Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport"

Transkript

1 Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport Niklas Björklund & Martin Schroeder Institutionen för Ekologi, SLU. Sammanfattning Den 10 juni 2009 beslutades att projektet Sök & Plock sommar inte skulle fullföljas. Beslutet fattades av ledningen inom projektet för Insektsbekämpning 2009 (Lennart Svensson m.fl.) efter samråd med forskarna vid SLU (Niklas Björklund och Martin Schroeder). Orsaken till att projektet inte fullföljdes var att endast 11 användbara lokaler (dvs. lokaler med fem eller fler årsangripna träd) hade kunnat lokaliseras trots att totalt 206 lokaler inventerats (se Tabell 1). Förutsättningarna för att lyckas hitta tillräckligt många ytterligare lokaler för att kunna utvärdera metoden bedömdes vara mycket dåliga (målsättningen enligt försöksplanen var att lokalisera 50 lokaler). Tabell 1 Område Antal inventerade lokaler Antal användbara lokaler Högsby 46 1 Vimmerby 41 3 Hovmantorp 29 2 Lönsboda 41 1 Höglandet 49 4 Totalt Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Försöksplanen Fältprotokoll 1

2 Bilaga 1. Utvärdering av "Sök och plock - sommar" Niklas Björklund & Martin Schroeder Institutionen för Ekologi, SLU. Bakgrund "Sök & plock - sommar" är en metod som används för att bekämpa granbarkborreutbrott. Denna bekämpningsåtgärd förespråkas både av Skogsstyrelsen och av flera andra aktörer. Metoden innebär att man efter svärmningen söker upp träd som angripits av granbarkborrar. Granbarkborrarna oskadliggörs sedan antingen genom att de angripna träden avverkas och transporteras bort eller genom att barken avlägsnas på plats. I detta försök kommer de angripna träden att lokaliseras och bearbetas nyligen efter att träden koloniserats. Det finns två potentiella fördelar med att vara snabb med att avverka och behandla de angripna träden när det gäller risken för fortsatta angrepp på platsen: 1) Man kan förhindra att föräldradjuren lämnar de angripna träden och angriper nya närstående träd för att anlägga en syskonkull. 2) Man kan eventuellt minska inflygningen av barkborrar från andra områden genom att man tar bort träden som är under angrepp och på så sätt avbryta feromonutsöndringen från barkborrarna i de angripna träden som lockar dit fler barkborrar. Målsättningen vid detta försök är att bearbeta de angripna träden så att föräldradjuren oskadliggörs innan de hinner lämna träden för att anlägga en syskonkull. I praktiken kommer ändå förmodligen en del av föräldradjuren redan att ha hunnit lämna träden innan de bearbetats. Andelen kvarvarande föräldradjur i de först angripna träden kommer snabbt att minska med tiden och det är därför viktigt att bekämpningsinsatsen är snabb och kraftfull. Ett stort antal trädgrupper behöver inventeras och åtgärdas inom ett kort tidsspann efter det att angreppen startat. Det är också viktigt att bekämpnings- och kontrollområden inventeras och åtgärdas mer eller mindre samtidigt. Detta för att bekämpnings- och kontrollområdena skall bli jämförbara med avseende på hur länge angreppen pågått. Bekämpning av granbarkborrar kan studeras på olika rumsliga skalor, från den lokala nivån till landskapsnivån. I det följande försöket utvärderas vilken effekt Sök och Plock sommar har för skadeutvecklingen i direkt anslutning till bekämpningslokalerna. Frågeställningar Observera att slutavläsningen av den andra frågeställningen inte ingår i budgeten för detta projekt. 1) Går det att förhindra att ett pågående angrepp sprider sig till närstående träd genom att plocka bort angripna träd i ett tidigt skede av svärmningen? 2) Kan man minska antalet angripna träd nästkommande år genom att oskadliggöra en del av årets angrepp? 3) Är Sök & Plock sommar ekonomiskt försvarbart? 2

3 Försöksupplägg Målsättningen är att lokalisera cirka 50 lokaler med grupper av årsangripna träd (dvs. angripna under 2009). Dessa lokaler delas upp så att hälften blir bekämpningsområden och hälften kontrollområden. En mycket grov uppskattning är att cirka 250 lokaler med tidigare angrepp behöver inventeras för att målsättningen skall uppnås. Det är nödvändigt att både bekämpnings- och kontrollområdena får stå kvar orörda även under hela sommaren Minst tio personer från Skogsstyrelsen behöver vara redo att avsätta cirka åtta arbetsdagar åt att inventera granbarkborreangrepp någon gång under tidsperioden mellan 1 maj och 1 juli. Exakt när inventeringen skall ske går inte att förutsäga tidigare än några dagar innan det är dags. Det är alltså viktigt att personalen kan starta inventeringen på kort varsel. Inventeringen startas när Skogsstyrelsens intensivövervakning visar att ståndskogsangreppen kommit igång. Sveaskogs helikopterinventering används för att lokalisera grupper med fler än 20 dödade träd år Även grupper med färre dödade träd kan inventeras men tidigare studier har visat att sannolikheten för nya angrepp är större i anslutning till stora fjolårsangrepp. Inventeringspersonalen arbetar i tvåmannalag där varje lag är ansvarig för ett geografiskt område. Trädgrupperna besöks i en av inventeringspersonalen förutbestämd ordning baserat på vägnätet etc. Lennart Svensson ansvarar för att de totalt cirka 250 trädgrupperna som behöver inventeras fördelas jämt mellan inventeringsteamen med hänsyn tagen till vart personalen är stationerad etc. Vilka av alla de trädgrupper som identifierades vid helikopterinventeringen som väljs ut för inventeringen spelar ingen roll för försöket. Ifall grupper av årsangripna träd kan lokaliseras på annat sätt, t.ex. genom information från skogsvårdspersonal, så är detta förstås bra. Inventeringen görs i två steg: Steg 1, hitta färska angrepp När personalen kommer fram till ett område som skall inventeras så börjar de med att inventera de 100 träd som står närmast de fjolårsangripna träden. Vilka träd som är de 100 närmaste baseras på ögonmått och för att hålla reda på hur många träd som inventerats används stycketalsräknare. Även färska vindfällen räknas som träd med den enda skillnaden att de särskiljs i protokollet. Varje träd inventeras genom att man går fram till det och letar efter brunt borrmjöl i barksprickor och vid stambasen samt ifall man kan hitta ingångshål som är 1,5-2 mm stora (figur 1). Ingångshålen kan dock vara svåra att se eftersom de ofta är placerade i barkveck. När ett årsangripet träd lokaliserats så markeras det med röd märkfärg. Ej angripna träd färgmarkeras inte under steg 1. 3

4 Figur 1. Ingångshål och borrmjöl av granbarkborrar Om det endast finns kådindränkta ingångshål och kådindränkt borrmjöl klassas angreppet som pågående och trädet markeras med gul märkfärg (figur 2). Om tre eller fler pågående angrepp lokaliseras inom ett område skall det besökas igen några dagar senare. Endast cirka 30 sekunder skall ägnas åt att inventera ett enskilt träd och ett område, utan färska angrepp, bör därför inte ta mer än lite drygt en halvtimme att inventera för två personer. Figur 2. Ansamling av kåda efter angrepp av granbarkborre. Om ett träd endast har denna typ av angrepp klassas det som ett pågående angrepp. Alla färgmarkeringar skall inte bara göras i ögonhöjd utan också vid stambasen. Detta eftersom hackspettarna vanligtvis inte hackar bort barken där. 4

5 Det är viktigt att träden är angripna av granbarkborrar och inte sextandad barkborre eller allmän barkbock (fig. 3). Figur 3. Vänstra bilden: Sextandad barkborre gör betydligt mindre ingångshål än granbarkborrar (ca 1/2 mm stora) och gångsystemen är stjärnformade (vänster). Högra bilden: Allmän barkbock gör ca 5 mm breda slingrande larvgångarna under barken. Larvgångarna är tätt packade med vita och bruna gnagspånor. Om inga årsangripna träd hittats under Steg 1 inventeringen så antecknas detta i Steg 1 och 2 protokollet men inventeringen går inte över till Steg 2. Steg 2, fastställande av försökslokaler Ifall det fanns några årsangripna träd (rödmarkerade) bland de 100 träd som inventerades under steg 1 -inventeringen så inspekteras ytterligare ett antal träd i direkt anslutning till de angripna träden. Med utgångspunkt från de redan rödmärkta träden så inventeras området/områdena inifrån och utåt. Angripna träd markeras med röd färg och oangripna träd med blå färg. Inventeringen fortsätter tills det finns totalt 100 blåmärkta träd i området/områdena runt de fjolårsangripna träden (figur 3). Endast områden med fem eller fler angripna träd klassas som försökslokaler. Områden med ett, två, tre eller fyra angripna träd skall besökas igen några dagar senare. Försökslokalerna kommer att bestå av en eller flera öar med rödmärkta träd som är omringade med blåmärkta träd. Oavsett antalet öar så skall det alltid bara vara totalt 100 stycken blåmärkta träd per försökslokal. Skyltar med texten Försök pågår skall sättas upp i närheten av försökslokalerna. Detta för att förhindra att träd avverkas inom lokalerna av misstag. 5

6 Färgkoder Rödmarkerat = Årsangripet träd. Gulmarkerat = Träd med pågående angrepp. Blåmarkerat = Träd utan angrepp. Steg 2 inventeringen Fjolårsangrepp Figur 3. Exempel på ett försökslokal. Notera att detta är en försökslokal och inte två. I varannan försökslokal lämnas de röd- och gulmärkta träden kvar och i varannan fälls de. Det är viktigt att metodiken att lämna varannan försökslokal som kontroll, i den följd som de anläggs, efterföljs strikt för att behandlings- och kontrollområden skall bli jämförbara. Bestämning av andel kvarvarande föräldradjur För att bestämma hur stor andel av föräldradjuren som finns kvar i de årsangripna träden väljs fem stycken träd ut och fem stycken gångsystem inspekteras på vart och ett av dessa träd (figur 4). Antal modergångar, modergångarnas längd, samt antalet kvarvarande barkborrar antecknas för varje gångsystem. Detta skall endast göras i områden med fem eller fler årsangripna träd och det skall göras direkt efter Steg 2 inventeringen. Data förs in i Andel kvarvarande föräldradjur protokollet. 6

7 Modergångens längd Modergångens längd Figur 4. Ett gångsystem består utav en parningskammare, som är belägen i närheten av ingångshålet och en eller flera modergångar. Parningskammare Bearbetning av de angripna träden De fällda gul- och rödmarkerade träden kvistas och kapas upp i längder som gör det möjligt att rotera stocken så att det går att komma åt undersidan. Stockarna barkas sedan med ett barkningsaggregat kopplat till en motorsåg. All bark från stampartier med en diameter över 10 cm fräses bort. Granbarkborrarna förökar sig nämligen framgångsrikt även i bark som ligger i kontakt med marken. Det bästa vore om inventeringspersonalen kunde sköta barkningen själva men om det inte är möjligt så är det av yttersta vikt att de som skall utföra barkningen kan göra detta snabbt efter inventeringen. Detta eftersom antalet angripna träd kan öka snabbt bara inom några dagar. Ifall det är fler än cirka 20 träd angripna och det finns resurser att istället använda en skördare och snabbt transportera bort träden istället skall detta alternativ övervägas. Protokoll Protokollen med benämningarna Steg 1 och 2 och Andel kvarvarande föräldradjur skickas via e-post dagligen till Detta görs för att eventuella justeringar av metodiken skall kunna göras under projektets gång ifall det visar sig nödvändigt. Slutavläsning Vid slutavläsningen i september besöks försökslokalerna och de röd- och blåmärkta träden inventeras med avseende på ifall det finns 1,5-2 mm stora utgångshål (figur 5). Finns det utgångshål så kommer trädet i de allra flesta fall att dö oavsett om det ser friskt ut i övrigt. Utgångshål är till skillnad från ingångshål oftast lätta att hitta eftersom de inte bara finns i barkvecken utan är spridda över hela barkytan. För varje träd som inventeras antecknas färg på markeringen, trädets diameter, om det fanns utgångshål eller inte samt om det endast finns misslyckade angrepp. Dessutom görs en anteckning om dödade träd utan färgmarkeringar inom cirka 100m observeras. Ett protokoll med benämningen Slutavläsning används för detta. 7

8 Figur 5. Utgångshål av granbarkborrar. Specialfall 1) En försökslokal får aldrig bara bestå av vindfällda träd. 2) I vissa fall kan det hända att två eller flera grupper med fjolårsangrepp klassats som separata grupper vid helikopterinventeringen, trots att de ligger väldigt nära varandra. För att i sådana fall förhindra att försökslokaler överlappar varandra skall en ny försökslokal aldrig anläggas i direkt anslutning till ett gammal. 3) Om det inte finns 100 granar inom 100 meter från de årsangripna träden så inventeras endast de träd som finns inom denna radie och en anteckning om hur många träd som inventerats görs i protokollet. Utrustningslista Kartor GPS Stycketalsräknare Markeringsfärg (röd, blå och gul) Motorsågsutrustning Barkningsaggregat (Log Wizard, LÅKS MEKANISKA AB, Box 82, JÄRVSÖ) Protokoll (tillhandahålls av SLU) Tidsplan April: Maj: Möte Förmiddag: Niklas Björklund informerar inventeringspersonalen om försöksupplägget. Eftermiddag: Personal från Skogsstyrelsen har en genomgång av säkerhet och teknik vid barkningsförfarandet. Inventering, barkning och daglig rapportering till SLU. September: Slutavläsning. 8

9 Okt. nov.: Databearbetning och rapportskrivning (skall vara färdigt till Skogsstyrelsens granbarkborre seminarium i slutet av november). Beräknad tidsåtgång för inventeringspersonalen April Möte med information om försöksproceduren samt planering av i vilken ordning de fjolårsangripna grupperna skall inventeras. Den beräknade tidsåtgången för detta är cirka en dag per person. Maj Genomsnittstiden för två personer, inklusive transporttid, för att inventera ett område utan angrepp är kanske 1 timme. Motsvarande siffra för att inventera ett område med angrepp är kanske två timmar. Om det finns färska angrepp i anslutning till cirka var femte grupp med fjolårsangrepp så skulle 250 områden med fjolårsangrepp behöva inventeras för att vi skall få ihop 50 försökslokaler. Detta borde ta två personer cirka 300 timmar. Om man antar att det finns cirka åtta årsangripna träd per försökslokaler så behöver i storleksordningen 200 träd fällas och barkas vilket kanske tar i cirka 200 timmar. Om tio personer arbetar med detta borde de klara av alla dessa arbetsuppgifter på cirka elva arbetsdagar. Detta är dock en mycket grov uppskattning. September Genomsnittstiden för två personer, inklusive åktid, för att slutinventera ett område är kanske två timmar. Förhoppningsvis kommer det att finnas cirka 50 trädgrupper som behöver inventeras. Det kommer dock troligen att vara stor spridning mellan distrikten i hur många trädgrupper som behöver slutinventeras. Totalt behövs kanske i storleksordningen 200 mantimmar. 9

10 Bilaga 2. Fältprotokoll Steg 1 och 2 - Utvärdering av "Sök och plock - sommar" Se baksidan för medodik. Namn Datum X- och Y-koordinater i rikets nät Områdeskategori # Gulmarker inventerarare (MMDD) X Y BO, KO, <5 eller UA Stående Anders Andersson BO - Nedanstående skall endast fyllas i för BO och KO områden Träd # Träddiameter Gulmarkerad/ Stående/ Exponerad? # kvarvarand vid brösthöjd Rödmarkerad Vindfälle (Ja/Nej) fjolårsangrep 1 26 G S Ja 2 3 skategori # Gulmarkerade Hur lång tid användes 5 eller UA Stående Vindfällen för "steg 1" inventeringen (min) rad? # kvarvarande # avverkade Hur lång tid användes (min)? fjolårsangrepp fjolårsangrepp "steg 2" Inventering Barkning Metodik Områdeskategorier = Bekämpningsområde (BO), Kontrollområde (KO), Område under angrepp men färre än fem dödade träd (<5), Utan angrepp (UA) Gulmarkerad = Träd med pågående angrepp. Försvagade lutande träd etc. = vindfällen Rödmarkerad = Årsangripna träd. Försvagade lutande träd etc. = vindfällen. Exponerad? = Befinner sig de årsangripna träden i direkt anslutning till ett avverkat område (Ja eller Nej) # kvarvarande träd med fjolårsangrepp = Denna parameter mäts endast in ifall det finns fem eller fler rödmarkerade träd # avverkade träd med fjolårsangrepp = Denna parameter mäts endast in ifall det finns fem eller fler rödmarkerade träd Hur lång tid användes? = Hur lång tid i minuter som har ägnats åt att inventera träd respektive att barka träd. 10

11 Andel kvarvarande föräldradjur - Utvärdering av "Sök och plock - sommar" Detta skall endast göras för områden som har fem eller fler årsangripna träd! Metodik: Utgå ifrån ett ingångshål. Tälj bort tunna skivor av barken tills du kommit ner till parningskammaren (se bild). Tälj uppåt och nedåt för att se hur många och hur långa modergångarna är. Ifall angreppet skett nyligen kommer modergångslängden att bli "0". X Y Bekämpningsområde/Kontrollområde Namn inventerarare Träd Gångsystem # Modergångar Summerad längd # Kvarvarande modergångar (mm) barkborrar Träd 1 Gångsystem 1 Träd 1 Gångsystem 2 Träd 1 Gångsystem 3 Träd 1 Gångsystem 4 Träd 1 Gångsystem 5 Träd 2 Gångsystem 1 Träd 2 Gångsystem 2 Träd 2 Gångsystem 3 Träd 2 Gångsystem 4 Träd 2 Gångsystem 5 Träd 3 Gångsystem 1 Träd 3 Gångsystem 2 Träd 3 Gångsystem 3 Träd 3 Gångsystem 4 Träd 3 Gångsystem 5 Träd 4 Gångsystem 1 Träd 4 Gångsystem 2 Träd 4 Gångsystem 3 Träd 4 Gångsystem 4 Träd 4 Gångsystem 5 Träd 5 Gångsystem 1 Träd 5 Gångsystem 2 Träd 5 Gångsystem 3 Träd 5 Gångsystem 4 Träd 5 Gångsystem 5 Modergång Modergån Parningskammar Modergån 11

12 Slutavläsning i september - Utvärdering av "Sök och plock - sommar" Detta görs endast i Bekämpnings och kontrollområden! Se baksidan för medodik. X- och Y-koordinater i rikets nät Bekämpnings/Kontrollområde Namn inventerarare X = Y = BO Antal årsangripna träd utan färgmarkeringar Avstånd till färgmarkerade träd 15 5 Markeringsfärg Diameter Utgångshål Endast misslyckade angrepp (brösthöjd) (ja/nej) angrepp (ja/nej) Gul 26 ja --- Blå 30 ja --- Blå 27 nej ja Metodik Alla röd-och blåmärkta träd inventeras med avseende på om det finns mm stora utgångshål I bekämpningsområdena kommer det inte att finnas utgångshål i de rödmärkta träden men träddiametrarna skall antecknas Ifall årsangripna träd observeras inom 100 m från ett område med färgmarkerade träd antecknas ungefär hur många träd det rör sig om samt ungefär hur långt bort de är 12

Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport

Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport Niklas Björklund & Bo Långström Institutionen för Ekologi, SLU. Bakgrund En pilotstudie år 2008 visade att misslyckade angrepp av granbarkborre förekommer

Läs mer

Uppsala Martin Schroeder Inst Ekologi, SLU Box Uppsala. Granbarkborrens förökningsframgång under 2009

Uppsala Martin Schroeder Inst Ekologi, SLU Box Uppsala. Granbarkborrens förökningsframgång under 2009 Uppsala 2009-10-08 Martin Schroeder Inst Ekologi, SLU Box 7044 750 07 Uppsala Granbarkborrens förökningsframgång under 2009 1 Bakgrund Granbarkborrens förökningsframgång under 2009 är en viktig information

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Delrapport för projektet Granbarkborrens förökningsframgång 2010

Delrapport för projektet Granbarkborrens förökningsframgång 2010 Bilaga 1 Uppsala 2010-08-2 Martin Schroeder Inst Ekologi SLU Delrapport för projektet Granbarkborrens förökningsframgång 2010 Under sommaren har granbarkborrens aktivitet följts upp i fem av de skyddade

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Skogsskador i Region Nord året 2013

Skogsskador i Region Nord året 2013 Skogsskaderapport Region Nord för 2013 1(9) Datum 2014-04-09 Diarienr 2014/980 Bjarne Almqvist, Magnus Frimodig, Björn Lehto, Anders Lindqvist, Per-Arne Malmberg, P-O Ringnér, Jörgen Sundin, Rikard Vesterlund,

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Splitsning av flätade linor gjorda av polyester eller nylon.

Splitsning av flätade linor gjorda av polyester eller nylon. Denna splits är inte lämplig för dubbelflätade linor vars styrka enbart beror på styrkan i kärnan. Öglesplitsen används för att placera en permanent ögla i änden av ett rep, i allmänhet för förtöjning

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering.

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. 7 8 Världens minsta förstärkare på x 80WATT (får plats intill gamla system, kan LINK anändas (längre

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Karl-Olof Bergman och Nicklas Jansson Inventeringsinstruktionen

Läs mer

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Åke Lindelöw SLU Inst f ekologi 1 Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Genomförande

Läs mer

SPELREGLER. 2-4 deltagare från 10 år

SPELREGLER. 2-4 deltagare från 10 år SPELREGLER 2-4 deltagare från 10 år Fläta samman orden i Alfapet! Med hjälp av bokstavsbrickor och god uppfinningsrikedom bildar ni ord kors och tvärs över spelplanen. Prova gärna spelvarianter där ni

Läs mer

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering.

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. 1 2 1. MDS BT-80. Heldigital förstärkare med Bluetooth överföring. Kan kopplas ihop med alla högtalare

Läs mer

Rapport efter genomförd inventering av älg för viltförvaltningsområdet Älvarna

Rapport efter genomförd inventering av älg för viltförvaltningsområdet Älvarna 2009-07-09 Rapport efter genomförd inventering av älg för viltförvaltningsområdet Älvarna Rapporten visar älgstammens täthet och sammansättning ÄlgFlyg AB Pelle Bergs backe 3 Box 1947 791 19 FALUN Tel:

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet. SLU, Institutionen för växtvetenskap, Södra jordbruksförsöksdistriktet

Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet. SLU, Institutionen för växtvetenskap, Södra jordbruksförsöksdistriktet Bibliografiska uppgifter för Kålfluga - ett viktigt skadedjur i höstraps? Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Utgivare Utgivningsår 2004 Nr/avsnitt 57 Författare Nilsson C.

Läs mer

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se Bakgrund Under år 2004 gjorde Boris Berglund en omfattande inventering av långbensgrodan för Länstyrelsen i Skåne.

Läs mer

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Bakgrund och metod Tamdjursägare som drabbas av rovdjurangrepp upplever av naturliga skäl ofta situationen som

Läs mer

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2011

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2011 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 211 Åke Lindelöw SLU Inst f ekologi 1 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 211 Genomförande Tre

Läs mer

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack.

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Ny insamling för villor i Norrköping Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Nu ökar vi servicen för dig, för miljön Senast det skedde en stor förändring som rörde hämtningen

Läs mer

Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU

Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU Innehåll (1) Historik utbrott (2) Vad styr hur stora skadorna blir (3) Var dödas träd (4) Situationen i Västernorrland (5)

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Boo Miljö- och Naturvänner

Boo Miljö- och Naturvänner 1 Boo Miljö- och Naturvänner 2015-07-17 Till Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt Sänt till Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22 067 104 22 Stockholm Överklagan gällande Anmälan om miljöfarlig verksamhet,

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

Storm och barkborrar Hussborg 23-24 september. Välkomna!

Storm och barkborrar Hussborg 23-24 september. Välkomna! Storm och barkborrar Hussborg 23-24 september Välkomna! Varför ett projekt? Bakgrundsbeskrivning Anna Marntell, idékläckare och projektägare Foto: Anna Marntell Innehåll och hållpunkter Tisdag Riskmedvetenhet

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2014

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2014 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2014 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje norra ÄFO 2014

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje norra ÄFO 2014 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje norra ÄFO 2014 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Inventering av bäver i Nacka kommun

Inventering av bäver i Nacka kommun Inventering av bäver i Nacka kommun SVENSK NATURFÖRVALTNING AB www.naturforvaltning.se E post: info@naturforvaltning.se Telefon: 031 22 30 45 Sammanfattning Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av

Läs mer

På jakt med geocaching

På jakt med geocaching På jakt med geocaching Text: Lena Lithén & Kamilla Aspgren-Kvarnström (Publicerad i Förskoletidningen, 2014) På förskolan Uppfinnaren i Gävle geocachar barnen tillsammans med trollet Trulle. Detta efter

Läs mer

A B C D E. 2 Det står KANGAROO på mitt paraply. Du kan se det på bilden. A B C D E

A B C D E. 2 Det står KANGAROO på mitt paraply. Du kan se det på bilden. A B C D E N G A RA Kängurutävlingen 2015 Benjamin Trepoängsuppgifter 1 Vilken figur är skuggad till hälften? Slovakien 2 Det står KANGAROO på mitt paraply. Du kan se det på bilden. Vilken av följande bilder är inte

Läs mer

SIKTDJUP 2008 samma plats som de andra åren stn 65 (stn 13 enligt SÖ-lab)

SIKTDJUP 2008 samma plats som de andra åren stn 65 (stn 13 enligt SÖ-lab) SIKTDJUP 2008 samma plats som de andra åren stn 65 (stn 13 enligt SÖ-lab) Datum siktdjup, m sjöfärg vattentemp i ytan anm. 14 januari 3,9 brungul 3 o tog planktonprov 31 3,6 3 o 9 februari 3,3! brun! 3

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i miljön för andra ändamål än att släppa ut dem på marknaden (fältförsök) kräver

Läs mer

SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921.

SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921. Skånes största träd SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921. Inte minst på stora träd. De är av skiftande kvalitet, tagna av olika fotografer under 100

Läs mer

Almsjuka på Gotland Vi behöver din hjälp för att rädda de gotländska almarna!

Almsjuka på Gotland Vi behöver din hjälp för att rädda de gotländska almarna! Almsjuka på Gotland Vi behöver din hjälp för att rädda de gotländska almarna! Almsjukan är en mycket allvarlig svampsjukdom som sprids med almsplintborren (en liten skalbagge) eller via rötterna. En annan

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup

Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup SLUTRAPPORT 060228 Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 10 En kommun

Läs mer

Dubbelt En elev plockar upp en näve kuber. En annan ska ta upp dubbelt så många.

Dubbelt En elev plockar upp en näve kuber. En annan ska ta upp dubbelt så många. Multilink-kuber Varför kuber i matematikundervisningen? Multilink-kuber eller motsvarande material kan utnyttjas till snart sagt alla områden inom matematikundervisningen, i hela grundskolan och även upp

Läs mer

Gemensamt delprogram för stormusslor

Gemensamt delprogram för stormusslor Bakgrund: Gemensamt delprogram för Revidering av länens miljöövervakningsprogram för perioden 2009-2014 Gemensamma delprogram: för att öka samordningen mellan länen samt mellan RMÖ och NMÖ - på så sätt

Läs mer

Övervakning av Öländsk tegellav

Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Meddelandeserien nr 2012:12 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare Ulf Arup, AREK Biokonsult HB Omslagsbild

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Högskoleverket NOG 2006-10-21

Högskoleverket NOG 2006-10-21 Högskoleverket NOG 2006-10-21 1. Rekommenderat dagligt intag (RDI) av kalcium är 0,8 g per person. 1 dl mellanmjölk väger 100 g. Hur mycket mellanmjölk ska man dricka för att få i sig rekommenderat dagligt

Läs mer

Örnar i Falun. En sammanfattning av örnutfodringen 2005-2006. Falu Fågelklubb

Örnar i Falun. En sammanfattning av örnutfodringen 2005-2006. Falu Fågelklubb Örnar i Falun En sammanfattning av örnutfodringen 2005-2006 Falu Fågelklubb Sammanfattning Vi som under denna vinter jobbat med utfodringen och bevakningen är: Lars Lagerqvist (åtelansvarig och eldsjäl),

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Inbjudan går till Älgjaktsområdena som ingår i Älgabäckens Älgskötselområde.

Inbjudan går till Älgjaktsområdena som ingår i Älgabäckens Älgskötselområde. Inbjudan går till Älgjaktsområdena som ingår i Älgabäckens Älgskötselområde. Måndagen den 28 feb 2011. Avstämningsmöte. Plats: Älgabäcksryds Missionshus kl. 19.00 (öppnar kl. 18.30) Föreläsning av Anders

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år Sivu 1/6 STÄNGA AV FÖNSTER De 45 vackra illustrerade korten avbildar 15 olika djur som flyger. Alla djuren finns i tre delar och i varje spel försöker man samla och para ihop kort för att få fram den kompletta

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

Prognosvarning för bladmögel ovanligt tidig i år

Prognosvarning för bladmögel ovanligt tidig i år PROGNOS FÖR LÖKBLADMÖGEL PÅ ÖLAND 1999 AV ANN-SOFI FORSBERG,PROVEGETA-VÄXTSKYDDSRÅDGIVNING,SMÅSKOLEVÄGEN 38, 224 67 LUND Prognosvarning för bladmögel ovanligt tidig i år Arbetet med att behovsanpassa bekämpningen

Läs mer

Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp

Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp 2014-03-17 Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta

Läs mer

Ogräsbekämpning för ekologisk fruktodling

Ogräsbekämpning för ekologisk fruktodling Ogräsbekämpning för ekologisk fruktodling David Hansson, Sven-Erik Svensson och Sven Axel Svensson Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Jordbruk - odlingssystem,

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

FANTASIA FANATIC XXIX INFORMATIONSHÄFTE

FANTASIA FANATIC XXIX INFORMATIONSHÄFTE FANTASIA FANATIC XXIX INFORMATIONSHÄFTE 9-10 APRIL, 2016 DRAGONSKOLANS GYMNASTIKSAL UMEÅ, SVERIGE WWW.FANTASIASPEL.SE BILJETTER KOSTAR 300:-, MER INFORMATION OM ANMÄLAN HITTAR NI PÅ SIDAN 2 Innehållsförteckning:

Läs mer

Beräkning av björnstammens storlek i Värmland, Dalarnas och Gävleborgs län

Beräkning av björnstammens storlek i Värmland, Dalarnas och Gävleborgs län Beräkning av björnstammens storlek i Värmland, Dalarnas och Gävleborgs län Jonas Kindberg och Jon E Swenson Skandinaviska björnprojektet Rapport 2013:4 www.bearproject.info Sammanfattning Den spillningsinventering

Läs mer

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4

Läs mer

Uppsala Martin Schroeder Inst Ekologi, SLU Box Uppsala. Granbarkborrens förökningsframgång under 2010

Uppsala Martin Schroeder Inst Ekologi, SLU Box Uppsala. Granbarkborrens förökningsframgång under 2010 Uppsala 2010-11-18 Martin Schroeder Inst Ekologi, SLU Box 7044 750 07 Uppsala Granbarkborrens förökningsframgång under 2010 1 Bakgrund Granbarkborrens förökningsframgång under 2010 är en viktig pusselbit

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

VGR mediebank. Logga in med ditt AD konto. https://mediadatabas.vgregion.se/fotoweb/ Accepterar bilder, filmer, dokument och vektorformat

VGR mediebank. Logga in med ditt AD konto. https://mediadatabas.vgregion.se/fotoweb/ Accepterar bilder, filmer, dokument och vektorformat VGR mediebank https://mediadatabas.vgregion.se/fotoweb/ VGR Mediebank samlar bilder och annan media så att förvaltningar och samarbetspartners kan hämta hem bilder utan att det ska finnas några tveksamheter

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Cafeterian Haga Haninge

Cafeterian Haga Haninge Cafeterian Haga Haninge 1 Innehållsförteckning Före... 3 Öppna... 3 Kaffe... 5 Korv... 7 Toast... 9 Fikabröd... 10 Diskmaskinen... 11 När disken är klar... 11 Köpa varor... 13 Om något behöver fyllas på...

Läs mer

"Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta".

Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta. "Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta". "Vi kan erbjuda en attraktiv mötesplats som präglas av det goda ö-livet med trygghet och livslust, kultur, natur och ett levande

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02873 SAKEN Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9.1 Kompass Kompassen skall vara fast monterad och balansupphängd. Kompassen skall vara devierad. Deviationstabell skall finnas. Extra kompass bör finnas. SXK Västkustkretsen, Tekniska

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev

Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev Matematik 92MA41 (15hp) Vladimir Tkatjev Lite inspiration Går det att konstruera 6 kvadrater av 12 tändstickor? Hur gör man då? (Nämnaren, Nr 2, 2005) Litet klurigt kanske, bygg en kub av stickorna: Uppgift

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8. 2014

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8. 2014 1 Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8. 2014 - med fiskgjusen i fokus Porträtt av fiskgjusens unge. Matts Finnlund Rapporten skriven av: Ralf Wistbacka, lägerkoordinator 2014. Ralf Wistbacka

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

SVERIGE PORTO BETALT

SVERIGE PORTO BETALT B SVERIGE PORTO BETALT LEDARE VIDANYTT nr 1 2007 FÖRST GUDRUN SEDAN PER. Knappt hade vi lyckats överblicka och delvis återhämta oss efter Gudruns konsekvenser förrän Per var ett faktum. Omkring 12 miljoner

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

91301 SOFT COTTON A I H E D C F B G

91301 SOFT COTTON A I H E D C F B G 91301 SOFT COTTON A I H D E C F B G Version 1 91301 RÅVAROR FÖR DEN LILLE KOCKEN GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m) MASKTÄTHET Ca 17 fm x 18-19 v på virknål nr 3.5 = 10 x 10 cm

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Metodbeskrivning för inventering av utter (Lutra lutra) vintertid på snö

Metodbeskrivning för inventering av utter (Lutra lutra) vintertid på snö Metodbeskrivning för inventering av utter (Lutra lutra) vintertid på snö Erfarenheter från undersökningar i delar av Norrbottens län 1992-1994 Naturskyddsföreningen 1995 Författare Åke Aronson INNEHÅLL

Läs mer

Viltskadestatistik 2009

Viltskadestatistik 2009 Viltskadestatistik 2009 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda STATISTIK OCH PROGNOSER FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken...3 Rovdjursforum... 4 1.

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson UPPDRAG Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840023000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV Andreas Aronsson DATUM REV. DATUM 2014-12-12 Bedömning av förutsättningar för förekomst av större vattenslamander

Läs mer

Rapport efter genomförd inventering av älg för område Strängnäs ÄSO

Rapport efter genomförd inventering av älg för område Strängnäs ÄSO 2015-02-14 Rapport efter genomförd inventering av älg för område Strängnäs ÄSO Rapporten visar älgstammens täthet och sammansättning ÄlgFlyg AB Mårensgården, Bengtsbo 179 776 96 Dala-Husby - 2 - Inventeringsområdet

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

Arbetskopia: Arbetstest för vallhundar

Arbetskopia: Arbetstest för vallhundar Arbetskopia: Arbetstest för vallhundar 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förutsättningar för en bra bedömning sid. 4 Bedömare sid. 5 Deltagare sid. 5 Vår djuretik sid. 5 Rekommenderade vallhundar

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28. Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28. Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin RAPPORT F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28 Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin RAPPORT F3 E.ON Osmundgatan, Örebro Kund E.ON Elnät Sverige AB Östra Promenaden 5 601 71 Norrköping Konsult

Läs mer