Till Regeringen. Jag söker tjänsten som ordfördnde 1 Högsta domstolen f2e1-2015).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Regeringen. Jag söker tjänsten som ordfördnde 1 Högsta domstolen f2e1-2015)."

Transkript

1 MIN BAKGRUND M.M. Jag söker tjänsten som ordfördnde 1 Högsta domstolen f2e1-2015). Till Regeringen 1 i frågor som berör domstolens prejudikatbildning. farande utnämndes jag till ordförande på avdelning och har verkat som sådan fr.o.m. engagerat mig rättsvetenskapligt på samma sätt som tidigare. Jag har således fortlö och Sverige opponerat på ytterligare några doktorsavhandlingar. Mitt författarskap Såvitt gäller mina sidoaktiviteter under de senare åren kan nämnas att jag har fortsatt den förra ansökningen (5-2011). olika sammanhang kommit att hålla föredrag om Högsta domstolens verksamhet och doaktiviteter som beskrevs i den förra ansökningen har fortgått, men jag har delvis pande medverkat i många olika rättsvetenskapliga sammanhang, bl.a. harjag i Norge Beträffande min bakgrund och mina meriter för tiden före år 2011 hänvisar jag till september dragit ned på dem. Sedan jag tillträdde som avdelningsordförande har jag ofta och i nografi (Betalning, 2014, 856 sidor, som tillsammans med de tidigare monografierna har resulterat i artiklar, nya upplagor av tidigare utgivna böcker samt en större mo Kvittning och Preskription bildar en trilogi över penningkravsrätten). Även övriga si Efter kallelse tillträdde jag som justitieråd 1januari 2008, och efter ett ansökningsför

2 2 KVALIFIKATIONER FÖR DEN SÖKTA TJÄNSTEN Arbetet som ordförande i domstolen består av två delar. Den ena är att leda arbetet på en av domstolens avdelningar. Därutöver tillkommer det som har att göra med att ordförandén också är domstotschef. Vad som krävs för att vara avdelningsordförande har jag tillägnat mig under de nu snart fyra år som har gått sedan jag tillträdde som sådan. Jag har funnit mig väl till rätta i rollen och tror att sättet att leda avdelningen är uppskattat av de flesta, även om min vilja att åstadkomma pre]udikatnytta nog ibland kan uppfattas som ford rande och drivande. Utöver att leda avdelningsarbetet har jag tagit ett särskilt ansvar för en mer strategisk planering av prejudikatbildningen genom att jag har ansvarat för s.k. praxismöten med externa intressenter av skilda slag. Beträffande arbetet som domstolschef vill jag framhålla följande. Den nuvarande ordföranden lät snart efter sitt tillträde bilda en ledningsgrupp i vilken jag som avdelningsordförande har ingått och ingår. 1 övrigt deltar kanslichefen, den administrative direktören och de två beredningscheferna, Gruppen sammanträder någon eller några gånger i månaden. 1 anslutning till vartannat möte sammanträffar gruppen med de fackliga representanterna. Jag är från bla. arbetet i ledningsgruppen väl förtrogen med den inre organisationen och med hur verksamheten leds genom olika befattningshavare. När det gäller erfarenheter av betydelse för uppgiften att som ordförande leda dom stolens inre arbete är jag som redogjordes för i den förra ansökningen från m[tt tidi gare yrkesverksamma liv van vid att arbeta i projektform tillsammans med andra i ett team. Det har i regel kommit an på mig att leda sådana övningar. Som också besk revs 1 ansökningen är jag från min tid som advokat en van mötesordförande, bl.a. som ordförande i Advokatsamfundet.

3 3 Beträffande mina personliga egenskaper av betydelse för det inre administrativa ar betet kan sägas att jag tror att jag har en naturlig auktoritet men är samtidigt lyss nade och har lätt för att uppfatta vad andra menar. Om det går så vill jag få min om givning att förstå vad de ska göra utan någon detaljerad instruktionsgivning, och jag använder gärna humorn som instrument. Jag kan skilja stort från smått och driver inga frågor för sakens egen skull, men jag är tydlig med min åsikt när jag finner an ledning att uttrycka den och jag kan vara både stark och obekväm för andra om det behövs. Jag kan ibland ha svårt att mobilisera engagemang för detaljfrågor men har då desto lättare för att delegera dessa. När det gäller ordförandens externa arbetsuppgifter finns det beträffande tidigare erfarenheter anledning att åter särskilt framhålla rollen som ordförande i Advokat samfundet, som jag har representerat såväl nationellt som internationellt. Mångårig förhandlingserfarenhet kan kanske också ha viss betydelse. Angående mina kvalifikationer övrigt när det gäller representerande aktiviteter kan framhållas att jag inte har några svårigheter att hålla anföranden, delta i debatter, skriva artiklar, låta mig intervjuas eller på annat sätt företräda ett samhällsintresse av det slag som en högsta domstol är ett uttryck för. Jag är inte rädd för att synas, men jag har inget personligt behov av att göra det. Möjligen är det en kvalifikation att jag är en förhållandevis etablerad rättsvetenskap hg debattör. På mina specialområden har jag också med tiden fått en viss auktoritet som rättsvetare. Avslutningsvis vill jag beträffande kvalifikationsfrågan tillfoga några reflektioner. Ar betet som domstoischef i Högsta domstolen skiljer på olika sätt sig från arbetet som domstolschef i hovrätter och tingsrätter. Det har att göra med att Högsta domstolens uppgift främst går ut på prejudikatbildning. Domstolens goda anseende och därmed rättsordningens legitimitet främjas av att ordföranden fullt ut deltar i den prejudikatbildande verksamheten och har ställning som respekterad jurist. Genom det får ord-

4 SKÄL FÖR ANSÖKNINGEN kostat tid och energi. också att jag genom att ha varit avdelningsordförande och hat deltagit 1 lednings hang. Den speciella domstolschefsroll som det här rör sig om bör således utgå från föranden också god grund att stå på när domstolen ska företrädas 1 olika samman dömandet. Men eftersom ordförandeuppdraget kräver även annat och mer ställer gruppen inte behöver räkna med någon egentlig omställningsperiod, som skulle ha 4 Jag har varit väj tillfreds med att leda det dömande arbetet på en av domstolens två mig både skickad för och har lust till rollen som ordförande i Högsta domstolen. så att handläggningstiderna har kunnat förkortas, dels så att justitiesekreterarnas tid gett mening åt arbetet. avdelningsordförande haft möjlighet medverka i det hänseendet på ett sätt som har det särskilda krav på arbetskapacitet. Jag tror mig ha sådan kapacitet. Det underlättar omorganisationer de senaste åren. Det har lett till påtagliga effektivitetsvinster, dels avdelningar. Prejudikatbildningen är trots allt mitt främsta intresse, och jag har som genom bl.a. mitt deltagande i ledningsgruppen, och jag känner ett ansvar för att den berört såväl justitiesekreterarna som domstolssekreterarna. Jag har varit involverad tionen. Från den synpunkten faller det sig naturligt för mig att ta över stafettpinnen utvecklingsbehov. kan i större utsträckning allokeras till de dispenserade målen. Omorganisationen har Emellertid har ordningen för målhanteringen förändrats genom förhållandevis stora Om inte pensionsåldern höjs kommer jag att gå i pension sommaren Det är en nya organisationen under de närmaste åren kan konsolideras, även om jag ser vissa ligt min mening en lagom horisont för att fullfölja och säkerställa den nya organisa när den nuvarande ordföranden avgår. Utan att säkert veta tror jag att jag hos mina kollegor har stöd för det. Men jag vill inte sticka under stol med att jag på ett mer övergripande plan känner

5 5 Rättsstatliga frågor har alltid engagerat mig, och att få representera en av rättssta tens viktigaste institutioner är en utmaning som jag inte kan låta bli att söka upp och med entusiasm kommer att åta mig om så skulle bli fallet, även om det kommer att bli för en så kort tid som drygt två år. REFERENSER Jag åberopar de yttranden som inhämtades med anledning av den förra ansökningen. Därutöver åberopar jag som referens Högsta domstolens nuvarande ordförande, ju stitierådet Marianne Lu ndius. Hennes adressuppgifter förutsätts va ra kända. Stockholm den 26 m Kontaktuppgifter m m ri Adress: Mejladress:

6 & kh7 Till Regeringen. 1 DOM i,.den Jag söker tjänsten som avdelningsordförande 1 Högsta domstolen (5/2011). BAKGRUND OCH MERITER Beträffande huvudlinjema rörande min utbildning och bakgrund samt nu fortiöpan dé sidouppdrag hänvisas till den information om mig som finns på Högsta domstolens hemsida fbiläggs). 0 C Bortsett från dels att jag på deltid varit adjungerad professor 1 sex år (se bilagati), dels min nuvarande tjänst som justitleråd, har jag inte haft någon anställning sedan slutet av 1970-talet. Därför beskriver jag i mer allmänna ordalag vad jagsysslat med innan jag började i Högsta domstolen. Min advokatverksamhet kan indelas i fem delar. Den första delen gäller Mst)ösning, huvudsakligen som sakförare (främst affärstvister l domstolar och skiljeförfaranden, men också andra måltyper innefattande en del för svararuppdrag, bl a 1 den s k Prosolviarättegången 1 Göteborg) och sk!ijeman (främsti Inhemska tvister men också i internationella; det har rört sig om 3 10 uppdrag om. året sedan senare delen av 1980-talet, varav ett betydande antal som ordförande) men också som medlare. Tvistlösningsuppdragen kom under den senare delen av min verksamhet att bli den dominerande delen av min verksamhet.

7 tad mot ett bolag) eller mer affärsinriktad rådgivning (såsom styrelseuppdrag; under (såsom framförhandlandet av ett skeppsbyggnadskontra kt eller en företagsöverlåtel se), strategisk Juridisk rådgivning (t ex inför en börsintroduktion eller en privatisering av ett statsägt botag eller med anledning av en mer Ingripande förundersökning rik Den andra delen gäller affärsiuridisk rådgivning. Det kunde röra affärsförhandlingar börsnoterade fastighetskoncernen Avena). Jag har också haft uppdrag som verksam utredare och sedan som awecklare i egenskap av likvidator). Vidare har jag inte säl ca 18 miljarder kr samt som styrelseledamot i Securum). Hit hör också rådgivnings- ( Den tredje delen gäller!nsoivenshanterjijg Det har främst rört sig om uppdrag som ( Den fjärde delen utgörs av blandade ad hoc-uppdrag, Det har rört sig om uppdrag ligen udda slag (såsom fallet med det börsnoterade Trustor, där jag först verkade som gen Njord, Svenska Kredit och International Credit; dessa konkurser innefatta rörel lingstiden understeg i inget fall 15 år) men även Inom andra sektorer (såsom den sen i början på 1990-talet). (begränsat till en del), Consafe och Kihiberg) och finans (bl a de tre försäkringsbola sedrift i form av aweckling av återförsäkrlngsbestånd under mycket lång tid, aweck vande banker i det börsnoterade flnansbolaget Gamlestaden med en kreditportfölj på konkursförvaltare i mycket stora konkurser, huvudsakligen inom shipping fbi a Sahlén granskningsman enligt aktiebolagslagen, oftast i börsnoterade bolag), Ibland av täm bli stormig (ganska frekvent). 1 några fall har jag varit boutredningsman 1 större dödsbon. Många uppdrag har gått ut på utredning i en eller annan form (främst 1 form av som bo!agsstönimoordförande 1 börsnoterade bolag, särskilt när stämman förväntats ( hetsavvecklare l andra former tt ex såsom styrelseordförande på uppdragav 14 långi-. uppdrag i olika former (bl a såsom rådgivare till Rankstödsnmnden under finanskri tigaste undantaget). sentligen på mer speciella ad hoc-uppdrag (engagemanget i Stena-sfären var det vik- ( flera decennier var jag engagerad i Stena-sfären, bla såsom medlem 1 det övergipan de sfärrådet och ledamot i koncernmäderbolagsstyrelser). Här inriktade jag mig vä 2

8 3 Ian anlitats för att på olika sätt kvalitetssäkra större uppdrag där någon annan advo katbyrå haft huvudansvaret. En annan uppdragstyp har gått ut på att som rättssak kunnig avge rättsutlåtande eller att uppträda som expert inför en internationell skil jenämnd eller en utländsk domstol. Till detta kommer en rad udda specialuppdrag (såsom t ex förvaltare av en globalbegränsningsfond enhig sjölagen). Det kan här tilläggas ett en filosofi har varit att i betydande utsträckningta på mig speciella och unika uppdrag för att skapa variation i arbetet. ( 1111 min advokatverksamhet bör slutligen hänföras engagemanget i advokatsamfun det. Utöver att jag varit ledamot avstyrelsen, de sista åren som ordförande, vill jag här nämna utbildningsverksamhet avseende såväl advokatexamen som fortbildning. Till ordförandeskapet som omfattningsmässigt kan sägas svara mot % av en heltid (varierande beroende på omständigheterna) hör också ett visst mått av all mänrepresentatlon (ambassadörskap), såväl nationellt som internationellt Ifarm av bl a föredrag och deltagande i olika seminariet. Utöver advokatverksamheten har jag engagerat mig 1 ett antal sido verksamheter av olika slag. Den viktigaste av mina sidoverksamheter gäller rättsvetenskaplig forskning. Mina akademiska merfter och min skriftliga produktion är översiktligt beskriven i den när slutna bilagan. Därutöver har jag fortlöpande medverkat i olika rättsvetenskapliga seminariet, inte bara som deltagare utan ofta som föredragshållare, inledare, mode ( rator eller 1 någon mer aktiv egenskap. Jag har varit handledare på såväl grundutbild nings som forskarnivå och varit såväl opponent som ledamot av betygsnämnd på ett antal doktorsdlsputationer. Därtill har jag varit sakkunnig i ett antal tillsättningsären den liksom utredare i utbildningsfrågor. Det kan också nämnas att jag efter Torgny Håstad tagit över ansvaretför att leda SM 1 Juridik (en tävling i sakförarforrn mellan de juridiska fakulteterna, vars final avhålls 1 HD inför med fem justitieråd som jury).

9 4 En annan sldoverksamhet kan sägas gå ut på ett allmänt samhällsengagemang, vis serligen med huvudsaklig inriktning på juridik 1 en eller annan form men också mer allmänt (allt från demokratifrågor 1 vid mening till jakt- och naturfrågor). Utöver sty retseuppdrag 1 föreningar och liknande (Jag nöjer mig här med att hänvisa till de nu pågäende uppdrag som framgår av bilagan) handlar det om att hålla föredrag i olika sammanhang, delta i debatter (ibland som moderator) oh 1 viss mån skriva artiklar. Ytterligare en sida som kan hänföras hit går ut på utbildning (utöver vad som rör Ad vokatsamfundet och universitetsvärlden). Det handlar främst om att vara kursledare för kurser 1 juridik anordnade av olika utbildningsföretag. Jag har emellertid också engagerat mig i skiljemannautbildning av unga jurister. Utbildningsverksamheten har inte varit strikt begränsad till juridiska ämnen; jag har också hållit kurser och föredrag 1 mer allmänna ämnen, såsom retorik. Nämnas kan också att jag i olika sammanhang haft rollen som mentor. På förfrågan om mitt intresse för deltagande i lagstiftningsarbete har jag lämnat be skedet att mitt rättsvetenskapliga författarskap kommer före. Jag har dock deltagit 1 de statliga utredningar som framgår av bilagan och har därtill haft i specialuppdrag att snabbutreda och föreslå en nyfäretagsform för icke vinstsyftande företag (mitt förslag blev att det inte behövdes en ny företagsform utan att aktiebolaget kunde fungera med införandet av vissa tiiläggsbestämmelser; så blev det också). Därutöver har jag i olika roller deltagit i Advokatsamfundets remissarbete. KVALIFIKATiONER FÖR DEN SÖKTA TJÄNSTEN Verksamheten 1 Högsta domstolen är speciell och min tjänstgöringstid i domstolen är möjligen något kort för den sökta tjänsten, nien jag tror att den är tillräcklig för att jag skall ha fått den erfarenhet av och kunskap om domstolen som krävs för att kunna utföra ett gott arbete som avdelningsordförande. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag ärbetet med projekt tillsam mans med andra i ett team (en process, en konkurs, en utredning, en avtalsför

10 Jens verksamhet. t arbete. många åren naturlig ledarställning i den advokatbyrå där jag verkade. De konkurser jag således fungerat som ordförande l olika styrelser, suttit ordförande i ett stort an tal skiljeförfaranden och regelbundet verkat som stämmoordförande. Jag hade under Jag är en van mötesordförande. Utöver att ha haft uppgiften som projektiedare har sammanhang).det har i regel kommit an på mig att leda dessa projekt. hat,dling, etc; 1 vissa sammanhang har det dock förekommit arbetsledning i större.5 stå liningstagandet att söka tjänsten som avdelningsordförande. och kvalitetssäkra den process som i bästa falla leder fram till att ett värdefullt preju Ordföranden på den dömande avdelningen hr ett särskilt ansvar för att effektivisera de kunna biträda ordföranden i den mån det skulle finna ett behov av det. så min tro att jag har arbetskapacitet för att utöver arbetet som auelningsordföran-. Q min rättsvetenskapliga förankring kan vara av betydelse i det hänseendet. Det är ock fundet, bör komma väl till pass. Även mitt engagemang i rättsstatliga frågar liksom de!ningsordföranden biträdet. Jag föreställer mig att jag kan komplettera ordföran den på ett bra sätt, där mina erfarenheter, inte minst som ordförande 1 advokatsam gör att jag tror mig kunna verka Tegitimitetsfärstärkande med avseende på donsto Mina erfarenheter och, min kompetens samt min förankring 1 vida kretsar av jurister 1 den mån ordföranden 1 Högsta domstolen behöver assistans är det naturligt att av SKÄL FÖR ÄNSÖKNINGEN fungerade jag i regel som ordförande i det kollegiet. Jag är van att leda och fördela ( (och dessutom ett stort antal ytterligare jurister engagerade), och när så var fallet dikat. Setydetsén av det och den utmaning som ligger däri har varit bestämmande för som Jag har verkat 1 var i regel av den storleken att flera förvaltare var förordnade

11 6 Det har emellértid inte varit självklart för mig att söka tjänsten som avdelningsordfö rande. För det första känns det något förmätet. För det andra innebär ett avdelnings ordförandeskap att rollen som referent går förlorad. Jag har uppskattat att såsom réfererft ha ett särskilt ansvar för hur avgörandet ska utformas. Öch i princip ska en ordförande Inte vara referent. Men med ambitionen att på bästa sätt verka för Högs ta domstolens prejudikatbuldande uppgift kommer jag 1 längden förmodligen att kun na åstadkomma mer som ordförande på avdelning än som nenig ledamot. REFERENSER När det gäller referenser vill jag framhålla att naturen av min verksamhet har innebu rit dels att jag sedan slutet av 1970-talet Inte haft någon chef (undantaget utgörs i så fall av åren i Högsta domstolen), dels att jag har haft förhållandevis kortvariga yrkes relationer med oerhört många personer. Det gäller då särskilt klientsidan. Beträffan de mina uppdrag som sakförare har jag inte haft någon egentlig hemmadomstol ; uppdragen har varit spridda. Jag kan därför (med något undantag) inte hänvisa till någon enskild domare som jag uppträtt mer frekvent inför. Vissa personer tillhörlga olika juristkategorier har jag dock i olika roller haft mer fortgående och upprepade kontakter med. Några av dessa är: F d justitierådet Johan Munck Förutom att Johan Munck var ordförande i Högsta domstolen under mina första två år där har vi under åren samarbetet i olika skiljeförfaranden m m, Innefattande att jag ettantal gånger pro cessat med Johan Munck somdomare eller skiljeman. cs F d justitlerådet Torgny Håstad Förutom att Torgny Håstad var ledamot av Högsta domstolen under mina första tre år där har vi under åren haft kontakt med varandra i bl a rättsveténskaplfga sammanhang och i samband med ge mensamma kurser.

12 Advokaten Axel Calissendorff. När Axel Calissen dorff var ordförande i Sveriges advokatsamfund var jag först ledamot och sedan vice Mejladress: tat 1 bl a min egenskap av styrelseordförande 1 samfundet. Advokaten Anne Bamberg Med Anne Ramberg, såsom varande generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, har.jag samarbe Adress: _._J:::D; St a nds 7 Tel: Personnurnmer: t Kontaktuppiifterm m Stockholm den Y A-1ij också korsats i många andra sammanhang. 0 Advokaten Claes Lundblad 1.En avde advokater jag åren i olika sammanhang haft många yrkesmässiga kontakter av olika slag. 0 Advokaten Lars Edlund1 Med Lars dlund harjag under ordförande. Vi har därutöver haft yrkesmässiga kontakter 1 olika sammanhang. under årenförhållandevis ofta mött på motsidan är Claes Lundbiad. Våra vägar har.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 december 2011 Ö 4049-10 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokaterna MB och AE MOTPART TeliaSonera

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4586-14 KLAGANDE Legislatio Juridik AB i likvidation i konkurs, 556836-1462 Likvidator: Advokat A F MOTPART N B Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 oktober 2016 Ö 180-16 KLAGANDE ML SAKEN Inträde i Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds styrelse,

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 4261-09 KLAGANDE AA Ombud: Jur.kand. FW MOTPART Goutera AB, 556605-4598 Vretvägen 13 142 43 Skogås Ombud: Advokat POJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2014 Ö 5861-13 KLAGANDE Independent Finans AB:s konkursbo, 556117-6560 MOTPART Peab AB (publ), 556061-4330 260 92 Förslöv

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2013 Ö 3507-12 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten AG Ombud: Advokat HA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2003 Ö 2014-02 KLAGANDE NCC Aktiebolag, 556034-5174, Vallgatan 3, 170 80 SOLNA Ombud: advokaten C. Z. MOTPARTER 1. L. H. 2. L.

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, Box Örebro

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, Box Örebro Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 1806-09 KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, 556476-2424 Box 219 701 03 Örebro Ombud: Advokat AS MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2013 T 3506-12 KLAGANDE OCH MOTPART 1. NA 2. LA 3. VA Ställföreträdare för 1 3: HA Ombud för 1 3: Advokat EM KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 T 1390-12 KLAGANDE Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 846001-4353 Box 1146 111 81 Stockholm Ombud: M B Samma adress MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: jur. kand. Ann Andersson Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Norra Drottninggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2009 Ö 3639-08 KLAGANDE U-dal 1 Kommanditbolag, 969704-5301 c/o AB Yellow Göteborg 401 84 Göteborg Ombud: Advokat MT och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2008 Ö 2162-07 KLAGANDE Staten genom Banverket, Östra banregionen Projektenheten Box 1070 172 22 Sundbyberg Ombud: Advokaterna

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND SvERIGEs ADVOKATSAMFUND Ändringar av Sveriges advokatsamfunds stadgar i anledning av inrättandet av Konsumenttvistnämnden Advokatsamfundet har som redovisats ovan fattat beslut om ändring av stadgarna.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2010 Ö 623-09 KLAGANDE UL MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, 757200-6885 c/o Advokat PF 2. Stiftelsen Deutsche

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 december 2004 Ö 3234-04 KLAGANDE MR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten KR MOTPART ABS Ombud: jur. kand. MT SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 T 1462-06 KLAGANDE MS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat BS MOTPART Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 april 2009 T 4750-07 KLAGANDE J.O. Forsbergs Reservdelar AB, 556231-0713 Box 283 573 23 Tranås Ombud: Advokat JK MOTPART Sparbanken Alingsås,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 mars 2003 Ö 1839-02 KLAGANDE Göteborgs-Posten Nya AB, 556000-6966, 405 02 GÖTEBORG Ombud: advokaten G. K. MOTPART Riksåklagaren SAKEN

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 1738-12 KLAGANDE Liberala Tidningar i Mellansverige AB, 556729-0191 Box 3 721 03 Västerås Ombud: Advokat UB och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund 1. Allmänt 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2003 Ö 2436-02 KLAGANDE J.D. MOTPARTER 1. Esselte Datafinans AB, 105 24 STOCKHOLM Ombud: Intrum Justitia Sverige AB, Box 41,

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2007 T 1839-04 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag, 556053-0841 106 35 Stockholm Ombud: Advokat MJ MOTPART HS Ombud: Jur

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juni 2008 Ö 1383-05 KLAGANDE CW Ombud: Advokat MU MOTPART Estate of HGM Ställföreträdare: CM SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2012 Ö 123-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART PB SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer