Keramik på golvvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Keramik på golvvärme"

Transkript

1 Keramik på golvvärme

2 Byggkeramikrådet 2014 Juni 2014, första upplagan

3 Innehåll Inledning...4 Vägledande sammanfattning Myndighetskrav och branschkrav Inomhusklimat och utrymmen Fukt Isolering, värmebehov, värmebehovsberäkning Underlag - konstruktioner Avjämningsmassor och handspackel Fäst och fogmassor Keramik Golvvärme, uppstart och drift Verifiering av underlag, konstruktion och material Egenkontroll och konstruktionsverifiering Drift och underhåll

4 Inledning Keramik på golvvärme är framtagen som riktlinjer för golvkonstruktion med keramisk ytbeläggning och elektrisk eller vattenburen golvvärme. Keramik på golvvärme riktar sig till yrkesverksamma inom branschen som t.ex. återförsäljare, byggherrar, arkitekter, vvs-, el- golv- och byggentreprenörer för att ge förutsättningar till hållbara kvalitetskonstruktioner omfattar projektering, installation, drift och underhåll för konstruktionslösningar på betong och träbjälklag i privat bostadutrymme eller med liknande belastning ger information om lämpliga materialval, värmebehovsbedömning, temperaturer, fuktskydd, värmereglering, dokumentation, myndighetskrav, föreskrifter, tekniska standarder etc. avser att tydligöra respektive produkts begränsningar och förutsättningar för installation Skriften Keramik på golvvärme kan tillämpas för vissa delar för övriga utrymmen, miljöer, offentliga eller utomhus. Det är viktigt att man beaktar vad som krävs för dessa utrymmen som t.ex. utsätts för större belastning, väder, vind, etc. Det är alltid den enskilda monteringsanvisningen från tillverkaren/ konstruktören som gäller i första hand. Keramik på golvvärme är framtagen av följande branscher och organisationer Byggkeramikrådet Golvbranschens Riksorganisation GVK Tillverkare av elektrisk golvvärme Tillverkare av vattenburen golvvärme Tillverkare av fäst-, fog- och avjämningsmassor Tillverkare av tätskikt Extern remissgrupp Boverket Byggtjänst CBI Elektriska Installatörsorganisationen, EIO Elsäkerhetsverket Försäkringsbolagen TMF VVS-företagen 4

5 Vägledande sammanfattning Kapitel 1 utgör stöd vid projekteringen, framtagning av lämpliga konstruktioner genom redovisning av Myndighets- och branschspecifika krav Tillverkarens/leverantörens/konstruktörens/installatörens ansvar Värmebehovsdimensionering och val av lämplig värmeisolering Fuktproblematik Torra eller våta utrymmen Underlagsegenskaper som hållfasthet, deformationer, rörelser och andra förutsättningar som kan påverka underlaget och konstruktionen. Tekniska lösningar som fältindelning, dilatationsfogar och rörelse fogar för keramiska ytskikt Material- och produktegenskaper samt förutsättningar för installation Egenskaper för elektriska och vattenburna golvvärmesystem Beräkning, dimensionering och val av konstruktion och material Kapitel 2 utgör stöd vid genomförandet så att följande delar kvalitetssäkras Underlag Konstruktion Värmebehov Material Installation Systemkontroll och egenkontroll Dokumentation Drift, underhåll och skötsel 5

6 1.1 Myndighetskrav och branschkrav Boverkets Byggregler, BBR och Elsäkerhetsverkets Föreskrifter är lagkrav som ska följas. Branschregler eller projektspecifika specifikationer kan innebära att högre krav ställs. I denna skrift har särskilt nedanstående myndighetskrav beaktats Boverkets Byggregler, BBR 2 Allmänna regler för byggnader 6:4 Termiskt klimat 6:51 Fukt, allmänt 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd 6:53 Fuktsäkerhet 6:5331 Vattentäta skikt 6:5332 Vattenavvisande ytskikt 6:5333 Underlag för vattentäta skikt 6:5334 Dolda ytor 6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp 9 Energihushållning Elsäkerhetsverkets Föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska anordningar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Gällande författningar finns att läsa och kan laddas ner på Elsäkerhetsverkets hemsida 6

7 1.2 Inomhusklimat och utrymmen BBR 20, 6:4 Termiskt klimat, BBR 20, 6:42 Termisk komfort Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden Allmänt råd Byggnader bör vid DVUT (dimensionerad vinter ute temperatur), utformas så att den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 o C i bostads- och arbetsrum och 20 o C i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och yttemperaturen på golvet i vistelsezonen beräknas bli lägst 16 o C (i hygienrum lägst 18 o C och i lokaler avsedda för barn lägst 20 o C) och kan begränsas till högst 26 o C Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen från ventilationssystemet inte överstiga 0.25 m/s under övrig tid på året. Golvytetemperaturen i vistelsezonen får inte överstiga 26 o C vid DVUT. Vid utetemperaturer lägre än DVUT eller i område utanför vistelsezonen får golvyttemperaturen höjas. Observera att överdimensionering av eleffekten från till exempel en värmekabel, vid en eventuell övertäckning ofta kan ge en väsentligt högre golvytetemperatur än vad som är tillåtet. Vid nyproduktion och renovering måste underliggande konstruktionens eventuella rörelser beaktas. Utrymmen, torra våta utrymmen Den keramiska fältindelningen bör om möjligt göras så kvadratisk som möjligt. Om sidlängden överstiger 6 m bör en rörelsefog i den keramiska ytbeläggningen utföras. Under vissa omständigheter och förutsättningar kan rörelsefog krävas även om sidlängd är kortare 6 m, t.ex. vid stora mörka plattor, vid stora panoramafönster osv. Rådfråga din leverantör av keramik. 7

8 1.2.1 Våta utrymmen I våtutrymmen med krav på tätskikt ska gällande branschregler för vattentätning, rördragning och elinstallationer följas. Kontrollera med tillverkaren av tätskikt, fäst- och fogmassor att produkterna uppfyller kraven i gällande branschregler. Storleken på de keramiska plattorna väljs med hänsyn till fallbyggnad och golvbrunnsplacering. Golvvärmerör eller värmekabel bör inte placeras närmare än 100 mm från golvbrunn med hänsyn till möjlig delreparation av golvbrunn Torra utrymmen I torra utrymmen är belastningen densamma som i våta utrymmen, och därmed samma behov av förstärkt bjälklag vid keramiskt ytskikt. Likväl bör fältindelning i det keramiska ytskiktet beaktas, med hänsyn tagen till de rörelser som förväntas. 8

9 1.3 Fukt Byggnader påverkas av fukt i olika former, både utifrån i form av regn och markfukt, fukt från aktivitetet inomhus och så kallad byggfukt. Detta kapitel behandlar den fukt som kan komma att påverka en golvkonstruktion med keramik på golvvärme. Byggfukt Byggfukt är den fukt som tillförs från byggnadsmaterial, t.ex. vatten i betong eller träkontruktioner. Konstruktionen ska vara avsedd att hantera byggfukt genom att fukten kan tillåtas torka ut i efterhand. Alternativt ska konstruktionen torkas ut innan man går vidare i byggnationen. När byggfukt torkas ut sker i första hand två saker som påverkar omgivande byggnadsdelar: Dels sker en fukttransport vilket kan leda till skada på fuktkänsligt material, dels en materialrörelse, vanligtvis en krympning. Konstruktionen måste vara så torr att de materialrörelser som uppstår efter montering av keramik och tätskikt i våta utrymmen kan hanteras av fäst- och fogmassor. Lim för tätskikt har oftast en kritisk gräns vid 90 % RF i underlaget då materialegenskaperna försämras. Det ingår i konstruktörens åtagande att kontrollera vilka kritiska gränser för fukt som gäller för konstruktionens ingående produkter och material. Platta på mark med underliggande isolering och kapillärbrytande skikt Fukthalten i betong ska generellt alltid hållas på lägsta möjliga nivå. Den relativa fuktigheten och det kritiska fukttillståndet ska inte överskridas i betongen innan till exempel montage av tätskikt i våtutrymmen. Betongen i en platta på mark rekommenderas ha 85% RF eller lägre innan tätskikt och/eller keramik monteras. Anger materialleverantören något annat RF-värde, gäller det. Relativ fuktighet ska mätas i hela betongens tjocklek. Golvvärmesystemet ska ha varit avslaget under minst 3 dygn så att fuktfördelningen i plattan har stabiliserats. Detta eftersom att en enkelsidigt uttorkad betongplatta med underliggande isolering är torrast i ytan och fuktigast i botten mot isoleringen. Om ett tätskikt installeras på en sådan betongplatta och golvvärmekablar/rör ligger i botten av plattan kommer betongen att bli torrast i botten och fuktigast i ytan när golvvärmen tas i bruk. Fuktkvoten för limmet till tätskiktet riskerar då att överskridas om man bara mätt den relativa fuktigheten i ytan. Betong har olika torktider beroende på VCT tal, tillsatser och omgivning. Kontrollera vilka torktider som gäller. Under normala förhållanden torkar en 100 mm betongplatta med underliggande cellplastisolering till 9

10 85 % RF på två månader ifrån det att husstommen monterats och huset är tätt. Den torktiden kan oftast halveras med påslagen golvvärme, se kapitel 1.9 Golvvärme, uppstart och drift. Betongbjälklag Fukthalten i betong ska generellt alltid hållas på lägsta möjliga nivå. Den relativa fuktigheten och det kritiska fukttillståndet ska inte överskridas i betongen då till exempel tätskikt monteras i våta utrymmen. Träbjälklag För att undvika för stora rörelser i träbjälklag rekommenderas konstruktionsvirke och ingående skivmaterial ha högst 12 % fuktkvot innan montage, se träbjälklag 1.5. Markfukt Marken under en byggnad förutsätts ha 100 % RF. En platta på mark måste skyddas mot tillskjutande markfukt och kapillärsugning. Det kan till exempel göras med minimum 100 mm underliggande cellplastisolering. Då säkerställs kapillärbrytning med tillräcklig ångtäthet och temperaturskillnad mellan plattan och marken som motverkar fuktvandring uppåt. Detta gäller för en byggnad med korrekt utförd dränering och maximal bredd om 8 m. För att uppfylla energikravet i BBR, kapitel 9 Energihushållning, krävs i regel tjockare isolering. En platta på mark utan underliggande isolering som förses med golvvärme får stora energiförluster samt en stor fuktvariation och är därför inte lämplig konstruktion för golvvärme. Tillförd fukt Våtrum förses med ett godkänt tätskiktssystem för att skydda mot tillförd fukt. 10

11 1.4 Isolering, värmebehov, värmebehovsberäkning Isolering Temperaturen på golvvärmesystemet är beroende av hur stor den värmeavgivande ytan är, hur välisolerat byggnaden är, hur stort värmegenomgångsmotstånd är ovan golvvärmen samt luftrörelserna i byggnaden. För att erhålla en hög verkningsgrad gäller generellt att det ska vara lågt värmemotstånd (keramisk ytbeläggning har lågt värmemotstånd) mellan golvvärmesystemet och rumsluften samt att värmemotståndet under golvvärmesystemet ska var högt. Värmeavgivande yta ska vara så stor som möjligt. Vid installation av golvvärme och med underliggande isolering så ökar i normala fall golvtemperaturen med ca 30-50%. Om golvytmaterial med stort värmemotstånd används eller om rumstemperaturen ökas så ökar även temperaturen i golvet. Värmeförlusterna under golvvärmekonstruktionen ska beaktas. Fuktigt material leder värmen bättre än torrt, därför är det viktigt att underkonstruktionen är torr för att minska värmeförlusterna. Golvvärmen i en golvkonstruktion påverkar fuktbalansen genom att temperaturen förändras. Platta på mark med underliggande tät isolering motverkar kapillärsugning och ånggenomgång av markfukt. Om golvvärme installeras i enstaka delar av byggnaden kan för lite isolering, utöver större värmeförluster, leda till fuktvandring i kringliggande golv. Vid renovering av byggnader med platta på mark utan underliggande isolering bör man i första hand sträva efter att öka isoleringen under plattan genom att till exempel ta bort befintlig betong, isolera och gjuta ny platta. Om inte det går, ska man beakta att för mycket isolering ovanpå plattan ökar plattans relativa fuktighet som ger ökad risk för fuktskador i övriga delar av stommen. Vid installation av golvvärme i mellanbjälklag, i kallt utrymme och krypgrund kan bjälklaget behöva isoleras under golvvärmen. Isoleringen förhindrar värmeförlust till underliggande utrymmen. Vid renovering ska isoleringsbehovet jämställas med nyproduktion. Fungerar det att tilläggsisolera bör det göras. Detta gäller inte bara golvet utan även tak, väggar, fönster, etc. För att undvika tillskjutande markfukt, är minimikravet 100 mm underliggande cellplastisolering eller motsvarande. För att uppfylla energikravet i BBR, kapitel 9 Energihushållning, krävs oftast mer Värmebehov När man ska dimensionera golvvärme, är det viktigt att ta reda på vad det verkliga värmebehovet är. Vid dimensionering bör även hänsyn tas till olika materials tjocklek och värmeledningsförmåga. Detta för att inte 11

12 överdimensionera och därmed utsätta golvkonstruktionen för höga temperaturer, eller underdimensionera och inte klara värmebehovet. Vid renovering kan det finnas risk för att golvvärmesystemet överdimensioneras till följd av att byggkonstruktionen är för dåligt isolerad. Är golvytan liten i förhållande till totala rumsvolymen och värmebehovet, kan behov finnas för annan kompletterande värmekälla. Förekommer stora fönsterpartier, kan det finnas ett behov av annan kompletterande uppvärmningskälla till exempel under fönstren för att förhindra kallras vid låga utomhustemperaturer och för att behålla komforten i utrymmet. Enligt BBR 19 gäller en maximal tillåten golvytetemperatur på 26 C. Utrymmet ska dimensioneras för max 26 C vid DVUT, vilket innebär en avgiven effekt från golvytan på ca 65 W/m² vid en rumstemperatur på 20 C. Om värmebehovet överstiger 65W/m² för byggnaden måste den tilläggsisoleras alternativt kompletteras med annan värmekälla. Dimensionera inte för högre effekt än nödvändigt. Höga effekter ger större temperatursvängningar och risken för övertemperaturer blir större. Det är viktigt att eftersträva en jämn golvyttemperatur. Ett golvvärmesystem dimensioneras normalt utifrån det faktum att golvytan inte kommer att täckas med tjocka mattor, högar med tvätt eller annat Värmebehovsberäkning Värmebehovsberäkning ska utföras och tillhandahållas av projektör/ installatör för varje byggnad och utrymme, beräkningen ligger sedan till grund för val av golvvärmesystem, konstruktion och dimensionering. Om värmebehovet överstiger 65W/m² för byggnaden måste den tillläggsisoleras alternativt kompletteras med ytterligare värmekälla. Vid nyproduktion dimensioneras golvvärmesystemet utifrån en detaljerad värmebehovsberäkning. En beräkning av värmebehovet görs utifrån följande faktorer byggnadens yta, takhöjd, fönsterpartiet och omgivande skal u-värden ventilation DVUT-Dimensionerande vinter utetemperatur innetemperaturen Vid ombyggnad och renovering kan det vara svårt att få tag i alla uppgifter till en värmebehovsberäkning. Tabell 1 anger riktvärden som är baserade på gällande byggnormer under aktuell tidsperiod och är inte någon fullständig värmebehovsberäkning. 12

13 För ytor mindre än 6 m² som ska installeras med golvvärme är värmebehovet något större än vad som anges i tabellen. Max effekt belastning elektrisk golvvärme För elektrisk golvvärme gäller följande rekommenderade max effekter för att undvika överhettning beroende på värmeledningstal (lambda värde) för olika omslutande material. Lambda värde mindre än 0,6 W/m/K, är olämplig för elektrisk golvvärme. Lambda värde 0,6-1,2 W/m/K, max 75 W/m², max 10 W/m kabel. Lambda värde 1,2 1,4 W/m/K, max 100 W/m², max 13 W/m kabel. Lambda värde 1,4 1,8 W/m/K, max 120 W/m² för betongkonstruktion med åtminstone 100 mm tjocklek. Obs! Överdimensionering av eleffekten, vid en eventuell övertäckning ofta kan ge en väsentligt högre golvytetemperatur än vad som är tillåtet. Trähus värmebehov W/m² golvyta Byggnads år Klimatzon Klimatzon Klimatzon Stenhus värmebehov W/m² golvyta Byggnads år Klimatzon Klimatzon Klimatzon Klimatzon 1, Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län Klimatzon 2, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas, och Värmlands län. Klimatzon 3,Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. Tabell 1, värmebehov 13

14 1.5 Underlag - konstruktioner Beakta keramiska plattans styvhet för att få en hållbar konstruktion för golvvärme. Eventuella rörelser får inte vara större än vad det keramiska ytskikt klarar av. Rörelser som uppkommer i bjälklaget måste hanteras av t.ex. avjämningsmassa, armering, tätskikt, fäst- och fogmassa. Underlaget kan exempelvis bestå av betongbjälklag eller träbjälklag. Konstruktionen på dessa underlag kan utföras som fasta (beläggningen är fast förankrad i underlagets hela yta) eller flytande (beläggningen ligger löst utan förankring i underlagets yta). Därutöver finns hybridkonstruktioner, som varken är fasta eller helt flytande. Betongbjälklag Betongbjälklag motsvarande 50 mm armerad platta på mark med underliggande isolering och kapillärbrytande skikt som uppfyller kraven i Eurokod 5 uppfyller kravet för fast underlag. Betongens deformation på grund av krympning och krypning ska beaktas innan plattsättning påbörjas. Träbjälklag Träbjälklag ska uppfylla kravet enligt Eurokod 5, bjälklag dimensioneras enligt Eurokod 5 för att ge max deformation/nedböjning/svikt med förhållandet L/300. I normala fall utförs ett korrekt träbjälklag med skruvlimmad golvspånskiva 22 mm upplagd på träbjälkar c/c 600 mm, 45x220 mm, C24 med en normal spännvidd på max 3600 mm. Vid bjälklagsdimensionering är faktorerna spännvidd och tilltänkt belastning avgörande huruvida det ska vara mindre centrumavstånd mellan bjälkarna alternativt att dubblerade bjälkar på c/c 600 monteras. Obs! Om inte underlaget uppfyller kravet enligt ovan ska förstärkningar utföras enligt anvisad dimensionering och dokumenteras. När det gäller träbjälkar/reglar, ska uttorkningsrörelsen (krympning i höjdled av bjälken) ej överstiga 2 mm. Det uppnås exempelvis genom att konstruktionsvirket är torkat till 12 % fuktkvot innan det keramiska ytskiktet monteras. Ett träbjälklag med golvvärme kommer att hamna i en jämvikt mellan 6 % - 10 % fuktkvot, beroende av årstid. 14

15 Konstruktioner För att uppfylla kraven för nedan principkonstruktioner ska kraven i 1.5 Underlag och konstruktioner följas. Fast konstruktion Exempel på fast betongbjälklagskonstruktion, GF 1 för torra utrymmen. Obs! För våtutrymmen kan GF 1 kompletteras med falluppbyggnad och tätskikt, beakta minsta täckning på 12mm mellan tätskikt och överkant golvvärmerör/värmekabel vid golvbrunn, se våtrumsdetalj. 15

16 Träbjälklagskonstruktion Exempel på fast träbjälklagskonstruktion, GF 2 för torra utrymmen. Obs! För våtutrymmen kan GF 2 kompletteras med falluppbyggnad och tätskikt, beakta minsta täckning på 12 mm mellan tätskikt och överkant golvvärmerör/värmekabel vid golvbrunn, se våtrumsdetalj, GF 3. GF 3 16

17 Flytande konstruktion Exempel på flytande konstruktion på fast underlag, betong eller träbjälklag, GBF 2 för torra utrymmen. Obs! För våtutrymmen kan GBF 2 kompletteras med falluppbyggnad och tätskikt, beakta minsta täckning på 30 mm mellan tätskikt och överkant golvvärmerör/värmekabel vid golvbrunn, se våtrumsdetalj. Underlaget måste vara dimensionerat för den ökade lasten. 17

18 Rörelsefogar I flytande konstruktioner måste rörelsefog utföras vid kanter, pelare, avgränsningar och mot andra fasta konstruktioner. Hybridkonstruktioner En konstruktion som varken är fast- eller flytande mot underlaget kallas hybridkonstruktion. Konstruktionen är inte så fast förankrad i underlaget så att den kan hålla emot de rörelser och spänningar som kan uppstå. Konstruktionen är inte tillräckligt avskild från underlaget för att vara flytande, så att rörelser och spänningar inte överförs. En hybridkonstruktion måste vara konstruerad, materialspecifierad samt dokumenterad av en fackman/golvvärmefabrikant som tar ansvar för konstruktionen. 18

19 1.6 Avjämningsmassor och handspackel Generellt Spackel/avjämningsmassor, ska vara CE märkta och omfattas av SS-EN Tryckhållfasthet ska vara minst C20 vid betongunderlag och träbjälklag Böjdraghållfasthet ska vara minst F4 för betongunderlag och F6 vid träbjälklag Krympning ska vara max 0,8, gärna lägre Drift och igångsättning av golvvärmesystemet under/efter spackling ska göras enligt kap 1.9 om inte leverantören anger annat. Rotbruk, jordfuktat handspackel/rotbruk ska alltid komprimeras. Luftfickor får inte förekomma. Hela kabelns yta ska omslutas av bruket. Vid fasta konstruktioner bör skikttjocklek för spackel/avjämningsmassa inte understiga 12 mm ovan värmemediet eller minst cc-avstånd i mm på värmemediet/10 (ex. 200 mm cc-avstånd/10 = 20 mm skikttjocklek), om inget annat anges av tillverkaren. Vid flytande konstruktioner, ska tillverkarens metod för eliminering av risken för kantresning (curl) följas. Skikttjocklek för spackel/avjämningsmassa bör ej understiga 30 mm, ovan värmemediet, om inget annat anges av tillverkaren. En expansionslist (rörelsefog) ska alltid appliceras runt fast stomme. Vid hybridkonstruktioner (se kapitel 1.5) kontakta alltid tillverkaren av det cementbundna materialet eller tillverkaren av värmekabel/rören, för projektspecifika anvisningar. Värmeledningstal för olika avjämningsmassor, handspackel och betong Självavjämnande spackel Material Densitet (kg/m³) Värmeledningstal (W/m/K) Cementbaserat avjämningsmassa ,0 Cementbaserat avjämningsmassa ,2 Cementbaserat avjämningsmassa ,5 Betongmaterial ,4 Cementbaserat med lättfiller 700 0,23 (ej lämplig för golvvärme) Cementbaserat handspackel ,8 Cementbaserat rotbruk ,3 Självavjämnande specialgips/ ,0-1,1 anhydritspackel (Avjämningsmassa med lägre värde än 0,6 är inte lämpliga i konstruktioner med golvvärme). Tabell 2. Värmeledningstal 19

20 Generellt vid gipsbaserade produkter. Gips är ett vanligt namn på kalciumsulfat som förekommer naturligt i två former dihydrat och anhydrit. Gips, dihydrat, kan värmebehandlas och på så sätt avlägsnas en del av kristallvattnet resultatet är gips. Den avgörande skillnaden mellan anhydrit och gips är reaktionshastigheten, där gips reagerar mycket snabbare än anhydrit. Gipsbundna produkter är bra på att ta trycklaster, men sämre på draglaster. Därför bör gipsspacklet armeras med en glasfiberarmering, en stålarmering är mindre lämplig på grund korrosionsrisken. När produkten härdar samt torkar, uppstår alltid en liten krympning. Detta innebär att gipsspacklet först sväller men återgår sedan till ursprunglig volym. Detta gör att gipsbundna produkter är mer lämpade vid svaga underlag. Gipsbundna produkter kan, väldigt schematiskt, ges följande indelning. Grovavjämningsspackel omfattar flera olika typer av gips Självavjämnande spackel α-gipsbaserade Handspackel Kalciumsulfat/anhydrit spackel Spackel är ett gipsbundet system vars egenskaper kan variera inom vida gränser. De spackel som är relevanta för detta sammanhang är naturanhydrit och syntetanhydrit. Naturanhydrit bryts ifrån dagbrott medan den syntetiska tillverkas av kalksten och svavelsyra varvid den syntetiska har högre hållfasthet. Spacklet kan delas in i hand-, grovoch självavjämnande spackel. De flesta anhydritspackel avslipas och behandlas med en ytförstärkare. Spacklet indelas oftast efter dess användningsområde, i privat eller offentlig miljö samt efter vilka krav som ställs på spacklet t.ex. tryck- och draghållfasthet vid belastning av pallyftare, rullande stolshjul, skjuvlast och formförändring. Formförändring kan dessutom uppstå vid variationer i temperatur och fuktighet. Speciell hänsyn måste dock tas till den kantresning som kan uppstå vid ensidig uttorkningen och krympspänning. Här kan en speciell armering vara att föredra. Spackel har ofta ett väl specificerat intervall för den skikttjocklek det kan användas inom. Det är vanligt att det tillförs egenskaper i spacklet som gör det extra lämpligt för vissa applikationer, t.ex. golvvärme. 20

21 Beläggning Gipsspacklet ska primas innan tätskikt eller keramik monteras om inte annat anges av tätskikt- och bruksleverantör. Gipsbundna produkter bör armeras med glasfiberprodukt. Stålarmering är mindre lämplig på grund av korrosionsrisk. Det är alltid riskabelt att applicera cementbaserade produkter på gipsbaserade produkter. Det kan uppstå ettringitbildning och därmed orsaka ett vidhäftningsbrott. Det är alltid säkrast att applicera gipsbaserade produkter mot gipsbaserade. Fukt De flesta spackel eller avjämningsmassor får inte exponeras för högre än 95% fortvarigt relativ fuktighet (om inte annat anges från tillverkaren). Ett spackel ska inte användas där det finns risk att det utsätts för fukt, markfukt, tillskjutande fukt eller där spacklet utsätts för vatten från ovansidan, eftersom spacklet då riskerar att anta en mjuk form. 21

22 1.7 Fäst och fogmassor Fästmassor/bruk ska uppfylla kraven i SS-EN Minimumkrav C2S1 C = cementbaserad D = dispersionsprodukt R = epoxyprodukt 1 eller 2 = vidhäftning: 1 = >0.5 N/mm², 2 = >1 N/mm² S1 eller S2 = S1 = 2.5 mm S2 = 5 mm (deformationsklass, elasticitet, böjstyvhet) F = snabbhärdande: min 0,5 N/mm² efter max 6 timmar T = glidbeständig: max 0,5 mm (normalfästmassa 2 mm) E = förlängd öppentid uppkammad/längre justertid Fogmassor ska uppfylla kraven i SS-EN Minimumkrav CG1, men CG2 är att föredra. CG: cementbaserat fogmassa, därefter klassning 1 eller 2. Klass 1 Slitstyrka: < 2000 mm² Tryckstyrka under standardförhållande: >15 N/mm² Tryckstyrka efter tö/frost: > 15 N/mm² Böjtryckstyrka under standardförhållande: >3,5 N/mm² Böjtryckstyrka efter tö/frost: > 3,5 N/mm² Rörelse: < 2 mm/m Vattenabsorption efter 30 min: < 5 g Vattenabsorption efter 240 min: < 10 g Klass 2 tillägg till klass 1 Slitstyrka: < 1000 mm² Vattenabsorption efter 30 min: < 2 g Vattenabsorption efter 240 min: < 5 g 22

23 1.8 Keramik Keramik på värmegolv Klinker som ska läggas på värmegolv, ska ha en vattenabsorption <E 6%. Plattor väljs ur grupperna: AI, AIIa, BI, och BIIa med undergrupper. Keramiken delas in i olika grupper enligt SS-EN 14411:2007. Klassificering av keramiska plattor med hänsyn till vattenabsorption och formningsmetod enligt SS EN 14411:2012 Formningsmetod A Strängpressade Grupp I Grupp IIa Grupp IIb Grupp III E 3% 3%<E 6% 6%<E 10% E 10% Grupp AIa E 0,5% (Se bilaga L) Grupp AIb 0,5%<E 3% (Se bilaga A) Grupp AIIa 1 a (Se bilaga B) Grupp AIIa 2 a (Se bilaga C) Grupp AIIb 1 a (Se bilaga D) Grupp AIIb 2 a (Se bilaga E) Grupp AIII (Se bilaga F) < B Torrpressade Grupp BIa E 0,5% (Se bilaga G) Grupp BIb 0,5%<E 3% (Se bilaga H) Grupp BIIa (Se bilaga I) Grupp BIIb (Se bilaga J) Grupp BIIIb (Se bilaga K) a Grupp AIIa och AIIb är indelade i två delar (Del 1 och 2) med olika produktspecifikationer. b Grupp BIII innefattar endast glaserade plattor. Endast små mängder oglaserade torrpressade plattor tillverkas med en vattenabsorption större än 10 %. Dessa innefattas inte i denna produktgrupp. Tabell 3. Klassificering av keramiska plattor 23

24 1.9 Golvvärme, uppstart och drift Golvvärme ger en förhöjd temperatur i golvet vilket påverkar uttorkningen av betong, spackel, fäst- och fogmassa. Vid för snabb uttorkning försämras egenskaperna och hållfastheten. Full drifttagning av golvvärmesystemet kan ske när betong, spackel, fäst- och fogmassa har härdat till specificerade tekniska egenskaper dock tidigast efter 28 dygn från dess att plattläggning färdigställts. Kontrollera ingående komponenters torktider vid rådande temperatur och fuktighet så att det inte avviker från ovanstående. Uppstart ska ske med max 20 C golvvärmetemperatur därefter kan temperaturen höjas med max 3 C per dygn till drifttemperatur är uppnådd. Om golvvärmesystemet varit avstängt under en längre tid bör omstarten ske enligt anvisning ovan. Golvvärmesystemet får vara i reducerad drift under pågående montage av keramiskt ytskikt. Max tillåten golvytetemperatur är 20 C vid plattläggning. Denna temperatur ska hållas minst 1 dygn före plattläggning till 28 dygn efter avslutad plattläggning. Efter att torktiderna uppnåtts får golvvärmesystemets temperatur höjas stegvis till full drifttemperatur, temperaturen i golvet höjs till driftstemperatur under en veckas tid med max 3 C temperaturhöjning per dygn. Viktigt att golvytetemperaturen begränsas så att den inte får överstiger 26 C vid DVUT. Vid lägre DVUT får golvytetemperaturen höjas. I kombinerade system dvs. där både elektrisk golvvärme och vattenburen golvvärme installerats i samma utrymme ska inte det vattenburna systemet vara aktivt vid elgolvvärmedrift eftersom det vattenburna systemet leder bort värmen. Golvvärme kan oftast användas för att påskynda uttorkningen av en betongplatta. Första veckan efter installation får temperaturen på golvvärmesystemet vara max 20 C därefter kan temperaturen höjas med max 3 per dygn till max 30 C, beakta att värmen ska slås av eller reduceras innan läggning av keramik enligt ovan. Den ökade fuktavgivningen från betongplattan kan påverka omgivning och övriga byggnadsdelar, använd luftavfuktare vid behov. Om leverantör av golvvärme föreskriver annat så gäller det Elektrisk golvvärme Golvvärmesystemet ska vara CE-märkt och uppfylla gällande elföreskrifter och elstandarder. Elektrisk golvvärme ska vara försedd med jordfelsbrytare enligt installationsstandard. Vid installation i våta utrymmen, ska minst skyddsklass I-materiel eller klass III-materiel användas och i torra utrymmen kan klass II 24

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper kalla stråk nedanför fönster och vid dörrar.

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

KIMA Turquoise. Produktfakta:

KIMA Turquoise. Produktfakta: KIMA Turquoise KIMA Turquoise används som golvvärme för tunna golv med underliggande betongkonstruktion i våta och torra utrymme, även lämplig för ingjutning i golvkonstruktioner i våta och torra utrymme,

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Golvvärme under klinker och natursten

Golvvärme under klinker och natursten Golvvärme under klinker och natursten T2Blå värmekabel T2QuickNet värmematta T2Isolecta energismart isolerskiva + T2Isolecta isolerskiva Energibesparing 65 % 20 % vid uppvärmning minskad nedåtgående värmeförlust

Läs mer

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig Thermotech golvvärme Gör det enkelt för dig Vattenburen värme för alla golv Enklare kan det knappast bli Att golvvärme ger den behagligaste värmen vet du redan. Men varför välja just Thermotech? Som en

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Stegljudsdämpning betongbjälklag

Stegljudsdämpning betongbjälklag Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Januari 2015 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat CC Höganäs erbjuder metod för dämpning av stegljud. Konstruktionsprincipen

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

Ebeco Thermoflex Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55228

Ebeco Thermoflex Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55228 Ebeco Thermoflex Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55228 Monteringsanvisning Ebeco Thermoflex Kit 300,100 Svenska Sid 1/3, 071220 Monteringsanvisning Ebeco

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Heatit golvvärmekabel GVK www.heatit.com Installationsanvisning Heatit golvvärmekabel Tack för att du valt golvvärme från Heatit. Läs igenom denna installationsanvisning noga innan

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 20 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 20 i glespanel Monteringsanvisningar På golvbjälkar med i glespanel På golvbjälkar med i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 2:2005) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 2:2005) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 2:2005) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft Nu finns ett exempel på en fuktsäker och energieffektiv LC-grund med golvvärme. Resultaten från ett provhus i Bromölla visar att LC-grunden är både fuktsäker och energieffektiv. Författare: Peter Roots

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Värmetrygghet från tå till topp

Värmetrygghet från tå till topp Golvvärme Värmetrygghet från tå till topp Med golvvärme från gjuter du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Förläggning - Installationsbeskrivning SE. Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor

Förläggning - Installationsbeskrivning SE. Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor Förläggning - Installationsbeskrivning SE Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor Deviflex TM DTCE Deviflex TM DTCE Värmekablar eller mattor används för snösmältning

Läs mer

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor.

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Information från Byggkeramikrådet om kakel och klinker KLINKER material Materialvalsrekommendationer för kakel och klinker Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Byggkeramik Rådet Information

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

Flooré Produktion AB

Flooré Produktion AB Flooré Produktion AB Vårt mål är att erbjuda dig marknadens bästa system för vattenburen golvvärme avseende flexibilitet, ekonomi och komfort. BÄTTRE EKONOMI BÄTTRE KOMFORT Flooréwa Flooréwa är namnet

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Produktfakta: Spänning (V)

Produktfakta: Spänning (V) KIMA Green KIMA Green Golvvärme: används som golvvärme för tunna golv vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad i våt och torra utrymme. KIMA Green Lamiflex: är golvvärme för parkett, laminat eller trägolv

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus THERMOTECH MultiLevel Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus Kv. Pärllöken, ÖrebroBostäder 2011 MULTILEVEL - ENERGISMART PÅ FLERA PLAN! Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Heatit parkettvärme www.heatit.com Installationsanvisning Heatit parkettvärme Tack för att du valt golvvärme från Heatit. Läs igenom denna installationsanvisning noga innan arbetet

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227 Ebeco Cable Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55227 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit 300 Svenska Sid 1/5, 071015 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2 EPSCement EC0 Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus Brandklass A EPSCement EPSCement AB Gustavsberg Tel. 0 - www.epscement.com EPSCement gör bygget lättare och

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer