Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening"

Transkript

1 Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter Medlemsavgifter och övriga bidrag ) Kabel/*Tv-avgifter Summa intäkter Kostnader Kvartersgård och pool Investering och underhåll kvartersgård Investering och underhåll pool Summa investering och underhåll Renhållning Vatten o. avlopp El Skötsel och förbrukning kvartersgård Skötsel och förbrukning pool Summa driftskostnader Summa kvartersgård och pool Garage och yttre anläggning Investering och underhåll garage Investering och underhåll yttre anläggn ) Summa investering och underhåll Renhållning El Kabelavgift Skötsel och förbrukning Snöröjning Summa driftskostnader Summa garage och yttre anläggn Allmänna omkostnader Försäkringar Kontorskostnader Trivselåtgärder Kundförluster Avgifter Summa allmänna omkostnader Totalt summa kostnader Varav investering och underhåll Varav driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar maskiner/inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till investeringsfond Resultat efter bokslutsdispositioner

2 Årsbokslut 2010 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Avskrivning maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Diverse fordringar ) Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa o bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Eget kapital Investeringsfond Ingående balans Årets avsättning/uttag Utgående balans Fritt eget kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Summa eget kapital Kortfristiga skulder Diverse skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter ) Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Lån Handelsbanken Summa långfristiga skulder S:a skulder, avsättningar o eget kapital NOTER 1) Samfällighetsavgifter och Extra utdebetering 2) Kostnader för asfaltering 3) Obetalda avgifter för samfälligheten och asfalteringen 4) Obetalda fakturor Bo Lindström Stig Hedlund Robert Schill Marie Carlander Kassör Ordförande Suppleant Suppleant

3 Erikslund 5. Underhåll och investeringar Bil. 6 Lokal Intervall tkr ca År Kvartersgård Panel Utv målning Yttertak Golv VVS Vitvaror Inv målning Inventarier Bastupanel Bastuaggr Timer VV-beredare Våtrumsmatta Pool Pump Filter Matta Poolduk Inhägnad Pumphus Trall Yttre underh Garage panel Utv målning Yttertak Gräsklippare Belysning Lekplatser Sand Slipers Gungor Fast utr Belysning Gångstråt Asfalt Brunnar Belysning Plattor Utfall

4 Kvartersinformation Stig Hedlund informerade. 1. Garageanvändning Enkät skickades ut till samtliga husägare den 11 nov. med önskan om svar den 30 nov. 38 svar erhölls. Efter 1:a påminnelse erhölls ytterligare 14 svar, dvs totalt 52 svar. Efter 2:a påminnelse erhölls ytterligare 6 svar, dvs det saknas fortfarande svar från 4 husägare! Slutresultatet visar att: - 49 husägare använder garaget till biluppställning. - 9 husägare använder garaget till MC, förråd. - 4 husägare har inte svarat trots påminnelser En avsevärd förbättring av garagenyttjandet har glädjande konstaterats efter enkät aktiviteten! 2. Jämförande kostnader i Erikslund 5:an 1:an 2:an 3:an 4:an - Kvartersavgift inkl. kabelavgift -- Kvartalsavgift 1700:- / kvartal. 1750:- 1800:- 2030:- 1750:- En höjning kommer att föreslås 2000:- - - på höststämman. -- Kabelavgift Transit, Comhem Transit Transit Telia ca : : : : :- - Styrelsearvode, inget : :- Inget - El- kostnader -- Avtal. Löpande med Löpande Löpande? Fast Telge enegi Fortum VallentunaEl? Fortum Kvartersgård & pool ca : : : :- ca kWh 31621kWh 22268kWh? kwh -- Garage & yttre anl. ca : : : :- Tot :- ca kWh 30358kWh 66158kWh? kwh - Snöröjning, ca : : : : :- - Större investeringar Asfaltering av vägar inom området. Fibernät NCC ca : :- -- Extra utdebitering 5000:-/ hushåll Utdeb. 3000:-/hush Rep.fond :- - Investeringsfond. Utdeb.3000:- -- Noll efter asfalteringsinsatsen! : :- -- Min :-/år : :- Som framgår av ovanstående översiktliga sammanställning är de största skillnaderna: - Kabelavgifterna vilket i stort orsakas av antalet kanaler Transit 33st, Comhem 16 st, Telia 18 st - Elkostnaderna där E1 valt att inte ha värme i garagen - Styrelsearvode där vi och 4:an valt att inte betala någon ersättning I likhet med 4:an beslöt stämman att styrelsen kan en gång per år inta en gemensam måltid med en maxkostnad av 5000:-

5 3. Underhåll Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsupps) 4. MTB banan på kullen Börjar byggas i sommar. Startar vid grillplatsen och går innanför motionsspåret. 5. Trottoar efter Erikslundsvägen Dialog förs med Täby kommun om att slutföra byggande av trottoarer, dvs även mellan 4:an och Visingetrappan. 6. Vårstädningen Söndagen den 17 april med start 09.00! Sandupptagning Tisdagen den 19 april. Inga bilar på parkeringen! Stig Hedlund, Ordförande Niclas Åding, Sekreterare Justeras av: Anders Jansson Peter Winbo

6 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Org nr Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Erikslunds Femte Samfällighetsförening för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Täby den 29 januari 2011 Erik Karlsson Ulf Westlund Av föreningsstämman i Erikslunds Femte Samfällighetsförening utsedda revisorer

7 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Sida 1 (4) 7 bilagor Dagordning: Ordinarie vårstämma den 14 april Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare för stämman. Stämman valde Niclas Åding till sekreterare. 3. Justering av röstlängd. Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 8 med 28 av 62 hushåll närvarande och röstberättigade. 4. Val av två justeringsmän. Anders Jansson och Peter Winbo valdes av stämman till justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Stämman utlysts i behörig ordning. Det konstaterades att stämman tidsmässigt utlyst i laga ordning, dvs senast två veckor före stämman. 6. Styrelsens och revisorernas berättelser. 6.1 Årsbokslut 2010 och kommentarer (bilaga 1 och 2). Bosse och Stig gick igenom ekonomin och förklarade det ansträngda finansiella läget då vi den sista april ligger i stort på noll i kassan. Kommentarerna finns i bilaga 2. Stig belyste hur styrelsen diskuterat om löpande eller fast elavtal. Vid jämförelse med de övriga Erikslundskvarteren, se pkt 12.2 kunde konstateras att: - Ingen avvikande skillnad har varit mellan de kvarter som haft fast resp. löpande avtal. - Snöröjningskostnaderna har varit något lägre för vi som haft Sunaru än de som haft annat bolag.. Den främsta orsaken till att vi just nu har ansträngd ekonomi, förutom exceptionellt höga elkostnader är att vi betalat lånet på garageportarna tidigare än ursprunglig plan samt att vi har tagit ca :- ur fonderade medel till asfalteringen. 6.2 Verksamhetsberättelse (bilaga 3). Ordförande redogjorde för det som gjorts enligt fastslagen plan samt i övrigt aktiviteter samfälligheten gjort under Speciellt tack till: - Bröderna Bolldén för målning av köksinredningen. - Jan Lindroth för Kyl-och sval till kvartersgården. - Mikke Boettge för engagemanget i aktiviteten Erik Lund tillsammans med våra ungdomar och våra fantastiska tjejer i aktivitetskommittén. - Mats Remnestål för mycket fina insatser som ny sammanhållande i poolkommittén.

8 Sida 2 (4) 6.3 Revisionsberättelse (bilaga 4). Revisorerna rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 vilket också stämman biföll. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 8.1 Stadgeändring. Kallelser och protokoll (bilaga 7). Utdrag från Höststämman 2010 angående kallelse till stämma: Ett förbehåll anmäldes. Förbehållet gäller att vi enligt samfällighetens stadgar skall kallelsen delas ut i medlemmarnas brevlåda. Förslag på stadgeändring gällande detta. Tidigare har beslut tagits att kallelsen skall sättas upp på de tre yttre anslagstavlorna, på anslagstavlan i kvartersgården samt läggas in på samfällighetens hemsida. Dessutom finns papperskopior att avhämta hos ordförande. Detta tillvägagångssätt godkändes av stämman och beslöts att även gälla för kommande stämmokallelser och övriga stämmodokument. Stämman beslutade att bifalla föreslagen stadgeändring och uppdaterad stadga för samfälligheten läggs även ut på vår hemsida 9. Val av styrelse och styrelseordförande (bilaga 5). Valberedningens sammankallande, Tina Eriksson presenterade översiktligt Förslag till funktionärer Omval av ordförande Stig Hedlund (1år) Omval av kassör Bo Lindström (1år) Omval av sekreterare Niclas Åding (1år) Omval av suppleant Marie Carlander (1år) Nyval av suppleant Anders Jansson (1år) Förslag till styrelse och styrelseordförande beslutades bifallas av stämman. Synpunkter framfördes att målsättningen bör följa formuleringarna i våra stadgar, mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år med syfte att växelvis avlösning av de tunga posterna erhålls. Ordförande höll med om detta men tillade att verkligheten ser annorlunda ut med de svårigheter som även våran samfällighet brottas med, dvs att få kandidater (helst yngre) att avsätta den tid som ett styrelsearbete tar i anspråk. 10. Val av ledamöter i kommittéer (bilaga 5). Stämman beslutade att bifalla gällande förslag 11. Val av revisorer (bilaga 5). Stämman beslutade att bifalla gällande förslag 12. Övriga frågor Underhåll och investeringar (bilaga 6). Stämman beslutade att bifalla gällande förslag.

9 12.2 Kvartersinformation. Sida 3 (4) A. Garageanvändning Enkät skickades ut till samtliga husägare den 11 nov. med önskan om svar den 30 nov. 38 svar erhölls. Efter 1:a påminnelse erhölls ytterligare 14 svar, dvs totalt 52 svar. Efter 2:a påminnelse erhölls ytterligare 6 svar, dvs det saknas fortfarande svar från 4 husägare! Slutresultatet visar att: - 49 husägare använder garaget till biluppställning. - 9 husägare använder garaget till MC, förråd. - 4 husägare har inte svarat trots påminnelser En avsevärd förbättring av garagenyttjandet har glädjande konstaterats efter enkät aktiviteten! B. Jämförande kostnader i Erikslund 5:an 1:an 2:an 3:an 4:an - Kvartersavgift inkl. kabelavgift -- Kvartalsavgift 1700:- / kvartal. 1750:- 1800:- 2030:- 1750:- En höjning kommer att föreslås 2000:- - - på höststämman. -- Kabelavgift Transit, Comhem Transit Transit Telia ca : : : : :- - Styrelsearvode, inget : :- Inget - El- kostnader -- Avtal. Löpande med Löpande Löpande? Fast Telge enegi Fortum VallentunaEl? Fortum Kvartersgård & pool ca : : : :- ca kWh 31621kWh 22268kWh? kwh -- Garage & yttre anl. ca : : : :- Tot :- ca kWh 30358kWh 66158kWh? kwh - Snöröjning, ca : : : : :- - Större investeringar Asfaltering av vägar inom området. Fibernät NCC ca : :- -- Extra utdebitering 5000:-/ hushåll Utdeb. 3000:-/hush Rep.fond :- - Investeringsfond. Utdeb.3000:- -- Noll efter asfalteringsinsatsen! : :- -- Min :-/år : :- Som framgår av ovanstående översiktliga sammanställning är de största skillnaderna: - Kabelavgifterna vilket i stort orsakas av antalet kanaler Transit 33st, Comhem 16 st, Telia 18 st - Elkostnaderna där E1 valt att inte ha värme i garagen - Styrelsearvode där vi och 4:an valt att inte betala någon ersättning I likhet med 4:an beslöt stämman att styrelsen kan en gång per år inta en gemensam måltid med en maxkostnad av 5000:-

10 C. Underhåll Sida 4 (4) Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning) D. MTB banan på kullen Börjar byggas i sommar. Startar vid grillplatsen och går innanför motionsspåret. E. Trottoar efter Erikslundsvägen Dialog förs med Täby kommun om att slutföra byggande av trottoarer, dvs även mellan 4:an och Visingetrappan. F. Vårstädningen Söndagen den 17 april med start 09.00! Sandupptagning Tisdagen den 19 april. Inga bilar på parkeringen! 13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Protokollet kommer publiceras på hemsidan och i kvartersgården. Information om när detta finns tillgängligt kommer sättas upp på de tre anslagstavlorna.senast 14 dagar efter stämman. 14. Mötets avslutande. Stämmoordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat ca Niclas Åding, Sekreterare Stig Hedlund, Ordförande Anders Jansson, Protokolljusterare Peter Winbo, Protokolljusterare

11

12 Bilaga 2b. Kommentarer till 2010 års bokslut års resultat visar att föreningen har förbrukat i princip hela vår fonderade kapital och har en kassabehållning på kronor. Vi kan inte i år glädja oss åt de rejäla överskott som vi vant oss vid under de senaste åren. I stället får vi njuta av att vi fått en stor del av området nyasfalterats till en kostnad av kr, vilket har finansierats genom en extra utdebitering under året på kr och resterande ur fonderade medel. Rikliga snöfall och extremt låga temperaturer under längre perioder runt årsskiftena 2009 och 2010, har resulterat till kostnader som avsevärt överskrider de kostnader vi haft under de senaste sju åren. Elkostnaderna har kostat föreningen kr som då skall ses i förhållande till en budget på kr, d.v.s ett minus på kr. Motsvarande jämförelse för snöröjningen innebär ett minus på kr Genom viss återhållsamhet med genomförande av planerad verksamhet har investerings- och underhållskonton för kvartersgård och pool gett ett överskott motsvarande kr. Övriga kostnadsställen har endast mindre över- eller underskridanden relativt budget. På grund av ovan redovisade förhållanden har under året inga avsättningar till reparationsfond kunnat göras. Man kan konstatera att samfällighetens ekonomi under detta år fått sig en rejäl törn främst genom stor investering i asfaltering samt höga El- och snöröjningskostnader. Detta leder till att styrelsen får bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka en ytterligare försämrad ekonomi. Dessutom skall vi göra avsättningar för kommande behov vilket innebär att en avgiftshöjning av kvartalsavgiften från nuvarande 1700:- inte kan uteslutas vilket i så fall sker ån och med 2012 med beslut på höststämman. Fundera över detta och ta gärna med dig dina tankar och förslag till kommande vårstämma. På styrelsens uppdrag Bo Lindström Kassör

13 Bilaga 5 ERIKSLUNDS FEMTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till funktionärer Namn E-vägen Tel nr Funktion Styrelse Stig Hedlund 272 Ordförande Bo Lindström 286 Ledam/kassör Niclas Åding 268 Ledam/Sekreterare Anders Jansson 330 Suppleant Marie Carlander 364 Suppleant Revisorer Erik Karlsson 280 Ulf Westlund 292 Kvartersgårdsvärdar Sofie Lorentzon 362 Gabriella Florén 304 Jonas Wiklund 374 Underhållsgrupp Ulf Hallander 306 Utemiljö Magnus Wassén 310 Material, kvartersgarage Ernst Ömossa 366 El Underhållsgrupp ansvarig Niklas Friberg 264 Område 1 Peter Wård 344 Område 2 Susanne Andreasson 338 Område 3 Bordtennis Mikael Åström 368 Grannsamverkan Kerstin Thorsell 332 Aktivitetskommitté Lisa Jakobsson 378 Carina Boldén 298 Maria Boldén 354 Mette Erling 340 Poolkommitté Håkan Sterner 350 Peter Wård 344 Mats Remnestål 370 Ansvarig Mikael Boettge 348 Mattias Carlsson 316 Tomas Carlsson 260 Peter Andreasson 338 Robert Holmlund 352 Krister Arnhjort 284 Dan Sölverud Gryhed 276 Robert Büsselmann 300 Lennart Larsson 324 Henrik Jonsson 290 Webbansvarig Jan Lindroth 334 Valberedning Tina Eriksson 288 Sammankallande Ann Lindgren 296 Fredrik Jakobsson 378

14 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Erikslunds femte samfällighetsförening År 2010 Styrelsen Styrelsen har under 2010 bestått av: Stig Hedlund Ordförande Bo Lindström Kassör Peter Winbo t o m Sekreterare, f o m Niclas Åding Robert Schill Suppleant Karin Nehlin t o m Suppleant, f o m Marie Carlander Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Protokollen finns anslagna på anslagstavlan i kvartersgården samt på kvarterets hemsida med adress Ordinarie vårstämma genomfördes den 22 april med 33 deltagande hushåll. Extrastämma hölls den 11 maj på grund av asfaltering i området med 32 röstberättigade medlemmar. Höststämman genomfördes den 11 november med 25 deltagande hushåll. Nya skyltar till infarterna i området har satts upp liksom välkomstskylt till området. Styrelsen har aktivt deltagit i samband med asfaltering inom kvarteret, se pkt.underhåll. Styrelsen har agerat mot Täby kommun så att trottoar erhållits mellan gångnedfart till Visinge och vår infart. Nytt avtal har tecknats med Sunaru för vinterunderhåll. Styrelsen har arbetat efter gällande underhållsplan som även uppdaterats under medverkan av Underhållsgruppen. Avgiften för 2010 är oförändrad, d v s 1700:- per kvartal. Likvida medel vid 2010 årets slut är ca :-, se bilaga 1 och bilaga 2. Verksamhet Kvartersgård Kvartersgården har varit utlånad via bokning, Sofie Lorentzon och Gabbie Florén vid 39 tillfällen. Köksinredningen har ommålats genom insatser från Mats & Hasse Boldén och ny bänkskiva har erhållits från Gabbi. Nytt kyl/sval har erhållits från Janne Lindroth. Vi, kvartersgårdsvärdar, vill påminna alla om att: - Vid användning av kvartersgårdens samlingsrum skall detta bokas. Tyvärr är det alltför ofta som kvartersgården används utan att bokning har gjorts då det tydligen finns ett antal privata nycklar. - Det är Husägaren som skall boka kvartersgården, via telefon eller mail, samt hämta och återlämna kvartersgårdsnyckeln till oss. - Husägaren ansvarar att kvartersgården är städad efter användandet. - Har Du inte möjlighet att städa kvartersgården angiven vecka, byt då vecka med någon av dina grannar. Aktiviteter Aktivitetsgruppen med Lisa, Marie, Carina och Mette har serverat ärtsoppa och korv med bröd vid vår- och höststädningen och ordnat PUB- kvällar efter vår- och höststämman. Aktivitetsgruppen, förstärkt med b l a Mikke Boettge, genomförde Kräftskiva med Erik Lund på sensommaren. En riktig familjefest som blev lyckad och välbesökt. Genom privat initiativ har en Boulébana anlagts på stora gräsmattan. Invigningen gick av stapeln i början på september med b l a det första boulémästerskapet som vanns av Björn Wenneberg. Poolen Efter flera års av sammanhållande av poolkommittén överlämnade Putte Malmberg ansvaret till Mats Remnestål. Samling vid poolen med Poolkommittén, totalt 14 deltagare för avtäckning den 19 maj och öppnade för badning den 1 juni.

15 I år hade vi stora problem med isbildning i luftvärmepumpen med stopp som följd och fick ställa om programmet så att den körde avisning nattetid. Detta medverkade till ökad elförbrukning. Om vi alla ser till att duscha innan bad och plocka med sig skräp, leksaker och kläder, så slipper vi få stopp i breddavloppet och få en allmän trivsel. Poolen stängdes den 1 september. Energiförbrukningen har varit hyfsad, sommaren var lite temperaturmässigt svängig, men man spar ca: 2000 kwh på att vänta på en hyfsad temperatur, d v s nattemperatur ca 10 fem nätter i rad kwh kwh kwh kwh Inspektion av Poolén med klorsättning, renhållning e t c har gjorts av Södra Roslagens Hälsa med mycket positivt resultat. En informationsbroschyr har utarbetats Information och regler för badande som utdelats till samtliga hushåll. Underhåll Vårstädningen genomfördes den 25 april med 45 hushåll som noterat deltagande. Höststädningen genomfördes den 7 november då 36 hushåll noterat deltagande. I samband med vårstädningen utfördes bland annat underhåll av samtliga lekplatser. Kvartersgaraget blev städat och gräsklipparna har servats vid behov. Under vårstädningen målades garagelänga så att nu är i stort alla garagelängor målade efter Ny gräsklippare inköptes inför säsongen Under höststädningen gjordes b l a insatser för att förbättra vissa gångvägar genom plattläggning. Under sen höst 2009 och ända fram till våren 2010 har Fortums El-central renoverats med stora insatser vilket b l a inkräktar på våra parkeringsplatser som vi fått ersättning för. Efter många års förslag och diskussioner togs beslut om att lägga ny asfalt på vägarna inom kvarteret. Beslutet togs slutligen på extrastämman den 11 maj. Beslutet innefattade även att förnya avtalet med Transit för förberedande kanalisering av eventuell modernisering av bredbandsnätet till fibernät. Efter konkurrensupphandling gick uppdraget till NCC att genomföra asfalteringen vilket utfördes under ca tre veckor början av september. Övrigt Under 2010 har inga hus sålts och därmed inga nya husägare flyttat in. Tack alla för Ert fina engagemang! Täby Stig Hedlund Bo Lindström Niclas Åding Robert Schill Marie Carlander Ordförande Kassör Sekreterare Suppleant Suppleant Revisionsberättelse har avgivits Ulf Westlund Revisor Erik Karlsson Revisor

16 Bilaga 7 Stadgeändring. Kallelser och protokoll från föreningsstämma 1. Ändring av stadgar, förslag. 2.1 Nuvarande formulering - Kallelse till stämma Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom att delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. - Protokoll från stämma Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt genom att delas ut i medlemmarnas brevlådor. 2.2 Förslag Förslaget till ändring av distribution av kallelser och protokoll baseras på att minimera samfällighetens kostnader för kopiering samt förenkla handläggningen av dokumenten. - Kallelse till stämma Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen. Kallelse med dagordning skall anslås på föreningens yttre anslagstavlor och på anslagstavlan i kvartersgården. Samtidigt skall kallelse jämte dagordning och övrigt beslutsunderlag läggas ut på föreningens hemsida. Föreningsmedlem som saknar tillgång till hemsidan skall vända sig till styrelsen för att få tillgång till kallelse, dagordning och övrigt beslutsunderlag. Saknar föreningen hemsida skall kallelse jämte dagordning och övrigt beslutsunderlag antingen tillställas medlemmen via e-post eller delas ut i medlemmens brevlåda. I vissa fall skall skriftlig kallelse med dagordning och beslutsunderlag delges varje medlem. Detta gäller om någon för föreningens verksamhet avgörande fråga t ex stora investeringar skall behandlas. Kallelse med dagordning och beslutsunderlag skall vara tillgänglig senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra stämma. - Protokoll från stämma Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman. Protokollet skall anslås på föreningens yttre anslagstavlor och på anslagstavlan i kvartersgården samt läggas ut på föreningens hemsida. Föreningsmedlem som saknar tillgång till hemsidan skall vända sig till styrelsen för att få tillgång till protokollet. Saknar föreningen hemsida skall protokollet antingen tillställas medlemmen via e-post eller delas ut i medlemmens brevlåda.

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie Höststämma den 3 november 2011. Styrelsens ordförande Stig Hedlund hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 1.

Läs mer

Ordinarie höststämma 2012

Ordinarie höststämma 2012 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie höststämma 2012 Tid: Torsdagen den 15 november 2012, kl 19.30 Plats: Kvartersgården Ärende: Se dagordning. Det är styrelsens förhoppning att

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Debeteringslängd för samfällighetsavgifter Erikslund V Bilaga 3.

Debeteringslängd för samfällighetsavgifter Erikslund V Bilaga 3. Debeteringslängd för samfällighetsavgifter Erikslund V 2012. Bilaga 3. Husnr Namn Kvart. 1 Kvart. 2 Kvart. 3 Kvart. 4 258 Olsson 2000 2000 2000 2000 260 Åberg 2000 2000 2000 2000 Samfällighetsavgiften

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Höststämma den 14 november 2013 Kl 19.00

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Höststämma den 14 november 2013 Kl 19.00 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Höststämma den 14 november 2013 Kl 19.00 Dagordning: 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Justering av röstlängd 4 Val av två justeringsmän

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Ordinarie vårstämma den 25 april 2013 Sida 1 (4) 8 bilagor Dagordning: 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Dagordning: Ordinarie höststämma den 15 november 2012 Sida 1 (3) 8 bilagor 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande. 2. Val av

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2010 Styrelsen för Brf Gillesgården får härmed avge berättelse om föreningens verksamhet under 2010. Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Ordinarie höststämma den 14 november 2013

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Ordinarie höststämma den 14 november 2013 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Sida 1 (3) 6 bilagor Dagordning: 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare för stämman. Stämman valde Anders

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8) 1(8) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning Samfälligheten Erikslund 2 Kallelse till årsstämma Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00 Dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer