Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 14 augusti 2010 kl Göteborgs stadsbibliotek Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att verka för ett nationellt biblio tekssystem av hög standard. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

3 Förord S vensk Biblioteksförening kunde under 2009 se konkreta resultat av flera års målmedvetet arbete för att förbättra förutsättningarna för biblioteksverksamheten. Kulturutredningen och den efterföljande viktiga Kulturpropositionen slog fast behovet av en nationell samordning på biblioteksområdet. I riksdagen delades även den uppfattningen av oppositionen och det finns idag en parlamentarisk enighet om behovet av en nationell bibliotekspolitik. Även om frågan ännu inte är löst tog vi under fjolåret många steg framåt i vårt arbete. Under våren 2010 har Kungliga biblioteket arbetat med att ta fram en handlingsplan för hur de ska kunna arbeta med ett utökat uppdrag inom biblioteksområdet. I det arbetet har föreningen varit aktiv och bland annat lyft fram två avgörande förutsättningar: 1. En nationell biblioteksmyndighet måste få ansvar för de processer som syftar till att ta fram, följa upp och utveckla nationella mål och strategier samt definitioner av bibliotekens huvudfunktioner. Det är detta som är grunden i en nationell bibliotekspolitik. 2. Rollen som nationell biblioteksmyndighet som samlande kraft för alla bibliotekstyper måste avgränsas tydligt från KB:s roll som nationalbibliotek. Svensk Biblioteksförenings Library Lovers-kampanj resulterade i konkreta förslag i Kulturutredningen och Kultur propositionen och utsågs även till vinnare av Grand Prix i kategorin Årets Kampanj i Stockholm MediaAward Ett stort tack till alla medlemmar som deltagit och deltar i arbetet för en nationell bibliotekspolitik. Ett annat område där föreningens arbete har burit frukt är skolbiblioteken. I förhandsarbetet och i propositionen om en ny skollag framgår att alla elever, på kommunala och på fristående skolor, ska ha tillgång till skolbibliotek. Till detta kommer att bibliotekslagen, som Svensk Biblioteksförening länge önskat, har utvärderats. Det konstateras i utvärderingen att bibliotekslagen har haft positiv betydelse och inte har varit ett hinder för utveckling. Förslag läggs också om viktiga och angelägna revideringar av bibliotekslagen. Svensk Biblioteksförening har begärt att utvärderingen och förslaget till ny bibliotekslag ska remissbehandlas grundligt. De senaste årens utveckling visar att Svensk Biblioteksförening, som obunden och fri aktör, har en unik möjlighet att delta i debatten och bilda opinion för viktiga biblioteksfrågor. Det arbetet måste fortsätta så att biblioteken inte försvinner i den allmänna debatten. Men det är inte bara viktigt att prata om behovet av utveckling. Det är också angeläget att bidra till att utveckling kommer till stånd. Därför föreslog styrelsen i verksamhetsinriktningen för 2010 en tydligare satsning på forskning, utveckling och internationellt samarbete. Svensk Biblioteksförening ska framöver stå på två starka ben opinionsbildning/lobbning och forskning/ utveckling. I september går Sverige till val och i alla beslutande församlingar kommer nyvalda ledamöter. Här har vi alla ett ansvar att de snabbt får information om dagens biblioteksverksamhet och framtidens utmaningar. Niclas Lindberg Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening 1

4 Vision & Vilja fastställd av årsmötet Svensk Biblioteksförenings verksamhet har tagit utgångspunkt i Vision och Vilja som fastställdes vid årsmötet 13 maj Vision och vilja Alla människor lever i frihet, demokrati och tolerans och har samma värde, rättigheter och möjligheter. Alla människor har tanke- och yttrandefrihet, fri och obegränsad tillgång till kunskap och information samt tillgång till utbildning, livslångt lärande, personlig- och kulturell utveckling. Alla människor har under alla skeden i livet god och likvärdig tillgång till en biblioteksservice av hög kvalité som omfattas av en ändamålsenlig bibliotekslag och en välutvecklad nationell bibliotekspolitik. Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Svensk Biblioteksförening: Synliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse, förutsättningar och utmaningar och arbetar för en ändamålsenlig bibliotekslag och en nationell bibliotekspolitik. Följer utvecklingen inom olika politikområden som har betydelse för biblioteken och föreslår åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten. Tydliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för utbildning, forskning, demokrati, informations- och yttrandefrihet, kulturarv, läsutveckling, personlig- och kulturell utveckling samt samhällsinformation. Samarbetar med närliggande institutioner och organisationer och påverkar beslutsfattare på olika nivåer. Tillhandahåller en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och spridning av kunskap, trender och aktuell utveckling. Bevakar och förmedlar ny biblioteksrelevant forskning och utbildning, identifierar nya undersökningsområden och uppmärksammar behov av ny forskning. Samverkar med olika aktörer och skapar kontakter mellan forskningen och utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet och biblioteken/praktikerna. Erbjuder såväl arenor för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang som ett brett utbud av seminarier och konferenser. Bidrar till kunskap om bibliotekens förut sättningar, roll, uppdrag och kvalitet genom egna undersökningar samt genom att bevaka och sprida andra undersökningar, utredningar, goda exempel och fakta. Främjar biblioteksutveckling t ex genom att ge institutionella medlemmar stöd till olika utvecklingsinsatser. Delar ut priser för att uppmärksamma insatser inom området informations- och biblioteksvetenskap, biblioteksverksamhet och biblioteksutveckling samt litteratur och författarskap. Deltar i arbetet med att underhålla klassifikations-, katalogiserings- och indexeringssystem som stöd för biblioteksverksamheten. Stimulerar internationellt samarbete och utbyte genom samarbete med de nordiska biblioteksföreningarna, medlemskap i relevanta internationella organisationer samt genom resestipendier till medlemmarna. Vision och vilja antogs vid Svensk Biblioteksförenings årsmöte den 13 maj. 2

5 2009 års verksamhet Utifrån Vision och vilja beslutade styrelsen för Svensk Biblioteksförening att under 2009 arbeta utifrån följande fokusområden: Utveckling av bibliotekens tekniska infrastruktur Positionering i forskningsfrågor Biblioteksverksamhetens ramverk Bibliotekens uppdrag och utveckling Opinionsbildning och lobbning Utvecklad internationell samverkan Här följer en redovisning av föreningens arbete under respektive område. I den vänstra kolumnen återfinns styrelsens beslut och i den högra en redovisning av vad som gjorts under året. 1. Utveckling av bibliotekens tekniska infrastruktur Fokusområdet handlar om frågor såsom Sverigebiblioteket, gemensam katalog BURK/LIBRIS, Fjärrlåneutredningen, webblösningar och andra tekniska infrastrukturfrågor samt öppen källkod. Ett utvecklingsråd för bibliotekens tekniska infrastruktur inrättas med uppdrag att för föreningens räkning följa och delta i ovanstående arbete samt förelägga styrelsen förslag till beslut. Styrelsen har under året diskuterat frågan, bl a som en särskild punkt på strategidagarna i november. Vid styrelsens sammanträde i december inrättades Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för bibliotekens tekniska infrastruktur. Frågor av vikt har även bevakats inom ramen för Sverigebiblioteket. 2. Positionering i forskningsfrågor Detta fokusområde handlar om föreningens forskningsöversikt, Delfi-studien, de ökade anslagen till kulturforskning samt frågor som Vad ska beforskas? och Hur öka kontakten mellan forskning och praktik? Ett utvecklingsråd för forskningsfrågor inrättas med uppdrag att delta i arbetet med att utveckla föreningens arbete med forskningsfrågor och återkomma till styrelsen med överväganden och förslag. Frågan diskuterades vid styrelsens strategidagar och vid styrelsens sammanträde i december inrättades Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för forskningsfrågor. Därutöver ska följande aktiviteter genomföras: Förmedla forskningsöversikten Taggning och chic lit 4 Publicera Delfi-undersökningen På säker grund 4 Genomföra en Forskardag våren Forskning för utveckling genomfördes 27 mars i Stockholm med 40 deltagare. 3

6 Förbättra uppsatsbevakningen på hemsidan, Månadens uppsats 4 Åtta uppsatser har presenterats under tiden april till december Satsningen fortsätter under Dessutom har en söktjänst införts på föreningens hemsida där man kan söka bland samtliga Magister- och Masteruppsatser inom B&I från och med Skriva artiklar för att uppmärksamma uppsatser och forskning 4 Publicera resultaten av den särskilda SOM-undersökningen 4 Rapporten Användningen och attityderna utkom under våren och distribuerades bl a till kommunala beslutsfattare. 3. Biblioteksverksamhetens ramverk Kulturutredningens kommande förslag, utvärdering av bibliotekslagen, nya skollagen samt nya läroplaner, legala förutsättningar för biblioteksentreprenader, upphovsrättsfrågor, utredningar om universitets- och högskolesektorns struktur och finansiering är frågor som detta fokusområde behandlar. Ett utvecklingsråd för entreprenadfrågan inrättas med uppdrag att för föreningens räkning studera och följa frågan om alternativa driftformer samt förelägga styrelsen förslag till beslut om ställningstagande i frågan. Under året ska formerna för föreningens engagemang i upphovsrättsfrågorna utvecklas. Generalsekreteraren har i uppdrag att i samverkan med representanter från DIK, Sveriges Länsbibliotekarier, Författarförbundet, Forum för Bibliotekschefer samt representanter från styrelsen bevaka kulturutredningens arbete samt förbereda ett ställningstagande inför en kommande utvärdering av bibliotekslagen. Frågan diskuterades vid styrelsens strategidagar och vid styrelsens sammanträde i december inrättades Svensk Biblioteksförenings utvecklings råd för driftsformsfrågor. En gemensam konferens planerades i Oslo av de nordiska biblioteksföreningarna för hösten Av olika skäl kom den att genomföras först i februari Arbetet inför kulturutredningen, arbetet med remissvar och därefter arbetet inför regeringens kulturproposition var ett centralt område för föreningens arbete under hela När regeringens kulturproposition presenterades den 21 september kunde föreningen med glädje konstatera att regeringen såg behovet av en nationell bibliotekspolitik. I arbetet har föreningen haft ett nära samarbete med DIK, Sveriges Länsbibliotekarier, Författar förbundet och SUHFs Forum för Bibliotekschefer. Regeringen meddelade i början av hösten att den aviserade bibliotekslagsutvärderingen skulle genomföras och till utredare utsågs Inger Eide Jensen. Utredaren har bl a fått den rapport om bibliotekslagen Bibliotekslagstiftning perspektiv och exempel som Barbro Thomas skrivit på föreningens uppdrag. Torsdagen den 3 december arrangerade Svensk Biblioteksförening en eftermiddagskonferens om KBs nya uppdrag och om utvärderingen av bibliotekslagen. 4

7 Generalsekreterarens verksamhetsgrupp Bibliotek för utbildning följer frågan om ny skollag samt nya läroplaner. 4 Svensk Biblioteksförening har inlämnat yttrande över ny lärarutbildning våren 2009 samt ett yttrande under hösten över förslaget till ny skollag. Verksamhetsgruppen har under året tagit fram rekommendationer för kvalitetsarbete för bibliotek inom grund- och gymnasieskolan respektive universitets- och högskolebibliotek. Därutöver ska följande aktiviteter genomföras: Ta fram en internationell jämförelse av bibliotekslagstiftning Ta fram ett material som beskriver de legala förutsättningarna mm vid en eventuell biblioteksentreprenad. 4 Rapporten Bibliotekslagstiftning perspektiv och exempel av Barbro Thomas presenterades under hösten. 4 I samarbete med Susanna Broms genomföra 3 6 biblioteksjuridiska workshops samt en tvådagars biblioteksjuridisk kurs. Vara en aktiv remissinstans. 4 Kurs genomförd april med 13 deltagare. 4 Föreningen har under året lämnat följande remissvar. Remissvar över SOU 2008:97 Styr samverkan (mars 2009) Remissvar över SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning (mars 2009) Remissvar SOU 2008:104 Självständiga lärosäten (maj 2009) Remissvar SOU 2009:16 Kulturutredningens betänkande (maj 2009) Remissvar Den nya skollagen Ds 2009:25 (sept 2009) 4. Bibliotekens uppdrag och utveckling Fokusområde kring biblioteken och framtiden, nya uppgifter och kärnverksamhet, ökande klyftor, barns och ungas läsning, omvärldsförändringar, IFLA:s olika riktlinjer för biblioteksverksamhet och utvärdering, ny skolbiblioteksstatistik, KB:s expertgrupp för statistik och kompetensutveckling samt utveckling av den offentliga biblioteksstatistiken. Styrelsen diskuterar biblioteksmanifesten, IFLA:s riktlinjer mm för att i förhållande till detta tydliggöra bibliotekens kärnverksamhet, framtida roll och uppgifter. Programutskottet har i uppdrag att med utvecklingsrådet för verksamhet och användarkravs slutrapport initiera workshops/ konferenser/seminarier om bibliotekens verksamhet och uppdrag. Frågan diskuterades under strategidagarna och diskussionen fortsätter i styrelsen under Frågan diskuterades under strategidagarna och diskussionen fortsätter i styrelsen under Generalsekreterarens verksamhetsgrupp för statistikfrågor under ledning av Anna Kåring Wagman överväger hur den offentliga biblioteksstatistiken skulle kunna förbättras. Gruppens förslag föreläggs styrelsen. 4 Styrelsen har utifrån rapporten tillskrivit KB och Kulturrådet. 5

8 Generalsekreterarens verksamhetsgrupp för barns och ungas läsning under ledning av Wiviann Wilhelmsson överväger hur bibliotekens läsfrämjande arbete skulle kunna stimuleras bättre. Gruppens förslag föreläggs styrelsen. Generalsekreterarens verksamhetsgrupp för forskningsbiblioteksfrågor under ledning av Anna Kåring Wagman överväger på vilket sätt föreningen kan utveckla sitt arbete i förhållande till forskningsbibliotekens omvärld. Gruppens förslag föreläggs styrelsen. 4 Gruppen är tillsatt och arbetar med en rapport som beräknas vara klar i slutet av Gruppen är tillsatt. Rapporten Universitets- och högskolebibliotek i förändring omvärldsanalys och framtidsscenarier är publicerad. Därutöver ska följande aktiviteter genomföras: Rapport: Utbildning/kompetensutveckling - utbud/efterfrågan Planering pågår. Rapport: Icke-användares biblioteksuppfattning i förhållande till andra Rapport: Dikt eller verklighet en introduktion till biblioteksstatistiken Arbete pågår. Beräknas vara klart hösten Rapport: Goda exempel på arbete med barns och ungas läsning 4 Rapport: Barns perspektiv på lässtimulerande åtgärder Beräknas klar i slutet av Rapport: Universitets- och högskolebibliotekens omvärld 4 Rapport: Lokala och regionala statistikrapporter Rapport: Biblioteken och kulturarvet (uppföljning av årsmötesbeslut) 4 Föreningen har för fjärde året i rad bearbetat Kulturrådets statistik och presenterat 279 lokala och 20 regionala rapporter. Rapporterna har dels presenterats för media, dels skickats ut till kommunala beslutsfattare och biblioteken. 4 I samband med att rapporten kom publicerades även debattartikeln Låt inte kulturarvet gå i pappersinsamlingen! Rapport: Fakta om bibliotek 4 Rapport: Exempel på biblioteksutvecklingsprojekt Rapport: Folkbiblioteken och minoriteterna i samarbete med Växjö universitet Översättning av IFLA:s rekommendationer och riktlinjer Konferens: Bibliotek kunskapens återkomst Konferens: Fremtidens barnbibliotek Kommer att samordnas med de medel för biblioteksutveckling som föreningen inför fr o m Beräknas klar under hösten Framskjutet pga IFLA-konferensen i Göteborg. 4 Genomförd mars i Umeå med 112 deltagare. 4 Genomförd 30 mars i Stockholm med 66 deltagare. 6

9 Konferens: Fängelsebibliotek gör skillnad Konferens: Låntagaren i den globala byn nationell konferens om fjärrlån och referensarbete Konferens: Biblioteksdagarna - Rummet och rymden Program på Biblioteksscenen på Bok & Bibliotek Delta med seminarier på Bok & Bibliotek Konferens: Omvärlden förändras vad gör vi? Konferens: Tillsammans vi sonderar terrängen för bättre katalogtjänster Konferens: Den 12:e Medicinska bibliotekskonferensen Konferens: Pedagogik i teori och praktik Konferens: Nu var det 2010 Konferens: Bättre stöd och samverkan nationell bibliotekspolitik 4 Genomförd april i Lindesberg med 38 deltagare. 4 Genomförd 27 april i Stockholm med 118 deltagare. 4 Genomförd maj i Uppsala med 566 deltagare. 4 På Biblioteksscenen arrangerade föreningen 49 scenprogram. 4 Under 2009 genomfördes två seminarier Behövs biblioteken? och Det stora språnget (Tema Spanien). 4 Genomförd 7 oktober i Stockholm med 44 deltagare. 4 Genomförd 19 oktober i Stockholm med 106 deltagare. 4 Genomförd 6 november i Göteborg med 94 deltagare. 4 Genomförd 13 november i Stockholm med 27 deltagare. 4 Genomförd 1-2 december i Göteborg med 113 deltagare. 4 Genomförd 3 december i Stockholm med 127 deltagare. Artiklar om biblioteksutveckling, bibliotekens uppdrag mm. 4 Utdelning av resestipendier för att stimulera kunskapsinhämtning 4 Stimulera nätverk och hålla kontakt med dessa. Främja Open Access 4 Föreningen hade vid årsskiftet 18 nätverk. Flera nya har tillkommit under året genomfördes sex nätverksträffar som totalt lockade närmare 200 deltagare. 4 Föreningen har under året gett stöd till Directory of Open Access journals, DOAJ, vid Lunds universitet. 7

10 5. Opinionsbildning och lobbning Kulturutredningen, påverka programskrivningar etc, stimulera lokalt politiskt engagemang, lokala aktioner mm är delar i detta fokusområde. Generalsekreteraren har i uppdrag att i samverkan med representanter från DIK, Sveriges Länsbibliotekarier, Författarförbundet, Forum för Bibliotekschefer samt ev representanter från styrelsen arbeta vidare med bibliotekskampanjen. 4 Arbetet har pågått under 2009 i enlighet med kampanjplanen. Därutöver ska följande aktiviteter genomföras: Använda merparten av ovanstående rapporter mm i kommunikation med målgrupper för opinionsbildning och lobbning, bl a genom direktbrev, artiklar och pressmeddelanden. 4 Ta fram kampanjmaterialet En liten bok om kärlek. 4 En succé som beställdes och gavs ut i exemplar. Fortsätta med Library Lovers-knappen. Efter att kulturutredningen presenterat sitt förslag ersätta Bibliotek behöver kärlek -foldern. Delta vid olika partievenemang. 4 En succé som hittills distribuerats ut i exemplar. Under 2009 tog föreningen fram Utvecklingskraft för biblioteken där föreningens syn på kulturutredningen och kulturpropositionen presenterades. Bibliotek behöver kärlek har distribuerats i exemplar och en liten folder om 8-punktsprogrammet i exemplar. Svensk Biblioteksförening har varit utställare vid Kristdemokraternas kommundagar 30 31/1 i Örebro, Folkpartiets riksmöte 7 8/3 i Linköping, Moderaternas kommunala rikskonferens 24 25/4 i Örebro, Miljöpartiets kommundagar 17 18/10 i Örebro samt Socialdemokraternas kongress 28/10 1/11 i Älvsjö. Övriga partiers evenemang har vi på grund av tidsskäl ej deltagit vid. 6. Utvecklad internationell samverkan Medlemskap i IFLA och dess samtliga sektioner, med särskild vikt på arbetet inom Management of Library Associations Section, MLAS. Medlemskap i de europeiska organisationerna EBLIDA och LIBER. Nordiskt samarbete. 4 8

11 Svensk Biblioteksförening engagerar sig inom MLAS:s GLADprogram (Global Library Action for Development) för en period om 3-5 år, vilket innebär att föreningen bekostar en annan biblioteksförenings medlemskap samt visst deltagande i IFLA. En samordning ska ske för att samordna landet/länderna med SIDA:s fokusländer för att möjliggöra ansökningar för biståndsprojekt. Den internationella referensgruppen har i uppdrag att återkomma med förslag på land/länder. 25 procent av medlen för resestipendier avsätts för utbyte inom ramen för GLAD-programmet. 4 Internationella referensgruppen har berett frågan och styrelsen har därefter valt att samarbeta med Kenya Library Association, KLA, som fr o m 2009 stöttas med medlemsavgift till IFLA stöttas KLA dessutom för deltagande vid IFLA Presidential Meeting i Stellenbosch och IFLA-konferensen i Göteborg. Därutöver ska följande aktiviteter genomföras: Bygga ut den internationella delen på hemsidan 4 Påbörjat med en IFLA 2010-sektion. Administrera utdelningen av IFLA-stipendier 4 Stödja styrelsens delegater 4 Delta i det nordiska mötet 4 Delta med tre representanter vid IFLA i Milano 2009 och arrangera det nordiska caucus-mötet 4 Översätta riktlinjer och rekommendationer från IFLA Delta i Svenska Unescorådets samverkansgrupp för att där bl a bevaka IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Påbörjas efter IFLA 2010 i Göteborg. 4 IFLA Föreningen ansökte om att få arrangera IFLA 2012 i Göteborg. Vid ett möte i juni 2009 frågade IFLA om Sverige var intresserade av att arrangera konferensen redan Svensk Biblioteksförenings styrelse beslutade då att tacka ja till den förfrågan. 7. Övrig verksamhet Utöver fokusområdena ska också följande genomföras: Föreningens priser 4 Kontakter med regionföreningar och kommittéer 4 Medlemsvärvning 4 Medlemsmingel på Bok & Bibliotek 4 Medlemsmingel i december 4 Genomfördes 2009 i samarbete med Talboksoch punktskriftsbiblioteket. 9

12 Årsmöte, förenings styrelse, kansli, BBL, m m Årsmöte Svensk Biblioteksförenings årsmöte hölls onsdagen den 13 maj i Uppsala Konsert & Kongress. Vid årsmötet valdes Inga Lundén till ny ordförande då Britta Lejon valt att lämna ordförandeuppdraget ett år i förväg. Tre motioner hade inkommit till årsmötet. En om fond för forskning, en angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst och en motion om konsekvenserna av en Dewey övergång för folkbiblioteken. Årsmötet gick på styrelsens förslag när det gällde de två förstnämnda motionerna och styrelsen har därefter under året dels infört ett mötesarvode dels gjort en utredning om legala förutsättningar för bildande av en fond för forskning. Dewey-motionen handlade om att ge styrelsen i uppdrag att grundligare beskriva, analysera och kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbiblioteken av att införa Dewey och därvid också anlägga ett barnperspektiv. Styrelsen hade yrkat avslag på motionen, men efter debatt och votering vann motionen med röstsiffrorna Styrelsen har under året påbörjat ett sådant arbete vilket beräknas vara klart till årsmötet Föreningsstyrelsen Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Inga Lundén, Stockholm, fyllnadsval på ett år 2009 Elisabeth Aldstedt, Stockholm, omvald på två år 2008 (invald 2006) Lars Björnshauge, Lund, omvald på två år 2008 (invald 2006) Ulrika Domellöf Mattsson, Stockholm, nyval på två år 2009 Inger Edebro Sikström, Umeå, omvald på två år 2009 (invald 2007) Anette Eliasson, Halmstad, omvald på två år 2008 (invald 2006) Kjell Jonsson, Umeå, nyval på två år 2008 Christina Jönsson Adrial, Kristianstad, omvald på två år 2009 (invald 2007) Margareta Lundberg Rodin, Borås, omvald på två år 2009 (invald på fyllnadsval 2008) Anders Olsson, Sollentuna, nyval på två år 2008 Jenny Poncin, Stockholm, omvald på två år 2009 (invald 2005, omvald 2007) Styrelsemöten Under 2009 har styrelsen haft tio styrelsesammanträden varav ett i samband med styrelsens strategidagar och ett Per Capsulam. Vid det konstituerande mötet i samband med årsmötet valdes Lars Björnshauge till förste vice ordförande och Inger Edebro Sikström till andre vice ordförande. Föreningens tre ordförande utgör arbetsutskott. Till ordförande för programutskottet omvaldes Jenny Poncin. Styrelsens möten har föregåtts av förberedande AU-sammanträden. Program utskottet har sammanträtt fem gånger. Revisorer Auktoriserade revisorer Jonas Grahn, ordinarie Bengt Doyle, suppleant Lekmannarevisorer Karin Semberg (ordinarie) Terje Höiseth (ersättare) Valberedning vald vid årsmötet Katinka Borg, Jönköping (sammankallande) Katarina Forsström, Malmö Helena Rudberg, Eskilstuna/Stockholm Ellen Åberg, Göteborg Henrik Åslund, Lund Johanna Hansson, Stockholm (har under perioden avsagt sig uppdraget) Föreningskansliet, heltidsanställd personal Niclas Lindberg, generalsekreterare Annikki Alanne, ekonomiansvarig Peter Axelsson, informationschef Anna Kåring Wagman, utredare Eva Silverplats, administrativ samordnare Wiviann Wilhelmsson, konsulent Biblioteksbladet Biblioteksbladet utkom med tio nummer under Den TS-kontrollerade upplagan låg i snitt på ex/ nummer. Liksom föregående år satsade redaktionen på ett temanummer Forskning & utbildning i BBL nr 3 med material om och för universitets- och högskolebiblioteken. BBL nr 6 hade, som brukligt är sedan 1984, temat Tidskrifter. Stort genomslag fick satsningen i BBL nr 10 med enkät och texter kring nedskärningarna på biblioteken i landets kommuner var, liksom 2008, ett gott annonsår för BBL. Tidskriftsnumret stod i vanlig ordning för en betydande del av annonsintäkterna. Biblioteksbladet, personal Henriette Zorn, chefredaktör Åsa Ekström, redaktör 10

13 Antal medlemmar Medlemsutveckling Den sista december 2009 hade Svensk Biblioteksförening 3766 medlemmar (3208 enskilda och 558 institutionella). Det är en liten minskning med 30 medlemmar sedan rekordåret Jämfört med två år tillbaka ökar föreningen med 127 medlemmar. Utvecklingsråd Verksamhetsgrupper Kommittéer Nätverk Utvecklingsråd Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för bibliotekens tekniska infrastruktur Ordförande: Lars Björnshauge, Lund, Svensk Biblioteksförenings styrelse Åsa Berglund, enhetschef, Digitala biblioteket & Informations- och lånecentralen Malmö, Malmö stadsbibliotek Ulrika Domellöf Mattsson, Stockholm, Svensk Biblio teks förenings styrelse Daniel Forsman, avdelningschef, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Jan Gunillasson, chef för IT-verksamheten, Umeå universitets bibliotek Åke Nygren, projektledare, Regionbibliotek Stockholm Lisa Petersen, bibliotekschef, Huddinge bibliotek Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för driftsformsfrågor Ordförande: Anders Olsson, Sollentuna, Svensk Biblioteks förenings styrelse Catharina Fogelström, bibliotekschef, Läsesalongen, Kulturhuset, Stockholm Martin Hafström, enhetschef, Stockholms stadsbibliotek Margareta Lundberg Rodin, Borås, Svensk Biblioteksförenings styrelse Charlotte Lundkvist, utvecklingschef, Umeå kulturförvaltning Eva-Lotta Stenbäck, bibliotekschef, Kungsbacka bibliotek Kultur & Turism Bo Westas, utredare, DIK, Stockholm Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för forskning och utveckling Ordförande: Kjell Jonsson, Umeå, Svensk Biblioteksförenings styrelse Lenita Brodin-Berggren, bibliotekarie, Biblioteken Holmsund/Obbola Cajsa Broström, utvecklare, Västerås stadsbibliotek Elisabeth Fridsäll-Emilsson, chef och utvecklingsstrateg, Skolbibliotekscentralen i Jönköping Christina Jönsson Adrial, Kristianstad, Svensk Biblioteks förenings styrelse Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, Kultur i Väst Regionbiblioteket, Göteborg Christina Tovoté, pedagogisk utvecklare, Stockholms universitetsbibliotek Lotta Åstrand, chef kompetensplanering och kvalitet, Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, Stockholm 11

14 Referensgrupp för internationella frågor Ordförande: Inga Lundén, ordförande, Svensk Biblioteksförenings styrelse Lars Björnshauge, 1:e vice ordförande, Svensk Biblioteks förenings styrelse Inger Edebro Sikström, 2:e vice ordförande, Svensk Biblioteksförening Mats Lindquist, Kungliga biblioteket Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek Leif Mårtensson, Umeå stadsbibliotek Anette Mjöberg, Limhamns bibliotek, Malmö Birgitta Calagos, biblioteket, Högskolan i Kristianstad Ann-Katrin Ursberg, Alvesta bibliotek Wiviann Wilhelmsson, kansliet, Svensk Biblioteksförening Verksamhetsgrupper Följande verksamhetsgrupper har arbetat under 2009: Bibliotek för utbildning Inga Andersson, Jenny Nyströmskolan, Kalmar Christer Holmqvist, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Stockholm Camilla Lundberg, Landskrona- Kävlinge- Svalövs gymnasieförbund Lotta Metcalfe, Mariaskolan, Stockholm Jan Nilsson, Malmö högskolas bibliotek Gunnel Olsson, Skolbibliotekscentralen, Lund Karina Sjögren, Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek Catarina Stake, Kungälvs stadsbibliotek Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening Nationell bibliotekspolitik och utvärdering av bibliotekslagen Lars Björnshauge, SUHF Lisa Petersen, Huddinge bibliotek Jan Ristarp, Sveriges Författarförbund Maria Törnfeldt, Sveriges Länsbibliotekarier Bo Westaas, DIK Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening Barns och ungas läsande Maria Ehde Andersson, Regionbibliotek Halland Eva Fridlund, Lunds bibliotek Agneta Krohn Strömshed, Luleå bibliotek Ingrid Källström Nilsson, Rum för barn, Kulturhuset, Stockholm Therese Samuelsson, Eslöv Liz ten Hoeve, Luleå folkbibliotek Wiviann Wilhelmsson, Svensk Biblioteksförening Forskningsbibliotek Martin Borg, Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås Tomas Lundén, Högskolebiblioteket i Skövde Henrik Åslund, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet Anna Kåring Wagman, Svensk Biblioteksförening Statistik Detlef Barkanowitz, Luleå, Sveriges Länsbibliotekarier Ulrica Elfgren, Centralsjukhuset Karlstad Fredrik Ernerot, Västra Frölunda, Skolbibliotek Väst Ingrid Harnemo, Umeå universitetsbibliotek Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm Anna Kåring Wagman, Svensk Biblioteksförening Kommittéer Kommittén för katalogisering Ordförande: Anders Cato, Kungliga biblioteket Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek Miriam Säfström, BTJ, Lund Marcus Westlind, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm (avgått under året) Berit Ölander, Göteborgs stadsbibliotek Olle Johansson, Kungliga biblioteket, adjungerad sekr. Anders Noaksson, BTJ, Lund, adjungerad Kommittén för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) Ordförande: Anders Noaksson, BTJ, Lund Göran Berntsson, Bibliotekshögskolan i Borås (t o m ) Ebon Gentili, Malmö stadsbibliotek Olle Johansson, KB Audiovisuella medier, Stockholm Jan Larsson, Bibliotekshögskolan i Borås (fr o m ) Thomas Lindström, Göteborgs universitetsbibliotek Kerstin Urberg, Kungliga biblioteket Elisabet Viktorsson, BTJ, Lund, adjungerad sekr. Redaktionskommittén för indexering Ordförande: Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek Marta Hedener, Svenska barnboksinstitutet, Stockholm Anne-Marie Karlsson, Stockholms stadsbibliotek Karin Kristoffersson, Jönköpings stadsbibliotek (fr o m ) Pia Leth, Kungliga biblioteket (vikarie för Magdalena Svanberg) Sarah Markensten, Stockholms stadsbibliotek (fr o m ) Susanne Persson, Folkbiblioteken i Lund Magdalena Svanberg, Kungliga biblioteket Elisabet Viktorsson, BTJ, Lund Cecilia Östlund, Svenska barnboksinstitutet, Stockholm 12