Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner"

Transkript

1 Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

2 Förslag till dagordning vid Korpens representantskap 11 maj 2014 Punkt 4. Förslag till arbetsordning vid Representantskapet maj 2014 Punkt Ärende Föredragande 1 Representantskapets öppnande Tommy Ohlström 1.1 Öppningsanförande Tommy Ohlström 1.2 Parentation Tommy Ohlström 1.3 Fråga om representantskapets offentlighet Tommy Ohlström 2 Fastställande av röstlängden Tommy Ohlström 3 Fråga om representantskapet behöriga utlysande Tommy Ohlström 4 Fastställande av arbetsordningen Tommy Ohlström 5 Fråga om yttranderätt för andra närvarande Tommy Ohlström 6 Fastställande av dagordning Tommy Ohlström 7 Val av ordförande för mötet Tommy Ohlström Ragn 8 Val av sekreterare för mötet Ragnhild Wärn 9 Val av två protokolljusterare samt fyra rösträknare Ragnhild Wärn 10 Information angående kandidatnominering för val enligt punkt 16 Ragnhild Wärn 11 Rapporter från förbundsstyrelsen 11.1 Verksamhetsrapport Eva Bjernudd 12 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för Revisionsberättelse Ulrika Granholm Dahl 14 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 15 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till representantskapet samt inkomna motioner 15.1 Regionala stödfunktioner Magdalena Jacobson 15.2 Stadgerevidering Caroline Waldheim 15.3 Motion nr 1, Fria remissperioder Mattias Svensson 15.4 Motion nr 2, Ombud på representantskap Tommy Ohlström 15.5 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Hans G Svensson 15.6 Medlemsavgift för 2015 Hans G Svensson 15.7 Arvoden och ersättningar 2015 Jon Lennström 16 Val av förbundsstyrelse Ragnhild Wärn 16.1 Val av förbundsordförande Ragnhild Wärn 16.2 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen Ragnhild Wärn 17 Val till Korpidrottsnämnd Ragnhild Wärn 17.1 Val av ordförande i Korpidrottsnämnd Ragnhild Wärn 17.2 Val av ledamöter i Korpidrottsnämnd Ragnhild Wärn 18 Val av revisorer Ragnhild Wärn 18.1 Val av två ordinarie revisorer Ragnhild Wärn 18.2 Val av revisor suppleant Ragnhild Wärn 19 Val av Valberedningen Jon Lennström 19.1 Val av ordföranden i Valberedningen Jon Lennström 19.2 Val av ledamöter i Valberedningen Jon Lennström 20 Välkommen till nästa representantskap 9 maj Representantskapet avslutas 1. Sammansättning och beslutförhet samt röstlängd Representantskapet består av ombud från varje lokalt korpförbundsområde/valkrets och nationell organisation. De utser två ombud, en kvinna och en man samt ersättare för dessa (en kvinna och en man). Lokalt Korpförbund/valkrets som består av föreningar med fler än medlemmar vid senaste årsskiftet utser ytterligare två ombud, en kvinna och en man, samt ersättare (en kvinna och man). Representantskapet är beslutmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. Varje ombud äger en röst. Röstlängd för representantskapet fastställs vid dess början och kan senare genom beslut av representantskapet justeras. Endast ombud och ersättare som anmälts i enligt med kallelsen upptas i röstlängden om inte annat medges genom beslut av representantskapet. Utbyte av ombud kan endast göras mot i förväg anmälda ersättare. Ombud skall registreras före Yttrande-, förslags- och rösträtt Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Yttranderätt för andra kan medges genom beslut av representantskap. 3. Ordförande för representantskapet Representantskapet väljer minst en ordförande som leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av representantskapets röstberättigade ombud. 4. Diskussionsordning 1. Ordet begärs enligt följande: - För inlägg i pågående debatt handuppräckning. - För inlägg under annan punkt på dagordningen, begärs ordet genom att till presidiet överlämna begäran skriftligt med uppgifter på namn, vem man är ombud för samt punkt på dagordning. 2. Alla förslag (yrkanden) skall skriftligen lämnas till presidiet. 3. Vid representantskapet anmäld reservation skall skriftligen inlämnas till presidiet före representantskapets avslutning. 5. Sekretariat, protokoll Representantskap väljer minst en sekreterare som skall svara för mötesprotokollet. Så snart som möjligt efter representantskapet kommer beslutsprotokollet finnas tillgängligt på Korpens hemsida Vid omröstning genom votering, skall röstfördelning anges i protokollet. Utöver mötesordföranden justeras representantskapets protokoll av de valda protokolljusterarna. 2 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

3 6. Beslut, omröstning Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om ombud begär det skall personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 7. Besluts ikraftträdande Fattade beslut gäller från representantskapets avslutande om inte annat bestäms. 8. Mötets offentlighet Mötet är offentligt om inte annat beslutas i samband med behandlingen av enskild punkt på dagordningen. Punkt 5. Yttranderätt för andra närvarande på representantskapet Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet godkänner att andra närvarande på representantskapet har yttranderätt. Motivering: Enligt Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar så har ombud på representantskapet yttrande, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Representantskapet bestämmer om andra än ombuden ska ha yttranderätt. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter och föreslår därför att representantskapet beslutar om yttranderätt för samtliga närvarande på representantskapet. Punkt Regionala stödfunktioner Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet beslutar att Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. (Konsekvensändring i stadgarna, se punkt 15.2) att representantskapet godkänner inriktningen i förslag på organisering av regionala stödfunktioner och uppdrar åt förbundsstyrelsen att på lämpligt sätt implementera och arbeta i enlighet med förslaget. Arbetsgruppens förslag: Förslag till SDF:ens uppdrag SDF:en har ett särskilt ansvar när det gäller Korpföreningarnas rätt till stöd från regionala bidrag. Arbetsgruppen föreslår en stadgeförändring med ett förtydligande av SDF:ens uppdrag i denna fråga. SDF ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. Förslag på organisering av regionala stödfunktioner Föreningarna ska förstå vart man vänder sig och hur man kan få stöd och hjälp i olika frågor. Därför ska samarbetet mellan SDF och Korpen riks fördjupas. Arbetsgruppen föreslår att den regionala verksamheten ska erbjudas hjälp från anställd personal men att den kan vara organiserad på två olika sätt: 1. De SDF som har resurser och vill driva verksamheten med egen anställd personal på uppdrag av och i syfte att stödja föreningarna gör det. Arbetet samordnas på ett bra sätt med Korpen riks regionala verksamhet. SDF:ens styrelse arbetar i enlighet med det nya stadgade uppdraget. 2. De SDF som inte kan eller vill ha egen anställd personal gör en överenskommelse med Korpen riks. En SDF-styrelse leder verksamheten tillsammans med Generalsekreteraren som har personalansvar för de personer som tillhör regionkontoret där anställda är placerade. Regionkontorets personal arbetar med föreningarna inom flera SDF och har uppdraget att stödja föreningarna inom ramen för Fokus Korpen. Verksamheten hanteras på ett skattemässigt korrekt sätt och i dialog med de DF som är med och finansierar verksamheten. SDF:ens styrelse arbetar i enlighet med det nya stadgade uppdraget, att söka och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. 4 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

4 Punkt Stadgerevidering till representantskapet maj 2014 Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet beslutar om att ändra stadgarna så att även valberedning, korpidrottsnämnd och revisorer väljs vartannat år, detta för att skapa en kontinuitet bland Korpens förtroendevalda. att representantskapet beslutar om att ändra uppdraget i stadgarna för specialdistriktsförbund. att stadgarna omedelbart justeras. Kap 11 2 För ändring av stadgar krävs beslut av representantskapet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag på ändring av paragrafer i Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Kap Tredje punkten tillägg av välja ordföranden Nytt förslag: välja ordförande för en mandatperiod på ett år i förbundsstyrelse, valberedning och korpidrottsnämnd. Välja ordförande för en mandatperiod på ett år. Välja korpidrottsnämnd, revisorer samt valberedning. Kap Fjärde punkten tillägg av välja halva antalet ledamöter Nytt förslag: välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, valberedning, korpidrotts nämnd och revisorer för en mandatperiod på två år. välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, för en mandatperiod på två år. välja korpidrottsnämnd, revisorer samt valberedning. Kap 15 8 Fjärde punkten tillägg av välja korpidrottsnämnd, revisorer och valberedning Nytt förslag: Välja revisorssuppleant för en mandatperiod på ett år. välja korpidrottsnämnd, revisorer samt valberedning. Kap 14 1 Nytt förslag: Valberedningen väljs av representantskapet. Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter, varav hälften väljs vart annat år. Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Valberedningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 6 Korpens representantskap 11 maj 2014 Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen väljs av representantskapet på två år. Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Valberedningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Kap 15 1 Nytt förslag: Representantskapet utser två ordinarie revisorer för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år. Revisionen består av två ordinarie revisorer och en suppleant. Mandatperioden är två år för de ordinarie, varav hälften väljs vartannat år, och ett år för suppleanten. Kap 17 3 Nytt förslag: Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter, varav hälften väljs vart annat år. Korpidrottsnämndens mandatperiod är två år. Förslag på ny paragraf i Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Kap 4 Korpens verksamhetsorganisation 5 Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. Tidigare paragraf 5 blir således paragraf 6. 6 För att stärka och utveckla verksamheten kan korpföreningar ge specialdistriktsför bund i uppdrag att samordna och genomföra verksamhet. Specialdistriktsförbundet kan få uppdrag från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Beslutet får följdändringar Förslag på ny paragraf i Stadgar för Korpens specialdistriktsförbund Kap 4 Uppgift Förslag på ny paragraf. 2 Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. Tidigare paragraf 2 blir således paragraf 3. 3 Verkställa eventuella uppdrag som specialdistriktsförbundet fått av föreningarna som tillhör specialdistriktsförbundet samt eventuella uppdrag specialdistriktsförbundet fått från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Korpens representantskap 11 maj

5 Punkt Motion 1 Fria remissperioder Motion 1. Motionärens förslag: att inga krav på svar på remisser får vara under remissperioderna 15 juni-31 augusti och 15 december-31 januari. Förslag till beslut: Förbundsstyrelsens förslag: att motionen anses besvarad Förbundsstyrelsens utlåtande: Under sommaren 2013 skickades en remiss ut med anledning av SDF-utredningen. Remissen skickades ut den 19 juni via Korpnytt samt till samtliga föreningar den 20 juni. Svar på remissen skulle vara inne den 16 augusti, denna tid förlängdes sedan till mitten av september. Förbundsstyrelsen värdesätter motionärens synpunkter och håller med att tidpunkten för remissen var olämplig. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet kommer i fortsättningen ha som regel att inte initiera remisser under föreslagna tidsperioder. Däremot måste möjligheten finnas kvar att kunna använda organisationen som remissorgan om ett större beslut måste fastslås, där förbundet inte bestämt tidsramarna själva. Motion till representantskapsmöte hösten 2013 Fria remissvarsperioder Med anledning av att remisser skickats ut under, som vi ser det, olämpliga perioder som jul och nyår och semestrar med svarstider i direkt anslutning av dessa perioder, ger det kort eller ingen tid för MIF:en och dess olika organ att behandla ärenden på ett för rörelsen demokratiskt sätt. Korpen Nyköping motionerar motioner därför om att inga krav på svar på remisser får vara under tidsperoderna 15 juni-31 augusti och 15 december-31 januari. Nyköpings Korpens styrelse Hans Bergkvist Ordförande 8 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

6 Punkt Motion 2 Ombud på representantskapet Motion 2. Motionärens förslag: att stadgarna ändras till verkar för istället för skall att varje förbund/valkrets utser två ombud och i första hand verkar för en jämn fördelning mellan man och kvinna att varje förbund/valkrets kan representeras av ett ombud som är röstberättigad Förslag till beslut: Förbundsstyrelsens förslag: att avslå motionen Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 2: Förbundsstyrelsen är övertygad om att den regel som vi har idag kring representation av båda könen har en positiv inverkan på jämställdheten inom Korpen. Vi måste anstränga oss för att både män och kvinnor ska finnas på plats när vi fattar viktiga beslut inom Korpen. Representantskapet har avgjort frågan under representantskapet på Bosön 2013 samt i Side, november I Side deltog 132 ombud i beslutet vilket är den högsta noteringen sedan representantskapet infördes. Sedan regeln infördes har en praxis utvecklats som innebär att en valkrets som utsett och anmält ombud i enlighet med stadgarna (en kvinna och en man samt en kvinna och en man som ersättare) där någon har fått förhinder ändå kan få representera med det eller de ombud som finns på plats. Det är representantskapet som beslutar i frågan från gång till gång. Svar på motionärens fråga: Alla föreningar tillhör ett lokalt korpförbundsområde tillika valkrets inom vilket man utser två ombud och två ersättare till representantskapet. Det innebär att ingen förening har ensamt ansvar för att utse ombud och därmed klara ut frågan om jämn fördelning mellan könen. Varje område ska enligt stadgarna representeras av minst 2 ombud som ska vara en kvinna och en man. För att få vara ombud ska man vara medlem i någon av de korpföreningar som tillhör det lokala korpförbundsområdet tillika valkretsen, det finns inga krav på att man ska vara förtroendevald i sin förening eller inom något lokalt korpförbund. Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Motion Undertecknad förening vill se en förändring vad det gäller ombud till representantskapsmötet. Vi anser att nuvarande krav på att varje korpförbundsområde/valkrets måste utse en man och en kvinna till ombud är ett hinder. Vår uppfattning är att de som har bäst kunskap om Korpens verksamhet ska kunna väljas till ombud, oavsett kön. För att öka delaktigheten föreslår vi följande: - att stadgarna ändras till verkar för istället för skall - att varje förbund/valkrets utser två ombud och i första hand verkar för en jämn fördelning mellan man och kvinna - att varje förbund/valkrets kan representeras av ett ombud som är röstberättigad Vårt förslag innebär att fler förbund/föreningar blir delaktiga i representantskapet. Förslaget överensstämmer med Riksidrottsförbundets stadgar. Om motionen inte bifalls vill vi ha svar på följande: Vad kommer Korpen riks att göra med de föreningar/förbund som inte uppfyller kraven på jämställdhet. Exempel på detta är Vadstena och Västervik som har/hade enbart tjejer i styrelsen. Korpen Tingsryds Motionsidrottsförening Jan-Olof Lundé v. ordförande 10 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

7 Punkt Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet godkänner förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Se bilaga Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Punkt Medlemsavgift för 2015 Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet beslutar om oförändrad medlemsavgift för Motivering: Medlemsavgiften är idag 500 kronor för korpförening och kronor för nationell organisation. Punkt Arvoden och ersättningar 2015 Revisorernas förslag till beslut: att representantskapet godkänner förslaget på ersättning till förtroendevalda i riksorganisationen, Korpen Svenska Motionsidrottsförbunde. Förslag till arvoden från Arvode ordförande: 50% prisbasbelopp (motsvarande kr 2014) Arvode vice ordförande: 25% prisbasbelopp (motsvarande kr 2014) Mötesersättningen för en heldag: 5 % av prisbasbelopp (motsvarande kr 2014) Timersättningen: en åttondel av mötesersättning för heldag (motsvarande 277,50 kr 2014) Motivering: Förbundsstyrelsen vill ha total transparens när det gäller arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Förtroendevalda innefattar Förbundsstyrelsen, Valberedningen, Lekmannarevisorerna samt Korpidrottsnämden. En schablonersättning för att slippa hantera förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda per mötesdag eller timme. De årliga ersättningarna för dator- och telefonkostnader (5 000 kr respektive kr) tas bort. Det årliga arvodet för förtroendevalda tas bort för alla förtroendevalda utom förbundsstyrelsens ordförande och dess vice ordförande. Punkt 2. Ombudsförteckning Korpens representantskap på Djurönäset, 11 maj 2014 Antal ombud BLEKINGE 2 Valkrets Blekinge DALARNA 2 Lokala Korpförbundet Borlänge (Borlänge, Gagnef och Leksand) Svante Lindroth Barbro Lindroth 2 Avesta Korpförbund (Avesta och Hedemora) Johanna Gustafsson Lars Hedström 2 Korpförbundet Falun Birgitta Hägg Jan Kvist 2 Korpförbundet Malung-Sälen 2 Korpförbund Västerbergslagen (Ludvika) 2 Valkrets Orsa, Älvdalen och Rättvik 2 Valkrets Säter, Smedjebacken, Vansbro och Mora GOTLAND 2 Valkrets Gotland Claes-Göran Nilsson Ingela Timgren GÄVLEBORG 2 Lokala Korpförbundet Gästrikland Väst (Hofors, Sandviken och Ockelbo) Marianne Sundqvist Heggem Kyrre Heggem 4 Lokala Korpförbundet Gävle Håkan Arkeby Elin Sundgren 2 Korpförbund Hälsingland (Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs) Ove Gard Lillemor Granberg 12 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

8 HALLAND 2 Korpförbundet Halmstad Anneli Hansson Bo-Göran Andersson 2 Varbergs Korpförbund Maria Olsen Leif Fredriksson 2 Valkrets Hylte, Laholm och Falkenberg JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2 Valkrets Härjedalen Lina Andersson 2 Valkrets Östersund, Krokom, Ragunda, Bräcke, Strömsund och Berg Leiner Hanvåg 2 Korpförbund Åre NORRBOTTEN 2 Lokala Korpförbundet Kiruna Birgitta Isaksson Krister Mella 2 Valkrets Haparanda, Kalix, Överkalix och Pajala 2 Korpförbundet Luleå Agneta Wikström Håkan Nedlunda 2 Valkrets Arvidsjaur och Arjeplog 2 Valkrets Boden 2 Valkrets Gällivare - Malmberget och Jokkmokk 2 Valkrets Piteå och Älvsbyn SKÅNE 2 Valkrets Hässleholm 2 Valkrets Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Åstorp och Bjuv 2 Valkrets Lund,Staffanstorp, Lomma och Burlöv 2 Valkrets Landskrona,Kävlinge och Svalöv 2 Malmö Korpförbundet Stefan Wallerek 2 Valkrets Höör, Hörby och Eslöv 2 Valkrets Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge 2 Valkrets Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurup 14 Korpens representantskap 11 maj Valkrets Trelleborg, Vellinge och Svedala Pelle Hammer Jenna Hedin 2 Valkrets Klippan, Örkellljunga och Perstorp SMÅLAND 2 Valkrets Västervik, Hultsfred, Vimmerby och Eksjö 2 Lokala Korpförbundet Jönköping Hans Mainhed Mona Mainhed 2 Lokala Korpförbundet Kalmar Rasmus Wirstam Beatrice Pettersson 2 Lokala Korpförbundet Värnamo 2 Valkrets Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Växjö och Tingsryd Claes-Peter Davidsson Åsa Andersson 2 Valkrets Torsås, Nybro, Emmaboda, Borgholm och Mörbylånga 2 Valkrets Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 2 Valkrets Gislaved, Vaggeryd, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och Gnosjö 2 Valkrets Ljungby, Markaryd och Älmhult STOCKHOLMS LÄN 2 Valkrets Sundbyberg, Solna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla 2 Valkrets Nynäshamn, Nacka och Värmdö Andreas Persson 2 Valkrets Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Märsta Sigtuna, Vaxholm och Upplandsbro 2 Korpförbundet Södertälje Peter Andersson 2 Korpförbundet Haninge - Tyresö Camilla Johansson Jan Andersson 2 Huddinge-Botkyrka Korpförbund Jean-Pierre Zune Sandra Lindberg 4 Lokala Korpförbundet Stockholm Gunilla Lindström Nicklas Stålnacke Lisa Wickström Nils Lennholm 2 Valkrets Lidingö, Ekerö och Danderyd Korpens representantskap 11 maj

9 SÖDERMANLAND 2 Lokala Korpförbundet Eskilstuna Marie Samuelsson Claes Bidebo 2 Lokala Korpförbundet Katrineholm - Flen - Vingåker Tommy Gustavsson Britt-Marie Nilsson 2 Valkrets Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta VÄSTERNORRLAND 2 Valkrets Ånge och Timrå Pia Björklund 2 Valkrets Kramfors, Härnösand och Sollefteå 2 Lokala Korpförbundet Sundsvall Martti Knuuttila Tuulliki Knuuttila 2 Valkrets Örnsköldsvik UPPSALA LÄN 2 Nordupplands Korpförbund (Tierp och Älvkarleby) 2 Lokala Korpförbundet Uppsala (Uppsala, Heby, Östhammar och Knivsta) Morgan Sundgren Sari Seppäläinen 2 Valkrets Enköping och Håbo Eva Hermansson Roger Larsson VÄRMLAND 2 Valkrets Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Säffle Anders Kjellsten 2 Valkrets Arvika, Årjäng och Eda 2 Valkrets Hagfors, Torsby, Sunne och Munkfors 2 Valkrets Storfors, Kristinehamn och Filipstad VÄSTERBOTTEN 2 Lokala Korpförbundet Lycksele Anna-Lena Danielss 2 Valkrets Skellefteå, Malå och Norsjö Bo Sandström 2 Valkrets Vindeln och Robertfors Malin Nilsson Christer Sandström 2 Valkrets Storuman och Sorsele 4 Lokala Korpförbundet Umeå Ewa Arnlund Timo Fällman 2 Valkrets Vännäs, Bjurholm och Nordmaling Kristina Karlsson Christer Lundin 2 Valkrets Vilhelmina, Åsele och Dorotea VÄSTMANLAND 2 Korpförbund Köping Arboga Kungsör 4 Korpförbundet Västerås Maria Edén Robert Sturesson 2 Valkrets Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg 2 Valkrets Hallstahammar, Surahammar och Sala VÄSTRA GÖTALAND 2 Valkrets Uddevalla, Vänersborg, Tjörn, Orust, Stenungsund, Lilla Edet och Lysekil 2 Borås Korpförbund 4 Göteborgs Korpförbund 2 Lidköping Korpförbund Maria Arrefelt Johnny Arrefelt 2 Korpförbundet Mariestad Thomas Holm Yvonne Andersson 2 Korpförbundet Skövde 2 Lokala Korpförbundet Trollhättan Jan Myrin Ingrid Myrin 2 Valkrets Falköping, Tidaholm, Gullspång och Ulricehamn 2 Valkrets Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Essunda 2 Valkrets Härryda, Partille, Lerum, Ale, Öckerö, Kungälv, Kungsbacka och Mölndal 2 Valkrets Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo 2 Valkrets Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Tanum och Strömstad 16 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

10 2 Valkrets Karlsborg, Hjo, Tibro och Töreboda 2 Valkrets Skara, Götene, Vara och Grästorp 2 Valkrets Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål ÖREBRO LÄN 2 Korpförbund Örebro Birgitta H Janssson Christer Jansson 2 Valkrets Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors, Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund 2 Valkrets Degerfors och Karlskoga Helena Frisk Lars Olsson ÖSTERGÖTLAND 2 Lokala Korpförbundet Vadstena Monya Axelsson Karl-Magnus Mattsson 4 Korpförbundet Linköping (Linköping, Åtvidaberg och Kinda) Helena Vaernéus Simon Birgersson 2 Korpförbundet Norrköping (Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång) 2 Valkrets Ydre, Ödeshög och Boxholm 2 Lokala Korpförbundet Motala/Mjölby (Motala och Mjölby) Anders Mild Ragnhild Wärn NATIONELLA ORGANISATIONER 2 Caravan Club of Sweden 2 Clas Ohlsson IF 2 Ericsson-företagens idrottsförbund 2 G4S Active 2 Riksförbundet HälsofrämjandetAnna Karin FredmerKurt Svedros 2 Järnvägarnas Fritidsförbund 2 Kommunanställdas Fritidsförbund 2 Pensionärernas Riksorganisation 2 Postens Idrottsförbund 2 SBAB:s idrottsförening 2 Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund 2 Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund Lotta Bylund Lars-Göran Bengtsson Lars-Göran BengtssonLotta Bylund 2 Telia Idrotts- och Fritidsförbund 2 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund Sven Forsell Anna-Lena Persson in Hedström Tsang 2 Trafikverkets Fritidsförbund 2 Sverigefinska Riksförbundet Pirkko ErvastiTeuvo Nevala 2 Hushållningssällskapets Förbund 2 SKPF Sv Kommunal Pensionärernas Förbund Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

11 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida: