NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE"

Transkript

1 NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Njurföreningen i Västsverige får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Medlemsantalet var vid årets slut 955 (föregående år 995) Huvuddelen av föreningens medlemmar består av personer med njursjukdom, närstående samt andra personer som vill stödja föreningens arbete. STYRELSE Birgitta Månsson ordförande Tina Pajunen 1:e vice ordförande Håkan Hedman 2:e vice ordförande Bertil Jonsson sekreterare Pernilla Oscarsson vice sekreterare Björn Severinsson kassör Barbro Hammarén vice kassör Anders Olsson ledamot Åke Nilsson ledamot REVISORER Eva Nilsson, godkänd revisor, ordinarie Britta Hildbrink, ordinarie Birger Joräng, suppleant Olle Larsson, suppleant Styrelsens suppleanter Katarina Lindahl Per Welén Sonia Fasth Maria Lyngfelt Thomas Lindqvist VALBEREDNING Per-Olof Holm Ellinor Broms Karin Hedman Madeleine Linder FÖRENINGENS KANSLI Föreningens kansli har varit på Arvid Hedvalls Backe 4 första halvåret och därefter Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12 i Göteborg. Kansliet har bemannat av Elisabet Johansson på halvtid med aktivitetsbidrag. Birgitta Månsson har varit lönebidragsanställd som ombudsman med 25 % tjänstgörning till och med september. I kanslistens arbete har ingått ansvar för löpande kansliarbeten för föreningen samt uppgifter för Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond. ARBETSGRUPPER INFO-bladet Birgitta Månsson, Barbro Hammarén och Sonia Fasth. Forskning/Stipendiefond Birgitta Månsson, Barbro Olausson, Tina Pajunen och Åke Nilsson. I forskningsfonden (Njurmedicinsk Forskningsfond i Västsverige) ingick även Mattias Aurell professor emeritus och Henrik Mulec docent. Guldkanten Tina Pajunen, Sonia Fasth och Håkan Hedman. Sida 1 av 5

2 Sjunde Nationella Njurkonferensen Organisationskommittén för Njurkonferensen bestod av: Jarl Ahlmén, Börje Haraldsson, Ingela Fehrman-Ekholm, Håkan Hedman, Birgitta Månsson, Barbro Hammarén, Tina Pajunen, Pernilla Oscarsson, Barbro Olausson och Per-Olof Holm Barn- och Ungdomsfrågor Tina Pajunen, Barbro Olausson och Pernilla Oscarsson Skaraborg I arbetsgruppen i Skaraborg har ingått Birger Joräng, Tina Kjellgren, Pernilla Oscarsson, Arne Sköld, Inga-Lill Sköld, Karin Green, Ingeborg Steckmets och Dan Nylund. Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins Minnesfond Håkan Hedman, Birgitta Månsson, Tina Pajunen, Anders Ohlsson, Barbro Hammarén, Bertil Jonsson och Björn Severinsson har representerat föreningen. FÖRENINGENS REPRESENTATION Njurförbundet, förbundsstyrelsen Håkan Hedman förbundsordförande och Tina Pajunen ledamot. Njurförbundets ungdomsgrupp Annie Rinaldo och Frej Jacobsson ingår i arbetsgruppen. HSO Göteborg Västra Götaland Södra Älvsborg Birgitta Månsson/Tina Pajunen och Birger Joräng KONTAKTOMBUD Katarina Lindahl och Per Welén, Norra Älvsborgs länssjukhus Birger Joräng, Tina Kjellgren, Pernilla Oscarsson och Karin Green KSS och Mössebergsdialysen Raymond Andersson, Lundby Capio dialysen Bertil Jonsson, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås/Skene och Solhem Anders Olsson, Varbergs Sjukhus Maria Lyngfelt, Kungsbacka dialysen Sonia Fasth, SU/Mölndals sjukhus Birgitta Månsson, Barbro Hammarén och Åke Nilsson, SU/Sahlgrenska sjukhuset Tina Pajunen och Thomas Lindqvist, Dialysmottagningen SU/Östra sjukhuset Tina Pajunen, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus HEDERSMEDLEMMAR Inez Thorsell, Ingvar Gunnarsson, Kerstin Bärdne, Birgitta Månsson, Håkan Hedman, Anita Alfredsson, Ann-Charlotte Wijnveen, Mattias Aurell samt Jarl Ahlmén EKONOMI Föreningens verksamhet uppvisar ett överskott för verksamhetsåret 2010 på kr. Överskottet beror på att gåvor och bidrag varit stora och att lönekostnaderna blivit lägre p.g.a. problemen med bemanning av kansliet mm. Driftsbidrag från Västra Götaland och Halland uppgår tillsammans till kr. Under 2008 fick föreningen kr som projektanslag från VG-regionen för medlemsvärvning, projektet är ännu inte slutfört, men under 2010 har föreningen anordna öppna temadagar där även icke medlemmar bjuds in i medlemsvärvningssyfte. Arv och gåvor Föreningen har under 2010 fått gåvor och arv på kr. Disposition av vinst Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Sida 2 av 5

3 Njurföreningen i Västsveriges Stipendiefond Föreningen delar varje år ekonomiskt bidrag till sjukvårdspersonal inom regionen för kongresser, resor, studier, mm. Föreningen lämnar enbart bidrag i de fall den sökandes arbetsgivare eller annan institution inte täcker finansieringen. Under 2010 beviljades kr och utbetalades kr. Njurmedicinsk Forskningsfond i Västsverige I enlighet med stadgarna får högst 25 % av kapitalet utdelas till projekt inom njurmedicin som bedrivs inom föreningens geografiska ansvarsområde. Av möjlig utdelning på kr, har under 2010 utbetalades 0 kr. Fondens ändamål är att lämna bidrag till forsknings och utvecklingsprojekt inom njursjukvården vilka i första hand bedrivs inom den västsvenska regionen Guldkanten Föreningen har avsatt särskilda medel i Guldkanten ett rekreationskonto vars uppgift är att stödja vuxna, barn och ungdomar med njursjukdom. Ändamål är att lämna ekonomiskt stöd i samband med olika former av rekreation eller medverkan i av föreningen arrangerande aktiviteter. Under 2010 utbetaldes kr. PROFESSOR LARS-ERIK GELINS MINNESFOND Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond är en fristående stiftelse som administreras av föreningen. Stiftelsen bildades den 5 april Föreningen överförde initialt kr. I stiftelsens styrelse ingår förutom föreningsstyrelsens ordinarie ledamöter, även anhöriga till professor Gelin samt sakkunniga inom transplantation och njurmedicin. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till forsknings och utvecklingsprojekt inom njursjukvården, företrädesvis inom transplantationsområdet, vilka i första hand bedrivs inom den västsvenska regionen Stiftelsens kapital uppgick vid årsskiftet till ca 12 miljoner kronor. ALLMÄNT Föreningen är en av 14 regionföreningar anslutna till Njurförbundet. Föreningen är medlem i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) Västra Götaland, Göteborg samt i Hallands län. Föreningen är även ansluten till Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Styrelsen har under året haft 9 ordinarie sammanträden och arbetskonferens. Vidare har styrelsen kallat medlemmarna till årsmöte och föreningsmöte. Skaraborgsgruppen har haft 4 möten under året. Årsmöte hölls den 13 mars på Dalheimers Hus i Göteborg. Mötet leddes av Anders Olsson. Ordföranden Birgitta Månsson avtackade de som avgick som styrelseledamot. Föreningen har en barn- och föräldragrupp och verksamheten är intimt kopplad till Njurförbundets föräldragrupp. Föreningen är även inriktad på ungdomar med njursjukdom och deras speciella situation. Sjunde Nationella Njurkonferensen Konferensen genomfördes den 9 april med Gelin symposiet, föreläsningar kring transplantation. Den 10 april genomfördes själva konferensen med stort deltagande. Information om konferensen finns på REPRESENTATION, ÖVRIGT Styrelsens ledamöter och kontaktombud har representerat föreningen vid olika uppvaktningar hos beslutsfattare samt i övrigt företrätt föreningen i olika sammanhang. Lotteriföreståndare under året har varit Björn Severinsson. Representanter från föreningen har deltagit i Njurmedicinskt regionmöte i Trollhättan. Föreningen har varit representerad vid Njurförbundets ordförandekonferens i Stockholm. Sida 3 av 5

4 Representant för föreningen har deltagit i ett första brukarrådsmöte på Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus. Representanter från Skaraborgsgruppen har deltagit i ett möte med ledningen för Njurmedicin på Kärnsjukhuset i Skövde. Representanter från styrelsen har deltagit i möten med ledningen för Njurmedicin på SU/Sahlgrenska, Södra Älvsborgs sjukhus och Transplantationscentrum på SU/Sahlgrenska. Representant från styrelsen har deltagit i Sektorsrådet i Regionens Hus. INFORMATION Föreningen har haft informationstavlor på samtliga njursjukvårdande avdelningar och mottagningar inom regionen. Kontaktombuden har ansvarat för att all medlemsinformation från föreningen och förbundet har hållits aktuell. Föreningens medlemsblad, INFO-bladet, har utkommit fyra gånger under året och har även utgivits på CD-skiva. INFO-bladet finansieras delvis genom annonsintäkter. Mappen med broschyrer och den informationsskrift, vilken handlar om föreningens verksamhet har distribuerats till njurskolor, vårdavdelningar, till nyinsjuknade och presumtiva medlemmar. Styrelserepresentant har föreläst för specialistsjuksköterskor och på gymnasieskola om njursjukvård och om att leva med njursjukdom. Styrelse eller föreningsrepresentanter har deltagit i njurskolor i hela verksamhetsområdet. Representanter från föreningen har besökt och lämnat information på dialysmottagningar. Representant för styrelsen har föreläst på läkarutbildningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den 11 mars var det Världsnjurdagen, WKD. Föreningen arrangerade tillsammans med Njurmedicin på Sahlgrenska föreläsning för allmänheten på Stadsbiblioteket i Göteborg, kring Njurskador vid diabetes och högt blodtryck. I Skövde bjöd Skaraborgsgruppen in till föreläsningar i samarbete med njurmedicin på KSS den 11 mars. Många deltog även här. Flera njurmedicinare från KSS föreläste. Representanter för Skaraborgsgruppen deltog i den av Njurmedicin KSS anordnade Världshypertonidagen den 17 maj i Skövde. Styrelsen och många medlemmar har delat ut donationskort och informerat om organdonation runt om i regionen på Europeiska Donationsdagen den 23 oktober. MÖTEN OCH TEMATRÄFFAR Följande möten och tematräffar har arrangerats: Föreningsmöte i Uddevalla den 30 oktober med tema: Att kunna resa trots vissa hinder är en del av livskvaliteten samlade många deltagare. Under hösten har lokala tematräffar Vad händer med min ekonomi, när jag blir sjuk? genomförts i Skövde, Uddevalla, Göteborg och Varberg. Till dessa träffar bjöds även icke medlemmar in. Temadag: Den 5 juni genomfördes en temadag Det ska va gôtt att leva förlagd till Ågrenska på Lilla Amundön med stort deltagande. MEDLEMSAKTIVITETER Safari i Gate söder om Hjo den 20 juni. Musikalföreställning Sunset Boulevard på Operan den 14 nov Göteborgs Operan. Julbord i Skaraborg på Restaurang Lumber och Karle i Kvänum. Traditionell julfest med på Odd Fellow i Göteborg. Underhållning med sång och musik av vissångare Ingvar Gunnarsson och dragspelare Alf Eriksson. Sida 4 av 5

5 ÖVRIGT Under sommaren har dialysmottagningarna i regionen besökts. I samband med detta har styrelseoch/eller föreningsrepresentanter bjudit på något gott till kaffet och samtalat om vårdsituationen med personal och patienter. Frukt och julgodis har lämnats till de flesta av njuravdelningar i vår region. Patientbefrämjande åtgärder har genomförts på olika sätt såsom genom bidrag till trivselåtgärder mm. INTRESSEPOLITIK En av föreningens viktigaste uppgifter är att påverka politiker och beslutsfattare i vår region att svara för en fullgod njursjukvård. Såsom under tidigare år har skrivelser och uppvaktningar bidragit till att uppmärksamma problem och brister. Möte med representanter för olika personalgrupper har varit en naturlig del i styrelsens arbete för de njursjukas bästa. SLUTORD Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt stöttat föreningens verksamhet genom arbetsinsatser och gåvor. Göteborg 3 mars 2011 Birgitta Månsson Tina Pajunen Håkan Hedman Björn Severinsson Bertil Jonsson Barbro Hammarén Anders Olsson Pernilla Oscarsson Åke Nilsson Sida 5 av 5