Risker inom Kalix Kälsjärvs planerade vattenskyddsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risker inom Kalix Kälsjärvs planerade vattenskyddsområdet"

Transkript

1 Risker inom Kalix Kälsjärvs planerade vattenskyddsområdet Täktverksamhet Täkter Den enskilt största verksamheten i området kring Morjärvsåsens grundvattenmagasin är den täktverksamhet som i dagsläget pågår. Norr om Bjumisträsket, drygt två km från Kalix vattentäkt, finns två stora grustäkter. Detta innebär risker för grundvattenkvaliteten eftersom stora uttag i aktuella täkter ökar risken för grundvattenmagasinet då det skikt mellan grundvattenytan och markytan minskar. Det finns även två aktiva bergtäkter i området. I närheten av Kälsjärvs vattentäkt, ca 20 m nordväst om brunnsområdet finns ett mindre grustag. Hur stort uttag som sker där är oklart och det liknar en täkt för husbehov, men täktens bottenyta ligger åtta meter under den befintliga brunnens marknivå och på samma nivå som uppmätt grundvattenyta a varför risken för förorening av grundvattnet bedöms vara tämligen stor vid till exempel ett maskinhaveri eller petroleumläckage. Sydost om brunnsområdet, drygt 300 meter bort, finns en stor grus- och sandtäkt, även den med en bottenyta närmast vattentäkten på ca sex meter under brunnens markyta, och 1,5 meter ovan uppmätt grundvattenyta. Hantering av diesel och andra petroleumprodukter Vid täktverksamhet används flera olika större maskiner som vanligtvis tankas på plats från cisterner, vilket medför risker för både spill och läckage om inte skyddsåtgärder vidtas. Detta medför att risk för förorening av grundvattenmagasinet förekommer, och dessutom ökar risken eftersom det skyddande markskiktet i en täkt är mindre än normalt. Återfyllning med orena massor I ett tillstånd för täktverksamhet finns angivet att om kontakt med grundvattennivån uppstår vid verksamheten ska återfyllning ske med rent grus, och att när täktverksamheten upphört ska Skogsvårdsstyrelsen årligen besikta och föreskriva återställningsarbeten. a Rapport Kälsjärvs vattenförsörjning, Dnr , arkivnr 83-87, NAB Konsult.

2 Kommentar Grustäktsverksamhet i anslutning till yt- och grundvattenförekomster innebär risk för vattenpåverkan. Det naturliga skyddet mot förorening av grundvattnet försämras och avståndet till grundvattenytan minskar vilket leder till ökad sårbarhet. Transporter Täktverksamheterna i området innebär dels motortrafik i själva täktområdet och dels transporter med tyngre fordon till och från täkterna. Den fordonstrafik som sker i täkterna består av lastfordon som löper risk för olika typer av motorhaverier med utsläpp av petroleumprodukter som följd, samtidigt som det oftast innebär att tankning av fordonen sker på plats, vilket innebär en ökad risk för spill och läckage. Åkerier I det planerade vattenskyddsområdet finns ett företag som bland annat sysslar med markarbeten, uthyrning av maskiner inom gräv-, schakt- och byggnadsbranschen samt utför skogsavverkningar, vilket innebär trafik med tyngre fordon. Närvaro av åkeriverksamhet medför ökad trafik inom vattenskyddsområdet vilket ökar risken för bland annat haverier, olyckor och petroleumhantering. Parkering och uppställning av fordon Parkering och uppställning av tyngre fordon kan innebära en risk för påverkan av grundvattenkvaliteten eftersom läckage kan förekomma från bränsletankar och hydrauloljeledningar. Petroleumprodukter Användandet av arbetsmaskiner inom planerat vattenskyddsområde är utbrett inte bara för de verksamheter som förekommer utan även för privatpersoner. Arbetsmaskiner tankas allt som oftast från mindre tankanläggningar, även dessa placerade inom vattenskyddsområdet. Vid tankanläggningar finns alltid risk att spill och läckage kan förekomma. Farmartankar Se ovan. På kommunens hemsida finns information vad som gäller för uppställning av cisterner under Boende>Kemikalier>Cistern.

3 Vägsalt Eftersom flertalet vägar i och kring vattentäkterna utgörs av grusvägar finns önskemål om saltning av vissa vägsträckor. Vägsalt kan utgöra en risk för vattenkvaliteten då saltet är relativt lättrörligt och därför kan nå grundvattenmagasinet. Olyckor på väg Större delen av den tunga trafik som pågår till och från täkterna sker på grusvägar som oftast passera nära vattentäkterna, i vissa fall rakt ovanför det aktuella grundvattenmagasinet. Hela den väg som sträcker sig från väg 715 mot Kälsjärv/Vitvattnet till väg 720 mot Björkfors belägen längs grusåsen direkt ovanför grundvattenmagasinet saknar skyddande tätskikt för eventuella utsläpp vid olyckor. Vägen är delvis asfalterad och delvis grusväg. Längs med åsen finns även flertalet mindre grus- och skogsvägar. Skulle ett tyngre fordon haverera med olje- eller drivmedelsutsläpp som följd är risken relativt stor för grundvattenpåverkan eftersom avståndet till vattentäkterna på många ställen är litet. Olyckor på väg Delar av väg 720 som passerar genom primär skyddszon har av vägverket skyddats med tätskikt på båda sidorna på en sträcka av meter, detsamma gäller ca 800 meter av väg 711 mot Lantjärv som skyddats med tätskikt på norra vägsidan. Då ytterligare sträckor av dessa vägar kommer att ligga inom primär skyddszon kan skyddet komma att ses över. Kommentar Petroleumprodukter kan orsaka stora kvalitetsproblem för vatten främst genom läckage och spill till omgivningen, och det räcker med ett utsläpp av en liter bensin för att göra liter vatten odrickbart. Vid en olycka kan stora mängder förorenande ämnen läcka ut och spridas till vattentäkten. Man bör se till att tung trafik inom skyddsområdet undviks och att vägar som används så långt det är möjligt utformas så att risken för spridning av föroreningar minimeras. Skogsbruk

4 Avverkning av skog I delar av planerat skyddsområde pågår visst skogsbruk. Upplag av timmer etc. Visst upplag av timmer kan förekomma men det är i begränsad omfattning. Skogsmaskiner Skogsbruk innebär risker för spill från bränsletankar och hydrauloljeslangar, det kan även förekomma tankning från cisterner vilket kan medföra risk för spill och läckage av petroleumprodukter. Markarbeten Då marken längs hela Morjärvsåsen utgörs av lavamarker är påverkan på mark stor vid skogsbruk. Det yttersta markskiktet förstörs och frigör fina sandlager som lätt kan omfördelas av väder och yttre påverkan, vilket ökar risken för ogynnsam grundvattenpåverkan. Såg & hyvleri Såg- och hyvlingsverksamhet kan vid större omfattning medföra urlakning av fenoler till marken vid utomhusförvaring av virket. Kommentar Markberedning innebär att markens vattenhållande förmåga och ytavrinning förändras. Det är därför viktigt att åtgärden inte innebär större ingrepp än nödvändigt. Jordbruk Djurhållning I anslutning till Kalix vattentäkt finns en hästgård lokaliserad i Bjumisträsk by. Risken för direkt förorening av grundvattnet bedöms relativt liten, men påverkan kan ske av ytvattnet genom läckage av näringsämnen.

5 En del av planerat skyddsområdet är område för rennäring där utfodring förekommer vintertid. Påverkan från detta bedöms inte som stor och information till verksamhetsutövarna bedöms vara tillräcklig åtgärd. Hantering av kemiska bekämpningsmedel I området förekommer endast begränsad form av jordbruk varför brukandet av bekämpningsmedel bedöms som relativt små. Bekämpningsmedel har hittats i många vattentäkter långt efter att brukandet upphört varför dess användning regleras noga. Hantering av naturgödsel I området förekommer endast begränsad form av jordbruk. Hantering av handelsgödsel Se ovan. Bebyggelse I direkt anslutning till Kalix vattentäkt, sydost om Bjumisträsket, ligger byn Bjumisträsk som består av ca 20 fastigheter, och i nordostlig riktning ligger byn Holmträsk med ett 40-tal fastigheter. Båda byarna omfattas helt eller delvis av planerat vattenskyddsområde och utgör tillrinningsområde för Kalix vattentäkt.. En inventering kring Bjumisträsket är genomförd, och i Bjumisträsk har bland annat noterats uppställda traktorer, farmartankar, djurhållning samt ett lokalt charkuteri. I Holmträsk finns även där traktorer samt ett transport- och byggföretag och en mindre träförädlingsverksamhet. Flera av dessa verksamheter innebär hantering av petroleumprodukter. Området ligger utanför kommunalt planlagt område och det finns i dagsläget inga planer på kommunalt VA.. Vidare ökar riskerna för grundvattenförorening då fritidsbebyggelse tillåtits inom Kalix vattentäkts tidigare beslutade inre skyddsområde, vilket är mycket olämpligt ur skyddshänsyn. Det är inte omöjligt att dessa fastigheter utrustats med egna brunnar och därigenom även installerat någon form av avlopp. Med tanke på föroreningsrisken via områdets avrinningsområde utgör förorening av sjön en potentiellt stor risk om den bebyggelse som finns i anslutning till strandkanten inte uppfyller kraven i tidigare ställda skyddsföreskrifter. Eftersom viss sammankoppling mellan sjöns botten och grundvattenmagasinet förekommer kan en förorening av sjön också innebära en förorening av grundvattnet.

6 Det är därför även viktigt att skydda både strandkant och sjöbotten från penetrering eftersom det innebär direkt transportväg till grundvattenmagasinet. Enskilda avloppsanläggningar De flesta fastigheterna i Bjumisträsk och Holmträsk har någon form av enskilt vatten och avlopp. Av dessa fastigheter utgörs större delen av permanent bebyggelse med registrerad kontinuerlig tömning av slambrunnar. Även befintlig fritidsbebyggelse runt Bjumisträsket kan ha någon form av avlopp åtminstone i form av BT-vatten. Risk finns att all fritidsbebyggelse som ligger på västra sidan om Bjumisträsket indirekt eller direkt släpper ut avlopp i Bjumisträsket. Enskilda brunnar Flertalet fastigheter i området har egna brunnar eftersom det saknas kommunalt vatten. Energianläggningar (berg-, grundvatten- och jordvärme) Det finns endast några enstaka energianläggningar i området. Oljecisterner I området har noterats uppställda cisterner. På kommunens hemsida finns information vad som gäller för cisterner under Boende> Kemikalier> Cistern. Badplatser Det finns flera badplatser längs Bjumisträsks strand, varav en är en kommunal badplats. Skyltning bör ske för att uppmärksamma om sjöns status. Kommentar Dåliga avloppsanläggningar innebär att betydande mängder näringsämnen från avloppsvattnet når grund- och ytvatten. Slamavskiljare, trekammarbrunnar, infiltrationsanläggningar och markbäddar innebär alla risk för grundvattenförorening. All borrning eller grävning efter vatten innebär en direktkontakt till grundvattenmagasinet och kan medföra förorening vid ovarsamt utförande och hantering. Hälso- och miljöfarliga ämnen (övriga)

7 Hemkemikalier På kommunens hemsida finns information om var farligt avfall ska lämnas. Fordonstvätt På kommunens hemsida finns rekommendationer att använda biltvättanläggningar vid fordonstvätt. Kommentar Kemiska ämnen och produkter kan påverka dricksvattnets kvalitet varför hantering skall undvikas. I samband med användandet av båtar hanteras en rad farliga kemikalier, bland annat färger, lösningsmedel och oljor. Tvättning av båtar ska ske där uppsamlingsmöjligheter finns som förhindrar förorening av grund- och ytvattnet. Avfall och upplag Upplag av avfall Inga officiella avfallsupplag finns i området, men det är oklart hur avfallshanteringen sker på vissa enskilda fastigheter. Upplag av snö från trafikerade ytor Det finns inga officiella upplag för snö i området, men lokala mindre upplag kan uppstå vid plogning av vägar. Upplag av asfalt och oljegrus I anslutning till befintligt skyddsområde finns ett gammalt nedlagt asfaltverk, men ingen i nuläget pågående verksamhet. Kommentar Snö från plogning av vägar kan vara förorenade och därigenom påverka dricksvattnets kvalitet om smältvatten från hopförda snömassor når täkten.

8 Övriga verksamheter Trafik med motordrivet fordon på sjö eller is Inom Kalix kommun finns mängder av skoterleder anlagda. Huvudleder passerar över Bjumisträsket och finns både på norra och östra sidan därom. Skoterleden följer delvis grusåsen mot Kälsjärv. Det kan förekomma viss båttrafik på Bjumisträsket sommartid. Nederbörd All nederbörd i området infiltrerar ner i grundvattenmagasinet, men föroreningsgraden bedöms som liten. Dagvatten från hårdgjorda ytor (exkl. vägar) De hårdgjorda ytorna i området är mycket få. Dagvatten från vägar De flesta vägar inom området är grusvägar där dagvattnet infiltreras ner genom vägbanan vilket innebär att alla utsläpp i och kring vägbanor har potentiell möjlighet att nå grundvattenmagasinet. Livsmedelsindustri Ett charkuteri finns lokaliserat i Bjumisträsk. Verksamheten kan generera utsläpp via avloppet i form av näringsämnen, salter och annat eftersom det saknas kommunalt avlopp, men verksamheten bedöms inte som någon större risk. Skjutbanor Inom befintligt yttre skyddsområde finns flertalet skjutbanor. Dessa kan utgöra en potentiell risk då gammal ammunition i marken på sikt kan komma att laka ut tungmetaller till grundvattenmagasinet.

9 Bilaga Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras. Objekt som ingår i riskanalysen Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd Materialtäkt 1 Sannolikheten att materialtäkt ska påverka grundvattenkvaliteten i området är mycket stor, främst på grund av att det är en kontinuerligt förekommande verksamhet. Konsekvensen av en förorening bedöms också som stor då verksamheten i sig minskar det skyddande markskiktet och därmed också avståndet till grundvattenytan. 9 För att i framtiden förhindra att materialtäkt utförs i närheten av vattentäkterna och på ett sätt som kan medföra en risk för förorening av grundvattnet föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i Åkeri/Skogsmaskiner etc. Hantering av diesel och andra petroleumprodukter 2 Sannolikheten för att denna typ av verksamhet ska påverka vattentäkten är stor. Konsekvensen bedöms också som stor då riskerna för utsläpp vid maskinhaverier är relativt stor och det endast behövs liten mängd petroleumprodukt för att förorena en stor volym grundvatten. Utifrån verksamheternas risknivå och det faktum att det rör sig om ett större antal fordon föreslås specifika skyddsföreskrifter för att reglera denna verksamhet. Genom att vidta försiktighet vid hantering av petroleumprodukter och ha beredskap för en eventuell olycka kan risken för negativ påverkan på vattentäkten minskas. 3 Sannolikheten för att hantering av diesel och andra petroleumbränslen i vattentäktens tillrinningsområde ska påverka vattenkvaliteten är stor eftersom det bedöms vara relativt vanligt förekommande i området. Konsekvensen bedöms också som stor eftersom det krävs en liten mäng för att förorsaka smakförändringar i vatten. För att undvika att vattentäkten förorenas till följd av spill och läckage från farmartankar etc. inom området föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i Genom att vidta försiktighet vid hantering av petroleumprodukter och ha beredskap för en eventuell olycka minskar risken för negativ påverkan på vattentäkten ytterligare. 2 2, 9 Markarbeten 4 Sannolikheten för att markarbeten (exkl. materialtäkt) ska påverka grundvattenkvaliteten i området är måttlig, främst då det bedöms vara tillfälligt förekommande. Konsekvensen av åtgärder inom området är däremot hög eftersom de kan förstöra naturliga markbarriärer som skyddar grundvattnet. Arbete på en och samma plats under lång tid, utan att området täcks av vegetation eller en hårdgjord yta medför en ökad risk för vattenförekomsten, även om konsekvensen av varje enskilt arbete kan vara liten. För att kunna styra undan framtida risker kopplade till schaktnings- eller grävningsarbeten föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i 9 1

10 Objekt som ingår i riskanalysen Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd Vägsalt 5 Sannolikheten att vägsalt kan förekomma längs vägar vid Kalix och Kälsjärvs grundvattenmagasin är stor då stora delar av vägnätet utgörs av grusvägar. Konsekvensen av vägsalt bedöms dock som måttlig då spridning av vägsalt medför ett visst läckage via dagvattnet. 7 För att minimera risken för påverkan på grundvattenkvaliteten föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i Upplag av avfall 6 Sannolikheten för att mindre avfallsupplag ska finnas i området och påverka grundvattenförekomsten är måttlig, liksom konsekvensen för vattenkvaliteten till följd av sådan verksamhet är måttlig. 6 Återfyllning med orena massor Enligt miljöbalken är det redan idag otillåtet att deponera avfall på platser som inte är anordnade för detta ändamål. För att förhindra denna typ av upplag föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att reglering införs i skyddsföreskrifterna vad avser upplag av avfall. 7 Sannolikheten för att återfyllning av orena massor ska förekomma i området och påverka grundvattenförekomsten är liten, medan konsekvensen därav bedöms som stor. För att förhindra att orena massor, eller massor med okänd miljöstatus, används vid eventuell markutfyllnad i området föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att reglering införs i skyddsföreskrifterna vad avser denna verksamhet. 9 Djurhållning 8 Sannolikheten för att djurhållning ska påverka vattentäkterna är måttlig. Konsekvensen av denna verksamhet bedöms också vara måttlig. 3 Upplag av timmer etc. Om djurhållningen i området skulle öka markant skulle även risken för de negativa konsekvenserna öka. Eftersom delar av området utgörs av riksintresse för rennäring föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att reglering införs i skyddsföreskrifterna vad gäller djurhållning. 9 Sannolikheten för att upplag av timmer och liknande produkter ska påverka grundvattenförekomsten är måttlig, liksom konsekvensen bedöms måttlig. Det bedöms därför vara motiverat att minska den risk för påverkan på vattentäkterna som verksamheten utgör. Åtgärder som medför att man i närheten av vattentäkten undviker den del av verksamheten som har störst påverkan på vattenkvaliteten minskar den negativa påverkan på grundvattnet. I enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5 föreslås därför restriktioner i föreskrifterna vad avser upplag av timmer etc. 4 2

11 Objekt som ingår i riskanalysen Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd Farmartankar 10 Sannolikheten att farmartankar ska påverka vattentäkten är liten. Konsekvensen av påverkan, bland annat genom läckage eller spill, är dock hög eftersom läckaget infiltreras ner i grundvattnet och orsakar smakförändringar på vattnet. 2 För att minimera riskerna att läckage och spill påverkar grundvattenkvaliteten föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att reglering införs i Avverkning av skog 11 Sannolikheten för att avverkning av skog ska påverka grundvattenkvaliteten i området är måttlig, liksom konsekvensen därav. 4 För att styra undan sådant skogsbruk som utgör en risk för förorening av vattentäkten föreslås att restriktioner införs i Oljecisterner 12 Sannolikheten för att oljecisterner, som bland annat används för uppvärmning, ska påverka grundvattenkvaliteten är liten. Konsekvensen av påverkan, bland annat genom läckage eller spill, är dock stor eftersom läckaget infiltreras ner i grundvattnet och orsakar smakförändringar på vattnet. 2 För att minimera riskerna att läckage och spill påverkar grundvattenkvaliteten föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att reglering införs i Enskilda brunnar 13 Sannolikheten för att förekomst av enskilda brunnar kan påverka vattentäkterna är stor, samtidigt som konsekvensen av en sådan påverkan bedöms dock vara liten då det ligger i den enskildes intresse att förhindra eventuell förorening. 10 Eftersom brunnar dock utgör en risk då direktkontakt finns med grundvattenmagasinet föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i Genom att anlita certifierade brunnsborrare minskar risken ytterligare. Fordonstvätt 14 Sannolikheten för emission av föroreningar från fordonstvätt är måttlig, konsekvensen bedöms också som måttlig. Åtgärder som medför att man undviker denna typ av verksamhet i naturen minskar risken för negativ påverkan på grundvattenkvaliteten. Ett sätt är att informera boende om riskerna med olika bilvårdsprodukter. Riktad info. + Kalix Hemsida Kalix.se Hantering av kemiska bekämpningsmedel 14 Sannolikheten för påverkan på grundvattenförekomsten vid hantering av bekämpningsmedel är måttlig då det bedöms vara sällan förekommande i området. Konsekvensen av hanteringen bedöms som också som måttlig för grundvattenkvaliteten bland annat eftersom bekämpningsmedel har en mycket lång uppehållstid i mark och kan läcka till grundvattnet under lång tid. För att undvika tillförsel av bekämpningsmedel till grundvattnet föreslås att det i föreskrifterna införs, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, restriktioner vad gäller hantering av kemiska bekämpningsmedel så att det styrs bort från områden närmast vattentäkterna. 3, 4, 7 3

12 Objekt som ingår i riskanalysen Upplag av snö från trafikerade ytor Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd 14 Sannolikheten för att upplag av snö från trafikerade ytor ska 6 påverka vattentäkterna är måttlig då verksamheten enbart förekommer vissa delar av året. Konsekvensen av upplag av snö bedöms också som måttlig. På grund av det föroreningsinnehåll som kan finnas i snön föreslås dock, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att reglering införs i skyddsföreskrifterna vad avser upplag av snö från trafikerade ytor. Enskilda avlopp 15 Sannolikheten att enskilda avlopp finns och påverkar grundvattnet är stor, främst beroende på avsaknad av kommunalt avlopp inom området. Konsekvensen bedöms dock vara låg även om det inte kan uteslutas att en del anläggningar är bristfälligt utformade. 5 Hantering av naturgödsel Mellanlagring av massor Utsläpp av avloppsvatten utgör en negativ belastning på grundvattenförekomsten och för att undvika nyetablering av enskilda avloppsanläggningar som avleder spillvattnet till grundvatten, införs i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, restriktioner i Befintliga avloppsanläggningar bör ses över så att de uppfyller kraven i Havs och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar och miljöbalken. 16 Sannolikheten för att hantering av naturgödsel ska påverka grundvattenförekomsten är stor, medan konsekvensen bedöms som liten. Konsekvensen kan dock under ogynnsamma förutsättningar vara stor då vissa mikrobiella föroreningar kan vara av sådan art att de orsakar sjukdomsutbrott. Naturgödsel som lagras eller sprids på marken medför ett visst läckage av näringsämnen och bakterier till såväl grundsom ytvatten i omgivningen. För att minimera risken för spridning av patogena mikroorganismer till grundvatten föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att det i föreskrifterna införs restriktioner vad gäller hantering av naturgödsel. 17 Sannolikheten att mellanlagring av massor påverkar grundvattnet är måttlig och konsekvensen bedöms vara låg. I enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5 införs dock restriktioner i 3, 4 6 Hemkemikalier 18 Sannolikheten för att hemkemikalier hanteras så att spill och läckage uppstår anses vara mycket liten medan konsekvensen därav kan anses vara stor. Konsekvensen beror dock på vilka ämnen som hanteras och hur stor emissionen från hanteringen är till omgivningen. Riktad info. Det bedöms inte vara miljömässigt motiverat att reglera tillåtna mängder av olika kemikalier i skyddsföreskrifterna, man bör dock informera boende för att minska risken för läckage till grundvattenmagasinet. 4

13 Objekt som ingår i riskanalysen Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd Olyckor på väg 19 Sannolikheten för att en olycka på väg ska inträffa inom vattentäktens tillrinningsområde är mycket liten medan konsekvensen för grundvattenmagasinet bedöms vara stor, främst beroende på att det inom området förekommer ett stort antal tyngre transporter. Dock beror konsekvensen på olyckans läge, storlek och egenskaperna hos det ämne som då släpps ut. Beredskapsplan Övning Vägavstängn. Denna typ av olyckor är inte lämpliga att reglera genom En viktig åtgärd som bör vidtas för att minska risken för negativ påverkan på vattenförekomsten är upprättande av en väl fungerande beredskapsplan samt lämplig utrustning så att en eventuell förorening kan stoppas så tidigt som möjligt. Förebyggande övningar kan genomföras så att inblandade vet hur de ska handla i händelse av en olyckshändelse som riskerar att förorena vattentäkterna. Det är också motiverat att minska mängden tung trafik i direkt anslutning till vattentäkten. Energianläggningar (berg-, grundvattenoch jordvärme) Trafik med motordrivet fordon på sjö eller is 20 Sannolikheten för att förekomst av energianläggningar ska påverka vattentäkterna är liten, främst p.g.a. att anläggningen i sig bedöms utgöra en god barriär för en eventuell förorening. Konsekvensen av en sådan påverkan kan dock vara måttlig eftersom direktkontakt kan finnas med grundvattenmagasinet. För att minska den risk som energianläggningar utgör föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i Genom att anlita certifierade brunnsborrare och välja den mest miljövänliga köldbärarvätskan minskar risken ytterligare. 21 Sannolikheten för att trafik med motordrivet fordon på sjö eller is ska påverka vattentäkten är måttlig. Konsekvensen av en sådan påverkan bedöms dock vara liten. De flesta motorer släpper ut en del av bränslet oförbränt. Sämst är äldre 2-taktsmotorer som släpper ut så mycket som upp till 1/3 av bränslet oförbränt. Verksamheten bedrivs huvudsakligen direkt i anslutning till vattentäkten vilket medför ökad konsekvens jämfört med om motortrafiken ägde rum på vattendrag högt upp i vattensystemen. Genom att införa restriktioner vad gäller motortrafik på vatten/is i skyddsföreskrifterna minskar risken för negativ påverkan på vattentäkterna FS 1994:38 A17 6 Lokala hälsoföre skrifter för Kalix kommun 13 Nederbörd 22 Sannolikheten att nederbörd förekommer över hela grundvattenmagasinet är mycket stor, men konsekvensen bedöms som mycket liten eftersom det till största delen utgörs av rent vatten som infiltrerar ner i grundvattenmagasinet. 5

14 Objekt som ingår i riskanalysen Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd Avverkning av skog 23 Sannolikheten för att avverkning av skog ska påverka grundvattenkvaliteten i området i form av partiklar och näringsämnen är måttlig, medan konsekvensen därav bedöms som liten. 4 För att styra undan sådant skogsbruk som utgör en risk för förorening av vattentäkten föreslås att restriktioner införs i Parkering och uppställning av fordon 24 Sannolikheten för att parkering och uppställning av fordon ska påverka vattentäkterna är liten, främst p.g.a. att fordonet i sig vanligtvis, genom slutna system såsom en bränsletank, utgör en god barriär för spridning. Konsekvensen bedöms som måttlig då det endast behövs en liten mängd petroleumprodukt för att förorena en stor volym grundvatten. Det bedöms inte vara miljömässigt motiverat att reglera parkering och uppställning av fordon i skyddsföreskrifterna, dock bör åtgärder vidtas för att minska risken för läckage till grundvattenmagasinet. Riktad Info. Upplag av asfalt och oljegrus Dagvatten från hårdgjorda ytor (exkl. vägar) 24 Sannolikheten för att upplag av asfalt och oljegrus ska påverka vattenkvaliteten är liten medan konsekvensen av en eventuell påverkan bedöms vara måttlig. För att styra undan denna verksamhet från områden närmast vattentäkterna föreslås ändå, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att restriktioner införs i 25 Sannolikheten för att spridning av dagvatten från hårdgjorda ytor är måttlig, främst beroende på att området utgörs av landsbygd. Konsekvensen av riskförekomsten är liten varför det inte bedöms vara motiverat att reglera dagvattenavrinningen från hårdgjorda ytor i 6, 7 Dagvatten från vägar 25 Sannolikheten för påverkan från vägdagvatten är måttlig medan konsekvensen av en sådan förorening är liten framför allt beroende på att de flesta vägar i anslutning till vattentäkterna är grusvägar som saknar dagvattenuppsamling. Övriga föroreningar i dagvatten, t.ex. partiklar från däck och vägbana, föreslås regleras genom att avledning av vägdagvatten till mark eller dike inom vattentäkternas närområde förbjuds vid nyanläggning av väg. Reglering vid nyanläggning vägar Hantering av handelsgödsel 26 Sannolikheten för att hantering av handelsgödsel i jord- och skogsbruket ska utgöra en risk för vattenförekomsten är måttlig och konsekvensen av hanteringen bedöms som liten. För att minimera risken för spridning av näringsämnen och metaller till grundvatten föreslås, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, att det i föreskrifterna införs restriktioner vad gäller hantering av handelsgödsel. 3, 4 6

15 Olyckor med farligt gods på väg Det bedöms därför inte vara miljömässigt motiverat att reglera verksamheten i skyddsföreskrifterna, men de regler som gäller enskilda avlopp är tillämpliga då det saknas kommunalt avlopp i området. 28 Sannolikheten för att en olycka med farligt goda ska inträffa är mycket liten, och konsekvensen av en eventuell olycka bedöms även den som liten, främst på grund av att det inte finns någon rekommenderad väg för farligt gods i området samt att delar av den vägsträcka sompasserar genom primär skyddszon vid vattentäkten är ombyggd med diken tätade med geomembran. Dock beror konsekvensen av en olycka på var olyckan sker samt storlek och egenskaper hos det ämne som då släpps ut. Denna typ av olyckor är mycket svåra att reglera, däremot kan man, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5, i skyddsföreskrifterna styra var sådan trafik får förekomma. Det är dessutom mycket viktigt att en väl fungerande beredskapsplan samt lämplig utrustning finns så att en eventuell förorening kan stoppas så tidigt som möjligt. 11 Snickeri 29 Sannolikheten att snickeriverksamhet ska påverka grundvattenkvaliteten är låg och konsekvensen bedöms också som liten. Det är därför inte miljömässigt motiverat att reglera verksamheten i Skjutbanor 30 Sannolikheten att skjutbanor kan påverka grundvattenkvaliteten är måttlig främst på grund av förekomst av gammal ammunition på och i marken. Konsekvensen bedöms dock som mycket liten varför det därför inte är miljömässigt motiverat att reglera verksamheten i skyddsföreskrifterna, verksamheten ska dock klassas som miljöfarlig enligt Miljöbalken. Badplats 31 Sannolikheten att badplatser skulle kunna påverka grundvattenkvaliteten bedöms som måttlig medan konsekvensen bedöms som mycket liten varför det därför inte är miljömässigt motiverat att reglera verksamheten i Det kan dock vara lämpligt med upplysande skyltning kring större badplatser. 12 Rangordning Åtgärd Föreskrift Annan åtgärd 27 Sannolikheten att livsmedelsindustriell verksamhet ska 5 påverka grundvattenkvaliteten är måttlig men risken bedöms som mycket liten. Objekt som ingår i riskanalysen Livsmedelsverksamhet Miljöbalken Info, skyltning 7

16 Risk Sannolikhet Sannolikhet P= Konsekvens Konsekvens K= Poäng (PxK) (P 1xP 2xP 3)/125 (K 1xK 2xK 3xK 4xK 5xK 6 Kvantifiering av barriärförmåga Kvantifiering av emission Sannolikhet för Sannolikhet för Sannolikhet för Sårbarhet (K 1) Närhet (K 2) Emissionens Emissionens farlighet (K 4) Belastning, mängd, volym (K 5) Utbredning av riskförekomst emission vid ogynnsam Markens och vattnets Avståndets inneboende förmåga riskförekomst (K 6) inom riskförekomst transport- sårbarhet uttryckt som inverkan på att motstå nedbrytning Enl.SNV "Riskbedömning Enl.SNV "Riskbedömning skyddsområdet inom möjlighet till systemets inneboende reduktion av och fastläggning (K 3) 1 för förorenade områden" 2 för förorenade områden" 3 (P 1) skyddsområdet vattentäkt P 3= känslighet för påverkan föroreningen (P 2) (P 4xP 5)/5 genom nedbrytning, fastläggning och spädning fram till vattenuttaget 5=Kontinuerlig 5=Barriär saknas P4. Sannolikhet för 7=Utsläpp i vattentäkt 7=Utsläpp m 7=klorid, nitrat Liten Måttlig Stor Mycket stor 5=Diffus riskkälla större förekommande 4=Viss barriär att ogynnsam 5=Utsläpp i grustäkt från uttagsbrunn 5=PAH,tungmetaller, delen av området 4= Tillfälligt men kan finnas gradient finns till 4=Utsläpp på sand och grus 5=Utsläpp m pertoleumprodukter Mycket hög några kg tiotals kg 3=Diffus riskkälla, mindre regelbundet 1=God barriär vattentäkt 3 = Utsläpp på morän el berg från uttagsbrunn fenoler, bekämpningsmedel delar av området förekommande finns 0=utanför 1=Utsläpp i 4=Utsläpp m 3= mikrobiell förorening, Hög några kg tiotals kg hundratals kg 2=Enskild diffus 3=Tillfälligt och tillrinningsområdet ytvatten/dagvatten från uttagsbrunn metaller, PCB riskkälla/större el. flera sällan 5=inom 3=Utsläpp m 1=Näringsämnen, rester Måttlig några kg tiotals kg hundratals kg ton punktriskkällor förekommande tillrinningsområdet från uttagsbrunn från vattenberedning, 1=Enskilt punktriskobjekt 1=Tillfälligt och P5. Sannolikhet för 1=Utsläpp >1000 m kalk, markpartiklar Låg tiotals kg hundratals kg ton tiotals ton sällsynt att transprotväg från uttagsbrunn förekommande/ finns till vattentäkt Emissionens ursprungliga Olycka 0=utanför egenskaper att påverka miljön tillrinningsområdet 10 Riskkälla Huvudsaklig riskemission Nr 5=inom "Mycket tillrinningsområdet "Låg" "Måttlig" "Hög" hög" "Liten" "Måttlig" "Stor" "Mycket stor" Materialtäkt Markpartiklar, petroleumprodukter från fordon Åkeri/skogsmaskiner etc. Petroleumprodukter (drivmedel) , Hantering av diesel och andra petroleumbränslen Petroleumprodukter (drivmedel) , Markarbeten Markpartiklar, petroleumprodukter från fordon , Vägsalt Natrium, kalcium, klorid , Upplag av avfall Miljöfarliga ämnen i avfallet , Återfyllning med orena massor Miljöfarliga ämnen, tungmetaller, olja, nitrat , Djurhållning Mikrobiell förorening/parasiter, nitrat, fosfat, partiklar , Upplag av timmer etc. Fenoler , Farmartankar Petroleumprodukter (drivmedel) , Avverkning av skog Petroleumprodukter (drivmedel) , Oljecisterner Petroleumprodukter (främst för uppvärmning) , Enskilda brunnar ytvatten, nitrat, lösningsmedel m.m Fordonstvätt Petroleumprodukter, avfettning, PAH, partiklar , Hantering av kemiska bekämpningsmedel Bekämpningsmedel , Upplag av snö från trafikerade ytor Miljöfarliga ämnen från vägar och fordon , Enskilda avlopp Mikrobiella föroreningar, nitrat, fosfat, tungmetaller, olja Hantering av naturgödsel Mikrobiell förorening , Mellanlagring av massor , Hemkemikalier Läckage och spill av miljöfarrliga ämnen , Olyckor på väg Petroleumprodukter (drivmedel) , Energianläggningar, köldbärarvätska, ytvatten, petroleumspill m.m , Trafik med motordrivet fordon på sjö eller is Petroleumprodukter (drivmedel) , Nederbörd Infiltration av förorenat ytvatten Avverknig av skog Näringsämnen, partiklar , Parkering och uppställning av fordon Miljöfarliga ämnen från bilar, t.ex. läckage av bränsle , Upplag av asfalt och oljegrus Tjära, petroleumprodukter , Dagvatten från hårdgjorda ytor miljöfarliga ämnen från byggnader och fordon , Dagvatten från vägar Miljöfarliga ämnen från däckslitage, t.ex. PAH , Hantering av handelsgödsel näringsämnen (nitrat/fosfat) , Livsmedelstillverkning nitrat, salt, fosfat, klorin, ammonium, , Olyckor med farligt gods på väg Miljöfarliga ämnen från lasten , Skjutbana Urlakning metaller från ammunition , Såg & Hyvleri fenoler , Badplats näringsämnen ,

Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras.

Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras. Bilaga Sammanställning över objekt som ingår i samt hur dessa eventuellt ska regleras. Objekt som ingår i Materialtäkt 1 Sannolikheten att materialtäkt i grus ska påverka grundvattenkvaliteten i området

Läs mer

Risker inom Kalix Kälsjärvs planerade vattenskyddsområdet

Risker inom Kalix Kälsjärvs planerade vattenskyddsområdet Risker inom Kalix Kälsjärvs planerade vattenskyddsområdet Täktverksamhet Täkter Den enskilt största verksamheten i området kring Morjärvsåsens grundvattenmagasin är den täktverksamhet som i dagsläget pågår.

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, FLOXENS VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, FLOXENS VATTENVERK BILAGA 2 RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, FLOXENS VATTENVERK 1. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal på Nordmalings kommun.

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, NORRÅKERS VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, NORRÅKERS VATTENVERK Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Norråker () 0-0-03 BILAGA RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, NORRÅKERS VATTENVERK. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) har utförts

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:7 Utkom från trycket den 1 april 2011 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten

Läs mer

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde Dokumentansvarig Håkan Lagesson, 0485-477 46 hakan.lagesson@morbylanga.se POLICY Beslutande 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori Övergripande styrdokument

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Råsbäcks vattenskyddsområde

Råsbäcks vattenskyddsområde Sida 1 av 8 Handläggare Datum Beteckning Grit Hofer 2014-04-03 Vattenskyddsområde Tel 0480-45 12 74 Länsstyrelsen i Kalmar län Miljöenheten 391 86 Kalmar Råsbäcks vattenskyddsområde Kalmar Vatten AB har

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, GÄDDEDE VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, GÄDDEDE VATTENVERK Dokumentnamn: Bilaga 3 - Förslag vattenskyddsområde Dokumentet gäller för: VA-försörjning, dricksvatten Strömsund kommun Framtaget av: Ansvarig för dokumentet: Anna Norman, ProVAb VA-chef, Strömsund kommun

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07 BILAGA 5 Varberg Vatten AB Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt Skyddsföreskrifter 2014-11-07 Skyddsföreskrifter för Sibbarp vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370 Västervik Miljö och Energi AB Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde Uppdragsnummer 1311370 Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31 Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Exempel skyddsföreskrifter

Exempel skyddsföreskrifter Detta är ett exempel på hur skyddsföreskrifter kan utformas. För varje vattentäkt anpassas skyddsföreskrifterna till de förutsättningar och omständigheter som råder i det aktuella området. 2014-03-06 Innehåll

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt BESLUT 1 (9) Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt Fastställande av vattenskyddsområde Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken fastställer kommunfullmäktiga

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-08-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter BILAGA 6 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, VATTENTÄKTEN NÄKTEN 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom de skyddsområdeszoner som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT 2013-06-27 Nedan angivna föreskrifter är specifika för Mölnbacka grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(7) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Älvsereds vattentäkt i Falkenbergs kommun; 13 FS 2012:1 Utkom från trycket

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN

VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR NORDMARK VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige i Filipstads kommun fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Nordmark grundvattentäkt i Filipstads

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Hornavan

ARJEPLOG KOMMUN Hornavan Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1 (13) ARJEPLOG KOMMUN Hornavan Skydd för ytvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2 (13)

Läs mer

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde Regler för Öjersbo vattenskyddsområde 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Se bilaga. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 3 HANTERING AV PETROLEUMPRODUKTER M M

Läs mer

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun;

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; UTKAST Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; Förslag till skyddsföreskrifter tillhörande vattenskyddsområde för Fryksta grundvattentäkt

Läs mer

Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut

Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut Kommunfullmäktige 2015-08-26 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Finspångs kommun 612 80 Finspång

Läs mer

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel.

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel. GRÄFSNÄS VATTENSKYDDSOMRÅDE SKYDDSFÖRESKRIFTER Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun om vattenskyddsområde Gräfsnäs vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön. Fastställt av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-04-30, 38

Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön. Fastställt av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-04-30, 38 Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön Fastställt av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-04-30, 38 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgränsning av vattenskyddsområdet för vattentäkten

Läs mer

UaFS Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN

UaFS Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-08, 146 Nedan angivna föreskrifter för Gullmarsberg grundvattentäkt har utformats

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Det finns inget tidigare beslutat skyddsområde med tillhörande föreskrifter.

Det finns inget tidigare beslutat skyddsområde med tillhörande föreskrifter. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-05-22 92 Reviderad: Skyddsföreskrifter gällande vattenskyddsområde för Storesjön, Bodafors vattentäkt i Nässjö kommun 1. Bakgrund skyddsföreskrifter

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun. Dossienummer 1463-051 1(13) Vattenvårdsenheten Ann Rane 031-60 50 26 Marks kommun 511 80 KINNA Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun. V/O- 1322555, S/N-6386600

Läs mer

Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde

Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Vattenskyddsområden Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är

Läs mer

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Varför vattenskyddsområde? Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vattentillgångar som är viktiga för den allmänna vattenförsörjningen. Målet är

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad kommun

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad kommun 1(10) Vattenvårdsenheten Susanna Hogdin Länsmiljöingenjör 031-60 50 00 Strömstad kommun Tekniska förvaltningen 452 80 Strömstad Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Vattnets betydelse i samhället

Vattnets betydelse i samhället 9 Vattnets betydelse i samhället Vatten är vårt viktigaste livsmedel och är grundläggande för allt liv, men vatten utnyttjas samtidigt för olika ändamål. Det fungerar t.ex. som mottagare av utsläpp från

Läs mer

a) Miljöfarlig verksamhet..13 b) Petroleumprodukter..14 c) Jordbruk, skogsbruk. 14

a) Miljöfarlig verksamhet..13 b) Petroleumprodukter..14 c) Jordbruk, skogsbruk. 14 1 (20) Wifsta vattentäkt, Sundsvalls kommun 2011-10-03 sid a) Miljöfarlig verksamhet.. 6 b) Petroleumprodukter. 7 c) Jordbruk, skogsbruk.. 8 d) Utsläpp av spillvatten, dagvatten och annat avloppsvatten,

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2009:304 Utkom från trycket den 18 september 2009 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-02-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt. Syftet är att skydda Storsjön från föroreningar.

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs kommun

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs kommun asdf BESLUT 1(10) Vår referens Miljöenheten Samir Moushiy 040/044-25 23 91 Enligt sändlista Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN En förutsättning för allt liv på jorden är vatten. Vatten som befinner sig i ständig rörelse i sitt kretslopp mellan hav, atmosfär och kontinenter. Det avdunstade

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Att kunna återanvända och återvinna avfall som anläggningsmaterial är positivt ur miljösynpunkt. Det kan röra sig om schaktmassor, en

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp

Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp 1(20) Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp Antagen av Kommunfullmäktige 35 2012-03-14 2 Innehållsförteckning Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp...1

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Snösätra upplagsområde

Snösätra upplagsområde MILJÖFÖRVALTNINGEN Snösätra upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett November 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 1 Miljönämnden 2007 09 20 57 1 Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Svenska Statoil AB har till miljönämnden lämnat in en anmälan om nybyggnad av en automatstation på fastigheten Storheden

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet, OKQ8 Minipris Rotebro, Ritaren 32, Kung Hans väg 1

Anmälan av miljöfarlig verksamhet, OKQ8 Minipris Rotebro, Ritaren 32, Kung Hans väg 1 Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Marianne Fex Sidan 1 av 5 Ecos dnr 2012/580 Miljö- och byggnadsnämnden Anmälan av miljöfarlig verksamhet, OKQ8 Minipris Rotebro, Ritaren 32, Kung Hans väg 1

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 1 (7) Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp Inledning Arbetet har genomförts i samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling SAMRÅDSHANDLING 2008-04-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2008-07-22 tillhör rev 2009-02-25 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter

Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter Floxens vattenverk Nordmalings kommun Linköping 2013-11-06 Projektnummer 12 02 10 346 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Teknisk beskrivning... 3 3. Regional

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun INLEDNING Detaljplanesamrådet för området Slumnäs udde vid Öringesjön har

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen

Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen 1 ANATAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen Västiås 1:2, Vemdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län Upprättad 2012 01 15 PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer