Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare."

Transkript

1 KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: kl: Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. 3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Valdes Lars Korn och Carl Svanström. 4. Godkännande av a) kallelse b) dagordning a) Ordföranden redogjorde för tidpunkten när kallelse till årsstämman utsänts. Stämman noterade att kallelsen blivit utsänd i enlighet med stadgarna. b) Förtydligade ordföranden att kallelsen som utsänts kompletterats med en motion. Ny dagordning med denna motion var i stadgeenlig tid utlagd på hemsidan, där även motionen ifråga fanns att läsa i sin helhet jämte styrelsens yttrande. c) 7 ansvarsfrihet avser verksamhetsåret Med dessa tillägg godkändes dagordningen. 5. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 208 andelar och 25 närvarande medlemmar. Förtydligades att antalet andelar i föreningen uppgick till 6918 stycken fördelat på 546 fastigheter den 31 december Styrelsens och revisorernas berättelse Ordföranden kommenterade förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Påpekades, i likhet med vid stämman 2014, att på hemsidan är stadgarnas 11B fortfarande felaktigt avskriven. Rätt belopp skall vara kronor etthundratusen ( ). Vidai

2 stadgeavskriften skall kompletteras med föreskriven uppgift om datum för stadgeändringens antagande (årsstämman 2009). 1 revisorernas frånvaro och i likhet med föregående år, lästes revisorernas berättelse upp av ordföranden. Revisorerna föreslår att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 8. Styrelsens förslag till stämman samt från medlemmar inkomna motioner Parkeringsövervakning, avtal med Securitas Enligt årsstämmans 2014 beslut har avtal tecknats med Securitas om parkeringsövervakning för att säkerställa att parkeringar inom samfälligheten ej utgör trafikhinder/trafikfara och för att beivra otillåten parkering på väg- och/eller annans mark. Securitas har under året utfärdat 3 stycken böter. Alla kommer att eller har återtagits via föreningen pga. särskilda skäl. På fråga informerades att föreningen inte betalar någon avgift till Securitas för tjänsten. Istället behåller Securita betalningen av utfärdad bot som uppgår till en fast kostnad om 600 kronor per tillfälle. Förtydligades att parkeringsförbud råder inom föreningens område och hänvisades även till särskild artikel rörande parkering på hemsidan. Stämman godkände av styrelsen vidtagna åtgärder och uppdraget till Securitas fortsätter också under år Motion från Ullman angående tunga transporter Stämman 2014 återremitterade yttrandet över motion från Erik Ullman angående dispens för tyngre transporter. Styrelsen har varit i kontakt med förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun, representant för Vägverket i Göteborg, som tidigare besiktigat föreninges vägar, och representanter för entreprenörer anlitade för beläggningsarbeten (Sandahls Grus o Asfalt och Svevia). Samtliga anser att de större matarvägarna såsom infarterna Kyviksvägen och delar av Norra och Östra Kyviksvägen tål en högre belastning än BK3, men ej småvägarna. Således rekommenderas att behålla BK3. Styrelsen har under 2014 tecknat avtal om dispens med 4 fastighetsägare. Stämman anser motionen besvarad och avslogs av mötet. Motion från Ulf Sollin angående överföring av vägarna till Kungsbacka kommun Motion från Ulf Sollin angående utredning om förrättning ledande till överlåtelse av Samfällighetsförvaltning till Kungsbacka kommun. iks

3 Ordföranden redogjorde för styrelsens yttrande och att motionen av styrelsen har beretts i samråd med Monika Näpptun, ordförande i nämnden för tekniskförvaltning i Kungsbacka kommun. Stämman beslöt att motionen är besvarad och avslagen. 9. Ersättning till styrelse och revisorerna Beslöts att ersättning till styrelse och revisorer skall vara oförändrad 250 kr per nedlagd timma. 10. Styrelsens förslag till handlingsplan och budget för 2015, ekonomisk översikt för underhålls och förnyelseplan samt debiteringslängd för Z 4T Till Underhålls och förnyelsefonden (U0F) sker årligen avsättning enligt lag. Stadeenligt avsätts kronor För budgetåret 2015 tas inga fonderade medel i anspråk. På fråga om Skogs Backe ang. arbeten efter fibernedläggning informerades att återställning utförs genom och betalas av Telia. Föreningen belastas inte. Styrelsens förslag till handlingsplan och budget för 2015, ekonomisk översikt för UoF-plan samt debiteringslängd för 2i2.4 godkändes av stämman. Beslutades vidare att 2Ö/I fakturering skall ske under april månad med betalningsvillkor 20 dagar efter fakturadatum samt att påminnelseavgift och dröjsmålsränta skall utgå enligt lag. 11. Val av styrelse och ersättare, 4 ordinarie ledamöter och två ersättare (suppleanter) Stämman beslöt att som ordinarie ledamöter vardera på 2 år välja Bo Svärd, Kristina Höglund och Carl Svanström. Valdes som ersättare Lena Werme och Milton Jonsson. 12. Val av ordförande 1 år Valdes Lennart Andersson. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter Valdes som revisorer för en tid om vardera 1 år Jan Erik Nilsson och Kerstin Ajax, samt som revisorssuppleanter för en tid av vardera 1 år Hans Dahlqvist och Lars Korn. Noterades med beklagande revisorernas frånvaro för andra året i rad. Uppmanades styrelsen att säkerställa att revisorssuppleanterna hålls informerade för vid sådan frånvaro eller andra omständigheter

4 14. Val av valberedning (3-5 personer) Valdes Mathilda Jaredsson och Eva Bark. 15. Övriga frågor Åsnekärrsvägen För sent inkommen motion gällande fråga om asfaltering och belysning på Åsnekärrsvägen. Förtydligades att föreningens uppgift är att ansvara för drift och underhåll av vägarna inom Kyvik GA:16 enligt förrättning. Detta omfattar inte an- och/eller omläggning av väg (t.ex. asfaltering). 1 konsultation med föreningen bekostar berörd(a) fastighetsägare sådan för därpå följande ansökan om föreningens godkännande för införlivning. Norra Korshamnsvägen vägbulor Styrelsen åtog sig att kontrollera att bulorna möter Vägverkets standard. Samtidigt erinrades om vikten av iakttagandet av gällande hastighetsbegränsning. Kullaviks lagun Föreningen är inte informerad i saken och återstår att se framtida utveckling. Troligen utvecklas saken till ett lantmäteriärende, där samfällighetens styrelse får tillfälle att bevaka föreningens och medlemmarnas intressen. 1 anslutning härtill förtydligades att samfälligheten sedan 2 år tillbaka inte längre disponerar rätten till parkering vid Kyviksvägens slut. Noterades samtidigt att del av tidigare parkeringsområde ingår i GA:16 som vändplats. Bergavägens damm Dammen översvämmar lätt med uppenbar risk för skada på och underminering av korsningen Bergavägen/Västra och Norra Bergavägarna. Avrinningsrörets inlopp i dammens nordvästra hörn sätts igen. Avrinningen torde förbättras genom rensning av rör, återställande av tidigare befintligt skyddsnät över inloppsrör i damm samt rensning av dike och rörets utlopp på västra sidan av Norra Bergavägen. Styrelsen åtog sig uppdraget att eliminera problemet. Åsnekärrsvägen ansamling av vatten Ordföranden informerade om att kommunen lagt ned nya rör för dagvatten och anslutit brunnar längs hela vägen. Frågor kring dagvatten hanteras inte av föreningen utan hänvisas till kommunen eller till markägarens eget ansvar. Korshamnsvägen Vägnivån över kulverten vid pumpstationen behöver höjas för att förhindra översvämning. Hemsidan Erinrades om att hyperlänken till det arkiverade protokollet 2014 måste aktiveras.vidare att verksamhetsberättelsen för år 2013 fortfarande saknas och att hemsidan därför omgående kompletteras och senast i samband med att protokollet för innevarande år och verksamhetsberättelsen för 2014 läggs på plats.

5 16. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt Protokollet finns tillgängligt vid Hemköp Kullaviks centrum, biblioteket i på föreningens hemsida senast 18 april Kullaviksskolan samt 17. Mötet avslutas Stämman framförde unisont tack till styrelsen för under året väl genomfört arbete. Mötesordförande Lennart Andersson Juster L Lars Korn iusterat Carl Svanström