Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner"

Transkript

1 Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

2 Förslag till dagordning vid Korpens representantskap 11 maj 2014 Punkt 4. Förslag till arbetsordning vid Representantskapet maj 2014 Punkt Ärende Föredragande 1 Representantskapets öppnande Tommy Ohlström 1.1 Öppningsanförande Tommy Ohlström 1.2 Parentation Tommy Ohlström 1.3 Fråga om representantskapets offentlighet Tommy Ohlström 2 Fastställande av röstlängden Tommy Ohlström 3 Fråga om representantskapet behöriga utlysande Tommy Ohlström 4 Fastställande av arbetsordningen Tommy Ohlström 5 Fråga om yttranderätt för andra närvarande Tommy Ohlström 6 Fastställande av dagordning Tommy Ohlström 7 Val av ordförande för mötet Tommy Ohlström Ragn 8 Val av sekreterare för mötet Ragnhild Wärn 9 Val av två protokolljusterare samt fyra rösträknare Ragnhild Wärn 10 Information angående kandidatnominering för val enligt punkt 16 Ragnhild Wärn 11 Rapporter från förbundsstyrelsen 11.1 Verksamhetsrapport Eva Bjernudd 12 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för Revisionsberättelse Ulrika Granholm Dahl 14 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 15 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till representantskapet samt inkomna motioner 15.1 Regionala stödfunktioner Magdalena Jacobson 15.2 Stadgerevidering Caroline Waldheim 15.3 Motion nr 1, Fria remissperioder Mattias Svensson 15.4 Motion nr 2, Ombud på representantskap Tommy Ohlström 15.5 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Hans G Svensson 15.6 Medlemsavgift för 2015 Hans G Svensson 15.7 Arvoden och ersättningar 2015 Jon Lennström 16 Val av förbundsstyrelse Ragnhild Wärn 16.1 Val av förbundsordförande Ragnhild Wärn 16.2 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen Ragnhild Wärn 17 Val till Korpidrottsnämnd Ragnhild Wärn 17.1 Val av ordförande i Korpidrottsnämnd Ragnhild Wärn 17.2 Val av ledamöter i Korpidrottsnämnd Ragnhild Wärn 18 Val av revisorer Ragnhild Wärn 18.1 Val av två ordinarie revisorer Ragnhild Wärn 18.2 Val av revisor suppleant Ragnhild Wärn 19 Val av Valberedningen Jon Lennström 19.1 Val av ordföranden i Valberedningen Jon Lennström 19.2 Val av ledamöter i Valberedningen Jon Lennström 20 Välkommen till nästa representantskap 9 maj Representantskapet avslutas 1. Sammansättning och beslutförhet samt röstlängd Representantskapet består av ombud från varje lokalt korpförbundsområde/valkrets och nationell organisation. De utser två ombud, en kvinna och en man samt ersättare för dessa (en kvinna och en man). Lokalt Korpförbund/valkrets som består av föreningar med fler än medlemmar vid senaste årsskiftet utser ytterligare två ombud, en kvinna och en man, samt ersättare (en kvinna och man). Representantskapet är beslutmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. Varje ombud äger en röst. Röstlängd för representantskapet fastställs vid dess början och kan senare genom beslut av representantskapet justeras. Endast ombud och ersättare som anmälts i enligt med kallelsen upptas i röstlängden om inte annat medges genom beslut av representantskapet. Utbyte av ombud kan endast göras mot i förväg anmälda ersättare. Ombud skall registreras före Yttrande-, förslags- och rösträtt Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Yttranderätt för andra kan medges genom beslut av representantskap. 3. Ordförande för representantskapet Representantskapet väljer minst en ordförande som leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av representantskapets röstberättigade ombud. 4. Diskussionsordning 1. Ordet begärs enligt följande: - För inlägg i pågående debatt handuppräckning. - För inlägg under annan punkt på dagordningen, begärs ordet genom att till presidiet överlämna begäran skriftligt med uppgifter på namn, vem man är ombud för samt punkt på dagordning. 2. Alla förslag (yrkanden) skall skriftligen lämnas till presidiet. 3. Vid representantskapet anmäld reservation skall skriftligen inlämnas till presidiet före representantskapets avslutning. 5. Sekretariat, protokoll Representantskap väljer minst en sekreterare som skall svara för mötesprotokollet. Så snart som möjligt efter representantskapet kommer beslutsprotokollet finnas tillgängligt på Korpens hemsida Vid omröstning genom votering, skall röstfördelning anges i protokollet. Utöver mötesordföranden justeras representantskapets protokoll av de valda protokolljusterarna. 2 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

3 6. Beslut, omröstning Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om ombud begär det skall personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 7. Besluts ikraftträdande Fattade beslut gäller från representantskapets avslutande om inte annat bestäms. 8. Mötets offentlighet Mötet är offentligt om inte annat beslutas i samband med behandlingen av enskild punkt på dagordningen. Punkt 5. Yttranderätt för andra närvarande på representantskapet Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet godkänner att andra närvarande på representantskapet har yttranderätt. Motivering: Enligt Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar så har ombud på representantskapet yttrande, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Representantskapet bestämmer om andra än ombuden ska ha yttranderätt. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter och föreslår därför att representantskapet beslutar om yttranderätt för samtliga närvarande på representantskapet. Punkt Regionala stödfunktioner Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet beslutar att Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. (Konsekvensändring i stadgarna, se punkt 15.2) att representantskapet godkänner inriktningen i förslag på organisering av regionala stödfunktioner och uppdrar åt förbundsstyrelsen att på lämpligt sätt implementera och arbeta i enlighet med förslaget. Arbetsgruppens förslag: Förslag till SDF:ens uppdrag SDF:en har ett särskilt ansvar när det gäller Korpföreningarnas rätt till stöd från regionala bidrag. Arbetsgruppen föreslår en stadgeförändring med ett förtydligande av SDF:ens uppdrag i denna fråga. SDF ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. Förslag på organisering av regionala stödfunktioner Föreningarna ska förstå vart man vänder sig och hur man kan få stöd och hjälp i olika frågor. Därför ska samarbetet mellan SDF och Korpen riks fördjupas. Arbetsgruppen föreslår att den regionala verksamheten ska erbjudas hjälp från anställd personal men att den kan vara organiserad på två olika sätt: 1. De SDF som har resurser och vill driva verksamheten med egen anställd personal på uppdrag av och i syfte att stödja föreningarna gör det. Arbetet samordnas på ett bra sätt med Korpen riks regionala verksamhet. SDF:ens styrelse arbetar i enlighet med det nya stadgade uppdraget. 2. De SDF som inte kan eller vill ha egen anställd personal gör en överenskommelse med Korpen riks. En SDF-styrelse leder verksamheten tillsammans med Generalsekreteraren som har personalansvar för de personer som tillhör regionkontoret där anställda är placerade. Regionkontorets personal arbetar med föreningarna inom flera SDF och har uppdraget att stödja föreningarna inom ramen för Fokus Korpen. Verksamheten hanteras på ett skattemässigt korrekt sätt och i dialog med de DF som är med och finansierar verksamheten. SDF:ens styrelse arbetar i enlighet med det nya stadgade uppdraget, att söka och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. 4 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

4 Punkt Stadgerevidering till representantskapet maj 2014 Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet beslutar om att ändra stadgarna så att även valberedning, korpidrottsnämnd och revisorer väljs vartannat år, detta för att skapa en kontinuitet bland Korpens förtroendevalda. att representantskapet beslutar om att ändra uppdraget i stadgarna för specialdistriktsförbund. att stadgarna omedelbart justeras. Kap 11 2 För ändring av stadgar krävs beslut av representantskapet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag på ändring av paragrafer i Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Kap Tredje punkten tillägg av välja ordföranden Nytt förslag: välja ordförande för en mandatperiod på ett år i förbundsstyrelse, valberedning och korpidrottsnämnd. Välja ordförande för en mandatperiod på ett år. Välja korpidrottsnämnd, revisorer samt valberedning. Kap Fjärde punkten tillägg av välja halva antalet ledamöter Nytt förslag: välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, valberedning, korpidrotts nämnd och revisorer för en mandatperiod på två år. välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, för en mandatperiod på två år. välja korpidrottsnämnd, revisorer samt valberedning. Kap 15 8 Fjärde punkten tillägg av välja korpidrottsnämnd, revisorer och valberedning Nytt förslag: Välja revisorssuppleant för en mandatperiod på ett år. välja korpidrottsnämnd, revisorer samt valberedning. Kap 14 1 Nytt förslag: Valberedningen väljs av representantskapet. Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter, varav hälften väljs vart annat år. Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Valberedningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 6 Korpens representantskap 11 maj 2014 Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen väljs av representantskapet på två år. Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Valberedningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Kap 15 1 Nytt förslag: Representantskapet utser två ordinarie revisorer för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år. Revisionen består av två ordinarie revisorer och en suppleant. Mandatperioden är två år för de ordinarie, varav hälften väljs vartannat år, och ett år för suppleanten. Kap 17 3 Nytt förslag: Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för ledamöter, varav hälften väljs vart annat år. Korpidrottsnämndens mandatperiod är två år. Förslag på ny paragraf i Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Kap 4 Korpens verksamhetsorganisation 5 Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. Tidigare paragraf 5 blir således paragraf 6. 6 För att stärka och utveckla verksamheten kan korpföreningar ge specialdistriktsför bund i uppdrag att samordna och genomföra verksamhet. Specialdistriktsförbundet kan få uppdrag från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Beslutet får följdändringar Förslag på ny paragraf i Stadgar för Korpens specialdistriktsförbund Kap 4 Uppgift Förslag på ny paragraf. 2 Specialdistriktsförbund ska ansvara för att söka regionala bidrag och verka för ökade bidrag från landsting och regioner till Korpen och idrotten i övrigt. Tidigare paragraf 2 blir således paragraf 3. 3 Verkställa eventuella uppdrag som specialdistriktsförbundet fått av föreningarna som tillhör specialdistriktsförbundet samt eventuella uppdrag specialdistriktsförbundet fått från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Korpens representantskap 11 maj

5 Punkt Motion 1 Fria remissperioder Motion 1. Motionärens förslag: att inga krav på svar på remisser får vara under remissperioderna 15 juni-31 augusti och 15 december-31 januari. Förslag till beslut: Förbundsstyrelsens förslag: att motionen anses besvarad Förbundsstyrelsens utlåtande: Under sommaren 2013 skickades en remiss ut med anledning av SDF-utredningen. Remissen skickades ut den 19 juni via Korpnytt samt till samtliga föreningar den 20 juni. Svar på remissen skulle vara inne den 16 augusti, denna tid förlängdes sedan till mitten av september. Förbundsstyrelsen värdesätter motionärens synpunkter och håller med att tidpunkten för remissen var olämplig. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet kommer i fortsättningen ha som regel att inte initiera remisser under föreslagna tidsperioder. Däremot måste möjligheten finnas kvar att kunna använda organisationen som remissorgan om ett större beslut måste fastslås, där förbundet inte bestämt tidsramarna själva. Motion till representantskapsmöte hösten 2013 Fria remissvarsperioder Med anledning av att remisser skickats ut under, som vi ser det, olämpliga perioder som jul och nyår och semestrar med svarstider i direkt anslutning av dessa perioder, ger det kort eller ingen tid för MIF:en och dess olika organ att behandla ärenden på ett för rörelsen demokratiskt sätt. Korpen Nyköping motionerar motioner därför om att inga krav på svar på remisser får vara under tidsperoderna 15 juni-31 augusti och 15 december-31 januari. Nyköpings Korpens styrelse Hans Bergkvist Ordförande 8 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

6 Punkt Motion 2 Ombud på representantskapet Motion 2. Motionärens förslag: att stadgarna ändras till verkar för istället för skall att varje förbund/valkrets utser två ombud och i första hand verkar för en jämn fördelning mellan man och kvinna att varje förbund/valkrets kan representeras av ett ombud som är röstberättigad Förslag till beslut: Förbundsstyrelsens förslag: att avslå motionen Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 2: Förbundsstyrelsen är övertygad om att den regel som vi har idag kring representation av båda könen har en positiv inverkan på jämställdheten inom Korpen. Vi måste anstränga oss för att både män och kvinnor ska finnas på plats när vi fattar viktiga beslut inom Korpen. Representantskapet har avgjort frågan under representantskapet på Bosön 2013 samt i Side, november I Side deltog 132 ombud i beslutet vilket är den högsta noteringen sedan representantskapet infördes. Sedan regeln infördes har en praxis utvecklats som innebär att en valkrets som utsett och anmält ombud i enlighet med stadgarna (en kvinna och en man samt en kvinna och en man som ersättare) där någon har fått förhinder ändå kan få representera med det eller de ombud som finns på plats. Det är representantskapet som beslutar i frågan från gång till gång. Svar på motionärens fråga: Alla föreningar tillhör ett lokalt korpförbundsområde tillika valkrets inom vilket man utser två ombud och två ersättare till representantskapet. Det innebär att ingen förening har ensamt ansvar för att utse ombud och därmed klara ut frågan om jämn fördelning mellan könen. Varje område ska enligt stadgarna representeras av minst 2 ombud som ska vara en kvinna och en man. För att få vara ombud ska man vara medlem i någon av de korpföreningar som tillhör det lokala korpförbundsområdet tillika valkretsen, det finns inga krav på att man ska vara förtroendevald i sin förening eller inom något lokalt korpförbund. Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Motion Undertecknad förening vill se en förändring vad det gäller ombud till representantskapsmötet. Vi anser att nuvarande krav på att varje korpförbundsområde/valkrets måste utse en man och en kvinna till ombud är ett hinder. Vår uppfattning är att de som har bäst kunskap om Korpens verksamhet ska kunna väljas till ombud, oavsett kön. För att öka delaktigheten föreslår vi följande: - att stadgarna ändras till verkar för istället för skall - att varje förbund/valkrets utser två ombud och i första hand verkar för en jämn fördelning mellan man och kvinna - att varje förbund/valkrets kan representeras av ett ombud som är röstberättigad Vårt förslag innebär att fler förbund/föreningar blir delaktiga i representantskapet. Förslaget överensstämmer med Riksidrottsförbundets stadgar. Om motionen inte bifalls vill vi ha svar på följande: Vad kommer Korpen riks att göra med de föreningar/förbund som inte uppfyller kraven på jämställdhet. Exempel på detta är Vadstena och Västervik som har/hade enbart tjejer i styrelsen. Korpen Tingsryds Motionsidrottsförening Jan-Olof Lundé v. ordförande 10 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

7 Punkt Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet godkänner förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Se bilaga Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Punkt Medlemsavgift för 2015 Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet beslutar om oförändrad medlemsavgift för Motivering: Medlemsavgiften är idag 500 kronor för korpförening och kronor för nationell organisation. Punkt Arvoden och ersättningar 2015 Revisorernas förslag till beslut: att representantskapet godkänner förslaget på ersättning till förtroendevalda i riksorganisationen, Korpen Svenska Motionsidrottsförbunde. Förslag till arvoden från Arvode ordförande: 50% prisbasbelopp (motsvarande kr 2014) Arvode vice ordförande: 25% prisbasbelopp (motsvarande kr 2014) Mötesersättningen för en heldag: 5 % av prisbasbelopp (motsvarande kr 2014) Timersättningen: en åttondel av mötesersättning för heldag (motsvarande 277,50 kr 2014) Motivering: Förbundsstyrelsen vill ha total transparens när det gäller arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Förtroendevalda innefattar Förbundsstyrelsen, Valberedningen, Lekmannarevisorerna samt Korpidrottsnämden. En schablonersättning för att slippa hantera förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda per mötesdag eller timme. De årliga ersättningarna för dator- och telefonkostnader (5 000 kr respektive kr) tas bort. Det årliga arvodet för förtroendevalda tas bort för alla förtroendevalda utom förbundsstyrelsens ordförande och dess vice ordförande. Punkt 2. Ombudsförteckning Korpens representantskap på Djurönäset, 11 maj 2014 Antal ombud BLEKINGE 2 Valkrets Blekinge DALARNA 2 Lokala Korpförbundet Borlänge (Borlänge, Gagnef och Leksand) Svante Lindroth Barbro Lindroth 2 Avesta Korpförbund (Avesta och Hedemora) Johanna Gustafsson Lars Hedström 2 Korpförbundet Falun Birgitta Hägg Jan Kvist 2 Korpförbundet Malung-Sälen 2 Korpförbund Västerbergslagen (Ludvika) 2 Valkrets Orsa, Älvdalen och Rättvik 2 Valkrets Säter, Smedjebacken, Vansbro och Mora GOTLAND 2 Valkrets Gotland Claes-Göran Nilsson Ingela Timgren GÄVLEBORG 2 Lokala Korpförbundet Gästrikland Väst (Hofors, Sandviken och Ockelbo) Marianne Sundqvist Heggem Kyrre Heggem 4 Lokala Korpförbundet Gävle Håkan Arkeby Elin Sundgren 2 Korpförbund Hälsingland (Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs) Ove Gard Lillemor Granberg 12 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

8 HALLAND 2 Korpförbundet Halmstad Anneli Hansson Bo-Göran Andersson 2 Varbergs Korpförbund Maria Olsen Leif Fredriksson 2 Valkrets Hylte, Laholm och Falkenberg JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2 Valkrets Härjedalen Lina Andersson 2 Valkrets Östersund, Krokom, Ragunda, Bräcke, Strömsund och Berg Leiner Hanvåg 2 Korpförbund Åre NORRBOTTEN 2 Lokala Korpförbundet Kiruna Birgitta Isaksson Krister Mella 2 Valkrets Haparanda, Kalix, Överkalix och Pajala 2 Korpförbundet Luleå Agneta Wikström Håkan Nedlunda 2 Valkrets Arvidsjaur och Arjeplog 2 Valkrets Boden 2 Valkrets Gällivare - Malmberget och Jokkmokk 2 Valkrets Piteå och Älvsbyn SKÅNE 2 Valkrets Hässleholm 2 Valkrets Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Åstorp och Bjuv 2 Valkrets Lund,Staffanstorp, Lomma och Burlöv 2 Valkrets Landskrona,Kävlinge och Svalöv 2 Malmö Korpförbundet Stefan Wallerek 2 Valkrets Höör, Hörby och Eslöv 2 Valkrets Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge 2 Valkrets Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurup 14 Korpens representantskap 11 maj Valkrets Trelleborg, Vellinge och Svedala Pelle Hammer Jenna Hedin 2 Valkrets Klippan, Örkellljunga och Perstorp SMÅLAND 2 Valkrets Västervik, Hultsfred, Vimmerby och Eksjö 2 Lokala Korpförbundet Jönköping Hans Mainhed Mona Mainhed 2 Lokala Korpförbundet Kalmar Rasmus Wirstam Beatrice Pettersson 2 Lokala Korpförbundet Värnamo 2 Valkrets Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Växjö och Tingsryd Claes-Peter Davidsson Åsa Andersson 2 Valkrets Torsås, Nybro, Emmaboda, Borgholm och Mörbylånga 2 Valkrets Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 2 Valkrets Gislaved, Vaggeryd, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och Gnosjö 2 Valkrets Ljungby, Markaryd och Älmhult STOCKHOLMS LÄN 2 Valkrets Sundbyberg, Solna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla 2 Valkrets Nynäshamn, Nacka och Värmdö Andreas Persson 2 Valkrets Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Märsta Sigtuna, Vaxholm och Upplandsbro 2 Korpförbundet Södertälje Peter Andersson 2 Korpförbundet Haninge - Tyresö Camilla Johansson Jan Andersson 2 Huddinge-Botkyrka Korpförbund Jean-Pierre Zune Sandra Lindberg 4 Lokala Korpförbundet Stockholm Gunilla Lindström Nicklas Stålnacke Lisa Wickström Nils Lennholm 2 Valkrets Lidingö, Ekerö och Danderyd Korpens representantskap 11 maj

9 SÖDERMANLAND 2 Lokala Korpförbundet Eskilstuna Marie Samuelsson Claes Bidebo 2 Lokala Korpförbundet Katrineholm - Flen - Vingåker Tommy Gustavsson Britt-Marie Nilsson 2 Valkrets Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta VÄSTERNORRLAND 2 Valkrets Ånge och Timrå Pia Björklund 2 Valkrets Kramfors, Härnösand och Sollefteå 2 Lokala Korpförbundet Sundsvall Martti Knuuttila Tuulliki Knuuttila 2 Valkrets Örnsköldsvik UPPSALA LÄN 2 Nordupplands Korpförbund (Tierp och Älvkarleby) 2 Lokala Korpförbundet Uppsala (Uppsala, Heby, Östhammar och Knivsta) Morgan Sundgren Sari Seppäläinen 2 Valkrets Enköping och Håbo Eva Hermansson Roger Larsson VÄRMLAND 2 Valkrets Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Säffle Anders Kjellsten 2 Valkrets Arvika, Årjäng och Eda 2 Valkrets Hagfors, Torsby, Sunne och Munkfors 2 Valkrets Storfors, Kristinehamn och Filipstad VÄSTERBOTTEN 2 Lokala Korpförbundet Lycksele Anna-Lena Danielss 2 Valkrets Skellefteå, Malå och Norsjö Bo Sandström 2 Valkrets Vindeln och Robertfors Malin Nilsson Christer Sandström 2 Valkrets Storuman och Sorsele 4 Lokala Korpförbundet Umeå Ewa Arnlund Timo Fällman 2 Valkrets Vännäs, Bjurholm och Nordmaling Kristina Karlsson Christer Lundin 2 Valkrets Vilhelmina, Åsele och Dorotea VÄSTMANLAND 2 Korpförbund Köping Arboga Kungsör 4 Korpförbundet Västerås Maria Edén Robert Sturesson 2 Valkrets Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg 2 Valkrets Hallstahammar, Surahammar och Sala VÄSTRA GÖTALAND 2 Valkrets Uddevalla, Vänersborg, Tjörn, Orust, Stenungsund, Lilla Edet och Lysekil 2 Borås Korpförbund 4 Göteborgs Korpförbund 2 Lidköping Korpförbund Maria Arrefelt Johnny Arrefelt 2 Korpförbundet Mariestad Thomas Holm Yvonne Andersson 2 Korpförbundet Skövde 2 Lokala Korpförbundet Trollhättan Jan Myrin Ingrid Myrin 2 Valkrets Falköping, Tidaholm, Gullspång och Ulricehamn 2 Valkrets Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Essunda 2 Valkrets Härryda, Partille, Lerum, Ale, Öckerö, Kungälv, Kungsbacka och Mölndal 2 Valkrets Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo 2 Valkrets Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Tanum och Strömstad 16 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

10 2 Valkrets Karlsborg, Hjo, Tibro och Töreboda 2 Valkrets Skara, Götene, Vara och Grästorp 2 Valkrets Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål ÖREBRO LÄN 2 Korpförbund Örebro Birgitta H Janssson Christer Jansson 2 Valkrets Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors, Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund 2 Valkrets Degerfors och Karlskoga Helena Frisk Lars Olsson ÖSTERGÖTLAND 2 Lokala Korpförbundet Vadstena Monya Axelsson Karl-Magnus Mattsson 4 Korpförbundet Linköping (Linköping, Åtvidaberg och Kinda) Helena Vaernéus Simon Birgersson 2 Korpförbundet Norrköping (Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång) 2 Valkrets Ydre, Ödeshög och Boxholm 2 Lokala Korpförbundet Motala/Mjölby (Motala och Mjölby) Anders Mild Ragnhild Wärn NATIONELLA ORGANISATIONER 2 Caravan Club of Sweden 2 Clas Ohlsson IF 2 Ericsson-företagens idrottsförbund 2 G4S Active 2 Riksförbundet HälsofrämjandetAnna Karin FredmerKurt Svedros 2 Järnvägarnas Fritidsförbund 2 Kommunanställdas Fritidsförbund 2 Pensionärernas Riksorganisation 2 Postens Idrottsförbund 2 SBAB:s idrottsförening 2 Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund 2 Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund Lotta Bylund Lars-Göran Bengtsson Lars-Göran BengtssonLotta Bylund 2 Telia Idrotts- och Fritidsförbund 2 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund Sven Forsell Anna-Lena Persson in Hedström Tsang 2 Trafikverkets Fritidsförbund 2 Sverigefinska Riksförbundet Pirkko ErvastiTeuvo Nevala 2 Hushållningssällskapets Förbund 2 SKPF Sv Kommunal Pensionärernas Förbund Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj

11 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer