Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301"

Transkript

1 RM/ET (8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till aktuellt avsnitt. Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering... 2 A.4 Statistikansvarig... 2 A.5 Statistikproducent... 2 A.6 Uppgiftsskyldighet... 3 A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter... 3 A.8 Gallringsföreskrifter... 3 A.9 EU-reglering... 3 A.10 Syfte och historik... 3 A.11 Statistikanvändning... 3 A.12 Uppläggning och genomförande... 3 A.13 Internationell rapportering... 4 A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar... 4 B Kvalitetsdeklaration... 4 B.0 Inledning... 4 B.1 Innehåll Statistiska målstorheter Objekt och population Variabler Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstider Fullständighet... 5 B.2 Tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Osäkerhetskällor Urval Ramtäckning Mätning Svarsbortfall Bearbetning Modellantagande Redovisning av osäkerhetsmått... 6

2 RM/ET (8) B.3 Aktualitet Frekvens Framställningstid Punktlighet... 6 B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet Jämförbarhet över tiden Jämförbarhet mellan grupper Samanvändbarhet med annan statistik... 7 B.5 Tillgänglighet och förståelighet Spridningsformer Presentation Dokumentation Tillgång till primärmaterial Upplysningstjänster... 8 A Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Ämnesområde: Energi A.2 Statistikområde Statistikområde: Prisutvecklingen inom energiområdet A.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) A.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Energimyndigheten Enheten för energisystem Postadress: Box Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 43 Kontaktperson: Charlotte Anners Telefon: Telefax: E-post: A.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Enheten för energi- och transport-

3 RM/ET (8) statistik Postadress: Örebro Besöksadress: Klostergatan 23 Kontaktperson: Telefon: Telefax: E-post: A.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt STEM:s föreskrifter (STEMFS 2006:1). A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter De lämnade uppgifterna hanteras i enligt med 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. A.8 Gallringsföreskrifter Ingen gallring av mikrodata har skett sedan undersökningarna inleddes A.9 EU-reglering EU-direktivet (90/377/EEC) innebär ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare. Beträffande rapportering till EU (EUROSTAT) finns i direktivet angivet ett antal olika industriella typkunder som omfattas av prisrapporteringen. A.10 Syfte och historik SCB genomför undersökningen på uppdrag av Statens energimyndighet, som sedan 1998 är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom energiområdet. Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av elpriser för olika kategorier av användare. Statistiken skall även belysa fördelningen av avtal och omförhandlade avtal. A.11 Statistikanvändning Elkonsumenter/nätabonnenter och företrädare för dessa. Underlag för jämförelser mellan olika elhandelsföretags priser och nätoperatörers tariffer. Prisutvecklingen efter reformens ikraftträdande men även över en längre tidsperiod kommer att vara av intresse. A.12 Uppläggning och genomförande Fr.o.m. april 2013 hämtas månatligt uppgifter om elpriser fördelat på elprisområde, avtalstyp samt typkund från Energimarknadsinspektionens webbtjänst

4 RM/ET (8) elpriskollen, som kontinuerligt följer elhandelsmarknadens elpriser. SCB skickar månatligt ut en webbenkät till elhandelsföretagen som ingår i elpriskollens undersökning, där uppgifter om antal avtal fördelat på avtalstyp samt elprisområde efterfrågas. Även uppgifter om antal omförhandlade avtal (ett omförhandlat avtal avser ett nytecknat avtal som för en konsument ersätter ett redan existerande avtal för samma elhandelsföretag) tas upp i enkäten fördelat på typkunder. Referensmånaden avser antal avtal den 1:a i månaden, omförhandlade avtal hela föregående månad samt elpriserna den 15:e i månaden. En påminnelse skickas ut till de uppgiftslämnare som inte besvarat webbenkäten vid kommande månadsskifte. De uppgiftslämnare som trots skriftlig påminnelse inte besvarat webbenkäten påminns slutligen via telefon. I det fall där uppgiftslämnaren redovisat uppgifter som avsevärt skiljer sig från övriga uppgiftslämnare görs en återkontakt. Om uppgiftslämnaren inte är kontaktbar tas uppgiften i regel inte med i resultatet. Resultatet av de månadsvisa undersökningarna publiceras i tablåer på SCB:s webbplats kring den 23:e månaden efter referensmånaden. Missiv med instruktioner för uppgiftslämnande samt användarnamn och lösenord skickas ut vid årsskiftet. Undersökningsramen uppdateras kontinuerligt. Tidigare har både uppgifter om elpriser samt avtal tagits med i SCB:s undersökning, nu undersöker SCB enbart avtalsfördelningen. Fr.o.m. april 2013 redovisas både elpriser och avtal uppdelade på fyra elområden. A.13 Internationell rapportering Ingen internationell rapportering görs. A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Avtalsdefinitionerna är inte samstämmiga med Energimarknadsinspektionens definitioner. Ett projekt pågår under 2014 för att samköra Energimarknadsinspektionens och Energimyndighetens avtalsundersökningar. B Kvalitetsdeklaration B.0 Inledning Undersökningen är en totalundersökning av dels nätkoncessionsinnehavare som bedriver nätverksamhet i form av lokala nät, dels övriga företag som bedriver handel med el över hela landet. Undersökta variabler är antal avtal samt omförhandlade avtal. Bortfallet är litet. B.1 Innehåll 1.1 Statistiska målstorheter Fast och rörligt pris för el enl. tariff (exkl. energiskatt och moms) för sex typkunder samt fem avtalstyper, samt antal avtal och antal omförhandlade avtal för fem avtalstyper samt två typkunder.

5 RM/ET (8) Objekt och population Undersökningen omfattar samtliga nätkoncessionsinnehavare som bedriver nätverksamhet i form av lokala nät samt övriga företag som bedriver handel med el över hela landet. Undersökningsramen bestäms av Energimarknadsinspektionen Variabler De huvudsakliga variablerna är: *Fast och rörlig avgift för elenergi respektive nättjänst för typkunderna: Lägenhet, villa utan elvärme, villa med elvärme, jord- eller skogsbruk, näringsverksamhet och småindustri samt för avtalstyperna: Tillsvidareavtal, normalprisavtal, avtal om rörligt pris, avtal om fast pris med 1-, 2- eller 3-års löptid. * Antal avtal för avtalstyperna: Tillsvidareavtal, normalprisavtal, avtal om rörligt pris, avtal om fast pris med 1-, 2- eller 3-års löptid och övriga avtal. *Antal omförhandlade avtal per typkund (hushållskunder och övriga kunder). Samtliga variabler fördelas på fyra elområden Statistiska mått Både i den årliga redovisningen av nätpriser och i den månatliga redovisningen av elhandelspriser presenteras ovägda medelvärden av priset per kwh. Avtalen redovisas som andelar Redovisningsgrupper Uppgifter om pris och avtal redovisas fördelade efter typkund, avtalstyp och elområde Referenstider Dels sker en årlig redovisning av nätpriser per den 1 januari, dels sker en månatlig redovisning av elhandelspriser per den 1:a i varje månad på webben Fullständighet Undersökningen är en totalundersökning, som omfattar både nätföretag och elhandelsföretag som säljer el till kunder, oavsett var kunden bor i landet. Undersökningen täcker och beskriver väl dels elhandelspriser dels nätpriser i Sverige. B.2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt Vissa typkunder förekommer inte hos en del företag vilket gör det svårt för dem att lämna begärda uppgifter. 2.2 Osäkerhetskällor Ett fåtal uppgiftslämnare kan inte ange antal avtal för efterfrågad uppdelning, deras uppgifter tas i regel inte med i resultatet. Elpriskollen är en tjänst riktad till konsumenter vilket kan medföra en bias för småindustrins prisuppgifter.

6 RM/ET (8) Urval Totalundersökning. Cirka 110 objekt i ramen Ramtäckning Ramtäckningen är enligt Energimarknadsinspektionen god Mätning Uppgifterna för antal avtal från elhandelsföretagen insamlas via en webbenkät på internet. Prisuppgifter hämtas från elpriskollen Svarsbortfall Bortfallet varierar mellan 3-8 % i den månatliga undersökningen. Samtliga nätföretag har lämnat uppgifter till Energimarknadsinspektionen. Det är uteslutande uppgiftslämnare med ett relativt sett små marknadsandelar utgör bortfallet. Konsekvensen av bortfallet på publicerade uppgifter bedöms vara minimal Bearbetning De elektroniska blanketterna läses in i en SQL-databas från vilken resultaten sammanställs. Sju veckor efter aktuell redovisningsmånads början görs ett uttag ur databasen och förs över i en excelfil. Uppgifter sammanställs och genomgår i samband med detta logiska kontroller och rimlighetskontroller. Kontroller görs exempelvis mot tidigare lämnade uppgifter. Vid problem kontaktas uppgiftslämnaren för erhållande av kompletterande uppgifter. Elprisuppgifter från elpriskollen fördelas på typkunder. Säkerheten i bearbetningen bedöms vara god Modellantagande Inget modellantagande görs. 2.3 Redovisning av osäkerhetsmått Då det rör sig om en totalundersökning presenteras endast punktskattningar. B.3 Aktualitet 3.1 Frekvens Undersökningen av elhandelspriser är månatlig och avser den 1:a i varje månad. 3.2 Framställningstid Resultat av de månadsvisa undersökningarna publiceras i tablåer via internet, framställningstid 7 veckor. 3.3 Punktlighet Resultaten publicerades enligt plan.

7 RM/ET (8) B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 4.1 Jämförbarhet över tiden P.g.a. förändringar i insamlingsförfarande samt undersökningsram är resultaten för elpriser och elavtal inte helt jämförbara med motsvarande undersökning t.o.m. mars Jämförbarhet mellan grupper SCB har inga statistikprodukter med motsvarande innehåll. 4.3 Samanvändbarhet med annan statistik Det finns ingen känd samanvändbarhet med annan statistik. B.5 Tillgänglighet och förståelighet 5.1 Spridningsformer De månatliga undersökningarna av elhandelspriser redovisas per den 15:e i respektive månad. Resultat av de månadsvisa undersökningarna publiceras i tablåer på SCB:s webbplats Dessutom ingår uppgifter om både elhandelspriser och nätpriser ur denna undersökning fr.o.m i ett statistiskt meddelande, EN24, Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten, som publiceras kvartalsvis. I detta SM redovisas nätpriser bl.a. regionalt fördelade efter NUTS2 samt som median eller kvartiler av pris per kwh. Fram t.o.m publicerades resultatet avseende elhandels- och nätpriser per den 1 januari i ett annat statistiskt meddelande, EN 17, Priser på elenergi och nättjänst som nu har upphört. 5.2 Presentation Tabeller publiceras på SCB:s webbplats avseende elhandelspriser för de olika typkundskategorierna samt avtalskategorierna, antal kunder fördelade på olika avtalstyper samt omförhandlade avtal fördelade på typkunder. Dessutom publiceras en gång om året en tabell avseende nätpris för de olika typkundskategorierna. 5.3 Dokumentation Undersökningen är dokumenterad i denna Beskrivning av statistiken (BaS) och i dokumentation av mikrodata (MetaPlus) samt i SCBDOK. Dokumentationen finn att tillgå på hemsidan 5.4 Tillgång till primärmaterial Statens energimyndighet, STEM, i egenskap av statistikansvarig myndighet är registeransvarig för undersökningen.

8 RM/ET (8) 5.5 Upplysningstjänster Vid frågor om statistiken kontakta SCB, RM/ET,, telefon , e-post