I N S I K T E R U T S I K T E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N S I K T E R U T S I K T E R"

Transkript

1 I N S I K T E R och U T S I K T E R BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING

2 Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om både insikter och utsikter. Att komma till insikt kräver kunskap och förståelse. Insikt är på sätt och vis förmågan att se hur problem skall lösas. Eller kanske, i vår värld, förmågan att inte låta problem uppstå. Att hela tiden se till att våra hyresgäster har det bra. Att ligga steget före och med kloka beslut se till att alla mår bra. Det är ungefär den lydelsen, lite fritt översatt, du får om du slår upp insiktsfull i en ordbok. Vi hoppas ordet insiktsfulla passar bra på oss och på vårt sätt att arbeta inom alla de områden vi verkar. Det ger oss mycket goda framtidsutsikter. Eftersom en årsredovisning inte skall prata så mycket framtid, utan mer beskriva året som gått, så tog vi helt enkelt bort ordet framtid före utsikter och vips hade vi idén till bildvalet i den här skriften. Vi ville visa möjligheterna med boendet hos oss. Stort och fl ott eller litet och enkelt. Vi valde att göra det i form av olika utsikter, sedda med våra hyresgästers ögon. 2 3

3 ERNST ROSÉN Verksamhetsområden 6 Geografi sk översikt 7 Året som gått 8 Fem år i siffror 9 VD har ordet 10 Vision & Affärsidé 12 Strategier och mål 14 Organisation 16 Miljö 18 Historik 20 FASTIGHETER Fastighetsförvaltning 22 Hyregästdialog 26 Aranäs AB 30 BYGGVERKSAMHET Flodén Byggnads AB 32 FÖRETAGSCENTER Nääs Fabriker 34 INVESTERINGAR 36 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 39 Resultaträkning koncernen 41 Balansräkning koncernen 42 Kassafl ödesanalys koncernen 44 Resultaträkning moderföretaget 45 Balansräkning moderföretaget 46 Kassafl ödesanalys moderföretaget 48 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 50 Undertecknande 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse och ledningsgrupp 64 FASTIGHETSBESTÅND Fastighetsförteckning 66 Kartor 70 4 PRODUKTION OCH IDÉ: CLARA, KARLSTAD / TEXT: FLORENCE OPPENHEIM / FOTO: JOHAN PALMBORG, LENA PATERSON, DANIEL DAHLGREN / 5 KARTOR: KARTENA AB / TRYCK: KNAPPEN, KARLSTAD. TRYCKT PÅ MILJÖGODKÄNDA MUNKEN LYNX, OMSLAG 240 G, INLAGA 130 G.

4 Verksamhetsområden ERNST ROSÉN Geografisk översikt ERNST ROSÉN Ernst Rosén är ett stabilt, familjeägt bolag som har varit AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. verksamt i fastighetsbranschen i drygt 55 år. Bolaget äger Ernst Rosén arbetar långsiktigt och med hyresgästen i cen- och förvaltar i huvudsak bostadsfastigheter i de centrala de- trum. Det visar sig i de årliga enkätundersökningarna där larna av Göteborg, Alingsås och Lerum, den största andelen Ernst Rosén får mycket höga betyg. i Göteborg. Bolaget utför även byggnation genom det hel- Totalt äger Ernst Rosén med hälftenägda Aranäs, ett ägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Tillsammans med hundratal fastigheter. För Ernst Rosén representerar fastig- Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs heterna ett uppskattat värde om 4,8 Mdr. GÖTEBORG STOCKHOLM Ernst Roséns verksamhetsområden 38 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter ALINGSÅS 24 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 357 hyreslägenheter GÖTEBORG FÖRETAGSCENTRET NÄÄS FABRIKER m 2 lokalyta 60 företag i bruksmiljö med kontor, utbildning, handel samt hotell. LERUM & GRÅBO 7 hyresfastigheter Fastigheter Byggverksamhet Företagscenter Investeringar KUNGSBACKA 42 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta hyreslägenheter m 2 lokalyta varav m 2 avser Kungsmässan köpcenter med butiker m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 70 hyreslägenheter Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Ernst Rosén äger och förvaltar företagscentret Nääs Fabriker med hotell, kontor, utbildning och handel. Ernst Rosén investerar i olika verksamheter för att med fi nansiell styrka och aktivt ägande bidra till utveckling. MALMÖ ERNST ROSÉN m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter inkl 50 % av vårt bestånd i Kungsbacka. 6 7

5 Året som gått ERNST ROSÉN Fem år i siffror ERNST ROSÉN I november övertog Ernst Rosén förvaltningen av fastigheterna i Flodén Fastighets s AB. Från och med januari 2009 förvaltas även Nääs Fabriker i en ny, gemensam fastighetsförvaltningsorganisation inom Ernst Rosén. Flodén Byggnads AB fortsätter att stå starkt trots den allt sämre byggkonjunkturen. n. Långsiktiga kundrelationer och stor andel service- och underhållsavtal är nyckeln till framgången. Nyckeltal* Total omsättning Hyresintäkter, Mkr Hyresintäkter, kr/kvm Vakans bostäder 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vakans lokaler 7 % 5 % 4 % 4 % 4 % Vakans totalt 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % Uppskattat marknadsvärde fastigheter, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Balansomslutning, Mkr Balansomslutning inkl övervärde, Mkr I september tog Reine Rosén och Katarina Stensryd emot branschorganisationen Företagarnas utmärkelse Årets Företagare 2008 i Lerum för sitt arbete att skapa en levande mötesplats på Nääs Fabriker. I juni invigde Rabbalshede Kraft AB, med Ernst Rosén som delägare, de sex första vindkraftverken på Huds Moar i Tanums kommun. Eget kaptial, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 7 % 7 % 8 % 7 % 6 % Soliditet justerad 45 % 48 % 49 % 47 % 41 % Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 49 % 44 % 43 % 45 % 52 % Yta bostäder Yta lokaler Yta totalt Antal lägenheter Fastigheter Anställda I augusti slog Nääs Skönhetsfabrik upp portarna på Nääs Fabriker i Tollered. Företaget erbjuder behandlingar, utbildning och rådgivning i skönhet och hälsa. Vi vann! Ernst Rosén tog återigen hem priset för Bästa serviceindex, både bland privata och kommunala fastighetsbolag, efter AktivBo s årliga enkätundersökningar Ernst Rosén har tagit hem pris för Bästa serviceindex tre av de fyra gånger som utmärkelsen har delats ut. * Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB. Från och med 2008 ingår även koncernens fastighetsinnehav i USA. Marknadsvärdet är framtagna med hjälp av en intern avkastningsmodell. Marknadsvärdet 2004 är beräknat utifrån antagandet att senast fastställda taxeringsvärde motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Resultatet av den årliga kundenkäten i april visade att Aranäs, enligt AktivBo:s mätningar, fi ck de hittills högst uppmätta värdena i Sverige på Serviceindex för lokaler hela 89 procent. I mars prisades Kungsmässan av Svensk Handel och tidningen Dagens Handel för sin omsorg om kunden och en engagerad ägare som tar sitt långsiktiga ansvar. DEFINITIONER Vakans Övervärde fastigheter Balansomslutning inklusive övervärde Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Outhyrda kvadratmeter i procent av totala uthyrningsbara kvadratmeter. Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Balansomslutning plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. 8 9

6 VD har ordet ERNST ROSÉN Framöver när vi tänker tillbaka på 2008, tror jag att många av oss kommer att minnas hur snabbt det gick från en stark högkonjunktur till den djupaste svackan vi sett i Sverige på mycket länge. Allra värst har den drabbat Västsverige och vi vet ännu inte hur hårt den kommer att slå innan det vänder. Som VD för Ernst Rosén känner jag en ödmjukhet för att krisen inte har påverkat vår bransch och oss i lika hög grad som många andra. Tyngdpunkten i vårt bestånd är ju bostäder i attraktiva områden, något som alltid kommer att efterfrågas, oavsett konjunktur. För Ernst Rosén innebär det en fortsatt hög uthyrningsgrad totalt sett för både bostäder och lokaler. I spåren av den fi nansiella krisen, har hyresrätten som boendeform stärkts ytterligare. Som exempel ser vi på Göteborgs marknadsplats för hyresrätter, BoPlats Göteborg, att det under förra året utannonserades lägenheter och att varje annonserad lägenhet i genomsnitt hade 777 sökande. Nyproduktionen av bostäder har nu också minskat kraftigt, trots läget med en efterfrågan som långt överstiger utbudet. Vi ser till och med hur planerade bostadsrättsprojekt omvandlas till hyresrätter blev det år då vi samlade våra tre fastighetsbolags förvaltningar i en organisation under Ernst Rosén. Nu kommer följaktligen vårt varumärke, Ernst Rosén, även att profi leras genom vårt fastighetsbestånd i Alingsås och Lerum. Det nya organisationsupplägget ska stärka våra medarbetare och vi ska arbeta än mer effektivt så att vi ytterligare kan vässa våra målsättningar. Jag är väldigt nöjd med organisationsutvecklingen hittills och ser hur den har lyft mina medarbetare i vardagen. Nu när vi har fått in Nääs Fabriker samt bestånden i Alingsås och Lerum i Ernst Roséns förvaltningsorganisation, har vi även beslutat att satsa mer strategiskt och målinriktat på vår lokaluthyrning. Vi utökar organisationen med en Kundansvarig Lokaler som ska vara företagets ansikte utåt för den kommersiella sidan och jobba proaktivt på alla våra marknader. Vid mitt besök på våra utvecklingsfastigheter i Kalifornien, blev jag också imponerad av hur lokaluthyrningen bedrevs, trots lågkonjunktur. Fokuserat, marknadsorienterat, effektivt och med en imponerande vilja och entusiasm. Något att ta med sig hem. Under 2008 kunde vi följa hur debatten kring förnyelsebar energi tog ordentlig fart. Självklart känns det därför ännu mer rätt med vårt engagemang i vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft AB. Företaget ligger i framkant inom sitt område och det var fascinerande att se vinden ta tag i de första sex, 100 meter höga vindkraftverken på Huds Moar under invigningen i juni. Vi tror starkt på vindkraften som en lönsam affär, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Flodén Byggnads AB har även under 2008 levererat goda resultat, mycket tack vare att vi successivt har anpassat oss till marknaden och valt en profi l som inte är inriktad mot stora nyproduktioner. Bolaget har därför inte drabbats lika hårt som byggbranschen i stort och de har nu en stabil och positiv grund att utgå ifrån, när konjunkturen vänder. Nääs Fabriker Hotell och Restaurang har blivit ett mycket positivt tillskott till företagscentret Nääs Fabriker och ett lyft för hela området. Hotellet har under året tagit en tydlig position på marknaden som en mycket populär konferensanläggning med fantastiska förutsättningar, något jag inte är det minsta förvånad över! I Kungsbacka arbetar Aranäs vidare i nära samarbete med kommunen i ett fl ertal olika bostadsprojekt, både bostadsrätter och hyresrätter. Vi har också en stor markreserv, redo för exploatering så snart konjunkturen vänder. Några projekt ligger nära i tiden. Det kluriga nu är att ingen kan säga när det vänder. Jag tror att 2009 kan bli tufft även för starka bolag. Vi har en fi nansiell styrka, bra lägen på de marknader vi är representerade, stark organisation och en beredskap att möta lågkonjunkturen. Och vi är naturligtvis alltid öppna för strategiska förvärv som passar in i vår profi l. Thomas Lundh 10 11

7 Vision ERNST ROSÉN Affärsidé ERNST ROSÉN Vision för Ernst Rosén. att med vårt arbetssätt inom kärnverksamheten vara ett föredöme i branschen. att vara förstahandsvalet när det gäller bostäder, lokaler och byggservice på våra hemmamarknader. att förena god avkastning med en hög kundnöjdhet. att genom fastighetsförvärv samt investeringar inom närbesläktade verksamheter skapa tillväxt. Affärsidé för Ernst Rosén. Vi skall tillhandhålla bostäder och lokaler som ger nöjda hyresgäster. Detta görs genom byggnation, ett långsiktigt ägande och egen förvaltning av fastigheter i Göteborg, Lerum, Alingsås och Kungsbacka. Vi är organiserade så att beslutsfattandet sker nära hyresgästen med engagerad och kompetent personal. Vi ska hålla en hög serviceoch kvalitetsnivå, vilket är grunden för fortsatt utveckling och tillväxt

8 Strategier och mål ERNST ROSÉN Grunden i vår affärsidé är nöjda kunder och god lönsamhet. Vårt kvalitetsledningssystem säkerställer att vi arbetar strukturerat för att nå våra långsiktiga mål och fortsätta vår stabila utveckling. Vårt kvalitetsledningssystem följer samma struktur som ISO 9001 och bygger på ett gemensamt system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Fokus i det arbetet är kundnytta, det mått som vi tror är det viktigaste måttet på kvalitet. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem underlättar för ledningen att styra och leda arbetet. Med tydliga och enhetliga riktlinjer vet alla medarbetare vad som förväntas av dem. Det stärker företaget och skapar en trygghet i det dagliga arbetet. De strategier och policies som är vägledande för verksamheten, är utformade med kundens bästa i fokus. Det är också dessa riktlinjer som hjälper oss att leva upp till visionen att vara ett föredöme i branschen och ett förstahandsval på våra hemmamarknader. Ernst Rosén definierar sig som ett tjänsteföretag. Vi strävar efter att möta kunder och hyresgäster med egen anställd personal och att vår personalomsättning ska vara så låg att vi behåller kompetensen i bolaget. Den genomsnittliga anställningstiden på Ernst Rosén är 15 år, och hela 59 procent har jobbat hos oss längre än tio år. Den låga sjukfrånvaron, 1 procent, är också mycket positiv. Ingen organisation står stark utan engagerade och delaktiga medarbetare. Alla som arbetar hos oss har betydelse för bolagets utveckling och framgång. Genom insyn och delaktighet vill vi skapa en större ansvarskänsla för helheten hos den enskilde medarbetaren. En naturlig följd av det ökade ansvaret är vårt bonussystem, som omfattar alla våra medarbetare. I Ernst Rosén finns sedan många år en speciell anda, ett förhållningssätt som vi kallar Rosénandan. En viktig pusselbit är delaktighet, positiv attityd, medkänsla och omsorg om andra människor Mål 2008 Under 2008 har vi arbetat med tre övergripande målsättningar. Det första målet var att utveckla och förstärka rutiner och arbetssätt kring att arbeta målstyrt i vår verksamhet. Förändringar av processer för planering, genomförande och uppföljning till följd av målsättningen har varit mycket positiva för både medarbetarna och företaget. Vi har också under 2008 arbetat fokuserat och strukturerat med olika modeller för att utveckla våra befintliga fastigheter vilket har genererat mycket kunskap och information om olika alternativ i det fortsatta arbetet. Den tredje övergripande målsättningen var att arbeta fram en ny organisationsstruktur för hela Ernst Roséns verksamhet. En ny organisation började också att gälla den 1 november Process för ständig förbättring. Mål 2009 Visionen och affärsidén för Ernst Rosén har under 2008 omarbetats och ligger till grund för tre prioriterade utvecklingsmål. Vi ska fokusera på att i den nya organisationen öka effektiviteten och kvaliteten i våra rutiner och arbetssätt. Vi har också som mål att genomföra en eller flera modeller för lägenhetsutveckling som arbetades fram under 2008 och därmed fortsätta arbetet med att utveckla våra fastigheter. Det tredje målet är att vi som aktör i våra geografi ska verksamhetsområden ska öka bearbetningen av marknaden för att genomföra strategiska förvärv. Inom framför allt vår kärnverksamhet men också inom närbesläktade områden. Efter en dags shopping i alla butiker i närheten är det skönt att bara koppla av en stund i min härliga lägenhet säger en av våra nöjda hyresgäster under takåsarna på Karl Gustavsgatan

9 Organisation ERNST ROSÉN Utvecklingen av en ny organisationsstruktur har präglat stora delar av det interna arbetet hos Ernst Rosén under Samordning och effektiviseringar ska ytterligare stärka möjligheterna att utveckla bolaget framåt. Inom Ernst Rosén ryms fyra verksamheter. Kärnverksamheten är att långsiktigt äga och förvalta hyresfastigheter. Vi bedriver även byggverksamhet genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Företagscentret Nääs Fabriker är en tredje verksamhet som kräver engagemang och mycket energi för en fortsatt positiv utveckling. Vårt fjärde verksamhetsområde är Investeringar där vi arbetar för att på lång eller kort sikt bidra med aktivt ägande och kompetens i olika verksamheter. Ny organisationsstruktur Ernst Rosén har under åren utvecklat och breddat sin verksamhet både genom förvärv av fastigheter och av bolag. Därför togs 2007 beslutet att se över både bolagsstruktur och organisation. Verksamheten har inte bara blivit större utan vi har också ökat våra ambitioner och höjt våra målsättningar med vad vi vill åstadkomma. Visionen är att Ernst Rosén ska vara ett föredöme i branschen och förena en god avkastning med hög kundnöjdhet. Detta ställer krav på en organisation som är anpassad till företagets storlek och ambitioner samt omvärldens krav. En centralisering av förvaltningen av Ernst Roséns fastighetsbestånd genomfördes. Samtliga fastigheter som tidigare förvaltades med egen ledning och organisation i Flodén Fastighets AB respektive Nääs Fabriker AB, förvaltas från och med januari 2009 av moderbolaget Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Den fastighetsförvaltande personalen i dotterbolagen har också fl yttats över till moderbolaget. Antalet anställda inom Ernst Rosén är efter omorganisationen 93 personer, inräknat 50 % av de 46 anställda i Aranäs AB. Fastighetsbeståndet har delats in i affärsområdena Öst och Väst, med var sin affärsområdeschef. För att stödja affärsområdena och ledningen har ett Affärsstöd bildats. Affärsstöd ansvarar för samtliga stödfunktioner inom Ekonomi och Administration, Fastighet samt Marknad och Information. Flodén Byggnads AB fortsätter att agera som självständigt, helägt dotterbolag med egen ledning och personal. Ernst Rosén organisation * ** Mode, trend och myspys i samma hörn. Oavsett varifrån du ser ut från Nääs Fabriker så blir du betagen av dess fantastiska läge

10 Miljö Ernst Rosén har som mål att tillhandahålla ett boende som hyresgästerna är nöjda med och som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2008 arbetade vi vidare med våra detaljerade miljömål för att säkerställa en positiv utveckling inom miljöområdet. Utsikten över Alingsås torg blir som musik för sinnet när solen lyser från rätt håll, menar Helene från en av sina favoritfåtöljer i lägenheten på Torggatan 9.

11 Historik ERNST ROSÉN Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB grundades av Ernst Rosén Under drygt 55 år och fyra generationer har sedan familjeföretaget Ernst Rosén breddat sin verksamhet, med fortsatt hög kundnöjdhet och god avkastning Persgatan 9 i Lunden byggs. Strategi i företaget, bygga, äga och förvalta Redbergsvägen blir sista fastigheten som byggs i egen regi Flodén Byggnads AB i Lerum förvärvas och delas upp i byggverksamhet och en separat fastighetsförvaltning, Flodén Fastighets AB Ernst Rosén är en föregångare i branchen och installerar brandvarnare i alla lägenheter Byggnadsfi rman Ernst Rosén och Ivar Kjellberg Fastighets AB köper Aranäs AB med bl a Kungsmässan i Kungsbacka Utlandagatan 6-8 med kvm lägenhetsyta förvärvas. Företaget miljöcertifi eras enligt ISO Utsedd till Årets Fastighetsägare av Fastighetstidningen Nääs Fabriker Hotell och Restaurang invigs Byggnadsfi rman Ernst Rosén grundas av Ernst Rosén Deltar i byggnation av miljonprogrammet i bl a områdena, Annedal, Vegastaden, Lunden, Landala Benny Rosén tillträder som VD Företagscentret Nääs Fabriker förvärvas Organisationen förändras från fastighetsfokus till kundfokus Reine Rosén tillträder som VD Första årliga hyresgästenkäten delas ut till alla hyresgäster årsfi rande. Sverigerekord med 88% på serviceindex. Fastigheterna på Viktor Rydbergsgatan 14 och 20 förvärvas Thomas Lundh tillträder som VD. Ernst Rosén tar för första gången emot pris för Bästa serviceindex, 88 % i enkäten Aranäs köpcentrum Kungsmässan utnämns till Årets köpcentrum Under de första 30 åren uppförde Byggnadsfi rman Ernst återupptog Ernst Rosén byggverksamheten genom förvärvet De senaste tio åren har Ernst Rosén fortsatt att stärka sin Restaurang tog vi emot utmärkelsen Årets Företagare Rosén inte mindre än 45 egna fastigheter. De fl esta är kvar i av Flodén Byggnads AB. I köpet ingick också ett fastig- position i branschen och genomfört ett fl ertal strategiska i Lerum för det utvecklingsarbete som har genomförts för att bolagets ägo. Som en av de stora byggmästarna i Göteborg, hetsbestånd i Lerum och Alingsås. Förvaltningen lades i förvärv. Förutom fastigheter i Göteborg, har förvärv av ett få Nääs Fabriker till den levande mötesplats den är idag. var bolaget bland annat aktivt under och 70-talens dotterbolaget Flodén Fastighets AB och Ernst Rosén hade 20-tal fastigheter genomförts i Lerum och Alingsås. Hösten 2008 genomfördes en omorganisation av Ernst Miljonprogram riksdagens program med mål att bygga en tagit första steget utanför Göteborgs gränser. Ernst Rosén har också genom åren med fi nansiell styrka Rosén. Det innebar bland annat att förvaltningen av fastig- miljon bostäder på tio år. Ernst Rosén fortsatte att växa. I början av 1990-talet för- och aktivt ägande varit aktivt utanför kärnverksamheten. heterna i Flodén Fastighets AB och förvaltningen av Nääs I mitten av 1980-talet utvecklades Ernst Rosén till att värvades företagscentret Nääs Fabriker i Tollered, mellan Våren 2007 engagerar sig Ernst Rosén i den expansiva ut- Fabriker fl yttades till moderbolaget. koncentrera sig på förvaltning av de hus man valde att Lerum och Alingsås. Och 1996 ökade Ernst Rosén sitt fastig- vecklingen av vindkraft genom att bli delägare i vindkrafts- själva äga och förvalta genomförde bolaget sitt sista hetsinnehav med 50 procent genom förvärvet av Aranäs AB bolaget Rabbalshede Kraft AB. byggprojekt med egen byggpersonal. Men redan 1989 i Kungsbacka, tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB. I oktober 2007 invigdes Nääs Fabriker Hotell och 20 21

12 Fastighetsförvaltning FASTIGHETER Ernst Roséns huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Totalt äger och förvaltar bolaget 70 helägda fastigheter i framför allt de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. Hösten 2008 omorganiserades fastighetsförvaltningen i två nya affärsområden: Väst och Öst. Vår affärsidé innebär att vi ska tillhandahålla en attraktiv boendemiljö där människor trivs och är trygga. Vi prioriterar ordning och reda och hög kvalitet på allmänna utrymmen, tvättstugor och utemiljö. Återigen har vi fått bevis för att våra hyresgäster är nöjda med vår service och vi fortsätter att ligga bland de högsta i Sverige när det gäller andelen nöjda kunder. Omorganiserad fastighetsförvaltning För att ytterligare stärka våra möjligheter att nå bolagets målsättningar, genomförde vi under 2008 en omorganisation av Ernst Rosén och vår fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen inom Ernst Rosén har därmed samlats i ett bolag med enhetlig organisation och service. De fastigheter i Alingsås och Lerum som tidigare förvaltades av Flodén Fastighets AB, samt Nääs Fabriker AB, förvaltas nu direkt av moderbolaget, Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Det innebär att samtliga bostads- och lokal- hyresgäster i Ernst Roséns helägda fastigheter möter samma servicemodell som tidigare har använts i Göteborg. Affärsområdena Öst och Väst Fastighetsförvaltningen har delats upp i två affärsområden: Väst och Öst, med huvudkontor på Stampgatan i Göteborg, och med var sin affärsområdeschef, som har ett övergripande ansvar för fastigheterna, hyresgästerna, personalen och ekonomin. Kundansvariga och ER Boendeservice, funktioner som är närmast hyresgästen, är organiserade direkt under Affärsområdescheferna. Kundansvariga arbetar med uthyrning av bostäder, lokaler och garage men ansvarar också för det löpande lägenhetsunderhållet och lokalhyresgästanpassningar. ER Boendeservice är de som har den mesta av den dagliga kontakten med våra hyresgäster och ansvarar för att hyresgästerna ska få den service som de förväntar sig. Det Affärsområden Bagaregården Annedal Vegastaden Lorensberg Alingsås Lerum Lunden Olskroken Vasastaden Nedre Johanneberg Landala Kallebäck Företagscentret Nääs Fabriker i Tollered Den vackra utsikten från Nedre Fogelbergsgatan i Vasastan lockar. Fick jag chansen skulle jag nog springa ett par varv i någon av de närliggande parkerna också. Men det blir väl lite senare

13 FASTIGHETER fi nns totalt sju expeditioner med ER Boendeservice; en i Lerum, fem i Göteborg och en i Alingsås. Affärsstöd bildar ny enhet Inom enheten Affärsstöd fi nns funktionen Fastighet som arbetar med gemensam upphandling, långsiktigt planerat underhåll och gemensamma system. Affärsstöd står också för traditionella stödfunktioner som Ekonomi, Finans, Administration, Marknad och Information. Lägenhetsstorlekar av bostäder och kännetecknas av träbebyggelse och putsade fasader i en trivsam och genuin småstadsmiljö. Merparten av fastigheterna är renoverade under 1980-talet. I Lerum äger Ernst Rosén huvudsakligen kommersiella lokaler, belägna i centrum. Det strategiska läget lockar hyresgäster som har stor betydelse för det lokala serviceutbudet. Företaget äger också ett 40-tal vackert belägna marklägenheter i Gråbo i Lerums kommun. Företagscentret Nääs Fabriker i Tollered ingår också i Affärsområde Öst. I området fi nns cirka 60 företag i väldesignade lokaler från 15 kvm till kvm. 3 rok 24 % 4 rok 17 % 5 rok el. större 3 % 2 rok 40 % 1 rok 16 % Fastigheter i Öst och Väst Affärsområdet Väst innefattar fastigheter belägna i centrala Göteborg, i till exempel stadsdelarna Annedal och Vegastaden, med E6 som gräns mot Öst. De fl esta fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. Merparten har fasader av tegel, bra planlösningar och en arkitektur som är anpassad till omgivningen. Fastigheterna följer mönstret för ett typiskt Rosénhus, med lokaler i bottenplan och lägenheter ovanpå. Affärsområdet Öst består av fastigheter i Lerum och Alingsås samt öster om E6 i Göteborg, i bland annat stadsdelarna Kallebäck, Olskroken och Lunden, med liknande fastigheter som i Affärsområde Väst. Ernst Rosén är en av de största fastighetsägarna i Alingsås, med totalt kvm. Beståndet är uppfört under fl era tidsepoker med attraktiva lägen i centrum kring gågatan och Kungsgatan. Beståndet består till 70 procent Välkommen till Byggnadsfi rman Ernst Rosen, ett mycket vanligt uttryck från just det här rummet, del av vår reception på huvudkontoret på Stampgatan i centrala Göteborg.

14 Hyresgästdialog FASTIGHETER Vårt viktigaste mått på framgång är nöjda kunder. Och vi ligger kvar som ett av de bästa företagen i branschen när det gäller andelen nöjda kunder. Ernst Rosén är i första hand ett tjänsteföretag vars huvudsakliga fokus ligger på dem som bor och verkar i våra fastigheter. Vi strävar efter en nära relation till våra kunder och prioriterar en kundnära organisation som möjliggör dagliga möten och en kontinuerlig dialog. De synpunkter och förslag som kommer fram presenterar vi under Roséndagarna ett återkommande arrangemang där våra medarbetare bland annat tar fram förbättringsförslag för verksamheten. Ett viktigt komplement i vårt förbättringsarbete är de årliga kundenkäter som vi genomför i samarbete med konsultbolaget AktivBo AB. De visar att vi har bland de högsta resultaten bland privata fastighetsägare i Sverige, när det gäller service. Hyresgästernas synpunkter är vårt viktigaste verktyg i det interna kvalitetsarbetet. Stabilt hög nivå i årliga enkäter Ernst Rosén har genomfört årliga enkäter i drygt tio år. Enkäten mäter vad hyresgästerna tycker om sitt boende med hjälp av ett antal frågor inom områdena Serviceindex, Produktindex, Attraktivitet, Profi lfrågor, Prisvärdhet och Trendfrågor. I Serviceindex ingår fyra kategorier: Ta kunden på allvar, Rent och Trygghet 87% Boendetid Genomsnittlig boendetid är drygt 9 år. 1 2 år 20 % Mindre är 1 år 11 % 3 5 år 20 % 6 9 år 14 % 10 år eller längre 35 % Attraktivitet 96% AktivBo AB är ett konsultföretag i fastighetsbranschen som genomför enkätundersökningar bland hyresgäster. De genomför årligen enkätundersökningar i privata och kommunala lägenheter. Detta motsvarar 30 procent av Sveriges hyresrätter. Läs mer på snyggt, Trygghet och säkerhet samt Få hjälp när det behövs. Svaren sammanställs i ett serviceindex som visar hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och kvaliteten på hyresvärdens service. Redan vid den första enkäten 1997 nådde Ernst Rosén i sitt Göteborgsbestånd ett serviceindex på 83,5 procent. De senaste åren har resultatet legat stadigt över 88 procent. I 2008 års enkät blev resultatet 88,8 procent, med drygt 91,5 procent för delindexen Ta kunden på allvar och Hjälp när det behövs. Svarsfrekvensen ökade något, från 65 procent 2007 till 69 procent Detta ger enkäten en ökad tyngd och tillförlitlighet. Pris för bästa service Rent och snyggt 87% Ta kunden på allvar 92% Under AktivBo:s BenchMarkEvent i Stockholm i februari 2009, tilldelades Ernst Rosén utmärkelsen Bästa Serviceindex bland både privatägda och kommunägda fastighetsbolag. Det var tredje gången av fyra möjliga som Ernst Rosén tog hem detta pris, som visar hur nöjda kunderna är med den service som Ernst Rosén tillhandahåller. Ernst Rosén var också nominerade i klassen Bästa produktindex. På grund av omorganisationen av fastighetsförvaltningen har vi valt att inte genomföra någon enkät i Lerum och Alingsås under Från och med 2009 kommer de att mätas samtidigt som Göteborgsbeståndet. Byggnadsfirman Ernst Roséns enkätresultat senaste fem åren Serviceindex 88,8 88,9 88,5 90,4 88,6 Ta kunden på allvar 91,8 91,5 90,5 94,1 93,5 Trygghet 86,8 86,0 85,9 87,4 85,3 Rent och snyggt 87,3 86,4 86,0 88,2 86,4 Hjälp när det behövs 91,7 92,4 93,3 93,5 92,1 Produktindex 79,0 79,8 79,3 80,3 80,7 Lägenhet 75,9 76,4 75,7 76,4 77,9 Gemensamma utrymmen 84,3 85,1 85,5 85,0 85,3 Utemiljö 82,0 83,7 83,7 85,4 85,7 Attraktivitet 95,7 95,6 94,5 95,5 95,7 Profil 88,9 90,2 90,5 93,1 91,8 Prisvärdhet 72,9 78,5 79,4 79,1 79,6 Trend 92,1 92,5 89,0 91,0 93,

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

hyresrätten årsredovisning 2012 hyresrätten Medföljande bilaga: Ernst Rosén ab Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia

hyresrätten årsredovisning 2012 hyresrätten Medföljande bilaga: Ernst Rosén ab Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia årsredovisning 2012 Ernst Rosén ab hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab

årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab Ernst Rosén AB Årsredovisning 2013 Produktion och idé: Ernst Rosén AB & Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff och Ernst Rosén Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

EN redovisning AV året

EN redovisning AV året EN redovisning AV året Byggnadsfirman ernst R0sén ab 2007 1 Årsredovisningen du har fått handlar om ett stabilt och mycket omtyckt fastighetsbolag. Men den handlar också om de 12 månader som har passerat.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

MILJÖ REDOVISNING 2014

MILJÖ REDOVISNING 2014 MILJÖ REDOVISNING 214 MILJÖPOLICY Ernst Rosén beaktar fastighetsförvaltningens miljöpåverkan i alla löpande och långsiktiga beslut. Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men e r n s t r o s é n å r s r e d o v i s n i n g 2010 Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt, men vi tycker att vackra bilder på just siffror väl

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014 MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014 E R N S T R O S É N 2 0 1 4 I N N E H Å L L INNEHÅLL Ledare 4 5 Ernst Rosén 6-7 Lagbyggaren 8 11 12 Att bygga staden 12 15 Förvaltning 16 17 Hyresgästdialog

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

AnsneoovlsNlNc 2oo9 GOODCAUSE HOLDING AB 2-3 4. Sida. lnnehåll

AnsneoovlsNlNc 2oo9 GOODCAUSE HOLDING AB 2-3 4. Sida. lnnehåll AnsneoovlsNlNc 2oo9 GOODCAUSE HOLDING AB styrelsen och Verkställande Direktören-förå::i:Å:?åiSit AB får härmed avse årsredovisnins lnnehåll Förvaltni n gsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

I N Ä R H E T E N B Y G G N A D S F I R M A N E R N S T R 0 S É N A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 1

I N Ä R H E T E N B Y G G N A D S F I R M A N E R N S T R 0 S É N A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 1 I NÄRHETEN BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2006 1 Det du har fått är en årsberättelse som handlar om ett av Sveriges mest stabila och omtyckta fastighetsbolag med mer än 50 års erfarenhet i branschen. Vi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 25 1 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 VERKSAMHETEN I KORTHET. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB äger och förvaltar sedan 5 år centralt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer