Kommunstyrelsen Budget med plan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019"

Transkript

1 1 Kommunstyrelsen Budget med plan för Nämndens prioriterade frågor och utmaningar En sammanhållen kommun Kommunfullmäktiges mål, en sammanhållen kommun med framtidstro, är ett långsiktigt mål som kräver uthållighet och samverkan mellan olika samhällsaktörer eftersom kommunen inte själv äger alla lösningar för att uppnå målet. För att skapa en sammanhållen kommun krävs åtgärder och utveckling inom en rad områden, exempelvis fysisk planering, möjlighet till egen försörjning, trygghet, delaktighet och hälsa. Det kan också beskrivas som åtgärder för att tillgodose människors grundläggande behov eller hur de mänskliga rättigheterna säkerställs i praktiken för alla kommuninvånare. Insatser behövs för hela kommunen. Ibland behöver åtgärder även riktas till enskilda geografiska områden eller grupper av kommuninvånare. Insatserna kan behöva varieras över tid och omfattning. En utmaning är att trots att kommunen utvecklas väl totalt sett, har de socioekonomiska klyftorna ökat. Den negativa utvecklingen koncentreras till samma bostadsområden som i ökad omfattning domineras av utlandsfödda. Enligt nationella jämförelser utgör Linköping också den näst mest boendesegregerade arbetsmarknadsregionen i landet avseende inrikes- och utrikesfödda personer. Prioriterade frågor och utmaningar för kommunstyrelsen är att skapa förutsättningar för samverkan, helhetssyn och långsiktighet för att bidra till målet om en sammanhållen kommun. Detta kräver tillgång till god kunskap genom omvärldsbevakning och kunskapshöjande insatser inom den kommunala organisationen. Särskilt gäller detta kunskap om vilka faktorer som kan leda till minskade skillnader i livsvillkor och minskad segregation såväl mellan bostadsområden som olika grupper av kommuninvånare. Kommunstyrelsen har här en viktig roll i att skapa möten mellan forskning, politik och praktik för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. För att veta i vilken riktning utvecklingen går och att beslutade insatser genomförs behövs löpande uppföljning. Kommunstyrelsen behöver också skapa förutsättningar för en ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar, nämnder och styrelser samt kommunala bolag. Samverkan kommer även att krävas med det civila samhället och näringslivet. Linköping koldioxidneutralitet 2025 Den globala uppvärmningen är en av världssamfundets absolut största utmaningar. Kommunfullmäktige har antagit ett mycket tufft klimatmål, att vara en koldioxidneutral kommun Det innebär att Linköping inte ska tillföra atmosfären något nettotillskott av koldioxid. De viktigaste åtgärdsområdena är energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Det krävs insatser från kommunkoncernen både vad gäller produktion och användning av energi. Men den större delen av koldioxidutsläppen i Linköping har inte kommunen rådighet över - en nödvändig förutsättning för att nå målet är engagemang och insatser från det lokala näringslivet och medborgarna. Att vara en kommun utan nettotillförsel av fossilt koldioxid 2025 måste anses vara orealistiskt. Kommunstyrelsen har därför beslutat att kompensatoriska åtgärder ska vidtas. De kompensatoriska åtgärderna ska utgöras av produktion av klimat- och resurseffektiv el. För att vi ska uppfylla målet att vara koldioxidneutrala krävs att självförsörjningsgraden av klimat- och resurseffektiv el överstiger 100 procent var självförsörjningsgraden 47 procent. Vårt samhälle är anpassat och uppbyggt för dagens klimat. Men med de klimatförändringar vi ser idag, och de som är att förvänta, ändras förutsättningarna. Dessa förändringar har redan och kommer fortsätta och innebära nya utmaningar för olika områden i samhället, såsom inom energiförsörjning, de gröna näringarna, vattenförsörjning och för vård och omsorg. En kommun med ett växande näringsliv Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling och arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns idag och för att nya företag och branscher etableras här. Goda förutsättningar ska finnas för att fler företag ska kunna starta, växa och anställa. Linköping ska också ligga i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för nya, gröna jobb. Samverkan mellan kommunen och universitetet ska stärkas i syfte att förbättra näringslivsklimatet och skapa nya och växande företag.

2 2 Kommunstyrelsen beställer därför verksamhet från Nulink AB inom områden som stimulerar viktiga branschprofiler i kommunen och regionen. Kommunstyrelsen ger också uppdrag till Nulink att säkerställa bra utvecklingsmöjligheter i alla branscher genom exempelvis Handelns hus, företagarskolan, satsningar på entreprenörskap i skolan m m. Några viktiga utvecklingsområden handlar om socialt företagande, arbetskooperativ och sysselsättningsskapande insatser för unga. Kommunstyrelsen kommer under perioden att fastställa en etableringsstrategi för att möjliggöra en långsiktig utveckling av såväl nya som befintliga företag lokaliserade i kommunen. Ett strategiskt partnerskap kommer att ingås med Linköpings universitet för att tillsammans stärka Linköpings utvecklingsförutsättningar, bland annat avseende företagande och näringsliv. Service, tillgänglighet och delaktighet Alla medborgare ska ha möjlighet att påverka och bidra till kommunens utveckling oberoende var i kommunen man bor. Kommunen ska vara transparent, öppen och flexibel och inbjuda till delaktighet från invånare och näringsliv. All kommunikation ska utgå från mottagarens behov och kommunen måste därför fästa extra vikt vid att vara lyhörd för vad som efterfrågas, såväl internt som externt. Tillgänglighet, snabbhet och transparens är grundläggande krav. Kommunikationen måste fungera i alla kanaler, både i tryckt, talad och digital form, inbjuda till dialog och bygga förtroende. Att skapa en mera tydlig, och fast form, för löpande dialog och informationsutbyte med invånare, företag och besökare är en viktig fråga för kommunstyrelsen under perioden. Linköping genomgår en stor och påtaglig förändring med nya och förändrade stadsdelar. En sammanhållen och tydlig kommunikation med nya centrala mötesplatser är nödvändiga för att skapa förståelse, stolthet och medverkan i byggandet av det nya Linköping. Medborgarna ska uppleva att de ges möjlighet till relevant information för att göra genomtänka val av kommunalt finansierade tjänster oberoende av om utföraren är kommunal eller extern. Informationen ska vara korrekt och handlingar och protokoll ska vara enkelt och tydligt skrivna. Det är en demokratifråga där rätten till insyn och möjligheten att ta del av sin egen historia är viktiga delar. Med ökad insyn ökar även kraven vad gäller digital tillgänglighet och snabb åtkomst till information. Inom området öppna data har intresset och utvecklingen ökat markant de senaste 2 åren arbetade endast ett fåtal statliga myndigheter, kommuner och landsting aktivt med öppen data. Idag tillhandahåller de flesta statliga myndigheter öppen data, likaså ökar antalet aktiva kommuner och landstinget successivt inom området. Intresset från marknaden har även ökat. Kommunens öppna data efterfrågas och används i allt större omfattning av såväl små som stora företag. Det konstateras också att öppna data skapar nya samarbeten mellan kommunen och andra myndigheter samt näringslivet, där respektive part bidrar med sina data, kompetens och resurser för att skapa gemensamma nya produkter och tjänster som bidrar till såväl intern nytta som nytta för samhället. Öppen data från enskilda verksamheter (stuprör) används för att skapa nya lösningar (hängrännor). Geografisk information (geodata) har blivit en allt mer viktig del av samhällets informations-försörjning. Google och Apples stora satsningar inom geodataområdet i form av nya tjänster och nya insamlingsmetoder vittnar om detta. I Sverige hämmas samhällsutvecklingen inom geodataområdet, då etablerade finansieringsmodeller gör informationen för dyr att använda för tredje man, dvs de som vill använda den geografiska informationen i sina lösningar. Öppen och fri geodata innebär att samhällets aktörer fritt kan använda informationen för att skapa mer effektiva processer inom och mellan sig, vilket förbättrar aktörernas produktion och resultat. Fria geodata öppnar ett nytt marknadssegment för näringslivet att utveckla nya tjänster, till nytta för samhället och dess medborgare. Studier visar att värdet av dessa effekter för samhället (kommunen), långt överskrider kostnaden. Konkurrensen om potentiella kommuninvånare, kvalificerad arbetskraft, investerare, studenter, företag och besökare ökar, inte minst tillväxtkommuner emellan. Planerad och offensiv kommunikation och en satsning på öppna data är ett måste för att Linköping ska kunna vara en stark röst regionalt, nationellt och internationellt. Innovativa arbetssätt, specialistkompetens och modiga, mänskliga och mångfasetterade vägval kommer att bidra till att fler väljer Linköping.

3 3 Upphandling och kvalitet Kommunen behöver stärka det kommunövergripande arbetet och öka fokus på upphandling, uppföljning och kvalité i den upphandlade och egna verksamheten. Genom att använda offentliga upphandlingar finns goda möjligheter att skapa positiva effekter i kommunen. Upphandlingar kan användas som verktyg för att ställa sociala krav, miljö- och energikrav, underlätta för lokala företag, skapa nya jobb, säkerställa goda anställningsvillkor samt skapa arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden. Upphandlingar kan även användas för att få genomslag av kommunens övergripande policys och program ställas. För att kunna hantera och stärka upphandlingar som ett skarpt verktyg behöver hela upphandlingsprocessen förtydligas med ansvar och roller. Dessutom behöver det strategiska och operativa upphandlingsstödet struktureras och systematiseras. En viktig del i detta är uppföljning och utveckling av avtal. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt regleras i kommunallagen och i kommunstyrelsens reglemente och innebär att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och kommunal verksamhet som bedrivs i bolag eller kommunalförbund. För att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver formerna utvecklas och kvalitets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet utvecklas. Kompetensförsörjning Idag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärdssektorn. Om inga förändringar sker i bemanning och arbetssätt är den samlade bedömningen av rekryteringsbehovet för hela sektorn, drygt en halv miljon under den kommande 10-årsperioden. För Linköpings del innebär det att kommunens rekryteringsbehov beräknas ligga mellan ca 900 och personer per år under perioden Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela organisationen. I en komplex verksamhet är både attityder och kunskap basen för engagerade medarbetare som upplever att de både kan och vill bidra till en positiv utveckling. Att ha en organisationskultur som varmt värnar sina befintliga medarbetare samtidigt som man välkomnar nya medarbetare, ger en positiv bild av oss som nuvarande och presumtiv arbetsgivare. En förutsättning för att nå hög kvalitet i arbetet med kompetensförsörjningen är att medarbetarna har tillgång till aktuell information om målet med arbetet - att säkra kommunens nuvarande och framtida kompetensbehov. Att skapa en tydlig och gemensam målbild som engagerar alla och sedan förankra den väl, är A och O för att nå framgång. En hälsofrämjande organisation med ett ledarskap som gynnar hälsa och uppmärksammar risker är en framgångsfaktor. En god kompetensförsörjning är nyckeln för att såväl det lokala näringslivet som kommunen ska utvecklas på ett bra sätt. Linköpings universitets studenter utgör en god kompetens- och rekryteringsbas för Linköpings kommun. Kommunen har tecknat ett studentmedarbetaravtal med Linköpings universitet. Avtalet skapar förutsättningar för rekrytering av kvalificerad personal, får fler studenter att stanna i kommunen efter avslutade studier och ökar möjligheterna till en positiv tillväxt och utveckling i Linköping. Lokalförsörjning Linköpings kommun växer med i genomsnitt ca invånare per år. Den demografiska utvecklingen innebär att befolkningsandelen för grupperna barn och ungdomar samt äldre kommer att öka under de kommande tio åren. Merparten av den kommunala verksamheten riktar sig till dessa grupper och det innebär att verksamhetens efterfrågan på både personal och lokaler kommer att öka. Kommunen står inför omfattande utbyggnad av både förskolor, skolor, idrottsanläggningar och äldreboende. Förutom detta kommer nya stadsdelar och resecentrumområdet att byggas. För att klara av verksamheternas krav på ny- och ombyggnation av lokaler krävs långsiktig planering. För att klara utmaningarna behöver det övergripande strategiska kommungemensam lokalförsörjningsenheten förstärkas. Dessutom behöver ansvarsfördelning och återrapportering struktureras och systematiseras. Långsiktiga lokalförsörjningsplaner för respektive nämnd behöver arbetas fram och sammanställas i en gemensam plan för att kommunen ska klara av att ha en god beredskap för de kommande demografiska förändringarna.

4 4 Nämndens viktigaste mål för KOMPETENSFÖRSÖRJNING Koppling till Linköpings övergripande mål 9. En kommun med bra arbetsvillkor Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Indikator och måltal för måluppfyllelse Linköpings kommuns Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI). Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års värde som uppgår till 111 poäng Chefer med utomnordisk bakgrund - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut Kvinnor i chefsbefattning - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut Heltidsanställning - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut Tjänstgöringsgrad - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut HÅLLBARHET O KOLDIOXIDNEUTRALITET Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025 Koppling till Linköpings övergripande mål - 5. En ekologiskt hållbar kommun Indikator och måltal för måluppfyllelse Andel biogas som drivmedel i kommunens bilpool - Måltal: 70 % Andelen som använder E-möten - Måltal: Ska öka jämfört med 2015 Öka effektivitet och minska pappersanvändning genom att stegvis övergå till e-arkivering - Måltal: Starta upphandling av ett system för bevarande SERVICE, TILLGÄNGLIGHET O DELAKTIGHET Kommuninvånarna ska uppleva att kontakten med Linköpings kommun ska präglas av högklassig service och tillgänglighet och vår kommunikation ska aktivt bidra till insyn, påverkan och dialog. Indikatorer för måluppfyllelse - Deltagande i SKL:s webbplatsundersökning målvärden utarbetas under Strategiska mätpunkter via Google Analytics, mätpunkter utarbetas under Minst två strategiska mått ska tas fram för filmkanalen Linköping Play för vidare uppföljning - Användartester inom webb- respektive e-tjänsteutveckling ska utnyttjas vid minst ett tillfälle vardera - Kundenkät på Medborgarkontoren - Handlingsplaner för respektive område inom stadsdelssamordning ska tas fram - Införande av E-arkiv, måltal tas fram - Medborgarförslag/E-petition, måltal tas fram

5 5 Viktiga händelser och förändringar Ökade ambitioner vad gäller upphandling För att möta koalition för Linköpings ökade ambitioner vad gäller att använda upphandling som ett kraftfullt verktyg för genomförande av en bred samhällsutvecklande politik så kommer kommunstyrelsen att öka stödet till verksamheterna genom att inrätta ett centralt placerat upphandlingsstöd. Under perioden kommer roller att tydliggöras bland annat genom ett förändrat uppdrag till Upphandlingscenter, införande av kategoribaserad upphandling inom ramen för en reviderad upphandlingspolicy samt ökade inslag av avtalsuppföljning. Utvecklad uppsiktsplikt och kvalitetsuppföljning Kommunstyrelsen kommer öka insatserna vad gäller kvalitetsarbetet i kommunen i stort. I många förvaltningar och nämnder bedrivs ett bra kvalitetsarbete. I vissa fall finns utvecklingspotential, inte minst gäller det organisatoriskt lärande kunskapsutbyte mellan verksamheterna. Avtalsuppföljning särskilt inriktad mot kommunövergripande policies och riktlinjer kommer också att stärkas. En centralt placerad kvalitetsfunktion kommer att ansvara för ett sammanhållet kvalitetsarbete och utgöra ett stöd till verksamheterna för utveckling av kvalitetsarbetet. Vidare kommer kvalitetsfunktionen att understödja kommunstyrelsen i dess utvidgade uppsiktplikt. Sammanhållen kommunikation Kommunikation Linköping är nästa steg i det varumärkesarbete som pågått under tre års tid. Hittills har satsningen fokuserat på den interna förankringen av vår varumärkesplattform men nu är det dags att profilera Linköping externt. Dels är syftet att skapa stolthet och ambassadörskap hos Linköpingsborna dels att lyfta fram Linköpings profilområden och expansiva utveckling på nationell och i viss mån internationell nivå. Kommunikationsplanen sträcker sig över två år, innefattar aktiviteter i en bredd av kanaler och sker i nära samverkan med övriga i kommunkoncernen. Linköpings kommun måste satsa hårt och vara modiga för att nå igenom dagens mediebrus och göra avtryck hos målgrupperna. Förändrade strategier för kompetensförsörjning Eventuella samordnade insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personalen. Employer branding attraktiv arbetsgivare, uppfattningen om Linköpings kommuns arbetsgivarvarumärke kommer att ha en stor betydelse i arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. För att attrahera rätt personer med rätt förväntningar, är det viktigt att vi i vår kommunikation med arbetsmarknaden har rätt budskap och använder rätt kanaler. Det är också minst lika viktigt att vi kan behålla, utveckla och motivera de medarbetare vi redan har genom att utveckla oss som arbetsgivare internt. Chef medarbetarskap, ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättning för en bra verksamhet. Både medarbetare och chefer ska ta ett aktivt ansvar för utvecklingen av verksamheten och för sin egen kompetens. Alla medarbetare ska känna delaktighet och meningsfullhet som gör positiv skillnad i medborgarnas vardag. Arbetsmiljö Hälsa, en god arbetsmiljö är hälsofrämjande och bidrar till att verksamhetens mål uppnås. En god arbetsmiljö är grunden för ett hållbart arbetsliv och ökar möjligheten att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och chefer. Både chefer och medarbetare ska uppleva att de har balans mellan arbete och privatliv. CSR, (corporate social responsibility), alla ska bidra till att lyfta fram det som är bra med att arbeta i kommunen och betona att arbeta i kommunen innebär också ett deltagande i välfärdssamhället och ett socialt ansvarstagande. Jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet och en tillgång i vår organisation. Det innebär att vi respekterar människors olikheter och varierande förutsättningar. Att bejaka olikheter och vid behov göra individuella anpassningar för att bättre kunna ta tillvara och utveckla allas förmågor ska ses som ett led i att klara kompetensförsörjningen. Digitaliseringens fortsatta påverkan Utvecklingen inom digitala kanaler går fort och förväntningarna på kommunikationen genom dessa kanaler har ökat kraftfullt jämfört med år 2009 då nuvarande linkoping.se lanserades. Detta märks särskilt när det gäller andelen besök med smartphone och surfplattor som ökat från fem till 26 procent på fyra år. Prognosen är att denna ökning fortsätter och att de mobila besöken dominerar i framtiden. Arbetet ska påbörjas med att utveckla nästa generations webbplats som matchar den omvärld vi verkar i. Linkoping.se är en mycket viktig kanal som ska

6 6 kunna komplettera och samverka med andra kanaler, inte minst olika sociala medier där det finns en aktiv närvaro och dialog med kommuninvånarna. Satsningar görs också de kommande åren kring språk utifrån en särskild språkstrategi med fokus på lättläst innehåll och översättningar till andra språk. Tillsammans med en ökad videoproduktion för den nya kanalen Linköping Play kan Linköping arbeta brett med kommunikation genom många kanaler och på så sätt nå olika målgrupper med olika behov. Genom projekt linkoping.se Next Generation gör vi genom en total översyn av såväl underliggande kod och design som innehåll och informationsstruktur samt bakomliggande webborganisation, för att skapa en smart och effektiv digital kanal som möter upp mot dagens och morgondagens förväntningar. I samma takt som den digitala kommunikationen utvecklas är det av största vikt att utveckla och kvalitetssäkra våra medborgarkontor som en viktig kanal som komplement. Digitaliseringen av ärendeberedningsprocessen fortsätter, vilket påverkar vårt arbetssätt, våra rutiner, verktyg och behov av kompetens. Även mängden data ökar, vilket innebär att en större mängd e-post, handlingar, beslut m m ska hanteras. Ett mål är att all information som är möjlig ska vara digital i hela dess livslängd. Det är viktigt att ha väl förankrade och genomarbetade rutiner för att undvika informationsförluster av information som behandlas i den digitala kedjan. I en effektiv e-förvaltning har e-arkivet en mycket viktig roll. En väl fungerande dokumenthanteringskedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds är central. Implementering av det system för bevarande som upphandlas under 2015 ska ske under de kommande åren. Det kommer kräva resurser från både kommunstyrelsen och de verksamheter som har system som ska lämna över information till e-arkivet. Det kommer även medföra ett förändrat arbetssätt och nya rutiner i verksamheterna. En effektivare e-förvaltning svarar också upp mot de miljömål som ställs i kommunen. För att öka användningen av e-möten lyfts det speciellt fram i resepolicy och grön resplan. I en digital dokumenthanteringskedja minskar behovet av papper och utrymmeskrävande lokaler. Båda dessa åtgärder bidrar till en ekologiskt hållbar kommun.

7 7 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet * Politik, gemensamma avgifter Administration och säkerhet Mark- och översiktsplanering Näringsliv Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Nämndens verksamhet Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter * inkl. även markeringsmedel 2015 med tkr Förändringar under 2015 (KS /137 o KF ) Arvoden för politiska sekreterare 300 Köp av konsulttjänster st. idécoacher Kommentar förändring av ram Ambitionshöjning avseende event och upplevelser - Att arbeta med att få hit stora nationella/internationella event till Linköping ställer krav på en långsiktighet, detta är inte minst viktigt för genomförandeorganisationen att ha rätta planeringsförutsättningar. Med budgeterade medel är en ambitionen att kunna genomföra 2-3 internationella stora event/år. Öka antalet chefer med utomnordisk bakgrund/breddad rekrytering av chefer - Vi står inför stora personal och kompetensförsörjningsutmaningar och behöver arbeta på ett mer systematiskt sätt bland annat när det gäller chefsförsörjningen. Samtidigt ser vi ett arbetsliv som är segregerat och vi behöver arbeta aktivt för att olika kompetenser och förmågor i samhället tas tillvara. Särskilt viktigt är detta för chefer som är de som leder verksamheten och agerar föredömen för resten av organisationen. Kompetensförsörjning/Attraktiv Arbetsgivare - interna satsningar, viktiga insatser för att öka antalet interna ambassadörer som ett led i ett aktivt kompetensförsörjningsarbete. Kommunen behöver förmedla ett helhetstänk och på bred front stärka, tydliggöra och levandegöra den interna kulturen och identiteten. Karriärtrappan steg 2 innebär satsningar på kompetensutveckling och fördjupning utan examination och poäng för alla utförare inom äldreomsorgen. Syftet är att stärka personalens kunskap kring vanliga sjukdomstillstånd, rehabilitering, munhälsa, anhörigstöd samt lagstiftning och dokumentation. Satsningen på språkombud innebär att utbildning ges till personal som särskilt skall utveckla sin förmåga att stötta kollegor som har bristande kunskap i svenska när det gäller muntlig och skriftlig kommunikation. Språkombuden skall även arbeta Satsningen på marknadsföring innebär att utveckla arbetssätt och information för att marknadsföra vård- och omsorgsyrken som ett viktigt framtida arbetsområde. Tidigare genomförda projekt t ex omsorgsrekryterarna kan vara en inspirationskälla för detta.

8 8 Samordnad varudistribution - kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för samordnad varudistribution till kommunala verksamheter. Medel avser resurser i form av att en projektledare. Specialistakademi - Linköpings kommun står de närmaste åren inför en utmaning när det gäller att trygga kompetensförsörjningen genom att attrahera, rekrytera och behålla, utveckla personal. Behovet av ett specialistprogram som tillgodoser specialistens behov av kompetensutveckling och möjliggör för en ökad lateral rörlighet är något samtliga förvaltningar tagit upp som ett behov i sina handlingsplaner för kompetensförsörjning. Karriärvägar för administratörer - Inom Linköpings kommun har vi riktlinjer för intern rörlighet och aktiva åtgärder såsom en central vakansprövning. Trots detta bedöms den interna rörligheten som relativt låg och specifikt för vissa yrken och roller. Administratörsrollen är en av dessa. Samtidigt har vi en stor mängd administratörer men lång erfarenhet och kunskap som går i pension den närmsta tiden, dessa utgör organisationens ryggrad och deras kompetens och erfarenhet är väldigt viktig att överföra. Leda innovationer, i samband med implementering av det nya idé och innovationssystemet behöver vi utbilda våra chefer att leda för innovationer. Mobility management De samlade koldioxidutsläppen från transportsektorn är en särskild utmaning för att Linköping ska uppnå klimatmålet -att bli en koldioxidneutral kommun En förutsättning för att nå framgång i det arbetet är samverkan med Östgötatrafiken, Region Östergötland och övriga kommuner i länet.

9 9 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift 2016 Nettoutgift 2017 Nettoutgift 2018 Nettoutgift 2019 Allmänt investeringsutrymme KS resursmedel utökade investeringar Strategisk markreserv Summa investeringar * varav utgifter varav inkomster * År 2016 är investeringsramen tkr inkl finansiell investering tkr (aktiekapital förnyelsebar energi) Kommentarer Kommunstyrelsen behöver ett allmänt utrymme för utbyte av diverse inventarier och för inköp av verksamhetssystem.

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 1 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 Justerade effektmål inför 2012 Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 30 november 2010 gjordes en översyn av effektmål och prioriterade aktiviteter

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vällingklockan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport av Borås Stads personalpolitik

Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport av Borås Stads personalpolitik Stadskansliet Personal- och förhandling Per Olsson 2016-04-18 Dnr Sida 1(9) Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport av Borås Stads personalpolitik Ärendet Stadsrevisionen har granskat om Borås

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer