Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, kl Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m) Per-Erik Ekman (m) Agneta Malmberg-Di Lorenzo (m) Sonia Olsson (m) tj. gör för Olle Glimvik (m) Olle Oskarsson (c) Mikael Romanoff (fp) Tommy Eklund (s) Tiina Kangasniemi (s) tj. gör för Arne Närström (s) Pekka Jyrkkä (s) Alf Hjertström (s) tj. gör för Merja Markula (s) Siang Hok Lim (s) tj. gör för Sanna Jansson Wiberg (v) Håkan Paulsson (kd) Förskolechef Lena Helstad Ekonom Jonas Bergendahl Utredare Nina Andersson Utvecklingsledare Renée Hildebrand Barn- och utbildningschef Eva Sandgren Skolsekreterare Dzintra Straubergs Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, kl Dzintra Straubergs Christian Öhlin (m) Mikael Romanoff (fp) Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Barn- och utbildningskontoret, Säbytorg 16, Rönninge Underskrift Dzintra Straubergs

2 Barn- och utbildningsnämnden / Skogsängs förskoleområde observatörsrapport SKOGSÄNGS FÖRSKOLEOMRÅDE - RAPPORT I samarbete mellan Ekerö, Nykvarn och Salem om observationer i förskolor har observatörer under mars 2002 granskat Skogsängs förskoleområde, Skogsängsgården och Gammelgården, och överlämnat rapport till barn- och utbildningsnämnden. Uppföljningen sker genom att utvalda observatörer från en kommun granskar en annan kommuns förskola med syfte att skapa en grund för fortsatt utveckling. I rapporterna redovisar observatörerna goda exempel och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena framgår av följande: De har också redovisat utvecklingsområden: Utemiljön på Skogsängsgården Schemaläggning av planeringstiden Fortsatt utvecklingsarbete med innemiljön Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden noterar till protokollet att den tagit del av en positiv rapport avseende Skogsängs förskoleområde. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden noterar till protokollet att den tagit del av en positiv rapport avseende Skogsängs förskoleområde.

3 Barn- och utbildningsnämnden / Förändring av kostnads- och intäktsbudget 2002 FÖRÄNDRING AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSBUDGET 2002 Pengsystemet medför interna transfereringar såsom förskolan, som rekvirerar ersättning för antalet mottagna barn. Då uppstår en intern kostnad från blocket Gemensam barnomsorg, där alla kostnaderna för pengen budgeteras och förskolan får en intern intäkt. Detta medför att kommunens kostnads- och intäktsbudget inte enbart innehåller externa kostnader och intäkter utan ökas på med de interna kostnaderna och intäkterna. När budgeten utarbetas beaktas detta utifrån då kända faktorer. När sedan förändringar uppstår under budgetåret, t ex att förvaltningen för med sig över- eller underskott från föregående budgetår eller att ombudgeteringar sker påverkar det bruttokostnaderna- och intäkterna och behov av justering uppstår. Behov föreligger att justera internbudgeten pga ett medfört underskott från 2001, extra anslag till musikskolan, ombudgeteringen till gymnasieskolan samt justeringar av de interna transferingarna från det ursprungliga budgetförslaget. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa kostnadsbudgeten för 2002 till tkr och intäktsbudgeten för 2002 till tkr. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa kostnadsbudgeten för 2002 till tkr och intäktsbudgeten för 2002 till tkr.

4 Barn- och utbildningsnämnden / Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2002 DELÅRSBOKSLUT Förvaltningens resultat för perioden 1 januari till 31 juli år 2002 redovisas som ett underskott om tkr. P.g.a. underlåtelse att periodisera ett förmodat inkommande statsbidrag om tkr är dock ett mer rättvisande delårresultat ett underskott om tkr. De mest betydande negativa avvikelserna från budget är följande: Säby-/Skyttorpsskolan tkr Skogsängsskolan tkr Växthuset tkr Gemensam barnomsorg tkr Rönninge Gymnasium tkr Av dessa verksamheter kommer varken gemensam barnomsorg eller Rönninge Gymnasium att öka sitt underskott. Gemensam barnomsorg prognostiseras istället att gå med ett överskott jämfört med originalbudget. Underskottet kommer att fortsätta öka kraftigt under hösten. En framträdande anledning till detta är ökade kostnader för blocket gemensamt gymnasium. Fler platser vid Rönninge Gymnasium, fler köpta platser, samt prisökningar under våren är orsakerna. Det totala underskottet för gemensamt gymnasium och Rönninge Gymnasium väntas för året 2002 uppgå till ca tkr och uppstår till fullo under höstterminen. Underskottet väntas år 2002 för Barn- och utbildningsförvaltningen uppgå till ca tkr. De främsta orsakerna till detta är följande prognoser för 2002: Säby-/Skyttorpsskolan: tkr Skogsängsskolan: tkr Gymnasieverksamheten: tkr Toredal & Växthuset: tkr Barn- och utbildningskontorets förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till rektorer för Säby- /Skyttorpsskolan och Rönninge skolas förskoleverksamhet, Toredalsgården och Växthuset, att efter samverkan verkställa inbesparingar motsvarande den nivå som beskrivits i tjänsteskrivelsen. Redovisning ska presenteras nämnden vid oktobersammanträdet.

5 Barn- och utbildningsnämnden / forts. 2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar vidare åt kontoret att granska Skogsängsskolans organisation och ekonomi och i samråd med rektor föreslå de förändringar som krävs för att minska budgeten så att den inryms inom 2003 års budgetram. Redovisningen av arbetet presenteras nämnden vid oktobersammanträdet. 3. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet och budgetutfallsprognosen till kommunstyrelsen. Åtgärder har vidtagits som innebär en minskning av underskottet med cirka 490 tkr för Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till rektorer för Säby- /Skyttorpsskolan och Rönninge skolas förskoleverksamhet, Toredalsgården och Växthuset, att efter samverkan verkställa inbesparingar motsvarande den nivå som beskrivits i tjänsteskrivelsen. Redovisning ska presenteras nämnden vid oktobersammanträdet. 2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar vidare åt kontoret att granska Skogsängsskolans organisation och ekonomi och i samråd med rektor föreslå de förändringar som krävs för att minska budgeten så att den inryms inom 2003 års budgetram. Redovisningen av arbetet presenteras nämnden vid oktobersammanträdet. 3. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet och budgetutfallsprognosen till kommunstyrelsen. Åtgärder har vidtagits som innebär en minskning av underskottet med cirka 490 tkr för 2003.

6 Barn- och utbildningsnämnden / Finansieringssystem för Rönninge Gymnasium FINANSIERINGSSYSTEM FÖR RÖNNINGE GYMNASIUM Kontoret föreslår att ungdomsgymnasieverksamheten vid Rönninge Gymnasium i framtiden ska finansieras genom dels ett grundbidrag som för år 2003 skall uppgå till 1750 tkr och fortsättningsvis uppräknas med tillgängligt löneutrymme, dels en elevpeng som varierar med det faktiska antalet elever. Syftet är att dämpa de stora förändringar i intäkter som ett kraftigt varierande elevunderlag och en rak elevpeng orsakar. Elevpengens normalnivå bestäms utifrån en simulering som indikerat en normalnivå på 400 elever, och skulle för 2003 vara kr. Vidare föreslås att gymnasiet erhåller samma peng för samtliga program. Detta då de främsta orsakerna för att en utbildning är dyrare än en annan är investeringskostnader som skolan ändå inte bär, samt att det vore lättare för skolan att räkna ut sina intäkter och även ha en mer värdeneutral inställning till de olika programmen. För att detta ska vara rimligt för byggprogrammet skulle praktikkostnaden lyftas från gymnasiet och läggas på central förvaltning. Då en utredare har uppdraget att utvärdera hela vuxenutbildningens framtida struktur vore det inte lämpligt att i nuläget föreslå en ändring av vuxenutbildningens finansieringssystem. Denna fråga kommer dock att behandlas år 2003, så snart nya riktlinjer för vuxenutbildningen utarbetats. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till finansieringssystem för Rönninge Gymnasium. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till finansieringssystem för Rönninge Gymnasium.

7 Barn- och utbildningsnämnden / Förslag till budget för perioden FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR PERIODEN Kommunfullmäktige har fastställt ramar för respektive nämnd för perioden Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats följande budgetramar: År Ram, tkr Utöver denna ram finns även en demografipott för volymförändringar föranledd av eventuella utbyggnader på Söderby Park. Barn- och utbildningskontorets förslag till driftbudget uppgår till följande: År Tkr För 2004 och 2005 utgörs av den kostnad som det särskilda bidraget för personalförstärkning i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan även medför. I ramen finns intäkten beaktad, däremot inte kostnaden. I budgetförslaget har hänsyn tagits till möjligheterna att få del av det riktade bidraget för personalförstärkningar. Om kommunen sänker personaltätheten går kommunen också miste om bidraget. Av kontorets tjänsteskrivelse framgår de förändringar, som föreslås, samt konse-

8 Barn- och utbildningsnämnden / kvenserna av dessa. Barn- och utbildningskontorets förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel över ram med tkr för 2004 och tkr för Barn- och utbildningsnämnden anhåller vidare hos kommunfullmäktige om antagande av kontorets förslag till drift- och investeringsbudget för perioden forts. 3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det särskilda bidrag för personalförstärkningar riktas till fritidshemsverksamheten för läsåret 2003/2004. Ordförandens förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel över ram med tkr för 2004 och tkr för Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det särskilda bidrag för personalförstärkningar riktas till fritidshemsverksamheten för läsåret 2003/ Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om driftbudget för enligt kontorets förslag med nedanstående förändringar. a) medel för barn med behov av särskilt stöd utökas med 700 tkr b) till kompetensutveckling för personal anslås totalt 440 tkr c) för barnkulturinsatser anslås 26 tkr 4. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om 265 tkr över ram för att kunna bibehålla eftermiddagsverksamheten på Rönninge skola för barn i åldern år samt tkr över ram för ökade kostnader vid förnyad upphandling av Almgården och Engelsbergsgården. 5. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om investeringsbudget enligt kontorets förslag med följande

9 Barn- och utbildningsnämnden / förändringar tkr för kopiator för Rönninge skola - 12 tkr till Rönninge skola för nya högtalare i klassrummen till musikanläggningen - 22 tkr till Skogsängsskolan för inköp av ett biljardbord Till Musikskolan anslås 100 tkr för investeringar tkr till barn- och utbildningskontoret för ny inredning efter ombyggnation; kvarstående äskande uppgår till cirka 40 tkr/arbetsplats Mikael Romanoff (fp) yrkar bifall till ordförandens budgetförslag. Protokollsanteckning bifogas protokollet. 64 forts. Tommy Eklund (s) deltar inte i huvudbeslutet av nuvarande budgetförslag utan återkommer i Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter bifaller nämnden Olle Oskarssons (c) tilläggsyrkande. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel över ram med tkr för 2004 och tkr för Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det särskilda bidrag för personalförstärkningar riktas till fritidshemsverksamheten för läsåret 2003/ Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om driftbudget för enligt kontorets förslag med nedanstående förändringar. a) medel för barn med behov av särskilt stöd utökas med 700 tkr b) till kompetensutveckling för personal anslås totalt 440 tkr c) för barnkulturinsatser anslås 26 tkr 4. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om 265 tkr över ram för att kunna bibehålla eftermiddagsverksamheten på Rönninge skola för barn i åldern år samt tkr över ram för ökade kostnader vid förnyad upphandling av Almgården och Engelsbergsgården. 5. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om

10 Barn- och utbildningsnämnden / investeringsbudget enligt kontorets förslag med följande förändringar tkr för kopiator för Rönninge skola - 12 tkr till Rönninge skola för nya högtalare i klassrummen till musikanläggningen - 22 tkr till Skogsängsskolan för inköp av ett biljardbord Till Musikskolan anslås 100 tkr för investeringar tkr till barn- och utbildningskontoret för ny inredning efter ombyggnation; kvarstående äskande uppgår till cirka 40 tkr/arbetsplats 6. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att återkomma med ett förslag om social viktning från och med läsåret 2003.

11 Barn- och utbildningsnämnden / Upphandling av Engelsbergsgårdens förskola UPPHANDLING AV ENGELSBERGSGÅRDENS FÖRSKOLA Kontraktet för entreprenad avseende Engelsbergsgårdens förskola går ut vid årsskiftet 2002/2003. En förenklad upphandling har ägt rum där Förskolenätet AB inkom med det enda budet. Utöver Förskolenätets anbud inkom en intresseanmälan från Pysslingen AB om att eventuellt senare kunna inkomma med ett anbud. Detta kan dock inte accepteras enligt LOU. Kontoret har granskat anbudet och funnit att det uppfyller ställda krav. Kontoret ser därför inga hinder avseende att anta budet från Förskolenätet AB. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta anbudet från Förskolenätet AB avseende drift av Engelsbergsgårdens förskola. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta anbudet från Förskolenätet AB avseende drift av Engelsbergsgårdens förskola.

12 Barn- och utbildningsnämnden / Program till detaljplan för Salems centrum - yttrande YTTRANDE - PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR SALEMS CENTRUM Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har för synpunkter översänt program till detaljplan för Salems centrum till barn- och utbildningsnämnden. Remiss- och samrådstiden gick ut den 28 juni 2002, men nämnden har fått utökad tid för yttrandet. I programmet redovisas en idé över en förtätning genom en påbyggnad av kommunhuset och ICA-huset med vardera en våning samt ovanpå centrumparkeringen. Denna idé redovisar en möjlig utbyggnad med totalt cirka 210 lägenheter. Utifrån nu fastställda upptagningsområden tillhör Salems centrum Säby- /Skyttorpsskolans upptagningsområde. För barn- och utbildningsförvaltningens del bör utbyggnaden ske i takt med elevminskningen och förläggas under senare delen av prognosperioden. En annan viktig faktor är hänsynstagandet till utbyggnaden av Söderby Park och när en befintlig skola inom det området finns på plats. I samband med utformning av detaljplan är det viktigt att skolbarnens trafiksäkerhet beaktas. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden framför till bygg- och miljönämnden, att utifrån nämndens synpunkt, bör en utbyggnad av Salems centrum anpassas till Säby-/Skyttorpsskolan kapacitet att ta emot de nyinflyttande eleverna. Det är också angeläget att anpassning sker i tid till utbyggnaden av Söderby Park och när en ny skola finns tillgänglig i det området. Fram till dess är Säby-/Skyttorpsskolan den skola som skall ta emot även de eleverna. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden framför till bygg- och miljönämnden, att utifrån nämndens synpunkt, bör en utbyggnad av Salems centrum anpassas till Säby-/Skyttorpsskolan kapacitet att ta emot de nyinflyttande eleverna. Det är också angeläget att anpassning sker i tid till utbyggnaden av Söderby Park och när en ny skola finns tillgänglig i det området. Fram till dess är Säby-/Skyttorpsskolan den skola som skall ta emot även de eleverna.

13 Barn- och utbildningsnämnden / forts. Barn- och utbildningsnämnden framför till bygg- och miljönämnden att detaljplaneförslaget är för otydligt vad avser antalet bostäder som ska byggas. Barn- och utbildningsnämnden efterfrågar förslag på hur skolidrotten på idrottsplatsen ska lösas under utbyggnadstiden

14 Barn- och utbildningsnämnden / Betygsresultat år 8 och 9 samt resultat från nationella prov år 5 och 9 för år BETYGSRESULTAT ÅR 8 OCH 9 SAMT RESULTAT FRÅN NATIONELLA PROV ÅR 5 OCH 9 FÖR ÅR års resultat på de nationella proven för skolår 5 pekar på en förbättring av Rönninge skolas resultat i ämnena svenska och matematik, men en försämring i engelska jämfört med föregående år. Säby/Skyttorpsskolans resultat har förbättrats i alla tre kärnämnena sedan år Skogsängsskolans resultat har försämrats något för år 2002 jämfört med år 2001, då skola förbättrade sina resultat mest av alla skolor i jämförelse med år Nytorpsskolan uppvisar de bästa resultaten. Åtgärder har föreslagits från några av skolorna. Vad gäller nationella prov i år 9 har alla elever på Rönninge skola nått målen i engelska och matematik, men inte i svenska. På Säby/Skyttorpsskolan har en förbättring skett i ämnena svenska och engelska, men en viss försämring uppvisas i matematik jämfört med Resultaten av slutbetygen visar att alla elever på Rönninge skolan har minst nått betyget godkänt i alla kärnämnen. På Säby/Skyttorp har det skett en konsekvent ökning från år 2000 till 2002 av andelen godkända elever i kärnämnena. Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av resultaten från nationella proven för år 5 och 9 samt betygsresultaten för år 8 och Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att i fortsättningen följa utvecklingen inom respektive skola i betyg från år 8 till år Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att från 2004 följa utvecklingen av elevernas resultat på nationella proven från år 5 till år 9 skolenhetsvis. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av resultaten från nationella proven för år 5 och 9 samt betygsresultaten för år 8 och 9.

15 Barn- och utbildningsnämnden / forts. 2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att i fortsättningen följa utvecklingen inom respektive skola i betyg från år 8 till år Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att från 2004 följa utvecklingen av elevernas resultat på nationella proven från år 5 till år 9 skolenhetsvis.

16 Barn- och utbildningsnämnden / Åtgärder för att barnen tidigt tillägnar sig baskunskaperna förvaltningsövergripande strategi Barn- och utbildningsnämnden har som mål att barnen tidigt skall tillägna sig baskunskaperna. Kontoret har genomfört två seminarier med samtliga chefer och representanter från nämnden. Vid det första seminariet analyserades läroplanerna för förskola, förskoleklass och grundskola samt gymnasieskola och vi identifierade vårt gemensamma uppdrag. Vid det andra tillfället var det nu aktuella målet utgångspunkten och diskussionerna fördes med syfte att få fram ett underlag för en övergripande strategi över hur barnen tidigt tillägnar sig kunskaper i svenska, engelska och matematik inom utbildningsväsendet, dvs med start redan från förskolan. Med dessa diskussioner som grund och utifrån regeringens utvecklingsplan har fem delmål utformats som därefter lett till en handlingsplan på förvaltningsnivå. Varje enhet skall därefter ytterligare bearbeta delmålen till lokala handlingsplaner. Barn- och utbildningskontorets förslag: 1. Barn och utbildningsnämnden fastställer den föreslagna förvaltningsövergripande strategin med syfte att barnen tidigt skall tillägna sig baskunskaperna i svenska, engelska och matematik. 2. Nämnden uppdrar samtidigt åt cheferna att ytterligare bearbeta den lokala handlingsplanen för att nå en ökad måluppfyllelse. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn och utbildningsnämnden fastställer den föreslagna förvaltningsövergripande strategin med syfte att barnen tidigt skall tillägna sig baskunskaperna i svenska, engelska och matematik. 2. Nämnden uppdrar samtidigt åt cheferna att ytterligare bearbeta den lokala handlingsplanen för att nå en ökad måluppfyllelse.

17 Barn- och utbildningsnämnden / Sammanfattning av resultaten från personalenkäter 2002 avseende psykosocial arbetsmiljö På uppdrag av nämnden har barn- och utbildningskontoret genomfört en enkätundersökning avseende psykosocial arbetsmiljö bland personalen på förvaltningens verksamheter. Resultatet har sammanställts och analyserats med utgångspunkt i nämndens förvaltningsövergripande mål, skolutvecklingsavtalet och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Enligt de svar som inkommit menar 90 procent av samtliga att de ofta eller alltid känner sig delaktiga i verksamheterna, vilket är kan tolkas som ett bra betyg. Vidare känner 92 procent av de som svarat till verksamheternas mål, men 30 procent uppger att de inte kan påverka målen. Grundskolans personal är mest negativa, där svarar 35 procent att de sällan eller aldrig kan påverka målen. Grundskolans personal är också mest negativa till möjligheterna att utvecklas i arbetet då 36 procent av dem svarar att de sällan eller aldrig får chans till detta; förskolans motsvarande siffror är 10 respektive 12 procent för gymnasiets personal. Allmänt menar 26 procent av samtliga att de sällan eller aldrig tycker att den psykosociala arbetsmiljön är bra. På vissa specifika frågor runt den psykosocial miljön får dock verksamheterna mycket bra betyg då 95 procent (och över) av personalen tycker att de alltid eller ofta känner sig trygga, respekterade och trivs på respektive arbetsplats. Variationen mellan de olika kategorierna är här liten. Samarbete med chefer och kollegor får också bra betyg, gymnasiet är mest positiva men det visar liten variation mellan de olika kategorierna. Även möjligheterna att säga vad de tycker och tänker får gott betyg. Andra aspekter av psykosociala arbetsmiljön får dock inte samma fina resultat. 29 procent av samtliga menar att de sällan eller aldrig hinner med sina arbetsuppgifter. Vidare menar hela 75 procent av samtliga som besvarat enkäten att de ofta eller alltid upplever stress i sitt arbete. Variationen är liten mellan de olika verksamheterna, siffran är konsekvent hög. Vidare anser 14 procent att deras resurser inte utnyttjas fullt ut (18 procent bland grundskolans personal). När det gäller stöd i arbetet upplever 80 procent att de ofta eller alltid får stöd i sitt arbete. Variationer finns, förskolornas siffra är 90 procent medan grundskolornas är 73 procent. Betyget för handledning är lågt, hela 43 procent menar att de sällan eller aldrig får tillgång till handledning. Sämsta siffrorna hittas på gymnasiet där 57 procent menar att de sällan eller aldrig får tillgång till handledning. SAMMANFATTNING AV RESLUTATEN FRÅN PERSONALENKÄTER 2002 PSYKOCOCIAL ARBETSMILJÖ

18 Barn- och utbildningsnämnden / forts. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att tillsammans med chefer och skolutvecklingsgruppen arbeta fram en arbetsplan för att förbättra de redovisade resultaten. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att tillsammans med chefer och skolutvecklingsgruppen arbeta fram en arbetsplan för att förbättra de redovisade resultaten.

19 Barn- och utbildningsnämnden / Yttrande över ansökan från Information och Kompetens i Sverige AB (InfoKomp) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun (Dnr 2002:1355) Information och Kompetens i Sverige AB (InfoKomp) har ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Enligt skollagens 9 kap. ska dock en fristående gymnasieskola inte godkännas eller förklaras ha rätt till bidrag från det offentliga om skolans verksamhet medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen. För fristående gymnasieskolor gäller bedömningen även följderna för skolväsendet i närliggande kommuner. InfoKompGymnasiet kommer att vara belägen i Huddinge kommun. Utbildningen som kommer att erbjudas är omvårdnadsprogrammet. Enligt den egna prognosen kommer den att omfatta 75 elever vid full utbyggnad år Utbildningens profil är allmän vård med inriktning mot omvårdnad eller vidare studier. Utbildningen ämnar ge en bred teoretisk kunskapsbas och praktisk träning i bl.a. data (fokus på datorns roll och användningsområde inom vården)och social kompetens. Enligt barn- och utbildningskontorets bedömning kommer inte InfoKomps verksamhet få negativa följder för skolväsendet i kommunen. Kontoret förslår därför att nämnden tillstryker skolans ansökan. Barn- och utbildningskontorets förslag Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Information och Kompetens i Sverige AB:s (InfoKomp) ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Yrkande: Tommy Eklund (s) yrkar avslag på ansökan. Proposition: Orföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Tommy YTTRANDE FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I HUDDINGE KOMMUN

20 Barn- och utbildningsnämnden / forts. Eklunds (s) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Information och Kompetens i Sverige AB:s (InfoKomp) ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Tommy Eklund (s) reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

21 Barn- och utbildningsnämnden / Yttrande över ansökan från Walthers Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun (Dnr 2002:1205) Walthers Gymnasium AB har ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Enligt skollagens 9 kap. ska dock en fristående gymnasieskola inte godkännas eller förklaras ha rätt till bidrag från det offentliga om skolans verksamhet medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen. För fristående gymnasieskolor gäller bedömningen även följderna för skolväsendet i närliggande kommuner. Walthers Gymnasium AB beräknar att ha omkring 300 elever vid full utbyggnad Prognosen baseras bland annat på de ökande antalet gymnasieungdomar under de närmaste åren samt större intresse för ett friskolealternativ. I nuläget har goda kontakter med flera fastighetsbolag etablerats i Södertälje i jakten på lokaler. Skolan kommer att erbjuda Samhällsvetenskapliga programmet med en speciell ämnesinriktning i form av Idrott/IT. Detta innebär att det kommer att finnas möjligheter till IT-kurser under hela gymnasietiden. Eleverna kommer att utrustas med varsin bärbar dator som kommer att ha en central roll i den IT-baserade undervisningsmiljön. Skolan kommer också att erbjuda en idrott/hälsoprofil. Barn- och utbildningskontoret föreslår att nämnden avstyrker Svensk Walthers Gymnasium AB:s ansökan eftersom Samhällsvetenskapliga programmet finns på Rönninge Gymnasium. Enligt kontorets bedömning råder redan hög etableringsgrad i det aktuella utbildningsprogrammet och ytterligare etablering kan komma att påverka gymnasiet negativt. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden avstyrker Walthers Gymnasium AB:s ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Walthers Gymnasium AB:s ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. YTTRANDE FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I SÖDERTÄLJE

Barn- och utbildningskontoret 2005-09-12, kl. 08.00 Paragrafer 61-81 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret 2005-09-12, kl. 08.00 Paragrafer 61-81 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-06 1-36 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.20 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Susanna Ekströmer-Lövgren (m) Barn- och utbildningskontoret 2006-05-19, kl. 09.00. Susanna Ekströmer-Lövgren (m) ANSLAG/BEVIS

Susanna Ekströmer-Lövgren (m) Barn- och utbildningskontoret 2006-05-19, kl. 09.00. Susanna Ekströmer-Lövgren (m) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-16 1-13 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum Bergaholm, kl. 16.00 21.05 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 2006-10-23, kl. 16.00 Paragrafer 103-112 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret 2006-10-23, kl. 16.00 Paragrafer 103-112 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-17 1-13 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 21.42 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-05 128 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 2:e vice ordförande Ingbritt Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp)

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp) Nämnd/Styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-21.30 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Christina Ebenfors (M) Ellinor

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2016-05-26 1(12) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30-15:20 Beslutande Olof Eriksson (S) ordförande Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) Lisa Malm (MP) Klas Häggström

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15 Utbildningsnämnden 2006-06-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän OBS Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-08-13 1 Innehållsförteckning Remissyttrande över departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)... 3 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Utbildningsnämnden (17) Kommunhuset, rum 293, kl

Utbildningsnämnden (17) Kommunhuset, rum 293, kl Utbildningsnämnden 2005-08-30 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-12.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Lena Lundgren Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Sida 1 (7) Övriga närvarande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer