om det är frågan om åtskilda åtgärder eller som åtgärder kopplade till varandra. Bedömningen av om flertalet ageranden ska anses utgöra ett enda agerande ska genomföras med hjälp av samtliga relevanta omständigheter. Framförallt blir aspekter som hur stor tidsperiod som förflutit mellan åtgärderna, om åtgärderna är oskiljbara från varandra samt huruvida åtgärderna var planerade eller förutsedda vid den första åtgärden. 18 Mot bakgrund av hur bedömningen ska genomföras och då åtgärderna redan nu har diskuterats är det vår uppfattning att åtgärderna kopplade till rivningen troligtvis ska ses som kopplade till överlåtelsen av Tomten i ett statsstödsperspektiv. Framförallt då det anges ur underlaget till denna utredning att det erbjudna överlåtelseförslaget är villkorat av att dessa arbeten utförs. Vår bedömning är således att rivningsarbetena är sammankopplade med överlåtelsen av Tomten och att dessa åtgärder tillsammans ska anses utgöra en åtgärd. Det går således inte att se rivningen som en separat åtgärd utan denna ska ses i ljuset av den förestående överlåtelsen. Det skall dock framhållas att rivningen, utifrån de uppskattade kostnaderna, tangerar det angivna beloppet i den ovan nämnda de minimis bestämmelsen och då skulle anses tillåtna. Vid tillämpning av det ovan nämnda Marknadstestet uppkommer frågan om en privat aktör vid normala marknadsförhållanden hade rivit den befintliga byggnaden inför en förestående överlåtelse. Svaret på den frågan beror på fastighetens marknadsvärde med befintlig byggnad jämfört med marknadsvärdet på fastigheten med riven byggnad och i ljuset av de exploateringsplaner som finns. Frågan blir alltså om rivningen av byggnaden är rationellt ekonomiskt motiverad utifrån Marknadstestet. Eftersom inte de angivna marknadsvärdena är kända och kan jämföras går det i dagsläget inte att uttala sig om huruvida förfarandet skulle passera Marknadstestet eller inte. Vi kan därför inte utesluta risken att frågan om ett otillåtet stöd skulle kunna aktualiseras om inte rivningen kan motiveras utifrån ett ökat fastighetsvärde. I denna del bör den fastighetsekonomiska utredningen fördjupas innan beslut fattas. Det ska också, mot bakgrund av föreliggande osäkerhet om tillåtligheten eller inte, nämnas att det finns möjlighet att anmäla den planerade transaktionen till Kommissionen (genom Näringsdepartementet) för att få frågan slutligt fastställd av Kommissionen. Mot bakgrund av partsupplägget kring de ingående transaktionerna blir detta vår samlade rekommendation. 18 Förenade Målen C399/10 P och C-401/10 P samt de förenade målen T-415/05, T-416/05 och T-423/05. 7 (7)

KONFIDENTIELLT. Saken: Juridiska spörsmål avseende försäljningen av fastigheten Hantverket 1

KONFIDENTIELLT. Saken: Juridiska spörsmål avseende försäljningen av fastigheten Hantverket 1 KONFIDENTIELLT Malmö den 25 januari 2015 PM Till: Peter Lindvall Per e-post till peter.lindvall@outlook.com Från: Advokat Per-Ola Bergqvist, jur.kand. Daniel Sjöholm Saken: Juridiska spörsmål avseende

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Riktlinje kring hantering av statligt stöd

Riktlinje kring hantering av statligt stöd Beslut Datum Diarienr 2018-11-20 2018/00216 1(6) GD-nummer 2018/00003-85 Riktlinje kring hantering av statligt stöd Syfte med riktlinjen Denna riktlinje beskriver översiktligt reglerna om statligt stöd

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Prel. version Ärendenummer: FO 2009-01 Datum: 2009-01-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende försäljning av sjönära

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet PM 2012: RI (Dnr 001-2350/2011) Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Olagligt statsstöd

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd att identifiera Europeiska kommissionen meddelande den 8 maj 2012 att den hade för avsikt att modernisera det statsstödsrättsliga regelverket. Kommissionen har sedan dess genom ett omfattande arbete bestående

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: 2008-19 Datum: 2008-11-18 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende planerad försäljning av Astrid Lindgrens

Läs mer

MÅL NR , ENHET I I; JAN FORSELL./. STOCKHOLMS KOMMUN

MÅL NR , ENHET I I; JAN FORSELL./. STOCKHOLMS KOMMUN %B STADSLEDNINGSKONTORET IUR.IDISKA AVDELNINGEN SID I (5) 2010-07-06 Förvaltningsrätten i Stockholm MÅL NR 34283-10, ENHET I I; JAN FORSELL./. STOCKHOLMS KOMMUN Stockholms kommun genom Södermalms stadsdelsnämnd,

Läs mer

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet PM 2012:15 RI (Dnr 001-2350/2011) Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Olagligt statsstöd

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-007 Härnösand Datum: 2011-11-26 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av mark

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-006 Mellerud Datum: 2011-08-29 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred möjligheter att avknoppa sociala företag av verksamheter som drivs i kommunal regi - återrappporterin Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2008-04 Datum: 2008-06-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende underprisförsäljning av Gasverkstomten,

Läs mer

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler EU:s statsstödsregler Seminarium vid Linnéuniversitetet den 17 april 2012 bengt.wennerstein@enterprise.ministry.se detta tänkte jag beröra idag s organisation EU: regler om statsstöd Regelförenkling s

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco

Läs mer

Överväganden avseende aktieöverlåtelse

Överväganden avseende aktieöverlåtelse Stockholm den 5 oktober 2018 PM Till: Norrtälje kommun Från: Advokat Måns Karlsson Foyen Advokatfirma KB Box 7229, 103 89 Stockholm Tel. 08 506 184 00 E-post: mans.karlsson@foyen.se Saken: Överväganden

Läs mer

Nya regler föreslås för att lättare kunna angripa otillåtet statsstöd

Nya regler föreslås för att lättare kunna angripa otillåtet statsstöd NYHETER Februari 2012 för att lättare kunna angripa otillåtet Statsstöd är stöd som kommuner, landsting eller stat ger till enskilda företag. Stödet kan ta många olika former t.ex. bidrag, avgiftsfria

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn

Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn Anders Lindholm Ärendenr RS 2013/720 1 (9) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 28 augusti 2015 Regionstyrelsen Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-001 Övertorneå Datum: 2012-03-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av

Läs mer

Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till

Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2008-11 Datum: 2008-08-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende underprisförsäljning av hotelltomt

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-12-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-016 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

48 a kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2018 följande dom (mål nr ).

48 a kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2018 följande dom (mål nr ). HFD 2018 ref. 62 Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag har inte ansetts utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-005 Datum: 2007-09-10 Utredare: Mårten Hyltner Utredning avseende Gotlands kommuns

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström EU-rätt II F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström Syfte och metod Vad är syftet med terminskursen? Lärandemål? Metoden svarar på frågan: hur uppnå lärandemålen? Översikt och förståelse

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-10-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 27272-12 1 KLAGANDE Lennart CHRISTOFFER Sjögren Sofielundsvägen 3 A Lgh 1001 191 47 Sollentuna MOTPART Sollentuna kommun Ombud: Advokat Magnus Josefsson

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Holdingaktiebolaget Knut Hansson, 556660-6645 Kungsportsavenyn 22 411 36 Göteborg

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Kammarrätten i Göteborg Stockholm den 12 oktober 2012 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

41 kap. 1 och 2, 44 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 maj 2018 följande dom (mål nr ).

41 kap. 1 och 2, 44 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 maj 2018 följande dom (mål nr ). HFD 2018 ref. 27 Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Även fråga om

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Nya regler för ramavtal. Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö

Nya regler för ramavtal. Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö Nya regler för ramavtal Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö Tiden efter den18 april 2016 Från och med den 19 april 2016 kommer: de svenska förvaltningsdomstolarna att vara skyldiga att tolka

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

3 Gällande rätt m.m. 4 Rättschefens bedömning 3 (5)

3 Gällande rätt m.m. 4 Rättschefens bedömning 3 (5) 2 (5) Framställan avsåg ett mål gällande två turkiska medborgare och Förbundsrepubliken Tyskland angående skyldigheten för turkiska långtradarchaufförer att inneha visering för att tillhandahålla tjänster

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2016 Anna Johansson Magnus Corell (Näringsdepartementet)

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 EN PROJEKTPART Dnr:

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 EN PROJEKTPART Dnr: 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext och gäller för bidrag till projekt med en ensam part. I Vinnovas beslut och system m.m. använder

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Advokaterna Helena Rosén Andersson och Johan Myrén samt biträdande juristen Hanna Lundqvist

Advokaterna Helena Rosén Andersson och Johan Myrén samt biträdande juristen Hanna Lundqvist PM Till: Hans Andreasson, Öckerö Fastighets AB Från: Advokaterna Helena Rosén Andersson och Johan Myrén samt biträdande juristen Hanna Lundqvist Datum: den 24 oktober 2016 Ang: Vissa legala aspekter rörande

Läs mer

Statsstödsreglerna hur gör vi rätt? MEX-dagarna 6 7 november 2012 i Umeå Förbundsjuristen Lena Dalman lena.dalman@skl.se

Statsstödsreglerna hur gör vi rätt? MEX-dagarna 6 7 november 2012 i Umeå Förbundsjuristen Lena Dalman lena.dalman@skl.se Statsstödsreglerna hur gör vi rätt? MEX-dagarna 6 7 november 2012 i Umeå Förbundsjuristen Lena Dalman lena.dalman@skl.se Regelverket statligt stöd en sammanfattning - Regler om statligt stöd är en del

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Advokaterna Helena Rosén Andersson och Johan Myrén samt biträdande juristen Hanna Lundqvist

Advokaterna Helena Rosén Andersson och Johan Myrén samt biträdande juristen Hanna Lundqvist SAMMANFATTNING Frågor om statsstöd och stöd i strid mot kommunallagen ÖFAB ska överlåta fastigheterna till marknadspris, annars riskerar överlåtelsen att utgöra ett otillåtet statsstöd i strid mot EU:s

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Fråga om kommunalt domstolstrots i samband med försäljning av mark, och därtill hörande prövning av eventuellt företagsstöd.

Fråga om kommunalt domstolstrots i samband med försäljning av mark, och därtill hörande prövning av eventuellt företagsstöd. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-006 PM 2 2011-03-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om kommunalt domstolstrots i samband med försäljning av mark, och därtill hörande prövning av eventuellt företagsstöd. Härnösands

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 482/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Friskvårdsföreningar

Friskvårdsföreningar Friskvårdsföreningar en analys ur skatte- och EU-rättslig synvinkel Sammanfattning Advokat Johan Carle Advokat Martin Nilsson www.mannheimerswartling.se 1. Bakgrund FRISK är en branschförening för privata

Läs mer

Under år 2009 upphandlade Göteborgs Stad fasta datakommunikationsförbindelserna i kommunen. Sista anbudsdag var den 25 augusti 2009.

Under år 2009 upphandlade Göteborgs Stad fasta datakommunikationsförbindelserna i kommunen. Sista anbudsdag var den 25 augusti 2009. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 2017-03-06 1 (6) Avdelningen för konkurrenstillsyn Enheten för karteller och förvärv Fakta: Kommunalägda Gothnet och Telia Sonera Sverige samordnade sig i strid med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Statsstödsutedningens betänkande - Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Statsstödsutedningens betänkande - Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) 1(6) 2012-02-08 LK11-0713 Landstinget i Jönköpings län Landstingsstyrelsen Statsstödsutedningens betänkande - Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss Näringsdepartementet har 2011-11-18 för Landstingets

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd; SFS 2009:204 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-06 Datum: 2010-12-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Ängelholm Helsingborg

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer