Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012"

Transkript

1 Västra och Inre Finland Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011 Givet efter anslag ÄRENDE SÖKANDEN ANSÖKAN Ändring av tillståndsvillkoren vid Stadsfors kraftverk samt byggande av tilläggsmaskineri vid kraftverket och tillstånd att få inleda arbetet, Nykarleby Nykarleby stad och Nykarleby Kraftverk Nykarleby stad, som äger affärsverket Nykarleby Kraftverk som driver verksamhet vid Stadsfors kraftverk, och Nykarleby Kraftverk har med en ansökan inlämnad till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt om ändring av tillståndsvillkoren så, att det möjliggör byggande av ett tilläggsmaskineri mellan flodutskovet och det nuvarande kraftverket vid Stadsfors i Lappo å. Ansökan har kompletterats och Samtidigt ansöks om tillstånd att få inleda arbetet innan beslutet har vunnit laga kraft. GÄLLANDE TILLSTÅND Stadsfors kraftverkets nuvarande tillstånd har givits med Västra Finlands vattendomstols utslag n:r 17/1983 C ( , tillståndshavaren Nykarleby stad). De tillståndsvillkor i den ovannämnda vattendomstols utslag som det nu gäller lyder enligt följande: 1) Kraftverk med alla därtill hörande anordningar och anläggningar byggs enligt huvudritningarna n:r 7807 B 110, , n:r 7807 B 111a, och n:r 7807 B 116, på den plats som anges i ritningen n:r 7807 C 114, ) I samband med kraftverket byggas en regleringsdamm på den plats som anges i ritningen n:r 7807 C 114, och på det sätt, som anges huvudritningarna n:r 7807 B 111a, , n:r 7807 B 115, och n:r 7807 B 116, Vid regleringsdammen bör en flottningsöppning byggas, vars bredd är 5,50 m och tröskelhöjd N 43 +7,00 m. Vidare bör en med segmentlucka försedd flodöppning byggas, vars bredd är 16,00 m och tröskelhöjd N 43 +4,50 m REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND tfn Huvudverksamhetsstället i Vasa fax Wolffskavägen 35 PB 200, Vasa

2 2 15) Avtappningen via kraftverket och regleringsdammen bör skötas så, att vattenståndet via kraftverket inte överstiger höjden N 43 +9,00 m och inte under tiden underskrider höjden N 43 +8,80 m och under andra tider höjden N 43 +8,50 m. Under flodtider bör man genom att öppna regleringsdammens luckor sörja för, att vattenhöjden vid kraftverket inte överstiger den ovansagda högsta dämningsgränsen. Tillståndshavaren har inom sagda gränser rätt att idga dygnsreglering enligt de fordringar, som den ändamålsenliga driften av kraftverket ställer. Genom kraftverket får man avtappa en vattenföring, vars storlek är högst 50 m 3 /s. Om flottning idgas via dammen är tillståndshavaren skyldig att utan ersättning avstå från den vattenföring som flottningen behöver, dock inte mer än den då rådande inkommande vattenföringen. Avtappningen bör inom ramen för de ovan anförda bestämmelserna och i den mån det för uppnående av regleringens syfte är möjligt, utföras så jämt som möjligt och så, att i vattendraget inte förorsakas skadlig isbildning eller annan onödig skada eller olägenhet PLAN Beskrivning av projektet Sökanden har som avsikt att bygga ett tilläggsmaskineri mellan flodutskovet och det nuvarande kraftverket. På denna plats finns en 5,5 m bred reservering för flottningsöppning. Flottningsstadgan för Lappo å har upphävts varigenom reserveringen ej längre behövs. Sökanden äger hela Stadsfors vattenkraft, och genom att bygga tilläggsmaskineriet tas ingen ny vattenkraft i bruk. Byggplatsen finns inom vattenområdet RN:o , som är i sökandens ägo. Stadsfors kraftverk byggdes ursprungligen år 1926 vid Lappo ås mynning i Nykarleby stad. Västra Finlands vattendomstol beviljade tillstånd för ombyggandet av kraftverket. Uppdämningshöjden höjdes i detta sammanhang till den nuvarande nivån N ,00 m och tillståndet till dygnsreglering beviljades inom nivåerna +8,5 9,0 m (sommartiden +8,8 9,0 m). Förslag till tillståndsvillkor Det av Västra Finlands vattendomstol givna utslaget nr 17/183 C ändras enligt följande. I tillståndsvillkor 1) tilläggs följande kapitel.

3 3 Den andra kraftverksenheten byggs på västra sidan av nuvarande kraftverk sedd från uppströmssidan, vid den reservering som finns för en flottningsöppning i dammen. Byggnadssättet framgår från ritningar 1318-LH3, och 1318-LH4, Från tillståndsvillkor 4) avlägsnas punkter som berör flottning på grund av att flottningsstadgan för Lappo å har upphävts. Tillståndsvillkor 4) ändras att lyda enligt följande. I samband med kraftverket byggs en regleringsdamm på den plats som anges i ritning n:r 7807 C 114, och på det sätt som anges i huvudritningarna n:r 7807 B 111a, , n:r 7807 B 115, och n:r 7807 B 116, Vid regleringsdammen bör en med segmentlucka försedd flodöppning byggas, vars bredd är 16,00 m och tröskelhöjd N 43 +4,50 m. Från tillståndsvillkor 15) avlägsnas punkter som berör flottning på grund av att flottningsstadgan för Lappo å har upphävts. Dessutom bör vattenföringens begränsning till 50 m 3 /s vid kraftverket avlägsnas. Andra kapitel i tillståndsvillkor 15) ändras att lyda enligt följande. Tillståndshavaren har inom sagda gränser rätt att idga dygnsreglering enligt de fordringar, som den ändamålsenliga driften av kraftverket ställer. Skador och men samt nyttan av projektet Den nya kraftstationen kommer att byggas som torrarbete i skydd av en arbetsdamm. Byggandet av arbetsdammen medför kortvarig lokal grumling av vatten nedströms från anläggningen. Små grävningsoch sprängningsarbeten kan utföras vid behov. Inga bestående men eller skador förorsakas av projektet. Tilläggsmaskineriets planerade utbyggnadsvattenföring är 25 m 3 /s. Den nuvarande kraftverksmaskinen kommer inte att ändras. Byggandet av det nya maskineriet förändrar fördelningen av vattenföringen mellan flodutskovet, nuvarande kraftverk och den nya kraftverksenheten. En större del av vattenföringen leds via kraftverken, varigenom tappningen via flodutskovet minskar. Detta inverkar inte på allmänt eller enskilt intresse. Regleringsgränserna förändras ej. Vattenföringen vid kraftverket är begränsad till 50 m 3 /s i tillståndsvillkor 15. På grund av ovanstående framställer sökanden att nämnda gränsvärde i tillståndsvillkor upphävs. Effekten på den nya kraftverksenheten är P = 8,2 kg/m 2 /s 2 x 25 m 3 /s x 9,1 m = 1,9 MW och energiproduktionen i medeltal 2,5 GWh/a. Beräknat med energipriset 60 /MWh är nyttan av byggandet av

4 4 tilläggsmaskineriet i medeltal /a och totalnyttan enligt vattenlagen Genom den nya kraftverksenheten kan det tappas en mindre vattenföring med en högre verkningsgrad än genom nuvarande kraftverk. Dessutom har den nya kraftverksenheten generellt en högre verkningsgrad. Även det nuvarande kraftverket kan drivas med bättre verkningsgrad, då det används i samband med den nya enheten. Den totala verkningsgraden kan hållas hög över ett brett flödesregister med samkörning mellan den befintliga och den nya enheten. Ytterligare förminskas energiförluster vid underhållsarbeten, då det andra maskineriet kan användas. Enligt den sökande är förändringarna i tillståndsvillkoren behövliga med tanke på sökandens ekonomiska verksamhet. Beskrivning av vattendraget och fisket Lappo å tar sin början från Alavudenjärvi och rinner via Alavus, Kuortane, Lappo, Kauhava och Nykarleby till Bottenviken. Lappo ås största bifloder är Nurmonjoki och Kauhavanjoki. Lappo ås nederbördsområde är 4122 km 2 och sjöprocenten är 2,9 %. Vattenföringsvariationerna i ån är stora. Lappo ås vattenföring vid Stadsfors (månatlig medelvattenföring MQ som baserar på observationerna under tidsperiod ). Månad MQ m 3 /s Januari 21,3 Februari 20,5 Mars 27,9 April 81,8 Maj 60,0 Juni 28,3 Juli 15,8 Augusti 17,5 September 21,0 Oktober 27,8 November 36,5 December 33,8 Vid Lappo å har vattenregleringsprojekt genomförts sedan talet. Under åren förverkligades Lappo ås vattenståndsreglering som innehållde rensningar och renoveringsarbeten samt byggandet av Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar. Sammanlagt har ca 5500 ha markområde vid älven skyddats mot översvämningar.

5 5 INFORMATION OM ANSÖKAN PÅMINNELSER OCH YRKANDEN Lappo ås vattenkraft har utnyttjats vid kvarnarna redan utgående åtminstone från mitten av 1500-talet. Vid älvens övre lopp finns Mäkelänkoski och Hourunkoski kraftverk som byggts på och talen. Hirvikoski kraftverk blev färdigt på 1970-talet i samband med Hirvijärvi konstgjorda sjö. Enligt Lappo ås åtgärdsprogram är vattnet i ån mörkt ja mycket näringsrikt. Surhet och eutrofiering är de största problemen för Lappo ås vattenkvalitet. Största organiska belastningen kommer från jord- och skogsbruksområden. Av fosfor belastningen kommer över hälften från jordbruket. Nedre och mellersta delen av Lappo å hör till de sura alunjordarnas område och mycket surt vatten förekommer vid åns nedre lopp återkommande. Den ekologiska statusen inom nedre delen av Lappo å är dålig. Den goda statusen skall uppnås senast år Fiskbeståndet inom Lappo ås nedre del består närmast av gädda, abborre, mört, braxen, gärs och lake. Från havet vandrar framförallt vandringssik och nejonöga till åns nedre lopp. Fisket i Lappo ås nedre lopp är närmast fritidsfiske. De mest fångade fiskarterna är gädda och abborre. Fiskvägförpliktelsen i Stadsfors kraftverks tidigare tillstånd har blivit ersatt med inplanteringsförpliktelsen i nuvarande kraftverks tillstånd (nr 17/1983 C). För att kompensera den skada som åsamkas fiskbestånden bör tillståndshavaren årligen i Lappo ås mynning plantera ut stycken lax- eller öringssmolt av vandringsstorlek och stycken 1-somriga vandringssikyngel. Dessutom bör tillståndshavaren flytta stycken nejonögon från ån nedanom kraftverket till forsarna vid Jeppo centrum. Regionförvaltningsverket har på det sätt som föreskrivs i 16 kap. 6, 7 och 8 i vattenlagen genom att kungöra ärendet reserverat möjlighet att senast framställa anmärkningar och krav samt framföra åsikter som berör ansökan. Kungörelsen har skickats separat för kännedom till de myndigheter och berörda parter som framgår av handlingarna. 1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, miljö och naturresurser anser att tillstånd för byggandet av tilläggsmaskineriet till Stadsfors kraftverk kan enligt ansökan beviljas. Arbeten bör i mån av möjligt göras under tiden och under möjligast

6 6 torra förhållanden då vattennaturen, vattenområdet och dess användning skadas och störs möjligast lite. Tillståndshavaren bör uppfölja arbetets påverkan på vattenkvaliteten på ett av Närings-, trafikoch miljöcentralen i Södra Österbotten godkänt sätt. Kontrollprogrammet bör förrättas Närings-, trafik- och miljöcentralen inom tre månader från att beslutet har vunnit laga kraft. Påbörjandet och slutförandet av arbetena bör meddelas till miljömyndigheten i Nykarleby stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen. En skriftlig anmälan efter slutförandet av arbetet skall lämnas inom 60 dagar. Tillstånd för inledande av arbeten innan beslutet vunnit laga kraft kan beviljas. 2) Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har konstaterat att tillstånd kan beviljas för byggande av en tilläggsturbin vid Stadsforsens kraftverk i Nykarleby. Tillstånd kan även beviljas att inleda arbetet innan beslutet vunnit laga kraft. Vid arbetsskeden som berör åfåran eller vattnet bör arbetets inverkan på vattenkvaliteten kontrolleras på ett sätt som godkänns av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Det gällande tillståndets utplanteringsförpliktelse (villkor 26) är inte till alla delar tidsenlig och fiskerigruppen föreslår att förpliktelsen ändras så att de årliga utplanteringarna av såväl lax- eller havsöringssmolt som utplanteringen av en sommar gamla vandringssikyngel eller yngel av andra fiskarter kan göras även med andra fiskarter eller med odlade yngel från älvens egna fiskbestånd till motsvarande penningvärde. Vidare bör man fastställa att lax- och havsöringssmolten bör vara minst 18 cm långa och vandringssikarna minst 10 cm långa vid utplanteringen. Ändringen av utplanteringsförpliktelsen möjliggör att man för planteringarna bättre än i nuläget kan använda fiskyngel som producerats från områdets naturliga vandringsfiskbestånd. Det är troligt att de till ån invandrande fiskarna är bättre anpassade till situationen i ån än de bestånd som härrör från andra områden. Genom att använda områdets egna vandringsfiskbestånd främjar man därmed förutsättningarna för utvecklandet av en framtida naturlig fiskproduktion i ån, vilket också är målsättningen i vattenförvaltningsplanen. Ändringen möjliggör vidare att man, om förutsättningarna det medger, även kan använda andra vandrande fiskarter som kompensationsåtgärd. Förpliktelsen (27) att överföra 4000 nejonögon från ån nedanom kraftverket till forsarna vid Jeppo centrum bör ändras så att tillståndshavaren åläggs att plantera ut 4000 vuxna nejonögon i eller ovanför forsarna i Jeppo centrum. För att minska försurningsrelaterade skador för de utplanterade nejonögonen bör det vara möjligt att flytta nejonögonen högre upp i ån där surheten är lindrigare och förutsättningarna för larvproduktion är bättre än i Jeppo. På basen av de undersökningar som har gjorts av nejonögats vandring är arten inte

7 7 hemälvstrogen på samma sätt som fiskar och det bör därmed vara möjligt att vid överflyttningarna också använda nejonögon som fångats under lekvandringen i andra vattendrag. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten är behörig regional myndighet i bevakandet av det allmänna fiskeintresset (lag 897/2009, statsrådets förordning 910/2009) och det är därmed motiverat att ändra tillståndsvillkoren 26, 27 och 28 till de delar där jordoch skogsbruksministeriet har angetts som godkännande myndighet. 3) Trafikverkets farledsenhet i Vasa har konstaterat att Lappo ås vattentrafik ovan- och nedanför Stadsfors kraftverk har tillräckligt noggrant behandlats i ansökan. 4) Stadsstyrelsen i Nykarleby stad har beslutit förorda ändringen i vattendomstolens tillståndsvillkor (beslut 17/1983 C) så att kraftverket kan placera en tilläggsturbin invid det befintliga vattenkraftverket vid Stadsforsen. 5) Miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby stad har påpekat att utnyttja flottningsluckan och anlägga en tilläggsturbin i den redan byggda dammen är motiverat eftersom projektet inte torde medföra varaktiga olägenheter eller förändringar i miljön i och kring nedre loppet av Lappo å. Grumlighet av vatten under byggskedet kan accepteras eftersom nyttan som erhålls med den nya tilläggsturbinen är stor. Ändringen av tillståndsbestämmelse i Västra Finlands vattendomstols utslag nr 17/1983 C enligt det förslag som presenterades i ansökan förordas. Arbetet med anläggandet av torrläggningsdammar och övriga omändringsarbeten kan inledas före beslutet vunnit laga kraft. SÖKANDENS FÖRKLARING Regionförvaltningsverket har reserverat sökande tillfälle att senast ge förklaring om påminnelser, krav och åsikter som har lämnats in när ansökan har kungjorts. 1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, miljö och naturresurser. Sökande har påpekat att de strävar till att utföra byggnads- och muddringsarbeten under möjligast torra förhållanden, således under tiden Det är dock fullt möjligt att arbeten måste göras även under andra tider, därför borde inte strikta tidsgränser för utförandet av arbetena läggas. 2) Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten. Sökande har den besökt Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och diskute-

8 8 rat åläggandeutsättningarna och kontrollålägganden samt möjliga ändringar i dessa. I fortsättningen är det på sin plats att betrakta hela Lappo ås vattendrag och fiskbestånd samt de olika parters övriga ålägganden inom området. Den nuvarande praxisen är tillräcklig även i fortsättningen. De gamla myndigheters namn skulle dock vid behov kunna ändras till de aktuella. Således finns det inte ett akut behov att revidera de nuvarande bestämmelserna (tillståndsvillkoren 26, 27 och 28) angående åläggandeutsättningar, överflyttning av nejonöga och kontrollprogram. Som motiveringar har nämnts, att de förslagna fiskstorlekarna (sik 10, öring 18 cm) följer den nuvarande praxisen. Den långa flyttningssträckan kan vara skadlig för nejonögorna och medför ökade utsläpp. Flyttning av nejonögor från andra vattendrag skulle öka flyttningssträckan ytterligare. De vuxna nejonögorna stiger årligen till närheten av kraftverket, vilket tyder till att nejonögorna inte lider av den varierande vattenkvaliteten. I fall vattenkvaliteten inom området dit nejonögorna flyttas inte är tillräckligt bra angående förökningen, har nejonögorna möjlighet att själv stiga längre upp längs Lappo å. Angående utlåtandena från 3) Trafikverkets farledsenhet i Vasa, 4) Stadsstyrelsen i Nykarleby stad och 5) Miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby stad har sökanden inget att anmärka om. Som sammanfattning har sökande påpekat om åläggandenas rimlighet jämfört med andra vattenkraftverk. För exempel är Stadsforsens åläggande ( /a som motsvarar 3,12 /MWh) 17 gånger större än fiskerihushållningsavgiften vid Harjavalta kraftverk och 40 gånger större än vid Melo kraftverk. En ökning av den nuvarande kostnadsnivån skull inte vara rimlig enligt den nuvarande praxisen. Sökanden är färdig att via ett annat projekt diskutera Lappo ås helhetssituation och en nydelning av de nuvarande åläggandena mellan olika parter. Sökanden har med ett brev daterad kompletterat sin förklaring. Sökanden har bland annat anmärkt att sikarnas minimimått har behandlats i början av 1990-talet. Jord- och skogsbruksministeriets inställning då har varit att sikarnas minsta mått skall vara 9 cm. En ändring av sikarnas minsta mått till minst 10 cm, som fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har framfört, skulle medföra stora ekonomiska verkningar. Sökanden har inte sökt om ändring till de gällande fiskeriekonomiska ålägganden eller deras kostnadsnivå. Sökanden kunde acceptera preciseringar som inte försämrar parternas situation från det gällande. I fall tillståndsbestämmelserna i fråga preciseras bör sikarnas minsta mått fastställas till 9 cm. Laxens och öringens minsta mått kan bestämmas till 18 cm. Även fiskerimyndighetens förslag om att

9 9 REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE utplanteringarna kunde göras med andra vandringsfiskarter med motsvarande penningvärde kan accepteras. Från det nya tillståndet bör framgå att de nuvarande utsättningsåläggandena ersätter fiskvägsålägganden. Ändring av tillstånd Regionförvaltningsverket ändrar tillstånd nr 17/183 C givet av Västra Finlands vattendomstol samt beviljar Nykarleby stad och Nykarleby Kraftverk tillstånd att bygga ett tilläggsmaskineri mellan flodutskovet och det nuvarande kraftverket vid Stadsfors i Lappo å på den plats där en 5,5 m bred reservering för flottningsöppning finns. Projektet förorsakar inte på förhand bedömt skada, men eller annan förlust av förmån som skall ersättas enligt vattenlagen. Det nuvarande tillstånd nr 17/183 C givet av Västra Finlands vattendomstol ändras angående tillståndsvillkor 1), 4) och 15) enligt följande. 1) Kraftverket med alla därtill hörande anordningar och anläggningar byggs enligt huvudritningarna n:r 7807 B 110, , n:r 7807 B 111a, och n:r 7807 B 116, på den plats som anges i ritningen n:r 7807 C 114, Den andra kraftverksenheten byggs på västra sidan av nuvarande kraftverk, vid den reservering som finns för en flottningsöppning i dammen. Byggandet görs enligt ritningarna 1318-LH3, och 1318-LH4, ) I samband med kraftverket byggs en regleringsdamm på den plats som anges i ritning n:r 7807 C 114, och på det sätt som anges i huvudritningarna n:r 7807 B 111a, , n:r 7807 B 115, och n:r 7807 B 116, Vid regleringsdammen bör en med segmentlucka försedd flodöppning byggas, vars bredd är 16,00 m och tröskelhöjd N 43 +4,50 m ) Avtappningen via kraftverket och regleringsdammen bör skötas så, att vattenståndet vid kraftverket inte överstiger höjden N43 +9,00 m och inte under tiden underskrider höjden N43 +8,80 m och under andra tider höjden N43 +8,50 m. Under flodtider bör man genom att öppna regleringsdammens luckor sörja, att vattenhöjden vid kraftverket inte överstiger den ovansagda högsta dämningsgränsen.

10 10 Tillståndsvillkor för byggandet Tillståndshavaren har inom sagda gränser rätt att idka dygnsreglering enligt de fordringar, som den ändamålsenliga driften av kraftverket ställer. Avtappningen bör inom ramen för de ovan anförda bestämmelserna och i den mån det för uppnående av regleringens syfte är möjligt, utföras så jämnt som möjligt och så, att i vattendraget inte förorsakas skadlig isbildning eller annan onödig skada eller olägenhet a) Arbetsdammen som byggs för att kunna bygga den nya kraftstationen som torrarbete och därtill hörande kontroll skall godkännas av dammsäkerhetsmyndigheten innan dammen byggs. b) Arbeten bör i mån av möjlighet göras under tiden c) Jordmaterial, sprängsten och krossgrus som används för att bygga arbetsdammen skall vara rena. d) Tillståndshavaren skall utreda eventuella rör, ledningar och kablar på arbetsområdet och utföra arbetet utan att skada dem. e) Tillståndshavaren bör uppfölja arbetets påverkan på vattenkvaliteten på ett av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten godkänt sätt. Kontrollprogrammet bör förrättas Närings-, trafik- och miljöcentralen inom tre månader från att beslutet har vunnit laga kraft. f) När arbetena är slutförda skall byggplatsen återställas i ändamålsenligt och landskapsmässigt acceptabelt skick. g) Arbetena skall påbörjas inom fem år och slutföras inom sju år efter att detta beslut har vunnit laga kraft med risk för att beslutet annars anses ha förfallit. h) Tillståndshavaren skall skriftligen på förhand meddela om inledandet av arbetena till Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och till miljöskyddsmyndigheten i Nykarleby stad. i) Sedan arbetena slutförts skall därom inom 60 dagar skriftligen meddelas Regionförvaltningsverket, Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Trafikverkets farledsenhets Vasa kontoret och miljöskyddsmyndigheten i Nykarleby stad.

11 11 För övriga delar blir tillståndet nr 17/183 C ( ) gällande Stadsfors kraftverk i kraft. Motiveringar Tillståndsvillkor 1) ändras så att det möjliggör byggande av den planerade tilläggsmaskineri mellan flodutskovet och det nuvarande kraftverket. Genom den nya kraftverksenheten kan det tappas en mindre vattenföring med en högre verkningsgrad. Även det nuvarande kraftverket kan drivas med bättre verkningsgrad, då det används i samband med den nya enheten. Den totala verkningsgraden kan hållas hög över ett brett flödesregister. Energiförluster minskas vid underhållningsarbeten, när det andra maskineriet alltid kan användas. Nyttan av tilläggsmaskineriet beräknas till i medeltal /a och totalnyttan enligt vattenlagen till Flottningsstadgan för Lappo å har upphävts (Västra Finlands vattendomstol, beslut Nr 48/1988/2), vilket möjliggör byggandet av tilläggsmaskineriet i den 5,5 m breda reserveringen för flottningsöppning. Byggandet av det nya maskineriet kommer att ändra fördelningen av vattenföringen vid Storfors dammen. En större del av vattenföringen leds via kraftverken, varigenom tappningen via flodutskovet minskar. Regleringsgränserna förändras ej. Projektet medför inga bestående men eller skador. Den nya kraftstationen kommer att byggas som torrarbete i skydd av en arbetsdamm. Byggandet av arbetsdammen medför kortvarig lokal grumling av vatten nedströms från anläggningen. Byggandet kränker inte nämnvärt allmänt eller enskilt intresse. Byggandet är behövligt för ett rationellt tillgodogörande av vattenområdet och fastighet vid dess strand. Från tillståndsvillkor 4) avlägsnas punkter som berör flottning på grund av att flottningsstadgan för Lappo å har upphävts. Från tillståndsvillkor 15) avlägsnas punkter som berör flottning på grund av att flottningsstadgan för Lappo å har upphävts. Dessutom avlägsnas den för vattenföringen angivna begränsning av 50 m 3 /s. En ändamålsenlig och effektiv användning av det gamla och det nya maskineriet kräver att det är möjligt under vissa omständigheter att överskrida vattenföringen 50 m 3 /s till kraftverken. På grund av att regleringsgränserna inte förändras, kommer detta inte att medföra skador för enskilt eller allmänt intresse. Vattenfördelningen i å fåran under kraftverket förändras i viss mån, men Regionförvaltningsverket bedömer att förändringen inte medför men eller skada. Tillståndsbestämmelse 24) i Västra Finlands vattendomstols utslag n:r 17/1983 C

12 12 fastställer tillståndshavarens ansvar för all övrig skada, men eller förlust av förmån, som företaget eventuellt åsamkar. Regionförvaltningsverket har inte ändrat fiskevårdsskyldigheter vilka i tillståndet nr 17/183 C ( ) har givits med tillståndsvillkor 26), 27) och 28). Byggandet av det nya maskineriet kommer inte att förändra förhållandena för fiskbestånden eller påverka fisket. Således finns inte grunder till en ändring av tillståndsvillkoren. Om förhållandena förändras väsentligt, kan regionförvaltningsverket på ansökan ändra vad som bestämts om fiskevårdsskyldighet. Med de övriga tillståndsvillkoren för byggandet ovan, försäkras att byggandet av den nya kraftverksenheten inte medför men eller skador. Projektet påverkar ej förverkligande av planläggning eller målsättningarna i Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområdes förvaltningsplan eller Lappo ås åtgärdsprogram. Lagrum 2 kap. 6 1 moment, 12 3 moment, 14 a 1 moment, 3 kap. 2, 16 kap moment, i vattenlagen (264/1961) Tillstånd att inleda arbetena Regionförvaltningsverket beviljar Nykarleby stad och Nykarleby Kraftverk tillstånd att inleda arbetena innan beslutet har vunnit laga kraft. Motivering Detta är ett projekt för vilket regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd enligt 2 kap. 6 1 mom. i vattenlagen och som inte påverkar vattenförhållandena. De arbeten som avses i tillståndet är sådana att förhållandena i väsentlig omfattning kan återställas till de tidigare efter arbetets utförande om tillståndet inte beviljas eller bestämmelserna i tillståndet ändras. Lagrum 2 kap. 26 i vattenlagen (264/1961) Besvarande av påminnelser och yrkanden Regionförvaltningsverket har beaktat påminnelser eller yrkanden, som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbottensamt miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby stad har inlämnat, på det sätt som tillståndsvillkor visar.

13 13 HANDLÄGGNINGSAVGIFT INFORMATION OM TILLSTÅNDSBESLUTET Fiskerimyndighetens yrkande om att ändra fiskevårdsskyldigheterna har avslagits på grund av att byggandet av det nya maskineriet inte kommer att förändra förhållandena för fiskbestånden eller påverka fisket. Handläggningsavgiften för detta beslut är euro. Faktura skickas separat i ett senare skede från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Handläggningsavgiften fastställs i statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket (1145/2009). Enligt den avgiftstabell som är bifogad förordningen uppgår avgiften för annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk till euro. Beslut Nykarleby stad Nykarleby Kraftverk Kopia av beslutet Nykarleby stads miljöskyddsmyndighet Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (via E-post) Fiskerigruppen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (via E-post) Finlands miljöcentral (via E-post) Meddelande om beslutet Sakägare, som har fått särskild delgivning av tillståndsansökan. De som framställt anmärkningar, yrkanden eller åsikter när ansökan delgavs. Information på anslagstavlor Beslutet kungörs på de officiella anslagstavlorna vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och i Nykarleby stad.

14 14 SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i beslutet kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Bilaga Besvärsanvisning Reko Vuotila Lasse Känsälä Ville Salonen Ärendet avgjordes av miljöråden Reko Vuotila (ordförande) och Lasse Känsälä. Ärendet föredrogs av miljööverinspektör Ville Salonen.

15 15 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Besvärstid Besvärsrätt BILAGA Ändring i Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverkets beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Besvärsskriftens innehåll I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges - det beslut i vilket ändring söks - ändringssökandens namn och hemkommun - den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, Vasa, e-postadress underrättas) - till vilka delar ändring söks i beslutet - vilka ändringar som yrkas i beslutet - de grunder på vilka ändring yrkas - ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) Bilagor till besvärsskriften Till besvärsskriften skall fogas - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten - fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet. Hur besvärsskriften skall tillställas Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk Besvärsskriften med bilagor skall lämnas in till Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) skall tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Kontaktinformation för Västra och inre Finlands regionförvaltningsverk besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa postadress: PB 200, Vasa telefon: telefax: e-post: öppettid: kl Rättegångsavgift För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 90 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013 Givet efter anslag 16.4.2014 ÄRENDE Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm SÖKANDE Uno Sand och Rea Ann-Katrin

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012

Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012 Södra Finland Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010 Givet efter anslag 2.10.2012 ÄRENDE Muddring av Kyrkvikens enskilda farled och inrättande av denna som en allmän lokal farled samt invallning

Läs mer

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012 Södra Finland Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010 Givet efter anslag 24.4.2012 ÄRENDE Breddning och fördjupning av Skagens färjeled mellan Norrby Jumo och dumpning av muddringsmassorna i havet

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

övrigt Fångsten av gädda, abborre, lake och gös i Larsmo-Öjasjön under perioden 1997-2007 (statistik uppsamlad av fiskelagen runt sjön)

övrigt Fångsten av gädda, abborre, lake och gös i Larsmo-Öjasjön under perioden 1997-2007 (statistik uppsamlad av fiskelagen runt sjön) Larsmo-Öjasjön Uppgifterna om fiskfångsterna i Larsmo-Öjasjön presenteras nedan och baserar sig på fiskeområdets insamlade statistik från medlemsorganisationerna samt på utförda fiskeriundersökningar.

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad.

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad. VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92 Givet efter anslag 6.4.2009 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön Södra Finland Översättning från finska till svenska TRANSUMT Beslut Nr 7/2015/2 Dnr ESAVI/243/04.08/2013 Givet efter anslag 29.1.2015 ÄRENDE Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen Södra Finland Beslut Nr 73/2010/3 Dnr ESAVI/43/04.08/2010 Givet efter anslag 3.12.2010 ÄRENDE Sökande Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger (Kroks anläggning) i havet på vattenområdet tillhörande

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Ärendenummer MPN-04-22 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 1 KOMPENSATION AV REPRODUKTIONSSKADOR PÅ FISK GENOM FISKUTSÄTTNINGAR 2012-05-15 Mats Larsson VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

Läs mer

Plan för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Terjärv delägarlags område. Kronoby

Plan för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Terjärv delägarlags område. Kronoby (översättning) 1 Plan för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Terjärv delägarlags område Kronoby Västra Finlands miljöcentral oktober 2007 INNEHÅLL: 1. Inledning... 3 2. Kronoby å... 3 2.1.

Läs mer

BAKGRUND TILL PROJEKT FISKTRAPPA FÖRBI KRAFTVERKET I NYKARLEBY

BAKGRUND TILL PROJEKT FISKTRAPPA FÖRBI KRAFTVERKET I NYKARLEBY BAKGRUND TILL PROJEKT FISKTRAPPA FÖRBI KRAFTVERKET I NYKARLEBY NYKARLEBY ÄLV Nykarleby älv har historiskt sett varit ett viktigt vattendrag i fiskerihänseende. Detta vittnade redan bl.a. Topelius om i

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175 Givet efter anslag 17.11.2006 ÄRENDE Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger i havet i anläggningen

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; SFS 1998:812 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2012

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2012 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2012 Tid: 10.4 2012 kl 18:30-20.00 Plats På Strandis i Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Sven-Erik Strand, Conny Wik och Birthe Wistbacka 1.

Läs mer

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 Givet efter anslag 18.6.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av vattenledning under Tjöcköfjärden i Kristinestad och tillstånd att inleda arbetet

Läs mer

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan.

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-05-1 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010. Givet efter anslag 27.6.2012

Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010. Givet efter anslag 27.6.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010 Givet efter anslag 27.6.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANTECKNING Byggande av en vägbank försedd med en bro och trummor i sundet mellan Pirklot

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 Givet efter anslag 14.1.2008 ÄRENDE Byggande av Storå bro för lätt trafik över Malax å samt inledande av

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 2 / 2008

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 2 / 2008 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1/2008 Tid: 28 01 2008 kl 15.15 15:30 Plats: Stadtshuset, Nykarleby Närvarande: Håkan Blomquist, C-H Blomquist, Tomas Wikström, Kaj Wik S-E Strand, Magnus Finnilä och Birthe

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag BESLUT Södra Finland Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag 26.8.2013 ÄRENDE Förlängning av tiden för slutförandet av muddringsarbetena i Södra viken i Raseborgs stad i enlighet med Västra

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2011 Action C2-C4 Action C2: ROTENTRÄSKDAMMEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun / Vindelälvens Fiskeråd Uppförande av överfallströskel vid utloppet av Rotenträsket (Sikbäcken)

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft.

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft. Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 27/2010/4 Dnr ESAVI/292/04.09/2010 Givet efter anslag 16.3.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1538/2011 Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer

Läs mer

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002 Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Lund 2002-06-25 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Innehåll Anvisningar för läsaren Lagen om fiske Förordningen om fiske Plock från följande lagar och förordningar: Förvaltningslag Lag om offentlighet i myndigheternas

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi.

MILJÖTILLSTÅND. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 01.10.2002 Ärendenummer MPN-00-100 Sökanden Ärende Djurholms

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 28.05.2004 Ärendenummer MPN-03-52 Sökanden Ärende Beslut Mariepark och

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Regionforvaltningsverket

Regionforvaltningsverket Regionforvaltningsverket Nr 15/2015/2 Vastra och Inre Finland Dnr LSSAVI/4491/04.09/2014 Givet efter anslag 17.3.2015 Arende Sokande Byggande av en cykel- och gangbro over Narpes a i Portom, Narpes Portom

Läs mer

DOM 2014-03-07 Stockholm

DOM 2014-03-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-03-07 Stockholm Mål nr M 9888-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr M 6065-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

Östersjön. Gemensamt ansvar. Finlands jord- och skogsbruksproducenter. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Östersjön. Gemensamt ansvar. Finlands jord- och skogsbruksproducenter. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Gemensamt ansvar Östersjön Finlands jord- och skogsbruksproducenter Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.f. Östersjön......

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2015 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002 Beslut Utfärdat efter anslag 7.10.2013 1 (5) Tillståndskod VA2013:0002 Oy Fennoscandian Resources Ab Plåtslagarevägen 35 A1 20320 Åbo FÖRBEHÅLLSBESLUT Till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 14.1.2013

Läs mer

Beslutsdatum 05.10.2011

Beslutsdatum 05.10.2011 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan 41, 831 30 ÖSTERSUND Tel 063-103332 Fax 063-100332 joakim@nymanadvokat.

Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan 41, 831 30 ÖSTERSUND Tel 063-103332 Fax 063-100332 joakim@nymanadvokat. 1 Östersunds Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 708 831 28 ÖSTERSUND Sökande Jämtkraft AB, 556001-6064 Box 394, 831 25 ÖSTERSUND Ombud Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan

Läs mer

Dysåns avrinningsområde (677921-141225)

Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Översiktlig beskrivning Dysån är en för regionen typisk skogså, vars avrinningsområde i huvudsak ligger i Älvdalens kommun och därmed förvaltas fisket följaktligen

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar

Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar Bixia Miljöfond stödjer projekten, löpnr. 2012-1, 2013-6, 2014-M16, 2015-M14. Denna rapport är en redovisning

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 15.04.2004 Ärendenummer MPN-03-68 Sökanden Krister Velander, c/o

Läs mer

Rapport. "Bekämpning av illegalt utplanterade signalkräftor med hjälp av släck kalk Ca(OH) 2. vid Högsäterälven, Eda kommun" Lillerud 2006-10-24

Rapport. Bekämpning av illegalt utplanterade signalkräftor med hjälp av släck kalk Ca(OH) 2. vid Högsäterälven, Eda kommun Lillerud 2006-10-24 Rapport "Bekämpning av illegalt utplanterade signalkräftor med hjälp av släck kalk Ca(OH) 2 vid Högsäterälven, Eda kommun" Lillerud 2006-10-24 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 08.04.2003 Ärendenummer MPN-02-24 Sökanden Ärende Krister Velander,

Läs mer

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet Byggnämnden/Rakennuslautakunta 116 09.12.2015 Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet 2509/10.03.00.10/2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta 09.12.2015 116 Beredare Tf. miljövårdsinspektör

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Havsöringens tillstånd och havsöringsfisket i Bottniska viken

Havsöringens tillstånd och havsöringsfisket i Bottniska viken KALATUTKIMUKSIA FISKUNDERSÖKNINGAR 182B Irma Kallio-Nyberg, Eero Jutila och Ari Saura (red.) Havsöringens tillstånd och havsöringsfisket i Bottniska viken Helsingfors 2003 Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand

UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Fastighetsdomstolen UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand Bilaga A 1 Sid 1 (47) Mål nr F 1924-07 PARTER Våghällan (1f), Vitbrottet (2c), Understen (2d) samt Junkaren och Lillkäringen

Läs mer

DOM 2015-12-16 Stockholm

DOM 2015-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-12-16 Stockholm Mål nr M 11425-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-25 i mål nr M 4217-13, se

Läs mer

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Fiskevårdsplan. Verksamhetsplan för Volgsjöns fiskevårdsområdesförening. Sida 1 Innehållsförteckning Flik 1 Sida 2 Sida 3 Inledning med kort efterföljande

Läs mer

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 januari 2016 Byggnadstekniska nämnden 27.01.2016 1-13 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 27 januari 2016 kl.

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat)

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Ålfisket. Historiskt har ålfisket haft mycket stor betydelse för kustbefolkningen

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö SAMRÅDSUNDERLAG 1 (16) Datum 2014-12-15 Uppdragsnr 6034597 Statkraft Sverige AB Samrådsunderlag Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö Flygfoto över Glassbodammen i Rydöbruk, nedströmsvy.

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Vattennivåer i Åsunden. En faktautredning 2008 ricehamns Kommun

Vattennivåer i Åsunden. En faktautredning 2008 ricehamns Kommun Vattennivåer i Åsunden En faktautredning 2008 Ulricehamns ricehamns Kommun 1 2 Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamns kommun har fått uppdraget att ta fram ett underlag för att

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och lagen angående vissa grannelagsförhållanden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 1 Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 2012-03-05 Kristdala församlingshem Närvarande: För sökanden Jan Sandberg Charlotta Karlsson Pia Rapp C-G Göransson Holger Torstensson Agnes

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Anvisning till dem som förflyttar och planterar ut fiskar och kräftor

Anvisning till dem som förflyttar och planterar ut fiskar och kräftor Föredragen av Tiina Korkea-aho Sida/sidor 1 / 8 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens ansvar

Läs mer