Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd , kompletterad Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till årsmöte medan räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Marknadsutveckling Solfångarförsäljningen har minskat sedan 2006 på grund av nedåtgående konjunktur och speciellt efter att solvärmestödet togs bort Försäljningen av solcellsmoduler har däremot ökat sedan 2009 tack vare solcellsstöd. Nedanstående diagram visar den svenska marknaden för solenergianläggningar sedan 1998 (Solel, Johan Lindahl, Ångström, UU). En grov uppskattning av omsättningen säger att solcellsinstallationerna nu omsätter ungefär lika mycket som solvärmeinstallationerna gjorde Under 2013 har Svensk Solenergi (SSE) främst utvecklat diverse samarbeten med olika organisationer (Förnybarhetsrådet, 100%förnybart, VVS Företagen, m fl), bevakat och yttrat sig över nettodebiteringsutredning som presenterades juni 2013 och medverkat i diverse debattartiklar i syfte att behålla EU s övergripande mål för förnybar energi. Solenergipriset Vid årsmötet 2013 delades Solenergipriset ut för 10:e gången då Skanska tilldelades Årets Anläggning för Väla Gård (nybyggt kontorshus med solel i Helsingborg) och Bengt Stridh tilldelades Årets Prestation (blogg om solel). Dessutom fick Karlstad kommun (solvärme på Sjöstadverken) och HSB Brf Gasellen (solel), hedersomnämnande i kategorin årets anläggning. Årets prisutdelare var Rainer Brohm, från vår systerorganisation Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) i Tyskland. Svenska solenergiföreningen Holländargatan Stockholm Org.nr: Plusgiro: Bankgiro:

2 Förtjänstdiplom Delades inte ut under verksamhetsåret, men f.k. gick Arne Boysen (fd. ordförande) bort under Hemsida Kansli - Energimagasinet Föreningens hemsida - ny sedan början av 2013, har haft ett betydligt större nyhetsflöde än föregående år. Föreningens kansli har from 1 februari 2008 varit inhyrt hos Svenska bioenergiföreningen, först på Torsgatan 12 och sedan 1 januari 2013 på Holländargatan 17, i Stockholm. From den 1 februari 2012 är Li Lindström anställd som kansliansvarig för att på halvtid ansvara för löpande drift ekonomi- och medlemsadministration, hemsida, och under 2013 ett regelbundet nyhetsbrev till medlemsföretag innehållande löpande föreningsinformation, med mera. Energimagasinet används som medlemstidning med återkommande SSE-sidor där flera styrelseledamöter medverkat som författare och lyft fram angelägna frågor. Energimagasinet har också publicerat ett par artiklar som tagits fram av Energimagasinet eller föreningens medlemmar. Samtliga medlemmar har fått 7 nummer av Energimagasinet under Föreningen Det ökande intresset för solenergi, bland annat tack vare investeringsstöd och ökad lönsamhet genom lägre komponentkostnader, ligger bakom en kontinuerlig ökning av antalet medlemsföretag under det senaste decenniet. Under 2013 har antalet medlemmar ökat med 9 företag trots att vi avskrivit hela 16 företag (främst nyligen ansluta , men också ett par äldre), varav ett antal på grund av rekonstruktion. Sammantaget hade SSE drygt 200 betalande medlemmar under Tabellen nedan visar betalande medlemmar from 2004 tom Företag Installatör 11- Enskilda Fackmedlem ~ ~ ~ ~ ~90 Fackmedlem avvecklades 2006 då den inte hade stöd i stadgarna och återinfördes 2010 som en ny företagskategori (D = installatörsföretag) inför Vid ordinarie årsmöte i april 2013 fastställdes medlemsavgiften för 2013 till 500 kr (utan moms). Vidare fastställdes serviceavgifter (där moms tillkommer) för företag enligt följande: kr för installatörsföretag (Kat D), kr för institutioner mm som är engagerade med solenergi, mindre företag, osv. (Kat C), kr för tillverkande och säljande företag (Kat B) samt kr för tillverkande och säljande med flera (större) företag (Kat A). Sida 2 (7)

3 SSE utgör den svenska sektionen av International Solar Energy Socity (ISES) där Jan-Olof Dalenbäck (JOD) varit vald att representera small sections (inkl. SSE) i ISES Board of Directors (BOD) from 2011 tom JOD är dessutom ledamot i Governing board för ISES Europe och är med i organisationskommittén och den vetenskaliga kommittén för Eurosun SSE är medlem i European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). SSE hade dock ingen representant vid ESTIF s årsmöte i dec JOD har också medverkat i Solar Thermal Technology Panel (STTP) som är en del av Renewable Heating and Cooling Energy Technology Platform (RHC-ETP) vid ett möte i Dublin SSE är associerad medlem i European Photovoltaic Industry Association (EPIA) med Andrew Machirant (AM) som kontaktperson. AM medverkar också i European PV Technology Platform. SSE har vidare bistått SCB, ESTIF, EPIA, EurObserver och IEA SHC med försäljningsstatistik såväl med avseende på solfångare som solcellsmoduler (i samarbete med Johan Lindahl, Ångström UU). SSE är medlem i Swedish Standards Institute (SIS) vars uppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder, t.ex. inom ISO och CEN. SSE är medlem i SIS/TK 406 Solvärmeteknik som svarar för Sveriges medverkan i CEN TC 312. SIS/TK 406 har dock lagts i malpåse under 2013 på grund av brist på finansiärer. SSE är också representerad i SEK/IEC TC82 som behandlar solelsystem (SEK = Svensk Elstandard; IEC = International Electrotechnical Commission). Årsmöte Ordinarie årsmötet hölls i Westmanska Palatset i Stockholm den 26 april 2012 med 40-talet deltagare. Före årsmötet hölls ett seminarium inom ramen för PV Grid (Se Diverse aktiviteter) och utdelning av årets solenergipris. Se protokoll från årsmötet. Styrelsen bjöd sedan in solvärmeföretagen till ett höstmöte i Göteborg med 20-talet deltagare för att diskutera samarbetet med VVS Företagen och BioSol-projektet. Styrelsen Ordförande (1 år) - Lars Andrén, DrivKraft AB Ordinarie ledamöter (2 år) * vald tom 2014 Lars Hedström, DirectEnergy AB Vice ordf. Jan-Olof Dalenbäck, CHALMERS Sekr., ek.ansv. Andrew Machirant, Machirant Com. Stefan Sundelius, Telge Energi AB Pia Johansson, Armatec AB Robert Sundqvist, S-Solar AB David Wiman, Aquasol AB Magnus Johansson, Effecta AB Suppleanter (1 år) Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB Charlotta Winkler, WSP Group Johan Paradis, Energibanken AB Henrik Berggren, EcoScience AB (Företag - Solel)* (FoU)* (Företag - Solel)* (Företag - Solel)* (Företag) (FoU) (Företag) (Företag - Solel) Sida 3 (7)

4 Vid årsmötet 2013 beslöts att öka det ordinarie antalet styrelseledamöter från tidigare 6 till 8 ledamöter. Valberedningen inför 2014 består av tre ledamöter: Åke Hjort, Euronom AB (sammankallande), Sören Gestlöf, Svenska solgruppen och Johan Lindahl, Ångström, Uppsala Universitet. Styrelsen har haft 9 protokollförda möten: 26/4, 29/5, 22/8, 23/9, 31/10, 17/12 under 2013 och 15/1, 13/2 och 6/3 under Mellan styrelsemötena har ett verkställande utskott med ordf., vice ordf. och sekreterare svarat för den löpande verksamheten. Styrelsen har adjungerat Li Lindström till styrelsemötena. Styrelsen har utvecklat och uppdaterat ett så långt möjligt faktabaserat PM om solenergi i Sverige, som riktar sig till politiker och tjänstemän på myndigheter, och som distribuerats i samband med olika politikerträffar i syfte att få till stånd en nationell plan för utvecklingen av solenergi i Sverige. Styrelsen har också uppvaktat statssekreterare Daniel Johansson, och Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma om behovet av en nationell plan för utvecklingen av solenergi i Sverige, och lämnat remissyttrande till utredning om nettodebitering. SSE är med i Förnybarhetsrådet (Svebio, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och EnergiEffektiviseringsFöretagen), ett samarbete i syfte att lobba för 100% förnybar energiförsörjning, och är medlem i Greenpeace initiativ 100% Förnybart, som är en ny organisation med liknade ambitioner. SSE har också medverkat i Rundabordssamtal med 11 andra branschorganisationer i syfte att ta fram ett samlat position paper för en tydligare energipolitik. SSE har gjort ett par pressmeddelanden och varit med i ett antal debattartiklar under SSE medverkade också i flera seminarier i Almedalen, t.ex. var SSE medarrangör vid Svensk Energis politikerdebatt Energispektrum och ordförande Lars Andrén (LA) deltog i en paneldebatt som arrangerades av 100% Förnybart. Ekonomi SSE omsatte knappt tkr under 2013 (samma som 2012), varav cirka 250 tkr genom olika projekt. Se tabell i bilagt förslag till Verksamhetsplan Ett ökat antal företagsmedlemmar till trots är företagens serviceavgifter i stort sett desamma 2013 som 2012 på grund av färre medlemmar i kategori A. Under 2013 är det 12 företag som betalt den högsta avgiften, jämfört med 17 företag Såväl antalet medlemsföretag som serviceavgifterna fördelar sig förhållandevis jämt mellan företag som fokuserar på solvärme eller solel och företag som arbetar med både solvärme och solel. Stefan Dubios, Dubios Revision, var (auktoriserad) revisor, Bertil Ivarsson, Derome AB var föreningsrevisor och Nils Larsson, Svenska solgruppen, suppleant. Diverse aktiviteter SSE har utöver Energimagasinet också varit delaktig i eller faktagranskat material i dagspress och i diverse fack- och villatidskrifter (t.ex. Vi i Villa). SSE har dessutom tagit hand om och/eller slussat vidare en stor mängd förfrågningar, t.ex. från privatpersoner, dagspress, skolelever, mm, efter telefon-, e-post- och brevkontakt. SSE har nu erhållit anslag till fortsättning på projektet Biobränsle och solvärme i samarbete med SP, HDa och CHALMERS, inom Energimyndighetens biobränslepro- Sida 4 (7)

5 gram. SSE är genom LA representerad i ledningsgruppen för solenergiteknikerutbildningen i Härnösand, liksom i ledningsgruppen för den av Folkuniversitet framtagna YH-utbildningen för Kvalificerad försäljare inom Miljöteknik och förnybar energi. SSE har ett samarbete med Hållbar Utveckling Väst (HUV) och Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) inom olika projekt, t.ex. Solardays. SSE har ett samarbete med Svebio och Pelletsförbundet (tid. PIR och PellSam) för att profilera solvärme och pellet med kampanjen 100% Förnybar Värme som uppdaterats under 2012/2013. SSE har också ett samarbete med VVS-företagen om systempaket och kvalitetssäkring av solvärmesystem som lanseras vid Nordbygg SSE har fått godkänt en schablon för ROT-avdrag för installation av solvärmesystem. SSE har utvecklat ett eget system för att certifiera installatörer och de första 8 certifierade solvärmeinstallatörerna fick sina certifikat i anslutning till ordinarie årsmöte i april Sedan dess har fortsatt utveckling för att också certifiera solelinstallatörer legat nere i avvaktan på regeringens förslag och sedan beslut att införa ett nytt nationellt certifieringssystem from 1 januari SSE medverkar sedan tidigare i EU-projekten SmartHeat (solvärmekombisystem med PCM-lager, avslutats under 2013) och EAGLE (utvärdering av förnybar energi via en internet-portal), som båda främst omfattar informationsspridning. SSE medverkar from 2012 i ett större EU-projekt PV GRID som behandlar möjligheter och hinder för en introduktion av nätanslutna solelanläggningar i 17 europeiska länder. SSE arrangerade ett PV Grid Forum före årsmötet den 26 april 2013 och kommer att arrangera en eller flera PV Grid Workshops under våren Sida 5 (7)

6 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014 Sammanställd Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till årsmöte medan räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Vision Användning av solenergi - direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet - har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och svenska företag är bland de ledande i Europa. Marknadsutveckling Verka för o nationella planeringsmål med avseende på solenergitillämpningar (4 TWh solvärme och 4 TWh solel), genom en aktiv dialog med politiker och beslutsfattare, o långsiktiga styrmedel som stödjer solenergi (solvärme och solel), o nettodebitering för mindre solelsystem, o ett utvecklat samarbete med VVS-företagen map. solvärmeinstallationer o ett utvecklat samarbete med elhandels- och elnätbolag map. solelinstallationer o att solvärme- och solelsystem används i energiberäkningar för och energicertifiering av byggnader, i samarbete med lämpliga aktörer. Forskning och utveckling Verka för o ökade forskningsanslag inom solenergiområdet, o nationellt utbyte och spridning av forskningsresultat inom ramen för nationella FoU-program omfattande solvärme- och solelsystem, t.ex. hos Energimyndigheten och Elforsk o internationellt utbyte och spridning av forskningsresultat inom ramen för internationella FoU-program, t.ex. genom svenskt deltagande i IEA SHC och PVPS, o svenskt deltagande vid internationella mässor och konferenser, t.ex. Intersolar 2014 (München), PVSEC 2014 (Amsterdam) och Eurosun 2014 (Aix-Les-Bain) o svenskt deltagande i Renewable Heating and Cooling Energy Technology Platform (RHC-ETP) och European Photovoltaic Technology Platform, Föreningen Utveckla hemsidan - - och verka för ökad publicering av pressmeddelande, debatt- och faktaartiklar i lämpliga dagstidningar och tidskrifter, inom ramen för en mer långsiktig kommunikationsplan. Arrangera lämpliga branschmöten och medverka i andra lämpliga sammanhang för att stärka SSE s funktion som branschorganisation och kontaktlänk mellan forskare och företag med solenergiverksamhet och berörda myndigheter. Vidareutveckla SSE s system för certifiering av installatörer att även omfatta solelinstallatörer. Utveckla samarbete med Energimyndigheten, Formas, Boverket, SP Sveriges Tekn. Forskningsinstitut, SIS, Elforsk, tillverkare, energi och bostadsbolag, m.fl. i frågor av betydelse för att öka användningen av solenergisystem av hög kvalitet. Sida 6 (7)

7 Utveckla en plan för att stärka föreningens ekonomi och anställa en VD/sekreterare som kan driva en mer kontinuerlig kontakt med myndigheter och politiker. Verka för fler företagsmedlemmar, speciellt etablerade företag som tillverkar och säljer solvärme- och solelsystem. Vidareutveckla kontakter med andra förnybara branschorganisationer som Svebio, Pelletsförbundet, Svensk vindenergi, m.fl. Nedan presentaras förenklat Resultat 2013 och styrelsens förslag till Budget 2014: FÖRENKLAT BOKSLUT 2011/2012/2013; FÖRENKLAD BUDGET 2012/2013/2014 Utfall 2011 Bud 2012 Utfall 2012 Bud 2013 Utfall 2013 Bud 2014 Medlemsint Övr intäkt Intäkter Anslag (Solklart-solvärme) Exportrådet (Tillväxtverket) SmartHeat (EU) Eagle (EC) PV GRID (EC) SP uppdrag ESTIF/SCF Nätverk (FSEK) Biosol Syntes (ETC) Biosol System (E-mynd) Intäkter oms Div kostn.ers Marknadsföring, PR, mm Anställd/kontor Medl.avg:er ISES Medl.avg ESTIF Medl.avg EPIA Medl.avg SIS Avg Sv Elstandard Kanslikostnad Energimagasinet www Tel., porto, övr Kostnader Anslag (Solklart-solvärme) Exportrådet (Tillväxtverket) SmartHeat (EU) Eagle (EC) PV GRID (EC) SP uppdrag ESTIF/SCF Nätverk (FSEK) Biosol Syntes (ETC) Biosol System (E-mynd) Kostnader oms Resultat "Eget kapital" Sida 7 (7)