Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta"

Transkript

1 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn E-post Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta Härmed översänds kallelse och handlingar till beredningens första sammanträde. Tid: 16 februari 2015 kl Plats: Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala Vänligen meddela eventuellt återbud till sekreteraren innan mötet. Med vänlig hälsning Malena Ranch ordförande tel genom Elin Gottfridsson Sekreterare Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för äldre och funktionsnedsatta måndagen den 16 februari 2015 kl Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende 1 Öppnande av sammanträdet och presentationsrunda Malena Ranch 2 Anmälan av övriga frågor 3 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 4 Val av justerare I tur: 5 Ekonomi informationsärende Elin Gottfridsson 6 Praktisk information informationsärende Elin Gottfridsson 7 Uppdrag och roll för beredningen samt arbetsformer presentation och gemensam diskussion 8 Fastställande av sammanträdesdatum Inbjudningar till seminarier och konferenser 10 Övriga frågor 11 Nästa sammanträde 12 Avslutning

3 FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) Plats och tid Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala, , kl Beslutande Övriga deltagande Elin Gottfridsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Elin Gottfridsson Paragrafer 1 12 Ordförande Malena Ranch (MP) Justerande Organ Sammanträdesdatum Den 16 februari 2015 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets ledningskontor, registrator Datum för anslags nedtagande Underskrift Elin Gottfridsson Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 1 Öppnande av sammanträdet och presentationsrunda Ordföranden Malena Ranch (MP) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar ledamöterna välkomna. Sammanträdet inleds med en presentationsrunda av beredningens ledamöter. 2 Anmälan av övriga frågor Följande övriga frågor anmäls: Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 3 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Beredningen fastställer förslaget till föredragningslista med tillägg av de övriga frågor som anmäls. 4 Val av justerare Förslag till beslut Beredningen utser att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den kl. på landstingets ledningskontor. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 5 Ekonomi informationsärende Ärendet Beredningen erhåller vid sammanträdet information om ekonomiska ramar för beredningen för Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 6 Praktisk information informationsärende Ärendet Beredningen erhåller vid sammanträdet information rörande diverse praktiska frågor, så som arvoden, biljetter för resor med kollektivtrafik till och från sammanträden, digital distribution av handlingar med mera. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 7 Uppdrag och roll för beredningen samt arbetsformer presentation och gemensam diskussion Förslag till beslut Beredningen för äldre och funktionsnedsättande beslutar att ge presidiet i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsplan för Ärendet Utifrån den uppdragsbeskrivning som återfinns i landstingsfullmäktiges arbetsordning diskuterar beredningen under mötet beredningens uppdrag, roll och arbetsformer under mandatperioden. I bilaga till ärendet återfinns utdrag ur arbetsordningen för landstingsfullmäktige. Bilaga 7 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Bilaga Dnr CK LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Former för landstingsfullmäktiges och revisionens arbete samt arbetsordning för landstingsfullmäktige i Uppsala län Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

10 Former för landstingsfullmäktiges och revisionens arbete Landstinget i Uppsala län ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige utgör landstinget högsta beslutande organ och beslutar, enligt 3 kap 9 kommunallagen, i ärenden av principiell beskaffenhet och annars av större vikt för landstinget. Formerna för landstingsfullmäktiges arbete framgår av fastställd arbetsordning. Landstingsfullmäktige har 71 ledamöter och det antal ersättare som framgår av länsstyrelsens slutliga röstsammanräkning. Landstingsfullmäktiges presidium Landstingsfullmäktige utser, enligt 5 kap 6 kommunallagen, bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordförande att utgöra landstingsfullmäktiges presidium. Instruktion för presidiet framgår av Arbetsordning för landstingsfullmäktige. Presidiet består av 3 ledamöter. Landstingsråd och gruppledare Landstingsfullmäktige utser, varje år då allmänna val ägt rum, landstingsråd och gruppledare för mandatperioden. Avgår landstingsråd eller gruppledare sker nytt val för återstoden av mandattiden. Landstingsstyrelsen utser vid förfall ersättare för landstingsråd/gruppledare för en tid av längst sex månader. Landstingsfullmäktige fattar beslut om ersättare för längre tid. För parti som vinner representation i landstingsfullmäktige med minst tre mandat utses landstingsråd. För parti som vinner representation i landstingsfullmäktige med minst två mandat utses gruppledare. 2 (17)

11 Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration Beredningen arbetar direkt under fullmäktige och har där rätt att initiera ärenden. Den kan också användas för att bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden. Beredningen följer även debatten och utvecklingen inom för beredningen relevanta verksamhetsområden. Beredningen har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Beredningsarbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom beredningens verksamhetsområde. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter och samråd. Beredningen ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågorna inom området samt följa hur landstinget arbetar inom områdena demokrati, jämställdhet och integration. Det ska noteras att landstingsstyrelsen är ansvarig för arbetsgivarperspektivet inom jämställdhet och mångfald. Beredningen har 13 ledamöter. Beredningen för barn och unga Beredningen arbetar direkt under fullmäktige och har där rätt att initiera ärenden. Den kan också användas för att bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden. Beredningen följer även debatten och utvecklingen inom för beredningen relevanta verksamhetsområden. Beredningen har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Beredningsarbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom beredningens verksamhetsområde. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter och samråd. Beredningen ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågorna inom området samt följa hur landstinget arbetar inom områden som rör barn och unga. Beredningen har 13 ledamöter. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Beredningen arbetar direkt under fullmäktige och har där rätt att initiera ärenden. Den kan också användas för att bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden. Beredningen följer även debatten och utvecklingen inom för beredningen relevanta verksamhetsområden. 3 (17)

12 Beredningen har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Beredningsarbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom beredningens verksamhetsområde. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter och samråd. Beredningen ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågorna inom området samt följa hur landstinget arbetar inom områden som rör äldre och funktionsnedsatta. Beredningen har 13 ledamöter. Landstingsrevisionen Landstingsfullmäktige förrättar val av revisorer. För att undvika konflikt med jävsregler och valbarhetsregler bör val av revisorer ske före val av ledamöter till nämnder, styrelser och beredningar. Detta framgår av 5 kap 20a Kommunallagen (KL) samt indirekt i 4 kap 6a KL. En revisor kan inte ha uppdrag i nämnd, styrelser eller beredning och från och med den 1 januari 2011 inte heller vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. Granskningsperioden är fyraårig, vilket innebär att revisorernas uppdrag är slutfört först sedan de under femte året efter valet har granskat det fjärde årets verksamhet. Konsekvensen blir att det vart femte år finns två uppsättningar revisorer som har olika granskningsperioder. Revisorernas uppgift framgår av 9 kap kommunallagen. Separat antaget reglemente reglerar revisionens verksamhet. Landstingsrevisionen omfattar 6 ordinarie ledamöter. 4 (17)

13 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 8 Fastställande av sammanträdesdatum 2015 Förslag till beslut Beredningen för äldre och funktionsnedsatta fastställer följande sammanträdesdatum för 2015: - Tisdagen 31 mars kl Fredagen 8 maj kl Tisdagen 22 september kl Onsdagen 4 november heldag - Onsdagen 9 december kl Gemensam utbildningsdag med övriga fullmäktigeberedningar 16 april. Ärendet Beredningen fastställer sammanträdesdatum för beredningen Beredningen fastställer därutöver en gemensam utbildningsdag med övriga fullmäktigeberedningar den 16 april. Bilaga 8 Kopia till: Landstingsfullmäktige Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration genom Anna Sandström, beredningssekreterare Beredningen för barn och unga genom Elin Gottfridsson, beredningssekreterare Exp Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Bilaga 8 SAMMANTRÄDESSCHEMA 2015 För landstingets fullmäktigeberedningar Landstingsfullmäktige JAN FEB MAR APR MAJ JUN AUG SEP OKT NOV DEC On 11/2 Ons 29/4 Må-ti On 30/9 Må 23/ /6 Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration* 27/1 Uppstart - To 5/3 16/4 To 7/5 - - Ti 22/9 - Ti 3/11 On 16/12 Beredningen för barn och unga 10/2 kl /3 KC 16/4 6/5 17/9 KC 2/11 KC heldag 10/12 Beredningen för äldre och funktionsnedsatta 16/2 kl /3 KC 16/4 8/5 KC 22/9 KC 4/11 KC heldag 9/12 Kl (gruppmöte) Kl (sammanträde) Handlingar inför sammanträdet skickas ut ca 1 vecka innan mötet av respektive beredningssekreterare. Sekreterare/kontaktperson för beredningen för demokrati, jämställdhet och integration är Anna Sandström, Sekreterare/kontaktperson för beredningen för barn och unga respektive äldre och funktionsnedsatta är Elin Gottfridsson, Datum för gemensamma presidiemöten för samtliga beredningar samt landstingsfullmäktiges presidium (2 ggr/per år)??? Version

15 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (11) 9 Inbjudningar till seminarier och konferenser Förslag till beslut Beredningen beslutar om deltagande Ärendet Beredningen diskuterar rutiner för deltagande i seminarier och konferenser. Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar: - Demokratidagen 14 april i Stockholm. - Forskning pågår om äldre och åldrande. Att åldras med välbehag 11 mars i Uppsala. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2015 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2015, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, demokratiutredningens ordförande Olle Wästberg och andra intressanta föreläsare. Utöver föreläsningar i plenum finns tio seminarier att välja mellan på teman som medborgardialog, demokratiutveckling, medskapande, mänskliga rättigheter, korruption m.m. Av tio seminarier har du möjlighet att välja två. Varmt välkommen! Tid och plats: Kostnad: Anmälan: Den 14 april 2014 i Stockholm. City Conference Centre, Folkets hus, Barnhusgatan Konferensen börjar kl (registrering och kaffe från kl ) och avslutas kl Konferensavgift, kronor inklusive lunch, kaffe och dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensen genomförande. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 14 mars och görs online på eller via denna länk, sista anmälningsdag 14 mars. Information: För praktisk information kring anmälan etc. kontakta Konstella tfn , e-post, Frågor om konferensens innehåll besvaras av Lotta Liedberg, tfn , e-post, Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

17 PROGRAM Kaffe, registrering och mingel Demokratidagen 2015 öppnas Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Ungas inflytande, organisering och engagemang Angelica Andersson, Sveriges Ungdomsråd Parallella seminarier A E (välj ett seminarium) Lunch Parallella seminarium F J (välj ett seminarium) Politikerpanel Demokrati i framkant, vad kan det vara? Lena Langlet SKL och Gycklargruppen Trix Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

18 A. Att styra mot medskapande Hur kan man stärka och främja en styrning som tar tillvara brukare och patienters synpunkter och kunskaper? Här får du ta del av två strategier för ökad brukar- och patientmedverkan. Målet är bättre träffsäkerhet och ökad kvalitét i välfärdstjänsterna. Vi diskuterar också hur dessa tankar kan förankras i olika organisationer. Medverkande: Representanter från Landtinget i Kalmar och Eskilstuna kommun, Malin Svanberg SKL B. En exposé av utvecklingen inom medborgardialogen i Sverige SKL har sedan 2006 drivit projektet Medborgardialog. I olika nätverk, tillsammans med kommuner, landsting och regioner, har SKL utvecklat system, metoder och arbetssätt för medborgardialog. Engagerade medborgare och former för delaktighet och inflytande är viktigt för kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av det lokala samhället. På seminariet får du ta del av resultat, exempel och erfarenheter från flera års utveckling av medborgardialog. Medverkande: Anders Nordh SKL, Kjell-Åke Eriksson SKL, projektledare inom Medborgardialogprojektet C. Lokalpolitikens förändrade villkor - ett uppdrag för 2014-års Demokratiutredning Under senare år har politiken blivit allt mer professionaliserad. Beslutsfattandet blir mer komplex och tidskrävande samtidigt som kraven på effektivitet ökar. Makten har förskjutits från fullmäktige till kommunstyrelsen och från fritidspolitikern till heltidspolitikern. Vad innebär denna utveckling för demokratin? Bör vi acceptera att det politiska beslutfattandet i dagens samhälle kräver ett heltidsengagemang av ett fåtal eller ska vi verka för att fler ska kunna engagera sig som fritidspolitiker? Finns det anledning att förbättra förutsättningarna för de förtroendevalda? Hur kan vi t.ex. göra det enklare att kombinera rollen som förtroendevald med arbete och familjeliv? Medverkande: Olle Wästberg utredare, Daniel Lindvall huvudsekreterare, Adiam Tedros, utredningssekreterare, Matilda Wärmark biträdande sekreterare D. Att styra och leda i minoritet - ledande politikers och tjänstemäns erfarenheter och lärdomar Efter valet 2014 har ca 100 kommuner, landsting och regioner ett minoritetsstyre. För att se närmare på vilka utmaningar som det ger upphov till har vi gjort en studie om att styra och leda i minoritet. Ställer det speciella krav på det politiska ledarskapet och den ledande tjänstemannen? Är det svårare att fatta långsiktiga eller svåra beslut? Vilka lösningar och strategier fungerar bättre än andra för att få till stånd ett fungerande styre och ett gott ledarskap? Studien bygger på erfarenheter från toppolitiker och kommundirektör i kommuner och landsting som har haft minoritetsstyre. Medverkande: Johan Wänström Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet, toppolitiker och kommundirektörer som har medverkat i studien. Moderator: Lena Lindgren projektledare SKL E. Vad har vi revisionen till egentligen? Revisionen har till uppgift att granska all kommunal verksamhet. Granskningen kan hjälpa fullmäktige att styra och nämnderna att förbättra. Är det så? Har revisionen ett värde för demokrati, rättsäkerhet och effektivitet? Har fullmäktige hjälp av revisionen i sitt arbete? Kan samspelet mellan revisionen och fullmäktige utvecklas? Medverkande: Anders Senestad ordf. revisionen Östergötlands läns landsting, tidigare fullmäktiges ordförande, Karin Tengdelius SKL, Lotta Ricklander SKL Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

19 F. Hur kan man utveckla samverkan med civilsamhället och en medskapande kultur i samhället? (föreläsning på engelska) Välkommen till en föreläsning med Manfred Hellrigl som är internationellt känd för sitt framgångsrika arbete med att utveckla socialt kapital, goda medskapandeprocesser och gräsrotsstrategier med civilsamhället för hållbar utveckling. Manfred Hellrigl delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar från mer än 20 års arbete med att utveckla en medskapande samhällskultur och stärka samverkan med idéburna organisationer i regionen Vorarlberg i Österrike. Medverkande: Manfred Hellrigl Office for Future-Related Issues, State Government of Vorarlberg, Österrike, Anna-Karin Berglund SKL G. Nya satsningar i utvecklingen av medborgardialogen ta del av nästa steg Ta del av tankar och idéer för kommande utvecklingsprojekt och få reda på hur ni kan bli delaktiga! Projektet Medborgardialog kommer att pröva nya system och metoder för att utveckla ett socialt och demokratisk hållbart samhälle. Genom inflytande, delaktighet och medskapande, ges alla möjligheter att delta. Utvecklingsarbetet kommer även att sätta fokus på platsens betydelse för den enskilde individen, vilken är central och viktig för individens engagemang. Medverkande: Lena Langlet SKL, Anders Nordh SKL, Kjell-Åke Eriksson SKL, projektledare inom Medborgardialogprojektet H. Samhället omdanas och därmed vår demokrati? Forskningen visar att allt starkare globaliseringen, urbanisering och migration förändrar vårt samhälle i grunden. Det påverkar det representativa demokratiska systement beslutsförmåga eftersom makten finns ingenstans och överallt. Samhället går från hierarkiska strukturer till mer nätverksbaserat styrning där fokus ligger på vilka värden som skapas. Om denna utveckling vill vi ha dialog med seminariedeltagarna. Välkommen till ett dialogpass! Medverkande: Martin Sande Creative leader co-lab by Preera, Edward Andersson Associate European Institute for Public Participation. I. Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå hur är läget? För att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner har SKL tecknat en överenskommelse med regeringen och genomfört en kartläggning under hösten Hur jobbar man med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå, vilket slags stöd efterfrågas och vad ska SKL göra framöver? Under seminariet får vi också träffa representanter från Unesco LUCS, Lokalt Unescocenter för samverkan, i Botkyrka. Inom centret, som invigdes 2014, samarbetar kommuner, organisationer och forskare för att gå från ord till handling, för att främja mänskliga rättigheter och stärka demokratin på lokal nivå. Få reda på mer om hur Unesco LUCS fungerar, vad som pågår i de aktuella pilotprojekten och hur din kommun kan gå med i samarbetet. Medverkande: Jens Sjöström (S) ordförande i Unesco Lucs, Helena Rojas Botkyrka kommun, Tyra Warfvinge SKL J. Förebygg och upptäck korruption Nästan nio av tio mutbrott i kommuner, landsting och regioner upptäcks/anmäls av någon utanför organisationen. Varför är det så och måste det vara så? Är förebyggande och upptäckande av korruption revisionens ansvar, eller kanske politikens eller tjänstemännens? Och hur kan vi bli bättre på att arbeta förebyggande och upptäckande? Ta del av en interaktiv utbildning som är framtagen som ett led i SKL:s antikorruptionsarbete. Utbildningen visar på ett intresseväckande och levande sätt vilka byggstenar som krävs för att strategiskt ta sig an frågan om korruptionsbekämpning. Under seminariet varvas filmer, animationer och övningar med gruppdiskussioner för ett gemensamt lärande. Medverkande: Ann Sofi Agnevik SKL, Cecilia Berglin SKL, Lotta Ricklander eller Karin Tengdelius SKL Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

20 Inbjudan Att åldras med välbehag 11 mars 2015

21 FORSKNING PÅGÅR - om äldre och åldrande En mötesplats för forskare och praktiker Årets tema, Att åldras med välbehag, illustrerar dels den äldre människans autonomi och vardagsliv och dels ett hälsofrämjande perspektiv. Konferensen genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län. Med Forskning Pågår vill vi Presentera aktuell forskning om äldre och åldrande Skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma Stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken Konferensen är tänkt att stimulera utvecklingen av det egna arbetet och att kontakter knyts för fortsatt samarbete Mer information Bo Lerman, FoU-samordnare, Regionförbundet Uppsala län Tel E-post: Anders Westlin, forskningssekreterare, humaniora/samhällsvetenskap, Uppsala universitet Tel E-post: 2

22 Program 8.00 Registrering, kaffe 8.30 Konferensen öppnas Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet 8.45 Inledning Sandra Torres, professor sociologi/socialgerontologi, Uppsala universitet 9.00 Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson, fil dr, lektor, NISAL, Linköpings universitet 9.45 Paus, kaffe med smörgås När beslutförmågan sviktar Elisabeth Rynning, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen, professor Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm, professor klinisk nutrition, Uppsala universitet Program Lunch (sker på egen hand) Parallella seminarier (se särskilt program) Paus, kaffe med kaka Medelålders plus - ett gott åldrande ur en serietecknares perspektiv Sven-Bertil Bärnarp Digitaliseringens möjligheter för äldre och åldrande Jan Gulliksen, professor människa-dator-interaktion, KTH, ordförande i Digitaliseringskommissionen, Digital Champion of Sweden Avslutning 3

23 Konferensen öppnas Anders Malmberg, professor i geografi med inriktning ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen, prorektor Uppsala universitet Inledning/moderator Sandra Torres är professor i sociologi, särskilt socialgerontologi, vid Uppsala universitet. Hennes forskning har bl.a. behandlat ämnen som kopplingen mellan kulturella värderingar och föreställningar av det goda åldrandet, behovsbedömning inom äldreomsorgen, tvärkulturella möten inom den palliativa vården, parrelationer och demens och hur den nordiska dagspressen skriver om äldreomsorgen. Sandra är ordförande för Sveriges Gerontologiska Sällskap, SGS. Medverkande Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson, filosofie doktor i kulturgeografi, sedan 2006 lektor och forskare vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet. Marianne arbetar med frågor som rör äldres boende, bostadsval, boendepreferenser, flyttningar och bostadsmarknad. De allra flesta åldras och blir gamla i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, i småhus eller lägenheter. Inte minst då på senare år antalet platser i det biståndsbedömda särskilda boendet har minskat samtidigt som antalet äldre har ökat. Det i kombination med en ökad livslängd ställer krav på att bostadsmarknaden i allt större utsträckning erbjuder bostäder som passar de olika önskemål och behov som äldre har. Marianne visar resultat från olika forskningsprojekt om äldres boende och flyttningar. I de olika projekten har såväl register- som enkät- och intervjustudier genomförts. Kunskaperna kan underlätta planeringen för en bostadsmarknad som kan möta även äldre personers krav och behov. När beslutsförmågan sviktar Elisabeth Rynning, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Hon var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet och handleder fortfarande forskarstuderande. Den egna forskningen har bl.a. varit inriktad på frågor om integritetsskydd och självbestämmande. Vi har alla en grundläggande rätt att bestämma över vårt eget liv och vår kropp, också när vi blir gamla. Samtidigt har vi rätt till en god vård och omsorg, och ytterst skydd för livet. Hur löser samhället konflikter mellan olika rättigheter och det skyddsbehov som kan uppstå när en åldrande människas beslutsförmåga sviktar? Vem avgör vad som egentligen krävs för att kunna bestämma själv och vilka kriterier som gäller? Om man inte själv kan bestämma, vem beslutar då i personliga frågor som boende, vård och omsorg? Vilken roll har de anhöriga? Kan man tvingas flytta från sitt hem? Får personalen använda sig av inlåsning, fastspänning och andra former av frihetsberövande eller tvång för att skydda brukare och patienter? Kan man lagreglera området eller ska kraven på rättssäkerhet sättas lägre för de äldre än för andra grupper i befolkningen? 4

24 Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet och överläkare på Geriatriska kliniken vid Akademiska Sjukhuset, med särskilt intresse för nutritionens betydelse för funktion och välbefinnande under åldrandet och vid kronisk sjukdom. När vi blir äldre förlorar våra muskler både kraft och volym. Bristande rörlighet kan bli ett resultat. Denna s.k. sarkopeni, utgör tillsammans med minskad minnesförmåga, och risken att bli dement, allvarliga hot mot ett åldrande med välbehag. Vad kan vi göra själva för att bromsa hoten mot rörlighet och minne? I föreläsningen presenteras hur mat och rörelser hänger samman med möjligheten att leva ett aktivt, oberoende och självständigt liv? Medelålders plus - ett gott åldrande ur en serietecknares perspektiv Sven-Bertil Bärnarp berättar i sina serier om hur livet kan te sig när man fyllt 65. Serien Medelålders Plus går sedan 2007 i Dagens Nyheter och ett flertal andra dagstidningar. Sven-Bertil vann Sveriges Gerontologiska Sällskaps Stora Gerontologipris Medelålders Plus är en ovanlig tecknad serie som görs av Sven-Bertil Bärnarp med assistans av frugan, båda är medelålders plus och har aldrig läst särskilt mycket serier i sina dagar. Hjältarna i serien och miljöerna är så vanliga att de med lätthet kan appliceras på snart sagt varje förhållande och i varje hem i Sverige. Serien bottnar i en alldeles lysande vardagsrealism och Sven-Bertil Bärnarp har en alldeles ovanlig förmåga att formulera humor i allt som rör ett vanligt liv: i att städa på vinden, symboler i en dödsannons, klä sig om morgonen, barnbarnens lekar, pyssla om blommor och vad man gör när man får göra precis vad man vill. Digitaliseringens möjligheter för äldre och åldrande Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion och skolchef för skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är ordförande i regeringens Digitaliseringskommission och Digital Champion of Sweden i EU-kommissionen. Sverige är det bästa landet i världen när det handlar om att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Inget land i världen har en så uppkopplad befolkning och det ökar hela tiden. Äldre tillhör den grupp där störst andel inte är digitalt aktiva. Varför är det så? Vad finns det för möjligheter och vinster med att bli mer digitala och hur förändras samhället till följd av digitaliseringen? Jan kommer att blanda berättelser från digitaliseringskommissionens arbete med att skapa ett samhälle som i ännu större utsträckning kan utnyttja digitaliseringens möjligheter med sin forskning som handlar om användbarhet och tillgänglighet till digital teknik för alla och om hur man tillsammans med användarna kan skapa teknik och tjänster som skapar nytta. Bland de pågående projekten märks IT för kognitivt funktionshindrade och IT för mentalt och psykiskt funktionshindrade. Medverkande 5

25 Seminarieprogram A. Samhällsplanering från de äldres perspektiv Bostadspolitikens och planeringspolitikens svängningar på central och lokal nivå kan ha direkta och livsavgörande konsekvenser för vilka platser vi har råd eller möjlighet att bo på. Är det ett problem och för vem att många äldre, som vill bo kvar i sina hus i glesbygden, inte får det pga indragna välfärdstjänster. Bor vissa pensionärer för stort och för billigt i de eftertraktade arbetsmarknadsregionerna? Kan vi tänka oss en stads- och glesbygdsplanering utifrån de äldres perspektiv? Hur kan den se ut? Medverkande: Irene Molina, professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, föreståndare för Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet Carina Kumlin, avdelningschef vid Äldreförvaltningen, Uppsala kommun. B. Kost och fysisk aktivitet Hur åstadkommer man hälsosam förändring? Värdet av fysisk aktivitet liksom kostens betydelse för äldres välbefinnande är väl känt. Men hur kan man åstadkomma hälsosam förändring? Aktuell forskning presenteras och aktiviteter för förändring diskuteras. Karta Medverkande: Tommy Cederholm, seminarieledare Pernilla Åsenlöf, leg fysioterapeut, docent i fysioterapi vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet samt universitetslektor förenat med klinisk tjänstgöring vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Margareta Nydahl, docent, universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Tidigare dietist i primärvården. Forskning i hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och kostens betydelse vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Susanna Tuvemo, leg fysioterapeut, doktorand Marie Sandström, leg fysioterapeut, universitetsadjunkt C. Hur hänger det ihop? Allt mer inom äldreomsorg och vård skall dokumenteras, granskas och mätas. Personalen upplever att administrativa uppgifter tar allt större del av arbetstiden. Vad betyder det för personalen? Hur hänger det ihop med ett gott åldrande? Går det att göra på något annat sätt? Aktuell forskning presenteras och en modell för stöd i stället för kontroll, som tillämpas i Enköpings kommun, diskuteras. Medverkande: Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet. Stefan Lundin, verksamhetsutvecklare, Enköpings kommun D. Är vissa inläggningar av äldre patienter i slutenvård onödiga? Vilka i så fall? Vilken vård skulle ha behövts, av vem? I ett projekt i Uppsala län har 19 personer intervjuats och deras resa in och ut från slutenvården har granskats. Projektet presenteras och möjliga förbättringar av vårdkedjan diskuteras. Medverkande: Mariann Hedström, med dr, universitetslektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, vetenskaplig handledare, Regionförbundet Uppsala län Anna Ekman, apotekare, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Christina Mörk, informationsläkare, Landstinget i Uppsala län Monica Brundin, MAS, Uppsala kommun 6

Inbjudan. Att åldras med välbehag

Inbjudan. Att åldras med välbehag Inbjudan Att åldras med välbehag 11 mars 2015 FORSKNING PÅGÅR - om äldre och åldrande En mötesplats för forskare och praktiker Årets tema, Att åldras med välbehag, illustrerar dels den äldre människans

Läs mer

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen!

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2011 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2011, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2015-12-09 1 (15) Plats och tid Lasarettet i Enköping, 2015-12-09, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Malena Ranch (MP) ordförande Inga Alm (C) 2:e vice ordförande Petra

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga INTEGRATION 6 OKTOBER 2015 på väg in i det svenska samhället FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga 12 år av samverkan mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 2015-05-14 Verksamhetsplan Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 Fastställd: 2015-05-07 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Alf Ahlstedt (M) Landstingets ledningskontor kl Beredningen för barn och unga. Landstingets ledningskontor, registrator

Alf Ahlstedt (M) Landstingets ledningskontor kl Beredningen för barn och unga. Landstingets ledningskontor, registrator Beredningen för barn och unga 2016-02-04 1 (15) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-02-04, kl. 09.00-12.00 ande Jeannette Escanilla (V) 1:e vice ordförande AnnBritt Litsner (S)

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Inbjudan. Valfrihet, välfärd, välbefinnande? Uppsala universitet 13 mars 2013

Inbjudan. Valfrihet, välfärd, välbefinnande? Uppsala universitet 13 mars 2013 Inbjudan Valfrihet, välfärd, välbefinnande? Uppsala universitet 13 mars 2013 10 år 2003-2013 FORSKNING PÅGÅR - om äldre och åldrande Valfrihet, välfärd, välbefinnande? En mötesplats för forskare och praktiker

Läs mer

Marianne Pira, sekreterare

Marianne Pira, sekreterare Beredningen för barn och unga 2016-06-09 1 (15) Plats och tid Landstingets konferenscentrum, Uppsala, 2016-06-09, kl. 09.00-13.00 Beslutande Christina Lundh (S) Jeanette Escanilla (V) Monica Lundberg (L)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Demokratidagen Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL

Demokratidagen Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2017 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2017, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (7) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (7) ANSLAG/BEVIS 2014-03-03 1 (7) Plats Kommunhuset, 214 våning 2. Tid Måndagen den 3 mars, kl. 13.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Demokratidagen Varmt välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Knape Ordförande (1) Sveriges Kommuner och Landsting

Demokratidagen Varmt välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Knape Ordförande (1) Sveriges Kommuner och Landsting 2012-01-12 1 (1) Demokratidagen 2012 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2012, den 18 april på Folkets Hus i Stockholm. Demokratidagen har sedan den arrangerades första gången

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson 2015-01-23 1 (10) Plats och tid Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-5 Utses att justera Lasse Karlsson Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

REVISIONSKONFERENSEN 2017

REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionskonferens för landsting och regioner i Karlstad den 29-30 augusti 2017 REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inbjuder

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-01-30 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30

Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1 Plats och tid ande Övriga deltagande Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Mariette Sjölund, ordförande, Hallstahammar kommun Hans Söderström,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 56 Dnr PS 2013-0023 Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åmål

Sammanträdesdatum. Åmål Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140127 Plats och tid Åmål 9.00-12.00 Beslutande Ordf Peter Joensuu LiV Vice ordf. Monica Klar

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG 2017-01-19 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 14.00-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Linda Wallberg Justeringens plats och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Plats och tid F.d. Folkets Hus lokal, Garvaren klockan 13.15-17.05 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) 13.15-16.00 Margareta

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG TIERPS 2016-03-03 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 15:00-16:10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Gunilla Wisell Justeringens plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-11-22 1 (10) Plats Vänersborg & Co, Sundsgatan 17, Vänersborg Tid Den 22 november 2007, kl. 15.00 16.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera 2016-11-09 09:00-11:00 Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP) (ordförande) Pernilla

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer