HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR, LAGREGLERAD YRKESVERKSAMHET SAMT POSTTJÄNSTER Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer MARKT/D/8327/2001-SV Orig.: FR HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

2 INLEDNING Syftet med denna handbok är att beskriva huvuddragen i den generella ordningen för erkännande av examensbevis. Den infördes genom direktiv 89/48/EEG och kompletterades genom direktiv 92/51/EEG. Den är främst avsedd för dem som är kvalificerade att utöva ett yrke i en medlemsstat och vill få sina kvalifikationer erkända i en annan för att kunna arbeta där. Handboken är uppdelad i två delar, båda är uppställda som frågor och svar. I den första delen besvaras de vanligaste frågorna om den generella ordningen, till exempel: Vad är syftet med den? Vem gäller den för? Hur fungerar den? I den andra delen besvaras några frågor om specialfall som kan uppstå när man ansöker om erkännande enligt ordningen. Det finns också ett flödesschema (på s. 14) som sammanfattar de villkor som måste uppfyllas för att den generella ordningen ska gälla, samt två bilagor: Bilaga 1: Bilaga 2: en lista med exempel på reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen. två listor med reglerade yrken som inte omfattas av den generella ordningen. Närmare uppgifter om dessa frågor finns på Internet under följande adress: 2

3 Grundläggande frågor om den generella ordningen 1. Vem är den avsedd för? För yrkesverksamma som vill utöva sitt yrke i en annan medlemsstat än den där de fick sitt examensbevis. Den generella ordningen gäller inte för dem som vill studera i en annan medlemsstat. De kan vända sig till NARIC (National Academic Recognition Information Centre) som kan ge dem information om bedömning av utländsk högre utbildning. Det gäller inte heller dem som vill utöva ett yrke i en medlemsstat, men som inte ännu har slutfört den utbildning som behövs för att kunna utöva detta yrke i en annan medlemsstat. Den generella ordningen gäller endast dem som är fullt kvalificerade för att utöva ett yrke i en medlemsstat. 2. I vilka länder gäller den? I följande 18 länder: EG:s 15 medlemsstater (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland), Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike) och följande 3 länder: Island, Norge och Liechtenstein. 3. Vem gäller den? Dem som är medborgare i ett av dessa 18 länder Den gäller exempelvis inte medborgare i USA, Kanada, Schweiz eller länderna i Centraleuropa, Afrika eller Asien. Däremot gäller den för medborgare i tredje land som också är medborgare i en medlemsstat (dvs. har dubbelt medborgarskap). Således kan den gälla en argentinsk medborgare som även har italienskt medborgarskap. Den gäller personer som vid den tidpunkt då de ansöker om godkännande är medborgare i ett av dessa 18 länder, även om de tidigare varit medborgare i ett annat land. som har fått en yrkesexamen i ett av dessa 18 länder (hemlandet) * För att den generella ordningen ska gälla för dig måste du vara fullständigt kvalificerad för att utöva yrket i ditt hemland. Här menas med hemlandet det land där du fått ditt examensbevis. Det kan vara en medlemsstat där du är medborgare eller en annan medlemsstat. * när det gäller erkännande av examensbevis från tredje land, se sida 11 3

4 Till exempel skulle följande personer omfattas av den generella ordningen: en italiensk ingenjör med examen från Italien, en svensk lärare som har fått sin behörighet i Sverige, en fransk sjukgymnast med belgisk examen eller en österrikisk advokat med examen från Tyskland. och som vill utöva det yrket i en annan medlemsstat (värdlandet). Till exempel skulle följande personer omfattas: en italiensk ingenjör som är fullständigt kvalificerad i Italien och som vill arbeta som ingenjör i Spanien, en norsk lärare med fullständiga kvalifikationer i Norge som vill arbeta i England, en fransk sjukgymnast med fullständiga kvalifikationer i Belgien som vill arbeta i Frankrike eller en österrikisk advokat med fullständiga kvalifikationer i Tyskland som vill arbeta i Österrike. Den generella ordningen gäller inte rent interna situationer i en medlemsstat. Den gäller invandrare. Den medlemstat där du vill utöva ditt yrke får inte vara densamma som den stat där du fått ditt examensbevis. Det bör röra sig om gränsöverskridande verksamhet. 4. Gäller den alla yrken? Nej, bara de yrken som är reglerade i värdlandet, det vill säga yrkesverksamhet där man måste ha vissa fastställda kvalifikationer för att få tillträde till och ha rätt att utöva det yrket i värdmedlemsstaten. Den generella ordningen gäller i ditt fall om det yrke som du vill utöva i värdlandet är reglerat där. 5. Hur kan jag få reda på om det yrke jag vill utöva i värdlandet är reglerat där? Hos kontaktpunkten för det aktuella värdlandet, eller eventuellt hos motsvarande yrkesorganisation i ditt hemland. En riktgivande, icke uttömmande lista har sammanställts över de reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen. 6. Vad händer om mitt yrke inte är reglerat i värdlandet? I så fall behöver du inte ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Du kan börja arbeta i värdlandet enligt samma villkor som dess medborgare. Du behöver inte ansöka om erkännande av din yrkesexamen från någon officiell instans. I sådana fall värderas din examen efter situationen på arbetsmarknaden och hur marknaden reagerar, inte enligt rättsliga bestämmelser. 4

5 Om ditt yrke inte är reglerat i värdlandet, behöver det inte nödvändigtvis betyda att det får utövas helt fritt. Det kan vara att ditt yrke inte existerar som ett självständigt yrke i värdlandet därför att de arbetsuppgifter som omfattas av ditt yrke ingår i en annan yrkesbenämning och således förbehålls personer som utövar detta andra yrke. I sådana fall gäller inte den generella ordningen. Exempel: Du har deltagit i psykoterapeututbildning i en medlemsstat och vill arbeta som psykoterapeut i en annan medlemsstat där psykoterapi inte är en självständig yrkesgren, utan räknas till ämnet medicin och får utövas endast av läkare i psykiatri. 7. Gäller den generella ordningen för alla reglerade yrken? Nej, endast de yrken som inte redan omfattas av ett sektors- eller övergångsdirektiv. Bilaga 2 innehåller en förteckning över de sju reglerade yrken som redan omfattas av sektorsdirektiv, samt en lista med exempel på verksamhet som omfattas av övergångsdirektiv. Närmare information om de här direktiven kan fås från kontaktpunkterna. Dessutom innehåller bilaga 1 en lista med exempel på reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen. Ytterligare information om dem kan du också få från kontaktpunkterna. 8. Vad händer om mitt yrke är reglerat i värdlandet och omfattas av den generella ordningen? För att kunna utöva ditt yrke i värdlandet måste du få ditt examensbevis erkänt av den myndighet i värdlandet som är behörig att motta och behandla ansökan om erkännande av ditt examensbevis. 9. Var får jag reda på vilken myndighet jag ska vända mig till för att få mitt examensbevis erkänt? Hos kontaktpunkten i värdlandet. Vägledningarna och informationssidorna på Internet innehåller också adresser i värdlandet som kan vara till nytta. 5

6 10. Kan jag ansöka om erkännande av mitt examensbevis i en medlemsstat för att utöva vilket reglerat yrke som helst eller för att överhuvudtaget arbeta där? Nej. Du måsta ansöka om att få utöva ett visst yrke. Det reglerade yrke som du vill utöva i värdlandet måste vara det som du är fullständigt kvalificerad för i ditt hemland. Om du är kvalificerad för att utöva flera yrken måste du lämna in en skild ansökan för varje yrkesexamen. Ansökningarna behandlas eventuellt av olika instanser beroende på yrket. Till exempel skulle den allmänna ordningen gälla för en person som är fullständigt kvalificerad som fastighetsmäklare i Spanien och som vill utöva det yrket i Frankrike. Däremot skulle den inte gälla för en person som är fullständigt kvalificerad som fastighetsmäklare i Spanien och som vill arbeta i Frankrike som advokat. - Du har rätt att arbeta som psykolog i Spanien, men dessutom har du rätt att arbeta som socialarbetare i Spanien och du vill utöva båda dessa yrken i Frankrike. Den generella ordningen gäller, men du måste lämna två separata ansökningar till respektive behörig myndighet. 11. Vilka examensbevis omfattas av den generella ordningen? De som utfärdas efter fullständigt genomgången yrkesutbildning, dvs. de som gör att du kan utöva yrket i fråga i ditt hemland. De kan utfärdas efter genomgången teoretisk och praktisk utbildning i grundskola, gymnasium eller högskola. Om man i ditt hemland förutom studiekursen även måste genomgå praktik, måste du ha klarat av alla obligatoriska moment för att den generella ordningen ska gälla för dig. Exempel: i en del medlemsstater måste advokater inte bara ha högskoleutbildning utan också klara av en ytterligare examen och fullgöra praktik. När de gjort det är de fullständigt kvalificerade; de kan alltså ansöka om erkännande enligt den generella ordningen i en annan medlemsstat först när de fullgjort allt detta. På liknande sätt måste i vissa medlemsstater ingenjörer klara av studier på högskolenivå, kvalificerad yrkespraktik varvad med studier och en examen. Här gäller också att de kan ansöka om erkännande enligt den generella ordningen endast när de klarat alla kraven. På samma sätt består studierna för blivande lärare i de flesta medlemsstaterna av en universitetsexamen i ett visst ämne samt av pedagogisk utbildning. För att kunna ansöka om erkännande enligt den generella ordningen måste läraren ha en universitetsexamen och dessutom ha avslutat sin pedagogikutbildning i hemlandet. 12. Kommer mitt examensbevis att erkännas automatiskt? Nej. Den generella ordningen går inte ut på att automatiskt erkänna examensbevis från andra medlemsstater. Du skall lämna in en ansökan ur vilken det framgår vilket yrke du 6

7 vill utöva. Din ansökan kommer att bedömas individuellt av den behöriga myndigheten i värdlandet. 13. Hur fungerar den generella ordningen? Din ansökan om erkännande behandlas enskilt av den behöriga myndigheten. Om du är fullständigt kvalificerad att utöva ett yrke i ditt hemland och ansöker om att få ditt examensbevis erkänt så att du kan utöva samma yrke i värdlandet ska det i princip godkännas i befintligt skick. Innan den behöriga myndigheten fattar beslut om din ansökan kommer den dock att jämföra den utbildning du fått i ditt hemland med den utbildning som krävs i värdlandet. Om den finner att det finns betydande skillnader till längden eller innehållet kan den, under vissa omständigheter, kräva att du uppfyller vissa krav för att få din ansökan godkänd. Vid jämförelsen måste den behöriga myndigheten ta hänsyn till all utbildning och/eller yrkeserfarenhet som du fått efter din grundexamen. Myndigheten kan anse att den utbildningen och/eller praktiken helt eller delvis uppväger eventuella brister i din grundläggande utbildning jämfört med vad som krävs i värdlandet. 14. Vilka ytterligare krav kan den behöriga myndigheten ställa? Om den behöriga myndigheten finner att det finns betydande skillnader mellan den yrkesutbildning du fått i ditt hemland och motsvarande utbildning i värdlandet kan myndigheten ålägga dig att "kompensera" skillnaden. Du måste antingen bevisa att du har erfarenhet (att du utövat yrket i fråga i ditt hemland) eller fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov i värdlandet eller fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov i värdlandet. Endast ett av dessa tre krav får ställas. I princip kan intyg på ytterligare yrkeserfarenhet krävas om din utbildning i hemlandet har varit kortare (din utbildning var åtminstone ett år kortare än vad som krävs i värdlandet för att man där skall få utöva yrket i fråga). Du kan åläggas att fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov om det finns betydande skillnader mellan innehållet i din utbildning och den som krävs i värdlandet, eller mellan den verksamhet som yrket omfattar i ditt hemland respektive i värdlandet. 15. Om jag måste fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, är det den behöriga myndigheten som väljer mellan dessa två alternativ? Allmänt sett nej. Normalt har du fritt val mellan alternativen. Men i vissa fall, särskilt i fråga om juridiska yrken, får värdlandet välja. 7

8 16. Hur lång tid har den behöriga myndigheten på sig för att fatta beslut om min ansökan? Fyra månader från det att ansökan och eventuella kompletterande handlingar som krävs för behandlingen av din ansökan om erkännande mottagits måste den behöriga myndigheten ha fattat ett beslut. 17. Hur vet jag att min ansökan är fullständig? Du kan fråga den behöriga myndigheten om din ansökan är fullständig, och du har rätt att få svar på din fråga. Om din ansökan inte är fullständig måste den behöriga myndigheten ge dig klara uppgifter om vilka handlingar som saknas och ge dig rimligt med tid för att lämna in de handlingar som saknas. 18. Kan jag åläggas att bevisa att jag har god vandel och inte är i konkurs? Ja, om värdlandets medborgare också måste göra det. Värdlandet måste godta som bevis handlingar som utfärdats för detta ändamål av behörig myndighet i ditt hemland, men får kräva att handlingarna inte är äldre än tre månader. 19. Hur ska jag bevisa att jag uppfyller de här kraven? Genom att till den behöriga myndigheten i värdlandet lämna in en eller flera handlingar som utfärdats för detta ändamål av behörig myndighet i ditt hemland. Av handlingen eller handlingarna skall det framgå att du uppfyller de här kraven. Om sådana handlingar inte utfärdas i ditt hemland kan du istället lämna in ett intyg på en ed eller försäkran på heder och samvete inför notarius publicus eller en behörig yrkesorganisation i ditt hemland. I sådana fall skall du lämna ett intyg till den behöriga myndigheten i värdlandet på att du avlagt en ed eller en försäkran. 20. Vad har den behöriga myndigheten för alternativ när den fattar beslut? Efter det att du lämnat in en fullständig ansökan kan den behöriga myndigheten fatta tre olika beslut. 1) Den kan besluta att erkänna ditt examensbevis i befintligt skick, och då kan du börja utöva det reglerade yrket i fråga på samma villkor som värdlandets medborgare. På samma sätt som värdlandets medborgare måste uppfylla de formella krav som krävs måste också du lämna in handlingar som krävs för utövandet av yrket i fråga (det kan till exempel krävas att du först registrerar dig hos en yrkesorganisation eller att du visar upp intyg på att du har yrkesförsäkring). 8

9 2) Den kan, under vissa omständigheter, ålägga dig att kompensera eventuella skillnader mellan din utbildning och den utbildning som krävs i värdlandet (antingen att bevisa att du har yrkeserfarenhet eller att, efter ditt val, fullgöra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov). 3) Den kan se sig föranledd att avslå din ansökan. I fallen 2 and 3 måste den behöriga myndigheten tydligt motivera sitt beslut (det måste klart framgå på vilka grunder beslutet har fattats). Du har rätt att överklaga beslutet. 21. Vad händer om min ansökan godkänns? Erkännandet ger dig rätt att utöva yrket i fråga, men det innebär inte att ditt examensbevis skulle vara likvärdigt med värdlandets examensbevis för andra ändamål. Du kan utöva ditt yrke enligt samma lagar och andra författningar och etiska regler som gäller för värdlandets medborgare. Kom ihåg att du måste hålla din verksamhet innanför de gränser som gäller för yrket i värdlandet. Om du vill utöva ditt yrke som anställd har du rätt att söka utannonserade tjänster i värdlandet och att delta i urvalsförfaranden i landet (intervjuer, granskning av ansökningshandlingar, antagningsprov) på samma villkor som personer med examensbevis som utfärdats i landet. Du deltar på likvärdiga villkor (samma rättigheter och skyldigheter) med personer som har ett examensbevis från värdlandet. 22. Vad händer om min ansökan avslås? Den behöriga myndigheten måste motivera avslaget. Om den inte gör det har du rätt att kräva att den talar om skälen för dig. Om du inte får reda på motiveringen - eller om du vill invända mot den - har du rätt att överklaga till domstol i värdlandet för att kontrollera huruvida beslutet överensstämmer med gemenskapsrätten. 9

10 Några specialfall 1. Vad händer om jag, även om jag är medborgare i en medlemsstat, fått en del av min utbildning i ett land utanför gemenskapen? Den generella ordningen gäller fortfarande för dig, under förutsättning att följande två villkor är uppfyllda: 1) ditt yrke måste vara reglerat i ditt hemland, 2) du måste ha fått huvuddelen av din yrkesutbildning i den medlemsstaten, dvs. du måste ha fått en större del av utbildningen där än i landet utanför gemenskapen. Exempel: En dansk ansöker om erkännande i Tyskland. Han är fullt kvalificerad att arbeta som i Danmark. Han har genomgått totalt sju års yrkesutbildning, varav tre år i USA och fyra i Danmark. Den generella ordningen gäller för honom. Om antalet år i vardera landet är det omvända kan däremot den behöriga tyska myndigheten avslå hans ansökan. 2. Vad händer om jag, även om jag är medborgare i en medlemsstat, fått all min yrkesutbildning i ett land utanför gemenskapen? Den allmänna ordningen gäller fortfarande för dig, under förutsättning att följande fyra villkor är uppfyllda: 1) ditt examensbevis som du fått i ett tredje land har redan erkänts i en medlemsstat (som därmed räknas som hemland i det här sammanhanget); enligt lagstiftningen i landet eller ett bilateralt avtal som landet har undertecknat, 2) examensbeviset gör att du får utöva ett reglerat yrke i den medlemsstaten, 3) du har utövat yrket där i tre (i vissa fall två) år, 4) du har intyg, utfärdat av denna medlemsstat, på att du där har utövat det här yrket i tre (eller två) år. Exempel: Du är belgisk medborgare och du genomgick all din yrkesutbildning (utbildning, examen, praktik) till talpedagog i Kanada.. Det "första" erkännandet av denna utbildning i en medlemsstat (t.ex. Belgien) ges inte i enlighet med den generella ordningen, utan enligt landets nationella lagstiftning. Om du, efter att ha fått ditt första erkännande av din utbildning, vill arbeta som logoped i en annan medlemsstat (t.ex. i Frankrike) kan du använda dig av den generella ordningen, förutsatt att du har arbetat som logoped i Belgien i tre år. Du måste skaffa intyg från behörig belgisk myndighet på att du arbetat som talpedagog i 3 år i Belgien. 10

11 3. Kan det krävas att jag skaffar yrkeserfarenhet innan jag ansöker om att få mitt examensbevis erkänt? Normalt sett nej. Innan du ansöker om att få ditt examensbevis godkänt i värdlandet krävs det normalt inte att du redan börjat utöva yrket i ditt hemland, men du måste vara fullt kvalificerad att göra det. I vissa fall kan dock den behöriga myndigheten kräva att du bevisar att du utövat yrket en viss tid i ditt hemland. 4. I vilka fall kan det krävas att jag verkligen utövat yrket? I ett antal fall, där de vanligaste är följande: 1. Ditt yrke är inte reglerat i ditt hemland, och då kan du åläggas att bevisa att du utövat där i minst två år. 2. Om du fått ditt examensbevis i ett land utanför gemenskapen och sedan fått det godkänt i en medlemsstat, måste du bevisa att du utövat det reglerade yrket i åtminstone tre år (eller i vissa fall två år) i den medlemsstaten (se fråga 2 ovan). 3. Om längden på din yrkesutbildning var åtminstone ett år kortare än vad som krävs i värdlandet för att utöva yrket i fråga. 5. Kommer all slags yrkeserfarenhet att beaktas? Erfarenhet som du fått i ditt hemland genom att utöva yrket i fråga kommer att beaktas. Då kan även åberopa sådan erfarenhet du fått genom att utöva ett liknande yrke i en medlemsstat (i vilken medlemsstat som helst) när du ansöker om att få din yrkesexamen godkänd. Exempel: Du har kvalificerat dig som advokat i Grekland och därefter arbetat som juridisk rådgivare i Tyskland, och nu vill du arbeta där som advokat. För att kunna göra det ansöker du om att få din grekiska advokatexamen godkänd. Den behöriga tyska myndigheten måste ta hänsyn till den erfarenhet du fått där som juridisk rådgivare. Även om den behöriga myndigheten i värdlandet (den tyska myndigheten i vårt exempel) måste beakta erfarenhet av ett liknande yrke (juridisk rådgivare i exemplet), betyder inte det att du inte måste uppfylla kraven att vara fullständigt kvalificerad att, i ditt hemland, utöva det yrke (advokat i vårt exempel) din ansökan gäller, för vilket du ansöker om godkännande i värdlandet. I förekommande fall kommer den behöriga myndigheten att bedöma i vilken omfattning din erfarenhet av yrket i fråga kan ge dig helt eller delvis undantag från eventuella ytterligare krav. 11

12 6. Kan jag åläggas att klara av ett språkprov? I princip nej. Värdlandet kan emellertid kräva att du har språkkunskaper i landets språk om det är motiverat med tanke på det yrke du vill utöva. Kraven på språkkunskaper får dock inte vara högre än vad som krävs för utförandet av yrket. I vilket fall som helst, oavsett vilket yrke det gäller, kommer din ansökan att handläggas på värdlandets officiella språk, och alla lämplighetsprov som du kan åläggas att fullgöra kommer också att ske på det eller de språken. Exempel: Du har kvalificerat dig som advokat i Österrike och du vill nu arbeta i Grekland. Den behöriga myndigheten kommer att handlägga din ansökan på grekiska. Om den anser att din yrkesutbildning inte omfattade vissa ämnen som är nödvändiga för advokatyrket i Grekland och att du därför måste fullgöra ett prov i de ämnena, kommer det muntliga eller skriftliga provet att göras på grekiska. 7. Vad behöver jag lämna in tillsammans med min ansökan som bevis på min utbildning? Allmänt sett måste den behöriga myndigheten i värdlandet som bevis godta alla intyg som utfärdats av behörig myndighet i hemlandet på att du fullgjort den teoretiska och/eller praktiska utbildningen i fråga. Likaså kan myndigheten begära intyg som styrker ditt medborgarskap och din yrkeserfarenhet. Du måste lämna in intyg på yrkeserfarenhet om yrkeserfarenhet krävs för erkännandet, dvs. i de fall då yrket i fråga inte är reglerat i ditt hemland. Även om yrkeserfarenhet inte är ett obligatoriskt krav är det i ditt eget intresse att lämna in så mycket information som möjligt till den behöriga myndigheten. Din yrkeserfarenhet spelar en viktig roll för att myndigheten skall kunna fastställa om du behöver fullgöra en anpassningsperiod eller ett avlägga ett lämplighetsprov, vars innehåll och längd är helt beroende av dina faktiska färdigheter. 8. Måste jag lämna in översättningar på alla de här handlingarna? Värdlandet får kräva att alla handlingar du lämnar in som stöd för din ansökan översätts till ett av dess officiella språk. Det får också kräva att översättningen utförs av en auktoriserad translator eller på annat sätt godkänd översättare i värdlandet. 9. Vad händer om den behöriga myndigheten inte fattat beslut inom fyra månader efter det att den mottagit min ansökan? Du skall då ha möjlighet att anmäla den behöriga myndigheten till domstol. 12

13 10. Får myndigheterna ta ut en ansökningsavgift? Ja, du måste kanske betala en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften får emellertid inte överstiga de verkliga kostnaderna för handläggningen. Beloppet får inte vara oproportionerligt stort eller medföra att du blir avskräckt från att lämna in din ansökan. 11. Vad kan jag göra om jag stöter på problem? Det ligger i ditt eget intresse att utöva din rätt att överklaga beslutet hos en behörig nationell (administrativ eller rättslig) instans. Du kän även vända dig till Eurojusrådgivaren (vid kommissionens nationella representationer) eller till Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för inre marknaden, enheten Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer, Bâtiment C-100 ; 200, rue de la Loi ; B-1049 Bryssel). Det är alltid den nationella behöriga myndigheten, inte Europeiska kommissionen, som skall utvärdera hur dina kvalifikationer motsvarar kraven i värdlandet. Europeiska kommissionen kan inte ersätta de nationella behöriga myndigheterna i deras granskning av din utbildning. Den kan inte heller ge direkta anvisningar åt de nationella tjänstemän som handhar erkännandet av yrkesexamen. Direktiven om den generella ordningen och nationella genomförandebestämmelser ger dig rättigheter som du direkt kan hänvisa till då ditt ärende behandlas av den behöriga nationella instansen. 13

14 Du vill ansöka om erkännande av ditt examensbevis i värdlandet För att utöva ditt yrke där Ansökan gäller erkännande i yrkessyfte Din ansökan omfattas av den generella ordningen För att fortsätta dina studier där Ansökan gäller akademiskt erkännande (för studier) Din ansökan omfattas inte av den generella ordningen. Information om erkännande av kvalifikationer för studier fås från kontaktpunkterna i ditt land (eller från NARICcentret) Är det yrke du vill utöva i värdlandet reglerat där i den bemärkelse som avses i direktiven? JA NEJ Den generella ordningen gäller Den generella ordningen gäller inte, eftersom det inte finns några hinder för att utöva yrket. Du får verka i värdlandet med samma rättigheter och skyldigheter som dess medborgare. Är du fullständigt kvalificerad att utöva samma yrke i ditt hemland? JA NEJ Den generella ordningen gäller Den generella ordningen gäller inte Omfattas det yrke du vill utöva redan av ett sektors- eller övergångsdirektiv? (se listor i bilaga 2) NEJ JA Den generella ordningen gäller Den generella ordningen gäller inte 14

15 Bilaga 1 Exempel på reglerade yrken som omfattas av den generella ordningen Juridik, ekonomi Vård Teknik Samhälle, kultur TYSKLAND skatteexpert, sjukgymnast barnsjuksköterska, arbetsterapeut, talpedagog, optiker, ortoptist, bandagist, tandtekniker, hörapparattekniker, ortopediteknik, ortopedisk skomakare, ingenjör, patentombud, hantverksmästare lärare, statligt erkänd förskollärare ÖSTERRIKE sjukgymnast lärare BELGIEN delgivningsman, auktoriserat ombud sjukgymnast lärare DANMARK fotvårdsspecialist, tandtekniker, optiker, ortoped, ortopedtekniker, ortopedisk skomakare, apoteksassistent sjökapten, styrman, fastighetsmäklare, körskollärare, kranförare, chaufför, kyrkogårdsarbetare lärare, organist 15

16 SPANIEN Juridik, ekonomi Vård Teknik Samhälle, kultur graduado social, specialistsköterska (utom förlossning och gynekologi), sjukgymnast, optiker, fotvårdsspecialist tandtekniker, hörapparattekniker, vårdbiträde, röntgentekniker, psykolog patentombud, fastighetsmäklare, förmögenhetsförvaltare, teknisk arkitekt, dekoratör, ingenjör, fysiker, geolog, flygvärdinna, steward, casinopersonal, rörmokare, körskollärare lärare, lärare vid turismskola, guide/tolk, turistguide FINLAND sjukgymnast lärare FRANKRIKE delgivningsman, registrator vid handelsdomstol, notarius publicus, konkursförvaltare, likvidator, auktionsförrättare/ värderingsman talpedagog, ortoptist, massör/sjukgymnast, psykomotoriker, arbetsterapeut, psykolog, dietist, ögonläkare, vårdbiträde, barnvårdsbiträde, hörapparattekniker, optiker, fotvårdsspecialist, medicinsk laboratorieassistent patentombud, lantmätare, fastighetsmäklare, taxiförare, ambulansförare, Sjökapten, förmögenhetsförvaltare, körkskollärare lärare, danslärare, regional guide/tolk, reseförsäljare, socialarbetare GREKLAND tandtekniker, sjukvårdspersonal sjukgymnast industriformgivare, mekaniker, svarvare, svetsare, befäl i handelsflottan lärare IRLAND talpedagog, ortoptist, massör/sjukgymnast, psykolog, optiker, arbetsterapeut, mikrobiolog patentombud, lantmätare, ingenjör, teknisk, sjöbefäl lärare 16

17 Juridik, ekonomi Vård Teknik Samhälle, kultur ISLAND sjukgymnast lärare ITALIEN LUXEMBURG NORGE registrator, marknadsföringsexpert,, akturarie kval.bokhållare, ortopist, talpedagog, dietist, psykolog, hörapparattekniker, optiker, medicinsk laboratorieassistent, röntgentekniker, tandhygienist, fotvårdsspecialist socialassistent, massör/sjukgymnast, laboratorietekniker, talpedagog, distriktssköterska, sjuksköterska på sjukhus sjukgymnast, ingenjör, biolog, kemist, geolog, jägmästare, patentombud, affärskonsult, aktiemäklare, sjöbefäl, maskinbefäl lärare, socialarbetare, turistguider o.dyl. lärare, förskollärare, socialarbetare lärare NEDER- LÄNDERNA delgivningsman, arbetsterapeut, talterapeut, ortoptist, dietist, sjukgymnast, röntgen- och radiologtekniker, apotekarbiträde, tandtekniker patentombud, ingenjör, flygledare, pilot, sjöman, chaufför, kranförare lärare PORTUGAL psykolog, ingenjör, patentombud, sjöbefäl lärare, guide/tolk FÖRENADE KUNGARIKET STOR- BRITANNIEN OCH NORDIRLAND aktuarie, sjukgymnast, optiker, ortoptist, fotvårdsspecialist, protesmakare, konstterapeut, psykolog, musikterapeut, dietist, laboratorietekniker, optiker, tandsköterska lantmätare, patentombud, ingenjör, kemist, fysiker, geolog, hortonom, sjökapten, sjöbefäl lärare, statligt erkänd socialarbetare SVERIGE sjukgymnast 17

18 Bilaga 2 Lista på reglerade yrken som omfattas av särskilda direktiv Reglerade yrken som omfattas av ett sektorsdirektiv läkare (allmänpraktiserande och specialist) sjuksköterska i allmänvården Tandläkare Barnmorska Veterinär apotekare/farmaceut Arkitekt Exempel på reglerad verksamhet som omfattas av direktiv 1999/42/EG* Hantverk (ISIC**, huvudgrupperna 23-40) Parti- och detaljhandel ( ISIC, del av huvudgrupp 612) Industriell verksamhet (ISIC, huvudgrupperna 20 och 21) Transportverksamhet (ISIC, grupperna 718 och 720) Förädlingsverksamhet (ISIC, huvudgrupperna 23-40) Personliga tjänster (ISIC, huvudgrupp 85) Försäkringsverksamhet (ISIC, grupp 630) Frisörverksamhet Tillverkning av: textil (t.ex. spinning och vävning), skodon och kläder, trä- och korkprodukter, möbler, läder- och gummiprodukter, kemikalier och kemiska produkter, produkter av raffinerat petroleum, transportutrustning osv. Handel i parti och detalj; handel med och distribution av giftiga ämnen. Grupp 612: detaljhandel = återförsäljning till enskilda av varor utan förädling. Huvudgrupp 20: produktion av livsmedel - mejeriprodukter, fruktoch grönsakskonserver, kakao osv. Huvudgrupp 21: produktion av drycker - destillation o.dyl. av sprit, produktion av vin osv., bryggeri och mältning osv. Grupp 718: : understödjande verksamhet med transport och resebyrå Grupp 720: lagring samma områden som under hantverk ovan Huvudgrupp 85: hushållstjänster - restauranger, barer och matsalar (grupp 852) - hotell, campingplatser och övrig korttidslogi (grupp 853) - tvätt och färgning - fotografiateljéer osv. Försäkringsagenter och -mäklare; helriskförsäkrare * För kännedom meddelas att direktiv 1999/42/EG av den i stort sett ersätter de övergångsdirektiv som anges i bilaga A till direktivet och som kompletteras med ett system för erkännande av examensbevis (EGT L 201, ). Systemet skall införas i medlemsstaterna senast den ** ISIC: International Standard Industrial Classification, en klassificering av alla ekonomiska verksamheter som utformades 1964 av FN:s statistikkontor. 18

UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Internal Market and Services Knowledge-based Economy Reglerade yrken UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS Nationella

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Att få din utbildning bedömd

Att få din utbildning bedömd Lätt svenska Att få din utbildning bedömd Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Har du en utländsk högskoleutbildning? Då ska du läsa den här broschyren! Den här broschyren

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt "direktivet".

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt direktivet. Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen/validering på Åland SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER UPPDRAG 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG,

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 augusti 2015 Helene Hellmark Knutsson Maria Eka (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Att få din utbildning bedömd. Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter

Att få din utbildning bedömd. Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Att få din utbildning bedömd Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Har du en utländsk högskoleutbildning? Börja läsa här! Den här broschyren vänder sig till dig som har en utländsk

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att HFD 2014 ref 53 Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör 044-309 33 62 Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-01-30 Dnr 1200233 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om erkännande av yrkeskvalifikationer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om erkännande av yrkeskvalifikationer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002)119 slutlig 2002/0061 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om erkännande av yrkeskvalifikationer (framlagt av kommissionen)

Läs mer

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Lissabonkonventionen reglerar erkännande Sedan november 2001 ingår den så kallade Lissabonkonventionen i Högskoleförordningen (6 kap.6 ). Konventionen

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Nu gällande föreskrifter Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Förslag till nya föreskrifter Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser Ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG ,3 Bryssel den 3 juli 1998 +DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG,WDOLHQÃ6YHULJHÃRFKÃgVWHUULNH 7LOOÃI OMGÃDYÃNODJRPnOÃKDUÃ(XURSHLVNDÃNRPPLVVLRQHQÃEHVOXWDWÃDWWÃ

Läs mer