HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR, LAGREGLERAD YRKESVERKSAMHET SAMT POSTTJÄNSTER Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer MARKT/D/8327/2001-SV Orig.: FR HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

2 INLEDNING Syftet med denna handbok är att beskriva huvuddragen i den generella ordningen för erkännande av examensbevis. Den infördes genom direktiv 89/48/EEG och kompletterades genom direktiv 92/51/EEG. Den är främst avsedd för dem som är kvalificerade att utöva ett yrke i en medlemsstat och vill få sina kvalifikationer erkända i en annan för att kunna arbeta där. Handboken är uppdelad i två delar, båda är uppställda som frågor och svar. I den första delen besvaras de vanligaste frågorna om den generella ordningen, till exempel: Vad är syftet med den? Vem gäller den för? Hur fungerar den? I den andra delen besvaras några frågor om specialfall som kan uppstå när man ansöker om erkännande enligt ordningen. Det finns också ett flödesschema (på s. 14) som sammanfattar de villkor som måste uppfyllas för att den generella ordningen ska gälla, samt två bilagor: Bilaga 1: Bilaga 2: en lista med exempel på reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen. två listor med reglerade yrken som inte omfattas av den generella ordningen. Närmare uppgifter om dessa frågor finns på Internet under följande adress: 2

3 Grundläggande frågor om den generella ordningen 1. Vem är den avsedd för? För yrkesverksamma som vill utöva sitt yrke i en annan medlemsstat än den där de fick sitt examensbevis. Den generella ordningen gäller inte för dem som vill studera i en annan medlemsstat. De kan vända sig till NARIC (National Academic Recognition Information Centre) som kan ge dem information om bedömning av utländsk högre utbildning. Det gäller inte heller dem som vill utöva ett yrke i en medlemsstat, men som inte ännu har slutfört den utbildning som behövs för att kunna utöva detta yrke i en annan medlemsstat. Den generella ordningen gäller endast dem som är fullt kvalificerade för att utöva ett yrke i en medlemsstat. 2. I vilka länder gäller den? I följande 18 länder: EG:s 15 medlemsstater (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland), Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike) och följande 3 länder: Island, Norge och Liechtenstein. 3. Vem gäller den? Dem som är medborgare i ett av dessa 18 länder Den gäller exempelvis inte medborgare i USA, Kanada, Schweiz eller länderna i Centraleuropa, Afrika eller Asien. Däremot gäller den för medborgare i tredje land som också är medborgare i en medlemsstat (dvs. har dubbelt medborgarskap). Således kan den gälla en argentinsk medborgare som även har italienskt medborgarskap. Den gäller personer som vid den tidpunkt då de ansöker om godkännande är medborgare i ett av dessa 18 länder, även om de tidigare varit medborgare i ett annat land. som har fått en yrkesexamen i ett av dessa 18 länder (hemlandet) * För att den generella ordningen ska gälla för dig måste du vara fullständigt kvalificerad för att utöva yrket i ditt hemland. Här menas med hemlandet det land där du fått ditt examensbevis. Det kan vara en medlemsstat där du är medborgare eller en annan medlemsstat. * när det gäller erkännande av examensbevis från tredje land, se sida 11 3

4 Till exempel skulle följande personer omfattas av den generella ordningen: en italiensk ingenjör med examen från Italien, en svensk lärare som har fått sin behörighet i Sverige, en fransk sjukgymnast med belgisk examen eller en österrikisk advokat med examen från Tyskland. och som vill utöva det yrket i en annan medlemsstat (värdlandet). Till exempel skulle följande personer omfattas: en italiensk ingenjör som är fullständigt kvalificerad i Italien och som vill arbeta som ingenjör i Spanien, en norsk lärare med fullständiga kvalifikationer i Norge som vill arbeta i England, en fransk sjukgymnast med fullständiga kvalifikationer i Belgien som vill arbeta i Frankrike eller en österrikisk advokat med fullständiga kvalifikationer i Tyskland som vill arbeta i Österrike. Den generella ordningen gäller inte rent interna situationer i en medlemsstat. Den gäller invandrare. Den medlemstat där du vill utöva ditt yrke får inte vara densamma som den stat där du fått ditt examensbevis. Det bör röra sig om gränsöverskridande verksamhet. 4. Gäller den alla yrken? Nej, bara de yrken som är reglerade i värdlandet, det vill säga yrkesverksamhet där man måste ha vissa fastställda kvalifikationer för att få tillträde till och ha rätt att utöva det yrket i värdmedlemsstaten. Den generella ordningen gäller i ditt fall om det yrke som du vill utöva i värdlandet är reglerat där. 5. Hur kan jag få reda på om det yrke jag vill utöva i värdlandet är reglerat där? Hos kontaktpunkten för det aktuella värdlandet, eller eventuellt hos motsvarande yrkesorganisation i ditt hemland. En riktgivande, icke uttömmande lista har sammanställts över de reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen. 6. Vad händer om mitt yrke inte är reglerat i värdlandet? I så fall behöver du inte ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Du kan börja arbeta i värdlandet enligt samma villkor som dess medborgare. Du behöver inte ansöka om erkännande av din yrkesexamen från någon officiell instans. I sådana fall värderas din examen efter situationen på arbetsmarknaden och hur marknaden reagerar, inte enligt rättsliga bestämmelser. 4

5 Om ditt yrke inte är reglerat i värdlandet, behöver det inte nödvändigtvis betyda att det får utövas helt fritt. Det kan vara att ditt yrke inte existerar som ett självständigt yrke i värdlandet därför att de arbetsuppgifter som omfattas av ditt yrke ingår i en annan yrkesbenämning och således förbehålls personer som utövar detta andra yrke. I sådana fall gäller inte den generella ordningen. Exempel: Du har deltagit i psykoterapeututbildning i en medlemsstat och vill arbeta som psykoterapeut i en annan medlemsstat där psykoterapi inte är en självständig yrkesgren, utan räknas till ämnet medicin och får utövas endast av läkare i psykiatri. 7. Gäller den generella ordningen för alla reglerade yrken? Nej, endast de yrken som inte redan omfattas av ett sektors- eller övergångsdirektiv. Bilaga 2 innehåller en förteckning över de sju reglerade yrken som redan omfattas av sektorsdirektiv, samt en lista med exempel på verksamhet som omfattas av övergångsdirektiv. Närmare information om de här direktiven kan fås från kontaktpunkterna. Dessutom innehåller bilaga 1 en lista med exempel på reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen. Ytterligare information om dem kan du också få från kontaktpunkterna. 8. Vad händer om mitt yrke är reglerat i värdlandet och omfattas av den generella ordningen? För att kunna utöva ditt yrke i värdlandet måste du få ditt examensbevis erkänt av den myndighet i värdlandet som är behörig att motta och behandla ansökan om erkännande av ditt examensbevis. 9. Var får jag reda på vilken myndighet jag ska vända mig till för att få mitt examensbevis erkänt? Hos kontaktpunkten i värdlandet. Vägledningarna och informationssidorna på Internet innehåller också adresser i värdlandet som kan vara till nytta. 5

6 10. Kan jag ansöka om erkännande av mitt examensbevis i en medlemsstat för att utöva vilket reglerat yrke som helst eller för att överhuvudtaget arbeta där? Nej. Du måsta ansöka om att få utöva ett visst yrke. Det reglerade yrke som du vill utöva i värdlandet måste vara det som du är fullständigt kvalificerad för i ditt hemland. Om du är kvalificerad för att utöva flera yrken måste du lämna in en skild ansökan för varje yrkesexamen. Ansökningarna behandlas eventuellt av olika instanser beroende på yrket. Till exempel skulle den allmänna ordningen gälla för en person som är fullständigt kvalificerad som fastighetsmäklare i Spanien och som vill utöva det yrket i Frankrike. Däremot skulle den inte gälla för en person som är fullständigt kvalificerad som fastighetsmäklare i Spanien och som vill arbeta i Frankrike som advokat. - Du har rätt att arbeta som psykolog i Spanien, men dessutom har du rätt att arbeta som socialarbetare i Spanien och du vill utöva båda dessa yrken i Frankrike. Den generella ordningen gäller, men du måste lämna två separata ansökningar till respektive behörig myndighet. 11. Vilka examensbevis omfattas av den generella ordningen? De som utfärdas efter fullständigt genomgången yrkesutbildning, dvs. de som gör att du kan utöva yrket i fråga i ditt hemland. De kan utfärdas efter genomgången teoretisk och praktisk utbildning i grundskola, gymnasium eller högskola. Om man i ditt hemland förutom studiekursen även måste genomgå praktik, måste du ha klarat av alla obligatoriska moment för att den generella ordningen ska gälla för dig. Exempel: i en del medlemsstater måste advokater inte bara ha högskoleutbildning utan också klara av en ytterligare examen och fullgöra praktik. När de gjort det är de fullständigt kvalificerade; de kan alltså ansöka om erkännande enligt den generella ordningen i en annan medlemsstat först när de fullgjort allt detta. På liknande sätt måste i vissa medlemsstater ingenjörer klara av studier på högskolenivå, kvalificerad yrkespraktik varvad med studier och en examen. Här gäller också att de kan ansöka om erkännande enligt den generella ordningen endast när de klarat alla kraven. På samma sätt består studierna för blivande lärare i de flesta medlemsstaterna av en universitetsexamen i ett visst ämne samt av pedagogisk utbildning. För att kunna ansöka om erkännande enligt den generella ordningen måste läraren ha en universitetsexamen och dessutom ha avslutat sin pedagogikutbildning i hemlandet. 12. Kommer mitt examensbevis att erkännas automatiskt? Nej. Den generella ordningen går inte ut på att automatiskt erkänna examensbevis från andra medlemsstater. Du skall lämna in en ansökan ur vilken det framgår vilket yrke du 6

7 vill utöva. Din ansökan kommer att bedömas individuellt av den behöriga myndigheten i värdlandet. 13. Hur fungerar den generella ordningen? Din ansökan om erkännande behandlas enskilt av den behöriga myndigheten. Om du är fullständigt kvalificerad att utöva ett yrke i ditt hemland och ansöker om att få ditt examensbevis erkänt så att du kan utöva samma yrke i värdlandet ska det i princip godkännas i befintligt skick. Innan den behöriga myndigheten fattar beslut om din ansökan kommer den dock att jämföra den utbildning du fått i ditt hemland med den utbildning som krävs i värdlandet. Om den finner att det finns betydande skillnader till längden eller innehållet kan den, under vissa omständigheter, kräva att du uppfyller vissa krav för att få din ansökan godkänd. Vid jämförelsen måste den behöriga myndigheten ta hänsyn till all utbildning och/eller yrkeserfarenhet som du fått efter din grundexamen. Myndigheten kan anse att den utbildningen och/eller praktiken helt eller delvis uppväger eventuella brister i din grundläggande utbildning jämfört med vad som krävs i värdlandet. 14. Vilka ytterligare krav kan den behöriga myndigheten ställa? Om den behöriga myndigheten finner att det finns betydande skillnader mellan den yrkesutbildning du fått i ditt hemland och motsvarande utbildning i värdlandet kan myndigheten ålägga dig att "kompensera" skillnaden. Du måste antingen bevisa att du har erfarenhet (att du utövat yrket i fråga i ditt hemland) eller fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov i värdlandet eller fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov i värdlandet. Endast ett av dessa tre krav får ställas. I princip kan intyg på ytterligare yrkeserfarenhet krävas om din utbildning i hemlandet har varit kortare (din utbildning var åtminstone ett år kortare än vad som krävs i värdlandet för att man där skall få utöva yrket i fråga). Du kan åläggas att fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov om det finns betydande skillnader mellan innehållet i din utbildning och den som krävs i värdlandet, eller mellan den verksamhet som yrket omfattar i ditt hemland respektive i värdlandet. 15. Om jag måste fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, är det den behöriga myndigheten som väljer mellan dessa två alternativ? Allmänt sett nej. Normalt har du fritt val mellan alternativen. Men i vissa fall, särskilt i fråga om juridiska yrken, får värdlandet välja. 7

8 16. Hur lång tid har den behöriga myndigheten på sig för att fatta beslut om min ansökan? Fyra månader från det att ansökan och eventuella kompletterande handlingar som krävs för behandlingen av din ansökan om erkännande mottagits måste den behöriga myndigheten ha fattat ett beslut. 17. Hur vet jag att min ansökan är fullständig? Du kan fråga den behöriga myndigheten om din ansökan är fullständig, och du har rätt att få svar på din fråga. Om din ansökan inte är fullständig måste den behöriga myndigheten ge dig klara uppgifter om vilka handlingar som saknas och ge dig rimligt med tid för att lämna in de handlingar som saknas. 18. Kan jag åläggas att bevisa att jag har god vandel och inte är i konkurs? Ja, om värdlandets medborgare också måste göra det. Värdlandet måste godta som bevis handlingar som utfärdats för detta ändamål av behörig myndighet i ditt hemland, men får kräva att handlingarna inte är äldre än tre månader. 19. Hur ska jag bevisa att jag uppfyller de här kraven? Genom att till den behöriga myndigheten i värdlandet lämna in en eller flera handlingar som utfärdats för detta ändamål av behörig myndighet i ditt hemland. Av handlingen eller handlingarna skall det framgå att du uppfyller de här kraven. Om sådana handlingar inte utfärdas i ditt hemland kan du istället lämna in ett intyg på en ed eller försäkran på heder och samvete inför notarius publicus eller en behörig yrkesorganisation i ditt hemland. I sådana fall skall du lämna ett intyg till den behöriga myndigheten i värdlandet på att du avlagt en ed eller en försäkran. 20. Vad har den behöriga myndigheten för alternativ när den fattar beslut? Efter det att du lämnat in en fullständig ansökan kan den behöriga myndigheten fatta tre olika beslut. 1) Den kan besluta att erkänna ditt examensbevis i befintligt skick, och då kan du börja utöva det reglerade yrket i fråga på samma villkor som värdlandets medborgare. På samma sätt som värdlandets medborgare måste uppfylla de formella krav som krävs måste också du lämna in handlingar som krävs för utövandet av yrket i fråga (det kan till exempel krävas att du först registrerar dig hos en yrkesorganisation eller att du visar upp intyg på att du har yrkesförsäkring). 8

9 2) Den kan, under vissa omständigheter, ålägga dig att kompensera eventuella skillnader mellan din utbildning och den utbildning som krävs i värdlandet (antingen att bevisa att du har yrkeserfarenhet eller att, efter ditt val, fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov). 3) Den kan se sig föranledd att avslå din ansökan. I fallen 2 and 3 måste den behöriga myndigheten tydligt motivera sitt beslut (det måste klart framgå på vilka grunder beslutet har fattats). Du har rätt att överklaga beslutet. 21. Vad händer om min ansökan godkänns? Erkännandet ger dig rätt att utöva yrket i fråga, men det innebär inte att ditt examensbevis skulle vara likvärdigt med värdlandets examensbevis för andra ändamål. Du kan utöva ditt yrke enligt samma lagar och andra författningar och etiska regler som gäller för värdlandets medborgare. Kom ihåg att du måste hålla din verksamhet innanför de gränser som gäller för yrket i värdlandet. Om du vill utöva ditt yrke som anställd har du rätt att söka utannonserade tjänster i värdlandet och att delta i urvalsförfaranden i landet (intervjuer, granskning av ansökningshandlingar, antagningsprov) på samma villkor som personer med examensbevis som utfärdats i landet. Du deltar på likvärdiga villkor (samma rättigheter och skyldigheter) med personer som har ett examensbevis från värdlandet. 22. Vad händer om min ansökan avslås? Den behöriga myndigheten måste motivera avslaget. Om den inte gör det har du rätt att kräva att den talar om skälen för dig. Om du inte får reda på motiveringen - eller om du vill invända mot den - har du rätt att överklaga till domstol i värdlandet för att kontrollera huruvida beslutet överensstämmer med gemenskapsrätten. 9

10 Några specialfall 1. Vad händer om jag, även om jag är medborgare i en medlemsstat, fått en del av min utbildning i ett land utanför gemenskapen? Den generella ordningen gäller fortfarande för dig, under förutsättning att följande två villkor är uppfyllda: 1) ditt yrke måste vara reglerat i ditt hemland, 2) du måste ha fått huvuddelen av din yrkesutbildning i den medlemsstaten, dvs. du måste ha fått en större del av utbildningen där än i landet utanför gemenskapen. Exempel: En dansk ansöker om erkännande i Tyskland. Han är fullt kvalificerad att arbeta som i Danmark. Han har genomgått totalt sju års yrkesutbildning, varav tre år i USA och fyra i Danmark. Den generella ordningen gäller för honom. Om antalet år i vardera landet är det omvända kan däremot den behöriga tyska myndigheten avslå hans ansökan. 2. Vad händer om jag, även om jag är medborgare i en medlemsstat, fått all min yrkesutbildning i ett land utanför gemenskapen? Den allmänna ordningen gäller fortfarande för dig, under förutsättning att följande fyra villkor är uppfyllda: 1) ditt examensbevis som du fått i ett tredje land har redan erkänts i en medlemsstat (som därmed räknas som hemland i det här sammanhanget); enligt lagstiftningen i landet eller ett bilateralt avtal som landet har undertecknat, 2) examensbeviset gör att du får utöva ett reglerat yrke i den medlemsstaten, 3) du har utövat yrket där i tre (i vissa fall två) år, 4) du har intyg, utfärdat av denna medlemsstat, på att du där har utövat det här yrket i tre (eller två) år. Exempel: Du är belgisk medborgare och du genomgick all din yrkesutbildning (utbildning, examen, praktik) till talpedagog i Kanada.. Det "första" erkännandet av denna utbildning i en medlemsstat (t.ex. Belgien) ges inte i enlighet med den generella ordningen, utan enligt landets nationella lagstiftning. Om du, efter att ha fått ditt första erkännande av din utbildning, vill arbeta som logoped i en annan medlemsstat (t.ex. i Frankrike) kan du använda dig av den generella ordningen, förutsatt att du har arbetat som logoped i Belgien i tre år. Du måste skaffa intyg från behörig belgisk myndighet på att du arbetat som talpedagog i 3 år i Belgien. 10

11 3. Kan det krävas att jag skaffar yrkeserfarenhet innan jag ansöker om att få mitt examensbevis erkänt? Normalt sett nej. Innan du ansöker om att få ditt examensbevis godkänt i värdlandet krävs det normalt inte att du redan börjat utöva yrket i ditt hemland, men du måste vara fullt kvalificerad att göra det. I vissa fall kan dock den behöriga myndigheten kräva att du bevisar att du utövat yrket en viss tid i ditt hemland. 4. I vilka fall kan det krävas att jag verkligen utövat yrket? I ett antal fall, där de vanligaste är följande: 1. Ditt yrke är inte reglerat i ditt hemland, och då kan du åläggas att bevisa att du utövat där i minst två år. 2. Om du fått ditt examensbevis i ett land utanför gemenskapen och sedan fått det godkänt i en medlemsstat, måste du bevisa att du utövat det reglerade yrket i åtminstone tre år (eller i vissa fall två år) i den medlemsstaten (se fråga 2 ovan). 3. Om längden på din yrkesutbildning var åtminstone ett år kortare än vad som krävs i värdlandet för att utöva yrket i fråga. 5. Kommer all slags yrkeserfarenhet att beaktas? Erfarenhet som du fått i ditt hemland genom att utöva yrket i fråga kommer att beaktas. Då kan även åberopa sådan erfarenhet du fått genom att utöva ett liknande yrke i en medlemsstat (i vilken medlemsstat som helst) när du ansöker om att få din yrkesexamen godkänd. Exempel: Du har kvalificerat dig som advokat i Grekland och därefter arbetat som juridisk rådgivare i Tyskland, och nu vill du arbeta där som advokat. För att kunna göra det ansöker du om att få din grekiska advokatexamen godkänd. Den behöriga tyska myndigheten måste ta hänsyn till den erfarenhet du fått där som juridisk rådgivare. Även om den behöriga myndigheten i värdlandet (den tyska myndigheten i vårt exempel) måste beakta erfarenhet av ett liknande yrke (juridisk rådgivare i exemplet), betyder inte det att du inte måste uppfylla kraven att vara fullständigt kvalificerad att, i ditt hemland, utöva det yrke (advokat i vårt exempel) din ansökan gäller, för vilket du ansöker om godkännande i värdlandet. I förekommande fall kommer den behöriga myndigheten att bedöma i vilken omfattning din erfarenhet av yrket i fråga kan ge dig helt eller delvis undantag från eventuella ytterligare krav. 11

12 6. Kan jag åläggas att klara av ett språkprov? I princip nej. Värdlandet kan emellertid kräva att du har språkkunskaper i landets språk om det är motiverat med tanke på det yrke du vill utöva. Kraven på språkkunskaper får dock inte vara högre än vad som krävs för utförandet av yrket. I vilket fall som helst, oavsett vilket yrke det gäller, kommer din ansökan att handläggas på värdlandets officiella språk, och alla lämplighetsprov som du kan åläggas att fullgöra kommer också att ske på det eller de språken. Exempel: Du har kvalificerat dig som advokat i Österrike och du vill nu arbeta i Grekland. Den behöriga myndigheten kommer att handlägga din ansökan på grekiska. Om den anser att din yrkesutbildning inte omfattade vissa ämnen som är nödvändiga för advokatyrket i Grekland och att du därför måste fullgöra ett prov i de ämnena, kommer det muntliga eller skriftliga provet att göras på grekiska. 7. Vad behöver jag lämna in tillsammans med min ansökan som bevis på min utbildning? Allmänt sett måste den behöriga myndigheten i värdlandet som bevis godta alla intyg som utfärdats av behörig myndighet i hemlandet på att du fullgjort den teoretiska och/eller praktiska utbildningen i fråga. Likaså kan myndigheten begära intyg som styrker ditt medborgarskap och din yrkeserfarenhet. Du måste lämna in intyg på yrkeserfarenhet om yrkeserfarenhet krävs för erkännandet, dvs. i de fall då yrket i fråga inte är reglerat i ditt hemland. Även om yrkeserfarenhet inte är ett obligatoriskt krav är det i ditt eget intresse att lämna in så mycket information som möjligt till den behöriga myndigheten. Din yrkeserfarenhet spelar en viktig roll för att myndigheten skall kunna fastställa om du behöver fullgöra en anpassningsperiod eller ett avlägga ett lämplighetsprov, vars innehåll och längd är helt beroende av dina faktiska färdigheter. 8. Måste jag lämna in översättningar på alla de här handlingarna? Värdlandet får kräva att alla handlingar du lämnar in som stöd för din ansökan översätts till ett av dess officiella språk. Det får också kräva att översättningen utförs av en auktoriserad translator eller på annat sätt godkänd översättare i värdlandet. 9. Vad händer om den behöriga myndigheten inte fattat beslut inom fyra månader efter det att den mottagit min ansökan? Du skall då ha möjlighet att anmäla den behöriga myndigheten till domstol. 12

13 10. Får myndigheterna ta ut en ansökningsavgift? Ja, du måste kanske betala en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften får emellertid inte överstiga de verkliga kostnaderna för handläggningen. Beloppet får inte vara oproportionerligt stort eller medföra att du blir avskräckt från att lämna in din ansökan. 11. Vad kan jag göra om jag stöter på problem? Det ligger i ditt eget intresse att utöva din rätt att överklaga beslutet hos en behörig nationell (administrativ eller rättslig) instans. Du kän även vända dig till Eurojusrådgivaren (vid kommissionens nationella representationer) eller till Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för inre marknaden, enheten Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer, Bâtiment C-100 ; 200, rue de la Loi ; B-1049 Bryssel). Det är alltid den nationella behöriga myndigheten, inte Europeiska kommissionen, som skall utvärdera hur dina kvalifikationer motsvarar kraven i värdlandet. Europeiska kommissionen kan inte ersätta de nationella behöriga myndigheterna i deras granskning av din utbildning. Den kan inte heller ge direkta anvisningar åt de nationella tjänstemän som handhar erkännandet av yrkesexamen. Direktiven om den generella ordningen och nationella genomförandebestämmelser ger dig rättigheter som du direkt kan hänvisa till då ditt ärende behandlas av den behöriga nationella instansen. 13

14 Du vill ansöka om erkännande av ditt examensbevis i värdlandet För att utöva ditt yrke där Ansökan gäller erkännande i yrkessyfte Din ansökan omfattas av den generella ordningen För att fortsätta dina studier där Ansökan gäller akademiskt erkännande (för studier) Din ansökan omfattas inte av den generella ordningen. Information om erkännande av kvalifikationer för studier fås från kontaktpunkterna i ditt land (eller från NARICcentret) Är det yrke du vill utöva i värdlandet reglerat där i den bemärkelse som avses i direktiven? JA NEJ Den generella ordningen gäller Den generella ordningen gäller inte, eftersom det inte finns några hinder för att utöva yrket. Du får verka i värdlandet med samma rättigheter och skyldigheter som dess medborgare. Är du fullständigt kvalificerad att utöva samma yrke i ditt hemland? JA NEJ Den generella ordningen gäller Den generella ordningen gäller inte Omfattas det yrke du vill utöva redan av ett sektors- eller övergångsdirektiv? (se listor i bilaga 2) NEJ JA Den generella ordningen gäller Den generella ordningen gäller inte 14

15 Bilaga 1 Exempel på reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen Juridik, ekonomi Vård Teknik Samhälle, kultur TYSKLAND skatteexpert, sjukgymnast barnsjuksköterska, arbetsterapeut, talpedagog, optiker, ortoptist, bandagist, tandtekniker, hörapparattekniker, ortopediteknik, ortopedisk skomakare, ingenjör, patentombud, hantverksmästare lärare, statligt erkänd förskollärare ÖSTERRIKE sjukgymnast lärare BELGIEN delgivningsman, auktoriserat ombud sjukgymnast lärare DANMARK fotvårdsspecialist, tandtekniker, optiker, ortoped, ortopedtekniker, ortopedisk skomakare, apoteksassistent sjökapten, styrman, fastighetsmäklare, körskollärare, kranförare, chaufför, kyrkogårdsarbetare lärare, organist 15

16 SPANIEN Juridik, ekonomi Vård Teknik Samhälle, kultur graduado social, specialistsköterska (utom förlossning och gynekologi), sjukgymnast, optiker, fotvårdsspecialist tandtekniker, hörapparattekniker, vårdbiträde, röntgentekniker, psykolog patentombud, fastighetsmäklare, förmögenhetsförvaltare, teknisk arkitekt, dekoratör, ingenjör, fysiker, geolog, flygvärdinna, steward, casinopersonal, rörmokare, körskollärare lärare, lärare vid turismskola, guide/tolk, turistguide FINLAND sjukgymnast lärare FRANKRIKE delgivningsman, registrator vid handelsdomstol, notarius publicus, konkursförvaltare, likvidator, auktionsförrättare/ värderingsman talpedagog, ortoptist, massör/sjukgymnast, psykomotoriker, arbetsterapeut, psykolog, dietist, ögonläkare, vårdbiträde, barnvårdsbiträde, hörapparattekniker, optiker, fotvårdsspecialist, medicinsk laboratorieassistent patentombud, lantmätare, fastighetsmäklare, taxiförare, ambulansförare, Sjökapten, förmögenhetsförvaltare, körkskollärare lärare, danslärare, regional guide/tolk, reseförsäljare, socialarbetare GREKLAND tandtekniker, sjukvårdspersonal sjukgymnast industriformgivare, mekaniker, svarvare, svetsare, befäl i handelsflottan lärare IRLAND talpedagog, ortoptist, massör/sjukgymnast, psykolog, optiker, arbetsterapeut, mikrobiolog patentombud, lantmätare, ingenjör, teknisk, sjöbefäl lärare 16

17 Juridik, ekonomi Vård Teknik Samhälle, kultur ISLAND sjukgymnast lärare ITALIEN LUXEMBURG NORGE registrator, marknadsföringsexpert,, akturarie kval.bokhållare, ortopist, talpedagog, dietist, psykolog, hörapparattekniker, optiker, medicinsk laboratorieassistent, röntgentekniker, tandhygienist, fotvårdsspecialist socialassistent, massör/sjukgymnast, laboratorietekniker, talpedagog, distriktssköterska, sjuksköterska på sjukhus sjukgymnast, ingenjör, biolog, kemist, geolog, jägmästare, patentombud, affärskonsult, aktiemäklare, sjöbefäl, maskinbefäl lärare, socialarbetare, turistguider o.dyl. lärare, förskollärare, socialarbetare lärare NEDER- LÄNDERNA delgivningsman, arbetsterapeut, talterapeut, ortoptist, dietist, sjukgymnast, röntgen- och radiologtekniker, apotekarbiträde, tandtekniker patentombud, ingenjör, flygledare, pilot, sjöman, chaufför, kranförare lärare PORTUGAL psykolog, ingenjör, patentombud, sjöbefäl lärare, guide/tolk FÖRENADE KUNGARIKET STOR- BRITANNIEN OCH NORDIRLAND aktuarie, sjukgymnast, optiker, ortoptist, fotvårdsspecialist, protesmakare, konstterapeut, psykolog, musikterapeut, dietist, laboratorietekniker, optiker, tandsköterska lantmätare, patentombud, ingenjör, kemist, fysiker, geolog, hortonom, sjökapten, sjöbefäl lärare, statligt erkänd socialarbetare SVERIGE sjukgymnast 17

18 Bilaga 2 Lista på reglerade yrken som omfattas av särskilda direktiv Reglerade yrken som omfattas av ett sektorsdirektiv läkare (allmänpraktiserande och specialist) sjuksköterska i allmänvården Tandläkare Barnmorska Veterinär apotekare/farmaceut Arkitekt Exempel på reglerad verksamhet som omfattas av direktiv 1999/42/EG* Hantverk (ISIC**, huvudgrupperna 23-40) Parti- och detaljhandel ( ISIC, del av huvudgrupp 612) Industriell verksamhet (ISIC, huvudgrupperna 20 och 21) Transportverksamhet (ISIC, grupperna 718 och 720) Förädlingsverksamhet (ISIC, huvudgrupperna 23-40) Personliga tjänster (ISIC, huvudgrupp 85) Försäkringsverksamhet (ISIC, grupp 630) Frisörverksamhet Tillverkning av: textil (t.ex. spinning och vävning), skodon och kläder, trä- och korkprodukter, möbler, läder- och gummiprodukter, kemikalier och kemiska produkter, produkter av raffinerat petroleum, transportutrustning osv. Handel i parti och detalj; handel med och distribution av giftiga ämnen. Grupp 612: detaljhandel = återförsäljning till enskilda av varor utan förädling. Huvudgrupp 20: produktion av livsmedel - mejeriprodukter, fruktoch grönsakskonserver, kakao osv. Huvudgrupp 21: produktion av drycker - destillation o.dyl. av sprit, produktion av vin osv., bryggeri och mältning osv. Grupp 718: : understödjande verksamhet med transport och resebyrå Grupp 720: lagring samma områden som under hantverk ovan Huvudgrupp 85: hushållstjänster - restauranger, barer och matsalar (grupp 852) - hotell, campingplatser och övrig korttidslogi (grupp 853) - tvätt och färgning - fotografiateljéer osv. Försäkringsagenter och -mäklare; helriskförsäkrare * För kännedom meddelas att direktiv 1999/42/EG av den i stort sett ersätter de övergångsdirektiv som anges i bilaga A till direktivet och som kompletteras med ett system för erkännande av examensbevis (EGT L 201, ). Systemet skall införas i medlemsstaterna senast den ** ISIC: International Standard Industrial Classification, en klassificering av alla ekonomiska verksamheter som utformades 1964 av FN:s statistikkontor. 18

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING. Direktiv 2005/36/EG. Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR

ANVÄNDARHANDLEDNING. Direktiv 2005/36/EG. Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR ANVÄNDARHANDLEDNING Direktiv 2005/36/EG Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR Detta dokument har utarbetats i informationssyfte. Kommissionen och dess avdelningar är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2006:65 Utkom från trycket den 28 februari 2006 utfärdad den 16 februari

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Internal Market and Services Knowledge-based Economy Reglerade yrken UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS Nationella

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 20.3.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om hennes krav på att

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49, 57.1 och 57.2 första och tredje meningen i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49, 57.1 och 57.2 första och tredje meningen i detta, L 77/36 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 14. 3. 98 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Att få din utbildning bedömd

Att få din utbildning bedömd Lätt svenska Att få din utbildning bedömd Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Har du en utländsk högskoleutbildning? Då ska du läsa den här broschyren! Den här broschyren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2002:148 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002.

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369); SFS 2016:161 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017

Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017 Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017 Datum Ärende 2017-01-23 LF 9/2016-2017 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

högre utbildning som omfattar minst tre års studier

högre utbildning som omfattar minst tre års studier 192 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 06/Vol. 02 389L0048 Nr L 19/ 16 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 24.1.89 RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1988 om en generell ordning för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

* Godkännandeprövning tillämpas vid ansökan om godkännande som trafiklärare

* Godkännandeprövning tillämpas vid ansökan om godkännande som trafiklärare Lärare för utbildning till förare av moped klass I (utbildning för behörighet AM) 1. Yrkestitel Lärare för utbildning till förare av moped klass I (utbildning för behörighet AM) 2. Beskrivning av ansökan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND REKOMMENDATIONER OM TILLGODORÄKNANDE AV UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTBILDNING I GRUND- UTBILDNINGEN Beslutat av förbundsförsamlingen 2000-03-24 Tillgodoräknanderätten

Läs mer

Nya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barnoch. Lägsta utbildningsnivå fastställs för behörighet

Nya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barnoch. Lägsta utbildningsnivå fastställs för behörighet eddel an deblad Mottagare: Nr 5/2014 Socialnämnder, chefer och handläggare inom soci- Juni 2014 altjänstens barn- och ungdomsvård Nya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

HFD 2014 ref 82. Socialstyrelsen vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 82. Socialstyrelsen vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 82 Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för att meddela bevis om specialistkompetens när en läkare från en annan medlemsstat i EU genomgått specialiseringsutbildning

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning)

Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning) Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning) 1. Yrkestitel Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; SFS 1999:152 Utkom från trycket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2004 inför

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt "direktivet".

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt direktivet. Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen/validering på Åland SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER UPPDRAG 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 4/2007 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Föreliggande promemoria, som innehåller förslag till stadgeändringar, har remitterats till avdelningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 augusti 2015 Helene Hellmark Knutsson Maria Eka (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer