Till Regeringen. Jag söker tjänsten som ordfördnde 1 Högsta domstolen f2e1-2015).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Regeringen. Jag söker tjänsten som ordfördnde 1 Högsta domstolen f2e1-2015)."

Transkript

1 MIN BAKGRUND M.M. Jag söker tjänsten som ordfördnde 1 Högsta domstolen f2e1-2015). Till Regeringen 1 i frågor som berör domstolens prejudikatbildning. farande utnämndes jag till ordförande på avdelning och har verkat som sådan fr.o.m. engagerat mig rättsvetenskapligt på samma sätt som tidigare. Jag har således fortlö och Sverige opponerat på ytterligare några doktorsavhandlingar. Mitt författarskap Såvitt gäller mina sidoaktiviteter under de senare åren kan nämnas att jag har fortsatt den förra ansökningen (5-2011). olika sammanhang kommit att hålla föredrag om Högsta domstolens verksamhet och doaktiviteter som beskrevs i den förra ansökningen har fortgått, men jag har delvis pande medverkat i många olika rättsvetenskapliga sammanhang, bl.a. harjag i Norge Beträffande min bakgrund och mina meriter för tiden före år 2011 hänvisar jag till september dragit ned på dem. Sedan jag tillträdde som avdelningsordförande har jag ofta och i nografi (Betalning, 2014, 856 sidor, som tillsammans med de tidigare monografierna har resulterat i artiklar, nya upplagor av tidigare utgivna böcker samt en större mo Kvittning och Preskription bildar en trilogi över penningkravsrätten). Även övriga si Efter kallelse tillträdde jag som justitieråd 1januari 2008, och efter ett ansökningsför

2 2 KVALIFIKATIONER FÖR DEN SÖKTA TJÄNSTEN Arbetet som ordförande i domstolen består av två delar. Den ena är att leda arbetet på en av domstolens avdelningar. Därutöver tillkommer det som har att göra med att ordförandén också är domstotschef. Vad som krävs för att vara avdelningsordförande har jag tillägnat mig under de nu snart fyra år som har gått sedan jag tillträdde som sådan. Jag har funnit mig väl till rätta i rollen och tror att sättet att leda avdelningen är uppskattat av de flesta, även om min vilja att åstadkomma pre]udikatnytta nog ibland kan uppfattas som ford rande och drivande. Utöver att leda avdelningsarbetet har jag tagit ett särskilt ansvar för en mer strategisk planering av prejudikatbildningen genom att jag har ansvarat för s.k. praxismöten med externa intressenter av skilda slag. Beträffande arbetet som domstolschef vill jag framhålla följande. Den nuvarande ordföranden lät snart efter sitt tillträde bilda en ledningsgrupp i vilken jag som avdelningsordförande har ingått och ingår. 1 övrigt deltar kanslichefen, den administrative direktören och de två beredningscheferna, Gruppen sammanträder någon eller några gånger i månaden. 1 anslutning till vartannat möte sammanträffar gruppen med de fackliga representanterna. Jag är från bla. arbetet i ledningsgruppen väl förtrogen med den inre organisationen och med hur verksamheten leds genom olika befattningshavare. När det gäller erfarenheter av betydelse för uppgiften att som ordförande leda dom stolens inre arbete är jag som redogjordes för i den förra ansökningen från m[tt tidi gare yrkesverksamma liv van vid att arbeta i projektform tillsammans med andra i ett team. Det har i regel kommit an på mig att leda sådana övningar. Som också besk revs 1 ansökningen är jag från min tid som advokat en van mötesordförande, bl.a. som ordförande i Advokatsamfundet.

3 3 Beträffande mina personliga egenskaper av betydelse för det inre administrativa ar betet kan sägas att jag tror att jag har en naturlig auktoritet men är samtidigt lyss nade och har lätt för att uppfatta vad andra menar. Om det går så vill jag få min om givning att förstå vad de ska göra utan någon detaljerad instruktionsgivning, och jag använder gärna humorn som instrument. Jag kan skilja stort från smått och driver inga frågor för sakens egen skull, men jag är tydlig med min åsikt när jag finner an ledning att uttrycka den och jag kan vara både stark och obekväm för andra om det behövs. Jag kan ibland ha svårt att mobilisera engagemang för detaljfrågor men har då desto lättare för att delegera dessa. När det gäller ordförandens externa arbetsuppgifter finns det beträffande tidigare erfarenheter anledning att åter särskilt framhålla rollen som ordförande i Advokat samfundet, som jag har representerat såväl nationellt som internationellt. Mångårig förhandlingserfarenhet kan kanske också ha viss betydelse. Angående mina kvalifikationer övrigt när det gäller representerande aktiviteter kan framhållas att jag inte har några svårigheter att hålla anföranden, delta i debatter, skriva artiklar, låta mig intervjuas eller på annat sätt företräda ett samhällsintresse av det slag som en högsta domstol är ett uttryck för. Jag är inte rädd för att synas, men jag har inget personligt behov av att göra det. Möjligen är det en kvalifikation att jag är en förhållandevis etablerad rättsvetenskap hg debattör. På mina specialområden har jag också med tiden fått en viss auktoritet som rättsvetare. Avslutningsvis vill jag beträffande kvalifikationsfrågan tillfoga några reflektioner. Ar betet som domstoischef i Högsta domstolen skiljer på olika sätt sig från arbetet som domstolschef i hovrätter och tingsrätter. Det har att göra med att Högsta domstolens uppgift främst går ut på prejudikatbildning. Domstolens goda anseende och därmed rättsordningens legitimitet främjas av att ordföranden fullt ut deltar i den prejudikatbildande verksamheten och har ställning som respekterad jurist. Genom det får ord-

4 SKÄL FÖR ANSÖKNINGEN kostat tid och energi. också att jag genom att ha varit avdelningsordförande och hat deltagit 1 lednings hang. Den speciella domstolschefsroll som det här rör sig om bör således utgå från föranden också god grund att stå på när domstolen ska företrädas 1 olika samman dömandet. Men eftersom ordförandeuppdraget kräver även annat och mer ställer gruppen inte behöver räkna med någon egentlig omställningsperiod, som skulle ha 4 Jag har varit väj tillfreds med att leda det dömande arbetet på en av domstolens två mig både skickad för och har lust till rollen som ordförande i Högsta domstolen. så att handläggningstiderna har kunnat förkortas, dels så att justitiesekreterarnas tid gett mening åt arbetet. avdelningsordförande haft möjlighet medverka i det hänseendet på ett sätt som har det särskilda krav på arbetskapacitet. Jag tror mig ha sådan kapacitet. Det underlättar omorganisationer de senaste åren. Det har lett till påtagliga effektivitetsvinster, dels avdelningar. Prejudikatbildningen är trots allt mitt främsta intresse, och jag har som genom bl.a. mitt deltagande i ledningsgruppen, och jag känner ett ansvar för att den berört såväl justitiesekreterarna som domstolssekreterarna. Jag har varit involverad tionen. Från den synpunkten faller det sig naturligt för mig att ta över stafettpinnen utvecklingsbehov. kan i större utsträckning allokeras till de dispenserade målen. Omorganisationen har Emellertid har ordningen för målhanteringen förändrats genom förhållandevis stora Om inte pensionsåldern höjs kommer jag att gå i pension sommaren Det är en nya organisationen under de närmaste åren kan konsolideras, även om jag ser vissa ligt min mening en lagom horisont för att fullfölja och säkerställa den nya organisa när den nuvarande ordföranden avgår. Utan att säkert veta tror jag att jag hos mina kollegor har stöd för det. Men jag vill inte sticka under stol med att jag på ett mer övergripande plan känner

5 5 Rättsstatliga frågor har alltid engagerat mig, och att få representera en av rättssta tens viktigaste institutioner är en utmaning som jag inte kan låta bli att söka upp och med entusiasm kommer att åta mig om så skulle bli fallet, även om det kommer att bli för en så kort tid som drygt två år. REFERENSER Jag åberopar de yttranden som inhämtades med anledning av den förra ansökningen. Därutöver åberopar jag som referens Högsta domstolens nuvarande ordförande, ju stitierådet Marianne Lu ndius. Hennes adressuppgifter förutsätts va ra kända. Stockholm den 26 m Kontaktuppgifter m m ri Adress: Mejladress:

6 & kh7 Till Regeringen. 1 DOM i,.den Jag söker tjänsten som avdelningsordförande 1 Högsta domstolen (5/2011). BAKGRUND OCH MERITER Beträffande huvudlinjema rörande min utbildning och bakgrund samt nu fortiöpan dé sidouppdrag hänvisas till den information om mig som finns på Högsta domstolens hemsida fbiläggs). 0 C Bortsett från dels att jag på deltid varit adjungerad professor 1 sex år (se bilagati), dels min nuvarande tjänst som justitleråd, har jag inte haft någon anställning sedan slutet av 1970-talet. Därför beskriver jag i mer allmänna ordalag vad jagsysslat med innan jag började i Högsta domstolen. Min advokatverksamhet kan indelas i fem delar. Den första delen gäller Mst)ösning, huvudsakligen som sakförare (främst affärstvister l domstolar och skiljeförfaranden, men också andra måltyper innefattande en del för svararuppdrag, bl a 1 den s k Prosolviarättegången 1 Göteborg) och sk!ijeman (främsti Inhemska tvister men också i internationella; det har rört sig om 3 10 uppdrag om. året sedan senare delen av 1980-talet, varav ett betydande antal som ordförande) men också som medlare. Tvistlösningsuppdragen kom under den senare delen av min verksamhet att bli den dominerande delen av min verksamhet.

7 tad mot ett bolag) eller mer affärsinriktad rådgivning (såsom styrelseuppdrag; under (såsom framförhandlandet av ett skeppsbyggnadskontra kt eller en företagsöverlåtel se), strategisk Juridisk rådgivning (t ex inför en börsintroduktion eller en privatisering av ett statsägt botag eller med anledning av en mer Ingripande förundersökning rik Den andra delen gäller affärsiuridisk rådgivning. Det kunde röra affärsförhandlingar börsnoterade fastighetskoncernen Avena). Jag har också haft uppdrag som verksam utredare och sedan som awecklare i egenskap av likvidator). Vidare har jag inte säl ca 18 miljarder kr samt som styrelseledamot i Securum). Hit hör också rådgivnings- ( Den tredje delen gäller!nsoivenshanterjijg Det har främst rört sig om uppdrag som ( Den fjärde delen utgörs av blandade ad hoc-uppdrag, Det har rört sig om uppdrag ligen udda slag (såsom fallet med det börsnoterade Trustor, där jag först verkade som gen Njord, Svenska Kredit och International Credit; dessa konkurser innefatta rörel lingstiden understeg i inget fall 15 år) men även Inom andra sektorer (såsom den sen i början på 1990-talet). (begränsat till en del), Consafe och Kihiberg) och finans (bl a de tre försäkringsbola sedrift i form av aweckling av återförsäkrlngsbestånd under mycket lång tid, aweck vande banker i det börsnoterade flnansbolaget Gamlestaden med en kreditportfölj på konkursförvaltare i mycket stora konkurser, huvudsakligen inom shipping fbi a Sahlén granskningsman enligt aktiebolagslagen, oftast i börsnoterade bolag), Ibland av täm bli stormig (ganska frekvent). 1 några fall har jag varit boutredningsman 1 större dödsbon. Många uppdrag har gått ut på utredning i en eller annan form (främst 1 form av som bo!agsstönimoordförande 1 börsnoterade bolag, särskilt när stämman förväntats ( hetsavvecklare l andra former tt ex såsom styrelseordförande på uppdragav 14 långi-. uppdrag i olika former (bl a såsom rådgivare till Rankstödsnmnden under finanskri tigaste undantaget). sentligen på mer speciella ad hoc-uppdrag (engagemanget i Stena-sfären var det vik- ( flera decennier var jag engagerad i Stena-sfären, bla såsom medlem 1 det övergipan de sfärrådet och ledamot i koncernmäderbolagsstyrelser). Här inriktade jag mig vä 2

8 3 Ian anlitats för att på olika sätt kvalitetssäkra större uppdrag där någon annan advo katbyrå haft huvudansvaret. En annan uppdragstyp har gått ut på att som rättssak kunnig avge rättsutlåtande eller att uppträda som expert inför en internationell skil jenämnd eller en utländsk domstol. Till detta kommer en rad udda specialuppdrag (såsom t ex förvaltare av en globalbegränsningsfond enhig sjölagen). Det kan här tilläggas ett en filosofi har varit att i betydande utsträckningta på mig speciella och unika uppdrag för att skapa variation i arbetet. ( 1111 min advokatverksamhet bör slutligen hänföras engagemanget i advokatsamfun det. Utöver att jag varit ledamot avstyrelsen, de sista åren som ordförande, vill jag här nämna utbildningsverksamhet avseende såväl advokatexamen som fortbildning. Till ordförandeskapet som omfattningsmässigt kan sägas svara mot % av en heltid (varierande beroende på omständigheterna) hör också ett visst mått av all mänrepresentatlon (ambassadörskap), såväl nationellt som internationellt Ifarm av bl a föredrag och deltagande i olika seminariet. Utöver advokatverksamheten har jag engagerat mig 1 ett antal sido verksamheter av olika slag. Den viktigaste av mina sidoverksamheter gäller rättsvetenskaplig forskning. Mina akademiska merfter och min skriftliga produktion är översiktligt beskriven i den när slutna bilagan. Därutöver har jag fortlöpande medverkat i olika rättsvetenskapliga seminariet, inte bara som deltagare utan ofta som föredragshållare, inledare, mode ( rator eller 1 någon mer aktiv egenskap. Jag har varit handledare på såväl grundutbild nings som forskarnivå och varit såväl opponent som ledamot av betygsnämnd på ett antal doktorsdlsputationer. Därtill har jag varit sakkunnig i ett antal tillsättningsären den liksom utredare i utbildningsfrågor. Det kan också nämnas att jag efter Torgny Håstad tagit över ansvaretför att leda SM 1 Juridik (en tävling i sakförarforrn mellan de juridiska fakulteterna, vars final avhålls 1 HD inför med fem justitieråd som jury).

9 4 En annan sldoverksamhet kan sägas gå ut på ett allmänt samhällsengagemang, vis serligen med huvudsaklig inriktning på juridik 1 en eller annan form men också mer allmänt (allt från demokratifrågor 1 vid mening till jakt- och naturfrågor). Utöver sty retseuppdrag 1 föreningar och liknande (Jag nöjer mig här med att hänvisa till de nu pågäende uppdrag som framgår av bilagan) handlar det om att hålla föredrag i olika sammanhang, delta i debatter (ibland som moderator) oh 1 viss mån skriva artiklar. Ytterligare en sida som kan hänföras hit går ut på utbildning (utöver vad som rör Ad vokatsamfundet och universitetsvärlden). Det handlar främst om att vara kursledare för kurser 1 juridik anordnade av olika utbildningsföretag. Jag har emellertid också engagerat mig i skiljemannautbildning av unga jurister. Utbildningsverksamheten har inte varit strikt begränsad till juridiska ämnen; jag har också hållit kurser och föredrag 1 mer allmänna ämnen, såsom retorik. Nämnas kan också att jag i olika sammanhang haft rollen som mentor. På förfrågan om mitt intresse för deltagande i lagstiftningsarbete har jag lämnat be skedet att mitt rättsvetenskapliga författarskap kommer före. Jag har dock deltagit 1 de statliga utredningar som framgår av bilagan och har därtill haft i specialuppdrag att snabbutreda och föreslå en nyfäretagsform för icke vinstsyftande företag (mitt förslag blev att det inte behövdes en ny företagsform utan att aktiebolaget kunde fungera med införandet av vissa tiiläggsbestämmelser; så blev det också). Därutöver har jag i olika roller deltagit i Advokatsamfundets remissarbete. KVALIFIKATiONER FÖR DEN SÖKTA TJÄNSTEN Verksamheten 1 Högsta domstolen är speciell och min tjänstgöringstid i domstolen är möjligen något kort för den sökta tjänsten, nien jag tror att den är tillräcklig för att jag skall ha fått den erfarenhet av och kunskap om domstolen som krävs för att kunna utföra ett gott arbete som avdelningsordförande. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag ärbetet med projekt tillsam mans med andra i ett team (en process, en konkurs, en utredning, en avtalsför

10 Jens verksamhet. t arbete. många åren naturlig ledarställning i den advokatbyrå där jag verkade. De konkurser jag således fungerat som ordförande l olika styrelser, suttit ordförande i ett stort an tal skiljeförfaranden och regelbundet verkat som stämmoordförande. Jag hade under Jag är en van mötesordförande. Utöver att ha haft uppgiften som projektiedare har sammanhang).det har i regel kommit an på mig att leda dessa projekt. hat,dling, etc; 1 vissa sammanhang har det dock förekommit arbetsledning i större.5 stå liningstagandet att söka tjänsten som avdelningsordförande. och kvalitetssäkra den process som i bästa falla leder fram till att ett värdefullt preju Ordföranden på den dömande avdelningen hr ett särskilt ansvar för att effektivisera de kunna biträda ordföranden i den mån det skulle finna ett behov av det. så min tro att jag har arbetskapacitet för att utöver arbetet som auelningsordföran-. Q min rättsvetenskapliga förankring kan vara av betydelse i det hänseendet. Det är ock fundet, bör komma väl till pass. Även mitt engagemang i rättsstatliga frågar liksom de!ningsordföranden biträdet. Jag föreställer mig att jag kan komplettera ordföran den på ett bra sätt, där mina erfarenheter, inte minst som ordförande 1 advokatsam gör att jag tror mig kunna verka Tegitimitetsfärstärkande med avseende på donsto Mina erfarenheter och, min kompetens samt min förankring 1 vida kretsar av jurister 1 den mån ordföranden 1 Högsta domstolen behöver assistans är det naturligt att av SKÄL FÖR ÄNSÖKNINGEN fungerade jag i regel som ordförande i det kollegiet. Jag är van att leda och fördela ( (och dessutom ett stort antal ytterligare jurister engagerade), och när så var fallet dikat. Setydetsén av det och den utmaning som ligger däri har varit bestämmande för som Jag har verkat 1 var i regel av den storleken att flera förvaltare var förordnade

11 6 Det har emellértid inte varit självklart för mig att söka tjänsten som avdelningsordfö rande. För det första känns det något förmätet. För det andra innebär ett avdelnings ordförandeskap att rollen som referent går förlorad. Jag har uppskattat att såsom réfererft ha ett särskilt ansvar för hur avgörandet ska utformas. Öch i princip ska en ordförande Inte vara referent. Men med ambitionen att på bästa sätt verka för Högs ta domstolens prejudikatbuldande uppgift kommer jag 1 längden förmodligen att kun na åstadkomma mer som ordförande på avdelning än som nenig ledamot. REFERENSER När det gäller referenser vill jag framhålla att naturen av min verksamhet har innebu rit dels att jag sedan slutet av 1970-talet Inte haft någon chef (undantaget utgörs i så fall av åren i Högsta domstolen), dels att jag har haft förhållandevis kortvariga yrkes relationer med oerhört många personer. Det gäller då särskilt klientsidan. Beträffan de mina uppdrag som sakförare har jag inte haft någon egentlig hemmadomstol ; uppdragen har varit spridda. Jag kan därför (med något undantag) inte hänvisa till någon enskild domare som jag uppträtt mer frekvent inför. Vissa personer tillhörlga olika juristkategorier har jag dock i olika roller haft mer fortgående och upprepade kontakter med. Några av dessa är: F d justitierådet Johan Munck Förutom att Johan Munck var ordförande i Högsta domstolen under mina första två år där har vi under åren samarbetet i olika skiljeförfaranden m m, Innefattande att jag ettantal gånger pro cessat med Johan Munck somdomare eller skiljeman. cs F d justitlerådet Torgny Håstad Förutom att Torgny Håstad var ledamot av Högsta domstolen under mina första tre år där har vi under åren haft kontakt med varandra i bl a rättsveténskaplfga sammanhang och i samband med ge mensamma kurser.

12 Advokaten Axel Calissendorff. När Axel Calissen dorff var ordförande i Sveriges advokatsamfund var jag först ledamot och sedan vice Mejladress: tat 1 bl a min egenskap av styrelseordförande 1 samfundet. Advokaten Anne Bamberg Med Anne Ramberg, såsom varande generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, har.jag samarbe Adress: _._J:::D; St a nds 7 Tel: Personnurnmer: t Kontaktuppiifterm m Stockholm den Y A-1ij också korsats i många andra sammanhang. 0 Advokaten Claes Lundblad 1.En avde advokater jag åren i olika sammanhang haft många yrkesmässiga kontakter av olika slag. 0 Advokaten Lars Edlund1 Med Lars dlund harjag under ordförande. Vi har därutöver haft yrkesmässiga kontakter 1 olika sammanhang. under årenförhållandevis ofta mött på motsidan är Claes Lundbiad. Våra vägar har.