Ventilation in balance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV ; DV 000

2 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar garanteras korrekt drift av produkten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande. lla angivna värden är nominella värden och påverkas av lokala villkor. Vid installation av ventilationsanläggningen i rum med rumsluftberoende eldstäder ska gällande bestämmelser följas. Om anvisningar försedda med risksymboler inte följs finns det risk för personskador eller materiella skador. Ventilationsanläggningen får inte installeras i rum med abrasiva (slipande) partiklar eller brännbar eller etsande gas i luften, i våtrum eller i explosionsskyddade rum. Dessa anvisningar gäller den levererade irmaster-anläggningen inklusive all utrustning och ska överlämnas till ägaren och sparas av denne. Ventilationsanläggningen får inte användas utan de filter som nämns i instruktionsboken. lla nödvändiga data och anvisningar om nätverksintegration kan laddas ner från webbplatsen Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av användning eller installation som strider mot instruktionerna i dessa anvisningar. VRNING Serviceluckor ska inte öppnas utan att strömförsörjningen till anläggningen är frånslagen och säkrad mot oavsiktlig start. nläggningen ska inte startas, förrän samtliga serviceluckor och galler på kanalanslutningar är monterade. Installationsplats och serienummer (S/N): Typ: Leveransdatum: Installationsplats: S/N Ventilationsanläggning:

3 Innehållsförteckning. Generell information.... Tekniska specifikationer.... Montering Placering av anläggning Kondensavlopp Takbeslag, fast Takbeslag, justerbart Galler och takhuvar nläggning Externa komponenter Externa avstängningsspjäll Externt elektriskt eftervärmebatteri Externt vatteneftervärmebatteri Ventilationsrör Isolering av ventilationskanaler Fogning runt kanaler Kontroll montering.... Värmebatterier..... Vattenvärmebatteri (tillval) Luftning av vattensystemet Inställning av värmehållningsventil Inställning av Kv värde Kontroll värmevattenbatteri..... Elektriskt värmebatteri.... Elektrisk installation..... Strömförsörjning..... nslutning elektrisk utrustning..... Datakabel Förankring av skärmad kabel..... Kontrollpanel..... Närvaro (PIR) givare..... Koldioxid (CO ) givare Externa förbindelser irlinq BMS installation Kontroll av elektrisk installation...8. Injustering Injusteringsvägledning CV Injusteringsrapport CV Idrifttagning Idrifttagning CV 80 och CV Idrifttagning DV Slutkontroll...

4 Bilaga Måttritningar... CV 80 L... CV 80 R... CV 00 L... CV 00 R...7 CV 00 C... 9 DV 000 H... DV 000 S... Bilaga Ytterligare mått... Takbeslag, hoek... Takbeslag, justerbart... CV 80 L G... CV 80 R G... CV 80 L G... CV 80 R G... Bilaga El-diagram... Standardanslutning CV Standardanslutning CV Standardanslutning DV Nätverksanslutning...7 CV 80 och CV DV Bilaga Felsökningar... 8

5 . Generell information. Takgenomföringsset (tillval) Leveransomfattning: irmaster anläggningen och all utrustning levereras på pallar. Kontrollera vänligen leveransen, innan påbörjande av installationen. 7. Fasadgaller (tillval). CV/DV anläggning 8. Instruktionsbok (Till programmering, Överlämnas till ägaren!). Takbeslag (tillval) 9. Installationsanvisning (Till installation; Överlämnas till ägaren!). Kontrollpanel irlinq Viva irlinq Orbit eller. CO -givare (tillval). Närvarogivare, PIR (tillval))

6 . Tekniska specifikationer CV/DV Max. kapacitet vid 0 db() Max. kapacitet vid 0 Pa extern tryckfall Max. kapacitet vid 0 Pa extern tryckfall och SFP 000 Vikt, standardanläggning Dimensioner R 00 L 00 C m /h m /h m /h kg mm se måttritningar Kanaler Diameter mm Kondenspump Kapacitet, max. Lyfthöjd vid kapacitet l/h vloppsslang, diameter inv./utv. l/h 0 m mm/mm 8/ Elvärmebatteri Termosäkring, aut. reset Termosäkring, man. reset C C Vattenvärmebatteri Effekt vid 0/0 C Tillopp/Retur Max. Driftstemperatur Max. Driftstryck Röranslutningar Material Motorventil, öppna- och stängn.tid W C - 90 bar / /DN - Koppar / luminium s - 0 El-anslutning (med PE) nläggning spänning Frekvens Effekt, max. Effekt vid SFP 000 Ström, max. Ström vid SFP 000 Effektfaktor El-värmebatteri effekt Nominell ström Max. läkageström anläggning Rek. avsäkring Max. avsäkring V ~0 ~0 Hz 0 W 9, W ,,,,,, 0, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W 0/ ,/,,9,9,9-0,9 m x 0 x

7 . Montering OBS! Installatören har ansvaret för att CV anläggningen monteras och förankras på ett korrekt sätt. Installatören har ansvaret för att existerande funktioner i vägg/tak (t.ex. fuktspärr) återställs och att det är fullt funktionsdugligt efter montage av anläggningen. OBS! Läs detta avsnitt. Montering ordentligt innan påbörjande av montage. Serienumret noteras på sidan i denna manual och den tillhörande instruktionsboken (också på sidan ). OBS! nläggningen ska monteras vågrätt. OBS! CO -givaren bör inte monteras I närheten av ett fönster eller en dörr. OBS! Rökdetektorer bör inte vara för nära tillufts- och frånluftsluftströmmen. OBS! nläggningen placeras för kortast möjlig kanaldragning. Påkopplat kanalsystem dimensioneras för lägsta möjliga tryckfall... Kondensavlopp.. Placering av anläggning Under anläggningen skall det vara fritt utrymme (G) för underhållsarbete. OBS! Undertaket skall förses med en öppningsbar lucka under anläggningen med minst samma dimensioner som anläggningen. OBS! Det måste sikras tillgång till elanslutning på sidan av anläggningen samt till kondensavledning från anläggningen. På nedanstående bild visas de väsentliga måtten för anläggningens placering. nläggningen är utrustad med en kondenspump. Slangen ska kopplas till ett spillvattenrör. Kom ihåg! Montera ett vattenlås för att undvika dålig lukt från spillvattensystemet. OBS! Kondenspumpens utloppsslang skall monteras så att pumpen ej töms på vatten. Kondensavloppets placering visas i Bilaga Måttritningar. D B E C G H Valfritt montering av kondensavlopp: En kondensavloppsslang kan också dras ut genom ytterväggen. Vid denna version ska ett hål med passande diameter och med % utåtgående fall borras. OBS! Kom ihåg fogning mellan slang och yttervägg. F OBS! SLNGEN SK SKYDDS MOT ISBILDNING. : nläggning B: Undertak C: Frånluft/Tilluft D: Extern CO -givare E: Ca,0 m F: Ca,0 m G: Fritt utrymme ca 0,9 m H: Servicelucka 7

8 .. Takbeslag, fast.. Galler och takhuvar Endast CV 80 och CV 00! Takbeslagen monteras på anläggningen innan anläggningen monteras. Takbeslagen monteras nära kanten på antingen på den långa eller korta sidan av höljet. Placeringen kan dock väljas fritt. OBS! Skruvarna till beslagen får INTE överstiga mm plus beslagens materialtjocklek. irmasters takbeslag levereras med passande skruvar. Skruvhål SK förborras MED djup på mm. Takbeslagen ska monteras så att anläggningen efter montaget inte ligger an mot taket, väggen eller innertaket. Vid montering av avluft och intag ska lämpligt rundgaller monteras med lamellerna riktade nedåt som avslutning utvändigt på väggen alternativt ska en takhuv monteras på taket. Monteringen är beroende av takkonstruktionen (). Ritningen visar vilken takhuv som ska användas till avluft () och intag (). OBS! Vid montering av flera anläggningar ska brandkraven i gällande standarder och bestämmelser följas... Takbeslag, justerbart Takbeslagen behöver i vissa fall förlängas med U-profiler om anläggningen inte ska hängas upp direkt i taket. Montera takbeslagen på U-profilerna Montera U-profilerna med levererade skruvar på anläggningen (se avsnitt.. Takbeslag, fast ). Montera anläggningen i taket (se avsnitt.. nläggning ). 8

9 .. nläggning När takbeslagen har monterats på anläggningen ska anläggningen monteras.. nläggningen lyfts med lämplig lyftutrustning till monteringsplatsen. OBS! Ett skyddande underlag ska läggas under bottenplattan/serviceluckan för att undvika repor. Underlaget kan t.ex. vara kraftig papp, isolering eller tyg.. Markera och borra hål för takbeslagen.. Montera anläggningen. Infästningsmaterial vid montering är beroende av, och väljs med tanke på, takets tillstånd och bärförmåga.. Justera anläggningen till vågrätt position. OBS! nläggningen ska monteras vågrätt.. Kabinettet säkras med en extra skruv på alla takbeslag i vågrätt position. OBS! Skruvhål SK förborras MED djup på mm.. Notera anläggningens typ, leveransdatum, montageplats samt serienummer (S/N) på sidan i både Installationsanvisningen och Instruktionsboken..7. Externa komponenter.7.. Externa avstängningsspjäll CV 00 och DV 000 kan utrustas med externa avstängningsspjäll. vstängningsspjällen ska monteras med korta muffar direkt på anläggningens intag och avluft. Exhaust OBS! vstängningsspjällen ska fästas ordentligt i taket! OBS! Det måste sikras tillgång till service på externa komponenter. nslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram. Intake 9

10 .7.. Externt elektriskt eftervärmebatteri CV 00 kan utrustas med ett externt elektriskt eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras, m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. IT -, m *D INLET Flow 0 VC OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! OBS! Det måste sikras tillgång till service på externa komponenter. nslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram..7.. Externt vatteneftervärmebatteri CV 00 och DV 000 kan utrustas med ett externt vattenburet eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen direkt på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras, m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. OBS! Det invändiga röret på värmebatteriets värmeväxlare ska efter monteringen vara vågrätt. IT -, m INLET Flow OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! OBS! Det måste sikras tillgång till service på externa komponenter. Kv-inställningen av de invändiga ventilerna ska göras i enlighet med avsnitt. Vattenvärmebatteri nslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram..8. Ventilationsrör Måtten till kanalhålen i vägg eller tak framgår av Bilaga Måttritningar. OBS! Vi rekommenderar att kanalhålen borras 0- mm större än angivet i ritningen för att ge möjlighet för efterisolering, för att undgå direktkontakt med vägg/tak och för att återställa fuktspärr o. dyl. Ett gummimembran för att återupprätta fuktspärrens funktion kan levereras av anläggningens leverantör (tillval). OBS! Kanalhål och kanaler till avluft och intag ska i väggen ha ett utåtgående fall på % för att förhindra, att eventuellt slagregn kommer in i anläggningen. 0

11 OBS! lla stosar till kanaler på anläggningen har märkts med klistermärken vid leveransen. Placeringen av kanalhålen är beroende av förhållandena på monteringsplatsen och kundens önskemål..8.. Fogning runt kanaler Fogning runt kanalerna utförs enligt schemat nedan. Materialbehov och montering av luftkanalerna är beroende av anläggningens montering, tillval och kundens beställning. OBS! Tillufts- och frånluftssidan ska förses med en mätanordning för flödeskontroll. OBS! Kanalsystemets tryckfall på till- och frånluftssidan ska vara lika. nläggningens kanaldimension ska bibehållas hela vägen ut i systemet fram till don, för att minimera tryckfall och risken för oönskat buller. OBS! Det är viktigt att rören inte vrids eller pressas på anslutningsstosarna på anläggningen för att undvika ökad ljudnivå. Kom ihåg att foga. Se avsnitt.8.. Fogning runt kanaler. OBS! Montering av ventilationskanaler ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.. Invändiga rör Fogning (här visat på en modell med väggkanaler) vid punkterna markerade med pilar är viktigt för att förhindra drag mellan kanalerna () och väggen/taket (). Fogning mellan rör () och fasadgaller () är inte nödvändigt. Beroende på hur väggen/taket ser ut kan t.ex. långtidselastisk fogmassa eller ett expanderande fogband användas för flexibel fogning..8.. Isolering av ventilationskanaler vlufts- och intagskanaler ska isoleras mot kondensbildning på kanalerna, om kanalerna befinner sig innanför klimatskärmen. Frånlufts- och inblåsningskanaler ska isoleras mot temperaturförlust och kondensbildning inuti kanalerna om kanalerna befinner sig utanför klimatskärmen. OBS! Kondens- och värmeisoleringen ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. OBS! Brandkrav i enlighet med gällande standarder och bestämmelser ska följas..9. Kontroll montering Serienummer noterat Kondensavlopp monterat nläggning monterad vågrätt Takbeslag monterat Vent.rör och galler monterade Takhuvar monterade Externa komponenter monterade Skruvar efterdragna Montörens namn: ja nej Notering:

12 . Värmebatterier Internt monterat i irmaster anläggningen: Värmebatterier till CV/DV-produkterna används också för att motverka isbildning i värmeväxlaren. Här används funktionen Virtual Preheat. Läs mer i instruktionsboken. OBS! Dimensionering av rör och ventiler samt inkoppling av vatten till anläggningen skall alltid utföras av auktoriserad VVS-installatör. TC M Vattenvärmebatteri (tillval) irmaster anläggningen kan som tillval utrustas med ett externt vattenvärmebatteri. Vid val av vattenvärmebatteri ingår en motorventil, en självverkande varmhållningstermostat och en luftningsventil monterad på värmebatteriet. Det vattenvärmebatteriet är läckagetestat och kontrollerat enligt DS 9. Värmeanläggningens tillopp förbinds till stosen märkt med TILLOPP och returledningen förbinds med stosen märkt med RETUR. OBS! Reglerventilen kräver rent anläggningsvatten för att kunna fungera optimalt utan störningar i form av igensättningar i ventilen. På varmvattenanslutningen monteras avstängningsventil, smutsfilter och injusteringsventil enligt principdiagrammet Extern anslutning. Det kan vara nödvändigt (t.ex. vid fjärrvärmeanläggning) att installera en tryckdifferensregulator, om differenstrycket överstiger 0 kpa. Extern anslutning: Δp TD. Internt monterat i irmaster anläggningen. vstängningsventil (installatören levererar). Smutsfilter (installatören levererar). Injusteringsventil (installatören levererar). Tryckdifferensregulator (installatören levererar). Returledning - anslutning. Tillopsledning - anslutning. Luftningsventil. Termostatisk varmhållningsventil, typ Comap D80S, med temperaturgivare. Reglerventilen, typ Comap D80S, med elektisk ventil (On/Off), typ Broen 000. Värmevattenbatteri 7. Luftflöde Vid luftning och inställning av ventiler skall anläggningens servicelucka öppnas.... Luftning av vattensystemet Öppna upp samtliga ventiler för full vattengenomströmningen och lufta systemet vid luftningsventil (). Vattengenomströmningen skall efter en kort tid vara urluftad. OBS! vluftningen utförs med helt öppen varmhållningstermostat, ventil () och motordriven ventil ().... Inställning av värmehållningsventil Inställningsområdet på givaren (TC) är från fabriken min. begränsat till, för att säkra en minimum batteritemperatur på ca C (förutsatt att det är värmevatten tillgängligt). OBS! Värmetillförseln eller vattengenomströmningen får LDRIG brytas / stängas av vid utetemperatur lägre än 0 C, t. ex. över helgen eller semesterperioder. OBS! Tilloppstemperaturen får aldrig komma under 0 C vid utetemperatur lägre än 0 C.

13 ... Inställning av Kv värde Värmebatteriet levereras med värmehållningsventil () och reglerventilen () förinställd på 0 (helt öppen ventil). Ventilerna ställs in efter nedanstående beräkning och schema att det nödvändiga flödet uppnås vid ett differenstryck ( p), som är tillgängligt för anläggningen under nominella driftvillkor. Vattenmängd vid 0/0 C (tillopp/retur) vattentemperatur: CV/DV Luftmängd (m ) 0 00 Max. effekt (W) Vätskemängd (l/h) OBS! nläggningen skall vara urluftad innan inregleringen genomförs. OBS! Det är viktigt att den förinställa ventilen så att den maximala vattengenomströmningen inte överskrids. OBS! Är differenstrycket över reglerventilen större än 0 kpa finns det risk för strömningsoljud från ventilen. Här bör installeras en tryckdifferensregulator. Beräkning OBS! Denna beräkning skall alltid utföras i samband med idrifttagande av en anläggning, för att kunna ställa in ventilerna ( + ). De parametrarna för beräkning är specifik för varje enskild anläggning. Man antar de värsta driftbetingelserna. nvända parametrar i exempel: OT Minsta utetemperatur ( C) RT Rumstemperatur ( C) n Minsta verkningsgrad värmeväxlare (%) IT Önskad inblåsningstemperatur ( C) V L Inblåsningsluftflöde (m ) t F Vattentemperatur TILLOP ( C) t R Vattentemperatur RETUR ( C) p Önskat differenstryck: 0-0 kpa (0 kpa = 0, bar). nvänd diagrammet för att finna inställningspunkten för ventilerna ( + ). () () [kpa] () 0 [kv] Gå in i diagrammet med den framräknade vattenflödet (). (Här V V = l/h) [l/h] Gå in i diagrammet med det önskade differenstrycket för ventilerna. Här är p = 0 kpa. (Det optimala värdet för denna ventil ligger mellan 0 och 0 kpa.) vläs inställningsvärdet () på de diagonala linjerna för ventilinställning. Ställ in ventilerna med en skruvmejsel till det beräknade värdet.(i detta exempel är ventilernas inställning på ) Beräkna temperatur (t) efter värmeväxlare. [ C ]. Beräkna värmebehovet (Q) för uppvärmning av luften till önskad inblåsningstemperatur. [ W ]. Beräkna erforderligt vattenflöde (V V ). [ l/h ]... Kontroll värmevattenbatteri Vattenrör anslutet Värmebatteriet är urluftat Ventiler inställda Värmebatteriet är tätt Montörens namn: Noteringar: ja nej

14 .. Elektriskt värmebatteri Inre elektriska värmebatterier på CV 80 och DV 000 levereras komplett monterade och elinkopplade. Samtliga elektriska värmebatterier är försedda med interna skydd i form av säkerhetstermostater på värmebatteriet. På CV 00 går det att montera ett externt elektriskt värmebatteri. Se.7. Montering av externa komponenter för korrekt montering och Bilaga El-diagram för korrekt anslutning. OBS! Läs mer om strömförbrukning i avsnitt. Tekniska Specifikationer. Säkerhetsfunktioner elektriskt värmebatteri De elektriska värmebatterierna är säkrade mot överhettning i enlighet med DS 7 med hjälp av två säkerhetstermostater per värmebatteri, som kopplar ur värmebatteriet vid överhettning. Den ena termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 70 C, automatisk återställning. Den andra termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 0 C, manuell återställning.. Elektrisk installation OBS! Samtliga elektriska anslutningar till irmaster anläggningen skall utföras av auktoriserad fackpersonal enligt gällande lagar och regler... Strömförsörjning OBS! Säkring och avbrytare skall monteras enligt gällande lagar och regler i den fasta installationen fram till anläggningen. Säkring avbrytare levereras av installatören. OBS! Försörjningskabeln dimensioneras efter gällande regler och föreskrifter, där det tas hänsyn till förhållandena på installationsplatsen. OBS! Beroende på anläggningens strömförbrukning och det existerande el-systemet skall det etableras minst en ny strömkrets. OBS! Vid installation av flera anläggningar, skall det tas hänsyn till den tillåtna läckageströmmen per anläggning. Se också avsnitt. Tekniska specifikationer. OBS! Kontrollpanelen och eventuella givare, kontakter och tillval skall vara monterade innan spänningsförsörjningen kopplas på. Se Bilaga El-diagram för den korrekta inkopplingen. DV 000: nläggningen kan anslutas till ström via en - eller -ledad strömförsörjningskabel till antingen eller fas. OBS! nslutningen till faser är nödvändig om anläggningen är utrustad med ett elektriskt eftervärmebatteri... nslutning elektrisk utrustning Under sidolocket på DV 000 och inuti CV80 och CV00 vid styrboxen görs de elektriska anslutningarna till utrustningen. Se Bilaga El-diagram för rätt inkoppling.

15 .. Datakabel nslutningskabeln till kontrollpanelen är en partvinnad skärmad Pair Twisted Shield (PTS) x X 0, datakabel. Sensorer kan också anslutas med en icke partvinnad men skärmad datakabel... Kontrollpanel Kabeln förbereds till panelens/sensorns plintar enligt följande anvisningar: Kappa och skärmfolie avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn EMC störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Kablarna förbinds till resp. anläggningsplint enligt följande anvisningar: Kappan avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn till EMC störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Skärmen termineras. Se... Förankring av skärmad kabel nslutningarna görs enligt de i Bilaga El-diagram visade el-diagrammen. Normalt omfattar leveransen kontrollpanelen löst medlevererad, kabeln är monterad. Kontrollpanelen monteras i lämplig höjd på väggen, vanligtvis i samma rum som ventilationsanläggningen, men kan också placeras i närliggande rum. OBS! Ledningar till /B och V/OV ska vara partvinnade. Det är viktigt att vara noggrann när skärmen tas bort så att kortslutning förhindras... Närvaro (PIR) givare OBS! lla ledningarna som används för installationen skall anpassas på längden. De får ej monteras ihoprullade.... Förankring av skärmad kabel Skärm till både kontrollpanelen och samtliga sensorer termineras vid styrboxen inne i ventilationsanläggningen efter följande anvisningar: nslutningskabel för närvarogivaren är en skärmad datakabel. För montage hänvisas till vägledningen som bifogas med närvarogivaren. Sensorn levereras löst bifogat utan ledning. Drain-wire ansluts GND, skärmfolie klipps bort. OBS: Skärmen ska tas bort vid kontrollpanelen och vid givaren. Spänn inte skruvarna för hårt.

16 .. Koldioxid (CO ) givare () på pol J7- (I#) eller J7-7 (I#). nläggningen startar när kontakten stängs. nläggningen stoppar om signalen bryts. Ingång I# eller I# ska ställas in på External start.. Extern stoppfunktion J7- J7- / 7 Ventilationsanläggningen kan som tillval fås levererad med en CO -givare. Denna kan fås monterad i anläggningen eller som extern sensor (visas här) för montage på vägg. Den externa sensorn placeras enligt ritning i avsnitt. nläggningspositionering. Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En, VDC signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J7- till pol J7- (I#) eller J7-7 (I#) så länge anläggningen ska vara i drift. nläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal (kontakten öppnas), stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång I# eller I# ska ställas in på External Emergency Stop. nslutningskabeln för CO -givaren är en skärmad datakabel. För montage hänvisas till vägledningen som bifogas med CO -givaren. Sensorn levereras löst bifogat, utan ledning. CO -givaren har ett givarområde från 0 till 000 ppm CO.. nalog BMS J7- J7- J7-7 J V GND.7. Externa förbindelser Externa förbindelser används för irmaster-anläggningens uppkoppling på en manuell startkontakt, en extern säkerhetsbrytare och en analog Central Tillståndskontroll och Styrsystem (-CTS) på engelska analog Building Management System (-BMS). OBS! Inställningarna i styrningsmjukvaran ska göras med en dator och programmet irlinq Service Tool. CV 80 och CV 00 Ved CV 80 och CV 00 finns analoga ingångar. Som standard är ingång I# (J7-) programmerad för en rörelsegivare ( PIR ) och I# (J7-7) för överstyrning med en CO -givare.. Extern start J7- J7- / 7 Vid extern start läggs, VDC utgångssignalen från pol J7- via en extern kontakt (t.ex. en brytare eller hygrostat) -BMS lägger, VDC utgångssignalen via en slutarkontakt (NO) () från pol J7- på pol J7- (I#). Då startar och stoppar ventilationsanläggningen i enlighet med -BMS programmering. Luftmängden eller inblåsningstemperaturen styrs med en 0-0 Volt-signal på pol J7-7 (I#) och GND på pol J7-8 av -BMS (). Ingång I# ska ställas in på -BMS start, ingång I# ställas in på -BMS flow eller -BMS temp. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med -BMS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska bara startsignalen anslutas som visas under. Extern start. Ingång I# eller I# ska ställas in på External start.. Boost J7- J7- / 7 Boost funktionen kan användas för att tillfälligt ändra luftmängden. Funktionen programmeras med fasta styrspänningar till både till- och frånluftsfläkten vilket innebär att man kan programmera en eventuellt önskad obalans. Ved boost-funktionen läggs en, VDC-signal från pol

17 J7- via en extern kontakt (t.ex. en brytare) () til pol J7- (I#) eller J7-7 (I#). nläggningen skiftar till boost funktionen när kontakten stängs. Om signalen avbryts går anläggningen tillbaks till normal drift. Är anläggningen stoppad så startar funktionen anläggningent. Ingång I# eller I# skall inställas till Boost och styrspänningarna för funktionen programmeras. DV 000 Ved DV 000 finns digitala och analoga ingångar. Som standard är ingång DI# (J-7) programmerad till en rörelsegivare ( PIR ), DI# (J-) till External start, DI# (J-) till -BMS start, I# (J-) til -BMS Flow, I# (J-) till -BMS Temp och I# (J-) till CO -givare. nslutningen visas med kopplingsscheman i avsnitt Bilaga Kopplingsscheman. En analog BMS kan reglera luftmängden och inblåsningstemperaturen med 0 0 V signaler. nläggningens styrningsmjukvara friger en potentialfri larmkontakt som för en larmsignal tillbaka till -BMSstyrningen (max. V/00 m/ V). På så sätt kan man visa larm på ventilationsanläggningen på t.ex. en larmtavla. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med -BMS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska endast startsignalen anslutas som extern start ( External Start ). Extern stoppfunktion J-8 J- / / 7 Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En VDC-signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J-8 till pol J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal, stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång DI#, DI# eller DI# ska ställas in på External Emergency Stop.. Boost J-8 J- / / 7 Boost funktionen kan användas för att tillfälligt ändra luftmängden. Funktionen programmeras med fasta styrspänningar till både till- och frånluftsfläkten vilket innebär att man kan programmera en eventuellt önskad obalans. Ved boost-funktionen läggs en VDC-signal från pol J-8 via en extern kontakt (t.ex. en brytare) () til pol J- (DI#), J- (DI#) eller J-7 (DI#). nläggningen skiftar till boost funktionen när kontakten stängs. Om signalen avbryts går anläggningen tillbaks till normal drift. Är anläggningen stoppad så startar funktionen anläggningent. Ingång DI#, DI# eller DI# skall inställas till Boost och styrspänningarna för funktionen programmeras..8. irlinq BMS installation irlinq BMS (Master/Slav) installationen ger möjlighet för att styra upp till 0 irmaster anläggningar med en system-kontrollpanel (system control panel) och upp till 9 gruppe-kontrollpaneler (group control panel). Notera: Samtliga anläggningar ska ha samma mjukvaruversion. Om anläggningar som är köpta vid olika tidpunkter sammankopplas, måste mjukvaran på de äldre anläggningarna uppgraderas till samma version som den senast inköpta anläggningen (högsta versionsnumret). Kontakta återförsäljaren för mer information om detta. nslut enheterna (kontrollpanel och anläggning) som visas i schemat. Den maximala kabellängden i ett system är 000 m., B, och är till kommunikation och V, 0V, och är till strömanslutningen på respektive kontrollpanel och anläggning. J på P serie och J på L-serie. OBS! nvänd en partvinnad skärmad datakabel (PTS xx0,) från kontrollpanelen till anläggningen och en partvinnad skärmad datakabel (PTS x0.) från anläggning till anläggning! Skärmen vid varje kabel får endast installeras på den ena sidan vid en anläggning! OBS! Om en styrpanel skall monteras med mer än 00 m datakabel så kontakta irmaster innan inkoppling. OBS! Första enhet och sista enhet avslutas med en DIP-switch (manöverpanelen) respektive en jumper (styrboxen). Övriga enheter får inte avslutas. Manöverpanelen kan anslutas som första eller sista enhet i kedjan. OBS! Systemet programmeras med en dator och programmet irlinq Service Tool. 7

18 System: Master Unit 0 - id0 Junction Unit - id Box Unit - id Unit xx - idxx System Control Panel El-diagram datakabel: Group Control panel DIP-switch Group Control panel V GND B OFF System Control panel DIP-switch Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0, max. cm Unit - id V V GND GND B B Jumper Unit xx - idxx V GND B ON J/J J/J J/J V GND B J/J PTS xx0, PTS x0, V GND B PTS xx0, V GND B PTS x0, B PTS x0, B PTS x0, B Kopplingsbox (Junction Box) till gruppe-kontrolpanel. OBS! Kopplingsboxen skall monteras i omedelbar närhet till manöverpanelen. Ett längre avstånd kan medföra kommunikationsproblem. DIP-switch vid en kontrollpanel är som standard på ON : ON.9. Kontroll av elektrisk installation ja nej Jumper i styrboxen är som standard på OFF (öppen). DV 000 CV 80 och CV 00 Kontrollpanel Installerad Närvarogivare (PIR) installerad CO -givare installerad Extern start installerad -BMS installerad irlinq BMS installerad Strömförsörjning installerad Montörens namn: Notering: 8

19 . Injustering.. Injusteringsvägledning CV00 Montera st tryckuttag på kanalen på tilluft, frånluft, intag och avluft innan eventuella förgreningar och om möjligt ca m från aggregatet.. OBS! tryckuttagen skall inte sticka in i kanalen (för långa mätnipplar kortas ex.vis med en kniv) Tryckuttagen monteras på kanalen med en långtidsverkande fogmasa t.ex akryl eller silikon och blindnit. Blindnit tätas med fogmassa. Montera mätutrustning för tryckdifferensmätning (externt tryckfall) både från Tilluft och intag och från frånluft till avluft. lla stosar på aggregatet är markerade. nslut en pc till ventilationsaggregatet och starta programmet irlinq Service Tool och avläs följande parametrar under Settings- Hardware Setup - Fan i styrningen: Max volt ex och Max volt in. Notera värden under. Injusteringsrapport CV 00. Starta anläggningen med 00% luftmängd. Mät differenstrycket (External Pressure) från tilluft till intag efter ca 0 sekunder och direkt därefter från frånluft till avluft. Resultatet noteras under. Injusteringsprotokoll CV 00 (ex.vis 80 Pa på tilluftsidan och 9 Pa på frånluftsidan). Markera aktuell arbetspunkt i diagramet på nästa sida (ex.vis 80 Pa vid, Volt; Max Volt in utläst från styrningen). (Det svarar ex.vis till ett Flöde för aktuell driftspunkt på m³/h [V ] på tiluftsidan vid 00%. (se diagrammet) Finn din arbetspunkt för ditt önskade flöde (ex.vis m³/h [V max ]) och utläs den nya setpunkten Max Volt in blir i detta fall,9 Volt. (Se diagrammet) Notera det nya värdet under. Injusteringsrapport CV00. Genomför förskjutningen av arbetspunkten för frånluftssidan och notera det nya värdet under Max Volt ex under. Injusteringsrapport CV00. Det önskade minsta luftmängden enligt norm [V min ] kan ställas in med hjäl av parametern Minimum Flow %. Parametern beräknas med följande formel: V min * 00 / V max = Minimum Flow % Programmering: Minimum Flow % under Settings-Operation. Max volt ex och Max volt in under Settings- Hardware Setup-Fan External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V 0 0,9 V 0 V max : m /h Flow (m /h) 00 0, V V : m /h Pa 90 0 Pa 00 9

20 .. Injusteringsrapport CV00 Tryckdifferensmätningar (External Pressure): Programmerade parametrar: Intag till tilluft: Pa (tilluftssida) Max volt in : Volt Frånluft till avluft: Pa (frånluftssida) Max volt ex : Volt (Under Settings-Hardware Setup-Fan ) Markera och finn arbetspunkterna: External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) V 0 Pa V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V Flow (m /h) Pa Pa 00 Flöde för aktuell driftspunkt (Flow) : Tilluftssida: m /h Frånluftssida: m /h Önskad luftmängd (Flow): Vid 00% [V max ]: m /h Nye programmerade parametrar: Under Settings-Operation : Minimum Flow % : %. OBS! Lägsta värde är 0%! Under Settings-Hardware Setup-Fan : Nya värde för V max (från diagrammet): Max volt ex : Volt Max volt in : Volt (tilluftssida) Max volt in : Volt Max volt ex : Volt (frånluftssida) Lägsta luftmängd (Flow) enligt norm V min : m /h. Installatör/Injusterares namn: Beräkning av nytt lägsta luftmängd i % (Minimum Flow %): nmärkning: V min * 00 / V max = % 0