Svensk Byggtjänst Genomförandekraft - Ständig utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Byggtjänst Genomförandekraft - Ständig utveckling"

Transkript

1 Bilaga 1

2 Svensk Byggtjänst Ägs av 80-tal branschorganisationer Företaget är ett AB som leds och styrs av en styrelse som är utsedd av ägarnas nomineringskommitté Ca 100 anställda och en omsättning på 170 mkr per år Stabil ekonomi, god lönsamhet och årliga utvecklingsinvesteringar på över 10 mkr Säljer info och kunskap om aktuell teknik och regelverk samt utvecklar verktyg som skapar effektivitet och lönsamhet i byggsverige Driver utvecklingen av AMA, håller personliga informationer om lagar/regler/normer och ny teknik varje år genom Bygginfo, produktinfo via Byggkatalogen, avtal för fastighetsförvaltning genom Aff, säljer merparten av all facklitteratur i bygg- och fastighetsbranschen. Stark position vad gäller informationssökning på nätet genom Bygglo.

3 Svensk Byggtjänst Genomförandekraft - Ständig utveckling Utveckling ett prioriterat område - Kontinuerlig utveckling av innehållet i produkter/tjänster, vi har en redaktion bestående av ca 20 personer. - Webbtjänster uppgraderas löpande med nya versioner för att vara i takt med tiden och skapa bra användarupplevelser och funktionalitet. - Våra senaste nya tjänster : Byggbloggarna Bygglo Webbutiken AMA Beskrivningsverktyg E-bokhyllan - Utvecklingsmodellen som vi arbetar utifrån gör att vi har en god framförhållning i planeringen. Två gånger per år har vi en dag då utförliga projektbeskrivningar presenteras. En prioritering görs då och ekonomiska resurser och bemanning fastställs.

4 Svensk Byggtjänst Lyssnar på kunderna Kundorienterad utveckling Referensgrupper inom resp. AMA fackområde - Specialister inom olika fackområden fångar upp ny teknik, material och metoder. Utgör också kontaktnät med branschen. Marknads- och kundundersökningar - Enkätundersökningar för att få info om marknadspotential samt hur kunderna upplever våra produkter/tjänster. Kundgrupper / Djupintervjuer - Regelbundna träffar med 8-10 kunder ett par gånger per år för alla centrala produkter/tjänster. - Besöker organiserat årligen ca 40 slumpmässigt utlottade kunder. Användarcentrerad utveckling av webbtjänster - I utvecklingen av våra digitala tjänster genomförs användaroch observationstester genom utvecklingsfasen. Insamling av kundsynpunkter - All personal som får synpunkter från våra kunder noterar detta i en applikation på vårt intranet. - Info samlas också in av våra säljbolag.

5 Svensk Byggtjänst Når ut Effektiv marknadskommunikation Utbrett kontaktnät och aktiv marknadsbearbetning - Mycket aktiv kontakt med marknaden, har ca registrerade arbetsställen som vi kommunicerar med - Nyhetsbrev via e-post skickas varje vecka till kunder och potentiella kunder - Egna tidningar AMA-nytt, Bygginfo PM, Aff-nyheter, Aktuellt om Bygglitteratur. I tidningarna använder vi både redaktionell text och annonser för att skapa intresse för våra produkter och tjänster. - Extern annonsering i fackpress görs frekvent - Seminarier och kunddagar - PR aktiviteter är ett viktigt inslag i vår marknadskommunikation

6 Svensk Byggtjänst En del av branschen utvecklar samarbeten Nära samarbete med branschen - Referens- och arbetsgrupper med specialister - Remisser skickas ut till branschen, arbetas sedan in i produkter/tjänster - AMA-råd, Byggtjänst och centrala parter i branschen träffas två gånger per år - Väl utvecklat samarbete med : Branschorganisationer Standardiseringsorgan CAD-leverantörer Projektinformationsleverantörer Open-BIM Skolor Utbildningssamordnare mm

7 Svensk Byggtjänst Väl inarbetade distributionsformer Effektiv distribution - Webbutiken, snabb tillväxt i vår e-handelskanal - Webbtjänster, information görs lättillgänglig för våra kunder och förenklar vardagen och effektiviserar arbetet - Eget lager av litteratur, innebär snabba fysiska leveranser - Genom Bygginfos muntliga presentationer informerar vi ca personer under ett kvartal om väsentlig information

8 Svensk Byggtjänst Fokus på affärer - aktiv försäljning Löpande aktiv försäljning Försäljningskanaler som vi använder : - Webbutiken, väldigt mycket transaktioner - Externa TM-bolag, ett 25-tal säljare arbetar varje dag med att kontakta potentiella kunder. Vi har TMbearbetning för alla våra centrala produktområden. - Kundservice, 7 personer tar emot order, men utbildas också i att förstå kundbehov så att de kan rekommendera andra effektiva produkter/tjänster. Kundservice följer också upp nya webbtjänstkunder för att höra om allt fungerar som kunden tänkt sig. Försäljning stöttas med marknadsföring och kampanjerbjudanden.

9 Svensk Byggtjänst Vision AMA:s roll i framtiden 9 Bygg- och fastighetsbranschens Officepaket AMA CAD program Kalkyl program VV AMA BV AMA SV AMA Materialleverantörer Verktyg / Hjälpmedel Standarder Beställare AMA Webbtjänst AMA Beskrivningsverktyg AMA Arbetsbeskrivning AMA Funktionskrav Entreprenörer / Hantverkare Projektörer AMA Beskrivningstexter AMA Industrialiserat bygg Förvaltare Inköpare AMA Behovsanpassning Förvaltning Integrationer med egna och externa system kommer vara oerhört viktiga i framtiden.

10 Svensk Byggtjänst Fördjupningsinfo om AMA

11 Byggtjänst - AMA utbildning Samarbetar med flertalet utbildningsföretag - EGA och Teknologiskt Institut inom Anläggning. På hussidan samarbetar vi med EGA, Byggutbildarna, Teknologiskt Institut, Novo och BFAB. Redan nu har EUU anmält intresse att delta i utbildningarna när AMA El kommer i slutet av året. Byggtjänst utbildar lärarna - Tar fram utbildningsmaterial samt lärarstöd Nuvarande utbildningar - AMA anläggning 07 - MER, mät och ersättningsregler - AMA hus 08 - Beskrivningsteknik Många utbildas - Hittills har ca personer utbildats.

12 Arbetsmodell AMA Referens- och arbetsgrupper med specialister inom respektive fackområde Hus, Anläggning, VVS, El och Kyl externa huvudutredare per fackområde Utgivning 2 ggr/år Träffas regelbundet Fångar upp ny teknik, material och metoder Bedömer inkomna förslag och frågor Deltar aktivt i framtagning av ny text Utgör kontaktnät i branschen Uppdateringar förs in i AMA-nytt Ny utgivning var tredje år

13 AMA:s uppdateringsmönster Anläggning Hus 2011 Installation VVS/Kyl/El 2012

14 Process AMA-nytt Till varje fackområde finns en referensgrupp utsedd. Det är i huvudsak representanter för de tre parterna, beställare, entreprenörer och konsulter. Byggtjänst har det slutliga ansvaret för att grupperna blir rätt sammansatta. De aktuella personerna i de olika referensgrupperna som består av 8 10 externa sakkunniga hålls samman av Byggtjänst finns på följande sidor

15 Referensgrupp AMA-nytt Hus

16 Referensgrupp AMA-nytt El

17 Referensgrupp AMA-nytt VVS/Kyl

18 AMA-nytt Redaktion

19 Processen AMA uppdateringen Byggtjänst utser en intern styrgrupp som styr och övervakar arbetet En extern referensgrupp utses till varje fackområde. Dessa grupper består av 5 15 personer beroende på fackområde och representerar i huvudsak beställare, entreprenörer och konsulter. De aktuella personerna som deltar framgår nedan Externa sektorutredare utses av Byggtjänst som ansvarar för sin del under ca 1,5 år långa tiden för framtagande av en ny AMA Byggtjänst håller ihop arbetet enligt processbeskrivningen på nästa sida Referensgrupp Anläggning Lars Levau, PEAB Lars Lundenmark, STD Andreas Hult, VV Björn Töyrä, BV Lars-Erik Mossberg, Gävle Kommun Referensgrupp Hus Nikolaj Tolstoy, Boverket Per Lilliehorn, Byggherrarna Lars-Göran Johansson, TMF/Svensk Snickeriindustri Lars Ekelund, LE Bygg & Målerikonsult Joakim Lidgren, Sveriges Byggindustrier Mats Jigestam, Tengboms Bengt Olof Norrbom, Tätskiktsgarantier i Norden AB Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier Torbjörn Hagelin, Byggnads Referensgrupp El Jonas Sparthan, VV Johan Skansen, BV Anders Gustafsson, SWESEC Anders Axelsson, EUU Kåre Nordin, EIO Joakim Carlsson, EIO Roger Edsö, Larmkonsult Referensgrupp VVS/Kyl NN, VVS-tekniska Föreningen Rolf Kling, VVS Företagen Magnus Everitt, Svensk Ventilation Mats Sandor, Svensk Ventilation Ulf Frisk, Swedisol Marita Björklund, Isoleringsfirmornas Förening Roger Wraner, Kylentreprenörernas Förening Hans Tönnerfors, Kyltekniska Föreningen Gunnar Nihlen, Funkis NN, Svenska Brandskyddsföreningen Tomas Axelsson, Riksorganisationen Sveriges Ventilationsinjusterare Stefan Björling, SABO Arne Eriksson, VVS-Fabrikanternas Råd Markus Ekström, SprinklerGruppen Jan-Erik Nowacki, SVEP

20 Processen AMA uppdateringen 1. Projektering och förberedeler Indelning i lämpliga delar Framtagande av utredningsmaterial Inventering av viktiga frågeställningar 2. Bemanning och avtalsskrivning Söka och skriva avtal med lämpliga utredare inom resp del samt utse referensgrupp 3. Utredningsarbete Utredarna genomför merparten av utredningsarbetet. Löpande möten och kontakter 4. Sammanställning inför remissutskick I huvudsak internt arbete med att sammanställa utredningsmaterialet i en remissutgåva 5. Bearbetning av remissyttranden Kan även skapa vidare utredningsarbete 6. Formgivning av figurer, tabeller 7. Juridisk granskning 8. Slutjusteringar och framtagande av förteckningar över standarder, begrepp mm 9. Sammanställning av tryckoriginal samt inläsning i databas 10. Lansering

21 Organisation AMA Anläggning 07 Projektledare (BS) Huvudutredare (BP) Styrgrupp Referensgrupp SU Bitr HU (BWq) Sekr (AB) Grund Väg Jvg Va Grön Konstb Miljö Std Mät MER Term Schakt/fyllning Markförstärkn Pålning Spont Grundläggn byggn Dränlager Hjälparb Geotextil Terrass Överbyggn Vägutrustn Väg/ytmark Terrass Tunnel Spår Spårkompl Rörgrav Rör (även el, gas, fjvärme) Terrass Växtbädd Växt Skydd Lek/parkutr Bro Mur Fundam Kaj (platsgj) Sanering Miljö (Generell bevakn. Detalj av resp DU) Geodesi Inmätn Utsättn Mät- och ersättnregler Begrepp BSAB

22 Organisation AMA Hus 08 KU Projektledare (BS) Huvudutredare (SD) (YB) Styrgrupp Referensgrupp Sekr (PM) 0-45 E G I JT- JV- K LCS MB- MK XB ZS Byggdelar Toleranser B F H JS NSJ LB NS YS BSAB Term Anm Förarbeten Inmätningutsättning Betong Murverk Monterings färdiga element Betongstål-träglas Längd- Formvaror Stål-trä Tätskikt Termoisoler -varor Plåt + Tillträdes och skyddsanordningar Skivor Trägipsmetall Glas 1) Vissa förarbeten, teknisk dokumentation, provning m m ingår i respektive KU ansvar Puts Målning Skyddsbeläggning Beläggnings Beklädnads varor Sakvaror Fönster Dörrar m m Inredning Märkning Provning Dokumentation Begrepp BSAB Div. mängdformsakvaror

23 Organisation AMA El 09

24 Organisation AMA VVS 09 KU Projektledare (BS) Huvudutredare (MB) (JF) Styrgrupp Referensgrupp Sekr (PM) 52, 53, 54, 56, P m.fl Rör apparater och system 57, Q m.fl. Ventilation kanaler och system 55 m.fl R Y T.ex B 8, U, S samordn as med Kyl Isolering Märkning provning osv Övrigt VVS AMA El Begrepp BSAB BSAB term

25 Organisation AMA AF 07 Projektledare (BS) Huvudutredare Styrgrupp Referensgrupp Vägverket, Banverket, Sveriges Byggindustrier, STD, SABO, EIO, HSB Sekr Arbetsgrupp Huvudutredare Juridiskt sakkunnig Sakkunnig AMA Sakkunnig Bygg Sakkunnig Installation

26 AMA- Råd Ett AMA-råd har funnits sedan 3 år tillbaka. Uppgiften är att vara bollplank, rådgivare och förmedlare av vad som sker inom AMA-sfären Medlemmarna i rådet är - Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier - Bo Carlsson, SWECO - Hans Enström, EIO - Jan Håkansson, VV - Mats Björs, Byggherrarna - Roine Kristiansson, VVS-installatörerna - Björn Töyrä, BV

27 AMA-familjen AMA- Beskrivningsverktyg AMA- Beskrivningstexter AMAwebbtjänst AMA- Publikationer Innehåller alla publikationer i digital form.