Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening"

Transkript

1 Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter Medlemsavgifter och övriga bidrag ) Kabel/*Tv-avgifter Summa intäkter Kostnader Kvartersgård och pool Investering och underhåll kvartersgård Investering och underhåll pool Summa investering och underhåll Renhållning Vatten o. avlopp El Skötsel och förbrukning kvartersgård Skötsel och förbrukning pool Summa driftskostnader Summa kvartersgård och pool Garage och yttre anläggning Investering och underhåll garage Investering och underhåll yttre anläggn ) Summa investering och underhåll Renhållning El Kabelavgift Skötsel och förbrukning Snöröjning Summa driftskostnader Summa garage och yttre anläggn Allmänna omkostnader Försäkringar Kontorskostnader Trivselåtgärder Kundförluster Avgifter Summa allmänna omkostnader Totalt summa kostnader Varav investering och underhåll Varav driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar maskiner/inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till investeringsfond Resultat efter bokslutsdispositioner

2 Årsbokslut 2010 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Avskrivning maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Diverse fordringar ) Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa o bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Eget kapital Investeringsfond Ingående balans Årets avsättning/uttag Utgående balans Fritt eget kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Summa eget kapital Kortfristiga skulder Diverse skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter ) Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Lån Handelsbanken Summa långfristiga skulder S:a skulder, avsättningar o eget kapital NOTER 1) Samfällighetsavgifter och Extra utdebetering 2) Kostnader för asfaltering 3) Obetalda avgifter för samfälligheten och asfalteringen 4) Obetalda fakturor Bo Lindström Stig Hedlund Robert Schill Marie Carlander Kassör Ordförande Suppleant Suppleant

3 Erikslund 5. Underhåll och investeringar Bil. 6 Lokal Intervall tkr ca År Kvartersgård Panel Utv målning Yttertak Golv VVS Vitvaror Inv målning Inventarier Bastupanel Bastuaggr Timer VV-beredare Våtrumsmatta Pool Pump Filter Matta Poolduk Inhägnad Pumphus Trall Yttre underh Garage panel Utv målning Yttertak Gräsklippare Belysning Lekplatser Sand Slipers Gungor Fast utr Belysning Gångstråt Asfalt Brunnar Belysning Plattor Utfall

4 Kvartersinformation Stig Hedlund informerade. 1. Garageanvändning Enkät skickades ut till samtliga husägare den 11 nov. med önskan om svar den 30 nov. 38 svar erhölls. Efter 1:a påminnelse erhölls ytterligare 14 svar, dvs totalt 52 svar. Efter 2:a påminnelse erhölls ytterligare 6 svar, dvs det saknas fortfarande svar från 4 husägare! Slutresultatet visar att: - 49 husägare använder garaget till biluppställning. - 9 husägare använder garaget till MC, förråd. - 4 husägare har inte svarat trots påminnelser En avsevärd förbättring av garagenyttjandet har glädjande konstaterats efter enkät aktiviteten! 2. Jämförande kostnader i Erikslund 5:an 1:an 2:an 3:an 4:an - Kvartersavgift inkl. kabelavgift -- Kvartalsavgift 1700:- / kvartal. 1750:- 1800:- 2030:- 1750:- En höjning kommer att föreslås 2000:- - - på höststämman. -- Kabelavgift Transit, Comhem Transit Transit Telia ca : : : : :- - Styrelsearvode, inget : :- Inget - El- kostnader -- Avtal. Löpande med Löpande Löpande? Fast Telge enegi Fortum VallentunaEl? Fortum Kvartersgård & pool ca : : : :- ca kWh 31621kWh 22268kWh? kwh -- Garage & yttre anl. ca : : : :- Tot :- ca kWh 30358kWh 66158kWh? kwh - Snöröjning, ca : : : : :- - Större investeringar Asfaltering av vägar inom området. Fibernät NCC ca : :- -- Extra utdebitering 5000:-/ hushåll Utdeb. 3000:-/hush Rep.fond :- - Investeringsfond. Utdeb.3000:- -- Noll efter asfalteringsinsatsen! : :- -- Min :-/år : :- Som framgår av ovanstående översiktliga sammanställning är de största skillnaderna: - Kabelavgifterna vilket i stort orsakas av antalet kanaler Transit 33st, Comhem 16 st, Telia 18 st - Elkostnaderna där E1 valt att inte ha värme i garagen - Styrelsearvode där vi och 4:an valt att inte betala någon ersättning I likhet med 4:an beslöt stämman att styrelsen kan en gång per år inta en gemensam måltid med en maxkostnad av 5000:-

5 3. Underhåll Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsupps) 4. MTB banan på kullen Börjar byggas i sommar. Startar vid grillplatsen och går innanför motionsspåret. 5. Trottoar efter Erikslundsvägen Dialog förs med Täby kommun om att slutföra byggande av trottoarer, dvs även mellan 4:an och Visingetrappan. 6. Vårstädningen Söndagen den 17 april med start 09.00! Sandupptagning Tisdagen den 19 april. Inga bilar på parkeringen! Stig Hedlund, Ordförande Niclas Åding, Sekreterare Justeras av: Anders Jansson Peter Winbo

6 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Org nr Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Erikslunds Femte Samfällighetsförening för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Täby den 29 januari 2011 Erik Karlsson Ulf Westlund Av föreningsstämman i Erikslunds Femte Samfällighetsförening utsedda revisorer

7 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Sida 1 (4) 7 bilagor Dagordning: Ordinarie vårstämma den 14 april Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare för stämman. Stämman valde Niclas Åding till sekreterare. 3. Justering av röstlängd. Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 8 med 28 av 62 hushåll närvarande och röstberättigade. 4. Val av två justeringsmän. Anders Jansson och Peter Winbo valdes av stämman till justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Stämman utlysts i behörig ordning. Det konstaterades att stämman tidsmässigt utlyst i laga ordning, dvs senast två veckor före stämman. 6. Styrelsens och revisorernas berättelser. 6.1 Årsbokslut 2010 och kommentarer (bilaga 1 och 2). Bosse och Stig gick igenom ekonomin och förklarade det ansträngda finansiella läget då vi den sista april ligger i stort på noll i kassan. Kommentarerna finns i bilaga 2. Stig belyste hur styrelsen diskuterat om löpande eller fast elavtal. Vid jämförelse med de övriga Erikslundskvarteren, se pkt 12.2 kunde konstateras att: - Ingen avvikande skillnad har varit mellan de kvarter som haft fast resp. löpande avtal. - Snöröjningskostnaderna har varit något lägre för vi som haft Sunaru än de som haft annat bolag.. Den främsta orsaken till att vi just nu har ansträngd ekonomi, förutom exceptionellt höga elkostnader är att vi betalat lånet på garageportarna tidigare än ursprunglig plan samt att vi har tagit ca :- ur fonderade medel till asfalteringen. 6.2 Verksamhetsberättelse (bilaga 3). Ordförande redogjorde för det som gjorts enligt fastslagen plan samt i övrigt aktiviteter samfälligheten gjort under Speciellt tack till: - Bröderna Bolldén för målning av köksinredningen. - Jan Lindroth för Kyl-och sval till kvartersgården. - Mikke Boettge för engagemanget i aktiviteten Erik Lund tillsammans med våra ungdomar och våra fantastiska tjejer i aktivitetskommittén. - Mats Remnestål för mycket fina insatser som ny sammanhållande i poolkommittén.

8 Sida 2 (4) 6.3 Revisionsberättelse (bilaga 4). Revisorerna rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 vilket också stämman biföll. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 8.1 Stadgeändring. Kallelser och protokoll (bilaga 7). Utdrag från Höststämman 2010 angående kallelse till stämma: Ett förbehåll anmäldes. Förbehållet gäller att vi enligt samfällighetens stadgar skall kallelsen delas ut i medlemmarnas brevlåda. Förslag på stadgeändring gällande detta. Tidigare har beslut tagits att kallelsen skall sättas upp på de tre yttre anslagstavlorna, på anslagstavlan i kvartersgården samt läggas in på samfällighetens hemsida. Dessutom finns papperskopior att avhämta hos ordförande. Detta tillvägagångssätt godkändes av stämman och beslöts att även gälla för kommande stämmokallelser och övriga stämmodokument. Stämman beslutade att bifalla föreslagen stadgeändring och uppdaterad stadga för samfälligheten läggs även ut på vår hemsida 9. Val av styrelse och styrelseordförande (bilaga 5). Valberedningens sammankallande, Tina Eriksson presenterade översiktligt Förslag till funktionärer Omval av ordförande Stig Hedlund (1år) Omval av kassör Bo Lindström (1år) Omval av sekreterare Niclas Åding (1år) Omval av suppleant Marie Carlander (1år) Nyval av suppleant Anders Jansson (1år) Förslag till styrelse och styrelseordförande beslutades bifallas av stämman. Synpunkter framfördes att målsättningen bör följa formuleringarna i våra stadgar, mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år med syfte att växelvis avlösning av de tunga posterna erhålls. Ordförande höll med om detta men tillade att verkligheten ser annorlunda ut med de svårigheter som även våran samfällighet brottas med, dvs att få kandidater (helst yngre) att avsätta den tid som ett styrelsearbete tar i anspråk. 10. Val av ledamöter i kommittéer (bilaga 5). Stämman beslutade att bifalla gällande förslag 11. Val av revisorer (bilaga 5). Stämman beslutade att bifalla gällande förslag 12. Övriga frågor Underhåll och investeringar (bilaga 6). Stämman beslutade att bifalla gällande förslag.

9 12.2 Kvartersinformation. Sida 3 (4) A. Garageanvändning Enkät skickades ut till samtliga husägare den 11 nov. med önskan om svar den 30 nov. 38 svar erhölls. Efter 1:a påminnelse erhölls ytterligare 14 svar, dvs totalt 52 svar. Efter 2:a påminnelse erhölls ytterligare 6 svar, dvs det saknas fortfarande svar från 4 husägare! Slutresultatet visar att: - 49 husägare använder garaget till biluppställning. - 9 husägare använder garaget till MC, förråd. - 4 husägare har inte svarat trots påminnelser En avsevärd förbättring av garagenyttjandet har glädjande konstaterats efter enkät aktiviteten! B. Jämförande kostnader i Erikslund 5:an 1:an 2:an 3:an 4:an - Kvartersavgift inkl. kabelavgift -- Kvartalsavgift 1700:- / kvartal. 1750:- 1800:- 2030:- 1750:- En höjning kommer att föreslås 2000:- - - på höststämman. -- Kabelavgift Transit, Comhem Transit Transit Telia ca : : : : :- - Styrelsearvode, inget : :- Inget - El- kostnader -- Avtal. Löpande med Löpande Löpande? Fast Telge enegi Fortum VallentunaEl? Fortum Kvartersgård & pool ca : : : :- ca kWh 31621kWh 22268kWh? kwh -- Garage & yttre anl. ca : : : :- Tot :- ca kWh 30358kWh 66158kWh? kwh - Snöröjning, ca : : : : :- - Större investeringar Asfaltering av vägar inom området. Fibernät NCC ca : :- -- Extra utdebitering 5000:-/ hushåll Utdeb. 3000:-/hush Rep.fond :- - Investeringsfond. Utdeb.3000:- -- Noll efter asfalteringsinsatsen! : :- -- Min :-/år : :- Som framgår av ovanstående översiktliga sammanställning är de största skillnaderna: - Kabelavgifterna vilket i stort orsakas av antalet kanaler Transit 33st, Comhem 16 st, Telia 18 st - Elkostnaderna där E1 valt att inte ha värme i garagen - Styrelsearvode där vi och 4:an valt att inte betala någon ersättning I likhet med 4:an beslöt stämman att styrelsen kan en gång per år inta en gemensam måltid med en maxkostnad av 5000:-

10 C. Underhåll Sida 4 (4) Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning) D. MTB banan på kullen Börjar byggas i sommar. Startar vid grillplatsen och går innanför motionsspåret. E. Trottoar efter Erikslundsvägen Dialog förs med Täby kommun om att slutföra byggande av trottoarer, dvs även mellan 4:an och Visingetrappan. F. Vårstädningen Söndagen den 17 april med start 09.00! Sandupptagning Tisdagen den 19 april. Inga bilar på parkeringen! 13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Protokollet kommer publiceras på hemsidan och i kvartersgården. Information om när detta finns tillgängligt kommer sättas upp på de tre anslagstavlorna.senast 14 dagar efter stämman. 14. Mötets avslutande. Stämmoordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat ca Niclas Åding, Sekreterare Stig Hedlund, Ordförande Anders Jansson, Protokolljusterare Peter Winbo, Protokolljusterare

11

12 Bilaga 2b. Kommentarer till 2010 års bokslut års resultat visar att föreningen har förbrukat i princip hela vår fonderade kapital och har en kassabehållning på kronor. Vi kan inte i år glädja oss åt de rejäla överskott som vi vant oss vid under de senaste åren. I stället får vi njuta av att vi fått en stor del av området nyasfalterats till en kostnad av kr, vilket har finansierats genom en extra utdebitering under året på kr och resterande ur fonderade medel. Rikliga snöfall och extremt låga temperaturer under längre perioder runt årsskiftena 2009 och 2010, har resulterat till kostnader som avsevärt överskrider de kostnader vi haft under de senaste sju åren. Elkostnaderna har kostat föreningen kr som då skall ses i förhållande till en budget på kr, d.v.s ett minus på kr. Motsvarande jämförelse för snöröjningen innebär ett minus på kr Genom viss återhållsamhet med genomförande av planerad verksamhet har investerings- och underhållskonton för kvartersgård och pool gett ett överskott motsvarande kr. Övriga kostnadsställen har endast mindre över- eller underskridanden relativt budget. På grund av ovan redovisade förhållanden har under året inga avsättningar till reparationsfond kunnat göras. Man kan konstatera att samfällighetens ekonomi under detta år fått sig en rejäl törn främst genom stor investering i asfaltering samt höga El- och snöröjningskostnader. Detta leder till att styrelsen får bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka en ytterligare försämrad ekonomi. Dessutom skall vi göra avsättningar för kommande behov vilket innebär att en avgiftshöjning av kvartalsavgiften från nuvarande 1700:- inte kan uteslutas vilket i så fall sker ån och med 2012 med beslut på höststämman. Fundera över detta och ta gärna med dig dina tankar och förslag till kommande vårstämma. På styrelsens uppdrag Bo Lindström Kassör

13 Bilaga 5 ERIKSLUNDS FEMTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till funktionärer Namn E-vägen Tel nr Funktion Styrelse Stig Hedlund 272 Ordförande Bo Lindström 286 Ledam/kassör Niclas Åding 268 Ledam/Sekreterare Anders Jansson 330 Suppleant Marie Carlander 364 Suppleant Revisorer Erik Karlsson 280 Ulf Westlund 292 Kvartersgårdsvärdar Sofie Lorentzon 362 Gabriella Florén 304 Jonas Wiklund 374 Underhållsgrupp Ulf Hallander 306 Utemiljö Magnus Wassén 310 Material, kvartersgarage Ernst Ömossa 366 El Underhållsgrupp ansvarig Niklas Friberg 264 Område 1 Peter Wård 344 Område 2 Susanne Andreasson 338 Område 3 Bordtennis Mikael Åström 368 Grannsamverkan Kerstin Thorsell 332 Aktivitetskommitté Lisa Jakobsson 378 Carina Boldén 298 Maria Boldén 354 Mette Erling 340 Poolkommitté Håkan Sterner 350 Peter Wård 344 Mats Remnestål 370 Ansvarig Mikael Boettge 348 Mattias Carlsson 316 Tomas Carlsson 260 Peter Andreasson 338 Robert Holmlund 352 Krister Arnhjort 284 Dan Sölverud Gryhed 276 Robert Büsselmann 300 Lennart Larsson 324 Henrik Jonsson 290 Webbansvarig Jan Lindroth 334 Valberedning Tina Eriksson 288 Sammankallande Ann Lindgren 296 Fredrik Jakobsson 378

14 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Erikslunds femte samfällighetsförening År 2010 Styrelsen Styrelsen har under 2010 bestått av: Stig Hedlund Ordförande Bo Lindström Kassör Peter Winbo t o m Sekreterare, f o m Niclas Åding Robert Schill Suppleant Karin Nehlin t o m Suppleant, f o m Marie Carlander Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Protokollen finns anslagna på anslagstavlan i kvartersgården samt på kvarterets hemsida med adress Ordinarie vårstämma genomfördes den 22 april med 33 deltagande hushåll. Extrastämma hölls den 11 maj på grund av asfaltering i området med 32 röstberättigade medlemmar. Höststämman genomfördes den 11 november med 25 deltagande hushåll. Nya skyltar till infarterna i området har satts upp liksom välkomstskylt till området. Styrelsen har aktivt deltagit i samband med asfaltering inom kvarteret, se pkt.underhåll. Styrelsen har agerat mot Täby kommun så att trottoar erhållits mellan gångnedfart till Visinge och vår infart. Nytt avtal har tecknats med Sunaru för vinterunderhåll. Styrelsen har arbetat efter gällande underhållsplan som även uppdaterats under medverkan av Underhållsgruppen. Avgiften för 2010 är oförändrad, d v s 1700:- per kvartal. Likvida medel vid 2010 årets slut är ca :-, se bilaga 1 och bilaga 2. Verksamhet Kvartersgård Kvartersgården har varit utlånad via bokning, Sofie Lorentzon och Gabbie Florén vid 39 tillfällen. Köksinredningen har ommålats genom insatser från Mats & Hasse Boldén och ny bänkskiva har erhållits från Gabbi. Nytt kyl/sval har erhållits från Janne Lindroth. Vi, kvartersgårdsvärdar, vill påminna alla om att: - Vid användning av kvartersgårdens samlingsrum skall detta bokas. Tyvärr är det alltför ofta som kvartersgården används utan att bokning har gjorts då det tydligen finns ett antal privata nycklar. - Det är Husägaren som skall boka kvartersgården, via telefon eller mail, samt hämta och återlämna kvartersgårdsnyckeln till oss. - Husägaren ansvarar att kvartersgården är städad efter användandet. - Har Du inte möjlighet att städa kvartersgården angiven vecka, byt då vecka med någon av dina grannar. Aktiviteter Aktivitetsgruppen med Lisa, Marie, Carina och Mette har serverat ärtsoppa och korv med bröd vid vår- och höststädningen och ordnat PUB- kvällar efter vår- och höststämman. Aktivitetsgruppen, förstärkt med b l a Mikke Boettge, genomförde Kräftskiva med Erik Lund på sensommaren. En riktig familjefest som blev lyckad och välbesökt. Genom privat initiativ har en Boulébana anlagts på stora gräsmattan. Invigningen gick av stapeln i början på september med b l a det första boulémästerskapet som vanns av Björn Wenneberg. Poolen Efter flera års av sammanhållande av poolkommittén överlämnade Putte Malmberg ansvaret till Mats Remnestål. Samling vid poolen med Poolkommittén, totalt 14 deltagare för avtäckning den 19 maj och öppnade för badning den 1 juni.

15 I år hade vi stora problem med isbildning i luftvärmepumpen med stopp som följd och fick ställa om programmet så att den körde avisning nattetid. Detta medverkade till ökad elförbrukning. Om vi alla ser till att duscha innan bad och plocka med sig skräp, leksaker och kläder, så slipper vi få stopp i breddavloppet och få en allmän trivsel. Poolen stängdes den 1 september. Energiförbrukningen har varit hyfsad, sommaren var lite temperaturmässigt svängig, men man spar ca: 2000 kwh på att vänta på en hyfsad temperatur, d v s nattemperatur ca 10 fem nätter i rad kwh kwh kwh kwh Inspektion av Poolén med klorsättning, renhållning e t c har gjorts av Södra Roslagens Hälsa med mycket positivt resultat. En informationsbroschyr har utarbetats Information och regler för badande som utdelats till samtliga hushåll. Underhåll Vårstädningen genomfördes den 25 april med 45 hushåll som noterat deltagande. Höststädningen genomfördes den 7 november då 36 hushåll noterat deltagande. I samband med vårstädningen utfördes bland annat underhåll av samtliga lekplatser. Kvartersgaraget blev städat och gräsklipparna har servats vid behov. Under vårstädningen målades garagelänga så att nu är i stort alla garagelängor målade efter Ny gräsklippare inköptes inför säsongen Under höststädningen gjordes b l a insatser för att förbättra vissa gångvägar genom plattläggning. Under sen höst 2009 och ända fram till våren 2010 har Fortums El-central renoverats med stora insatser vilket b l a inkräktar på våra parkeringsplatser som vi fått ersättning för. Efter många års förslag och diskussioner togs beslut om att lägga ny asfalt på vägarna inom kvarteret. Beslutet togs slutligen på extrastämman den 11 maj. Beslutet innefattade även att förnya avtalet med Transit för förberedande kanalisering av eventuell modernisering av bredbandsnätet till fibernät. Efter konkurrensupphandling gick uppdraget till NCC att genomföra asfalteringen vilket utfördes under ca tre veckor början av september. Övrigt Under 2010 har inga hus sålts och därmed inga nya husägare flyttat in. Tack alla för Ert fina engagemang! Täby Stig Hedlund Bo Lindström Niclas Åding Robert Schill Marie Carlander Ordförande Kassör Sekreterare Suppleant Suppleant Revisionsberättelse har avgivits Ulf Westlund Revisor Erik Karlsson Revisor

16 Bilaga 7 Stadgeändring. Kallelser och protokoll från föreningsstämma 1. Ändring av stadgar, förslag. 2.1 Nuvarande formulering - Kallelse till stämma Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom att delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. - Protokoll från stämma Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt genom att delas ut i medlemmarnas brevlådor. 2.2 Förslag Förslaget till ändring av distribution av kallelser och protokoll baseras på att minimera samfällighetens kostnader för kopiering samt förenkla handläggningen av dokumenten. - Kallelse till stämma Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen. Kallelse med dagordning skall anslås på föreningens yttre anslagstavlor och på anslagstavlan i kvartersgården. Samtidigt skall kallelse jämte dagordning och övrigt beslutsunderlag läggas ut på föreningens hemsida. Föreningsmedlem som saknar tillgång till hemsidan skall vända sig till styrelsen för att få tillgång till kallelse, dagordning och övrigt beslutsunderlag. Saknar föreningen hemsida skall kallelse jämte dagordning och övrigt beslutsunderlag antingen tillställas medlemmen via e-post eller delas ut i medlemmens brevlåda. I vissa fall skall skriftlig kallelse med dagordning och beslutsunderlag delges varje medlem. Detta gäller om någon för föreningens verksamhet avgörande fråga t ex stora investeringar skall behandlas. Kallelse med dagordning och beslutsunderlag skall vara tillgänglig senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra stämma. - Protokoll från stämma Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman. Protokollet skall anslås på föreningens yttre anslagstavlor och på anslagstavlan i kvartersgården samt läggas ut på föreningens hemsida. Föreningsmedlem som saknar tillgång till hemsidan skall vända sig till styrelsen för att få tillgång till protokollet. Saknar föreningen hemsida skall protokollet antingen tillställas medlemmen via e-post eller delas ut i medlemmens brevlåda.