Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund"

Transkript

1 Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund Med branschföreningarna Sveriges Grafiska Medieförening, Svenska Bokbinderiföreningen, Svenska Kartongförpackningsföreningen och Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

2 2 VD HAR ORDET Förnybar grafisk industri När jag hör ordet förnybar tänker jag på ord som förändring, föryngring, fördel, förmåga och förändringsvilja. Det är precis så jag vill se på den grafiska industrin. Papper och tryck kommer alltid att finnas men det är kanske ingen tillväxtbransch i sig. Däremot kan det leda till andra marknader och varugrupper eller tjänster som vi idag inte ser eller kan tänka ut. Utvecklingen är obönhörlig, så det gäller att anpassa sig och vara realistisk och inte se bort från verkligheten. Och den grafiska industrin har stora möjligheter. Alla nya produkter och tjänster som tas fram, som är en förlängning och naturlig utveckling av den grafiska industrin eller som i vissa fall ersätter produkter och tjänster som har sitt ursprung i den ska vi leverera. Under året har Grafiska Företagens Förbund, GFF, arbetat med förändring och anpassning. Året startade med omfattande avtalsförhandlingar. I princip hela den privata arbetsmarknaden i Sverige skulle förhandla och en strukturerad koordineringsprocess initierades mellan förbunden inom Svenskt Näringsliv. Till allas förvåning sattes märket av Unionen och Teknikföretagen. Inte, som förväntat, av IF Metall på den fackliga sidan. Detta paradigmskifte ledde raskt till nya diskussioner om att förändra utlöpstiderna för många kollektivavtal så att LO också är med och sätter märket I våra avtalsförhandlingar med bland annat GSfacket ändrade vi avtalstidens längd, för att komma i paritet med övrig svensk arbetsmarknad. Nu är vi dock i otakt igen vilket vi inte önskar. Under avtalsförhandlingarna beslutade vi tillsammans med GSfacket att tillsätta två arbetsgrupper som har till uppgift att se över gällande kollektivavtal. Vi är båda överens om att kollektivavtalen behöver moderniseras för att vara relevanta för dagens grafiska industri. Omstrukturering av förbund Internt har GFF förändrat och omstrukturerat sig. Organisationen har delats in i tre avdelningar: Arbetsgivarservice, Bransch & Kommunikation samt Branschföreningar & Utbildning. Förändringen har gjorts för att vi inom förbundet ska kunna arbeta mer samlat och effektivt inom de olika områdena och för att vi ska kunna fokusera på rätt saker. Samarbete inom Arbio AB GFFs styrelse fattade under 2010 ett strategiskt mycket viktigt beslut för den framtida verksamheten. GFF ska, genom köp av aktier i servicebolaget Arbio AB, inleda ett mer strukturerat och formaliserat samarbete med Skogsindustrierna, TMF (Trä och Möbelföretagen) samt SLA (Skogsoch Lantarbetsgivareförbundet). GFF kommer fortsatt att vara ett autonomt förbund som kan erbjuda medlemmarna all den service som finns idag. Samarbetet kommer att stärka GFF såväl internt inom Svenskt Näringsliv som externt. Kompetensutveckling och utbildning Under året har vi även arbetat med en rad projekt och arrangemang och det Innehåll Vd har ordet Arbetsmiljö & Hälsa Styrelse & revisorer Branschekonomi Bransch & Kommunikation Här når du oss Avtal & Förhandlingar Skiljenämnder & Stipendier Centrala förhandlingar, Kompetensutveckling & Utbildning domstolsprocesser & Föreningsverksamhet Arbetsgivarservice Bokslut Produktion: GFF Form: LOUD/GFF Tryck: Åtta.45 Papper omslag:tom&otto silk 250g Papper inlaga: Scandia 2000 White 150g Typsnitt: Rubriker: Foundry Sans, Brödtext: Garamond. Foto: Ryno Quantz och GFF

3 VD HAR ORDET 3 pågående ESFprojektet har löpt på bra för Stockholmsregionen. Under 2010 har vi blivit beviljade stöd även för region Östra Mellansverige och region Småland. En utbildning till Certifierad Arkoffsettryckare (CAT) i GFFs regi har påbörjats och kommer att avslutas under Power of Print i Almedalen GFF var i Almedalen för första gången och höll ett eget seminarium inom ramen för Power of Print. Seminariet var välbesökt och vi fick mycket positiva kommentarer. Almedalen är en intensiv, myllrande och spännande företeelse som jag rekommenderar alla att besöka. Vi har också, efter mycket förhandlande och många diskussioner, inlett ett samarbete med det europeiska projektet Print Power. Internationellt samarbete Under 2010 har GFF fortsatt sitt samarbete med Intergraf, den europeiska sammanslutningen för grafiska branschorganisationer. Förbundet har även haft ett löpande samarbete med övriga nordiska länder. Spännande fortsättning Mycket av det som skett under 2010 ligger till grund för GFFs verksamhet 2011 och framåt. Vi är den arbetsgivar och branschorganisation som kan den grafiska industrin bäst. Hör av er till oss, engagera er vi finns till för er. Följ vår utveckling via grafiska. se, läs våra nyhetsbrev och gå på våra seminarier och möten blir ett spännande år! LenaLiisa Tengblad, VD, GFF Foto: Ryno Quantz Nya medlemmar 2010 Under 2010 blev 19 företag nya medlemmar i GFF. Vid årsskiftet hade GFF 549 medlemsföretag med totalt anställda. 70 företag var associerade medlemmar i någon av branschföreningarna. AB F. BECK & SON, Stockholm ALEXZIM AB, Avesta BILDREPRO STOCKHOLM AB, Stockholm BRAND FACTORY GROUP AB, Upplands Väsby BROMMATRYCK & BROLINS AB, Stockholm C SVANBERG HB, Kungsbacka CARDCOMMUNICATION EUROPE AB, Tyresö CKM FÖRLAG AB, Stockholm DIGILITO AB, Vinslöv HUDIKPROFIL AB, Hudiksvall JOHANNA RÖJGÅRDS BOKBINDERI, Runmarö LARSSON OFFSETTRYCK AB, Linköping MALMÖ NYA BOKBINDERI, Eva M Eriksson, Malmö MEDIAKÖKET GRAFISKA AB, Helsingborg MOHLINS BOKBINDERI & DISTRIBUTION AB, Borås OLSSON & COMPANY GÖTEBORG AB, Västra Frölunda RYBRANTS BOKBINDERI AB, Stockholm SYSTEMTEXT GRAPHICS AB, Malmö SYSTEMTEXTGRUPPEN AB, Malmö ANTAL MEDLEMMAR BRANSCHFÖRENINGAR SGM Medlemmar: 381 företag Associerade: 33 företag SBI Medlemmar: 66 företag Associerade: 13 företag SK Medlemmar: 10 företag Futura 35 personer SSF 8 företag SSTF Medlemmar: 19 företag Enkelanslutna: 32 företag Associerade: 24 företag

4 4 BRANSCHEKONOMI Små steg mot ekonomisk återhämtning Den svenska ekonomin befann sig under 2010 fortfarande i lågkonjunktur men en återhämtning skedde på bred front. Efter den stora nedgången 2009 kom produktion och sysselsättning åter igång under För såväl civilgrafisk industri samt förpackningsföretagen blev 2010 ett år då man slickade såren efter urblåsningen året innan. Förpackningsföretagen upplevde en återhämtning då köplusten återkom bland hushåll och företag, däremot var efterfrågan på civiltryck i stort sett oförändrad jämfört med året innan. En tydlig trend under året var att en konsolidering bland de civilgrafiska företagen tog fart, vilket kommer att leda till färre men större produktionsenheter. Civilgrafisk industri I efterdyningarna av den djupa svacka som drabbade hela världsekonomin, fanns förväntningar på en återhämtning i den grafiska industrin efter att ekonomin relativt snabbt kom på fötter i slutet av I backspegeln kan man konstatera att efterfrågan på tryck höll sig kvar på samma nivåer som krisåret Pappersprishöjningarna under året ställde högre krav på företagen att söka kompensation ut mot kund i form av prisjusteringar. Den relativt svaga utvecklingen visar på branschens strukturella problem som visade sig redan under förra lågkonjunkturen. Det som händer i dessa nedgångar är att kunderna drar ned på beställningarna av tryckt information och den efterfrågan kommer inte tillbaka, trots en i övrigt uppåtgående ekonomi. Branschen var dock bättre rustad att möta denna nedgång än tidigare. Under krisen genomfördes på sina håll rationaliseringar och man sjösatte effektiviseringsprogram som gav effekt på olika nyckeltal, till exempel enhetskostnaden och därmed marginalavkastningen per såld produkt. Trots detta, finns det mycket kvar att göra för att anpassa utbudet till efterfrågan. Kartong och wellindustrin Situationen ser annorlunda ut för kartong och wellindustrin. Kartongföretagens utveckling är en relativt pålitlig konjunkturindikator som följer konsumenttrenden och därmed den inhemska efterfrågan i den svenska ekonomin. Året började bra med en liten avmattning under hösten för att sedan avslutas med svag uppgång. Den inhemska efterfrågan kommer att vara fortsatt hög och borgar tillsammans med den starka uppbyggnaden av orderstocken som skedde i slutet av 2010 för en fortsatt gynnsam efterfrågan under När det gäller wellindustrin baserar sig GFFs bedömningar på uppgifter från Svenska wellpappföreningen (SWIF) som endast anger fakturering samt utlastade kvadratmeter. Av SWIFs uppgifter för 2010 framgår att ackumulerad fakturering inom landet steg med knappt 10 procent och att utlastat tonnage steg med 5 procent under året, vilket får bedömas som godkänt med tanke på konjunkturläget.

5 Omfattande samordning under avtalsrörelsen AVTAL & FÖRHANDLINGAR 5 Av arbetsmarknadens ca 4,5 miljoner sysselsatta fick 3,3 miljoner nya avtal under Först ut var industrin, handeln och stora delar av den privata tjänstesektorn. Samordningen mellan förbunden var omfattande på såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan. Det kärva ekonomiska läget medförde att förhandlingar var svåra att genomföra. Aldrig förr har varsel och utlösta konflikter drabbat industrins förhandlingar så hårt som under Industrin levererade trots detta under mars månad de avtal som blev vägledande för förhandlingar inom andra områden. Förhandlingarna med GSfacket fördes utan större dramatik och det blev ganska få ändringar i Civil och Förpackningsavtalens allmänna villkor. Rätten till föräldralön förlängdes dock från fyra till fem månader och grupperna för minimilöner ändrades från tre till två. En fråga som vållade industrin stora problem var företagens rätt att anlita bemanningsföretag samtidigt som de har före detta personal med rätt till återanställning. Inledningsvis sade arbetsgivarparterna nej till varje reglering inom området. Facken vägrade dock släppa frågan och till slut tvingades arbetsgivarparten att göra vissa medgivanden. GFF fick acceptera att det inrättades en särskild förhandlingsordning för dessa fall. Avtalen gäller för tiden 1 juni 2010 till och med den 31 januari 2012 och föreskriver lönerevision per den 1 augusti varje år. Den 1 augusti 2010 höjdes lönerna med 0,9 procent och den 1 augusti 2011 ska de höjas med 2,0 procent. GFF och GSfacket enades om att tillsammans göra en omvärldsanalys av respektive bransch. Med den som utgångspunkt ska avtalen anpassas i syfte att förbättra företagens konkurrenskraft. Visbyavtalet Visbyavtalet omförhandlades under hösten och ett nytt avtal träffades för perioden 1 november oktober Lönerevision ska ske per den 1 januari 2011 och lönerna ska då höjas med 0,9 procent. Den 1 januari 2012 ska lönerna höjas med 2,6 procent. Avtalen med tjänstemännen GFF träffade avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer för perioden 1 maj februari Lönerevision genomfördes den 1 juli 2010 med en allmän pott om 0,9 procent. För 2011 ska en allmän pott bildas om 2,3 procent per den 1 maj. En nyhet är att tidpunkten för lönerevision kan bestämmas till ett annat datum än de nu angivna, förutsatt att de lokala parterna är överens. För tjänstemännen gjordes en utökning av tiden för föräldralön från fyra till fem månader. GFF enades med Ledarna om ändringar i de allmänna anställningsvillkoren motsvarande de ändringar som överenskommits med Unionen. Det så kallade Ledaravtalet som beskriver hur lönebildningen ska ske omförhandlades inte under 2010.

6 6 CENTRALA FÖRHANDLINGAR, DOMSTOLSPROCESSER & ARBETSGIVARSERVICE Halvering av antalet centrala förhandlingar GFF biträder sina medlemmar i arbetsrättsliga tvister och i förhandlingar. När en tvist inte går att lösa vid förhandlingsbordet kan ärendet gå vidare till domstol. Tvister som rör oorganiserade arbetstagare inleds i tingsrätt och domen kan överklagas till Arbetsdomstolen (AD). Tvister med arbetstagare som företräds av sin fackliga organisation inleds och avslutas i AD. Centrala förhandlingar Under 2010 begärdes centrala förhandlingar i 15 ärenden, vilket var en halvering av antalet ärenden jämfört med föregående år. I samtliga ärenden var GSfacket motpart. En förklaring till den drastiska nedgången av antalet ärenden är förmodligen de modesta lönehöjningar som 2010 års avtal innebar. Förhandlingsärendena för 2010 har bland annat avsett ogiltigförklaring av uppsägningar och avskedanden, påstått brott mot turordningsreglerna och företrädesrättsreglerna, påstått brott mot MBL samt arbetstidsavtal. Mål i domstol GFF har under året företrätt medlemsföretag vid handläggningen av sex mål i domstol, varav tre i AD och tre i tingsrätt. I samtliga mål har förlikning träffats. Av målen i AD avsåg ett mål frågan om ett företag har brutit mot turordningsreglerna i LAS. Företaget sade upp en arbetstagare som under 20 år arbetat som collatorförare i stället för att erbjuda denne omplacering som tryckare eller printeroperatör. I AD träffade parterna en överenskommelse som innebar att arbetstagaren erbjöds ett sex månaders vikariat på en lagerfunktion. Ett annat mål avsåg huruvida företaget hade brutit mot företrädesrätten till återanställning genom att inte erbjuda en person anställning vid lagret med ansvar för inkommande och utgående leveranser. Denna del av arbetet var fysiskt tungt. Personen ifråga hade under lång tid varit sjukskriven på grund av ryggproblem. Denne hade genomgått en operation och hade närmast före uppsägningen arbetat i en anpassad tjänst på lagret. Alla tunga arbetsmoment hade denne då befriats ifrån. Vid tidpunkten för återanställningen var personen dock sedan tre månader tillbaka sjukskriven och förblev så under ytterligare drygt ett års tid. Problemet för arbetstagaren var att Försäkringskassan inte ansåg denne berättigad till sjukpenning då arbetsförmågan inte var helt nedsatt. Målet förliktes på GSfackets begäran dagen innan AD skulle avgöra målet. GFF är till för dig! När en medlem kontaktar GFF och vill ha hjälp med en arbetsgivarfråga hamnar han eller hon hos någon på förhandlingsavdelningen. Totalt arbetar sex personer, fyra erfarna förhandlare, en assistent och en chef. Förhandlingsavdelningen finns representerad i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Alla arbetar för att underlätta medlemmarnas roll som arbetsgivare. Medlemmar kan nå förhandlingsavdelningen genom att ringa direkt till något av regionkontoren eller till jourtelefonen på I jouren finns alltid någon tillgänglig för att diskutera och svara på frågor. Årligen får GFF tusentals telefonsamtal och gör hundratals företagsbesök. Många ringer till sitt regionkontor både en och två gånger i veckan. Att ringa GFF i god tid innan ett litet problem har vuxit till något stort är en bra förhållningsregel. Förbundet hjälper medlemmarna med information om vad avtal säger i enskilda frågor, eller vad arbetsrättslig lagstiftning innebär. GFF hjälper till med tips och råd och hur man undviker fallgropar.

7 ARBETSMILJÖ & HÄLSA 7 Grafiska miljörådet (GMR) GMR är ett partssammansatt organ för den grafiska branschen, vars syfte är att utgöra ett stöd för företagen och dess fackliga motparter i arbetsmiljöfrågor. GMR består av representanter från GFF, GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Screening och rehabilitering GFF arbetar aktivt för att hjälpa medlemsföretagen att skapa och bibehålla en bra arbetsmiljö. Detta arbete sker inom ramen för det partsgemensamma arbete som bedrivs i Grafiska Miljörådet (GMR) och inom ramen för ett samarbete rörande arbetsmiljöfrågor med Svenskt Näringsliv och övriga medlemsorganisationer. Screening av den grafiska branschen Arbetsmiljöverket har av regeringen fått i uppdrag att testa och utveckla en ny modell för tillsyn av arbetsmiljön på företag. Den civilgrafiska branschen valdes ut för ett pilotprojekt. Under året har GFF haft regelbundna möten med Arbetsmiljöverkets projektledare och information har lämnats till medlemsföretagen om utvecklingen i projektet. Under de två närmaste åren kommer varje medlemsföretag att få besök av Arbetsmiljöverket och bli screenat. 3Gprojektet Ett stort projekt, 3Gprojektet, avslutades under Projektet drevs under nästan fyra års tid med ekonomiskt bistånd från AFA Försäkring. Inom ramen för projektet erbjöds arbetsmiljöutbildningar och möjlighet att delta i seminarier med teman såsom belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Sammantaget deltog drygt 300 personer. Sjukdom och rehabilitering Statistik från AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket visar tydligt att den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar inom branschen är belastningsskador. Långtidssjukskrivningarna har minskat, inte minst beroende på de nya sjukreglerna. Detta har också medfört att företagen arbetar mer aktivt med rehabilitering. Fyra branschanpassade seminarier arrangerades under november i samråd med GMR där bland annat belastningsergonomi och rehabilitering belystes. Inspektörer från Arbetsmiljöverket var med och informerade om screening. Rikard Sörensson regionansvarig Malmö Christina Villa regionansvarig Stockholm/Norrland Göran Johansson regionansvarig Jönköping Dan Wennergren regionansvarig Göteborg

8 8 BRANSCH & KOMMUNIKATION Stöd i utveckling och konkurrenskraft GFFs arbete med bransch och kommunikationsfrågor syftar till att stötta medlemsföretagens utveckling och konkurrenskraft. Avdelningen Bransch & Kommunikation arbetar bland annat med omvärlds och intressebevakning, branschprojekt och PR/kommunikation. GFF bevakar den grafiska industrins utveckling i Sverige, Norden och Europa. Genom nära kontakt med medlemsföretag och idéutbyte med internationella, europeiska och nordiska organisationer skapar sig GFF en bred överblick över industrins nuläge och dess framtidsfrågor. Den grafiska industrin är heterogen och präglad av stark branschglidning och hård konkurrens. Flera olika utvecklingslinjer kan skönjas. Teknikutvecklingen innebär omprövning och förnyelse där vissa vinner och andra förlorar. I denna omvandlingsprocess är innovationer, nytänkande och förändringsförmåga centrala komponenter för framgång. Analys av civilgrafisk bransch Under hösten 2010 gjorde GFF och GSfacket en gemensam analys av den civilgrafiska branschens omvärld och konkurrenskraft. Syftet var att ge underlag till en partsgemensam arbetsgrupp som ska se över kollektivavtalen. Studien utgör också ett underlag för förbundets arbete med branschfrågor. En liknande studie om förpackningstryck påbörjades under 2010 och färdigställs under Ny differentierad momssats Efter en dom i EGdomstolen (mål C88/09, Graphic Procédé) införde Skatteverket under året nya regler för moms på trycksaker. Den som framställer trycksaker måste nu skilja på olika produkter när momsen ska läggas till på fakturan. Detta skapade en oro bland företagen i den civilgrafiska industrin över en ökad administrativ börda, då fakturerings och kalkylsystem måste ändras och också en osäkerhet över vilken momssats som skulle sättas på respektive produkt. Skatteverket kom i slutet av året ut Beställ ditt eget exemplar av POP10 på powerofprint.se med en referenslista på olika trycksaker som klargjorde momssatsen. En kanske ännu större fråga hos företagen i anslutning till den förändrade momsen var den möjlighet till retroaktiv återhämtning av för mycket inbetald moms under åren Under 2010 har denna fråga varit oklar och under 2011 kommer Skatteverket förhoppningsvis med mer information. Power of Print Projektet Power of Print startade 2007 och handlade från början om att stärka det tryckta mediet. Projektet kom under 2010 även att omfatta PR för pappersförpackningar samt arbete med en branschmiljödag. Power of Print samarbetade under 2010 med det paneuropeiska projektet Print Power. Den svenska kampanjen gjorde ett varumärkessamarbete med Print Power, så kallad cobranding, under 2010 och använde visst innehåll från den europeiska kampanjen. Under 2010 genomfördes en rad aktiviteter såsom lansering av en ny hemsida samt engagemang i sociala medier. En trendrapport, POP10, togs fram som innehåller en trendspaning samt en undersökning om vad svenskarna tycker om tryck. Power of Print har också deltagit på flertalet events bland annat Almedalsveckan, Grafiska Torget på Bok & Bibliotek, Time to Market samt Svenska PublishingGalan. Pressen har också bearbetats genom olika debattartiklar och pressmeddelanden. Materialet har bland annat publicerats i Grafiskt Forum, Resumé och tidningen Vagabond. Den 1 december hölls ett välbesökt frukostseminarium

9 BRANSCH & KOMMUNIKATION 9 för projektets främsta målgrupp: professionella trycksaksköpare. Power of Print har under året tagit fram en trendrapport om pappersförpackningar. Trendrapporten innehåller förutom en trendspaning också en undersökning av svenska folkets inställning till förpackningar. Med rapporten som utgångspunkt kommer PRaktiviteter att göras under Grafisk Branschmiljödag Den Grafiska Branschmiljödagen genomfördes den 13 april med ett drygt 80tal deltagare från såväl grafiska företag som kunder och leverantörer. Programmet innehöll fem olika föreläsningar som belyste grafiska miljöfrågor ur flera olika synvinklar. En av föreläsarna var Jessica Cederberg Wodmar från Vestander som talade om klimat och miljöfrågor ur ett generellt perspektiv. Vidare redovisade Malin Picha, doktorand från KTH, Centre for Sustainable Communication, det aktuella forskningsläget och Laurell Brunner från Verdigris gav det internationella perspektivet och berättade om den pågående standardiseringen inom området. Svanensamarbetet kriterierevidering Under 2010 påbörjades revideringen av Svanenkriterierna för trycksaker. Den ursprungliga tidplanen för arbetet var att de reviderade kriterierna skulle presenteras under 2010 men detta har senarelagts. Förhoppningen hos Miljömärkning Sverige är att dessa skall läggas fram under GFF bevakar aktuella standarder GFF är medlem i det svenska branschrådet för SIS (Swedish Standards Institute). Branschrådet har som syfte att påverka, bevaka och sprida information om branschrekommendationer och aktuella standarder. Medlemmar under året har varit Tidningsutgivarna, KTH, Tetra Pak, Malmö Högskola, Vascaia, Bold Printing Group, Edita Västra Aros, Posten Meddelande och VTAB. KOMMUNIKATION Medlemskommunikation är en kärnverksamhet för GFF. Ny kunskap tas fram i form av analyser, rapporter med mera som sedan kommuniceras till medlemmarna. GFF har en informationsplikt när det gäller nyheter inom arbetsrättens område och de avtal vi sluter med motparter. Målet är både intern förankring inom GFF och kompetenshöjning för medlemmarna. GFF kommunicerar med sina medlemsföretag och intressentgrupper i många olika former och på många olika arenor. grafiska.se och emeddelar Navet för förbundets kommunikation är webbplatsen grafiska.se. Under 2010 har arbetet startat med en förnyelse av webbplatsen. Lanseringen är planerad till den 1 juli Var fjortonde dag kommer nyhetsbrevet emeddelar med highlights från webbplatsen. Medlemmar har tillgång till fördjupad information på medlemssidorna. Den externa kommunikationen sker främst i form av pressreleaser via plattformen MyNewsdesk. Grafiskt Forum till alla medlemmar Grafiskt Forum är GFFs medlemstidning. En gång i månaden får alla medlemmar tidningen och GFF har en sektion i varje nummer för nyheter och förbundsinformation. Upplagan är cirka 4000 ex. Konjunkturläget ekonomiskt läge GFF ger också kvartalsvis ut det fristående nyhetsbrevet Konjunkturläget med branschekonomisk information och analys. Ny grafisk profil Under 2010 påbörjades arbetet med att skapa en ny grafisk profil för förbundet. Lanseringen är planerad till den 1 juli 2011 då GFF går in i samarbete med Arbio AB. Redan nu har du ett smakprov i din hand. Vårkonferens i Malmö Vid förbundsmötet och vårkonferensen som hölls i Malmö i maj var temat Den nya konkurrensen. Hur ska den grafiska branschen klara den nya konkurrensen, vad behöver göras och hur kan vi som bransch agera, var några av de frågor som diskuterades.

10 10 SKILJENÄMNDER & STIPENDIER Branschpris till Mathias Engdahl Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delade under året ut sitt branschpris till Mathias Engdahl. Med en vision om att ge alla grupper i samhället möjlighet att äga och uppleva bra böcker startade Mathias Engdahl Pocket Shop för drygt 20 år sedan. Årets branschpris är ett uttryck för uppskattning av hans berömvärda insatser som så tydligt stämmer med syftet för GYF. GYF är GFFs och TUs gemensamma stiftelse med ändamål att ge understöd till undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, främja vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt på andra sätt främja de grafiska yrkena. Övriga stipendiestiftelser GFF har utöver GYF tre andra stipendiestiftelser: Tryckeriföreningens stiftelse för utbildning och forskning, TUF, Per Erik och Hanna Grudes stiftelse samt Stipendiefonden för grafiska yrkeslärare, SGY. Varje år delar GFF genom dessa stipendiestiftelser ut cirka en miljon kronor i stipendier för utbildning och vetenskaplig forskning inom den grafiska branschen. Vardagsbokens kvalitet i fokus Bland närmare 350 böcker, från knappt 100 inlämnare, i den årligen återkommande granskningen av svensk bokkvalitet, valde juryn ut 25 bidrag till Svensk Bokkonst Svensk Bokkonsts syfte är framför allt att inspirera till höjd kvalitet på vardagsboken genom att visa på goda förebilder. Mathias Engdahl fick GYFs branschpris (vänster) och Christer Lie fick GYFs lärarpris (höger) som delades ut av LenaLiisa Tengblad, vd GFF och styrelseledamot i GYF. Grafiska Kammaren Grafiska Kammaren är en partssammansatt nämnd, som på begäran eller på eget initiativ avger utlåtanden i rättsliga och tekniska frågor när en tvist uppstår mellan kund och leverantör om en avtalad grafisk prestation. Grafiska Kammarens huvudmän är förutom GFF: Sveriges Annonsörer, Svenska Förläggareföreningen, Tidningsutgivarna, Sveriges Kommunikationsbyråer samt Sveriges Tidskrifter. Under året har de allmänna leveransvillkoren för grafisk produktion (ALG) justerats och uppdaterats till ALG 10. Grafiska Nämnden Grafiska Nämnden prövar och bedömer tvister eller andra frågeställningar av rättslig eller teknisk natur mellan köpare och leverantörer av grafisk maskinutrustning och insatsvaror. Nämnden är partssammansatt och dess huvudmän utgörs av GFF, Grafiska Leverantörsföreningen och Tidningsutgivarna. Heltäckande företagsförsäkring Sveriges Grafiska Medieförening, SGM, och Svenska Bokbinderiföreningen, SBI, erbjuder sina medlemmar en branschanpassad företagsförsäkring som ger företagen ett heltäckande försäkringsskydd. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar och försäkringsmäklare är Arctic. Maskindelegationen samråder med leverantörer Maskindelegationen är GFFs förhandlings och samarbetsorgan gentemot Grafiska Leverantörsföreningen, GL, och dess medlemmar. Under året har delegationen haft två möten med GL där bland annat marknadsläget, framtida mässarrangemang, statistik och de aktuella projekten inom respektive organisation har diskuterats.

11 KOMPETENSUTVECKLING & UTBILDNING 11 ESFprojektet rullar vidare Under året har tre ESFprojekt startat. Stockholm, som är ett samprojekt tillsammans med Tidningsutgivarna, TU, startade i januari. Östra Mellansverige startade i augusti och Småland hade projektstart i november. Ansökan om ett genomförandeprojekt för Norra Mellansverige avslogs av det regionala ESFrådet i början av december men en ny ansökan lämnades in i februari Sammanlagt deltar 32 företag med medarbetare i de tre projekten. Beviljade medel är kronor. Under 2010 har 21 företag med 911 kursdeltagare genomfört och reserverat utbildningsinsatser till ett värde av kronor. Stockholmsprojektet avslutas i december 2011, Östra Mellansverige i januari 2012 och Småland i april ESFprojekten syftar till att genom utbildnings och utvecklingsinsatser stärka företagens konkurrenskraft samtidigt som den enskildes framtida anställningsbarhet ska stärkas. Hälften av medlen kommer från Europeiska socialfonden och den andra hälften från svenska staten. Flest utbildningar har det varit inom teknik och produktionsområdet, med tyngdpunkt på prepress. Flest antal kursdeltagare har det varit inom marknadsföring och försäljning. Kommunikation och samarbete har varit ett annat populärt utbildningsområde. Huvuddelen av utbildningarna har genomförts företagsspecifikt. GFFs utbildningar Under hösten kom en arkoffsetutbildning igång där en majoritet av deltagarna kom från medlemsföretag som är med i ESFprojekten för Stockholm och Östra Mellansverige. Ledarskapsutbildningen Certifierad Grafisk Ledare avslutades i januari. Reformarbete inom skolan 2010 har varit ett år med ett stort reformarbete inom skolans område införs en ny gymnasieskola, GY2011. De grafiska gymnasieutbildningarna, prepress och tryck, kommer att finnas inom ett helt nytt gymnasieprogram, Industriteknik. Det nya programmet är inte en fortsättning på det tidigare Industriprogrammet. Inom det estetiska programmet återfinns designutbildningarna. Medieprogrammet försvinner som enskilt gymnasieprogram. Några av skolorna uttrycker en oro för att eleverna inte skall hitta fram till de grafiska utbildningarna. Grafiska Yrkesnämnden har lämnat ett remissvar på lärlingsutredningens betänkande Lärling en bro mellan skola och arbetsliv. Yrkesnämnden anser att flera av förslagen är bra, men GFF/TU och GSfacket har skilda uppfattningar om huruvida lärlingen ska var anställd eller inte. KY/YHutbildning Av de inlämnade ansökningarna för fortsatta eller nya KY/YHutbildningar som gjordes under hösten har tryck och binderi blivit godkända för en fortsättning. Flera av formgivningsutbildningarna har inte fått godkänt. En av de nya grafiska YHutbildningarna är storformat på Xenter Botkyrka i Tumba. Samtliga KY/YHutbildningar finns samlade på

12 12 FÖRENINGSVERKSAMHET Branschföreningar och grupper Inom Grafiska Företagens Förbund verkar olika branschföreningar och grupper. De svarar främst för bransch och näringspolitiska frågor som berör delområden inom branschen. Det finns fem branschföreningar samt en förening för unga ledare, Futura. Inom förbundet finns också 11 kretsföreningar som är spridda över landet. SVERIGES GRAFISKA MEDIEFÖRENING Sveriges Grafiska Medieförening, SGM, är branschföreningen för tryckerier och prepressföretag. SGM, med nästan 400 medlemmar, är den största föreningen inom GFF. Föreningen har även drygt 30 leverantörer som associerade medlemmar. Inom föreningen finns en undergrupp, Etikettgruppen. SGM höll sitt årsmöte i Malmö i maj tillsammans med GFF. SGMs höstmöte ägde rum i oktober på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Temat för konferensen som samlade drygt 80 deltagare var Hur kan du få ut mer av ditt affärssystem?. Under dagen diskuterades bland annat ekonomiska, mänskliga och organisatoriska aspekter. Flera av föreläsarna framhöll betydelsen av balans mellan teknik, organisation, medarbetare och affärsmodell. Alltför ofta blir teknik och system dominerande. Om inte teknik och system tar hänsyn och anpassas till affärsmodell och organisation är risken mycket stor att effekten av det nya eller uppgraderade systemet inte alls blir som förväntat. En av drivkrafterna bakom utvecklingen av affärssystem är att det med rätt system finns möjlighet till rationaliseringar, kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster. Men det är också alldeles uppenbart att det krävs engagemang, styrning, kontroll och inte minst resurser hos företaget för projektledning om de uppsatta målen ska nås. Certifierad Grafisk Produktion Fokus för SGMs arbete under 2010 har varit att fortsätta driva och utveckla projektet Certifierad Grafisk Produktion, CGP, som startades Intresset för CGP har varit stort bland SGMs medlemmar. I januari genomfördes tre heldagsseminarier i Göteborg, Stockholm och Malmö om CGP. Dessa var att betrakta som komplement till och fördjupning av de seminarier som genomfördes Seminarierna samlade cirka 90 personer från totalt 41 företag. Projektet har även tagit fram en logotype som kan användas av de företag som certifierat sig. Ett marknadsföringsmaterial gentemot kunderna till branschen har tagits fram och distribuerats till en utvald målgrupp med syfte att sprida kännedom om fördelarna med ett CGPcertifierat tryckeri. Etikettgruppen Statistik om materialförbrukning samt försäljningsvärden från Etikettgruppens medlemmar sammanställs kvartalsvis och distribueras till medlemsföretagen inom Etikettgruppen. Denna statistik ger en detaljerad bild av branschens utveckling under det senaste decenniet. Från och med 2010 tas även ett index avseende materialpriser fram. Etikettgruppens vårmöte hölls på Djurö utanför Stockholm i maj

13 FÖRENINGSVERKSAMHET 13 och till höstmötet i Hjärnarp utanför Ängelholm samlades ett drygt 60tal medlemsföreträdare. Föredragen på mötena behandlade skilda områden, allt från omvärldsanalys och HDFlexo till upptäcktsresor. SVENSKA BOKBINDERIFÖRENINGEN Svenska Bokbinderiföreningen, SBI, har 66 fristående bokbinderier och tryckerier med binderiverksamhet samt 13 associerade leveransföretag som medlemmar. Förlagsträff I mars hölls den årliga Förlagsträffen. Den samlade cirka 200 personer, förlagsfolk, formgivare, fotografer, redaktörer, bokbindare och tryckare från hela Sverige för sedvanligt mingel på minimässan. De lyssnade bland annat till en intensiv debatt om kvalitetsbokbindning, linnetrådsbindning och användandet av träfritt papper i bokproduktioner enligt ISOstandarden Vår och höstmöte i SBI Vår och årsmötet genomfördes i april med studiebesök i Malmö. Totalt kom 25 deltagare. Studiebesöken gjordes på Förlagshuset Nordens Grafiska och på Holmbergs i Malmö. Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och dagen avslutades med en gemensam middag. SBIs höstmöte ägde rum i början av september på Sigtuna Stadshotell och samlade cirka 40 deltagare. Första dagen inleddes med studiebesök på Bofolder i Bredäng. SBIGolfen avgjordes på Sigtunabygdens GK medan övriga deltagare fick en guidad visning av Uppsala Universitetsbibliotek. De fick bland annat se den första boken som trycktes i Uppsala för 500 år sedan. Den årliga Förlagsträffen samlade cirka 200 personer och arrangerades på Grand Hotel i Stockholm. Under den andra dagens program med föreningsmöte informerades bland annat om aktuella frågor inom GFF och Svenskt Näringsliv. Nobelutställning För femte året i rad arrangerades Nobelutställningen, ett samarbetsprojekt mellan Nobelmuseet och SBI. Till årets projekt bjöds tyska bokbindare in. 17 tyska bokbindare tillsammans med 14 svenska kollegor från bokbindarmästareföreningen och Bokbindaregesällskapet deltog i utställningen. Bokbindarna hade bundit verk av 2009 års litteraturpristagare Herta Müller. Till vernissagen den 20 november kom ett hundratal besökare. Efter inledningstal minglade handbokbindareliten med intresserade bokvänner i Nobelmuseets vackra utställningslokal. Utställningen visades på Nobelmuseet på Stortorget i Gamla Stan i Stockholm fram till jul. SVENSKA KARTONGFÖRPACKNINGS FÖRENINGEN Svenska Kartongförpackningsföreningen, SK, är en branschförening inom GFF. Föreningens verksamhet ska främja medlemmarnas ekonomiska och tekniska intressen samt vara en mötesplats för medlemsföretagen. SK är medlem i European Cartonmakers Association (ECMA). Händelser under året Ett av föreningens kärnområden är utbildning. I samarbete med leverantörer har föreningen genomfört kurser i stansverktygets funktion samt materiallära för sammanlagt 75 deltagare. Det är föreningens uppfattning att det årligen behövs en branschdag. Nordisk Kartongdag genomfördes därför för andra året. Även denna gång deltog 35 personer från medlemsföretagen, associerade medlemmar och från den

14 14 FÖRENINGSVERKSAMHET danska systerorganisationen, Emballageindustrien. Dagen inleddes med att Ingela Stenson, United Minds, och Maria Wikström från GFF presenterade trendanalysen om pappersförpackningar ur ett konsumentperspektiv. Mötet utsåg en grupp med Maria Wikström som sammankallande med uppdraget Hur förmedlar vi pappersförpackningens fördelar på ett sätt som får en bred målgrupp att lyssna. Dagen avslutades med en paneldebatt om framtidens utmaningar. Medlemmar Vid årets utgång hade föreningen 10 ordinarie medlemmar. ÖVRIGA FÖRENINGAR Svenska Stämpelfabrikantföreningen Svenska Stämpelfabrikantföreningen, SSF, består av företag som tillverkar stämplar och klichéer. Föreningen har åtta medlemsföretag. SSF sammanställer statistik vilken visar försäljningen av olika stämpelkategorier vad gäller antal och pris samt ingående originalarbete. Årsmötet arrangerades den 2223 april i Karlstad. Efter årsmötet hos Nermans Grafiska fick deltagarna en guidning i lokalerna av Klas Nerman och VD Lars Jonsson. Studiebesök gjordes därefter hos grannen Tryckeri AB Knappen där VDn Anette Rhudin presenterade företaget och guidade deltagarna runt. Sedan följde en guidad visning av Nya WermlandsTidningen och möte med VDn och produktionschefen. Höstmötet 2010 hölls i Barcelona 711 oktober. Förutom sedvanligt höstmöte arrangerades studiebesök hos Contimark, Colops agent i Spanien och hos en av företagets kunder, Graficas Monistrol. Grafiska Industriföreningen i Stockholm (GIS) Sedan en tid tillbaka har GIS koncentrerat sig på möten med branschens huvudleverantörer. Under året träffade man vid tre olika tillfällen företrädare för offset och digitaltryck samt pap Frida Dahl, medlem i Futura, deltog på resan till StratforduponAvon och besökte där IPEXmässan.

15 FÖRENINGSVERKSAMHET 15 De vinnande bidragen i Svenska Screen och Specialtryckares förenings årliga affischprojekt hängdes och visades på Bruno Gallerian i Stockholm. persleverantörer. Dessa möten samlar, med föreningens mått mätt, en stor skara och leder inte sällan till en mycket bra och informativ informationsspridning. Årsmötet var inget undantag. Det förlades till GFFs lokaler med inbjudna gäster från digitaltrycksmarknaden. Årsmötet avslutades med en gemensam middag. Futura Futura är GFFs förening för unga ledare och har idag drygt 30 medlemmar. Föreningen vidareutbildar sina medlemmar i företagsledande frågor såsom teknik och ekonomi, vilket ofta sker genom studieresor och besök på företag både i Sverige och i Europa. I maj åkte tio av Futuras medlemmar till StratforduponAvon, Storbritannien, för en konferens om marknadsföring och försäljning. Konferensen anordnades av den europeiska organisationen Intergraf. Resan kombinerades med två dagars besök på IPEXmässan. I september anordnades ytterligare en resa, denna gång till München med maskinleverantören Océ. Förutom studieresorna har medlemmarna träffats vid två tillfällen i Sverige. Kvinnligt nätverk Sedan 2009 driver GFF ett nätverk för kvinnliga ledare bland medlemsföretagen. Tanken med nätverket är att föra samman kvinnliga chefer som vill utveckla och förbättra den grafiska industrin i Sverige. Syftet är att deltagarna ska kompetensutvecklas inom ämnen som ledarskap, marknad, teknik och den grafiska branschens utveckling. Under 2010 anordnades två träffar i nätverket, varav en i Stockholm i april och en i Göteborg i september. I Stockholm gjordes bland annat ett studiebesök på Papyrus. Vid träffen i Göteborg diskuterades screening, krävande samtal och branschens utmaningar. Då samlades femton deltagare för att knyta nya kontakter och vidareutveckla sina kunskaper. Kretsföreningarna GFF har elva kretsföreningar som är spridda över landet. Syftet med kretsföreningarna är att utgöra arenor för erfarenhetsutbyte lokalt och regionalt. Flera kretsföreningar är också aktiva inom området skola och näringsliv. Svenska Screen och Specialtryckares förening Svenska Screen och Specialtryckares förening, SSTF, hade vid årsskiftet totalt 75 medlemmar inklusive 24 associerade medlemmar. 17 företag är också medlemmar i GFF. SSTF bjöd för elfte året i rad in designelever från olika skolor för att delta i Affischprojektet. En namnkunnig jury valde ut tio affischbidrag (av totalt 58) för tryckning i 40 exemplar. Affischerna visades på Bruno Gallerian på Götgatan och i Antalis butik i Stockholm. Reprografi förbundet GFF utför kansliarbete för Reprografiförbundet, RE, som samlar företag verksamma inom tryck, digitalt tryck, kopiering, storformat i färg, dokumenthantering, projektnätverk med mera.

16 16 BOKSLUT Resultaträkning Intäkter och kostnader under året samt den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultaträkning och balansräkning för förbundet och dess dotterbolag Grafiska Företagens Service AB. Moderföretaget Koncernen Belopp i Kkr INTÄKTER Medlems och serviceavgifter Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Nedskrivning av aktier i dotterbolag Utdelning på värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Realisationsvinst/förlust Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Förändring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

17 BOKSLUT 17 Balansräkning Noter till bokslut Not 1 INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Koncernen Not 2 VÄRDEPAPPER Antal Bokfört Börsvärde Orealiserat aktier värde resultat Ericsson B ABB Ltd Autolink Inc Depository Receipt Avanza AB Atlas Copco AB Scania B Clas Ohlsson AB Assa Abloy AB Astra Zeneca Kinnevik TeliaSonera Sandvik AB Skanska B Alfa Laval AB Ratos B SHB A Swedbank A Husqvarna B Asian Growth F (CAF) Meda EB Securitas AB Hennes & Mauritz B SKF B Summa värdepapper Belopp i Kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar koncernföretag Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättningar Moderföretaget Koncernen Not 3 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Bundna Fria Årets KONCERNEN reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Förskjutningar mellan bundet och fritt Årets resultat Belopp vid årets utgång Kapital Konflikt Årets MODERFÖRETAGET behållning ers.fond resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 18 STYRELSE & REVISORER Styrelse Ordförande Göran Gustafsson StrokirkLandströms AB, Lidköping 1e vice ordförande Peter Granborn SCA Packaging Sweden AB, Värnamo 2e vice ordförande Ulrik Wehtje BBAB Media AB, Malmö Övriga ledamöter Björn Anderson, Intellecta Infolog AB, Solna Michael Bolin, Eson Pac AB, Veddige Tor Dahlskog Tetra Pak Packaging Material Lund AB, Lund Hans Engström Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm Catarina Karlsson Aller Tryck AB, Helsingborg Leif Lindskog Unigraphics AB, Borås Anders Nilsson Gamleby Screentryck AB, Gamleby LarsGöran Nyberg Edita Västra Aros AB, Västerås Max Ohlsson Förlagshuset Nordens Grafiska AB, Malmö Ravindra Parasnis, Stora Enso Packaging AB, Jönköping LenaLiisa Tengblad, Grafiska Företagens Förbund, Stockholm ClaesGöran Wigstrand Å & R Carton Lund AB, Lund Adjungerad Jonas Brännerud Elanders Sverige AB, Mölnlycke Foto: Ryno Quantz Bakre raden fr.v: Hans Engström, Anders Nilsson, Catarina Karlsson, Peter Granborn och Jonas Brännerud. Mittenraden fr.v: LarsGöran Nyberg, LenaLiisa Tengblad och Göran Gustafsson. Främre raden fr.v: Ulrik Wehtje, ClaesGöran Wigstrand och Max Ohlsson. Saknas: Björn Andersson, Michael Bolin, Tor Dahlskog, Leif Lindskog och Ravinda Parasnis Revisorer Ordinarie Stefan Älgne, Stockholm (auktoriserad revisor) Erik Mauritzon, Åtta.45 Tryckeri AB, Solna Suppleanter Gunilla Wernelind, Stockholm (auktoriserad revisor) Mikael Gillhög, Wassberg & Skottetryck AB, Stockholm

19 HÄR NÅR DU OSS 19 Foto: Ryno Quantz Bakre raden fr.v: Britt Ahlgren, Leena Mattsson, Maria Wikström, Gunnar Dahlgren, Carina Gisler, Henrik Rosengren och Kaj Flick. Andra raden fr. v: Christina Villa, Jan Bergman, LenaLiisa Tengblad, Hans Johansson och Maria Blomgren. Längst fram: Martina Nicklasson och Eva Gustafsson. Saknas på bilden: Göran Johansson, Rikard Sörensson och Dan Wennergren. HÄR NÅR DU OSS Huvudkontor Karlavägen 108 Box 24184, Stockholm Tel Fax Epost Webbplatser grafiska.se powerofprint.se Regionkontor Malmö Jörgen Kocksgatan 1B Box 186, Malmö Tel Fax Göteborg Södra Hamngatan 53 Box 404, Göteborg Tel Fax Jönköping Skolgatan 4 Box 445, Jönköping Tel Fax Stockholm Karlavägen 108 Box 24184, Stockholm Tel Fax Regionindelning Malmö: Blekinge län, Kronobergs län, Skåne län Göteborg: Hallands län, Värmlands län, Västra Götalands län Jönköping: Jönköpings län, Kalmar län, Södermanlands län, Örebro län, Östergötlands län Stockholm: Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län.

20

Verksamheten 2011 Grafiska Företagens Förbund

Verksamheten 2011 Grafiska Företagens Förbund Verksamheten 2011 Grafiska Företagens Förbund Med branschföreningarna Sveriges Grafiska Medieförening, Svenska Bokbinderiföreningen, Svenska Kartongförpackningsföreningen och Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Energibranschens Förhandlings- och Arbetsgivarservice i Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning Org.nr Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 Org.nr.

Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning Org.nr Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 Org.nr. Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 3 Flerårsöversikt 2014 2013 Nettoomsättning 6 023 281 2 968 661 241 640 5 916 996 Resultat efter finansiella poster -732 419 116 778-62 504-408 493 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer