Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?"

Transkript

1 evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

2 Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT. Möjligheterna att få en tydlig hävstångseffekt vad gäller flödeskontroll, leveransprecision och kostnadseffektivitet är i många fall tydliga. Samtidigt vet vi att utmaningarna kan vara både stora och komplexa. Att effektivisera logistik- och varuflöden är sällan enkelt. I dag finns dock processer och verktyg som kan effektivisera logistikarbetet och bidra till att ge full utväxling på affärssystemet. I den här presentationen har vi samlat några erfarenheter som vi hoppas kan inspirera och hjälpa ditt företag att se möjligheterna. Integrerat lagersystem gör stor skillnad Några utmaningar I dag vet vi att moderna affärssystem visserligen kan ha god kapacitet, men också bli betydligt mer kraftfulla genom att kompletteras med ett effektivt system för lagerhantering. Det gäller inte minst för tillverkande företag och handelsföretag. För tillverkande företag är kraven att ha ordning på materialflöden till och inom företaget särskilt stora. Olika delmoment måste hållas ihop och det behöver också vara enkelt att exempelvis göra stickprov. Handelsföretag har å sin sida ofta att ta hänsyn till en komplex omvärld och förmågan att snabbt reagera på förändringar. Utmaningarna är särskilt tydliga för de företag som köper från Asien och arbetar med långa ledtider. För att hantera marknadens förändringar blir försäljningsprognoser och logistikflöden i dessa fall extra kritiska. För att möta den här typen av utmaningar har vi utvecklat Laptu, ett lagersystem som kan integreras med företagets befintliga affärssystem. Vi har gjort det förut Beprövade processer Det är förstås viktigt att tänja på gränserna, det gäller inte minst områden som IT och logistik. Samtidigt har vi en erfarenhetsbank som det lönar sig att använda. Att vi kan blicka bakåt gör att vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att se framåt. Chansen är god att vi stått inför de utmaningar som ditt företag möter och därför vet vad som går att göra och vad som vinner på att undvikas. Genom att förstå våra kunders vardag säkerställer vi också att processerna är effektiva. IT får aldrig ett eget liv. Samspelet mellan verksamhetsutvecklingen och IT-lösningarna skall skapa nytta för den egna organisationen. Det kan i viss mån låta självklart, men vi ser idag hur alltför många företag låter IT-stödet styra verksamheten när det borde vara precis tvärtom. Ibland gör det oss obekväma, men i de allra flesta fall innebär det att kunden får den lösning som verkligen behövs. Låt oss ta reda på vart vi ska Förstudie lägger grunden Vissa saker förtjänar att upprepas. Den om att det är bättre att ta reda på vart man ska innan man börjar springa är en sådan. För att skapa förståelse för hela varuflödet och logistikprocessen låter vi därför en förstudie lägga grunden för det fortsatta arbetet. Syftet är skapa en gemensam bild där processen gås igenom, från design- och produktutveckling till produktion och färdig produkt. Förbättringsmöjligheter identifieras och prioriteringar fastställs. Erfarenheten säger att ett genomtänkt analysarbete har avgörande betydelse och gör att rätt områden kan angripas. Förstudien är processorienterad och utgår från EVRYs väl beprövade projektmodell där vi ser logistikarbetet som en förändringsprocess lika mycket som ett IT-projekt. Beslut Dd5.1 Ankomsthantering Ankommen Order Beslut Dd5.2 Ankomstkontroll Visualisera flöden och identifiera problem Kontroll Arbetsmetod och helhetssyn En central utmaning är att åskådliggöra det samlade informationsflödet. Ju bättre kontroll du har över din verksamhet, desto lättare blir det att fatta beslut. Och kontroll, det får du genom överblick. För att belysa flöden i verksamheten använder EVRY förutom Laptu det egenutvecklade processverktyget EVRY Flow. Genom att tillsammans visualisera flödena och identifiera problem skapas förståelse kring förväntade förändringar och nyttoeffekter hos båda parter. Dd5.3 Dd5.3.1 Truckpc Dd5.3.2 Handdator Dd5.3.3 Orderunikt lager För att administrera och följa upp projektet och aktiviteterna används SharePoint. Det ger en gemensam arbetsyta med effektiv dokumenthantering och möjlighet för alla parter att snabbt skaffa sig en överblick av projektet. Med den här arbetsmetoden skapas en total flödesbeskrivning av verksamheten inom de belysta områdena. Det ger en tydligare förståelse och ligger till grund för vidare förbättringar. Det naturliga steget efter verksamhetsbelysningen blir att definiera förbättringar och åtgärder med tydligt utformade aktiviteter. Genom att använda en väl strukturerad arbetsmetod blir projektstyrning och genomförande effektivt.

3 Enkelt innebär vår arbetsmodell följande steg Analys för att identifiera utmaningar och möjligheter att effektivisera och förbättra. Verksamhetsutveckling för att ta fram förutsättningarna för en bra lösningsleverans. Här går vi igenom processerna och skapar en målbild för hur de bör utformas. Arbetet omfattar även att skapa en motiverad medverkan från kundens medarbetare. Kvalitetssäker leverans av lämplig lösning. Ständig förbättring - effekthemtagning. Genomförande Då projektet genomförs innebär det att tidigare faser genererat processer som brutits ner i detalj med tydligt definierade aktiviteter. Några exempel på huvudområden i förändringsarbetet kan vara: Ankomstprocessen Prioritera inleveranser kopplade mot kundorder. All märkning och registrering sker endast en gång i det totala logistikflödet, vid ankomsten. Utleveransprocessen Prioritera kompletta order. Sätta upp plockslingor. Snabbare plock med streckkodsläsning. Internt Skapa kontroll på lagret med strukturerad lagerlayout och hålla ihop artikelgrupper med hjälp av sektioner. Kundorderprocessen En komplett kundorder skall levereras oavsett leveranstid. Ökad lageromsättning och enklare planering Möjliga förbättringsområden Våra kunders behov och förutsättningar skiljer sig naturligtvis åt. Samtidigt finns det exempel på förbättringsområden som ofta återkommer i vårt arbete: Lageromsättningshastighet är en vanlig faktor vid logistikeffektivisering, d.v.s. hur företaget kan öka omsättningshastigheten på sitt lager och därmed frigöra kapital. För att få förståelse för hela varuflödet gör vi tillsammans med kunden en processgenomgång, från design-/produktutveckling till färdig produkt. Detta inkluderar även tillverkning/produktion. Det gör också att rätt områden kan angripas med rätt metoder. Ett annat vanligt förbättringsområde är det som ofta kallas för produktionslogistik, d.v.s. att få ett så effektivt flöde inom den egna produktionen som möjligt. Här kan ett nyckeltal vara att minska leveransförseningar in till lagret från egna tillverkningen samt att bättre planera materialförsörjningen till produktionsenheterna efter behov. Det kräver en enhetlig informationsprocess och en lösning som utan manuella moment skapar ett behovsbaserat logistikflöde. Fler exempel på områden där Laptu kan förbättra och effektivisera: Spårbarhet för produkter och insatsvaror (batchhantering). Kontroll på var material/pallar är placerade. Flytande plockplatser och styrning via FIFO. Inventering per definierad yta. Hög spårbarhet. Grundstomme inom logistik för möjlighet till tillväxt, fler lager. Snabbare åtgärder vid kvalitetsbrister och säkrare returflöde. Bättre informationsflöde för order. Kvalitetskontroll av inkommande gods. Skapa fler mätetal som kan styra trimning av rutiner och utrustning/maskiners utnyttjandegrad.

4 Det handlar inte bara om IT Arbete med IT-stöd i all ära utan helhetssyn är det sällan effektivt. I dag vet vi att våra uppdragsgivare förväntar sig mer än teknik. På EVRY är vi också övertygade om att gynnsam effekt skapas först när det finns en samverkan mellan IT-system, en aktiv förändringsledning och en tydlig verksamhetsutveckling. Om man inte vet vilka effekter man vill nå spelar IT-systemet i sig inte så stor roll. Om man däremot klarar att utveckla verksamheten så att IT-systemen nyttjas utifrån uppsatta målsättningar och en helhetssyn finns alla möjligheter till en bra verksamhetsstyrning. Processer för kundorder, ankomst och utleverans är exempel på områden som ofta kan utvecklas för att skapa en väl sammanhållen logistiklösning. Ett av företagen som valt att arbeta med lagersystemet Laptu och EVRY är möbeltillverkaren EFG. Gör mål och resultat synliga Effekthemtagning Målet med alla förändringar och projekt är att skapa ett väl synligt och mätbart resultat. Det innebär att vi tillsammans med kunden alltid arbetar mot definierade mål och effekter. I nuläget och analysfasen bör tydliga effektmål fastställas. De baseras på vad kunden förväntar sig och tillsammans med EVRY anser rimliga. De skall i sin tur alltid utgå från kärnverksamheten och dess behov. Målen präglar sedan projektet och fungerar som riktlinjer när arbetet fortskrider. När projektet slutförts arbetar kunden och EVRY tillsammans i en workshop där fokus är att tydliggöra effekterna och arbeta vidare mot effektmålen. Syftet är att få maximal nytta av gjorda investeringar och lägga grunden för ett fortsatt förändringsarbete där det går att skapa fler nyttoeffekter. «För våra kunder och partners ger rätt beslutsunderlag ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Nyckeln är effektiv styrning och utveckling av företagets logistikprocesser, eller uttryckt med ett annat ord verksamhetsstyrning. Vårt erbjudande bygger på ett effektivt utnyttjande av kundens affärssystem kopplat till Laptu.» Mats Pihl, logistikexpert på EVRY. Effekter i siffror Ett par exempel Ett sätt att åskådliggöra konkret nytta är förstås att ge exempel på hur vi hjälpt andra företag att lösa sina utmaningar. Genom ett förändringsarbete lyckades exempelvis en av våra kunder - verksamma inom fashion - minska lagervärdet med 17 MSEK och förbättra resultat med 7 MSEK. En annan av våra kunder med verksamhet inom industrin - kunde öka fabrikens effektivitet med 15 % och minska ledtiden från fem till tre dagar (och därigenom också minska leveransförseningarna med 90 %). Vad kan vi göra för ditt företag? Erbjudande EVRY erbjuder samtliga tjänster som krävs för att fullt ut implementera ett effektivare logistikflöde. Det omfattar både fysiska flöden och informationsflöden med allt från framtagandet av beslutsunderlag, identifiering av affärsvinster, planering av effekthemtagning och Laptu lagersystem används med framgång av företag som exempelvis Skånska Byggvaror, EFG och Hags. projektgenomförande ett till avtalsutformning för sourcing av tredjepartslogistik och konsultation. EVRY tillhandahåller även experter som ansvarar för den logistiska och tekniska lösningen inklusive applikationskonsulter med specialistkompetens kring de affärssystem och integrationslösningar som våra kunder använder. Vill du veta mer om våra erbjudanden kring effektiv logistik och ta del av fler kundexempel kontakta gärna oss på EVRY.

5 För mer information Kontakta oss på telefon Om EVRY EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden. Vi gör information levande med hjälp av idéer, teknik och smarta lösningar. På så sätt skapar vi affärsnytta för våra kunder och värde för hela samhället. EVRY kombinerar en lång branscherfarenhet, ett flexibelt förhållningssätt och internationell kapacitet med en stark lokal närvaro för att hjälpa kunderna att nå sina affärsmål genom att förverkliga den fulla potentialen av IT. För små- och medelstora företag har vi etablerat EVRY One, vårt helhetserbjudande där vi fokuserar på lösningar för att möta de utmaningar dessa företag har i sin dagliga verksamhet. evry.com

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

Kan nyckeltal visa hur vi mår? Kan nyckeltal visa hur vi mår? Jämföra Analysera Utveckla Utgivning: Utvecklingsrådet i samarbete med Centrogruppen Arbetsmarknadsverket, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården,

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer