I N S I K T E R U T S I K T E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N S I K T E R U T S I K T E R"

Transkript

1 I N S I K T E R och U T S I K T E R BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING

2 Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om både insikter och utsikter. Att komma till insikt kräver kunskap och förståelse. Insikt är på sätt och vis förmågan att se hur problem skall lösas. Eller kanske, i vår värld, förmågan att inte låta problem uppstå. Att hela tiden se till att våra hyresgäster har det bra. Att ligga steget före och med kloka beslut se till att alla mår bra. Det är ungefär den lydelsen, lite fritt översatt, du får om du slår upp insiktsfull i en ordbok. Vi hoppas ordet insiktsfulla passar bra på oss och på vårt sätt att arbeta inom alla de områden vi verkar. Det ger oss mycket goda framtidsutsikter. Eftersom en årsredovisning inte skall prata så mycket framtid, utan mer beskriva året som gått, så tog vi helt enkelt bort ordet framtid före utsikter och vips hade vi idén till bildvalet i den här skriften. Vi ville visa möjligheterna med boendet hos oss. Stort och fl ott eller litet och enkelt. Vi valde att göra det i form av olika utsikter, sedda med våra hyresgästers ögon. 2 3

3 ERNST ROSÉN Verksamhetsområden 6 Geografi sk översikt 7 Året som gått 8 Fem år i siffror 9 VD har ordet 10 Vision & Affärsidé 12 Strategier och mål 14 Organisation 16 Miljö 18 Historik 20 FASTIGHETER Fastighetsförvaltning 22 Hyregästdialog 26 Aranäs AB 30 BYGGVERKSAMHET Flodén Byggnads AB 32 FÖRETAGSCENTER Nääs Fabriker 34 INVESTERINGAR 36 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 39 Resultaträkning koncernen 41 Balansräkning koncernen 42 Kassafl ödesanalys koncernen 44 Resultaträkning moderföretaget 45 Balansräkning moderföretaget 46 Kassafl ödesanalys moderföretaget 48 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 50 Undertecknande 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse och ledningsgrupp 64 FASTIGHETSBESTÅND Fastighetsförteckning 66 Kartor 70 4 PRODUKTION OCH IDÉ: CLARA, KARLSTAD / TEXT: FLORENCE OPPENHEIM / FOTO: JOHAN PALMBORG, LENA PATERSON, DANIEL DAHLGREN / 5 KARTOR: KARTENA AB / TRYCK: KNAPPEN, KARLSTAD. TRYCKT PÅ MILJÖGODKÄNDA MUNKEN LYNX, OMSLAG 240 G, INLAGA 130 G.

4 Verksamhetsområden ERNST ROSÉN Geografisk översikt ERNST ROSÉN Ernst Rosén är ett stabilt, familjeägt bolag som har varit AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. verksamt i fastighetsbranschen i drygt 55 år. Bolaget äger Ernst Rosén arbetar långsiktigt och med hyresgästen i cen- och förvaltar i huvudsak bostadsfastigheter i de centrala de- trum. Det visar sig i de årliga enkätundersökningarna där larna av Göteborg, Alingsås och Lerum, den största andelen Ernst Rosén får mycket höga betyg. i Göteborg. Bolaget utför även byggnation genom det hel- Totalt äger Ernst Rosén med hälftenägda Aranäs, ett ägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Tillsammans med hundratal fastigheter. För Ernst Rosén representerar fastig- Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs heterna ett uppskattat värde om 4,8 Mdr. GÖTEBORG STOCKHOLM Ernst Roséns verksamhetsområden 38 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter ALINGSÅS 24 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 357 hyreslägenheter GÖTEBORG FÖRETAGSCENTRET NÄÄS FABRIKER m 2 lokalyta 60 företag i bruksmiljö med kontor, utbildning, handel samt hotell. LERUM & GRÅBO 7 hyresfastigheter Fastigheter Byggverksamhet Företagscenter Investeringar KUNGSBACKA 42 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta hyreslägenheter m 2 lokalyta varav m 2 avser Kungsmässan köpcenter med butiker m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 70 hyreslägenheter Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Ernst Rosén äger och förvaltar företagscentret Nääs Fabriker med hotell, kontor, utbildning och handel. Ernst Rosén investerar i olika verksamheter för att med fi nansiell styrka och aktivt ägande bidra till utveckling. MALMÖ ERNST ROSÉN m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter inkl 50 % av vårt bestånd i Kungsbacka. 6 7

5 Året som gått ERNST ROSÉN Fem år i siffror ERNST ROSÉN I november övertog Ernst Rosén förvaltningen av fastigheterna i Flodén Fastighets s AB. Från och med januari 2009 förvaltas även Nääs Fabriker i en ny, gemensam fastighetsförvaltningsorganisation inom Ernst Rosén. Flodén Byggnads AB fortsätter att stå starkt trots den allt sämre byggkonjunkturen. n. Långsiktiga kundrelationer och stor andel service- och underhållsavtal är nyckeln till framgången. Nyckeltal* Total omsättning Hyresintäkter, Mkr Hyresintäkter, kr/kvm Vakans bostäder 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vakans lokaler 7 % 5 % 4 % 4 % 4 % Vakans totalt 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % Uppskattat marknadsvärde fastigheter, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Balansomslutning, Mkr Balansomslutning inkl övervärde, Mkr I september tog Reine Rosén och Katarina Stensryd emot branschorganisationen Företagarnas utmärkelse Årets Företagare 2008 i Lerum för sitt arbete att skapa en levande mötesplats på Nääs Fabriker. I juni invigde Rabbalshede Kraft AB, med Ernst Rosén som delägare, de sex första vindkraftverken på Huds Moar i Tanums kommun. Eget kaptial, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 7 % 7 % 8 % 7 % 6 % Soliditet justerad 45 % 48 % 49 % 47 % 41 % Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 49 % 44 % 43 % 45 % 52 % Yta bostäder Yta lokaler Yta totalt Antal lägenheter Fastigheter Anställda I augusti slog Nääs Skönhetsfabrik upp portarna på Nääs Fabriker i Tollered. Företaget erbjuder behandlingar, utbildning och rådgivning i skönhet och hälsa. Vi vann! Ernst Rosén tog återigen hem priset för Bästa serviceindex, både bland privata och kommunala fastighetsbolag, efter AktivBo s årliga enkätundersökningar Ernst Rosén har tagit hem pris för Bästa serviceindex tre av de fyra gånger som utmärkelsen har delats ut. * Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB. Från och med 2008 ingår även koncernens fastighetsinnehav i USA. Marknadsvärdet är framtagna med hjälp av en intern avkastningsmodell. Marknadsvärdet 2004 är beräknat utifrån antagandet att senast fastställda taxeringsvärde motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Resultatet av den årliga kundenkäten i april visade att Aranäs, enligt AktivBo:s mätningar, fi ck de hittills högst uppmätta värdena i Sverige på Serviceindex för lokaler hela 89 procent. I mars prisades Kungsmässan av Svensk Handel och tidningen Dagens Handel för sin omsorg om kunden och en engagerad ägare som tar sitt långsiktiga ansvar. DEFINITIONER Vakans Övervärde fastigheter Balansomslutning inklusive övervärde Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Outhyrda kvadratmeter i procent av totala uthyrningsbara kvadratmeter. Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Balansomslutning plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. 8 9

6 VD har ordet ERNST ROSÉN Framöver när vi tänker tillbaka på 2008, tror jag att många av oss kommer att minnas hur snabbt det gick från en stark högkonjunktur till den djupaste svackan vi sett i Sverige på mycket länge. Allra värst har den drabbat Västsverige och vi vet ännu inte hur hårt den kommer att slå innan det vänder. Som VD för Ernst Rosén känner jag en ödmjukhet för att krisen inte har påverkat vår bransch och oss i lika hög grad som många andra. Tyngdpunkten i vårt bestånd är ju bostäder i attraktiva områden, något som alltid kommer att efterfrågas, oavsett konjunktur. För Ernst Rosén innebär det en fortsatt hög uthyrningsgrad totalt sett för både bostäder och lokaler. I spåren av den fi nansiella krisen, har hyresrätten som boendeform stärkts ytterligare. Som exempel ser vi på Göteborgs marknadsplats för hyresrätter, BoPlats Göteborg, att det under förra året utannonserades lägenheter och att varje annonserad lägenhet i genomsnitt hade 777 sökande. Nyproduktionen av bostäder har nu också minskat kraftigt, trots läget med en efterfrågan som långt överstiger utbudet. Vi ser till och med hur planerade bostadsrättsprojekt omvandlas till hyresrätter blev det år då vi samlade våra tre fastighetsbolags förvaltningar i en organisation under Ernst Rosén. Nu kommer följaktligen vårt varumärke, Ernst Rosén, även att profi leras genom vårt fastighetsbestånd i Alingsås och Lerum. Det nya organisationsupplägget ska stärka våra medarbetare och vi ska arbeta än mer effektivt så att vi ytterligare kan vässa våra målsättningar. Jag är väldigt nöjd med organisationsutvecklingen hittills och ser hur den har lyft mina medarbetare i vardagen. Nu när vi har fått in Nääs Fabriker samt bestånden i Alingsås och Lerum i Ernst Roséns förvaltningsorganisation, har vi även beslutat att satsa mer strategiskt och målinriktat på vår lokaluthyrning. Vi utökar organisationen med en Kundansvarig Lokaler som ska vara företagets ansikte utåt för den kommersiella sidan och jobba proaktivt på alla våra marknader. Vid mitt besök på våra utvecklingsfastigheter i Kalifornien, blev jag också imponerad av hur lokaluthyrningen bedrevs, trots lågkonjunktur. Fokuserat, marknadsorienterat, effektivt och med en imponerande vilja och entusiasm. Något att ta med sig hem. Under 2008 kunde vi följa hur debatten kring förnyelsebar energi tog ordentlig fart. Självklart känns det därför ännu mer rätt med vårt engagemang i vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft AB. Företaget ligger i framkant inom sitt område och det var fascinerande att se vinden ta tag i de första sex, 100 meter höga vindkraftverken på Huds Moar under invigningen i juni. Vi tror starkt på vindkraften som en lönsam affär, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Flodén Byggnads AB har även under 2008 levererat goda resultat, mycket tack vare att vi successivt har anpassat oss till marknaden och valt en profi l som inte är inriktad mot stora nyproduktioner. Bolaget har därför inte drabbats lika hårt som byggbranschen i stort och de har nu en stabil och positiv grund att utgå ifrån, när konjunkturen vänder. Nääs Fabriker Hotell och Restaurang har blivit ett mycket positivt tillskott till företagscentret Nääs Fabriker och ett lyft för hela området. Hotellet har under året tagit en tydlig position på marknaden som en mycket populär konferensanläggning med fantastiska förutsättningar, något jag inte är det minsta förvånad över! I Kungsbacka arbetar Aranäs vidare i nära samarbete med kommunen i ett fl ertal olika bostadsprojekt, både bostadsrätter och hyresrätter. Vi har också en stor markreserv, redo för exploatering så snart konjunkturen vänder. Några projekt ligger nära i tiden. Det kluriga nu är att ingen kan säga när det vänder. Jag tror att 2009 kan bli tufft även för starka bolag. Vi har en fi nansiell styrka, bra lägen på de marknader vi är representerade, stark organisation och en beredskap att möta lågkonjunkturen. Och vi är naturligtvis alltid öppna för strategiska förvärv som passar in i vår profi l. Thomas Lundh 10 11

7 Vision ERNST ROSÉN Affärsidé ERNST ROSÉN Vision för Ernst Rosén. att med vårt arbetssätt inom kärnverksamheten vara ett föredöme i branschen. att vara förstahandsvalet när det gäller bostäder, lokaler och byggservice på våra hemmamarknader. att förena god avkastning med en hög kundnöjdhet. att genom fastighetsförvärv samt investeringar inom närbesläktade verksamheter skapa tillväxt. Affärsidé för Ernst Rosén. Vi skall tillhandhålla bostäder och lokaler som ger nöjda hyresgäster. Detta görs genom byggnation, ett långsiktigt ägande och egen förvaltning av fastigheter i Göteborg, Lerum, Alingsås och Kungsbacka. Vi är organiserade så att beslutsfattandet sker nära hyresgästen med engagerad och kompetent personal. Vi ska hålla en hög serviceoch kvalitetsnivå, vilket är grunden för fortsatt utveckling och tillväxt

8 Strategier och mål ERNST ROSÉN Grunden i vår affärsidé är nöjda kunder och god lönsamhet. Vårt kvalitetsledningssystem säkerställer att vi arbetar strukturerat för att nå våra långsiktiga mål och fortsätta vår stabila utveckling. Vårt kvalitetsledningssystem följer samma struktur som ISO 9001 och bygger på ett gemensamt system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Fokus i det arbetet är kundnytta, det mått som vi tror är det viktigaste måttet på kvalitet. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem underlättar för ledningen att styra och leda arbetet. Med tydliga och enhetliga riktlinjer vet alla medarbetare vad som förväntas av dem. Det stärker företaget och skapar en trygghet i det dagliga arbetet. De strategier och policies som är vägledande för verksamheten, är utformade med kundens bästa i fokus. Det är också dessa riktlinjer som hjälper oss att leva upp till visionen att vara ett föredöme i branschen och ett förstahandsval på våra hemmamarknader. Ernst Rosén definierar sig som ett tjänsteföretag. Vi strävar efter att möta kunder och hyresgäster med egen anställd personal och att vår personalomsättning ska vara så låg att vi behåller kompetensen i bolaget. Den genomsnittliga anställningstiden på Ernst Rosén är 15 år, och hela 59 procent har jobbat hos oss längre än tio år. Den låga sjukfrånvaron, 1 procent, är också mycket positiv. Ingen organisation står stark utan engagerade och delaktiga medarbetare. Alla som arbetar hos oss har betydelse för bolagets utveckling och framgång. Genom insyn och delaktighet vill vi skapa en större ansvarskänsla för helheten hos den enskilde medarbetaren. En naturlig följd av det ökade ansvaret är vårt bonussystem, som omfattar alla våra medarbetare. I Ernst Rosén finns sedan många år en speciell anda, ett förhållningssätt som vi kallar Rosénandan. En viktig pusselbit är delaktighet, positiv attityd, medkänsla och omsorg om andra människor Mål 2008 Under 2008 har vi arbetat med tre övergripande målsättningar. Det första målet var att utveckla och förstärka rutiner och arbetssätt kring att arbeta målstyrt i vår verksamhet. Förändringar av processer för planering, genomförande och uppföljning till följd av målsättningen har varit mycket positiva för både medarbetarna och företaget. Vi har också under 2008 arbetat fokuserat och strukturerat med olika modeller för att utveckla våra befintliga fastigheter vilket har genererat mycket kunskap och information om olika alternativ i det fortsatta arbetet. Den tredje övergripande målsättningen var att arbeta fram en ny organisationsstruktur för hela Ernst Roséns verksamhet. En ny organisation började också att gälla den 1 november Process för ständig förbättring. Mål 2009 Visionen och affärsidén för Ernst Rosén har under 2008 omarbetats och ligger till grund för tre prioriterade utvecklingsmål. Vi ska fokusera på att i den nya organisationen öka effektiviteten och kvaliteten i våra rutiner och arbetssätt. Vi har också som mål att genomföra en eller flera modeller för lägenhetsutveckling som arbetades fram under 2008 och därmed fortsätta arbetet med att utveckla våra fastigheter. Det tredje målet är att vi som aktör i våra geografi ska verksamhetsområden ska öka bearbetningen av marknaden för att genomföra strategiska förvärv. Inom framför allt vår kärnverksamhet men också inom närbesläktade områden. Efter en dags shopping i alla butiker i närheten är det skönt att bara koppla av en stund i min härliga lägenhet säger en av våra nöjda hyresgäster under takåsarna på Karl Gustavsgatan

9 Organisation ERNST ROSÉN Utvecklingen av en ny organisationsstruktur har präglat stora delar av det interna arbetet hos Ernst Rosén under Samordning och effektiviseringar ska ytterligare stärka möjligheterna att utveckla bolaget framåt. Inom Ernst Rosén ryms fyra verksamheter. Kärnverksamheten är att långsiktigt äga och förvalta hyresfastigheter. Vi bedriver även byggverksamhet genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Företagscentret Nääs Fabriker är en tredje verksamhet som kräver engagemang och mycket energi för en fortsatt positiv utveckling. Vårt fjärde verksamhetsområde är Investeringar där vi arbetar för att på lång eller kort sikt bidra med aktivt ägande och kompetens i olika verksamheter. Ny organisationsstruktur Ernst Rosén har under åren utvecklat och breddat sin verksamhet både genom förvärv av fastigheter och av bolag. Därför togs 2007 beslutet att se över både bolagsstruktur och organisation. Verksamheten har inte bara blivit större utan vi har också ökat våra ambitioner och höjt våra målsättningar med vad vi vill åstadkomma. Visionen är att Ernst Rosén ska vara ett föredöme i branschen och förena en god avkastning med hög kundnöjdhet. Detta ställer krav på en organisation som är anpassad till företagets storlek och ambitioner samt omvärldens krav. En centralisering av förvaltningen av Ernst Roséns fastighetsbestånd genomfördes. Samtliga fastigheter som tidigare förvaltades med egen ledning och organisation i Flodén Fastighets AB respektive Nääs Fabriker AB, förvaltas från och med januari 2009 av moderbolaget Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Den fastighetsförvaltande personalen i dotterbolagen har också fl yttats över till moderbolaget. Antalet anställda inom Ernst Rosén är efter omorganisationen 93 personer, inräknat 50 % av de 46 anställda i Aranäs AB. Fastighetsbeståndet har delats in i affärsområdena Öst och Väst, med var sin affärsområdeschef. För att stödja affärsområdena och ledningen har ett Affärsstöd bildats. Affärsstöd ansvarar för samtliga stödfunktioner inom Ekonomi och Administration, Fastighet samt Marknad och Information. Flodén Byggnads AB fortsätter att agera som självständigt, helägt dotterbolag med egen ledning och personal. Ernst Rosén organisation * ** Mode, trend och myspys i samma hörn. Oavsett varifrån du ser ut från Nääs Fabriker så blir du betagen av dess fantastiska läge

10 Miljö Ernst Rosén har som mål att tillhandahålla ett boende som hyresgästerna är nöjda med och som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2008 arbetade vi vidare med våra detaljerade miljömål för att säkerställa en positiv utveckling inom miljöområdet. Utsikten över Alingsås torg blir som musik för sinnet när solen lyser från rätt håll, menar Helene från en av sina favoritfåtöljer i lägenheten på Torggatan 9.

11 Historik ERNST ROSÉN Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB grundades av Ernst Rosén Under drygt 55 år och fyra generationer har sedan familjeföretaget Ernst Rosén breddat sin verksamhet, med fortsatt hög kundnöjdhet och god avkastning Persgatan 9 i Lunden byggs. Strategi i företaget, bygga, äga och förvalta Redbergsvägen blir sista fastigheten som byggs i egen regi Flodén Byggnads AB i Lerum förvärvas och delas upp i byggverksamhet och en separat fastighetsförvaltning, Flodén Fastighets AB Ernst Rosén är en föregångare i branchen och installerar brandvarnare i alla lägenheter Byggnadsfi rman Ernst Rosén och Ivar Kjellberg Fastighets AB köper Aranäs AB med bl a Kungsmässan i Kungsbacka Utlandagatan 6-8 med kvm lägenhetsyta förvärvas. Företaget miljöcertifi eras enligt ISO Utsedd till Årets Fastighetsägare av Fastighetstidningen Nääs Fabriker Hotell och Restaurang invigs Byggnadsfi rman Ernst Rosén grundas av Ernst Rosén Deltar i byggnation av miljonprogrammet i bl a områdena, Annedal, Vegastaden, Lunden, Landala Benny Rosén tillträder som VD Företagscentret Nääs Fabriker förvärvas Organisationen förändras från fastighetsfokus till kundfokus Reine Rosén tillträder som VD Första årliga hyresgästenkäten delas ut till alla hyresgäster årsfi rande. Sverigerekord med 88% på serviceindex. Fastigheterna på Viktor Rydbergsgatan 14 och 20 förvärvas Thomas Lundh tillträder som VD. Ernst Rosén tar för första gången emot pris för Bästa serviceindex, 88 % i enkäten Aranäs köpcentrum Kungsmässan utnämns till Årets köpcentrum Under de första 30 åren uppförde Byggnadsfi rman Ernst återupptog Ernst Rosén byggverksamheten genom förvärvet De senaste tio åren har Ernst Rosén fortsatt att stärka sin Restaurang tog vi emot utmärkelsen Årets Företagare Rosén inte mindre än 45 egna fastigheter. De fl esta är kvar i av Flodén Byggnads AB. I köpet ingick också ett fastig- position i branschen och genomfört ett fl ertal strategiska i Lerum för det utvecklingsarbete som har genomförts för att bolagets ägo. Som en av de stora byggmästarna i Göteborg, hetsbestånd i Lerum och Alingsås. Förvaltningen lades i förvärv. Förutom fastigheter i Göteborg, har förvärv av ett få Nääs Fabriker till den levande mötesplats den är idag. var bolaget bland annat aktivt under och 70-talens dotterbolaget Flodén Fastighets AB och Ernst Rosén hade 20-tal fastigheter genomförts i Lerum och Alingsås. Hösten 2008 genomfördes en omorganisation av Ernst Miljonprogram riksdagens program med mål att bygga en tagit första steget utanför Göteborgs gränser. Ernst Rosén har också genom åren med fi nansiell styrka Rosén. Det innebar bland annat att förvaltningen av fastig- miljon bostäder på tio år. Ernst Rosén fortsatte att växa. I början av 1990-talet för- och aktivt ägande varit aktivt utanför kärnverksamheten. heterna i Flodén Fastighets AB och förvaltningen av Nääs I mitten av 1980-talet utvecklades Ernst Rosén till att värvades företagscentret Nääs Fabriker i Tollered, mellan Våren 2007 engagerar sig Ernst Rosén i den expansiva ut- Fabriker fl yttades till moderbolaget. koncentrera sig på förvaltning av de hus man valde att Lerum och Alingsås. Och 1996 ökade Ernst Rosén sitt fastig- vecklingen av vindkraft genom att bli delägare i vindkrafts- själva äga och förvalta genomförde bolaget sitt sista hetsinnehav med 50 procent genom förvärvet av Aranäs AB bolaget Rabbalshede Kraft AB. byggprojekt med egen byggpersonal. Men redan 1989 i Kungsbacka, tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB. I oktober 2007 invigdes Nääs Fabriker Hotell och 20 21

12 Fastighetsförvaltning FASTIGHETER Ernst Roséns huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Totalt äger och förvaltar bolaget 70 helägda fastigheter i framför allt de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. Hösten 2008 omorganiserades fastighetsförvaltningen i två nya affärsområden: Väst och Öst. Vår affärsidé innebär att vi ska tillhandahålla en attraktiv boendemiljö där människor trivs och är trygga. Vi prioriterar ordning och reda och hög kvalitet på allmänna utrymmen, tvättstugor och utemiljö. Återigen har vi fått bevis för att våra hyresgäster är nöjda med vår service och vi fortsätter att ligga bland de högsta i Sverige när det gäller andelen nöjda kunder. Omorganiserad fastighetsförvaltning För att ytterligare stärka våra möjligheter att nå bolagets målsättningar, genomförde vi under 2008 en omorganisation av Ernst Rosén och vår fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen inom Ernst Rosén har därmed samlats i ett bolag med enhetlig organisation och service. De fastigheter i Alingsås och Lerum som tidigare förvaltades av Flodén Fastighets AB, samt Nääs Fabriker AB, förvaltas nu direkt av moderbolaget, Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Det innebär att samtliga bostads- och lokal- hyresgäster i Ernst Roséns helägda fastigheter möter samma servicemodell som tidigare har använts i Göteborg. Affärsområdena Öst och Väst Fastighetsförvaltningen har delats upp i två affärsområden: Väst och Öst, med huvudkontor på Stampgatan i Göteborg, och med var sin affärsområdeschef, som har ett övergripande ansvar för fastigheterna, hyresgästerna, personalen och ekonomin. Kundansvariga och ER Boendeservice, funktioner som är närmast hyresgästen, är organiserade direkt under Affärsområdescheferna. Kundansvariga arbetar med uthyrning av bostäder, lokaler och garage men ansvarar också för det löpande lägenhetsunderhållet och lokalhyresgästanpassningar. ER Boendeservice är de som har den mesta av den dagliga kontakten med våra hyresgäster och ansvarar för att hyresgästerna ska få den service som de förväntar sig. Det Affärsområden Bagaregården Annedal Vegastaden Lorensberg Alingsås Lerum Lunden Olskroken Vasastaden Nedre Johanneberg Landala Kallebäck Företagscentret Nääs Fabriker i Tollered Den vackra utsikten från Nedre Fogelbergsgatan i Vasastan lockar. Fick jag chansen skulle jag nog springa ett par varv i någon av de närliggande parkerna också. Men det blir väl lite senare

13 FASTIGHETER fi nns totalt sju expeditioner med ER Boendeservice; en i Lerum, fem i Göteborg och en i Alingsås. Affärsstöd bildar ny enhet Inom enheten Affärsstöd fi nns funktionen Fastighet som arbetar med gemensam upphandling, långsiktigt planerat underhåll och gemensamma system. Affärsstöd står också för traditionella stödfunktioner som Ekonomi, Finans, Administration, Marknad och Information. Lägenhetsstorlekar av bostäder och kännetecknas av träbebyggelse och putsade fasader i en trivsam och genuin småstadsmiljö. Merparten av fastigheterna är renoverade under 1980-talet. I Lerum äger Ernst Rosén huvudsakligen kommersiella lokaler, belägna i centrum. Det strategiska läget lockar hyresgäster som har stor betydelse för det lokala serviceutbudet. Företaget äger också ett 40-tal vackert belägna marklägenheter i Gråbo i Lerums kommun. Företagscentret Nääs Fabriker i Tollered ingår också i Affärsområde Öst. I området fi nns cirka 60 företag i väldesignade lokaler från 15 kvm till kvm. 3 rok 24 % 4 rok 17 % 5 rok el. större 3 % 2 rok 40 % 1 rok 16 % Fastigheter i Öst och Väst Affärsområdet Väst innefattar fastigheter belägna i centrala Göteborg, i till exempel stadsdelarna Annedal och Vegastaden, med E6 som gräns mot Öst. De fl esta fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. Merparten har fasader av tegel, bra planlösningar och en arkitektur som är anpassad till omgivningen. Fastigheterna följer mönstret för ett typiskt Rosénhus, med lokaler i bottenplan och lägenheter ovanpå. Affärsområdet Öst består av fastigheter i Lerum och Alingsås samt öster om E6 i Göteborg, i bland annat stadsdelarna Kallebäck, Olskroken och Lunden, med liknande fastigheter som i Affärsområde Väst. Ernst Rosén är en av de största fastighetsägarna i Alingsås, med totalt kvm. Beståndet är uppfört under fl era tidsepoker med attraktiva lägen i centrum kring gågatan och Kungsgatan. Beståndet består till 70 procent Välkommen till Byggnadsfi rman Ernst Rosen, ett mycket vanligt uttryck från just det här rummet, del av vår reception på huvudkontoret på Stampgatan i centrala Göteborg.

14 Hyresgästdialog FASTIGHETER Vårt viktigaste mått på framgång är nöjda kunder. Och vi ligger kvar som ett av de bästa företagen i branschen när det gäller andelen nöjda kunder. Ernst Rosén är i första hand ett tjänsteföretag vars huvudsakliga fokus ligger på dem som bor och verkar i våra fastigheter. Vi strävar efter en nära relation till våra kunder och prioriterar en kundnära organisation som möjliggör dagliga möten och en kontinuerlig dialog. De synpunkter och förslag som kommer fram presenterar vi under Roséndagarna ett återkommande arrangemang där våra medarbetare bland annat tar fram förbättringsförslag för verksamheten. Ett viktigt komplement i vårt förbättringsarbete är de årliga kundenkäter som vi genomför i samarbete med konsultbolaget AktivBo AB. De visar att vi har bland de högsta resultaten bland privata fastighetsägare i Sverige, när det gäller service. Hyresgästernas synpunkter är vårt viktigaste verktyg i det interna kvalitetsarbetet. Stabilt hög nivå i årliga enkäter Ernst Rosén har genomfört årliga enkäter i drygt tio år. Enkäten mäter vad hyresgästerna tycker om sitt boende med hjälp av ett antal frågor inom områdena Serviceindex, Produktindex, Attraktivitet, Profi lfrågor, Prisvärdhet och Trendfrågor. I Serviceindex ingår fyra kategorier: Ta kunden på allvar, Rent och Trygghet 87% Boendetid Genomsnittlig boendetid är drygt 9 år. 1 2 år 20 % Mindre är 1 år 11 % 3 5 år 20 % 6 9 år 14 % 10 år eller längre 35 % Attraktivitet 96% AktivBo AB är ett konsultföretag i fastighetsbranschen som genomför enkätundersökningar bland hyresgäster. De genomför årligen enkätundersökningar i privata och kommunala lägenheter. Detta motsvarar 30 procent av Sveriges hyresrätter. Läs mer på snyggt, Trygghet och säkerhet samt Få hjälp när det behövs. Svaren sammanställs i ett serviceindex som visar hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och kvaliteten på hyresvärdens service. Redan vid den första enkäten 1997 nådde Ernst Rosén i sitt Göteborgsbestånd ett serviceindex på 83,5 procent. De senaste åren har resultatet legat stadigt över 88 procent. I 2008 års enkät blev resultatet 88,8 procent, med drygt 91,5 procent för delindexen Ta kunden på allvar och Hjälp när det behövs. Svarsfrekvensen ökade något, från 65 procent 2007 till 69 procent Detta ger enkäten en ökad tyngd och tillförlitlighet. Pris för bästa service Rent och snyggt 87% Ta kunden på allvar 92% Under AktivBo:s BenchMarkEvent i Stockholm i februari 2009, tilldelades Ernst Rosén utmärkelsen Bästa Serviceindex bland både privatägda och kommunägda fastighetsbolag. Det var tredje gången av fyra möjliga som Ernst Rosén tog hem detta pris, som visar hur nöjda kunderna är med den service som Ernst Rosén tillhandahåller. Ernst Rosén var också nominerade i klassen Bästa produktindex. På grund av omorganisationen av fastighetsförvaltningen har vi valt att inte genomföra någon enkät i Lerum och Alingsås under Från och med 2009 kommer de att mätas samtidigt som Göteborgsbeståndet. Byggnadsfirman Ernst Roséns enkätresultat senaste fem åren Serviceindex 88,8 88,9 88,5 90,4 88,6 Ta kunden på allvar 91,8 91,5 90,5 94,1 93,5 Trygghet 86,8 86,0 85,9 87,4 85,3 Rent och snyggt 87,3 86,4 86,0 88,2 86,4 Hjälp när det behövs 91,7 92,4 93,3 93,5 92,1 Produktindex 79,0 79,8 79,3 80,3 80,7 Lägenhet 75,9 76,4 75,7 76,4 77,9 Gemensamma utrymmen 84,3 85,1 85,5 85,0 85,3 Utemiljö 82,0 83,7 83,7 85,4 85,7 Attraktivitet 95,7 95,6 94,5 95,5 95,7 Profil 88,9 90,2 90,5 93,1 91,8 Prisvärdhet 72,9 78,5 79,4 79,1 79,6 Trend 92,1 92,5 89,0 91,0 93,