SSG Årsmöte Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)"

Transkript

1 SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 11. Diskussion om SSG:s verksamhet under 2015 a. Motion om 2-årig avvecklingsperiod se nedan. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) a. Antal ledamöter i styrelsen och ansvarsområden b. Antal ledamöter i valberedningen c. Antal revisorer och valperiod d. Överlåtelse av tillgångar vid ev. upplösning 13. Val av - Ordförande för SSG för en tid av 1 år - Styrelseledamöter på 2 respektive 1 år - Ev. suppleanter med för dem fastställd turordning på 1 år - 2 revisorer på 1 år - Ordförande och ledamot till valberedningen på 1 år 14. Fastställande av medlemsavgifter

2 15. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 16. Övriga frågor a. Träningsresa 17. Prisutdelning 18. Mötets avslutande Motion Motion till SSGs årsmöte Antalet medlemmar i SSG har minskat starkt under de senaste åren. På en femårsperiod från ca 200 tills idag 67st. Till detta kommer svårigheter med att få ihop en fulltalig styrelse. Föregående årsmöte lyckades ej varken tillsätta en ordförande eller få ihop en fulltalig styrelse. Problemen kvarstår vid årets årsmöte. Vid KM i Jönköping initierade styrelsen en diskussion om SSGs framtid samt uppmanade de deltagande att aktivt deltaga i driften av föreningen, annars var det stor risk för en avveckling. Eftersom någon respons ej erhållits föreslår jag att SSG påbörjar en tvåårig avvecklingsperiod enligt följande. 1. Tävlingsverksamheten under 2015 reduceras till en tvådagars O/M tävling under våren, deltagande i ESGA mästerskapen om sexmannalag kan bildas, en landsmatch (förslagsvis Tyskland) samt ett tvådagars KM under hösten. 2. Kommande styrelse får i uppdrag att revidera föreningens tävlingsbestämmelser avseende uttagning till landsmatch och ESGA-tävlingar. 3. Upp till 50% av SSGs likvida medel ( = ) skall av styrelsen användas till att i första hand subventionera deltagande i ESGA-mästerskapen och i landsmatchen. Även KM skall kunna subventioneras. 4. Deltagare som erhåller subvention skall senast under 2014 ha upptagits som medlem i SSG. 5. Årsmötet hösten 2015 fattar beslut om ev. verksamhet för Göteborg Lars-Erik Ulin

3 Kommentarer till förslag om stadgeförändring: a. Antal ledamöter i styrelsen och ansvarsområden Nuvarande lydelse: Styrelsen skall bestå av minst 6 och mest 12 ledamöter varav 1 ordförande, 1 vice ordförande, sekreterare, kassör, tävlingskommittéordförande, sponsorkommittéordförande. SSG representeras utåt av ordföranden och i sådant fall denne ej kan närvara av vice ordföranden eller en alternativt två en representanter utsedda av styrelsen. Styrelsebeslut kan fattas om minst 4 ledamöter är närvarande. Med anledning av svårigheter att rekrytera medlemmar i styrelsen föreslås ändring till: Styrelsen skall bestå av minst 4 ledamöter och mest 8 ledamöter varav 1 ordförande, 1 sekreterare, 1 kassör, 1 tävlingskommittéansvarig. SSG representeras utåt av ordföranden och i sådant fall denne ej kan närvara av en annan representant utsedd av styrelsen. Styrelsebeslut kan fattas om minst 3 ledamöter är närvarande. b. Antal ledamöter i valberedningen Nuvarande lydelse: Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav 1 ordförande. Ändring till: Valberedning skall bestå av 2 ledamöter varav 1 ordförande. c. Antal revisorer och valperiod Nuvarande lydelse: Revisorer väljs av årsmötet för en period på 2 år. Ändring till: Årsmötet väljer två revisorer som väljs för en period av 1 år. d. Överlåtelse av tillgångar vid ev. upplösning Nuvarande lydelse: SSG kan upplösas genom ¾ majoritet av årsmötet. Eventuella innestående medel och tillgångar överlåtes till Svenska Golfförbundet för att främja svensk seniorgolf. Då SGF ej varit intresserade av att samarbeta med SSG föreslås Ändring till: Eventuella innestående medel och tillgångar skall användas till att främja svensk juniorgolf. Beslut om lämplig mottagare fattas av årsmötet i samband med beslut om upplösning.

4 SSG - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelse 2014 Ordförande t.f Per Ljungberg Webansvarig Vice ordförande Björn Oxe Ansvar för medlemsblad/sponsorer Sekreterare Lars Kopp Medlemsregisteransv. Kassör Björn Lundgren Ekonomi TK ordförande Claes Dahlgren Tävlingsansvarig Ledamot Bo Mårtensson Resor, Samordning ESGA Revisor Revisor Valberedning Tom Dahlgren Sivert Berglund Lars Erik Ulin Håkan Johansson Verksamhet Årets verksamhet har bestått av traditionella Order-of-Merit tävlingar, landsmatcher och representation vid ESGA:s lagmästerskap i Portugal H55+ och England H70+. Åldern på föreningens medlemmar ökar och rekryteringen av nya medlemmar under pensionsålder är dålig. Detta avspeglade sig i att SSG endast kunde ställa upp med ett lag vid årets ESGA-mästerskap i H55+. Konkurrensen från olika aktiviteter i Golfsverige är stor vilket märks i svårigheter med rekrytering av nya medlemmar med ett vikande medlemsantal som följd. Svårigheter finns också med rekrytering av styrelsemedlemmar för att driva den löpande verksamheten. Befintliga medlemmar trivs med föreningen och dess verksamhet men har liten tid över för ideellt arbete. Styrelse Vid årsmötet för 2013 fanns ingen ordförandekandidat som förslag för verksamhetsåret Frågan överlämnades till övriga valda styrelsemedlemmar att lösa. Vid konstituerande styrelsemöte åtog sig Per Ljungberg att fungera som t.f ordförande under året. Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda ordinarie sammanträden. Antalet medlemmar i SSG uppgår till 67. Sällskapet har under året fått 13 nya medlemmar och 27 har utgått. Träning Årets träningsresor har gått till Ahprodite Hills på Cypern. Första resan gick under tiden 21-28/3, och resa nummer två 28/3-4/4.

5 Tävlingar Nationella Order-of-Merit Sölvesborg Gk 7 aug 2013 OM 1 35 delt. Ulricehamn GK 2 sept 2013 OM 2 29 delt. Malmö City GK 15 april 2014 OM 3 32 delt Skyrups GK 29 april 2014 OM 4 33 delt. Kungsbacka GK 20 maj 2014 OM 4 37 delt. Jönköpings GK 30 juli 2015 OM 1 26 delt. Resultat Order-of-Merit serie 2014 H 55+ Brutto Bengt Guldborn Kungsbacka GK Netto Torbjörn Löhr Båstad GK H 70+ Brutto Åke Örnlid Kinds GK SSG-mästerskapet 2014 Jönköpings GK juli SSG-mästare: A-klass Bengt Guldborn Kungsbacka GK B-klass Björn Lundgren Stenungsund GK C-klass Styrbjörn Olsson Kungsbacka GK 70 + Göran Lengqvist St Arild GK Övrigt Bästboll, Torslanda GK 1 okt Svante Bursie/Björn Lager Matchserie under säsongen. Inställd p.g.a för få deltagare. Internationella Landsmatch mot Tyskland Bjäre GK, vinst 17,5-6,5 Landsmatch mot Norge Båstad GK, förlust 3,5-14,5 Landsmatch mot Danmark Mölle GK, vinst 11-10

6 ESGA 2013 H70+ East Sussex Int.GC, England -. Bruttolaget 2:a. En strålande prestation. Därmed gjorde SSG sitt bästa resultat någonsin bortsett från segern Ett stort grattis till spelarna i laget. Nettolaget på en 17:de plats H55+ Pestana GC, Portugal Endast ett bruttolag deltog med fyra spelare. Laget kom på 20:e plats Ekonomi Föreningens likviditet är god. Året visar ett negativt resultat vilket i huvudsak kan hänföras till en minskning av antal medlemmar och därmed lägre intäkter avseende medlemsavgifter i förhållande till budget. I övrigt se bifogad årsredovisning. Besök hemsidan för utförlig information om tävlingarna via reportage, bilder och resultatlistor. Göteborg Styrelsen SSG

7 Årsredovisning SSG - Styrelsen lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Sponsorer Tävlingar Försäljning mm Summa intäkter Kostnader Priser tävlingar Varuinköp Hemsida Adm tele porto Avgift ESGA EM, landsmatcher Summa kostnader Årets resultat Differens

8 Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Fordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Summa skulder och eget kapital

9 Budgetavstämning 2014 Förslag budget 2015 Budget- Intäkter Budget Utfall förslag Medlemsavgifter Sponsorer Tävlingar Försäljning mm Summa intäkter Kostnader Priser tävlingar Varuinköp Hemsida Adm tele porto Avgift ESGA EM, landsmatcher Summa kostnader Årets resultat