Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014"

Transkript

1 Ledarskaps ST lägesrapport hösten

2 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning... 7 Maria Henningsson ST-läkare Barnmedicin... 8 Maria Roupe ST-läkare Internmedicin Mölndal... 9 Olle Hagberg ST-läkare Psykiatri...10 Martin Karlsson ST-läkare Internmedicin SkaS...11 Denislava Mintcheva ST-läkare Internmedicin Östra...12 Kerstin Johansson ST läkare Psykiatri...13 Steinn Steingrimsson ST läkare Psykiatri...15 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp Erik Fernström - Specialist Onkologi SU...17 Sara Lundqvist - ST-läkare, Vårdenhetsöverläkare öppenvården BUP...18 Erik Renvall - ST-läkare Öron-näs- och halssjukdomar, SÄS, Borås...20 Christian Colldén, ST-läkare, Sektionschef Psykiatri Psykos SU...21 Cecilia Swärd - ST-läkare, AT-chef i NU-sjukvården...22 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp Henrietta Arwin ST-läkare Allmänmedicin, Vårdcentralchef...24 Liisa Carlzon - Specialist Invärtesmedicin och på Simulatorcentrum, PU-ledare...25 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp Mattias Bjarnegård - Specialist och Sektionschef Radiologi...27 Louise Bentley - Verksamhetschef Hallands sjukhus

3 Projektledningens rapport om LST Inledning Denna rapport får ses som en fortsättning på den lägesrapport 2011 som tidigare delgivits och som ett komplement till det inlämnade förslaget till fortsatt LST i VGR. Båda dessa dokument bifogas rapporten som komplementär läsning. Fokus i denna rapport blir således på arbetsformer, effekter, ekonomi samt redogörelser från de deltagande läkarna. Vår bedömning är att LST utgör en av flera möjligheter till fortsättning i den ledarskapsutveckling som behövs inom läkargruppen efter den basala nivå som erbjuds alla ST. Former Sammanfattningsvis har således 2 grupper(totalt 10 läkare) examinerats i LST och en tredje grupp om 5 läkare blir färdig våren 2015 med examination den 20 mars. Formen för LST har reviderats ngt utifrån de lärdomar vi erhållit och hittat sin form med den tredje gruppen. (se figur.1)modellen bygger på en fast ram av några obligatoriska moduler och i övrigt frihet att välja och hitta sin väg utifrån stöd i gruppen och genom ett handledande, coachande och relativt lite styrande projektledarskap. Betoningen ligger på eget ansvar och utveckling av personligt ledarskap kopplat till kompetens inom grupputveckling, teamledarskap, förbättringsarbete och organisationsutveckling. Bland metoder för lärande finns litteratur, kurser, projekt och uppdrag samt skriftligt arbete. I den fjärde gruppen inom LST har vi valt att fokusera på Ledarskaps ST med pedagogisk inriktning, (Ped ST)med 7 deltagare. Det ger oss möjlighet att inom ramen för pilotprojekt pröva oss fram till olika modeller och att utveckla andra delar av läkares ledarskap. Vi ser att ledarskapet inom VFU (verksamhetsförlagd utbildning för studenter och läkare) är ett område som behöver prioriteras i linje med tydligare krav på kvalitet i utbildning och utökade volymer både på student och läkarnivå. Vi har här valt en ngt annorlunda ram och ett tydligare gruppledaransvar och lärarroll för ansvariga projektledare som har gedigen pedagogisk kompetens. Modellen bygger på att förena ledarskapsutveckling med pedagogisk kompetens och kunnande i hur man systematisk bedriver förbättrings- och utvecklingsarbete. (se figur.2) Effekter Det är tydligt för oss i projektledningen att valet av en fast begränsad ram och mindre obligatorisk del kopplat till en relativt stor valfri del med eget ansvar är rätt väg att gå. Inledningsvis ger detta en viss frustration och oro hos deltagarna men leder på sikt till en tydligare växt in i ledarrollen utifrån egna drivkrafter och ställningstaganden med stöd av nätverk i grupp, handledning från projektledning och mentor samt de nya kontaktytor som öppnar upp sig för deltagarna och leder till olika spin-off engagemang. Balansen och växelverkan mellan kurs/utbildning, projekt/uppdrag och praktik samt skrivarbete ger enligt oss ett gott utfall. Det framgår av flera deltagares berättelser att det psykologiska stödet i programmet har lett till att de vågar ta steg i riktning mot chefskap och andra former av ledarskap. LST programmet är betydelsefullt både symboliskt genom att bli identifierad som viktig medarbetare och värd att satsas på men också mer direkt genom nätverket och kunskapsinhämtandet i sig. Ett av de bästa sätten att utvärdera den här typen av mjukvara är att träffa och prata med deltagarna i samband med deras examinationer eller i andra sammanhang vilket flera från regionledningen gjort. Viljan och engagemanget samt kunnandet lyser igenom i deras berättelser. I punktform kan en del av resultaten sammanfattas så här: Ökad kunskap och kompetens inom ledarskap, kommunikation, pedagogik, organisationslära och förbättringsarbete mm Psykologiskt stöd att relativt tidigt i karriären ta steg i riktning mot ledarskapsuppdrag och chefsuppdrag samt engagerat ge sig in i och driva olika projekt 3

4 Symbolisk effekt i form av en känsla att arbetsgivaren (VGR) är intresserad och ger goda förutsättningar att utvecklas som ledare. Stolthet då man märker att VGR är föregångare och att vår modell delvis utgör mönster när andra landsting börjar driva sin LST Nätverk och mentorskap genom de många kontakter för framtiden som deltagarna får genom sin LST Spin-off effekter genom att man hittar nya intressanta ämnesområden, projekt att delta i eller börjar forskningsarbete inom detta fält Fortsättning Den tredje gruppen av LST examineras således den 20 mars på förmiddagen. LST 4 det vill säga PED ST gruppen beräknas klar I denna grupp fortsätter utvecklingsarbetet och ramen är inte helt utformad ännu av förklarliga skäl då det är första gången vi genomför just den modellen. Med tanke på ekonomiskt utrymme inom projektmedel (se ekonomi) funderar vi på att dra igång ytterligare en sista grupp inom projektram under 2015 och i så fall med färdigdatum under Det finns i bifogat och tidigare insänt dokument ett förslag på hur LST skulle kunna permanentas i VGR om detta verkar intressant ur vårdgivarens synvinkel. Anders S Johansson Birgitha Archenholtz Mats Wahlqvist Sjukhusgemensam SR/ST projektledare projektledare Projektansvarig Figur 1. Utbildningsplan Ledarskaps ST Syfte: Stimulera personlig ledarskapsutveckling, skapa nätverk och förutsättningar att praktisera ett kommunicerande, utvecklande ledarskap. Inriktning under LST på chefskap, pedagogiskt ledarskap eller att leda projekt och förbättringsarbete. Utveckling av personligt ledarskap Riktade kurser Utvecklings assessment Förbättringskunskap Praktik/ Uppdrag Skriftligt arbete och Seminarium Mentor Kunskap om organisation och ledarskap inom SU och VGR 4

5 Figur 2. Pilotprogrammet Ledarskaps- ST med pedagogisk inriktning består av fyra block, från VT to m VT Det övergripande målet är att utbilda pedagogiska ledare för klinisk läkarutbildning. Lärandemålen omfattar att utveckla och visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom klinisk medicinsk pedagogik; lärande och handledning av professionell utveckling, förbättringskunskap samt ledarskap. Det finns ett klart samband lärandemål- lärandemetoder -utvärdering. Deltagaren går kurser i pedagogik, ledarskap och förbättringskunskap samt väljer egen profilering inom området professionell utveckling. Erfarenhetsbaserat lärande med reflektion i praktiken leder till att en egen portfölj tillskapas. Projekt i förbättringskunskap utgör en inledande del av ett pedagogiskt praktikprojekt som rapporteras i det avslutande blocket. 5

6 Ekonomi Projektmedlen har fortsatt använts till projektledning och utvecklingsarbete, kurs- och kongressavgifter, litteratur samt reskostnader i samband med aktiviteter. Samtliga lönekostnader har fortsatt belastat respektive deltagares verksamhet/förvaltning. Genomloppstiden för deltagarna i varje grupp är ca 3 år från start till examination och det beräknade genomsnittliga uttaget av arbetstid för projektdeltagande beräknas till ca 15-20%. Kostnaden förutom lönemedel per deltagare i de två avslutade grupperna ligger mellan kr. Totalt har i skrivande stund kronor förbrukats av initialt under år 2009 tilldelade 5,125 miljoner kr. Ytterligare cirka är intecknade för att avsluta LST3 och för att avsluta LST 4. Var god se bifogad statistik nedan. Delposter Total kostnad Kostnad/deltagare efter genomfört program LST LST LST PED LST Projektledning/utveckling Summa i skrivande stund Intecknade kostnader LST Intecknade kostnader PED LST Summa efter avslut Medel för ev ny grupp [kr] Kostnader för Ledarskaps ST Total kostnad

7 Reflektioner från Ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning Maria Henningsson Maria Roupe Olle Hagberg Martin Karlsson Denislava Mintcheva Kerstin Johansson Steinn Steingrimsson ST-läkare, Barnmedicin ST-läkare, Internmedicin Mölndal ST-läkare, Psykiatri ST-läkare, Internmedicin SkaS ST-läkare, Internmedicin Östra ST-läkare, Psykiatri ST-läkare, Psykiatri 7

8 Maria Henningsson ST-läkare Barnmedicin Jag sökte till ledarskaps-st med pedagogisk inriktning för att jag brinner för handledning och undervisning. Jag tycker att det känns fint att få dela med mig av mina kunskaper och mina främsta förebilder är just de kliniker som på ett naturligt sätt hjälper patienter, studenter och att förstå kroppen, sjukdom, behandling eller dylikt bättre. Det fina är att kunna anpassa informationen efter mottagaren och att föra fram budskapet på ett framgångsrikt sätt. Hur man anpassar sin undervisning och handledning efter behov och situation är min främsta strävan att lära mig behärska. Ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning har fört mig samman med andra som delar mitt intresse och engagemang och tillsammans utforskar vi olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. Vi går och har gått vissa kurser tillsammans, kurs i klinisk handledning, utvecklande ledarskap och förbättringskunskap samt läser pedagogisk litteratur och detta är särskilt utvecklande eftersom vi delar med oss av tankar, erfarenheter och reflexioner. Detta berikar min bild och hjälper min förståelse för olika människors olika lärande och behov. Skillnaden är stor jämfört med om jag t.ex. hade läst litteraturen själv och inte diskuterat den med någon. Det är också väldigt skönt att ha en grupp att diskutera kniviga situationer med. Eftersom vi har gått delvis samma kurser använder vi också samma referenser, instrument och språk för att resonera kring lösningar. Mitt individuella utvecklingsprogram innehåller ett projekt som handlar om ST-läkares handledning av läkarstudenter i deras professionella utveckling (ledarskap, kommunikation, teamarbete, patientcentrerad vård). Jag kommer att gå kurser som främjar min insats i detta projekt specifikt men också kurser för min egen utveckling som ledare. Detta gäller framför allt ökad självkännedom om mig själv som gruppmedlem och konflikthantering och coaching. Jag har 20% av min arbetstid avsatt för min ledarskaps-st och detta ser jag som en signal att pedagogik och handledning är något som anses viktigt och värdefullt. Detta stärker mig i mitt pedagogiska arbete, jag kan ta mig tid att göra det ordentligt. Andra kollegors (utbildningsansvarigas) vetskap om detta har också dragit in mig i andra pedagogiska projekt på kliniken vilket jag uppskattar mycket, man ser mig som en resurs redan! Min arbetsgivare är mycket positivt inställd till att jag gör en satsning mot pedagogiskt ledarskap och ser att det kommer kliniken och studenter och andra läkare till nytta. Jag känner mig uppskattad och det är roligt att ta del av och bidra i flera olika sammanhang när det gäller undervisning. Framöver kommer jag bland annat arbeta som kursamanuens men i framtiden kan det också bli naturligt att ta en roll som kursansvarig, studierektor eller något annat uppdrag med utbildningsansvar på kliniken. 8

9 Maria Roupe ST-läkare Internmedicin Mölndal Som läkare så ställs man dagligen inför uppgiften att utbilda och att handleda. Man har också i uppgift att agera som ledare, inte sällan i akuta situationer under mycket stress. Detta är viktiga delar av vårt arbete som man talar mycket lite om under läkarutbildningen. För att kunna utvecklas inom dessa områden så sökte jag ledarskaps-st med pedagogisk inriktning. VI har nu varit igång med kursen i åtta månader och intresset för utbildning och ledarskap växer än mer under kursens gång. Jag arbetar på en medicinklinik där vi alltid har många studenter och doktorer under utbildning. Min roll i detta är dels handledning av studenter när dom har avdelningsplaceringar och jourverksamhet. Sedan 2 år tillbaka är jag också en av de doktorer som är ansvarig för läkarstudenternas akuten-kurs under medicinterminen. Detta innebär att man under två veckor tar hand om en grupp kandidater och guidar dom genom arbetet på en akutmottagning. Sedan starten av kursen har vi börjat fördjupa oss inom pedagogik och pedagogiska lärandemodeller. Vi har i samband med detta haft mycket diskussioner kring hur man skall applicera dessa teoretiska modeller i vår kliniska vardag. Detta har varit mycket nyttigt och lärorikt och jag upplever att jag kontinuerligt utvecklas som handledare. Vi har också gått kursen Utvecklande ledarskap. Genom detta så ökade min självkännedom kring hur jag agerar och vem jag är som ledare. Detta har redan hjälpt mig i olika situationer i mitt arbete som läkare. I min individuella kursplan så vill jag fortsätta fördjupa mig inom ledarskap och till exempel gå en kurs i grupputveckling. Jag planerar också att fortsätta fördjupa mig inom pedagogiken för att få en stabil baskunskap kring pedagogiska teorier. Genom detta tror jag att jag får en trygghet som pedagogisk ledare och en självkänsla till att driva utbildningsfrågor framåt. Ett ämne som också väcker mitt intresse är etik. Etiska diskussioner är dagligen förekommande i vårt arbete och jag skulle gärna utveckla mina kunskaper inom detta område. Mitt mål med att gå LTS/Ped ST är att framöver få ett större utbildningsansvar på vår klinik. Det skulle till exempel kunna vara ett formellt ansvar för kandidatutbildningen eller i rollen som studierektor. Jag har också en vision att förbättra den övergripande utbildningen för läkare på vår klinik, dels för AT och ST-läkare men även för specialisterna. Fortbildning är väldigt viktigt under hela karriären, hur ser man till att den fortbildning som ges är tillräcklig? Det vore intressant att se om man kan skapa en bättre struktur för detta på vår klinik. Vid sidan om utbildningsfrågorna så har jag även ambitioner att bli en god ledare. Detta är viktigt i många delar av arbetet som läkare. Om detta i en framtid sedan skapar förutsättning till någon form av chefsarbete så vore det också spännande. I samtal med min chef så framkommer ett behov av läkare som tar ansvar för utbildningsfrågor på vår klinik. Hon ställer sig därför mycket positiv till att jag är en del av ledarskaps-st med pedagogisk inriktning. Hon ser på detta program som en utmaning som också blir viktig för min personliga utveckling. 9

10 Olle Hagberg ST-läkare Psykiatri Som deltagare i pilotomgången av ledarskaps-st med pedagogisk inriktning känner jag mig stolt över att SU tar sina huvuduppgifter på allvar och med detta projekt verkligen satsar på utveckling och undervisning. Vanligt är att man i den kliniska vardagen låter någon ansvara för studenterna halvårsvis - med sviktande kontinuitet som följd och med begränsat utrymme att bedriva pedagogiskt förbättringsarbete. Vi får i pedagogiska programmet möjlighet att bygga upp kunskaper som möjliggör ett djupare engagemang samt ett brett kontaktnät. Jag hoppas vi kommer kunna få positioner på SU där vi fungerar som inspirerande nyckelpersoner. Förhoppningsvis kan vi även verka som en sjukhusövergripande resurs, med ambition att leda och koordinera undervisningsarbete samt dela med oss av goda exempel. Då vi är deltagare från olika kliniker finns möjlighet att på sikt utveckla handledningsuppdraget med progression över kurser och länka samman studenternas kliniska moment över terminer. Som huvudhandledare på Beroendekliniken under psykiatrikursen termin 8 har jag övergripande ansvar för studenternas kliniska placeringar hos oss. Att jag deltar i pedagogiskt ledarskaps-st har förstärkt mitt uppdrag och förbättrat klinikens möjligheter att säkra utbildningsansvaret. Uppdraget som huvudhandledare har viktiga inslag av motivationsarbete. Jag upplever att jag genom pedagogisk ST har fått ökad självinsikt och stärkt legitimitet i rollen som pedagogisk ledare. Från verksamhetsledningens håll upplever jag stöd. När vi påbörjade pedagogisk ledarskaps-st hade dåvarande sektionschef tankar kring att jag med mina kommande kunskaper kring pedagogiskt utvecklingsarbete på sikt skulle sitta med i klinikens ledningsgrupp. Beroendeklinikens verksamhetschef har tagit fram en långsiktig strategi för hur kliniken skall rekrytera, attrahera och behålla läkare. I denna uppgift ser jag en viktig roll som medarbetare då en god undervisningsmiljö för studenter på sikt förhoppningsvis leder fram till att vi blir en bra arbetsplats för underläkare som så småningom även kan tänka sig att göra sin specialistläkarutbildning hos oss. Programmet är upplagt kring ett ramverk med regelbundna träffar. Vi arbetar där med teoretiska eller praktiska moment. Vi deltar även i externa fördjupande kurser. Jag har hittills hunnit med UL (Utvecklande ledarskap) samt Handledning av medicinstudenter, 5 hp. Nyligen har vi påbörjat kurs i Förbättringskunskap 7,5 hp. Jag kommer där arbeta med att förbättra sit-in på grundnivå. Göteborg är det sista lärosäte i Sverige som inför sit-in under psykiatrikursen, med start nu under hösten detta är tänkvärt. Förberedelser inför en regiongemensam utbildningsdag för AT-läkare i beroendemedicin i januari 2015 pågår. Jag organiserar denna och försöker få in ett uttalat pedagogiskt genomtänkt upplägg och i planeringsarbetet kommer flera aspekter in där jag redan nu har nytta av nyvunna kunskaper kring förbättringskunskap, samarbete, kommunikation och ledarskapsfrågor. 10

11 Martin Karlsson ST-läkare Internmedicin SkaS Jag har mycket gott stöd från min närmaste chef angående deltagande i programmet. Jag kommer kunna använda detta i mitt fortsatta arbete som läkare. Idag ska alla STläkare göra både ett förbättringsarbete och ett vetenskapligt arbete. Mitt mål med programmet är att kunna handleda framtida yngre kollegor i båda dessa moment. Min position i nuläget är att jag är ansvarig för all undervisning som rör grundutbildningen till läkare på vår klinik. Vi träffar regelbundet VFU-studenter från medicinkursen Göteborg. Jag är också ansvarig för studenter som kommer från andra universitet för att auskultera hos oss. Det är viktigt att studenterna får en bra undervisning under VFU och att man tydliggör och identifierar lärandemålen de har med sig. Programmet möjliggör att jag kan utvecklas i min lärarroll. Jag har för avseende att fortsatt vara engagerad i undervisning på olika sätt, främst mot läkarstudenter. Min chef tycker det är bra att det finns någon som är intresserad för undervisning och forskning på kliniken eftersom utbildningsansvaret ökar avseende läkarstudenter på grund av ökande regionalisering. Det ställs allt högre krav även på ST-läkare att arbeta med professionell utveckling under ST. Efter diskussion med min chef tänker jag mig att jag skulle kunna fortsätta i en roll som handledare i olika pedagogiska projekt både för läkarstudenter men också ST-läkare i framtiden. Min fokus ligger på ledarskap och professionell utveckling. Programmet möjliggör att man får delta i fantastiskt bra kurser såsom Utvecklande ledarskap och möjlighet till ytterligare kurser i detta område. Undervisning i den kliniska vardagen har en tendens att nedprioriteras. Möjligheten att delta i programmet känns privilegierat och jag vill att undervisning ska få en tydligare roll och högre status i den kliniska vardagen och att fler kollegor är engagerade i undervisningsmomenten. Det är roligt att min chef stöttar mig i deltagande i programmet. 11

12 Denislava Mintcheva ST-läkare Internmedicin Östra Jag har alltid haft intresse i studentundervisning och pedagogik redan under min studietid och varit intresserad av hur man kan förbättra undervisningen för läkarstudenter. Teoretiska kunskaper om pedagogiska processer i klinisk handledning fick jag under kursen klinisk handledning av medicine studerande. I en läkares yrkesroll ingår det att både vara bärare och förmedlare av kunskaper och erfarenheter. Förmedling av kunskaper, attityder, värderingar och färdigheter kan uppnås med handledning, som är en pedagogisk process. Jag har engagerat mig i Konsultationskunskapskursen i termin 5 som klinik- och avdelningsansvarig för Östra sjukhuset. Min väg dit har gått via mitt deltagande som handledare inom kursen. Jag föreläser under Konsultationskunskapskursen och tycker att det är en utmaning att formulera pedagogiska mål och att leva upp till det. Jag har dessutom deltagit som handledare i gruppseminarier under geriatrik- och medicinkursen. Inom ramen av det pedagogiska ST-programmet har jag fått möjlighet att fördjupa mina pedagogiska kunskaper och mina grundläggande ledarskapskunskaper. Jag ökade mina kunskaper om olika undervisningsmetoder, undervisningsteknik och gruppdynamik. Tillämpning av nya pedagogiska undervisningsmetoder har lett till en mycket positiv effekt vid den egna undervisningen. Återkopplingen från studenterna gjorde mig mycket mer medveten om pedagogiska processer och jag fick bekräftelse för egen utveckling. En stor behållning av att delta i studentundervisning är den gensvar man får när man hjälper yngre blivande kollegor att utvecklas vidare professionellt. Dessutom känner jag att det bidrar till min egen personliga utveckling och att se på min roll i ett större sammanhang. Kursen i Utvecklande ledarskap gav mig ökad självinsikt om mina personliga egenskaper, både styrkor och brister. Modellen om utvecklande ledarskap väckte upp medvetenhet om vikten av kunskaper om pedagogiskt ledarskap för att kunna organisera människor att göra något tillsammans. Jag är intresserad och deltar i projekt inom personcentrering. I samarbete med fyra program vid Sahlgrenska Akademin utvecklar GPCC en unik kurs inom personcentrering. Syftet med projektet är att utveckla en pedagogisk modell för implementering av personcentrering vid Sahlgrenska Akademins grundutbildningar och utvärdera den pedagogiska modellen. Kursplanen är avsedd att användas i ett pedagogiskt pilotprojekt vid Sahlgrenska Akademin.. Jag kommer även att bidra med pedagogisk planering av undervisning (handledning) av någon av kursplanens mål. Detta skapar möjlighet för mig att utvecklas vidare professionellt avseende kommunikativ förmåga och självreflektion samt ledarförmåga och samarbete. Mitt pedagogiska projektarbete ska handla om Praktisk tillämpning av partnerskapet i personcentrerad vård. Jag går kurs i Förbättringskunskap och under kurstidens gång är det planerad att jag ska arbeta med ett eget förbättringsprojekt. Jag hoppas att jag får möjlighet för fortsatt pedagogisk utveckling, för att kunna bidra för ett pedagogiskt klimat på min klinik, där man utbyter pedagogiska tankar och erfarenheter. Med anledning av detta har jag planerat gå kurs i: Högskolepedagogik, Leda och kommunicera i förändring, Att undervisa i praktiken, The Human Element. 12

13 Kerstin Johansson ST läkare Psykiatri Innan jag påbörjade läkarutbildningen läste jag socionomutbildning i Göteborg och jag arbetade därefter i fem år inom socialtjänsten i Kungälv. Jag gör min ST i psykiatri med anställning vid Neuropsykiatriska kliniken på SU. Jag har sedan tidigare ett intresse för utbildningsfrågor, framför allt när det gäller klinisk utbildning av läkare och läkarstudenter och hur den kan vidareutvecklas och förbättras i en allt mer slimmad organisation. Detta intresse tycker jag har fördjupats allt mer under den tid som gått sedan programmet Ledarskaps ST med pedagogisk inriktning startade och jag ser hela tiden nya utmaningar och infallsvinklar, men också nya möjligheter. I nuläget är jag så kallad huvudhandledare på Mölndalstomten för läkarkandidaterna under deras verksamhetsförlagda utbildning under Psykiatrikursen. Kopplat till detta har jag påbörjat ett förbättringsprojekt där jag ska utveckla en form av handledning/stöttning av de vikarierande underläkarna i deras roll som handledare av läkarkandidaterna. Jag hoppas på att detta ska bidra till att både stärka underläkarna i deras yrkesroll tidigt i karriären och bidra till bättre verksamhetsförlagd utbildning för läkarkandidaterna. I förlängningen hoppas jag på detta sätt öka intresset för psykiatrin som en möjlig framtida specialitet för kandidaterna och underläkarna. I mitt pedagogiska praktikprojekt planerar jag att kopplat till detta utveckla och implementera en modell för hur underläkarna inom psykiatrin på hela SU ska kunna få stöttning och handledning på sin egen kandidathandledning. Jag handleder också själv kandidater inom psykiatrin, både på avdelningen och på akuten. F.n. går jag kopplat till detta kursen klinisk handledning av medicine studerande som en del i mitt kurspaket under pedagogisk ST. I våras handledde jag kandidater från termin två under deras TYK (tidig yrkeskontakt) och gick då också en kurs kopplat till detta. För närvarande går jag dessutom en kurs i förbättringskunskap. Framöver räknar jag med att gå kurser inom bland annat högskolepedagogik, ytterligare ledarskapsutveckling och en fördjupande kurs i handledning. Dessutom har vi inom STläkargruppen pedagogiskt ST regelbundna träffar och kopplat till detta läser vi en hel del bra litteratur inom området. Personligen, när det gäller min egen utveckling, upplever jag stor nytta med pedagogiskt ledarskaps ST. Jag ser att jag genom min medverkan i de olika delarna utvecklas om läkare och som pedagogisk ledare liksom som ledare i stort. Programmet väcker mycket tankar och gör att jag ser nya förbättringsområden, men också förbättringsmöjligheter för klinisk utbildning och fortbildning för läkarkandidater och läkare på alla utbildningsnivåer. I framtiden kan jag se mig själv som t.ex. studierektor på min klinik och när jag har frågat min nuvarande Studierektor Lena Larsson om hur hon ser på min framtid inom kliniken så nämner hon också ett framtida Studierektorskap. Kopplat till det ser hon ett tydligare uppdrag kring att utveckla och samordna allt från Kandidaternas till STläkarnas kliniska utbildning på ett sådant sätt att handledning och utbildning på ett tydligare sätt än idag genomsyrar hela verksamheten så att alla klinikens läkare är delaktiga i den. Detta ser jag som ett uppdrag som skulle vara mycket spännande och som jag själv gärna skulle ta på mig i framtiden och jag hoppas att ledarskapsprogrammet ska ge mig redskap för att bättre kunna gå in i och utveckla en sådan roll I stort så tycker jag att det är mycket positivt att Västra Götalandsregionen och SU genom det pedagogiska ledarskapsprogrammet lyfter och tydliggör vikten av att formerna för den kliniska utbildningen ständigt behöver vidareutvecklas och förbättras 13

14 för att fungera på ett optimalt sätt. För att detta ska kunna göras på ett så bra sätt som möjligt så behöver läkare med särskilt intresse ta på sig denna uppgift. För att identifiera de personerna, för att ge dem så goda möjligheter som möjligt och för att i framtiden kunna ge dem tydliga uppdrag som de då har rätt kompetens för så anser jag att det vore mycket positivt att permanenta det pedagogiska ledarskapsprogrammet och ge fler läkare möjlighet att utvecklas genom det. 14

15 Steinn Steingrimsson ST läkare Psykiatri Jag började i programmet ST-ledarskap med pedagogisk inriktning i början av året 2014 och har lärt mig redan mycket. I vardagen försöker jag generellt vara en motiverande person och engagerar mig att förbättra utbildning och utveckling på min arbetsplats. Pedagogik är en självklar del av läkarrollen för utbildning av olika yrkeskategorier och även för blivande läkarkollegor. Programmet har ett uttalat syfte att lyfta vikten av klinisk handledning och att bidra till att ändra stämningen på arbetsplatsen. I programmet sammanvävs teoretisk diskussioner och undervisning med reflektioner i grupp samt olika kurser. I våras gick vi en kurs i utvecklande ledarskap och nu pågår en kurs i Förbättringskunskap som bland annat innebär att genomföra ett kvalitetsarbete på kliniken. Mitt intresse är att kunna vara en ledare i vardagen och inspirera och motivera medarbetare till utbildning, utveckling och forskning. Sådant program är närmast en förutsättning att sådan kan lyckas och sprida sig på arbetsplatsen. I dag har jag ingen chefsroll men en viss ledarroll i forskning och undervisning på kliniken detta är liknande till den framtida rollen jag önskar dvs. att vara ledare i vardagen utan att påbörja en chefskarriär. För mig personligen är programmet ett steg som bidrar till professionell mognad, det ger mig fler meriter och även ett ökat intresse för att på ett strukturerat sätt påverka medarbetare. Min uppfattning är att sådana program som ST-ledarskap med pedagogisk inriktning kommer bli mer vanliga i framtiden eftersom ledarskap inte är något medfött (även om vissa kan ha bättre förutsättningar än andra). Pedagogik kommer alltid vara en del av vardagen för läkare och bör därför lyftas mer i reflektioner, samt ha en större roll i verksamheten. Jag är tacksam att ha fått möjligheten för att gå denna utbildning och hoppas andra får möjlighet så detta blir en del av läkarens vardag. 15

16 Reflektioner från Ledarskaps-ST grupp 3 Erik Fernström Specialist Onkologi SU Sara Lundqvist ST-läkare, Vårdenhetsöverläkare öppenvården BUP Erik Renvall ST-läkare Öron-näsa-hals, Schemaläggare SÄS Borås Christian Colldén ST-läkare, Sektionschef Psykiatri Psykos SU Cecilia Swärd ST-läkare, AT-chef i NU-sjukvården 16

17 Erik Fernström - Specialist Onkologi SU Jag har länge varit intresserad av hur sjukvården fungerar. För mig är det självklart att läkare behöver vara med och styra sjukvården och för att kunna göra det behöver vi kunna överbrygga gränsen mellan den ekonomiska eller organisatoriska domänen och den professionella, medicinska, domänen. Ledarskaps-ST har för mig inneburit ett unikt tillfälle att tillägna mig kunskaper som annars hade varit betydligt svårare att tillägna sig. Det är också ett sätt att visa att jag vill vara med och driva sjukvården framåt och att visa att jag vill ta personligt ansvar för att engagera mig i vårdens utveckling. Ledarskaps-ST har också gett mig ett nätverk av engagerade kollegor från hela Västra Götalandsregionen som delar samma intresse. Jag har fått en förståelse för hur sjukvårdsorganisationer och grupper fungerar och det är något som jag har nytta av varje dag, även i mitt kliniska arbete. Min förhoppning är att Västra Götalandsregionen genom mitt deltagande i Ledarskaps-ST får en kliniker med kompetens inom ledarskap och organisation och en medarbetare som står väl rustad att ta sig an ledarskapsuppdrag. Jag ser mig också som en försökskanin i regionens arbete med ledarskaps-utveckling för läkare och hoppas att jag kan inspirera andra yngre kollegor att engagera sig i frågor som rör ledarskap och organisation. Jag har precis blivit specialistläkare i onkologi och Ledarskaps-ST kommer att avslutas under våren I den närmaste framtiden kommer jag att arbeta mycket kliniskt och det finns mycket att lära sig i den nya rollen som specialistläkare. Parallellt med det kliniska arbetet kommer jag att vara engagerad i utvecklingsarbete på kliniken, bland annat kring diagnostikresurser och patientsäkerhet. I framtiden vill jag gärna arbeta med ledning i sjukvården, antingen som chef eller projektledare. Onkologin står också inför stora nationella och regionala utmaningar där vi som läkare måste vara med och påverka. Detta är några av de saker jag gjort inom ramen för Ledarskaps-ST: Under programmet har jag läst universitetskurser i förbättringskunskap (7,5 hp), verksamhetsstyrning i offentliga organisationer (7,5 hp), projektledning (7,5 hp) och budgetering i offentliga verksamheter (7,5 hp). Vi har också tillsammans gått kurser i bland annat konfliktlösning, projektledning och utvecklande ledarskap. Jag har deltagit i utvecklingsprojekt kring diagnostikresurser och införande av nya dyra cancerläkemedel. Jag har också arbetat med schemaläggning och administration av kursen i onkologi på läkarutbildningen. I gruppen har vi gemensamt varit med i ST-forum i VGR samt deltagit som föreläsare på kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö Vi har också haft givande möten med bland andra regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören samt personaldirektören i Västra Götalandsregionen, där vi både lärt oss om regionens arbete och diskuterat ledarskapsutbildning och ledarskap bland läkare. 17

18 Sara Lundqvist - ST-läkare, Vårdenhetsöverläkare öppenvården BUP I början av LST saknade jag en tydlig struktur avseende projektet. Vi i gruppen fick ett papper med några rutor som skulle fyllas på. Såhär i slutet av LST ser jag att de rutorna är välfyllda och strukturen är tydlig. Jag har därför här valt att presentera rutornas innehåll med några tillhörande väl valda reflexioner. Utvecklingsassesment Denna uppgift var något av det första vi gjorde. Kanske var det viktigast för projektledarna Anders och Birgitta som inte kände oss i början och på detta sätt enkelt fick veta vad vi kunde. Personlig utveckling Kurs i Utvecklande ledarskap och Konflikthanteringsinternat. Kurserna var viktiga för formandet av gruppen och hade betydelse för tryggheten i gruppen. Att gruppen blev stabil har varit avgörande under resten av projektets gång. Vi har återkommande sökt stöd hos varandra för gemensamma utmaningar kopplade till LST-projektet. Förbättringskunskap Kurs i Förbättringskunskap 7,5 hp, Projektledare för två klinikövergripande projekt. Erfarenheten från dessa kurser skulle jag vilja använda mer i min kliniska vardag t.ex. genom handledning av andra ST-läkares kvalitetsarbeten. Tyvärr uppmärksammas och prioriteras inte ST-läkarnas kvalitetsarbete som en tydlig del i utvecklingsarbetet på min egen klinik. Just detta kommer jag skriva om i min slutuppsats. Riktade kursen Projektledning, Kommunikation, verksamhetsstyrning Nyttan med att gå dessa kurser var förutom den teoretiska bildningen också att få umgås med chefer i offentlig verksamhet och få en bild av deras vardag. Det var en viktig lärdom för mig som gör att jag bättre förstår mina egna chefer, deras villkor och förutsättningar. Organisation Möte med region och sjukvårdsdirektörer, HR-direktören, regiondirektören och medicinsk rådgivare i VGR. Dessa möten var viktiga och handlar både om LST som projekt och om våra egna personliga relationer till människor som jobbar i organisationen. Praktik och uppdrag Revidering av en Regional medicinsk Riktlinje, Vårdenhetsöverläkare på Frölunda, öppenvårdsmottagning, Föreläsning för ST-läkare i primärvården om riktlinjen, Symposium på FSL avseende ST-läkares påverkan på sjukvårdsorganisationen, Artikel i Svensk psykiatri om ledarskaps-st parallellt med klinisk utbildning, Handledare för kandidater på termin 8 om makt. De två första uppdragen jag räknar upp har också varit de av störst betydelse. Att få delta i det politiska och medicinska arbetet som det innebär att revidera en Regional Medicinsk Riktlinje gav mig insikt i hur viktiga vi doktorer är i styrningen av sjukvården. Jag fick insyn hur det blåser när det skall tas stora beslut som påverkar många människor. Jag förstod vikten av samverkan och kompromisser för att nå resultat. I mitt uppdrag som vårdenhetsöveräkare på en öppenvårdsmottagning inom Barn och 18

19 Ungdomspsykiatrin lär jag nytt varje dag. Det är roligt att arbeta i en roll som är så utmanande och utvecklande. Jag tog på mig uppdraget innan jag var färdig specialist, det hade jag inte gjort om jag inte hade gått i LST projektet Sammanfattningsvis har LST utgjort en ovärderlig utbildning för mig som läkare och ökat sannolikheten betydligt för ett långsiktigt engagemang i den landstingsdrivna sjukvårdsorganisationen. Generell reflektion är att det är viktigt att ta till vara, stimulera och utveckla ledaregenskaper hos de läkare som har intresset redan tidigt under karriären (alltså under ST). Detta eftersom sjukvårdsorganisationen i mycket större utsträckning behöver ledas av den profession som har den största medicinska kunskapen. Mer specifikt vad jag ser hos dig som gått LST är att du är mer reflekterande över ledar- och organisationsfrågor än vad andra nyblivna specialister brukar vara. Att du har ett driv, en nyfikenhet och ett engagemang i dessa frågor, och att du är mycket mer öppet aktiv i att uppvakta chefer om dina tankar och önskemål. Det är bra, och det driver verksamheten framåt!! Suzanne Ågård, Sektionschef BUP 19

20 Erik Renvall ST-läkare Öron-näs- och halssjukdomar, SÄS, Borås Att få vara en del av Västra Götalandsregionens satsning på ledarskap för läkare inom ramen för Ledarskaps-ST är helt fantastiskt. Jag hade många tankar och funderingar kring ledarskap och chefskap innan jag gav mig in i detta projekt. Vad som gör det så unikt är möjligheten att tillsammans med 5 intresserade ST-läkare få diskutera, problematisera och reflektera kring vad det kan innebära att ta på sig en ledande befattning inom hälso- och sjukvård. Att tillhöra en grupp där det finns tillit och förtroende kan vara avgörande för att ta första steget in i ett chefskap. De kurser vi genomfört tillsammans har stärkt vår grupp avsevärt. Under projektet har jag blivit övertygad om att ledaregenskaper utvecklas och förbättras genom utbildning och träning. På min arbetsplats har jag genom Ledarskaps-ST haft mandat att driva flera förbättringsprojekt på ett sätt jag inte kunnat annars. Min mentor, som blivit utsedd av projektledningen, är en mycket god förebild och ger en klarsynt bild av hur mitt framtida ledarskap inom sjukvården kan se ut. Att jag i det dagliga arbetet med mycket patientkontakt har stor nytta av de kunskaper jag fått inom LST är en verklig spin-off där jag i hög grad påverkar mina kollegor! Inom ramen för LST har jag deltagit i följande: Utbildningar: Assessment center Personlig utveckling: Utvecklande ledarskap, The human element, The next level Förbättringskunskap (Chalmers, 7,5 HP) Verksamhetsstyrning för offentliga organisationer (Handels, 7,5 HP) Verksamhetsanalys och logistik i sjukvården (Handels 7,5 HP) Organisation och ledning i sjukvården (Handels 7,5 HP) Projektledningsinternat Konflikthanteringsinternat Sjukvårdsjuridik Möten: Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör Personaldirektör Regionens medicinska rådgivare Regelbundna möten med deltagare och projektledning för LST Uppdrag: Schemaläggning på min klinik Föreläsning om yngre läkares ledarskap för läkarkandidater termin Planera och genomföra kongressen ST-forum 2011 och 2014 Kongressen Framtidens specialistläkare 2012 och 2014 Framtiden: HT 2014 Beslutsfattandets psykologi (Handels 7,5 HP) VT 2015 Amanuens för Öron-Näs-Halskursen på GU 20

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ledarskaps-ST. l ä g e s r a p p o r t v å r e n 2 0 1 1

Ledarskaps-ST. l ä g e s r a p p o r t v å r e n 2 0 1 1 Ledarskaps-ST l ä g e s r a p p o r t v å r e n 2 0 1 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Projektledningens rapport...4 2.1 Arbetssätt...5 2.2 Effekter...5 2.3 Ekonomi...5 2.4 Fortsatt arbete...6

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Mattias Damberg, Medicinsk utvecklingschef Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin Förvaltningsstab Primärvård, Psykiatri och Habilitering Region

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-04-20--21 Reumatologsektionen, Medicinkliniken Blekinge, Karlskrona Inspektörer: Annika Teleman och Tomas Bremell STRUKTUR A Verksamheten

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar Obs! Endast 23 studenter har besvarat den slutliga kursutvärderingen.

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar Obs! Endast 23 studenter har besvarat den slutliga kursutvärderingen. Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Bakgrundsinformation Kursens namn: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (FO701A) Termin: H14 Ladokkod: FO701A_20142_L6616 Kursansvarig: Linda

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Projekt Personlig utveckling (PUP) EDIT

Projekt Personlig utveckling (PUP) EDIT Projekt Personlig utveckling (PUP) EDIT Programråd Data 2011-05-16 Sofia Honsberg (Anette Järelöw) (Marie Bernelo) Programansvarigas vision med projektet: Tydlig bild av ingenjörsrollen Möta förväntningarna

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-26 Vrinnevisjukhuset Norrköping Kvinnokliniken Sjukhus Ort Klinik René Bangshöj & Anne Ekeryd Andalen Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-09-26 Västmanlands sjukhus Västerås Rehabiliteringsmedicin Sjukhus Ort Klinik Carin Persson & Wolfram Antepohl Inspektörer Gradering A

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-02-11 Kursfakta Kursens namn Inom program Kursansvarig

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi s Pedagogiska Akademi Lärare som är involverade i s utbildningar är välkomna att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för att antas som ledamot till s Pedagogiska Akademi. Lärare som kontinuerligt

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Uppdrag granskning eller -SPUR

Uppdrag granskning eller -SPUR Uppdrag granskning eller -SPUR Två inspektörer kontaktas av föreningens SPURsamordnare Var? När? Vårdcentralen Krämpan 4 distriktsläkare 2 ST-läkare, 1 AT-läkare 2 ST-handledare Studierektor Vårdcentralschef

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Bakgrund Barnmorskeprogrammet bedrivs inom ramen för Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet.

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet. Stockholm 170217 Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Läkarförbundets viktiga remiss Förslag till vision och handlingsplan i frågan om läkaren som

Läs mer

Handledning av AT-läkare Region Gävleborg

Handledning av AT-läkare Region Gävleborg Handledning av AT-läkare Region Gävleborg Att handleda introduktion Handledning innebär professionell vägledning, och innefattar tre nivåer Instruktion: Något all sjukvårdspersonal är skyldig att bidra

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-10-27-2016-10 28 Gävle sjukhus Gävle Neurologmottagningen Sjukhus Ort Klinik Snjolaug rnardottir och Lenka Nováková Nyrén Inspektörer Gradering

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE

Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE Sammanfattning av utvärderingen vad hände sen? En undersökning av personer som mellan 1998 och 2003 deltagit i utvecklingsprogrammet Blivande ledare, i GR s regi.

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer