*M* ' NYA FÖRSÄLJNINGS- KANALER FÖR OCH FJÄRRKYLA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*M* ' NYA FÖRSÄLJNINGS- KANALER FÖR OCH FJÄRRKYLA.

Transkript

1 Ä *M* ' NYA FÖRSÄLJNINGS- KANALER FÖR FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA utbildi <anu: \kulvert skac FJÄRRVÄRME FVF 2000:06

2 NYA FÖRSÄLJNINGS- KANALER FÖR FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA ISSN

3 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

4 FÖRORD Svenska Fjärrvärmeföreningens Affärsråd beslutade under vintern 1999 att tillsätta en arbetsgrupp för att se över möjligheterna att ta fram alternativa försäljningskanaler som ett komplement till de traditionella försäljningskanalerna. Arbetsgruppen har haft följande medlemmar: Roger Sundemo Borås Energi, projektansvarig Jan Kroppegård, Sundsvall Energi Christer Hellström, Hedemora Energi Åke Linden, Jönköpings Energi Gillis Dahlberg, Sollentuna Energi Kari Potkonen, Eskilstuna Energi och Miljö Peter Dahl, Svenska Fjärrvärmeföreningen, sekreterare Arbetsgruppen har haft kontakter med VVS-installatörerna och Kylentreprenörerna, två intresseorganisationer i entreprenörsledet, för att kunna få deras synpunkter på våra tankar. Det är vår förhoppning att det arbete som dokumenteras i denna rapport ska kunna komma till användning och leda till att fjärrvärmeleverantörer runt hela Sverige gör fler och bättre affärer. Detta är dock ett förslag på hur man kan bygga upp försäljningskanaler och det finns säkerligen fler sätt som kan användas. Stockholm Nya försäljningskanaler Peter Dahl FVF

5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING 7 2. BAKGRUND 9 3. INLEDNING MAL Motiv till förändring FÖRSÄLJNING Allmänt om försäljning Försäljning via olika försäljningskanaler NYA FÖRSÄLJNINGS KANALER - ÖVERVÄGANDEN NYA FÖRSÄLJNINGSKANALER - FÖRSLAG Problemområden Tradition Egen organisation Ägande av fjärrvärmecentraler Garantier: Service och jourverksamhet Samarbetsvinster Gränssnitt Systemet för att engagera nya säljkanaler: Handböcker och praktiska hjälpmedel: Tankemodell - diskussionsunderlag: Checklista: ERFARENHETER Luleå Energi Borås Energi Telge Energi SLUTSATSER OCH OMVÄRLD Omvärld Slutsatser BILAGOR 39 Bilaga 1: Sammanfattning möte med kylentreprenörerna Bilaga 2: Sammanfattning möte med W S installatörerna Bilaga 3: Sammanfattning från mötet med Comfort Bilaga 4: Sammanfattning av mötet med Reko Bilaga 5: Enkät Bilaga 6: Sammanfattning av enkät REFERENSLISTA 48

7

8 1. SAMMANFATTNING Det har varit en mycket upplyftande upplevelse att följa olika företags utveckling mot att ta in fler försäljningskanaler in i organisationen. Vi lever i en brytningstid där stora omstruktureringar av branschen väntar. Vilken inverkan detta har på företagen är svårt att säga men kraven på företagen kommer att öka, inte minst kommer kraven att öka när det gäller lönsamhet. Det gäller att hitta nya, kostnadseffektiva, vägar att nå kunder. Vissa kunder kanske man inte förmår att möta genom konventionellt agerande i framtiden utan alternativa vägar kan bli ett villkor för att kunna möta dessa kunder överhuvudtaget. Gruppen genomförde en enkätundersökning under våren 99 för att ta reda på hur medlemmarna i FVF ställde sig till konceptet med nya säljkanaler (Bilaga 4). Det visade sig att majoriteten var positiva till att FVF sökte hitta nya försäljningskanaler. På ett tidigt stadium såg vi i gruppen att nya försäljningskanaler var något för förtätning av fjärrvärmenätet i första hand. Kundgruppen som vi avser är: 1) småhus. Detta av det enkla skälet att vi har problem med att få lönsamhet i anslutning av småhus i förtätningsområden. Vi måste helt enkelt spara på kostnader och kan inte avdela stora resurser för att sälja små kvantiteter. 2) fjärrkyleområdet. Det finns ett antal fördelar med att använda sig av externa försäljningskanaler inom fjärrkyleområdet. Det mest uppenbara är att branschen saknar "kylkompetens" på sekundärsidan och ett samarbete med kylentreprenörer skulle överbrygga detta kunskapsglapp momentant. Genom att använda utomstående entreprenörer så får vi ett flexibelt försäljningssystem på förtätningssidan av verksamheten och energiföretagen kan koncentrera sin resurser på större objekt och nyetableringar av fjärrvärmen i områden där det inte finns fjärrvärme sedan tidigare. Det uppmärksammades ett antal problemområden under resans gång som måste överkommas om det ska bli en utbredd företeelse med alternativa försäljningskanaler hos våra medlemmar. Dessa problemområden är: Tradition Egen organisation Ägande av fjärrvärmecentraler Garantier Service och jourverksamheter Samarbetsvinster Gränssnitt Det ska sägas att det fanns fler problemområden men dessa ovanstående punkter har haft störst betydelse och inverkan på arbetet. Det finns djupt rotade föreställningar och förutfattade meningar på bådas sidor, dvs på både energiföretagens sida och på entreprenörssidan. Dessa föreställningar är i många fall

9 grundade på förhållanden som rådde för mycket länge sedan och det verkar som om attityderna till dessa föreställningar är något av en generations fråga. Den yngre generationen har lättar att förstå och se nyttan med att samarbeta, på båda sidor, vilket ofta resulterar i att de vågar pröva nya tag. Därmed är det inte sagt att den äldre generationen på något sätt skulle vara bakåtsträvare men de är mer reserverade, kanske med befog. Att få företag att aktivt delta i detta och pröva de nya idéerna har inte varit lätt. De som däremot har försökt att ta upp det och debatterat detta internt och externt har sett att det finns många möjligheter att utveckla detta. Det återstår att genomföra en försäljning fullt ut via en externförsäljnings kanal för att testa konceptet. Bitar av försäljning enligt det koncept vi föreslagit är dock redan genomfört av Nässjö Affärsverk. De har sedan en längre tid uppmanat sina VVS-entreprenörer att sälja fjärrvärme anslutningar till allmänheten om det ges tillfälle till det. Det pekar på att dessa idéer är genomförbara och vi hoppas att flera följer Nässjös exempel. Vi har tagit fram ett antal praktiska råd som aktörerna bör vara överens om innan samarbetet startas.

10 2. BAKGRUND Roger Sundemo vid Borås Energi framförde en idé om att branschen kanske skulle kunna knyta till sig kompetent personal från närliggande branscher som kunde hjälpa till med att marknadsföra och sälja fjärrvärme/fjärrkyla. Idag har vi kontakt med många entreprenörer runt om i landet men de kommer in först efter att försäljning och planering är klart. Kanske finns det en möjlighet att få in dessa entreprenörer tidigare. Vi kan konstatera att det i vissa fall saknas resurser ute hos energiföretagen. Både personellt och finansiellt. Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla finns men bearbetningen och anslutningen av kunderna klaras inte av i och med att det helt enkelt inte finns folk som kan ta hand om kundernas önskemål. När kunderna inte får tillgång till fjärrvärme eller fj ärrkyla pga resursbrist är risken överhängande att de väljer ett annat alternativ. En annan komplikation som tillstöter i kölvattnet av branschens resursbrist är att kunderna många gånger vänder sig till andra än oss när de ska ha hjälp med sina värme eller kyla frågor. I dessa fall kommer kunden inte att få information om fjärrvärme eller fj ärrkyla överhuvudtaget. En lösning kan vara att engagera våra närstående branscher i försäljningen av fjärrvärme.

11 3. INLEDNING Statsmaktema har haft som mål att minska användning av el i uppvärmningssyften. Fjärrvärmebranschen har försökt att hjälpa till i denna omläggning genom att erbjuda kunder fjärrvärme i stället för el. Problemet har varit att vi inte förmått tillräckligt många att gå över till fjärrvärme. Fjärrkyla är en ny produkt som vi skapat under 90-talet. Det är ett mycket bra alternativ till de lokala kyllösningarna, framför allt är det ett mer miljövänlig alternativ samtidigt som det minskar användningen av el totalt sätt. Tyvärr har branschen haft samma problem med denna produkt som med konverteringen till fjärrvärme. Vissa, inte alla, har inte fått någon ordentlig snurr på fj ärrkyla försäljningen. Dessa båda fallen kan bero på många olika saker, vilket vi inte kommer att gå in på närmare i denna rapport utan vi föreslår istället en åtgärd som kan öka försäljningen av de två produkterna med bibehållen lönsamhet. Vi måste på något sätt öka anslutningstakten för att inte tappa det initiativ vi har i dag. Idag har drygt 3 miljoner svenskar tillgång till fjärrvärme i någon form, i hemmet, på jobbet eller i affären. Ännu fler bör dock få chans till fjärrvärme genom att vi erbjuder det till kunderna på ett attraktivt sätt och via attraktiva kanaler. Detta måste dock ske med kvalitet. Vi kan inte ge avkall på kvaliteten, det skulle vara förödande. Vi har idag ett stort förtroendekapital hos kunderna runt om i landet, det får inte kompromissas bort. I vissa fall är det den enskilt största konkurrensfördel vi har. För att fjärrvärmen och fj ärrkylan ska bli ett naturligt alternativ till andra uppvärmnings- eller kylformer måste vi förstora vår kontaktyta med kunderna. Kunden ska på enkelt sätt komma i kontakt med fjärrvärme som uppvärmningsform, vilket de inte gör idag. Vid en undersökning som föreningen gjorde 1999 visade det sig att endast 4 av 10 visste vad fjärrvärme var för någonting. Män visste i större utsträckning hur fjärrvärmeprincipen fungerade än kvinnor men ändå förmår inte ens hälften av de svenska befolkningen att tala om vad fjärrvärme innebär. Det kan tyckas vara nedslående siffror men så ser verkligheten ut och det är en signal om att vi måste förändra vårt beteende om vi ska nå ut till större grupper och få fart på vår utbyggnad samt nå upp till den nivå som myndigheterna förväntar sig. Gruppen beslutade att studien skulle grunda sig på ett antal fallstudier. Arbetet började med att organisationer och företag i vår närhet kontaktades. Dessa var: WS-entreprenörerna Kylentreprenörerna REKO Comfort Dessa möten finns redovisade i bilagorna.

12 4. MÅL Målet med detta projekt är att presentera alternativ till traditionell försäljningsverksamhet inom fjärrkyla- och fjärrvärmeområdet och på så sätt hitta lönsamma affärsformer för att ansluta småhus i förtätningsområden och fjärrkylekunder i allmänhet. Det finns även andra delmål som berörts under resans gång. I grund och botten handlar detta projekt om att försöka att angripa ett gammalt problem med nya synsätt. Vi har tvingat oss själva att se på problemet från andra hålla än det traditionella och försöka se om det finns intressenter som är intresserade av detta på samma sätt som vi. Det har även tvingat oss att vidga våra perspektiv och se till fjärrvärmesystemets och fjärrkylesystemets bästa. Det är inte alltid självklart att den lönsammaste metoden är den bästa för företaget. Det finns företag som har överskott på personal som måste " sysselsättas" och då är det bättre att göra allt inom den egna organisationen i stället för att lägga ut det på entreprenörer. Dessutom är många företag just nu uppe i strukturförändringar. Det kan röra sig om att företagen knoppar av service verksamheten eller säljer viss del av företaget till utomstående. I och med dessa förändringar finns det ofta avtal som reglerar hur de ska använda sig av varandra inom den närmsta framtiden. Det innebär att aktörerna inte kan agera fritt de första åren innan förändringen har satt sig Motiv till förändring Det finns många anledningar till att man bör fundera i termer om att effektivisera försäljningsorganisationen. Det varierar dock från företag till företag av förklarliga anledningar. Den främsta anledningen är: «Ökad försäljning - Det ligger i alla ovanstående punkter men förtjänas att pekas ut. En ökad aktivitet bör rimligen utmynna i en ökad försäljningsvolym. Ökad försäljning är huvudmotivet men det finns även andra aspekter som kan vara lika viktiga för organisationen och de är: Lönsamhetsapsekten - Det kan vara ett sätt att öka lönsamheten i objekt som idag är svåra att få lönsamma av olika anledningar. Flexibilitetsaspekten - Att snabbt kunna mobilisera säljresurser när efterfrågan ökar är något alla sälj organisationer strävar efter. Faktum är att vi uppnår det med denna lösningen. Vi kan snabbt och lätt öka insatserna efter behov Kontaktyta mot kund - Ökad kontakt yta mot kund betyder nästan med automatik ett större utfall vid försäljningsaktiviteter, dvs allmänhetens inställning till fjärrvärme/fj ärrkyla blir mer positiv.

13 Kundfokusering - Kunden kommer på ett naturligt sätt i centrum vilket bidrar till att fokusera hela verksamheten kring kunden. Kunskapsutbyte mellan branscherna - Vi besitter en lång rad kompetenser inom många olika områden. Vi besitter dock inte all kompetens. Genom att samarbeta med närbelägna organisationer ökar vår kunskapsbas likväl som deras kunskapsbas om fjärrvärme och fj ärrkyla ökar. Detta ger i allmänhet många spin-off effekter, allt från en mer positivt inställning rent allmänt till våra produkter till eventuella produkt- eller tjänsteutvecklingar. Det finns ytterligare aspekter som är av mer generell karaktär, som tex att allmänhetens föreställning om att fjärrvärme/fj ärrkyla är ett monopol förmodligen luckras upp när de märker att fler aktörer på marknaden säljer fjärrvärmeinstallationer. Det har positiv inverkan på oss med tanke på dagens debatt där myndigheter ondgör sig över energiföretagens så kallade monopolställning. Det är viktigt för branschen att visa att vi gör något för att själva rucka på gamla invanda mönster till fördel för kunderna. El-avregleringen har haft en indirekt inverkan på oss i och med att kunderna snabbt har vant sig vid att kunna välja leverantör. Nu är elnätet rikstäckande vilket fjärrvärmen inte är. Det gör att elsystemets grundläggande idéer vad det gäller avreglering inte kan överföras på fjärrvärmesystemet. Det hindrar dock inte kunderna att ställa liknande krav på fjärrvärmesystemet som de har på elsystemet. Vi måste därmed acceptera att lämna ifrån oss delar av det vi tidigare har haft full kontroll över för att kunderna ska känna sig nöjda och tillfreds med sitt val att ta in fjärrvärme/fj ärrkyla istället för ett annat alternativ. I den nya tiden har det vuxit fram ett medvetande hos kunderna. Kunderna är idag i mångt och mycket väldigt pålästa och kan ställa relevanta krav. Vi kan inte förlita oss på att vi är den självklara partnern när det gäller värmefrågor. Inte ens när det gäller fjärrvärme. Det finns exempel på att andra aktörer har försett kunder inom det befintliga fjärrvärmenätet med värme, så kallad närvärme.

14 5. FÖRSÄLJNING Försäljning sker i alla former och i alla organisationer. Icke vinst drivande organisationer ser till att få täckning för sina kostnader och säljer därför sina varor och tjänster billigt kanske till och med gratis. Vinst drivande organisationer ser till att vinstmaximera sina verksamheter för att på så sätt garantera sin fortsatta existens. Myndigheter ser till att så många som möjligt får del av sina varor och tjänster, deras kostnads täckning behöver inte vara ett hinder i och med att de del finansierar sina varor och tjänster med hjälp av skatter och avgifter. Alla säljer dock. Försäljningen behöver nödvändigtvis inte handla om pengar utan snarare om acceptans hos säljare och köpare Allmänt om försäljning Marknadens fram växt kan illustreras på detta sätt : Utveckling har gått via ett antal olika stadier. De viktigaste är dock dessa tre nedanstående: Självförsörjande marknader. I detta system så ser varje individ eller sammanslutningar till att de har det de behöver genom att själv tillverka eller skaffa förnödenheter. Ingen handel finns med omgivningen. Detta var det första stadiet i människans utveckling som en marknadsaktör. Detta system innebär att aktören blir mindre effektivt i sin kärnverksamhet i och med att han måste sprida sina insatser över många områden. FISKARE JÄGARE KRUKMAKARS BONDE SJÄLVFÖRSÖRJANDE MARKNADER Principles of marketing, Kotler -13-

15 Decentraliserad handel. Varje person i systemet ser de andra tre, i det här fallet, som potentiella köpare. Dessa utgör marknaden för de varor som de kan tänkas byta eller sälja. Därför gör jägaren till exempel flera resor för att byta till sig fisk, spannmål och krukor. FISKARE.4- + JÄGARE KRUKMAKARS < *. BONDE DECENTRALISERAD HANDEL Centraliserad marknad. Här dyker en ny person upp, kallad handelsman. Han ser till att placera sig mellan de fyra marknadsaktörerna. Han kan på så sätt bygga upp ett lager och effektivt sälja flera varor till samma person som kommer till honom för att skaffa förnödenheter. Marknadsaktörerna behöver nu bara företa en resa vilket besparar dem tid som de i stället kan lägga på deras kärnverksamhet vilket i sin tur gör dem effektivare än de varit tidigare. Förutom att handelsmannen besparar de olika aktörerna resor så effektiviserar han även transaktionerna. Varje individ behöver bara göra en transaktion i stället för ett flertal med många olika aktörer. Det är så moderna marknader fungerar idag. FISKARE JÄGARE (HANDELSMAN) KRUKMAKARS BONDE CENTRALISERAD HANDEL Försäljning av varor och tjänster är nästan lika gammalt som den mänskliga kulturen. Redan i historiens gryning så bytte man varor och tjänster efter fastställd regler. I början fanns inget enhetligt monetärt system men det växte fram allt eftersom handeln växte i omfattning. Det mesta av handeln har alltid varit öppen, -14-

16 dvs utsatt för konkurrens. I början var det frågan om att säljarna konkurrerade med priser på en lokalmarknad, de bjöd helt enkelt under varandra tills köparna ansåg att priset var acceptabelt. Senare raffinerades konkurrensen och kom att omfatta alla delar av varan. Även i fjärrvärmens barndom handlade det om försäljning på en öppen marknad. I konkurrens med alternativen har fjärrvärmen vunnit kund efter kund. Trots detta upplever kunderna oss som monopol, vilket kan ha många förklaringar. Det är en annan rapport. När man ska sälja en vara eller tjänst till någon är det två grundläggande mekanismer som styr, utbud och efterfrågan. När dessa är i balans har man nått vad som brukar kallas för marknads(pris)jämvikt, dvs kunden och säljaren kommer överens och byte av varor eller tjänster mot pengar på ett för marknaden optimalt sätt kan äga rum. Figur 1. Utbud och efterfrågan (stort vid högt pris) Producerad och köpt volym vid jämviktspriset \y! Q Efterfrågan (stor vid lågt pris) -5> Varuvolvm Vid prisnivå P blir efterfrågan lika stor som utbudet (produktionen). Om priset är högre uppstår ett överskott i produktionen som inte efterfrågas. Hålls prisnivån under P blir det brist på produkter. 2 Det handlar alltså om att både kund och säljare ska kunna acceptera villkoren för en transaktion. Detta kan dock sättas ur spel med hjälp av reglering eller lagar. Orsakerna för att sätt dessa mekanismer urspel kan vara många, tex att man vill nå samhälliga fördelar framför företagsekonomiska fördelar vid utbyggnad av exempelvis olika infrastrukturer. Så har järnvägen, elnätet och telefonnätet byggts upp i Sverige för att ta några exempel. Att sälja till slutkonsument är litet annorlunda än att sälja till en professionell organisation. Slutkonsumenten tenderar att köpa mer med "hjärtat" än den ' Skattebetalarnas förening, Dan Nordling

17 professionella kunden. Som säljare får man helt enkelt anpassa sitt erbjudande efter hur kunden är beskaffad. Det kan vara allt från att man som säljare anpassar sitt budskap till att man justerar produkten. I båda fallen gäller dock att man ska hjälpa kunden att göra ett bra köp. Ingen tjänar på att någondera av parten gör en dålig affär. Om kunden gör en dålig affär kommer denne inte att köpa igen och gör säljaren en dålig affär kommer denne att så småningom överge produkten eller tjänsten till förmån för andra mer lönsamma produkter eller tjänster. I båda fallen innebär det att endera parten blir utan en handelspartner vilket inte gynnar någon. Försäljningen har ett antal steg som den går igenom innan den blir verklighet. Man kan bryta ner försäljningen i många undergrupper men dessa är de huvudsakliga: Vara eller tjänst presenteras på markanden Kunderna informeras via olika kanaler Kunderna förmedlar köpsignaler tillbaka till säljaren Säljaren accepterar eller förkastar köpsignalerna Transaktion äger rum vid "jämvikt" i efterfråge- och utbudsdiagrammet Varje steg i denna process omges av en mängd olika aktiviteter. Problemet för säljaren är att genomföra dessa aktiviteter inom den ram som resurserna tillåter. Om man säljer tuggummi är det knappast troligt att säljaren gör hembesök i och med att resurserna inte finns, istället satsar man på mera kostnadseffektiva aktiviteter som massreklam eller dylikt. Vid försäljning av större system som tex fjärrvärme finns det resurser till att kunna göra hembesök mm. Utrymmet är dock inte obegränsat utan måste göras på ett effektivt sätt och det är här man måste göra en avvägning över hur dessa aktiviteter ska genomföras oavsett vad man säljer. Det finns inget rätt eller fel i försäljning det enda som räknas är om man lyckas göra ett positivt resultat på de aktiviteter som man genomför. Det som fungerar för en kultur fungerar inte för en annan. Mycket har att göra med det affärsklimat som råder på olika marknader. Det finns en lång rad "osynliga" faktorer som påverkar, allt från traditioner till personkemi. Försäljning är i grund och botten en mänsklig interaktion, dvs man måste kunna komma överens med sin medmänniska. Eftersom det mänskliga beteendet inte alltid är logiskt så är inte heller försäljning alltid logiskt. Det gäller att skaffa sig en känsla för hur marknaden fungerar inte bara rent tekniskt utan även en känsla för hur de "osynliga" faktorerna påverkar försäljningen på just den här marknaden.

18 5.2. Försäljning via olika försäljningskanaler Varför släpper producenter av varor och tjänster delar av försäljningsarbetet till mellanhänder? När de gör det så innebär det att producenterna också avsäger sig en del av kontrollen över hur och till vem som produkterna eller tjänsterna säljs till. Värdet av att använda sig av mellanhänder ligger i att de effektivt kan erbjuda olika marknadssegment de varor och tjänster som producenten tar fram. Det är helt enkelt mer kostnadseffektivt än att försöka att göra allt själv. På samma sätt som den centraliserade handeln bidrog till att effektivisera marknadsplatsen, effektiviserar mellanhänderna distributionen och försäljningen till kunderna. Den största uppgiften som en försäljningskanal har är att fungera som en länk mellan produktion och konsumtion. Försäljningskanalen ser till att den lagliga aspekten vad det gäller äganden rätt transfereras från producent till konsument på ett smidigt sätt för alla parter. De finns många funktioner som mellanhänderna fyller. Dessa är 3 : Information - insamlande av marknadsunderrättelser om aktörer och konkurrenter som behövs för planering av marknadsaktiviteter mm Marknadsföring - framtagande och spridning av marknadsbuskap till kunder Kontakt - hitta och kommunicera med tänkbara köpare Matchning - forma och anpassa erbjudandet till olika kundkategorier Förhandling - nå uppgörelser vad det gäller pris och andra aspekter med kunder så att äganderätten kan överföras till kunden Fysisk distribution - transportera, lagra och installera varor och tjänster Finansiering - anskaffa och använda medel för att täcka försäljningskanalens kostnader Risk tagande - Åta sig risken det innebär att genomföra försäljningskanalens De första fem punkterna är funktioner som underlättar fullföljandet av transaktionen. De sista tre punkterna understödjer den genomförda transaktionen. Frågan i det här fallet är inte om dessa funktioner behöver genomföras utan vem som ska genomföra dem. Producenten kan byta ut eller ersätta olika mellanhänder i systemet, men de kan inte ta bort eller ersätta funktionerna. De måste genomföras för att marknaden, som den ser ut idag, ska fungera. Det kan vara värt att notera att alla ovanstående funktioner tar relativt små resurser i anspråk och genom specialisering kan man nå större effektivitet, både kostnadsmässigt och hanteringsmässigt. 1 Principles of marketing, Kotler

19 Försäljningskanaler har dock vissa problem. Det är sällan en enkel kedja av olika företag som arbetar åt varandra utan företagen är knutna till många olika aktörer och försäljningskanalerna kan se mycket olika ut även inom samma bransch. Det bästa är att försöka att nå vinna-vinna situationer men det är inte heller alltid så lätt. Många aktörer inom försäljningskanalerna är vanligtvis inriktade på sina egna kortsiktiga mål och gynnar de uppgörelser som i sin tur gynnar dem. För att få det hela att fungera så blir producenter ofta tvungna till att kompromissa med olika aktörers mål och sina egna mål. I dessa fall är det vanligt att de olika aktörerna inte är överens om vilken roll de ska spela på markanden och till vilken ersättning. Dessa motsättningar genererar försäljningskanalskonflikter. Konflikter kan uppstå i två olika nivåer. Horisontal konflikt - när flera företag på samma nivå inte kan komma överens om rollerna. Ett exempel kan vara att vissa återförsäljarna inte är nöjda med att andra återförsäljare bedriver en aggressiv prispolitik. Vertikal konflikt - när företag på olika nivåer inte är överens om rollerna på marknaden. Detta är en mycket vanlig konflikt. Ett exempel kan vara när det finns ett begränsat distributionssystem eller begränsat återförsälj arsystem som till exempel apoteken eller systembolaget. I dessa fall får mellanhänderna en förstärkt förhandlingsposition gentemot tillverkarna. I vissa fall kan dock konflikterna vara av godo och pressa fram nya innovativa lösningar. Det gäller dock att ha balans i konflikterna. Om någon part blir överkörd kommer snart hela försäljningskanalen att rasa samman.

20 6. NYA FÖRSÄLJNINGS KANALER - ÖVERVÄGANDEN Det vi förutsätter är att den föreslagna modellen används i förtätningssyften på småhus vad det gäller fjärrvärmen och generellt när det gäller fjärrkyla. Gruppen har haft en arbetshypotes: "Det bör finns ett utrymmet att låta utomstående sälja fjärrvärme till småhus och på så sätt öka lönsamheten i småhus anslutningarna. Det bör även finnas ett utrymme att låta utomstående sälja fj ärrkyla och på så sätt nå fler kunder på kortare tid än idag." Det finns många sätt att lösa detta men vi har valt att titta på hur vi kan samarbeta med de branscher som ligger oss närmast, nämligen VVS- och Kylentreprenörerna. Det finns dock många aktörer som är tänkbara i försäljnings sammanhang och det finns många som specialiserar sig på försäljning. De övriga aktörerna kan vara: Externa säljare. Man skulle kunna hyra in säljare för att genomföra kampanjer inom vissa områden. Det finns dock problem med det. Det första är att det är tveksamt om det skulle bli billigare än om man gjorde det själv. Det andra är att fjärrvärmen kräver en viss systemförståelse för att inte kunden ska få felaktig information och ta felaktiga beslut. Telemarketing. Det finns många företag som specialiserar sig på att sälja via telefon. Dessa är mycket duktiga och kostnadseffektiviteten är hög. Problemet med att sälja fjärrvärme via telemarketing företag är att säljprocessen är lång. Det är inget som man bestämmer sig för att köpa under samtalet. Dessutom vill nog de flesta se hur det skulle kunna se ut hemma hos sig innan de bestämmer sig. Ett annat problem är att säljarna även här förmodligen saknar kännedom om fjärrvärmesystemet vilket kan leda till att de ger felaktig information vilket försvårar för kunden att ta rätt beslut. Telefonförsäljning från energiföretaget. Fördelen med att själv ta hand om telefonförsäljningen är att den information man ger kunden med största sannolikhet är riktig. Problemet är återigen att försäljningsprocessen är lång och att kunden vill förmodligen se hur det kan tänkas se ut hemma hos dem innan de tar beslut. Postal bearbetning. Det mest kostnadseffektiva (kostnad per kund) torde vara att bearbeta kunderna postalt. Hur effektivt det däremot är i det stora hela är mer tveksamt. Det är förmodligen väldigt få kunder som skulle köpa fjärrvärme endast genom postal bearbetning. Det kan också hända att man fjärmar sig från kunden och det i sin tur hindrar att affären kommer tillstånd.

21 Internet. De elektroniska hjälpmedlen är mycket kostnadseffektiva till sin natur med de kräver att kunderna har tillgång till tekniken. Idag har ca 50% av det svenska folket datorer i hemmet. Det betyder att företaget grovt räknat missar hälften av alla kunder. Dessutom kan det antas finnas ett motstånd till att beställa fjärrvärme via Internet, det kan kännas opersonligt för kunderna. Det finns också möjlighet att kombinera ovanstående aktiviteter för att få en större genomslagskraft. Det resulterar i och för sig i en högre kostnad men det ökar också avslutsfrekvensen. Det är en avvägning som kan göras av de som har stora resurser att tillgå. Det ligger i sakens natur att man tar tillvara de kunskaper som finns på marknaden och försöker få dem att arbeta för fjärrvärmens eller fjärrkylans bästa på olika sätt. Fördelen av att använda sig av de aktörer som besitter kunskap inom området är många. De mest uppenbara är: Kunderna har förtroende för dessa entreprenörer vilket gör det lättare att komma till avslut Energiföretagen behöver inte avsätta lika stora resurser som i andra fall för att hålla dessa aktörer informerade Entreprenörerna känner till den lokala marknaden och dess villkor vilket göra att de i sitt agerande kan vara kostnadseffektiva på ett sätt som ingen annan klarar av. Många frågor kommer att uppstå och dessa måste hanteras på något sätt. Det bästa är att bilda ett forum av något slag med regelbundna träffar där man tar upp problem av olika slag och löser dessa på stället. Självklart måste det finnas möjlighet att för endera parten att avsluta samarbetet om det inte skulle uppfylla de krav parterna ställer på samarbetet.

22 7. NYA FÖRSÄLJNINGSKANALER - FÖRSLAG Gruppen började med att genomföra en enkätundersökning (Bilaga 4) bland medlemmarna för att se hur medlemmarna ställde sig till konceptet med nya försäljningskanaler. Det första vi fick reda på var att så gott som alla genomförde all försäljning själva eller delvis själva. Endast ett par använd sig av externa försäljnings kanaler (Bilaga 3). Dessa externa försäljningskanaler har varit konsulter som varit projektanställda eller WS-entreprenörer. Ur enkäten kunde vi forma ett antal antagande. Detta i kombination med gruppens kännedom om branschen bekräftade det som vi antog var fallet i början av undersökningen. Antaganden format ur enkäten: Branschen säljer gärna in anslutningen själva men använder utomstående till att utföra anslutningen De flesta säljer fjärrvärmecentralen själva men många avstår också den möjligheten till förmån för entreprenörerna Det finns många förutom oss som säljer fjärrvärmecentraler runt om i landet Så gott som alla kunder äger sin fjärrvärmecentral några av oss erbjuder dock kunder möjligheten att hyra/låna fjärrvärmecentralen. Eftermarknaden är definitivt inte lika attraktiv som den primära. Väldigt många överlåter helt enkelt bytet av fjärrvärmecentralerna till andra. En majoritet anser att det är intressant att utreda nya former för försäljning av fj ärrvärme/fj ärrkyla Sammanfattningsvis kan man säga att branschen har stort förtroende för branschens entreprenörer vad det gäller installationen, däremot vill branschen inte att entreprenörer sköter försäljningen av anslutningen. De får gärna ta hand om eftermarknaden. Den är branschen inte speciellt intresserad av, trots att branschen i många fall säljer fjärrvärmecentraler och att kunderna i princip kan byta uppvärmningsform vid ett byte av fjärrvärmecentralen. Det finns några motsats förhållande i den ovanstående sammanfattningen men så är fallet i verkligheten också. För att lyckas med att införa nya försäljningskanaler i våra organisationer måste vi se över vår attityd till marknaden. De som gör det kommer att ha ett försprång. På ett fåtal platser har man redan börjat att tänka i nya banor. Här nedan är ett exempel: Exempel från verkligheten: Nässjö Affärsverk AB har genomfört idén men externa säljkanaler för fjärrvärme redan innan FVF satte ihop gruppen och kom igång med arbetet. Deras erfarenheter är mycket goda. Anders Henriksson, Nässjö Affärsverk AB, säger att det gäller att försöka nå fram till kunden på alla sätt. Vid ett tillfälle var det ett radhusområde som gick ut med en upphandling på totalentreprenad inför anslutningen till fjärrvärme. Nässjö Affärsverk och olika WS installatörer ställde upp och gav anbud. En WS-firma vann upphandlingen och Nässjö Affärsverk AB