SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)"

Transkript

1 1(62) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn,, kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelsens sammanträde kl Eva Ryman Paragrafer 1-38 Ordförande Anna Ljungdell (S) Justerande Roland Dehlin (M) Daniel Adborn (FP) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

2 2(62) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari Näringslivsfrågor 2. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter 3. Rapport om Södertörnssamarbetet 4. Översyn av kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 5. Finanspolicy för Nynäshamns kommun 6. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 och Kalvö 1:6, utvidgning av Kalvö industriområde, beslut om ändrad planområdesgräns 7. Detaljplan för Alkotten 2 och Tallkotten 13, beslut om avslut 8. Ramavtal avseende inrättande av naturreservat inom del av Lövhagen 1:10 och 1:11 m.m. 9. Beslut om investering för anpassning av lägenhet i Brf Månberget 10. Begäran om skadestånd 11. Lokalförsörjning kommunhuset 12. Ansökan om medel ur Folkhälsofonden, Volontär och Frivilligprojektet för år Ansökan om bidrag till nattvandringar 14. Gardasilvaccination Rapport över arkivtillsyn 16. Guidade bussturer för nyinflyttade 17. Svar på motion om slopad karensdag för anställda som smittats i arbetet 18. Svar på motion om att bli medlem i klimatkommunernas förening 19. Svar på motion om införande av en miljöbilpool 20. Svar på medborgarförslag om Träning för pensionärer

3 3(62) 21. Svar på medborgarförslag om att få kommunen fri från handlarnas miljöförstörande plastkassar 22. Svar på medborgarförslag om luftballongtävling 23. Svar på medborgarförslag om vattenspel på Stadshusplatsen 24. Val av arbetsutskott 25. Val av tekniskt utskott 26. Val av näringslivskommitté 27. Val till Stadskärneföreningens styrelse 28. Val till Regionalt skärgårdsråd 29. Val till Hemvärnets förtroenderåd 30. Val till Handikapprådet 31. Val till Pensionärsrådet 32. Val till Nils och Astrid Ekbloms stiftelse 33. Val till Leaderområde 34. Undertecknande av handlingar 35. Tecknande av kommunens bank- och plusgiroräkningar 36. Anmälan av delegationsbeslut 37. Skrivelser och beslut 38. Cirkulär

4 4(62) Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Jörgen Måhlgren (S) Åsa Karlsson (S) Thomas Johansson (S) Anita Hägg (S) Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Malin Friberg (M) Harry Bouveng (M) Aneta Widengren (M) Sverre Launy (V), t o m kl , ej beslut 27 och 33. Ej tjänstgörande ersättare Adriana Haxhimustafa (S) Roland Junerud (S) Parvaneh Ahmadi (S) Leif Stenquist (FP) Agneta Tjärnhammar (M) Georgios Tsiouras (M) Bengt Holwaster (MP) t o m kl Övriga Jerker Parksjö, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef 1-30 Lena Henlöv, ekonomichef Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef Alf Olsson, teknisk chef Maria Strömkvist, ordförande kultur- och fritidsnämnden Johan Berggren, exploateringsingenjör 8 Klas Holmberg, kommunjurist 8 Staffan Lundquist, personalchef Daniel Lundqvist, kommunjurist 10 Eva Ryman, sekreterare Paragraferna behandlas i följande ordning: 8, 1-7, Efter ajournering kl fattas beslut i ärendena 27 och 33 och behandlas.

5 5(62) Ks 1 Näringslivsfrågor 163/ Planeringschef Bertil Lindberg informerar om Miljööverdomstolens dom om tillstånd till anläggande av hamn vid Norvikudden.

6 6(62) Ks 2 Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Kommunstyrelsens sammanträde är det första för mandatperioden och kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och övriga närvarande presenterar sig. Ordföranden rapporterar från möte med Trafikverket. Vid mötet togs bl a upp frågor om vägbelysning vid Landfjärden, trafikproblem vid Segersäng, vägsträckning väg 225, Maria Barkmans väg, infarten till Nynäshamn (korsningen vid Coop) och pendeltågstrafiken. Roland Dehlin (M) frågar om Rangstavägen. Leif Stenquist (FP) besvarar frågan. Ordföranden (S) rapporterar om medlemssamråd med Kommuninvest. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

7 7(62) Ks 3 Rapport om Södertörnssamarbetet Ordföranden informerar översiktligt om Södertörnssamarbetet, syftet med samarbetet och vad som pågår just nu.

8 8(62) Ks 4 280/ Kc Pc Plc Förvaltnchef msf Översyn av kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2010, Ks 250, uppdragit åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en omorganisering av kommunens verksamheter med inriktningen att samla all teknisk verksamhet under miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar med ett genomförande som är klart senast den 1 april Syftet med organisationsförändringen är att öka effektiviteten och förbättra det interna samarbetet. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Ansvaret för kommunaltekniska frågor skall överföras från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lämna förslag till kommunfullmäktige om förändrad budget för 2011 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen med anledning av överföringen av de kommunaltekniska uppgifterna. Förändringarna skall om inget annat sägs gälla fr o m den 1 april Kommunstyrelsen beslutar för egen del Ge kommunchefen i uppdrag att: 1. utreda gästhamnens, turistbyråns inklusive turistchefens framtida hemvist. 2. utreda inrättandet av ett planeringsorgan för att hålla ihop kedjan från exploatering till genomförd detaljplan. 3. utreda stabens organisation samt en eventuell överföring av intern information och folkhälsofrågor till staben. 4. återkomma med förslag till reglemente för kommunstyrelsen respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inför kommunfullmäktiges beslut

9 9(62) Ks 4 Ge personalchefen i uppdrag att: 5. utreda servicepartners framtida hemvist och ansvarsområden. Ge förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att: 6. utreda fastighetsavdelningens framtida hemvist och samtidigt pröva förutsättningarna att inkludera städverksamheten i en sådan överföring alternativt konkurrensutsätta funktionen. 7. utreda kart- och mätverksamheternas framtida hemvist. 8. ta fram en detaljerad beskrivning av den nya organisationen. 9. återkomma till kommunfullmäktige med förslag till namn på den nya förvaltningen. Ge planeringschefen i uppdrag att: 10. utreda om den tekniska utvecklingen av kommunens informationsplattform kan överföras till IT-avdelningen samtidigt som ansvaret för informationsinnehållet och dess presentation fortsatt hanteras inom avdelningen för planering och samhällsutveckling alternativt staben. Yrkanden m m Roland Dehlin (M) yrkar avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Sverre Launy (V) anmäler att han inte deltar i beslutet. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.

10 10(62) Ks 4 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta Ansvaret för kommunaltekniska frågor skall överföras från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lämna förslag till kommunfullmäktige om förändrad budget för 2011 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen med anledning av överföringen av de kommunaltekniska uppgifterna. Förändringarna skall om inget annat sägs gälla fr o m den 1 april Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar för egen del Ge kommunchefen i uppdrag att: 1. utreda gästhamnens, turistbyråns inklusive turistchefens framtida hemvist, 2. utreda inrättandet av ett planeringsorgan för att hålla ihop kedjan från exploatering till genomförd detaljplan, 3. utreda stabens organisation samt en eventuell överföring av intern information och folkhälsofrågor till staben, 4. återkomma med förslag till reglemente för kommunstyrelsen respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inför kommunfullmäktiges beslut, Ge personalchefen i uppdrag att: 5. utreda servicepartners framtida hemvist och ansvarsområden,

11 11(62) Ks 4 Ge förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att: 6. utreda fastighetsavdelningens framtida hemvist och samtidigt pröva förutsättningarna att inkludera städverksamheten i en sådan överföring alternativt konkurrensutsätta funktionen, 7. utreda kart- och mätverksamheternas framtida hemvist, 8. ta fram en detaljerad beskrivning av den nya organisationen, 9. återkomma till kommunfullmäktige med förslag till namn på den nya förvaltningen, Ge planeringschefen i uppdrag att: 10. utreda om den tekniska utvecklingen av kommunens informationsplattform kan överföras till IT-avdelningen samtidigt som ansvaret för informationsinnehållet och dess presentation fortsatt hanteras inom avdelningen för planering och samhällsutveckling alternativt staben. Reservationer Roland Dehlin (M), Malin Friberg (M), Harry Bouveng (M) och Aneta Widengren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Dehlins yrkande. En skriftlig reservation fogas till protokollet som bilaga A. Protokollsanteckning Sverre Launy (V) deltar inte i beslutet.

12 12(62) Ks 5 347/ Ec 5 Finanspolicy för Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har sett över samtliga reglementen och policys som avser den finansiella verksamheten i kommunen, vilket resulterat i ett förslag till Finanspolicy för all finansiell hantering. Denna Finanspolicy ersätter de tre tidigare regelverken Policy för den ekonomiska förvaltningen, policy för Nynäshamns kommuns borgensåtagande samt i Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 15 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1. Att fastställa finanspolicyn att gälla fr o m Att fr o m upphäva samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltning eller annat område som behandlas i denna policy. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Att anta anvisningar för den löpande verksamheten enligt sidan i Finanspolicyn. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anvisningar för den löpande verksamheten enligt sidan i Finanspolicyn. Kommunfullmäktige beslutar 1. Att fastställa finanspolicyn att gälla fr.o.m Att fr.o.m upphäva samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltning eller annat område som behandlas i denna policy.

13 13(62) Ks 5 Föredragning Ekonomichef Lena Henlöv besvarar frågor om förslaget. Yrkanden Roland Dehlin (M) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Att fastställa finanspolicyn att gälla fr o m Att fr o m upphäva samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltning eller annat område som behandlas i denna policy. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Att anta anvisningar för den löpande verksamheten enligt sidan i Finanspolicyn.

14 14(62) Ks 6 213/ Msf, planavd Plc Detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 och Kalvö 1:6, utvidgning av Kalvö industriområde, beslut om ändrad planområdesgräns Ärendebeskrivning Syftet med den aktuella detaljplanen är dels att möjliggöra nya industritomter nordost om befintligt industriområde, dels att möjliggöra att ett område kan anordnas för uppställning av fritidsbåtar. Kommunstyrelsen gav den 26 oktober 2005, 261, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett planprogram och samråda kring detta enligt PBL 5:18. Programmet upprättades i maj 2007, och samråd ägde rum sommaren Kommunstyrelsen gav den 16 januari 2008, 5, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med normalt förfarande enligt PBL kap 5 upprätta detaljplan för Nynäshamn 2:154 och Kalvö 1:6, utvidgning av Kalvö industriområde. Planområdets norra del, som är mest lämpad för båtuppläggning, ligger på fastigheten Kalvö 1:6 som ägs av Stockholms stad. Stockholms stad yttrade sig i programsamrådet och meddelade att man inte avser sälja marken. Stockholm motsätter sig en planläggning av området enbart för båtuppläggning. En geohydrologisk utredning är genomförd. Den visar att man bör undvika att lägga båttuppläggningsplatser så att dagvattnet därifrån rinner till Kvarnån sydväst om planområdet, då denna är känslig och redan belastad. Den del av planområdet som ligger inom Nynäshamns kommuns mark, har avrinning mot Kvarnån och lämpar sig därför inte för båtuppläggning. VA-avdelningen har fått nya direktiv för förvaring av rötslam. De kommer därför att behöva utöka det nuvarande området med slamplattor beläget strax öster om planområdet. Ytor för verksamheten behöver planläggas för att säkra VA-avdelningens behov. Det nuvarande industriområdet är i behov av en översyn avseende gränser mellan industrimark och allmän platsmark (gatu- och parkmark). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut: 1. Den del av planområdet som ligger inom fastigheten Kalvö 1:6, markerat med gult på kartan på sidan 3 i bilagt PM, utgår.

15 15(62) Ks 6 2. Ett område öster om nuvarande planområde, markerat med rött och brunt på kartan, prövas för hantering av slam. Området läggs till planen. 3. En översyn av markanvändningen i det nuvarande industriområdet genomförs. Området läggs till planen. 4. Ett område markerat med grönt på kartan behålls som parkmark då detta område har viktiga kulturhistoriska värden (fornlämningar). Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Den del av planområdet som ligger inom fastigheten Kalvö 1:6, markerat med gult på kartan på sidan 3 i bilagt PM, utgår. 2. Ett område öster om nuvarande planområde, markerat med rött och brunt på kartan, prövas för hantering av slam. Området läggs till planen. 3. En översyn av markanvändningen i det nuvarande industriområdet genomförs. Området läggs till planen. 4. Ett område markerat med grönt på kartan behålls som parkmark då detta område har viktiga kulturhistoriska värden (fornlämningar). Föredragning Teknisk chef Alf Olsson informerar om slamhanteringen i kommunen.

16 16(62) Ks 6 Kommunstyrelsens beslut 1. Den del av planområdet som ligger inom fastigheten Kalvö 1:6, markerat med gult på kartan på sidan 3 i bilagt PM, utgår. 2. Ett område öster om nuvarande planområde, markerat med rött och brunt på kartan, prövas för hantering av slam. Området läggs till planen. 3. En översyn av markanvändningen i det nuvarande industriområdet genomförs. Området läggs till planen. 4. Ett område markerat med grönt på kartan behålls som parkmark då detta område har viktiga kulturhistoriska värden (fornlämningar). Protokollsanteckning Bengt Holwaster (MP) inger som ersättare ett yttrande som fogas till protokollet som bilaga B.

17 17(62) Ks 7 203/ Msf, plan Plc Detaljplan för Alkotten 2 och Tallkotten 13, beslut om avslut Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 16 juni 2010, 173, beslutat ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra detaljplaneändring för Tallkotten 13 i syfte att använda mer av fastighetens yta för parkeringsändamål. Kommunstyrelsen har även den 18 augusti 2010, 195, beslutat ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Alkotten 2 och Tallkotten 13, bostäder och parkering i centrum, Lövlundsvägen. Syftet med planläggningen är för Alkotten 2 att pröva möjligheten att omvandla delar av den befintliga byggnaden på fastigheten till bostäder. De båda fastigheterna är belägna längs Lövlundsvägen i Nynäshamns centrum. Fastighetsägaren till Alkotten 2 har nyligen begärt att planläggningen för Alkotten 2 ska vilandeförklaras i avvaktan på den trafikutredning som avses genomföras under Då planprocessen därmed skjuts på framtiden, bedömer förvaltningen att det är lämpligt att avsluta planläggningen av Tallkotten 13. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut: Avsluta planläggningen av fastigheten Tallkotten 13. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: Avsluta planläggningen av fastigheten Tallkotten 13.

18 18(62) Ks 7 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslutar att avsluta planläggningen av fastigheten Tallkotten 13.

19 19(62) Ks 8 354/ Ramavtal avseende inrättande av naturreservat inom del av Lövhagen 1:10 och 1:11 m.m. Ärendebeskrivning Hamnviksområdet planeras för framförallt bostäder. Området avses att byggas som en ny stadsdel, som länkas samman i öster med det befintliga Sandhamnsområdet. Den planerade bebyggelsen är tänkt att utgöra en tydlig gräns mot Lövhagens friluftsområde samt den delen av fastigheterna Lövhagen 1:10 och 1:11, som avses inrättas som naturreservat. Avsikten är att förbättra allmänhetens tillgång till bad, strandpromenader och strövområden genom en anlagd badstrand, en strandpromenad och anlagda gångvägar in mot Lövhagens friluftsområde. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ramavtalet. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden Sverre Launy (V) yrkar avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.

20 20(62) Ks 8 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ramavtalet. Reservation Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

21 21(62) Ks 9 275/ Ksf 4 Ec Socialförvaltn Beslut om investering för anpassning av lägenhet i Brf Månberget Ärendebeskrivning Inriktningen i Nynäshamns kommun är att vårdinsatser i större utsträckning ska tillgodoses på hemmaplan. Kommunfullmäktiges mål för 2010 är att antalet placeringar av barn, unga och vuxna ska minska. Kommunen har ett antal personer placerade på externa boenden på grund av bostadslöshet och/eller oförmåga som nu delvis ska kunna få vård på hemmaplan. Arbetet innebär en renovering och ombyggnad för att anpassa lägenheten till det behov som verksamheten har. Socialförvaltningen avser starta ett lågtröskelboende med sex platser i befintliga lokaler i bostadsrättsföreningen Månberget. Målgruppen är vuxna män med pågående alkohol/drogmissbruk med sociala problem och som saknar fast bostad. Ett lågtröskelboende är en boendeform där det finns en tolerans för återfall. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens tekniska utskott att föreslå kommunstyrelsen besluta följande: Godkänna investering på c:a 300 tkr för att anpassa lägenheten till verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Finansiering sker genom att ianspråkta 0,3 mkr av de ej ännu specificerade investeringsmedel för 2010 på 18.7 mkr som kommunalfullmäktige avsatt till investeringar i verksamhetsfastigheter. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 oktober Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Godkänna investering på c:a 300 tkr för att anpassa lägenheten till verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Finansiering sker genom att ianspråkta 0,3 mkr av de ej ännu specificerade investeringsmedel för 2010 på 18.7 mkr som kommunalfullmäktige avsatt till investeringar i verksamhetsfastigheter.

22 22(62) Ks 9 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: Godkänna investering på c:a 300 tkr för att anpassa lägenheten till verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Finansiering sker genom att ianspråkta 0,3 mkr av de ej ännu specificerade investeringsmedel för 2010 på 18.7 mkr som kommunalfullmäktige avsatt till investeringar i verksamhetsfastigheter.

23 23(62) Ks / Begäran om skadestånd Säkerhetsansvarig 2 ex Tekniska avd f.k. Ärendebeskrivning Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att XXXXXXXX är berättigad till ett skadestånd om kr från Nynäshamns kommun. Skadeståndet ska belasta tekniska avdelningen. Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att XXXXXXXXXX är berättigad till ett skadestånd om kr från Nynäshamns kommun. Skadeståndet ska belasta tekniska avdelningen.

24 24(62) Ksf 4 Socialförvaltn f.k. Ks / Lokalförsörjning kommunhuset Ärendebeskrivning För att skapa tillgänglighet för funktionshindrade att kunna delta i sammanträden i kommunhuset måste sammanträdesrum tillskapas på entréplanet i huset. Det är också ett arbetsmiljökrav att det skall finnas mötesrum med extra utgångar på entréplanet. I dag hyr kommunstyrelseförvaltningen 4840 kvm i södra flygeln. Delar av dessa lokaler skulle kunna nyttjas som evakueringsytor för att skapa utrymme för ombyggnation. Lokalerna kan, enligt detaljplanen, endast användas till vårdrelaterad verksamhet. Det finns även möjlighet att ytterligare hyra externa lokaler på Stadshusplatsen 2 eller på gamla Ericsson området. Bakgrund För att skapa tillgänglighet för funktionshindrade att kunna delta i sammanträden i kommunhuset måste sammanträdesrum tillskapas på entréplanet i huset. Socialförvaltningen har på grund av arbetsmiljökrav ställt krav om besöksrum där det av säkerhetsskäl krävs två utgångar från rummet. Önskemålet är att även detta förläggs till entréplanet i huset. Vidare finns även önskemål från de olika förvaltningarna om både fler arbetsplatser och sammanhållen placering för verksamheterna inom kommunhuset. Detta kommer att innebära att byggnaden kommer att byggas om och anpassas under en period som kan sträcka sig flera år framåt. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen att besluta Att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att externt hyra kvm samt att utreda vilken verksamhet som skall flyttas dit till en kostnad på ca kr per år. Finansiering sker genom att kostnaden fördelas på kommunhusets kvadratmeterpris. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 december 2010.

25 25(62) Ks 11 Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Yrkanden Roland Dehlin (M) yrkar avslag till tekniska utskottets förslag. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tekniska utskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att externt hyra kvm samt att utreda vilken verksamhet som skall flyttas dit till en kostnad på ca kr per år. Finansiering sker genom att kostnaden fördelas på kommunhusets kvadratmeterpris. Reservationer Roland Dehlin (M), Malin Friberg (M), Harry Bouveng (M) och Aneta Widengren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Dehlins yrkande.

26 26(62) Ks / Folkhälsoplaneraren Socialnämnden Ansökan om medel ur Folkhälsofonden, Volontär och Frivilligprojektet för år 2011 Ärendebeskrivning Den 1 september 2009 påbörjades projektet volontär- och frivilligverksamhet. En projektledare utsågs som därefter har arbetat med att bygga upp en volontär och frivilligverksamhet i Nynäshamns kommun. Under 2010 har projektet inriktat sig på att få i gång en volontärverksamhet samt en frivilligcentral som varit mobil för att locka fler intresserade. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja kr till socialnämnden volontär- och frivilligprojekt under förutsättningen att projektet utvärderas under hösten 2011 samt att beslut fattas om projektet ska inarbetas i ordinarie verksamhet. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja kr till socialnämnden volontär- och frivilligprojekt under förutsättningen att projektet utvärderas under hösten 2011 samt att beslut fattas om projektet ska inarbetas i ordinarie verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr till socialnämnden volontär- och frivilligprojekt under förutsättningen att projektet utvärderas under hösten 2011 samt att beslut fattas om projektet ska inarbetas i ordinarie verksamhet.

27 27(62) Ks / Folkhälsoplaneraren Nattvandrarföreningen Ansökan om bidrag till nattvandringar Ärendebeskrivning Nattvandrarföreningen har fått folkhälsobidrag sedan Syftet har varit att få fler vuxna ute på kvällar och helger för att motverka skadegörelse samt att finnas där för ökad trygghet i samhället. Vandringarna sker både i Nynäshamns centralort samt i Sorunda och Ösmo. Föreningen är idag den största nattvandrarföreningen i norden tack vare sitt engagemang och tack vare stödet från folkhälsomedlen. Medlen har använts till att utbilda blivande nattvandrare samt till föreningar som ställt upp att vandra på lördagar. Nattvandrarföreningen engagerar alltså inte bara föräldrar och andra vuxna utan även andra föreningar. Föreningen arrangerar även varje år en föreläsning som berör ungdomar och föräldrar. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen bevilja kr till nattvandrarföreningen under Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja kr till nattvandrarföreningen under Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr till nattvandrarföreningen under 2011.

28 28(62) Ks / Folkhälsoplaneraren Barn- och utbildningsförv Gardasilvaccination 2010 Ärendebeskrivning Barn - och utbildningsförvaltningen gör en förfrågan om folkhälsomedel skulle kunna betala kvarvarande vaccinationer gällande årskull Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelseförvaltningens åsikt är att det är viktigt att låta alla flickor vaccinera sig som är födda Eftersom landstinget från och med årskull- 99 tar över kostnadsansvaret kan kommunen i Nynäshamn släppa frågan och känna sig nöjda med att man skyddat alla flickor födda som vaccinera sig från eventuella framtida problem. Under 2010 kommer det att bli ett överskott av folkhälsomedel. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att delar av de kvarvarande folkhälsomedlen för 2010 kan täcka upp resterande belopp som återstår till barn och utbildningsförvaltningen för att kunna vaccinera samtliga flickor i årskullarna Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja barn -och utbildningsförvaltningens önskemål om folkhälsomedel från 2010 års budget för att fullfölja Gardasilvaccinationen för flickor födda Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja barn- och utbildningsförvaltningens önskemål om kr av folkhälsomedel från 2010 års budget för att fullfölja Gardasilvaccinationen för flickor födda

29 29(62) Ks 15 98/ Ksf, arkivarien IT-chefen Rapport över arkivtillsyn Ärendebeskrivning I 7-8 och 16 arkivlagen (SFS 1990:728) anges att det ska finnas en arkivmyndighet som sköter tillsynen av arkivvården hos offentliga myndigheter och bolag, och att kommunstyrelsen ska vara arkivmyndighet i kommunen om inte fullmäktige utsett någon annan nämnd. Kommunfullmäktige får också utfärda särkilda föreskrifter för arkivvården (Nynäshamns kommuns arkivreglemente KF 57/2010). Den faktiska tillsynen utövas av kommunarkivarierna som dokumenterar inspektionerna i särskilda rapporter. En gång om året avges en sammanfattning av tillsynsverksamheten till kommunstyrelsen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 9 februari Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag till en långsiktig hållbar och förvaltningsövergripande strategi för informationsförvaltning. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag till en långsiktig hållbar och förvaltningsövergripande strategi för informationsförvaltning. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag till en långsiktig hållbar och förvaltningsövergripande strategi för informationsförvaltning.

30 30(62) Ks 16 43/ Ksf 1, Turist- och marknadschef Guidade bussturer för nyinflyttade Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda ärendet gällande guidade bussturer för nyinflyttade och komma med förslag på hantering. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Nynäshamns kommun erbjuder alla nya kommuninnevånare en gratis guidad busstur runt kommunen enligt nedanstående förslag. Turerna genomförs två gånger per år, vår och höst, och samordnas av kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: Nynäshamns kommun erbjuder alla nya kommuninnevånare en gratis guidad busstur runt kommunen enligt nedanstående förslag. Turerna genomförs två gånger per år, vår och höst, och samordnas av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshamns kommun erbjuder alla nya kommuninnevånare en gratis guidad busstur runt kommunen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. Turerna genomförs två gånger per år, vår och höst, och samordnas av kommunstyrelseförvaltningen.

31 31(62) Ks 17 90/ Svar på motion om slopad karensdag för anställda som smittats i arbetet Ärendebeskrivning Motionären Sverre Launy (V) föreslår att fullmäktige beslutar att avtal med arbetstagarorganisationerna som innebär att anställda slipper drabbas av karensdag när de smittas i arbetet ska tecknas snarast. Som grund för yrkandet framhålls att det inte är rimligt att anställda som smittas i arbetet ska behöva drabbas av både sjukdom och löneavdrag. Det skulle särskilt gälla anställda som arbetar i direkt kontakt med barn, unga och äldre och som därigenom möjligen löper större risk än andra att drabbas av infektionssjukdomar såsom vinterkräksjuka och influensa. Motionären menar att regler och lagstiftning gör det möjligt att teckna avtal med arbetstagarnas organisationer om att den som insjuknar på grund av smitta i arbetet slipper vidkännas karensdagsavdraget. Motionen bifogas års motion från vänsterpartiet i samma ärende Motionären har i en tidigare motion (Ks 90/ ) berört samma grundläggande förhållanden och då, i allt väsentligt, velat åstadkomma samma förändring som genom den nu aktuella motionen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Motionen avslås. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 15 december Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

32 32(62) Ks 17 Yrkanden Sverre Launy (V) yrkar bifall till motionen. Ordföranden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

33 33(62) Ks / Svar på motion om att bli medlem i klimatkommunernas förening Ärendebeskrivning Dick Larsson (C) har i en motion daterad 27 augusti 2010 lagt fram ett förslag om att Nynäshamns kommun omgående bör söka medlemskap i klimatkommunernas förening. I yrkandet framgår att som Ekokommun med sikte på det hållbara samhället bör Nynäshamn vara med. Vidare påpekar motionären att det nu är viktigt att visa att Nynäshamns kommun vill bli en förebild för andra kommuner och vara i framkant när landet ställer om för att minimera miljöbelastningen inom alla sektorer. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bereda ärendet och komma med förslag på fortsatt hantering. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bereda ärendet och komma med förslag på fortsatt hantering. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bereda ärendet och komma med förslag på fortsatt hantering.

34 34(62) Ks / Svar på motion om införande av en miljöbilpool Ärendebeskrivning Sverre Launy (V) och Carina Kornefalk (V) inkom med en motion den 25 maj 2007 angående försök med införande av en miljöbilpool i Nynäshamn. Syftet med en miljöbilpool är att dess medlemmar vid behov ska kunna få tillgång till en bil utan att behöva äga den själv eller betala för mer än den tid de använder den. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en miljöbilpool i kommunens regi. I uppdraget ska det även ingå att redovisa de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för ett genomförande, samt vilka organisationsformer som kan vara lämpliga att ha. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att upphandla en miljöbilspool som även allmänheten kan använda sig av samt i denna process se över huruvida man kan använda sig av Trafikverkets stöd för upphandling av bilpoolstjänst. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att upphandla en miljöbilspool som även allmänheten kan använda sig av samt i denna process se över huruvida man kan använda sig av Trafikverkets stöd för upphandling av bilpoolstjänst.

35 35(62) Ks 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att upphandla en miljöbilspool som även allmänheten kan använda sig av samt i denna process se över huruvida man kan använda sig av Trafikverkets stöd för upphandling av bilpoolstjänst.

36 36(62) Ks / Svar på medborgarförslag om Träning för pensionärer Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har lämnats in angående möjligheter för seniorer att träna genom kommunens regi med professionell ledning. Förslagsställaren hänvisar till att idén kommit från ett radioprogram som personen tagit del av samt en artikel om en kommun som erbjuder träning för seniorer. Författaren menar att många pensionärer inte har råd att betala träningsavgifter och därför är det ett hinder för genomförandet av träning. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om träning för pensionärer i kommunens regi. Kommunstyrelseförvaltningen ger istället förslaget att undersöka möjligheten till samordning av marknadsföring gällande seniorträning inom kommunen och stödja marknadsföringen på kommunens webbplats. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om träning för pensionärer i kommunens regi. Kommunstyrelseförvaltningen ger istället förslaget att undersöka möjligheten till samordning av marknadsföring gällande seniorträning inom kommunen och stödja marknadsföringen på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om träning för pensionärer i kommunens regi. Kommunstyrelsen ger istället förslaget att undersöka möjligheten till samordning av marknadsföring gällande seniorträning inom kommunen och stödja marknadsföringen på kommunens webbplats.

37 37(62) Ks 21 59/ Svar på medborgarförslag om att få kommunen fri från handlarnas miljöförstörande plastkassar Ärendebeskrivning I ett medborgarförslag undertecknat den 12 mars 2010 föreslår Per Larsson att kommunledningen bör sträva efter att göra staden till en eko-kommun för att förbättra miljön. En liten detalj i detta sammanhang är handlarnas plastkassar. Per Larsson tror att kommunen skulle kunna bli ännu grönare genom att begränsa användandet av plastkassar, genom ett avtal mellan kommunen och alla affärsinnehavare. Enligt Per Larsson hamnar plastpåsarna ute i naturen. Kassar som aldrig försvinner. Förslagsställaren föreslår följande: Att ta fram en slitstark, attraktiv tygkasse kanske genom att utlysa en designtävling i tre klasser för konstnärer, skolor och allmänheten. Detta för att skapa uppmärksamhet för projektet. Träffa en överenskommelse med handeln att sluta sälja alla bärkassar som inte är självnedbrytande. Erbjuda handeln att sponsra projektet med sin egen logga på de tygkassar som man är villig att köpa in för eget bruk. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att kommunens ledamöter tar upp medborgarförslaget i Stadskärneföreningen samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget får anses besvarad. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunens ledamöter tar upp medborgarförslaget i Stadskärneföreningen samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget får anses besvarad.

38 38(62) Ks 21 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunens ledamöter tar upp medborgarförslaget i Stadskärneföreningen samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget får anses besvarat.

39 39(62) Ks / Svar på medborgarförslag om luftballongtävling Ärendebeskrivning Melker Hällström har i ett medborgarförslag inkommit 15 oktober 2010 framfört förslaget om att utlysa en luftballongtävling mellan Nynäshamn och Stockholm med start i Nynäshamn där den enligt förslagsställaren bör få plats vid exempelvis Lövhagen, Estö, Kvarnängen eller Svandammen. Färden ska sedan gå vidare till Stockholm där den som kommer först i mål vinner. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 6 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

40 40(62) Ks / Svar på medborgarförslag om vattenspel på Stadshusplatsen Ärendebeskrivning Anne-Charlotte Stegmar har inkommit med ett medborgarförslag daterat den 1 maj 2009 om att installera en vattenspegel med vattenspel i mitten av Stadshusplatsen. På vintern föreslås att vattnet fryses till en skridskobana. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 9 december Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 december Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Yrkanden Ordföranden (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av beslutsunderlaget, så att det framgår av beslutsunderlaget vilka åtgärder som krävs för en ombyggnad av Stadshusplatsen för att skapa ett vattenspel på Stadshusplatsen som fryses till en skidskobana på vintern, samt en redovisning av vilka kostnader som en sådan ombyggnad för med sig. Roland Dehlin (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.

41 41(62) Ks 23 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av beslutsunderlaget, så att det framgår av beslutsunderlaget vilka åtgärder som krävs för en ombyggnad av Stadshusplatsen för att skapa ett vattenspel på Stadshusplatsen som fryses till en skidskobana på vintern, samt en redovisning av vilka kostnader som en sådan ombyggnad för med sig.

42 42(62) Ks 24 11/ De valda Förtroendemannareg Val av arbetsutskott Yrkanden: Ordföranden (S) yrkar att Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) väljs till ledamöter i arbetsutskottet och att Anna Ljungdell (S) väljs till ordförande och Daniel Adborn väljs till vice ordförande. Ordföranden föreslår vidare att Jörgen Måhlgren (S) och Leif Stenquist (FP) väljs till ersättare. Roland Dehlin (M) yrkar att Roland Dehlin (M) väljs till ledamot och Malin Friberg (M) väljs till ersättare i arbetsutskottet. Proposition: Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen väljer för tiden som Ordinarie ledamöter: 1. Anna Ljungdell (S) 2. Daniel Adborn (FP) 3. Roland Dehlin (M) Personliga ersättare: 1. Jörgen Måhlgren (S) 2. Leif Stenquist (FP) 3. Malin Friberg (M) Ordförande: Anna Ljungdell (S) Vice ordförande: Daniel Adborn (FP)

43 43(62) Ks 25 11/ De valda Förtroendemannareg Ksf 4 Val av tekniskt utskott Yrkanden: Ordföranden (S) yrkar att Leif Stenquist (FP) och Åsa Karlsson (S) väljs till ledamöter i tekniska utskottet och att Leif Stenquist (FP) väljs till ordförande och Åsa Karlsson (S) väljs till vice ordförande. Ordföranden yrkar vidare att Daniel Adborn (FP) och Roland Junerud (S) väljs till ersättare. Roland Dehlin (M) yrkar att Roland Dehlin (M) väljs till ledamot och Bodil Toll (M) väljs till ersättare i tekniska utskottet. Proposition: Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen väljer för tiden som Ordinarie ledamöter: 1. Leif Stenquist (FP) 2. Åsa Karlsson (S) 3. Roland Dehlin (M) Personliga ersättare: 1. Daniel Adborn (FP) 2. Roland Junerud (S) 3. Bodil Toll (M) Ordförande: Leif Stenquist (FP) Vice ordförande: Åsa Karlsson (S)

44 44(62) Ks 26 11/ Ksf 1, näringsliv De valda Förtroendemannareg Val av näringslivskommitté Yrkanden Ordföranden (S) yrkar att Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) väljs till ledamöter och att Liselott Vahermägi (S) och Leif Stenquist (FP) väljs till ersättare. Roland Dehlin (M) yrkar att Roland Dehlin (M) väljs till ledamot och Ralf Kullman (M) väljs till ersättare. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen väljer för tiden som Ordinarie ledamöter: 1. Anna Ljungdell (S) 2. Daniel Adborn (FP) 3. Roland Dehlin (M) Personliga ersättare: 1. Liselott Vahermägi (S) 2. Leif Stenquist (FP) 3. Ralf Kullman (M)

45 45(62) Ks 27 11/ De valda Stadskärneföreningen Förtroendemannareg Val till Stadskärneföreningens styrelse Enligt stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening skall Nynäshamns kommun representeras av två styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs för två år. Nynäshamns kommun representeras f n av Leif Stenquist (FP) som är , 91, är nominerad för två år. Kommunstyrelsen har också utsett Roland Dehlin (M) till ersättare för Därutöver nominerade planeringschef Bertil Lindberg som ordinarie styrelseledamot. Yrkanden: Roland Dehlin (M) yrkar att Ralf Kullman (M) väljs som styrelseledamot. Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan kl Yrkanden Ordföranden (S) yrkar att Leif Stenquist (FP) väljs som styrelseledamot och planeringschef Bertil Lindberg som ersättare för styrelseledamot med närvarorätt. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att till styrelseledamöter välja Leif Stenquist (FP) och Ralf Kullman (M) och till ersättare med närvarorätt välja planeringschef Bertil Lindberg.

46 46(62) Ks 28 11/ De valda Skärgårdsrådet Förtroendemanareg Val till Regionalt skärgårdsråd Kommunstyrelsen har den 18 mars 2009 till representant i Regionala Skärgårdsrådet utsett Tommy Söderblom (S) och till ersättare Roland Dehlin (M). Yrkanden: Ordföranden (S) yrkar att Tommy Söderblom (S) väljs till representant i Skärgårdsrådet och Roland Dehlin (M) yrkar att Roland Dehlin väljs till ersättare. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja för tiden som Representant: Tommy Söderblom (S) Ersättare: Roland Dehlin (M)

47 47(62) Ks 29 Val till Hemvärnets förtroenderåd Ärendet utgår

48 48(62) Ks 30 11/ De valda Socialförv Förtroendemannareg Val till Handikapprådet Enligt instruktion för kommunala handikapprådet väljer kommunstyrelsen bland sina ledamöter en ledamot i rådet. Yrkanden Ordföranden (S) yrkar att Parvaneh Ahmadi (S) väljs till ledamot. Roland Dehlin (M) yrkar att Agneta Tjärnhammar (M) väljs till ersättare. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och bifall eller avslag till Roland Dehlins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja för tiden som Ledamot: Parvaneh Ahmadi (S) Ersättare: Agneta Tjärnhammar (M)

49 49(62) Ks 31 11/ De valda Socialförv Förtroendemannareg Val till Pensionärsrådet Enligt instruktion för kommunala pensionärsrådet väljer kommunstyrelsen bland sina ledamöter en ledamot och en ersättare i rådet. Yrkanden Ordföranden (S) yrkar att Roland Junerud (S) väljs till ledamot. Roland Dehlin (M) yrkar att Agneta Tjärnhammar (M) väljs till ersättare. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja för tiden som Ledamot: Roland Junerud (S) Ersättare Agneta Tjärnhammar (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24

Sammanträdesdatum 2011-05-24 1(14) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl. 08.30-09.00 Beslutande Daniel Adborn (FP) ordf. Roland Dehlin (M) Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Sebastian Furén, sekreterare Jan Heimdahl,

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 63-73 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.15 19.00 Beslutande Mikael Vigvinter (C), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg (M) Carina Eriksberger

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Mozhgan Zachrison (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall Protokoll 1 (11) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Thomas Sundlöf (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof Widell (C) Mats

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 22 februari, 2010, klockan 18.30-19.15 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-20 1(28) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 08.30-11.45, 13.00-15.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Agneta Tjärnhammar (M) och Thomas Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-12-09 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 9 december 2008, kl. 14.00-18.25 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer