ABF-huset Verkstadsgatan 14 Kungsbacka. Program: Vi börjar kl med årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet äter vi gemensam middag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF-huset Verkstadsgatan 14 Kungsbacka. Program: Vi börjar kl. 15.00 med årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet äter vi gemensam middag."

Transkript

1 Styrelsen för NEURO förbundet Kungsbacka kallar medlemmar till föreningens årsmöte Tid: Söndag den 8 mars klockan Plats: ABF-huset Verkstadsgatan 14 Kungsbacka Program: Vi börjar kl med årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet äter vi gemensam middag. Föreningen bjuder medlemmar, revisorer och förtroendevalda på mat och kaffe. Personliga assistenter betalar 200: -. Din anmälan vill vi ha senast den 28 februari till Ingrid Gellerstedt tfn Styrelsen i NEURO förbundet Kungsbacka Årsmöteshandlingarna går att hämta vecka 10 tisdag och fredag på kansliet öppet lunch Webbadress:

2 Ilagordning Arsmtite Z01S $l Arsmdtets tippnande $2 Val av ordftirande f6r irsmdtet $3 Val av seeterare ftir &rsm0tet $4 Val av tvi personer att jflrnte mdtets ordfd,rande justera dagens protokoll $5 Val av tvfl riistrflknare vid m6tet S6 Godkf,nnande av dagordningen $7 Beslut om huruvida mdtet blivit i behtirig ordning sammankallat $8 Verksamhetsberilttelse fdr sitt ftirflutna kalenderfir 59 Ekonomisk irsredovisning f6r samma tid $10 Revisionsberiittelse och beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsen $l I Behandting av eventuella motioner $12 Behandling av forslag till verksamhetsplan $13 Beslut om medlemsavgiftens storlek sl4 Sl5 S16 Beslut om budget fidr det nya verksamhetsrret Beslut om antal ledamdter och suppleanter i styrelsen fbr det nya verksamhets6ret Val av: a) Ordfdrande frr ett 6r b) Owiga ledamoter i sfyrelsen ftir w& 6r c) Suppleanter i styrelsen ftir ett [r d) Val av studieorganisatrir e) Tv6 revisorer ftir ett flr f) Ombud till ombudsmritet i liinsfbrbundet g) valberedning frr att lbrbereda varen tiil nflsta ar $ 17 Avslutning t*.*

3 ÅRSBERÄTTELSE 2014 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret ÅRSMÖTET Föreningens årsmöte hölls söndagen den 9 mars i ABF-huset Verkstadsgatan 14, Kungsbacka. Förhandlingarna leddes av kommunalrådet Eva Borg som ordförande och med Ulla Åshede som seeterare. MEDLEMSANTALET Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 92 stycken. Årsavgiften har varit 380 onor för huvudmedlem och 300:- för stödjande medlem. HEDERSMEDLEMMAR Mikael Emanuelsson Barbro Brandt STYRELSEN Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Seeterare: Övriga ledamöter Suppleanter: Studieorganisatör REVISORER: Ingemar Lundin Ingrid Gellerstedt Ylva Kvillert Lena Löfstedt Frida Emanuelsson Viveka Hyltze Madeleine Olofsson Frida Emanuelsson Bengt Thalenius Lennart Östman FESTANSVARIG: Ingrid Gellerstedt Lena Löfstedt

4 VALBEREDNING: Ingalill Hallgren, sammankallande Kent Stenhammar KANSLI Kent Stenhammar är kanslist och arbetar 40%. REPRESENTATION Ingemar Lundin har varit vice ordförande i Neuroförbundet Hallands länsförbunds styrelse. Lena Löfstedt har varit ordinarie ledamot och seeterare i densamma. Madeleine Olofsson har representerat Neuroförbundet Kungsbackas Lokalförening i Funktionshindrades referensgrupp, FHR. Där ingår representanter för handikappsföreningarna. Till Länsförbundets ombudsmöte valdes IngaLill Hallgren, Ingrid Gellerstedt, Lena Löfstedt och Ingemar Lundin. Ordförande Ingemar Lundin deltog i anhörigträff 8 maj Vivica Hyltze deltog i MS-konferens i Dalheimers hus Göteborg KONFERENSER Den maj 2014 hölls Riksförbundets regionala konferens i Mölndal. Det som avhandlades vid konferensen var: Medlemsvärvning, neuroförbundet och framtiden, fondansökningar, nya profilkläder och Brainbus. Föreningen representerades av ordf. Ingemar Lundin kanslist Kent Stenhammar. MEDLEMSTRÄFFAR 16 april Den sjungande trädgårdsmästaren. Ett uppskattat möte med en trevlig trädgårdsmästare. 4 juni Kastade vi loss från Sätila brygga för en guidad båttur med ISA AF Lygnern. Vi i Neuroförbundet hade inbjudit övriga handikapporganisationer att resa med. Båten blev full och det blev en mycket uppskattad resa.

5 17 september Neurodagen, Marcelo Riviano fil. Dr i psykologi och verksam vid Skånes universitetssjukhus föreläste under temat Kropp och själ, samtal om smärta Föreningarna i Varberg Falkenberg var inbjudna att delta. Många kom för att lyssna och föreläsningen blev mycket uppskattad. 5 november Utflykt till den sjungande trädgårdsmästaren i Tönnesjö för att titta på bl.a. julstjärnor. På hemvägen besökte vi Ringsegård och tittade på konstverk av den välkände naturmålaren och författaren Gunnar Brusewitz. Det var 17 stycken som deltog. 3 december Julfesten i ABF-huset med julmat, Luciakandidater och Jultomten kom på besök. Vi åt också en utsökt jul buffé Brainbus Under sommaren fanns bussen vid Norvalla marknad. Vår förening var där med 4 medlemmar som hjälpte till. LÄNSFÖRBUNDET Neuroförbundet Hallands Länsförbunds ombudsmöte hölls lördagen 5 april 2014 i Villa Pollux, Halmstad. Från Kungsbacka deltog IngaLill Hallgren, Ingrid Gellerstedt, Lena Löfstedt och Ingemar Lundin. Länsförbundet höll sin halvårsträff på restaurangen i Varberg, Solviken. Kungsbackas lokalavdelning var värd. Kalle Carlsson på Lejet underhöll. Länsförbundet inbjöd till MS-konferens i Laxbutiken 13 november

6 SLUTORD Neuroförbundet lokalavdelning i Kungsbacka har under året haft ett flertalvälbesökta aktiviteter. Vårt verksamhetsår har bestått av utåtriktad information resor medlemsmöten samt julfest. Under verksamhetsåret har samarbete med övriga handikapp organisationer etablerats. Vi har inbjudet alla intresserade att delta i våra aktiviteter och i flera av våra aktiviteter har några från de andra föreningarna deltagit. Styrelsen tackar alla medlemmarna och övriga som stöder vår verksamhet och hoppas att även 2015 kommer att bli ett aktivt och stimulerande verksamhetsår för oss alla. NEURO FÖRBUNDET KUNGSBACKA Kungsbacka i mars 2015 Ingemar Lundin Ordförande Ingrid Gellerstedt Ledamot (Vice ordförande) Ylva Kvillert Kassör Lena Löfstedt Seeterare Frida Emanuelsson Ledamot

7 NEUROFORBUNDETKUNGSBACKA ) l( -'r('l., I r ) f -,j il.il I Intdkter Konto 3140 Sjiilvkostnad medlemmar 3141 Sjeilvkostnad medlemmareso[ reeation 3142 IntAkter assistenter, ej medlemmar 3610 Medlemsavgifter 3986 Bidrag Neurofonden 3987 Kommunala bidrag 39BB Hyresbidrag 3989 Bidrag NHR Ldnsforbund 3990 Bidrag 6vriga fonder 8310 RdnteintAkter Summan av intdkter , , , , , , ,00 308,00 500,00 61, ,83 Kostnader, Konto 5010 Lokalhyra 5420 Programvaror 5450 ForedragshAllare 5460 Medlemsresor, utflykter 5480 Blommor f6redragshallare m fl 5910 Annonsering 6110 Kontorsmaterial 6120 Fotokopior 6250 Porto 6260 Avgifter plusgirot 64'10 Siyrelsem6te fortdring 6411 Styrelse, resekostnader 6450 Arsmote, ovriga kostnader 6451 Arsmote, fortiiring 6460 Medlemsmdten 6461 Kriiftskiva, julfest 6981 Arsavgift Riks-Liinsforbundet +ABF 6982 Kursavgifter,konferenser styrelse och kanslist Summan av kostnader _?9:4-1v-? , , , , , , , , ,50 896, , ,O0 0, ,00 720,O ,00 276, ,00 9O O96,25 Resultat -703,42

8 N EURoFOnBUN DET KUNGSBACKA , l,-.'' t) ll t,l (i-lr )r-)! t), \- I../ Tillgfrngar Kgnto l_ 2014: Kortfristig fordran 1700 Uppl inteikt Kba Kommun 1710 Forutbet hyra kansli 1760 Upplupen inkomstrdnta 1910 Kassa 1920 PlusGiro 1930 Sparkonto Nordea 8 000,00 441,O0 0,00 386,14 553, , ,34 -B 000,00 3, ,00-386,14-108, , ,97 0,00 444,O ,00 0,00 445,00 154'10, ,31 Summan av tillgdngar ,il , ,22 Skulder & eget kapital Konto l Eget kapital 20'l 9 Redovisat resultat 2440 Lev erantdrssku lder 2990 Upplupna kostnader 43192, , , , ,36 3B'1, , , ,64-703,42 0, ,00 Summan av skulder & eget kapital ,& , ,22

9 REVISIONSBERATTELSE Undertecknade, av drsmdtet med Neurofdrbundet Kungsbacka den g mars 2A14 utsedda att som revisorer granska f0reningens forvaltning for Ar 2014, far efter fullgjort uppdrag ldmna foljande berdttelse. Vi har tagit del av bokfdringen samt ovriga handlingar som ldmnar uppgifter om foreningens ekonomi och styrelsens forvaltning. Granskningen har inte givit anledning till anmdrkning. Vi tillstyrker Att resultatrdikningen samt balansrdkningen med omslutning av ,22onor faststdlles, att redovisat underskott 703,42 avrdknas mot egna kapitalet samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for den tid som granskningen omfattar. Kungsbacka den 8 mars 2015 Bengt Thalenius Lennart Ostman

10 Verksamhetsplan för Neuroförbundet Kungsbacka år 2015 Styrelsemöte Onsdagar: 21/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 19/8, 9/9, 7/10, 4/11, 2/12 Årsmöte: Resor: Medlemsträffar: 8 mars kl på ABF. Efter årsmötets förhandlingarna intages en god middag. Wapnö gård, Botaniska trädgården GBG, Skärgårdsyss GBG:s skärgård. Ett antal medlemsträffar planeras under verksamhetsåret med olika föredragshållare. Den sjungande trädgårdsmästaren i 15 april Neurodagen i september Julfest i december Studieverksamhet: Cirklar och kurser Bidragsansökningar: Styrelsen ansöker om kommunalt bidrag till årets verksamhet. Fondmedel sökes kontinuerligt under året till olika verksamheter. Budget: Styrelsen föreslår årsmötet budget 2015 Länsförbundets Ombudsmöte: På Villa Pollux i Halmstad i april hålls ombudsmötet, efter ombudsmötet intages lunch

11 NEUROFORBUNDET Kungsbacka Budgetftirslag fcir ZOLl INTAKTER Medlemsavgifter N euroforbundet grundbidrag Kommunalt schablonbidrag Kommunalt aktivitetsstod B idrag Radiohj Alpsfonden Bidrag Neurofonden[sokt oktober 2014) Hyresbidrag Ldnsforbundet Sj dlvkostnad medlemmar SUMMA INTAKTER , L KOSTNADER Lokalhyra Telefon och internet Avgifter LAnsforbundet och ABF Fotokopiering Kontorsrnaterial Porto, bankavgifter M edlems/styrel s e/fr rsmote Dagsresa med buss, utflykt Julfest Studiecirkel, foredragshillare Ovriga kostnader SUMMA KOSTNADER roo Sjdlvkostnad for medlemmar: Dagsresa, studiecirkel 50o/o julfest, medlemsmoten fika 1,00 o/o Om vi inte fir de sokta pengarna till dagsresan blir sjalvkostnaden for medlemmar 100o/o