VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström, Väröbacka (hembygdsrörelsen) som ersättare, vice ordförande Bengt Svensson, Sibbarp, med Jan Arvidsson, Vare, som ersättare (jordbrukets organisationer), Rolf Olsson, Varberg, med Lennart Nilsson, Varberg, som ersättare (nykterhetsrörelsen) samt Sören Magnusson, Åsa med Per Olsson, Varberg, som ersättare (arbetarrörelsen). Vidare har ordinarie ledamoten ViviAnne Johansson samt ersättaren Linda Berggren utsedda av Ideella föreningen Länsmuseet Varberg ingått i styrelsen. 1:e arkivarie Eva Berntsson Melin har som arkivchef varit föredragande och fungerat som sekreterare. Räkenskaperna har skötts av museets kamrer Ann Christine Andersson och Ulf Kluge, auktoriserad revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCooper har granskat desamma. Såsom valberedning har Nils-Göran Hååg, ABF Norra Halland, Elsie Svensson, Värö-Stråvalla hembygdsförening, samt Roy Magnusson, Varbergs Kooperativa Handelsförening/Varbergs Konsumentförening fungerat med den sistnämnde som sammankallande. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten. ÅRSMÖTET Årsmötet ägde rum den 7 april i Mässen i östra slottslängan på Varbergs fästning i närvaro av 20 personer, varav flera personer representerade mer än en förening eller organisation. 228 kallelser hade utgått till styrelsen, valberedningen, medlemmar samt till olika organisationer som betalar kostnader för arkivdeponering. Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar under mötesordförande Ture Isakssons ledning. Efter mötet berättade Hans-Erik Qvarnström initierat om hembygdsrörelsen från förbundsnivå ner till lokalnivå och visade diabilder från alla de olika aktiviteter en hembygdsförening genomför. En livlig diskussion kommer till stånd där bl a frågan kommer upp huruvida hembygdsrörelsen kan påverka familjesidorna i lokaltidningarna; sidor som man anser missköts av pressen. Åke Bendix överlämnade en burk honung toppad med cykelgodis (en blinkning åt hundraåringen Monark) som tack till Hans-Erik Qvarnström. Även mötesordförande tackades för sina insatser. MEDLEMMAR Medlemmarna, vilka utgörs av de föreningar som har deponerat handlingar i arkivdepån och som är verksamma, är sammanlagt 207 stycken en ökning med 8 stycken jämfört med föregående år. Medlemsavgiften har varit 0 kr i enlighet med beslut fattat vid årsmötet

2 MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER folkrörelsernas arkiv i norra Halland är medlem i Hallands arkivförbund och har i styrelsen företrätts av Åke Bendix med Bengt Svensson som ersättare. Hans-Erik Qvarnström har fungerat som revisorssuppleant i förbundet. Vid Hallands arkivförbunds årsmöte 22 april var Sören Magnusson och Per Olsson ombud för folkrörelsernas arkiv i norra Halland. Föreningen är medlem i Arbetarrörelsens Första Maj-förening, en samlarförening av främst märken, emedan arkivet har landets största samling av märken deponerad hos sig. Föreningen är även medlem av folkrörelsernas arkivförbund där Eva Berntsson Melin är ledamot i förbundets styrelse såsom sekreterare och ingår i arbetsutskottet. Vidare är hon medlem i föreningen Sveriges Länsarkivarier, arkivarier i Väst samt har hon som företrädare för folkrörelsearkivet varit adjungerad ledamot av Halländska Hembygdsrådet PERSONAL All personal är anställd av Länsmuseet Varberg. Eva Berntsson Melin tjänstgör 25 % vid folkrörelsearkivet. arkivassistent Anders Andersson arbetare heltid och har förtecknat arkivbildare, vilka hör hemma vid såväl folkrörelsearkivet som länsmuseets folklivsarkiv. EKONOMI Beträffande intäkter och utgifter hänvisas till den särskilda årsredovisningen med balans- och resultaträkning. FORSKNING OCH STUDIEBESÖK Folkrörelsearkivet har haft 19 forskarbesök, en minskning med 10 personer jämfört med föregående år. För dessa har 50 arkivvolymer hämtats fram, vilket är 19 stycken fler än föregående år. Tidningsläggen har nyttjats vid 35 forskarbesök, ökning med 5 besök jämfört med året innan. Under året har 20 diarieförda ärenden handlagts samt har 5 lån ur folkrörelsearkivets samlingar förmedlats. Flera enklare forskarförfrågningar har besvarats via telefon och mejl. KURSER, KONFERENSER OCH MÖTEN Studiebesök under året har varit 92 personer fördelade på 18 tillfällen, vilket innebär en ökning med 30 besökare. arkivets medlemsförening Arbetarrörelsens Första Maj-förening hade som vanligt förlagt ett möte i arkivet den 4 oktober, vilka samlade sammanlagt den 10 personer. Vid årsmötet för folkrörelsernas arkiv i södra Halland den 12 mars blev Eva Berntsson Melin vid ankomst ombedd att tala om arkiv som kultur samt något om den halländska kulturutredningen. Den 29 mars föreläste hon vid Hallands genealogiska förenings årsmöte i Pingstkyrkan i Varberg om länsmuseets samt folkrörelsearkivets skilda arkivsamlingar. När Hallands Näringslivsarkiv hade sitt årsmöte den 16 april i Folkets Hus i Varberg så visade arkivarien ett urval av handlingar, vilka hade anknytningen till det jubilerandet företaget Monark, som det alltjämt är känt som. 2

3 Den 8 maj deltog såväl arkivarien som arkivassistent Anders Andersson i den s k arkivveckan AVEC08 i Göteborg på de olika programmen som rörde enskilda arkiv. AVEC är ett arrangemang som ordnas vart 3:e år av olika företrädare för såväl statliga, kommunala som enskilda arkivinstitutioner och arkivföreningar. Eva Berntsson Melin deltog även i årsmötet för folkrörelsernas arkivförbund som ägde rum samma dag samt även i höstkonferensen den oktober då förbundet firade sitt 40-årsjublieum på den forna LO-skolan på Åkers Runö. Temat var givetvis återblickar på det omvälvande året 1968 då också förbundet bildades och dess ambitioner. Andra dagen ägnades åt framåtblickar rörande bl a den digitala världen och visioner om det framtida enskilda arkivlandskapet. Förre ordförande Ture Isaksson har vid sju olika tillfällen samlat en studiecirkel då man har ägnat sig åt den förnämliga märkessamlingen och dess fortlevande. AKTIVITETER arkivens Dag lördagen 8 november var detta år förlagt i folkrörelsearkivet och samlade 31 besökare som fick ta del av handlingar, affischer, fotografier mm ur länsmuseets och folkrörelsearkivets samlingar som hade anknytning fester och nöjen, vilket var årets nationella tema. Många passade också på att förhöra sig om andra arkiv i samlingarna. Glädjande nog besökte även lokaltidningen arkivet vilket resulterade i en halvsida på måndagen. ÖVRIGT Sedan januari månad ligger en enkel beståndskatalog tillgänglig på länsmuseets hemsida under huvudrubriken Samlingar genom arkivariens försorg. Här kan forskare finna uppgift om samtliga föreningsarkiv arkivbildarens namn, första och sista år som arkivet omfattar samt typ och hemort. Under året har 116 skrivelser med uppmaningen att åter göra leverans till arkivet skickats till var och en av de aktiva föreningarna eller organisationerna som har deponerat materialet sedan tidigare men som inte gjort leverans sedan kompletterande arkivleveranser gjordes under året och till viss del säkerligen beroende på den utskickade uppmaningen. Den digitala bildregistreringen låg nere under året då tiden inte räckte till för personalen vid Kulturarvs-IT. Registrering i Visual arkiv av märken och samlarrapporter har gjorts och uppgifter om märken i rapporterna är därmed lätt sökbara. FÖRTECKNINGSARBETE arkivassistent Anders Andersson har omförtecknat och tätpackat 55 arkiv samt ordnat och förtecknat samlingen av affischer och artistkort i A 6 -format som hämtades in till arkivet 2004 från scenen i Nöjesparken före om- och tillbyggnationen. Ny kategoriindelning, dvs en slags finfördelning av typbestämning av arkiv samt underrubriker, har gjorts vilket förhoppningsvis ska underlätta sökandet. Såsom framgår av arkivaccessionen nedan har samtliga arkivleveranser såväl från föregående år som under verksamhetsåret 2008 ordnats och förtecknats. Inget oförtecknat material fanns alltså vid årets slut. 3

4 ARKIV - ACCESSION UNDER 2008 Märkessamlingen har kompletterats med 73 olika märken och knappar i skilda material, 6 medlemsmärken för medlemsbok, 6 autografer, 3 medaljer, 1 epålett samt 1 bok rörande Första Maj-märken av 9 olika givare. Förre ordförande Ture Isaksson handhar samlingen. Under samma huvudrubrik återfinns upplysningar om märkessamlingen och sedan verksamhetsåret 2008 finns även länk till Arbetarrörelsens Första Majförening där individuella märken presenteras i bild och text. Nya arkiv som uppordnats och förtecknats: (Årtalen anger första och sista år för arkivbildarens handlingar i arkivet.) Ekonomiska / Kooperativa organisationer Grimetons Mejeriförening, Varbergs kn; Träslövsläge Vägförening, Träslövs sn, Varbergs kn; Facklig organisation Finansförbundet avdelning 04 Mellersta Halland, Hallands län; Lärarförbundets lokalavdelning i Kungsbacka, Kungsbacka kn; Fritids- & friluftsorganisation Föreningen Åsa Skyttevik u p a, Ölmevalla sn, Kungsbacka kn; Företag Grimetons Mejeri AB, Varbergs kn; Försvarsorganisation Fjärås Skytteförening, Kungsbacka kn; Norra Hallands Frivilliga Skarpskytteförening, Hallands län, Handikapporganisation Varbergs lokalavdelning av Psoriasisförbundet, Varbergs kn; Idrottsorganisation Cykelklubben WANO, Varberg, Varbergs kn; Kulturorganisationer Varbergs Hemslöjdsgille, Varbergs kn; Bygdegillet Varberg, Varbergs kn; Viskadalens Bygdegille, Varbergs kn; Varbergs Folkdansare, Varbergs kn; Pensionärsorganisationer Sveriges Pensionärsförbund /SPF/ Gällareds förening, Falkenbergs kn; Sveriges Pensionärsförbund /SPF/ Ullareds förening, Falkenbergs kn; Politiska organisationer Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Grimetons Arbetarekommun, Varbergs kn; Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Himledalens Arbetarekommun, Varbergs kn;

5 Centerkvinnorna lokalavdelning Lindberg-Torpa, Varbergs kn; Solidaritetsorganisation Lindberg-Bläshammars Majblommekommitté, Varbergs kn; Ungdomsorganisation Varbergs Scoutkår, Varbergs kn; Övriga organisationer Förslagskommittén vid AB Gyproc, Varberg, Varbergs kn; Näringslivets Samarbetskommitté i Varbergs kommun, Varbergs kn; Skyddskommittén vid AB Gyproc, Varberg, Varbergs kn; Stiftelsen Varbergs Scoutkårs Friluftsgård Attorp, Lindbergs sn, Varbergs kn; Sydsvenska Cykelgrossistklubben, Sverige; Varbergs Scoutkårs Föräldraförening, Varbergs kn; arkivkompletteringar som uppordnats och förtecknats: Ekonomisk / Kooperativ organisation Onsala Tjurförening, Kungsbacka kn Facklig organisation Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 22 sektion 11, Varbergs kn Svenska Facklärarförbundet /SFL/ lokalavdelning Kungsbacka, Kungsbacka kn Svenska Järnvägsmannaförbundet avdelning 38 Varberg, Varbergs kn Svenska Murareförbundet avdelning 24 Varberg, Varbergs kn Fritids- & friluftsorganisation Skärkarlarna, Varberg, Varbergs kn Idrottsorganisation Falkenbergs Bordtennisklubb; Falkenbergs kn Falkenbergs Bågskytteklubb, Falkenbergs kn Hallands Varpaförbund, Hallands län Varbergs Boll- och Idrottssällskap /BOIS/, Varbergs kn Varbergs Varpaklubb, Varbergs kn Åkulla Sportklubb, Rolfstorps sn, Varbergs kn Kulturorganisation AB Varbergs Nöjesplats, Varbergs kn folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Hallands län Hallands Spelmansförbund, Hallands län Pensionärsorganisation Sveriges Pensionärers Riksförbund /SPRF/ avdelning 72 Varberg, Varbergs kn Sveriges Pensionärsförbund /SPF/ Årstad-föreningen, Falkenbergs kn 5

6 Politisk organisation Folkomröstningen i kärnkraft 1980; Linje 3, Folkkamp Nej till kärnkraft, Varberg; Varbergs kn Folkpartiets Kommunförening i Varberg, Varbergs kn Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Falkenbergs Arbetarekommun, Falkenbergs kn Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Rolfstorps Arbetarekommun, Varbergs kn Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Träslövs & Träslövsläges Arbetarekommun, Träslövs sn, Varbergs kn Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Varbergs Arbetarekommun, Varbergs kn Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti /SAP/ Varbergs Södra S-förening, Varbergs kn Religiös organisation Svenska Missionskyrkans Ungdom /SMU/ i Varberg, Varbergs kn Varbergs Missionsförsamling, Varbergs kn Solidaritetsorganisation Varbergs Majblommekommitté, lokalkommitté 05410, Varbergs kn Övrig organisation Varberg - Getakärr Rotaryklubb, Varbergs kn Varbergs Rotaryklubb, Varbergs kn SLUTORD Under året gjordes 54 arkivleveranser av vilka 26 stycken utgjorde nya arkivbildare, vilka samtliga har ordnats och förtecknats. Totala antalet arkiv som förtecknats under året är 27 stycken. Kompletteringar har gjorts till 29 arkivbildare. Sammanlagt under året har 61 leveranser förtecknats av arkivassistent Anders Andersson. Detta innebär att det inte fanns något oförtecknat material i arkivdepån vid verksamhetsårets slut. Då fanns uppgifter om föreningsarkiv i databasen Visual arkiv varav dessa är uppgifter om 608 arkiv, vilka förvaras på annan plats. folkrörelsernas arkiv i norra Halland omfattade vid årets slut 862 arkivbildare. Dessa fördelar sig enligt följande kategorier: 4 med anknytning till byar och byalag, 128 ekonomiska/kooperativa sammanslutningar, 136 fackliga organisationer, 39 folkbildande organisationer, 1 fredsorganisation, 24 fritids- och miljöorganisationer, 4 företag, 29 försvarsföreningar, 16 handikappföreningar, 57 idrottsföreningar, 11 internationella samarbetsorganisationer, 65 kulturföreningar, 6 kvinnoföreningar, 5 miljöorganisationer, 38 nykterhetsorganisationer, 12 pensionärsorganisationer, 138 politiska föreningar, 22 religiösa sammanslutningar, 29 solidaritetsorganisationer, 44 ungdomsföreningar och 53 övriga sammanslutningar samt 2 arkivbildare med kulturhistoriskt material. Av beståndet hör 183 arkiv hemma i Falkenbergs kommun, 475 i Varbergs kommun, 112 i Kungsbacka kommun, 14 i Halmstads kommun, 7 i Laholms kommun, 4 i Hylte kommun och 2 i Mölndals kommun i Västra Götalands län samt 61 arkivbildare hänför sig till Hallands län samt 3 riksorganisationer samt 1 arkivbildare 6

7 utan direkt geografisk koppling. Det förtecknade materialet består vid årets slut av 309,80 hyllmeter en ökning med 12,48 hm och omfattar totalt volymer en ökning med 99 st. folkrörelsernas arkiv i norra Halland tackar myndigheter, föreningar och enskilda, vilka på olika sätt bidragit till att främja verksamheten. Varberg i mars 2009 Åke Bendix Ordförande Bengt Svensson Vice ordförande ViviAnne Johansson Rolf Olsson Sören Magnusson /Eva Berntsson Melin Sekreterare 7

8 Folkrörelsernas arkiv i norra Halland ÅRSREDOVISNING 2008 RESULTATRÄKNING Intäkter Bidrag Hallands arkivförbund Avgift ABF Halland Avgift Leon Gambetta Avgift Lantbrukarnas Ekonomi AB Avgift Hallandsidrotten Avgift LO-facken i Västsverige Avgift SAP Halland Avgift Folkpartiet Halland Avgift Moderaterna Halland Avgift Vänsterpartiet Halland Avgift Vuxenskolan Halland Avgift Centerpartiet Halland Avgift Vbgs Konsumentförening Avgift Vbgs Arbetarekommun Avgift Fbgs Arbetarekommun Avgift Kba Arbetarekommun Avgift 4H Halland Avgift Hyresgästföreningen V:a Sverige Avgift Folkets Hus Varberg Övriga intäkter Ränteintäkter Vbgs sparbank Summa intäkter Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 8

9 ÅRSREDOVISNING 2008 RESULTATRÄKNING Kostnader Årsavgifter Representation Rese/hotellkostnader Kursavgifter Personalkostnader Förvaltningskostnader Lokalkostnader Telefon Porto Kontorsmaterial, ADB-kontoret Tema arkiv Summa kostnader Kostnader Intäkter Årets överskott folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND ÅRSREDOVISNING 2008 BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa Postgiro Bank

10 Kundfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Lev. Skuld Interimsskuld Summa skulder Eget kapital Balanserat överskott Årets överskott/underskott Summa eget kapital S:a skulder och eget kapital folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 10

11 Budget 2009 Intäkter Hallands arkivförbund arkivavgift Ränta SUMMA Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Porto/telefon Material Data/licens Resor/trakt/hotell Kursavgifter Tidningar/Tema arkiv Representation Föreningsavgifter 800 Förvaltningskostnader 800 SUMMA Källa : Folkrörelsernas arkiv i norra Hallands hemsida som ingår i: 11