Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014"

Transkript

1 Ledarskaps ST lägesrapport hösten

2 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning... 7 Maria Henningsson ST-läkare Barnmedicin... 8 Maria Roupe ST-läkare Internmedicin Mölndal... 9 Olle Hagberg ST-läkare Psykiatri...10 Martin Karlsson ST-läkare Internmedicin SkaS...11 Denislava Mintcheva ST-läkare Internmedicin Östra...12 Kerstin Johansson ST läkare Psykiatri...13 Steinn Steingrimsson ST läkare Psykiatri...15 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp Erik Fernström - Specialist Onkologi SU...17 Sara Lundqvist - ST-läkare, Vårdenhetsöverläkare öppenvården BUP...18 Erik Renvall - ST-läkare Öron-näs- och halssjukdomar, SÄS, Borås...20 Christian Colldén, ST-läkare, Sektionschef Psykiatri Psykos SU...21 Cecilia Swärd - ST-läkare, AT-chef i NU-sjukvården...22 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp Henrietta Arwin ST-läkare Allmänmedicin, Vårdcentralchef...24 Liisa Carlzon - Specialist Invärtesmedicin och på Simulatorcentrum, PU-ledare...25 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp Mattias Bjarnegård - Specialist och Sektionschef Radiologi...27 Louise Bentley - Verksamhetschef Hallands sjukhus

3 Projektledningens rapport om LST Inledning Denna rapport får ses som en fortsättning på den lägesrapport 2011 som tidigare delgivits och som ett komplement till det inlämnade förslaget till fortsatt LST i VGR. Båda dessa dokument bifogas rapporten som komplementär läsning. Fokus i denna rapport blir således på arbetsformer, effekter, ekonomi samt redogörelser från de deltagande läkarna. Vår bedömning är att LST utgör en av flera möjligheter till fortsättning i den ledarskapsutveckling som behövs inom läkargruppen efter den basala nivå som erbjuds alla ST. Former Sammanfattningsvis har således 2 grupper(totalt 10 läkare) examinerats i LST och en tredje grupp om 5 läkare blir färdig våren 2015 med examination den 20 mars. Formen för LST har reviderats ngt utifrån de lärdomar vi erhållit och hittat sin form med den tredje gruppen. (se figur.1)modellen bygger på en fast ram av några obligatoriska moduler och i övrigt frihet att välja och hitta sin väg utifrån stöd i gruppen och genom ett handledande, coachande och relativt lite styrande projektledarskap. Betoningen ligger på eget ansvar och utveckling av personligt ledarskap kopplat till kompetens inom grupputveckling, teamledarskap, förbättringsarbete och organisationsutveckling. Bland metoder för lärande finns litteratur, kurser, projekt och uppdrag samt skriftligt arbete. I den fjärde gruppen inom LST har vi valt att fokusera på Ledarskaps ST med pedagogisk inriktning, (Ped ST)med 7 deltagare. Det ger oss möjlighet att inom ramen för pilotprojekt pröva oss fram till olika modeller och att utveckla andra delar av läkares ledarskap. Vi ser att ledarskapet inom VFU (verksamhetsförlagd utbildning för studenter och läkare) är ett område som behöver prioriteras i linje med tydligare krav på kvalitet i utbildning och utökade volymer både på student och läkarnivå. Vi har här valt en ngt annorlunda ram och ett tydligare gruppledaransvar och lärarroll för ansvariga projektledare som har gedigen pedagogisk kompetens. Modellen bygger på att förena ledarskapsutveckling med pedagogisk kompetens och kunnande i hur man systematisk bedriver förbättrings- och utvecklingsarbete. (se figur.2) Effekter Det är tydligt för oss i projektledningen att valet av en fast begränsad ram och mindre obligatorisk del kopplat till en relativt stor valfri del med eget ansvar är rätt väg att gå. Inledningsvis ger detta en viss frustration och oro hos deltagarna men leder på sikt till en tydligare växt in i ledarrollen utifrån egna drivkrafter och ställningstaganden med stöd av nätverk i grupp, handledning från projektledning och mentor samt de nya kontaktytor som öppnar upp sig för deltagarna och leder till olika spin-off engagemang. Balansen och växelverkan mellan kurs/utbildning, projekt/uppdrag och praktik samt skrivarbete ger enligt oss ett gott utfall. Det framgår av flera deltagares berättelser att det psykologiska stödet i programmet har lett till att de vågar ta steg i riktning mot chefskap och andra former av ledarskap. LST programmet är betydelsefullt både symboliskt genom att bli identifierad som viktig medarbetare och värd att satsas på men också mer direkt genom nätverket och kunskapsinhämtandet i sig. Ett av de bästa sätten att utvärdera den här typen av mjukvara är att träffa och prata med deltagarna i samband med deras examinationer eller i andra sammanhang vilket flera från regionledningen gjort. Viljan och engagemanget samt kunnandet lyser igenom i deras berättelser. I punktform kan en del av resultaten sammanfattas så här: Ökad kunskap och kompetens inom ledarskap, kommunikation, pedagogik, organisationslära och förbättringsarbete mm Psykologiskt stöd att relativt tidigt i karriären ta steg i riktning mot ledarskapsuppdrag och chefsuppdrag samt engagerat ge sig in i och driva olika projekt 3

4 Symbolisk effekt i form av en känsla att arbetsgivaren (VGR) är intresserad och ger goda förutsättningar att utvecklas som ledare. Stolthet då man märker att VGR är föregångare och att vår modell delvis utgör mönster när andra landsting börjar driva sin LST Nätverk och mentorskap genom de många kontakter för framtiden som deltagarna får genom sin LST Spin-off effekter genom att man hittar nya intressanta ämnesområden, projekt att delta i eller börjar forskningsarbete inom detta fält Fortsättning Den tredje gruppen av LST examineras således den 20 mars på förmiddagen. LST 4 det vill säga PED ST gruppen beräknas klar I denna grupp fortsätter utvecklingsarbetet och ramen är inte helt utformad ännu av förklarliga skäl då det är första gången vi genomför just den modellen. Med tanke på ekonomiskt utrymme inom projektmedel (se ekonomi) funderar vi på att dra igång ytterligare en sista grupp inom projektram under 2015 och i så fall med färdigdatum under Det finns i bifogat och tidigare insänt dokument ett förslag på hur LST skulle kunna permanentas i VGR om detta verkar intressant ur vårdgivarens synvinkel. Anders S Johansson Birgitha Archenholtz Mats Wahlqvist Sjukhusgemensam SR/ST projektledare projektledare Projektansvarig Figur 1. Utbildningsplan Ledarskaps ST Syfte: Stimulera personlig ledarskapsutveckling, skapa nätverk och förutsättningar att praktisera ett kommunicerande, utvecklande ledarskap. Inriktning under LST på chefskap, pedagogiskt ledarskap eller att leda projekt och förbättringsarbete. Utveckling av personligt ledarskap Riktade kurser Utvecklings assessment Förbättringskunskap Praktik/ Uppdrag Skriftligt arbete och Seminarium Mentor Kunskap om organisation och ledarskap inom SU och VGR 4

5 Figur 2. Pilotprogrammet Ledarskaps- ST med pedagogisk inriktning består av fyra block, från VT to m VT Det övergripande målet är att utbilda pedagogiska ledare för klinisk läkarutbildning. Lärandemålen omfattar att utveckla och visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom klinisk medicinsk pedagogik; lärande och handledning av professionell utveckling, förbättringskunskap samt ledarskap. Det finns ett klart samband lärandemål- lärandemetoder -utvärdering. Deltagaren går kurser i pedagogik, ledarskap och förbättringskunskap samt väljer egen profilering inom området professionell utveckling. Erfarenhetsbaserat lärande med reflektion i praktiken leder till att en egen portfölj tillskapas. Projekt i förbättringskunskap utgör en inledande del av ett pedagogiskt praktikprojekt som rapporteras i det avslutande blocket. 5

6 Ekonomi Projektmedlen har fortsatt använts till projektledning och utvecklingsarbete, kurs- och kongressavgifter, litteratur samt reskostnader i samband med aktiviteter. Samtliga lönekostnader har fortsatt belastat respektive deltagares verksamhet/förvaltning. Genomloppstiden för deltagarna i varje grupp är ca 3 år från start till examination och det beräknade genomsnittliga uttaget av arbetstid för projektdeltagande beräknas till ca 15-20%. Kostnaden förutom lönemedel per deltagare i de två avslutade grupperna ligger mellan kr. Totalt har i skrivande stund kronor förbrukats av initialt under år 2009 tilldelade 5,125 miljoner kr. Ytterligare cirka är intecknade för att avsluta LST3 och för att avsluta LST 4. Var god se bifogad statistik nedan. Delposter Total kostnad Kostnad/deltagare efter genomfört program LST LST LST PED LST Projektledning/utveckling Summa i skrivande stund Intecknade kostnader LST Intecknade kostnader PED LST Summa efter avslut Medel för ev ny grupp [kr] Kostnader för Ledarskaps ST Total kostnad

7 Reflektioner från Ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning Maria Henningsson Maria Roupe Olle Hagberg Martin Karlsson Denislava Mintcheva Kerstin Johansson Steinn Steingrimsson ST-läkare, Barnmedicin ST-läkare, Internmedicin Mölndal ST-läkare, Psykiatri ST-läkare, Internmedicin SkaS ST-läkare, Internmedicin Östra ST-läkare, Psykiatri ST-läkare, Psykiatri 7

8 Maria Henningsson ST-läkare Barnmedicin Jag sökte till ledarskaps-st med pedagogisk inriktning för att jag brinner för handledning och undervisning. Jag tycker att det känns fint att få dela med mig av mina kunskaper och mina främsta förebilder är just de kliniker som på ett naturligt sätt hjälper patienter, studenter och att förstå kroppen, sjukdom, behandling eller dylikt bättre. Det fina är att kunna anpassa informationen efter mottagaren och att föra fram budskapet på ett framgångsrikt sätt. Hur man anpassar sin undervisning och handledning efter behov och situation är min främsta strävan att lära mig behärska. Ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning har fört mig samman med andra som delar mitt intresse och engagemang och tillsammans utforskar vi olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. Vi går och har gått vissa kurser tillsammans, kurs i klinisk handledning, utvecklande ledarskap och förbättringskunskap samt läser pedagogisk litteratur och detta är särskilt utvecklande eftersom vi delar med oss av tankar, erfarenheter och reflexioner. Detta berikar min bild och hjälper min förståelse för olika människors olika lärande och behov. Skillnaden är stor jämfört med om jag t.ex. hade läst litteraturen själv och inte diskuterat den med någon. Det är också väldigt skönt att ha en grupp att diskutera kniviga situationer med. Eftersom vi har gått delvis samma kurser använder vi också samma referenser, instrument och språk för att resonera kring lösningar. Mitt individuella utvecklingsprogram innehåller ett projekt som handlar om ST-läkares handledning av läkarstudenter i deras professionella utveckling (ledarskap, kommunikation, teamarbete, patientcentrerad vård). Jag kommer att gå kurser som främjar min insats i detta projekt specifikt men också kurser för min egen utveckling som ledare. Detta gäller framför allt ökad självkännedom om mig själv som gruppmedlem och konflikthantering och coaching. Jag har 20% av min arbetstid avsatt för min ledarskaps-st och detta ser jag som en signal att pedagogik och handledning är något som anses viktigt och värdefullt. Detta stärker mig i mitt pedagogiska arbete, jag kan ta mig tid att göra det ordentligt. Andra kollegors (utbildningsansvarigas) vetskap om detta har också dragit in mig i andra pedagogiska projekt på kliniken vilket jag uppskattar mycket, man ser mig som en resurs redan! Min arbetsgivare är mycket positivt inställd till att jag gör en satsning mot pedagogiskt ledarskap och ser att det kommer kliniken och studenter och andra läkare till nytta. Jag känner mig uppskattad och det är roligt att ta del av och bidra i flera olika sammanhang när det gäller undervisning. Framöver kommer jag bland annat arbeta som kursamanuens men i framtiden kan det också bli naturligt att ta en roll som kursansvarig, studierektor eller något annat uppdrag med utbildningsansvar på kliniken. 8

9 Maria Roupe ST-läkare Internmedicin Mölndal Som läkare så ställs man dagligen inför uppgiften att utbilda och att handleda. Man har också i uppgift att agera som ledare, inte sällan i akuta situationer under mycket stress. Detta är viktiga delar av vårt arbete som man talar mycket lite om under läkarutbildningen. För att kunna utvecklas inom dessa områden så sökte jag ledarskaps-st med pedagogisk inriktning. VI har nu varit igång med kursen i åtta månader och intresset för utbildning och ledarskap växer än mer under kursens gång. Jag arbetar på en medicinklinik där vi alltid har många studenter och doktorer under utbildning. Min roll i detta är dels handledning av studenter när dom har avdelningsplaceringar och jourverksamhet. Sedan 2 år tillbaka är jag också en av de doktorer som är ansvarig för läkarstudenternas akuten-kurs under medicinterminen. Detta innebär att man under två veckor tar hand om en grupp kandidater och guidar dom genom arbetet på en akutmottagning. Sedan starten av kursen har vi börjat fördjupa oss inom pedagogik och pedagogiska lärandemodeller. Vi har i samband med detta haft mycket diskussioner kring hur man skall applicera dessa teoretiska modeller i vår kliniska vardag. Detta har varit mycket nyttigt och lärorikt och jag upplever att jag kontinuerligt utvecklas som handledare. Vi har också gått kursen Utvecklande ledarskap. Genom detta så ökade min självkännedom kring hur jag agerar och vem jag är som ledare. Detta har redan hjälpt mig i olika situationer i mitt arbete som läkare. I min individuella kursplan så vill jag fortsätta fördjupa mig inom ledarskap och till exempel gå en kurs i grupputveckling. Jag planerar också att fortsätta fördjupa mig inom pedagogiken för att få en stabil baskunskap kring pedagogiska teorier. Genom detta tror jag att jag får en trygghet som pedagogisk ledare och en självkänsla till att driva utbildningsfrågor framåt. Ett ämne som också väcker mitt intresse är etik. Etiska diskussioner är dagligen förekommande i vårt arbete och jag skulle gärna utveckla mina kunskaper inom detta område. Mitt mål med att gå LTS/Ped ST är att framöver få ett större utbildningsansvar på vår klinik. Det skulle till exempel kunna vara ett formellt ansvar för kandidatutbildningen eller i rollen som studierektor. Jag har också en vision att förbättra den övergripande utbildningen för läkare på vår klinik, dels för AT och ST-läkare men även för specialisterna. Fortbildning är väldigt viktigt under hela karriären, hur ser man till att den fortbildning som ges är tillräcklig? Det vore intressant att se om man kan skapa en bättre struktur för detta på vår klinik. Vid sidan om utbildningsfrågorna så har jag även ambitioner att bli en god ledare. Detta är viktigt i många delar av arbetet som läkare. Om detta i en framtid sedan skapar förutsättning till någon form av chefsarbete så vore det också spännande. I samtal med min chef så framkommer ett behov av läkare som tar ansvar för utbildningsfrågor på vår klinik. Hon ställer sig därför mycket positiv till att jag är en del av ledarskaps-st med pedagogisk inriktning. Hon ser på detta program som en utmaning som också blir viktig för min personliga utveckling. 9

10 Olle Hagberg ST-läkare Psykiatri Som deltagare i pilotomgången av ledarskaps-st med pedagogisk inriktning känner jag mig stolt över att SU tar sina huvuduppgifter på allvar och med detta projekt verkligen satsar på utveckling och undervisning. Vanligt är att man i den kliniska vardagen låter någon ansvara för studenterna halvårsvis - med sviktande kontinuitet som följd och med begränsat utrymme att bedriva pedagogiskt förbättringsarbete. Vi får i pedagogiska programmet möjlighet att bygga upp kunskaper som möjliggör ett djupare engagemang samt ett brett kontaktnät. Jag hoppas vi kommer kunna få positioner på SU där vi fungerar som inspirerande nyckelpersoner. Förhoppningsvis kan vi även verka som en sjukhusövergripande resurs, med ambition att leda och koordinera undervisningsarbete samt dela med oss av goda exempel. Då vi är deltagare från olika kliniker finns möjlighet att på sikt utveckla handledningsuppdraget med progression över kurser och länka samman studenternas kliniska moment över terminer. Som huvudhandledare på Beroendekliniken under psykiatrikursen termin 8 har jag övergripande ansvar för studenternas kliniska placeringar hos oss. Att jag deltar i pedagogiskt ledarskaps-st har förstärkt mitt uppdrag och förbättrat klinikens möjligheter att säkra utbildningsansvaret. Uppdraget som huvudhandledare har viktiga inslag av motivationsarbete. Jag upplever att jag genom pedagogisk ST har fått ökad självinsikt och stärkt legitimitet i rollen som pedagogisk ledare. Från verksamhetsledningens håll upplever jag stöd. När vi påbörjade pedagogisk ledarskaps-st hade dåvarande sektionschef tankar kring att jag med mina kommande kunskaper kring pedagogiskt utvecklingsarbete på sikt skulle sitta med i klinikens ledningsgrupp. Beroendeklinikens verksamhetschef har tagit fram en långsiktig strategi för hur kliniken skall rekrytera, attrahera och behålla läkare. I denna uppgift ser jag en viktig roll som medarbetare då en god undervisningsmiljö för studenter på sikt förhoppningsvis leder fram till att vi blir en bra arbetsplats för underläkare som så småningom även kan tänka sig att göra sin specialistläkarutbildning hos oss. Programmet är upplagt kring ett ramverk med regelbundna träffar. Vi arbetar där med teoretiska eller praktiska moment. Vi deltar även i externa fördjupande kurser. Jag har hittills hunnit med UL (Utvecklande ledarskap) samt Handledning av medicinstudenter, 5 hp. Nyligen har vi påbörjat kurs i Förbättringskunskap 7,5 hp. Jag kommer där arbeta med att förbättra sit-in på grundnivå. Göteborg är det sista lärosäte i Sverige som inför sit-in under psykiatrikursen, med start nu under hösten detta är tänkvärt. Förberedelser inför en regiongemensam utbildningsdag för AT-läkare i beroendemedicin i januari 2015 pågår. Jag organiserar denna och försöker få in ett uttalat pedagogiskt genomtänkt upplägg och i planeringsarbetet kommer flera aspekter in där jag redan nu har nytta av nyvunna kunskaper kring förbättringskunskap, samarbete, kommunikation och ledarskapsfrågor. 10

11 Martin Karlsson ST-läkare Internmedicin SkaS Jag har mycket gott stöd från min närmaste chef angående deltagande i programmet. Jag kommer kunna använda detta i mitt fortsatta arbete som läkare. Idag ska alla STläkare göra både ett förbättringsarbete och ett vetenskapligt arbete. Mitt mål med programmet är att kunna handleda framtida yngre kollegor i båda dessa moment. Min position i nuläget är att jag är ansvarig för all undervisning som rör grundutbildningen till läkare på vår klinik. Vi träffar regelbundet VFU-studenter från medicinkursen Göteborg. Jag är också ansvarig för studenter som kommer från andra universitet för att auskultera hos oss. Det är viktigt att studenterna får en bra undervisning under VFU och att man tydliggör och identifierar lärandemålen de har med sig. Programmet möjliggör att jag kan utvecklas i min lärarroll. Jag har för avseende att fortsatt vara engagerad i undervisning på olika sätt, främst mot läkarstudenter. Min chef tycker det är bra att det finns någon som är intresserad för undervisning och forskning på kliniken eftersom utbildningsansvaret ökar avseende läkarstudenter på grund av ökande regionalisering. Det ställs allt högre krav även på ST-läkare att arbeta med professionell utveckling under ST. Efter diskussion med min chef tänker jag mig att jag skulle kunna fortsätta i en roll som handledare i olika pedagogiska projekt både för läkarstudenter men också ST-läkare i framtiden. Min fokus ligger på ledarskap och professionell utveckling. Programmet möjliggör att man får delta i fantastiskt bra kurser såsom Utvecklande ledarskap och möjlighet till ytterligare kurser i detta område. Undervisning i den kliniska vardagen har en tendens att nedprioriteras. Möjligheten att delta i programmet känns privilegierat och jag vill att undervisning ska få en tydligare roll och högre status i den kliniska vardagen och att fler kollegor är engagerade i undervisningsmomenten. Det är roligt att min chef stöttar mig i deltagande i programmet. 11

12 Denislava Mintcheva ST-läkare Internmedicin Östra Jag har alltid haft intresse i studentundervisning och pedagogik redan under min studietid och varit intresserad av hur man kan förbättra undervisningen för läkarstudenter. Teoretiska kunskaper om pedagogiska processer i klinisk handledning fick jag under kursen klinisk handledning av medicine studerande. I en läkares yrkesroll ingår det att både vara bärare och förmedlare av kunskaper och erfarenheter. Förmedling av kunskaper, attityder, värderingar och färdigheter kan uppnås med handledning, som är en pedagogisk process. Jag har engagerat mig i Konsultationskunskapskursen i termin 5 som klinik- och avdelningsansvarig för Östra sjukhuset. Min väg dit har gått via mitt deltagande som handledare inom kursen. Jag föreläser under Konsultationskunskapskursen och tycker att det är en utmaning att formulera pedagogiska mål och att leva upp till det. Jag har dessutom deltagit som handledare i gruppseminarier under geriatrik- och medicinkursen. Inom ramen av det pedagogiska ST-programmet har jag fått möjlighet att fördjupa mina pedagogiska kunskaper och mina grundläggande ledarskapskunskaper. Jag ökade mina kunskaper om olika undervisningsmetoder, undervisningsteknik och gruppdynamik. Tillämpning av nya pedagogiska undervisningsmetoder har lett till en mycket positiv effekt vid den egna undervisningen. Återkopplingen från studenterna gjorde mig mycket mer medveten om pedagogiska processer och jag fick bekräftelse för egen utveckling. En stor behållning av att delta i studentundervisning är den gensvar man får när man hjälper yngre blivande kollegor att utvecklas vidare professionellt. Dessutom känner jag att det bidrar till min egen personliga utveckling och att se på min roll i ett större sammanhang. Kursen i Utvecklande ledarskap gav mig ökad självinsikt om mina personliga egenskaper, både styrkor och brister. Modellen om utvecklande ledarskap väckte upp medvetenhet om vikten av kunskaper om pedagogiskt ledarskap för att kunna organisera människor att göra något tillsammans. Jag är intresserad och deltar i projekt inom personcentrering. I samarbete med fyra program vid Sahlgrenska Akademin utvecklar GPCC en unik kurs inom personcentrering. Syftet med projektet är att utveckla en pedagogisk modell för implementering av personcentrering vid Sahlgrenska Akademins grundutbildningar och utvärdera den pedagogiska modellen. Kursplanen är avsedd att användas i ett pedagogiskt pilotprojekt vid Sahlgrenska Akademin.. Jag kommer även att bidra med pedagogisk planering av undervisning (handledning) av någon av kursplanens mål. Detta skapar möjlighet för mig att utvecklas vidare professionellt avseende kommunikativ förmåga och självreflektion samt ledarförmåga och samarbete. Mitt pedagogiska projektarbete ska handla om Praktisk tillämpning av partnerskapet i personcentrerad vård. Jag går kurs i Förbättringskunskap och under kurstidens gång är det planerad att jag ska arbeta med ett eget förbättringsprojekt. Jag hoppas att jag får möjlighet för fortsatt pedagogisk utveckling, för att kunna bidra för ett pedagogiskt klimat på min klinik, där man utbyter pedagogiska tankar och erfarenheter. Med anledning av detta har jag planerat gå kurs i: Högskolepedagogik, Leda och kommunicera i förändring, Att undervisa i praktiken, The Human Element. 12

13 Kerstin Johansson ST läkare Psykiatri Innan jag påbörjade läkarutbildningen läste jag socionomutbildning i Göteborg och jag arbetade därefter i fem år inom socialtjänsten i Kungälv. Jag gör min ST i psykiatri med anställning vid Neuropsykiatriska kliniken på SU. Jag har sedan tidigare ett intresse för utbildningsfrågor, framför allt när det gäller klinisk utbildning av läkare och läkarstudenter och hur den kan vidareutvecklas och förbättras i en allt mer slimmad organisation. Detta intresse tycker jag har fördjupats allt mer under den tid som gått sedan programmet Ledarskaps ST med pedagogisk inriktning startade och jag ser hela tiden nya utmaningar och infallsvinklar, men också nya möjligheter. I nuläget är jag så kallad huvudhandledare på Mölndalstomten för läkarkandidaterna under deras verksamhetsförlagda utbildning under Psykiatrikursen. Kopplat till detta har jag påbörjat ett förbättringsprojekt där jag ska utveckla en form av handledning/stöttning av de vikarierande underläkarna i deras roll som handledare av läkarkandidaterna. Jag hoppas på att detta ska bidra till att både stärka underläkarna i deras yrkesroll tidigt i karriären och bidra till bättre verksamhetsförlagd utbildning för läkarkandidaterna. I förlängningen hoppas jag på detta sätt öka intresset för psykiatrin som en möjlig framtida specialitet för kandidaterna och underläkarna. I mitt pedagogiska praktikprojekt planerar jag att kopplat till detta utveckla och implementera en modell för hur underläkarna inom psykiatrin på hela SU ska kunna få stöttning och handledning på sin egen kandidathandledning. Jag handleder också själv kandidater inom psykiatrin, både på avdelningen och på akuten. F.n. går jag kopplat till detta kursen klinisk handledning av medicine studerande som en del i mitt kurspaket under pedagogisk ST. I våras handledde jag kandidater från termin två under deras TYK (tidig yrkeskontakt) och gick då också en kurs kopplat till detta. För närvarande går jag dessutom en kurs i förbättringskunskap. Framöver räknar jag med att gå kurser inom bland annat högskolepedagogik, ytterligare ledarskapsutveckling och en fördjupande kurs i handledning. Dessutom har vi inom STläkargruppen pedagogiskt ST regelbundna träffar och kopplat till detta läser vi en hel del bra litteratur inom området. Personligen, när det gäller min egen utveckling, upplever jag stor nytta med pedagogiskt ledarskaps ST. Jag ser att jag genom min medverkan i de olika delarna utvecklas om läkare och som pedagogisk ledare liksom som ledare i stort. Programmet väcker mycket tankar och gör att jag ser nya förbättringsområden, men också förbättringsmöjligheter för klinisk utbildning och fortbildning för läkarkandidater och läkare på alla utbildningsnivåer. I framtiden kan jag se mig själv som t.ex. studierektor på min klinik och när jag har frågat min nuvarande Studierektor Lena Larsson om hur hon ser på min framtid inom kliniken så nämner hon också ett framtida Studierektorskap. Kopplat till det ser hon ett tydligare uppdrag kring att utveckla och samordna allt från Kandidaternas till STläkarnas kliniska utbildning på ett sådant sätt att handledning och utbildning på ett tydligare sätt än idag genomsyrar hela verksamheten så att alla klinikens läkare är delaktiga i den. Detta ser jag som ett uppdrag som skulle vara mycket spännande och som jag själv gärna skulle ta på mig i framtiden och jag hoppas att ledarskapsprogrammet ska ge mig redskap för att bättre kunna gå in i och utveckla en sådan roll I stort så tycker jag att det är mycket positivt att Västra Götalandsregionen och SU genom det pedagogiska ledarskapsprogrammet lyfter och tydliggör vikten av att formerna för den kliniska utbildningen ständigt behöver vidareutvecklas och förbättras 13

14 för att fungera på ett optimalt sätt. För att detta ska kunna göras på ett så bra sätt som möjligt så behöver läkare med särskilt intresse ta på sig denna uppgift. För att identifiera de personerna, för att ge dem så goda möjligheter som möjligt och för att i framtiden kunna ge dem tydliga uppdrag som de då har rätt kompetens för så anser jag att det vore mycket positivt att permanenta det pedagogiska ledarskapsprogrammet och ge fler läkare möjlighet att utvecklas genom det. 14

15 Steinn Steingrimsson ST läkare Psykiatri Jag började i programmet ST-ledarskap med pedagogisk inriktning i början av året 2014 och har lärt mig redan mycket. I vardagen försöker jag generellt vara en motiverande person och engagerar mig att förbättra utbildning och utveckling på min arbetsplats. Pedagogik är en självklar del av läkarrollen för utbildning av olika yrkeskategorier och även för blivande läkarkollegor. Programmet har ett uttalat syfte att lyfta vikten av klinisk handledning och att bidra till att ändra stämningen på arbetsplatsen. I programmet sammanvävs teoretisk diskussioner och undervisning med reflektioner i grupp samt olika kurser. I våras gick vi en kurs i utvecklande ledarskap och nu pågår en kurs i Förbättringskunskap som bland annat innebär att genomföra ett kvalitetsarbete på kliniken. Mitt intresse är att kunna vara en ledare i vardagen och inspirera och motivera medarbetare till utbildning, utveckling och forskning. Sådant program är närmast en förutsättning att sådan kan lyckas och sprida sig på arbetsplatsen. I dag har jag ingen chefsroll men en viss ledarroll i forskning och undervisning på kliniken detta är liknande till den framtida rollen jag önskar dvs. att vara ledare i vardagen utan att påbörja en chefskarriär. För mig personligen är programmet ett steg som bidrar till professionell mognad, det ger mig fler meriter och även ett ökat intresse för att på ett strukturerat sätt påverka medarbetare. Min uppfattning är att sådana program som ST-ledarskap med pedagogisk inriktning kommer bli mer vanliga i framtiden eftersom ledarskap inte är något medfött (även om vissa kan ha bättre förutsättningar än andra). Pedagogik kommer alltid vara en del av vardagen för läkare och bör därför lyftas mer i reflektioner, samt ha en större roll i verksamheten. Jag är tacksam att ha fått möjligheten för att gå denna utbildning och hoppas andra får möjlighet så detta blir en del av läkarens vardag. 15

16 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp 3 Erik Fernström Specialist Onkologi SU Sara Lundqvist ST-läkare, Vårdenhetsöverläkare öppenvården BUP Erik Renvall ST-läkare Öron-näsa-hals, Schemaläggare SÄS Borås Christian Colldén ST-läkare, Sektionschef Psykiatri Psykos SU Cecilia Swärd ST-läkare, AT-chef i NU-sjukvården 16