niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND utom Kungsbacka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun"

Transkript

1 niiikån.ntveprenörerna Iw ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA 11 OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND utom Kungsbacka kommun

2 ME SÖDRAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 Styrelsen tir Maskinentreprenörerna i beriittelse över verksamheten Södra Sverige org nr fr hiirmed avge följande FÖRTROENDEVALDA, valda p rsstiiinrnan Styrelse Ordförande Vice ordförande Ovriga ledamöter Suppleanter Revisorer Auktoriserad revisor Förtroendevalda Suppi. auktoriserad revisor Suppi. förtroendevalda Arbetsutskott Christer Ohlsson Paul Nilsson Bertil Andersson Jörgen Gudmundsson Jonas Jönsson Ingmar Landgren Göran Nermark Anders Nordbeck Jonas Andersson Jim Christiansson Bengt Hammarlund Magnus Jönrup Anders Sjöstrand Johan Törnqvist Hans Johansson Per Jönsson Man Albinsson Klas Henriksson Marcus Hellström Christer Ohlsson Paul Nilsson Per Ek Landskrona Eslöv Degeberga Falkenberg Trelleborg Arlöv Laholm Lund Halmstad Hiissleholrn Ängelholm Varberg Helsingborg Kristianstad Vessi gebro Eslöv Kristianstad Unnaryd Tomelilla Landskrona Eslöv Malmö Valberedning/sammankallande Mats Svensson Mats Gustafsson Anders Hansson Martin Ivarsson Anders Oddshammar Mats Persson Kvidinge Falkenberg Kristianstad Hyltebruk Ystad Sjöbo SME-kommittén Kontaktombud Olle Schönström Bertil Andersson Jonas Andersson Mats Andersson Ola Andersson Leif Carlsson Mats Gustafsson Torsten Olofsson Kenneth Ottosson Anders Sjöstrand Hörby Degeherga Halmstad Hörby Traslövsläge Laholm Falkenberg Bjärred Sjöbo Helsi ngborg

3 STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen har hållit Fyra protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft fo beredancie överläggningar samt beredning av olika frågor. ME Södras styrelse 2013 från vänster Paul Nilsson, Eslöv Ordjrande Christer Ohlsson, Landskrona Jonas Jönsson, Trelleborg Jörgen Gudmundsson, Falkenberg Göran Nermark, Laholm Anders Nordbeck, Lund Bertil Andersson, Degeherga Ingmar Landgren, Arlöv Samtliga förtroendevalda ledamöter såsom styrelsesuppleanter, kontaktombud, valheredning och revisorer har hållit en gemensam sammankomst med styrelsen om ME Södras arbete och branschens utveckling. Kontaktmännen har hållit medlemsträffar i bransch- och arbetsgivarfrägor. Kontaktträffarna har på sina håll varit välbesökta med bl a utomstående föredragshållare och studiebesök på programmet. REPRESENTATION Christer Ohlsson är ordinarie ledamot i MEs förbundsstyrelse och ordinarie ledamot i MEs förhandli ngsdelegation. Paul Nilsson är suppleant i MEs förbundsstyrelse. Anders Nordbeck representerar regionen i förbundsstyrelsens valberedning. Olle Schönström är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och vald av Maskinentreprenörerna. MEDLEMMARNAS MASKININNEHAV 1 NOVEMBER 2013 Maskinslag Skåne län Hallands Totalt län Hjullastare Bandlastare Kompaktlastare Grävm.band Grävrn.hjul Grävlastare Dumpers Bandschaktare Väghyvel Mohilkran Teleskoptruck Summa rrj

4 3 SLUTORD Styrelsen tackar anställda, medlemmarna och speciellt kontaktomhuden för deras arbete som befrämjar den goda sammanhållningen och förståelsen i organisationen. Det är nödvändigt att vi håller samman i branschen och visar varandra lojalitet och respekterar varandra. Till sist riktas ett tack till alla som arbetar inom ME-organisationen för ett gott samarbete under det gångna året. rj

5 Maskinentreprenörerna i Södra Sverige, RESULTATRÄKNING Rörelsens intiikter Nettoomsiittning Summa rörelseintiikter Rörelsens kostnader Ovriga externa kostnader Personalkostn ader Summa rörelsekostnader Rörelseresultal NOT Resultat från finansiella investeringar Aktieutdelning dotterbolag Realisationsresultat dotterbolag Ränteintiikter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstifigångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intikter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR r)

6 i Södra Sverige, BALANSRÄKNING, forts EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Värderingsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. f1

7 Maskinentreprenörerna i Södra Sverige, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, lbrts Nettoonisättning Årsavgifter 1ntridesavgifter Administrationsarvode dotterbolag mm Övriga externa kostnader Representation och uppvaktningar Ars- och halvärsmöten Diverse omkostnader Revision mm 3. Personalkostnader Ordförandearvode S ammantrildesarvode Resor och logi Arbetsgivaravgi fter Löner Malmö 4 Christ Bertil Andersson Jonas Jönsson // Göran Nermark /9,44-j4-f fl Paul Nilsson Anders Nordbeck Per El Regionchef Revisionsberättelsen har avgivits den 13 februari 2014

8 Rapport om årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande Styrelsens ansvar för årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Maskinentreprenörerna i Södra Sverige för är Till förcningsstärnrnan i Maskincntreprcnörcrna 1 Södra Sverige, org.nr Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Styrelsens ansvar Uttalanden Förvallningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till Revisorernas ansvar omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. våra uttalanden. redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. nödvändig för att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är Revis iofls berättelse (J

9 Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fo eningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ma ö den 13 br f 014 /, ans Johansson ö7ngsald revisor Per Jonsson Föreningsvald revisor ohan T nquist uktorisrad revisor