Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, kl Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m) Per-Erik Ekman (m) Agneta Malmberg-Di Lorenzo (m) Sonia Olsson (m) tj. gör för Olle Glimvik (m) Olle Oskarsson (c) Mikael Romanoff (fp) Tommy Eklund (s) Tiina Kangasniemi (s) tj. gör för Arne Närström (s) Pekka Jyrkkä (s) Alf Hjertström (s) tj. gör för Merja Markula (s) Siang Hok Lim (s) tj. gör för Sanna Jansson Wiberg (v) Håkan Paulsson (kd) Förskolechef Lena Helstad Ekonom Jonas Bergendahl Utredare Nina Andersson Utvecklingsledare Renée Hildebrand Barn- och utbildningschef Eva Sandgren Skolsekreterare Dzintra Straubergs Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, kl Dzintra Straubergs Christian Öhlin (m) Mikael Romanoff (fp) Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Barn- och utbildningskontoret, Säbytorg 16, Rönninge Underskrift Dzintra Straubergs

2 Barn- och utbildningsnämnden / Skogsängs förskoleområde observatörsrapport SKOGSÄNGS FÖRSKOLEOMRÅDE - RAPPORT I samarbete mellan Ekerö, Nykvarn och Salem om observationer i förskolor har observatörer under mars 2002 granskat Skogsängs förskoleområde, Skogsängsgården och Gammelgården, och överlämnat rapport till barn- och utbildningsnämnden. Uppföljningen sker genom att utvalda observatörer från en kommun granskar en annan kommuns förskola med syfte att skapa en grund för fortsatt utveckling. I rapporterna redovisar observatörerna goda exempel och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena framgår av följande: De har också redovisat utvecklingsområden: Utemiljön på Skogsängsgården Schemaläggning av planeringstiden Fortsatt utvecklingsarbete med innemiljön Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden noterar till protokollet att den tagit del av en positiv rapport avseende Skogsängs förskoleområde. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden noterar till protokollet att den tagit del av en positiv rapport avseende Skogsängs förskoleområde.

3 Barn- och utbildningsnämnden / Förändring av kostnads- och intäktsbudget 2002 FÖRÄNDRING AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSBUDGET 2002 Pengsystemet medför interna transfereringar såsom förskolan, som rekvirerar ersättning för antalet mottagna barn. Då uppstår en intern kostnad från blocket Gemensam barnomsorg, där alla kostnaderna för pengen budgeteras och förskolan får en intern intäkt. Detta medför att kommunens kostnads- och intäktsbudget inte enbart innehåller externa kostnader och intäkter utan ökas på med de interna kostnaderna och intäkterna. När budgeten utarbetas beaktas detta utifrån då kända faktorer. När sedan förändringar uppstår under budgetåret, t ex att förvaltningen för med sig över- eller underskott från föregående budgetår eller att ombudgeteringar sker påverkar det bruttokostnaderna- och intäkterna och behov av justering uppstår. Behov föreligger att justera internbudgeten pga ett medfört underskott från 2001, extra anslag till musikskolan, ombudgeteringen till gymnasieskolan samt justeringar av de interna transferingarna från det ursprungliga budgetförslaget. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa kostnadsbudgeten för 2002 till tkr och intäktsbudgeten för 2002 till tkr. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa kostnadsbudgeten för 2002 till tkr och intäktsbudgeten för 2002 till tkr.

4 Barn- och utbildningsnämnden / Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2002 DELÅRSBOKSLUT Förvaltningens resultat för perioden 1 januari till 31 juli år 2002 redovisas som ett underskott om tkr. P.g.a. underlåtelse att periodisera ett förmodat inkommande statsbidrag om tkr är dock ett mer rättvisande delårresultat ett underskott om tkr. De mest betydande negativa avvikelserna från budget är följande: Säby-/Skyttorpsskolan tkr Skogsängsskolan tkr Växthuset tkr Gemensam barnomsorg tkr Rönninge Gymnasium tkr Av dessa verksamheter kommer varken gemensam barnomsorg eller Rönninge Gymnasium att öka sitt underskott. Gemensam barnomsorg prognostiseras istället att gå med ett överskott jämfört med originalbudget. Underskottet kommer att fortsätta öka kraftigt under hösten. En framträdande anledning till detta är ökade kostnader för blocket gemensamt gymnasium. Fler platser vid Rönninge Gymnasium, fler köpta platser, samt prisökningar under våren är orsakerna. Det totala underskottet för gemensamt gymnasium och Rönninge Gymnasium väntas för året 2002 uppgå till ca tkr och uppstår till fullo under höstterminen. Underskottet väntas år 2002 för Barn- och utbildningsförvaltningen uppgå till ca tkr. De främsta orsakerna till detta är följande prognoser för 2002: Säby-/Skyttorpsskolan: tkr Skogsängsskolan: tkr Gymnasieverksamheten: tkr Toredal & Växthuset: tkr Barn- och utbildningskontorets förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till rektorer för Säby- /Skyttorpsskolan och Rönninge skolas förskoleverksamhet, Toredalsgården och Växthuset, att efter samverkan verkställa inbesparingar motsvarande den nivå som beskrivits i tjänsteskrivelsen. Redovisning ska presenteras nämnden vid oktobersammanträdet.

5 Barn- och utbildningsnämnden / forts. 2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar vidare åt kontoret att granska Skogsängsskolans organisation och ekonomi och i samråd med rektor föreslå de förändringar som krävs för att minska budgeten så att den inryms inom 2003 års budgetram. Redovisningen av arbetet presenteras nämnden vid oktobersammanträdet. 3. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet och budgetutfallsprognosen till kommunstyrelsen. Åtgärder har vidtagits som innebär en minskning av underskottet med cirka 490 tkr för Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till rektorer för Säby- /Skyttorpsskolan och Rönninge skolas förskoleverksamhet, Toredalsgården och Växthuset, att efter samverkan verkställa inbesparingar motsvarande den nivå som beskrivits i tjänsteskrivelsen. Redovisning ska presenteras nämnden vid oktobersammanträdet. 2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar vidare åt kontoret att granska Skogsängsskolans organisation och ekonomi och i samråd med rektor föreslå de förändringar som krävs för att minska budgeten så att den inryms inom 2003 års budgetram. Redovisningen av arbetet presenteras nämnden vid oktobersammanträdet. 3. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet och budgetutfallsprognosen till kommunstyrelsen. Åtgärder har vidtagits som innebär en minskning av underskottet med cirka 490 tkr för 2003.

6 Barn- och utbildningsnämnden / Finansieringssystem för Rönninge Gymnasium FINANSIERINGSSYSTEM FÖR RÖNNINGE GYMNASIUM Kontoret föreslår att ungdomsgymnasieverksamheten vid Rönninge Gymnasium i framtiden ska finansieras genom dels ett grundbidrag som för år 2003 skall uppgå till 1750 tkr och fortsättningsvis uppräknas med tillgängligt löneutrymme, dels en elevpeng som varierar med det faktiska antalet elever. Syftet är att dämpa de stora förändringar i intäkter som ett kraftigt varierande elevunderlag och en rak elevpeng orsakar. Elevpengens normalnivå bestäms utifrån en simulering som indikerat en normalnivå på 400 elever, och skulle för 2003 vara kr. Vidare föreslås att gymnasiet erhåller samma peng för samtliga program. Detta då de främsta orsakerna för att en utbildning är dyrare än en annan är investeringskostnader som skolan ändå inte bär, samt att det vore lättare för skolan att räkna ut sina intäkter och även ha en mer värdeneutral inställning till de olika programmen. För att detta ska vara rimligt för byggprogrammet skulle praktikkostnaden lyftas från gymnasiet och läggas på central förvaltning. Då en utredare har uppdraget att utvärdera hela vuxenutbildningens framtida struktur vore det inte lämpligt att i nuläget föreslå en ändring av vuxenutbildningens finansieringssystem. Denna fråga kommer dock att behandlas år 2003, så snart nya riktlinjer för vuxenutbildningen utarbetats. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till finansieringssystem för Rönninge Gymnasium. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till finansieringssystem för Rönninge Gymnasium.

7 Barn- och utbildningsnämnden / Förslag till budget för perioden FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR PERIODEN Kommunfullmäktige har fastställt ramar för respektive nämnd för perioden Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats följande budgetramar: År Ram, tkr Utöver denna ram finns även en demografipott för volymförändringar föranledd av eventuella utbyggnader på Söderby Park. Barn- och utbildningskontorets förslag till driftbudget uppgår till följande: År Tkr För 2004 och 2005 utgörs av den kostnad som det särskilda bidraget för personalförstärkning i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan även medför. I ramen finns intäkten beaktad, däremot inte kostnaden. I budgetförslaget har hänsyn tagits till möjligheterna att få del av det riktade bidraget för personalförstärkningar. Om kommunen sänker personaltätheten går kommunen också miste om bidraget. Av kontorets tjänsteskrivelse framgår de förändringar, som föreslås, samt konse-

8 Barn- och utbildningsnämnden / kvenserna av dessa. Barn- och utbildningskontorets förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel över ram med tkr för 2004 och tkr för Barn- och utbildningsnämnden anhåller vidare hos kommunfullmäktige om antagande av kontorets förslag till drift- och investeringsbudget för perioden forts. 3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det särskilda bidrag för personalförstärkningar riktas till fritidshemsverksamheten för läsåret 2003/2004. Ordförandens förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel över ram med tkr för 2004 och tkr för Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det särskilda bidrag för personalförstärkningar riktas till fritidshemsverksamheten för läsåret 2003/ Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om driftbudget för enligt kontorets förslag med nedanstående förändringar. a) medel för barn med behov av särskilt stöd utökas med 700 tkr b) till kompetensutveckling för personal anslås totalt 440 tkr c) för barnkulturinsatser anslås 26 tkr 4. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om 265 tkr över ram för att kunna bibehålla eftermiddagsverksamheten på Rönninge skola för barn i åldern år samt tkr över ram för ökade kostnader vid förnyad upphandling av Almgården och Engelsbergsgården. 5. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om investeringsbudget enligt kontorets förslag med följande

9 Barn- och utbildningsnämnden / förändringar tkr för kopiator för Rönninge skola - 12 tkr till Rönninge skola för nya högtalare i klassrummen till musikanläggningen - 22 tkr till Skogsängsskolan för inköp av ett biljardbord Till Musikskolan anslås 100 tkr för investeringar tkr till barn- och utbildningskontoret för ny inredning efter ombyggnation; kvarstående äskande uppgår till cirka 40 tkr/arbetsplats Mikael Romanoff (fp) yrkar bifall till ordförandens budgetförslag. Protokollsanteckning bifogas protokollet. 64 forts. Tommy Eklund (s) deltar inte i huvudbeslutet av nuvarande budgetförslag utan återkommer i Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter bifaller nämnden Olle Oskarssons (c) tilläggsyrkande. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om medel över ram med tkr för 2004 och tkr för Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det särskilda bidrag för personalförstärkningar riktas till fritidshemsverksamheten för läsåret 2003/ Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om driftbudget för enligt kontorets förslag med nedanstående förändringar. a) medel för barn med behov av särskilt stöd utökas med 700 tkr b) till kompetensutveckling för personal anslås totalt 440 tkr c) för barnkulturinsatser anslås 26 tkr 4. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om 265 tkr över ram för att kunna bibehålla eftermiddagsverksamheten på Rönninge skola för barn i åldern år samt tkr över ram för ökade kostnader vid förnyad upphandling av Almgården och Engelsbergsgården. 5. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om

10 Barn- och utbildningsnämnden / investeringsbudget enligt kontorets förslag med följande förändringar tkr för kopiator för Rönninge skola - 12 tkr till Rönninge skola för nya högtalare i klassrummen till musikanläggningen - 22 tkr till Skogsängsskolan för inköp av ett biljardbord Till Musikskolan anslås 100 tkr för investeringar tkr till barn- och utbildningskontoret för ny inredning efter ombyggnation; kvarstående äskande uppgår till cirka 40 tkr/arbetsplats 6. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att återkomma med ett förslag om social viktning från och med läsåret 2003.

11 Barn- och utbildningsnämnden / Upphandling av Engelsbergsgårdens förskola UPPHANDLING AV ENGELSBERGSGÅRDENS FÖRSKOLA Kontraktet för entreprenad avseende Engelsbergsgårdens förskola går ut vid årsskiftet 2002/2003. En förenklad upphandling har ägt rum där Förskolenätet AB inkom med det enda budet. Utöver Förskolenätets anbud inkom en intresseanmälan från Pysslingen AB om att eventuellt senare kunna inkomma med ett anbud. Detta kan dock inte accepteras enligt LOU. Kontoret har granskat anbudet och funnit att det uppfyller ställda krav. Kontoret ser därför inga hinder avseende att anta budet från Förskolenätet AB. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta anbudet från Förskolenätet AB avseende drift av Engelsbergsgårdens förskola. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta anbudet från Förskolenätet AB avseende drift av Engelsbergsgårdens förskola.

12 Barn- och utbildningsnämnden / Program till detaljplan för Salems centrum - yttrande YTTRANDE - PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR SALEMS CENTRUM Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har för synpunkter översänt program till detaljplan för Salems centrum till barn- och utbildningsnämnden. Remiss- och samrådstiden gick ut den 28 juni 2002, men nämnden har fått utökad tid för yttrandet. I programmet redovisas en idé över en förtätning genom en påbyggnad av kommunhuset och ICA-huset med vardera en våning samt ovanpå centrumparkeringen. Denna idé redovisar en möjlig utbyggnad med totalt cirka 210 lägenheter. Utifrån nu fastställda upptagningsområden tillhör Salems centrum Säby- /Skyttorpsskolans upptagningsområde. För barn- och utbildningsförvaltningens del bör utbyggnaden ske i takt med elevminskningen och förläggas under senare delen av prognosperioden. En annan viktig faktor är hänsynstagandet till utbyggnaden av Söderby Park och när en befintlig skola inom det området finns på plats. I samband med utformning av detaljplan är det viktigt att skolbarnens trafiksäkerhet beaktas. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden framför till bygg- och miljönämnden, att utifrån nämndens synpunkt, bör en utbyggnad av Salems centrum anpassas till Säby-/Skyttorpsskolan kapacitet att ta emot de nyinflyttande eleverna. Det är också angeläget att anpassning sker i tid till utbyggnaden av Söderby Park och när en ny skola finns tillgänglig i det området. Fram till dess är Säby-/Skyttorpsskolan den skola som skall ta emot även de eleverna. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden framför till bygg- och miljönämnden, att utifrån nämndens synpunkt, bör en utbyggnad av Salems centrum anpassas till Säby-/Skyttorpsskolan kapacitet att ta emot de nyinflyttande eleverna. Det är också angeläget att anpassning sker i tid till utbyggnaden av Söderby Park och när en ny skola finns tillgänglig i det området. Fram till dess är Säby-/Skyttorpsskolan den skola som skall ta emot även de eleverna.

13 Barn- och utbildningsnämnden / forts. Barn- och utbildningsnämnden framför till bygg- och miljönämnden att detaljplaneförslaget är för otydligt vad avser antalet bostäder som ska byggas. Barn- och utbildningsnämnden efterfrågar förslag på hur skolidrotten på idrottsplatsen ska lösas under utbyggnadstiden

14 Barn- och utbildningsnämnden / Betygsresultat år 8 och 9 samt resultat från nationella prov år 5 och 9 för år BETYGSRESULTAT ÅR 8 OCH 9 SAMT RESULTAT FRÅN NATIONELLA PROV ÅR 5 OCH 9 FÖR ÅR års resultat på de nationella proven för skolår 5 pekar på en förbättring av Rönninge skolas resultat i ämnena svenska och matematik, men en försämring i engelska jämfört med föregående år. Säby/Skyttorpsskolans resultat har förbättrats i alla tre kärnämnena sedan år Skogsängsskolans resultat har försämrats något för år 2002 jämfört med år 2001, då skola förbättrade sina resultat mest av alla skolor i jämförelse med år Nytorpsskolan uppvisar de bästa resultaten. Åtgärder har föreslagits från några av skolorna. Vad gäller nationella prov i år 9 har alla elever på Rönninge skola nått målen i engelska och matematik, men inte i svenska. På Säby/Skyttorpsskolan har en förbättring skett i ämnena svenska och engelska, men en viss försämring uppvisas i matematik jämfört med Resultaten av slutbetygen visar att alla elever på Rönninge skolan har minst nått betyget godkänt i alla kärnämnen. På Säby/Skyttorp har det skett en konsekvent ökning från år 2000 till 2002 av andelen godkända elever i kärnämnena. Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av resultaten från nationella proven för år 5 och 9 samt betygsresultaten för år 8 och Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att i fortsättningen följa utvecklingen inom respektive skola i betyg från år 8 till år Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att från 2004 följa utvecklingen av elevernas resultat på nationella proven från år 5 till år 9 skolenhetsvis. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av resultaten från nationella proven för år 5 och 9 samt betygsresultaten för år 8 och 9.

15 Barn- och utbildningsnämnden / forts. 2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att i fortsättningen följa utvecklingen inom respektive skola i betyg från år 8 till år Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att från 2004 följa utvecklingen av elevernas resultat på nationella proven från år 5 till år 9 skolenhetsvis.

16 Barn- och utbildningsnämnden / Åtgärder för att barnen tidigt tillägnar sig baskunskaperna förvaltningsövergripande strategi Barn- och utbildningsnämnden har som mål att barnen tidigt skall tillägna sig baskunskaperna. Kontoret har genomfört två seminarier med samtliga chefer och representanter från nämnden. Vid det första seminariet analyserades läroplanerna för förskola, förskoleklass och grundskola samt gymnasieskola och vi identifierade vårt gemensamma uppdrag. Vid det andra tillfället var det nu aktuella målet utgångspunkten och diskussionerna fördes med syfte att få fram ett underlag för en övergripande strategi över hur barnen tidigt tillägnar sig kunskaper i svenska, engelska och matematik inom utbildningsväsendet, dvs med start redan från förskolan. Med dessa diskussioner som grund och utifrån regeringens utvecklingsplan har fem delmål utformats som därefter lett till en handlingsplan på förvaltningsnivå. Varje enhet skall därefter ytterligare bearbeta delmålen till lokala handlingsplaner. Barn- och utbildningskontorets förslag: 1. Barn och utbildningsnämnden fastställer den föreslagna förvaltningsövergripande strategin med syfte att barnen tidigt skall tillägna sig baskunskaperna i svenska, engelska och matematik. 2. Nämnden uppdrar samtidigt åt cheferna att ytterligare bearbeta den lokala handlingsplanen för att nå en ökad måluppfyllelse. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: 1. Barn och utbildningsnämnden fastställer den föreslagna förvaltningsövergripande strategin med syfte att barnen tidigt skall tillägna sig baskunskaperna i svenska, engelska och matematik. 2. Nämnden uppdrar samtidigt åt cheferna att ytterligare bearbeta den lokala handlingsplanen för att nå en ökad måluppfyllelse.

17 Barn- och utbildningsnämnden / Sammanfattning av resultaten från personalenkäter 2002 avseende psykosocial arbetsmiljö På uppdrag av nämnden har barn- och utbildningskontoret genomfört en enkätundersökning avseende psykosocial arbetsmiljö bland personalen på förvaltningens verksamheter. Resultatet har sammanställts och analyserats med utgångspunkt i nämndens förvaltningsövergripande mål, skolutvecklingsavtalet och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Enligt de svar som inkommit menar 90 procent av samtliga att de ofta eller alltid känner sig delaktiga i verksamheterna, vilket är kan tolkas som ett bra betyg. Vidare känner 92 procent av de som svarat till verksamheternas mål, men 30 procent uppger att de inte kan påverka målen. Grundskolans personal är mest negativa, där svarar 35 procent att de sällan eller aldrig kan påverka målen. Grundskolans personal är också mest negativa till möjligheterna att utvecklas i arbetet då 36 procent av dem svarar att de sällan eller aldrig får chans till detta; förskolans motsvarande siffror är 10 respektive 12 procent för gymnasiets personal. Allmänt menar 26 procent av samtliga att de sällan eller aldrig tycker att den psykosociala arbetsmiljön är bra. På vissa specifika frågor runt den psykosocial miljön får dock verksamheterna mycket bra betyg då 95 procent (och över) av personalen tycker att de alltid eller ofta känner sig trygga, respekterade och trivs på respektive arbetsplats. Variationen mellan de olika kategorierna är här liten. Samarbete med chefer och kollegor får också bra betyg, gymnasiet är mest positiva men det visar liten variation mellan de olika kategorierna. Även möjligheterna att säga vad de tycker och tänker får gott betyg. Andra aspekter av psykosociala arbetsmiljön får dock inte samma fina resultat. 29 procent av samtliga menar att de sällan eller aldrig hinner med sina arbetsuppgifter. Vidare menar hela 75 procent av samtliga som besvarat enkäten att de ofta eller alltid upplever stress i sitt arbete. Variationen är liten mellan de olika verksamheterna, siffran är konsekvent hög. Vidare anser 14 procent att deras resurser inte utnyttjas fullt ut (18 procent bland grundskolans personal). När det gäller stöd i arbetet upplever 80 procent att de ofta eller alltid får stöd i sitt arbete. Variationer finns, förskolornas siffra är 90 procent medan grundskolornas är 73 procent. Betyget för handledning är lågt, hela 43 procent menar att de sällan eller aldrig får tillgång till handledning. Sämsta siffrorna hittas på gymnasiet där 57 procent menar att de sällan eller aldrig får tillgång till handledning. SAMMANFATTNING AV RESLUTATEN FRÅN PERSONALENKÄTER 2002 PSYKOCOCIAL ARBETSMILJÖ

18 Barn- och utbildningsnämnden / forts. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att tillsammans med chefer och skolutvecklingsgruppen arbeta fram en arbetsplan för att förbättra de redovisade resultaten. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att tillsammans med chefer och skolutvecklingsgruppen arbeta fram en arbetsplan för att förbättra de redovisade resultaten.

19 Barn- och utbildningsnämnden / Yttrande över ansökan från Information och Kompetens i Sverige AB (InfoKomp) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun (Dnr 2002:1355) Information och Kompetens i Sverige AB (InfoKomp) har ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Enligt skollagens 9 kap. ska dock en fristående gymnasieskola inte godkännas eller förklaras ha rätt till bidrag från det offentliga om skolans verksamhet medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen. För fristående gymnasieskolor gäller bedömningen även följderna för skolväsendet i närliggande kommuner. InfoKompGymnasiet kommer att vara belägen i Huddinge kommun. Utbildningen som kommer att erbjudas är omvårdnadsprogrammet. Enligt den egna prognosen kommer den att omfatta 75 elever vid full utbyggnad år Utbildningens profil är allmän vård med inriktning mot omvårdnad eller vidare studier. Utbildningen ämnar ge en bred teoretisk kunskapsbas och praktisk träning i bl.a. data (fokus på datorns roll och användningsområde inom vården)och social kompetens. Enligt barn- och utbildningskontorets bedömning kommer inte InfoKomps verksamhet få negativa följder för skolväsendet i kommunen. Kontoret förslår därför att nämnden tillstryker skolans ansökan. Barn- och utbildningskontorets förslag Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Information och Kompetens i Sverige AB:s (InfoKomp) ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Yrkande: Tommy Eklund (s) yrkar avslag på ansökan. Proposition: Orföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Tommy YTTRANDE FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I HUDDINGE KOMMUN

20 Barn- och utbildningsnämnden / forts. Eklunds (s) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Information och Kompetens i Sverige AB:s (InfoKomp) ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Tommy Eklund (s) reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

21 Barn- och utbildningsnämnden / Yttrande över ansökan från Walthers Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun (Dnr 2002:1205) Walthers Gymnasium AB har ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Enligt skollagens 9 kap. ska dock en fristående gymnasieskola inte godkännas eller förklaras ha rätt till bidrag från det offentliga om skolans verksamhet medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen. För fristående gymnasieskolor gäller bedömningen även följderna för skolväsendet i närliggande kommuner. Walthers Gymnasium AB beräknar att ha omkring 300 elever vid full utbyggnad Prognosen baseras bland annat på de ökande antalet gymnasieungdomar under de närmaste åren samt större intresse för ett friskolealternativ. I nuläget har goda kontakter med flera fastighetsbolag etablerats i Södertälje i jakten på lokaler. Skolan kommer att erbjuda Samhällsvetenskapliga programmet med en speciell ämnesinriktning i form av Idrott/IT. Detta innebär att det kommer att finnas möjligheter till IT-kurser under hela gymnasietiden. Eleverna kommer att utrustas med varsin bärbar dator som kommer att ha en central roll i den IT-baserade undervisningsmiljön. Skolan kommer också att erbjuda en idrott/hälsoprofil. Barn- och utbildningskontoret föreslår att nämnden avstyrker Svensk Walthers Gymnasium AB:s ansökan eftersom Samhällsvetenskapliga programmet finns på Rönninge Gymnasium. Enligt kontorets bedömning råder redan hög etableringsgrad i det aktuella utbildningsprogrammet och ytterligare etablering kan komma att påverka gymnasiet negativt. Barn- och utbildningskontorets förslag: Barn- och utbildningsnämnden avstyrker Walthers Gymnasium AB:s ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. Ordförandens förslag: Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Walthers Gymnasium AB:s ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2003/2004. YTTRANDE FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I SÖDERTÄLJE