Stiftelsen Tjolöholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Tjolöholm"

Transkript

1 Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Poster inom linjen 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7-8 Noter 9-10 Underskrifter 11

2 Stiftelsen Tjolöholm 1(11) Förvaltningsberättelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen har som ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet. Allmänt om verksamheten Stiftelsens verksamhet består av kultur- och programverksamhet, evenemang i egen regi, uthyrning av mark och fastigheter, servering till allmänheten samt festarrangemang och konferenser. Stiftelsens förvaltningsuppdrag I Tjolöholms Slotts Vision 2020 har stiftelsen tydliggjort att förvaltningen av godset årligen kräver 10 mkr i investeringar, drift och löpande underhåll. Summan motsvaras av stiftelsens årliga äskande hos huvudmannen Kungsbacka kommun. Kostnaderna utgår från de behov som krävs för att skapa en förvaltningssituation där godsets 50 byggnader och drygt 500 ha marker bevaras inför framtiden, driftas kostnadseffektivt och samtidigt utvecklas till en positiv del av stiftelsens affärsverksamhet. Av de 10 mkr som är nödvändiga för en långsiktigt effektiv förvaltning, bidrar Kungsbacka Kommun 2014 med ett driftsbidrag på 4,7 mkr. Därutöver skjuter huvudmannen till ytterligare 2,4 mkr för investering och underhåll av byggnadsvårdsåtgärder gällande byggnadsminnet Tjolöholm. Utöver detta bidrar Länsstyrelsen med 1,2 mkr till samma byggnadsvårdsprojekt. Sammantaget fanns 8,3 mkr till stiftelsens egendomsförvaltning Stiftelsens målsättning är att successivt, med eget överskott av kapital och inom budgetramarna, satsa ytterligare medel på förvaltningen av egendomen. Under 2014 har stiftelsen till exempel satsat på att ansluta egendomen till stadsnätet och genom ett internt optonät möjliggjort fiberaccess till samtliga byggnader. Verksamheten under året Under 2014 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. Stiftelsen har gjort flera nysatsningar under året. En central bokningsfunktion har inrättats för att förstärka kundservice och försäljning samt effektivisera intern logistik och arbetsprocesser. I samband med en pensionsavgång har ett omfattande förändringarbete för ekonomifunktionen initerats. Ett nytillskott och en större satsning inom kultur- och eventverksamheten under 2014 var öppnandet av museistugan Hemtrefnaden. Stugan har restaurerats enligt originalritningar i samarbete med Länsstyrelsen och kommunantikvarie och har därefter möblerats enligt det ideal som arkitekt Lars Israel Wahlman hade för godsets arbetarbostäder. I samband med öppnandet av museistugan togs det även fram en bok som lyfter fram livsvillkoren för arbetarna på godset, Drömmen om det goda hemmet. Under året har det även tillkommit en mobil utomhusscen samt en ny fast lekplats vid badstranden i form av ett lekskepp, båda bekostade av besökare till julmarknaden och skördefesten. Tjolöholms vänner har därutöver kompletterat lekplatsen genom att skänka grillplatser och bänkar. Årets resultat Årets resultat är -350 tkr. Den varma sommaren har gjort att visningsverksamheten haft låga besökssiffror under högsäsongen. Å andra sidan har det fina väder bidragit till en rekordpublik under årets evenemang. Slottsrestaurangen har haft en kraftigt minskad omsättning under perioden. Detta påverkar helhetsresultatet då de fasta kostnaderna för slottsrestaurangen är höga. Inför 2015 visar dock bokningsläget på en kraftig ökning av bröllopsbokningarna jämfört med Sammantaget har stiftelsens nettoomsättning minskat med drygt 0,6 mkr jämfört med Lönekostnaderna under 2014 är högre jämfört med Detta beror bland annat på att vd är tillbaka på heltid efter föräldraledighet. Samtidigt har kommunala stöd som arbetslag och ungdomsarbetare dragits in under året, vilket påverkar personalkostnaderna för slottsrestaurangen, kultur- och eventverksamheten, egendomsförvaltningen och trädgården. De ökade kostnaderna kompenseras delvis av att såväl pensionskostnaderna som semesterlönekostnader blivit betydligt lägre än förväntat. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Inga väsentliga händelser har noterats under räkenskapsåret eller efter dess utgång

3 Stiftelsen Tjolöholm 2(11) Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Avkastning på eget kapital Negativ Negativ Balansomslutning Soliditet, % Antal anställda För definition av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balnsräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar

4 Stiftelsen Tjolöholm 3(11) Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 Stiftelsen Tjolöholm 4(11) Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter 20 - Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Stiftelsen Tjolöholm 5(11) Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital 9 Stiftelsekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Stiftelsen Tjolöholm 6(11) Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 Stiftelsen Tjolöholm 7(11) Tilläggsupplysningar Belopp i kkr om inget annat anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Redovisning av intäkter Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Upprustning av vägar 6,7% -Byggnader 0% -Upprpustning jordbruk 5% -Storstugan 0% -Ombyggnad kyrka 0% -Fjärrvärmeanläggning 4% -Avloppsanläggning 5% -Inventarier, verktyg och installationer 10-33% För att anpassa redovisningsprinciperna i Stiftelsen Tjolöholm till Svenska Kommunförbundets rekommendationer, har nyttjandeperioden för byggnader som är K-märkta eller motsvarande ändrats till obegränsad livstid. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.

9 Stiftelsen Tjolöholm 8(11) Soliditet (%) Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Antal anställda Medeltalet anställda under räkenskapsåret.

10 Stiftelsen Tjolöholm 9(11) Noter Not 1 Övriga rörelseintäkter Kungsbacka kommun, bidrag Vägverket, bidrag Kommunalt bidrag, kyrkan Övriga rörelseintäkter Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 7 7 Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa Not 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Omklassificering av pågående arbeten på anläggningstillgångar 697 -Årets inköp Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 73 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut

11 Stiftelsen Tjolöholm 10(11) Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Investeringar - - Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut - - Not 7 Övriga fordringar Skattefordran avseende aktuell skatt Övriga poster Not 8 Eget kapital Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Överföring av föregående års resulat Årets resultat -350 Vid årets slut Not 9 Stiftelsekapital Kungsbacka kommun Not 10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

12 Stiftelsen Tjolöholm 11(11) Underskrifter Kungsbacka den 18 februari 2015 Maria Sidén Verkställande direktör Hans Forsberg Styrelseordförande Eva Borg Vice ordförande Claes Angersjö Styrelseledamot Ulf Persson Styrelseledamot Lena Reimertz Thelén Styrelseledamot Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den Hans Gavin Auktoriserad revisor Kjell-Åke Andersson Revisor Lou-Lou Andersson Revisor Hans-Åke Fryklund Revisor Christine Lindberg Revisor Birgitta Litsegård Revisor