Reviderad placeringspolicy för Linköpings universitet samförvaltade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad placeringspolicy för Linköpings universitet samförvaltade"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Reviderad placeringspolicy för Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen har i egenskap av styrelse för Linköpings universitet samförvaltade stiftelser (LiUS) år 2012 beslutat om en placeringspolicy för LiUS kapitalplacerande verksamhet. Styrelsen har vidare inrättat ett särskilt Placeringsråd, i vilket universitetsstyrelsens vice ordförande ingår som ordförande och ledamot. Placeringsrådet inledde sin verksamhet i november 2013 och har under 2014 följt upp placeringspolicyn och dess tillämpning. Placeringsrådet har härvid rekommenderat en uppdaterad och anpassad skrivning av policyns etikavsnitt. Förslag till reviderad placeringspolicy framgår av bilaga. Inom Placeringsrådet har vidare diskussioner förts rörande lämpligheten av nuvarande restriktioner för normalportföljens fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper. De senaste årens mycket kraftiga uppgång på världens aktiebörser i förening med nuvarande villkor på räntemarknaden har varit bidragande till denna diskussion. I detta sammanhang måste också för LiUS godtagbara risknivåer beaktas i enlighet med policyns stadganden med hänsyn till den långsiktighet som måste prägla stiftelseförvaltningen. Universitetsstyrelsen godkänner reviderad placeringspolicy för LiUS i enlighet med bilaga till detta beslut. Policyn ersätter tidigare gällande policy och träder i kraft den 1 maj Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till Placeringsrådet att närmare analysera erfarenheterna av de senaste årens placeringsverksamhet och dess utfall samt att i förekommande fall återkomma med förslag i fråga om normalportföljens framtida utformning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Magnus Berggren, Carin Franzén, Karin Jerner, Niclas Olsson, Helena Persson, Johan Wester, Kerstin Wigzell, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektorer Karin Fälth-Magnusson och Folke Sjöberg, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdaren Inger Borg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, revisionschefen Leif Blomberg, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsrådet Göran Hessling, den sistnämnde föredragande. Anna Ekström Göran Hessling Universitetsstyrelsen

2 BILAGA Dnr LiU Placeringspolicy för Linköpings universitet Beslutad , ändrad

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYFTE MED PLACERINGSPOLICY UPPDATERING AV PLACERINGSPOLICY ÖVERGRIPANDE MÅL AVKASTNINGSKRAV TIDSPERSPEKTIV PLACERINGSSTRATEGI FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG TILLÅTNA ÄGANDEFORMER NORMALPORTFÖLJ VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX FÖRVALTNINGENS UTFÖRANDE ETIK RISKHANTERING MARKNADSRISK VALUTARISK RÄNTERISK AKTIEKURSRISK LIKVIDITETSRISK KREDITRISK EMITTENTRISK TRANSPARENS ÖVRIGT REBALANSERING TIDPUNKT FÖR REBALANSERING ANSVAR OCH UPPFÖLJNING ANSVARSFÖRDELNING RAPPORTERING BILAGA 1 DEFINITIONER AV KREDITBETYG FRÅN STANDARD & POOR S ( S&P ) OCH MOODY S BILAGA 2 - FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTIONER. 15

4 Linköpings universitet 1 (15) INLEDNING Linköpings Universitet (nedan kallad Universitetet) samförvaltar följande 13 stiftelser (nedan kallade Stiftelserna) genom Linköpings universitet Samförvaltade stiftelser (LiUS): Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning Eleonora Demeroutis stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Gunnar Trosells stiftelse för reumatisk forskning Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Stiftelsen familjen Carl och Albert Molins i Motala minne Stiftelsen Folkskoleseminariets i Linköpings minnesfond Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid Linköpings universitet Tryggve Holms stiftelse Wala och Folke Danielssons stiftelse Samtliga Stiftelser har som mål att främja utbildning eller forskning vid Linköpings Universitet. Universitetet ansvarar för att den disponibla avkastningen delas ut i enlighet med bestämmelserna. Detta dokument beskriver hur Universitetet, givet sina förutsättningar, skall agera i sin förvaltning för att på ett effektivt sätt möta Stiftelsernas åtaganden. Denna placeringspolicy gäller fr. o m och ersätter tidigare placeringsriktlinjer. SYFTE MED PLACERINGSPOLICY En väl definierad placeringspolicy är ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer, internt och externt, som arbetar med kapitalförvaltningen. Genom att ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande. UPPDATERING AV PLACERINGSPOLICY Placeringspolicyn skall ses över av Universitetet årligen och uppdateras vid behov. ÖVERGRIPANDE MÅL Kapitalförvaltningens syfte är att på kort och lång sikt finansiera utdelning av utbildnings- samt forskningsbidrag 1. Omkring hälften av stiftelserna har föreskrivit att utbetalningarnas storlek ska vara antingen 85 % eller 90 % av den årliga avkastningen samt att medel som ej delas ut i enlighet med detta skall delas ut nästkommande år. Resterande stiftelser saknar denna typ av riktlinjer. 2 1 Inklusive en professur i Fordonselektronik 2 Astrid och Bengt Anderssons minnesfond; Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning; Gunnar Trosells stiftelse för reumatologisk forskning; Stiftelsen fam Carl och Albert Molins i Motala minne; Stiftelsen Hjärtfonden vid LiU; Stiftelsen Sten Gustavssons professur i fordonsteknik;

5 Linköpings universitet 2 (15) För att möta åtagandet är den övergripande målsättningen att på ett effektivt sätt ta tillvara på tillväxten på de finansiella marknaderna. AVKASTNINGSKRAV Utifrån åtagandet, givet Stiftelsernas nuvarande förutsättningar, bör avkastningskravet för Universitetets samförvaltning vara cirka 3 % per år i reala termer sett över en konjunkturcykel. Detta skall motsvara cirka 5 % i nominell avkastning sett över en konjunkturcykel. TIDSPERSPEKTIV De samlade stiftelserna har som mål att vara eviga. Mot bakgrund av detta har Universitetets förvaltning en långsiktig placeringshorisont. Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid LiU;

6 Linköpings universitet 3 (15) PLACERINGSSTRATEGI FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN I detta kapitel beskrivs den valda strategin d v s hur Universitetet ska placera Stiftelsernas kapital för att över tid möta åtagandet. Förändringar i strategin kan påverka möjligheten att möta det uppsatta åtagandet och bör därför föregås av en konsekvensbedömning. TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Universitetet får investera i räntebärande värdepapper utställda i svenska kronor alternativt utländska värdepapper där valutarisken gentemot svenska kronor är hedgad. Denna regel får dock överträdas i de fall valutarisken är en önskvärd del av exponeringen LIKVIDA MEDEL Likvida medel är medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper AKTIER Aktieportföljen får endast bestå av aktier som är börsnoterade, det vill säga aktier som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats under tillsyn av myndighet. Deltagande i nyemissioner i existerande innehav är tillåtet. TILLÅTNA ÄGANDEFORMER DIREKT ÄGANDE Placering får ske i direkt ägande av tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper INVESTERINGSFONDER Placering får ske i fonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i denna policy DERIVATINSTRUMENT Med derivatinstrument avses optioner, terminer och swapavtal. Derivatinstrument får endast användas för att minska risken i portföljen genom att t ex valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en underliggande tillgång. NORMALPORTFÖLJ Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar Universitetets strategi i kapitalförvaltningen. Normalportföljen motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tiden. TILLGÅNGSSLAG ALLOKERING Normal (%) Räntebärande värdepapper 65 Aktier 35 Tabell 1 Normalportfölj

7 Linköpings universitet 4 (15) Allokeringen i Universitetets portfölj tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan. TILLGÅNGSSLAG Min (%) Max (%) Räntebärande värdepapper Aktier Tabell 2 Normalportföljens limiter (gränser) RÄNTEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING Ränteportföljen kan delas upp i olika emittenttyper där man skiljer på värdepapper emitterat av företag, stat eller bolåneinstitut (hypotek). Risken i ränteportföljen hanteras genom begränsningar i duration (tabell 5) samt ratinglimiter(kap. 3.6 tabell 9 och 10). Vidare kan räntebärande värdepapper under rubriken övrigt exempelvis innehålla utländska statsobligationer eller andra räntebärande värdepapper vilka ej ingår i kategorierna företagsobligationer samt svenska stats- och bostadsobligationer. Ränteportföljen ska följa allokeringen mellan företag -, kommun, stats- och bostadsobligationer och övrigt enligt nedanstående tabell: TYP AV RÄNTEBÄRANDE ALLOKERING VÄRDEPAPPER Normal (%) Företagsobligationer, Svenska 50 kommuner/stad Svenska Stats- och Bostadsobligationer 40 (Hypotek) Övrigt 10 Tabell 3 Fördelning räntebärande värdepapper Allokeringen i portföljen för räntebärande värdepapper tillåts avvika enligt nedanstående tabell: RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Min (%) Max (%) Företagsobligationer, Svenska kommuner/stad Svenska Stats- och Bostadsobligationer (Hypotek) Övrigt 0 15 Tabell 4 Ränteportföljens limiter DURATION Begreppet duration används för att ange en tillgångs räntekänslighet. Den genomsnittliga durationen i ränteportföljen skall ungefärligt motsvara den aktuella durationen för ränteportföljens jämförelseindex. Det innebär att en genomsnittlig duration för nominella stats- och bostadsobligationer på ca 3,5 år och för reala statsobligationer ca 8 år. I fallet med företagsobligationer varierar durationen beroende på geografiskt fokus samt ratingkategori i vald investering. Limiterna för den räntebärande portföljen anger de gränser inom vilka durationen för respektive tillgångsslag tillåts variera.

8 Linköpings universitet 5 (15) RÄNTEBÄRANDE DURATIONSLIMITER Min Max Företagsobligationer Index -2år Index +2år Svenska Stats- och Index 1år Index +1år Bostadsobligationer Övrigt Index -2år Index +2år Tabell 5 - Durationslimiter AKTIEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING I förvaltningen av aktieportföljen antas en neutral portföljstruktur vad gäller den geografiska allokeringen. Denna skall baseras på respektive regions aktuella marknadsvikt i MSCI All Country World Index, se Tabell 6, med undantaget att andelen svenska aktier överviktas och sätts till 20 %. MSCI All Country World Index uppdateras en gång per månad, nedan visas den aktuella andelen vid policyns senaste uppdatering. AKTIER FÖRDELNING (Aktuell andel %) Sverige 20 Europa exkl. Sverige 18 Nordamerika 42 Japan 6 Pacific exkl. Japan 4 Emerging Markets 10 Totalt 100 Tabell 6 Aktieportföljens geografiska fördelning Baserat på vikter för MSCI All Country World Index per , förutom övervikt Sverige För aktieportföljen gäller att varje region maximalt får avvika +/- 5 procentenheter från gällande allokering enligt världsindex. VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX Jämförelseindex används för att löpande utvärdera hur väl Universitetets förvaltning står sig jämfört med en genomsnittlig utveckling på de marknader som ingår i Universitetets portfölj. De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. Nedanstående index skall användas för utvärdering av ränteportföljen: Marknad Jämförelseindex Vikt Företagsobligationer Representativt 55% företagsobligationsindex Svenska Stats- och OMRX Bond 45% Bostadsobligationer Övrigt Representativt index 3 0% Tabell 7 Jämförelseindex för ränteportföljen Gällande jämförelseindex för företagsobligationer samt övrigt ska index vilket i största möjliga mån speglar vald investering i form av geografisk exponering, kreditrisk samt duration väljas. 3 Generellt index för denna typ av innehav finns ej, vid implementering av portfölj kan dock ett representativt index tillåtas uppta max 10 % av ränteportföljen.

9 Linköpings universitet 6 (15) Nedanstående index skall användas för utvärdering av aktieportföljen: Marknad Jämförelseindex Vikt Sverige SIX Return Index - SIXRX 20% Utländska aktier MSCI AC Total Return Net för 80% respektive geografisk marknad Tabell 8 Jämförelseindex för aktieportföljen De jämförelseindex som används för aktieportföljen skall i samtliga fall beräknas inklusive återinvesteringar av utdelningar samt i korrekt valuta, dvs. lokala valutor för valutasäkrade innehav och i svenska kronor för ej valutasäkrade innehav. För utvärdering av alternativa investeringar skall huvudregeln vara att jämförelseindex i rimlig grad skall motsvara underliggande tillgång. I de fall då ett sådant jämförelseindex inte är relevant skall jämförelseindex utgöras av exempelvis riskfri ränta + 2 % -enheter. FÖRVALTNINGENS UTFÖRANDE FÖRVARING AV VÄRDEPAPPER Portföljens tillgångar skall förvaras hos: o Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap. 2 p.1 Lag om värdepappersmarknaden (2007:528), eller o Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ FÖRVALTARE Förvaltare kan vara intern och extern. o Med intern förvaltare avses av Universitetet utsedd tjänsteman. o Med extern förvaltare avses juridisk person som enligt Universitetets direktiv administrerar Universitetets kapital. Extern förvaltare som anlitas skall uppfylla kraven om godkänd motpart enligt Motparter. o Universitetet ansvarar för eventuell upphandling av externa förvaltare inom kapitalförvaltningen liksom att besluta om avveckling av sådana förvaltare FÖRVALTNINGSSTIL Portföljen ska förvaltas indexnära. Aktiv förvaltning ska användas endast på marknader där indexförvaltning inte fungerar tillfredsställande med hänsyn till kostnader och precision i följsamhet mot index eller där indexering efter marknadsvärde ej är önskvärt på grund av tillgångsslagets natur MOTPARTER Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: o Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för investeringstjänster och investeringsverksamheter, enligt 2 kap. 1 p.1-4 Lag om värdepappersmarknaden (2007:528), o Utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

10 Linköpings universitet 7 (15) Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis vid nyemissioner MÅL FÖR PORTFÖLJENS FÖRVALTNINGSKOSTNADER En kostnadseffektiv förvaltning är en viktig del i arbetet med att uppnå god avkastning i förhållande till vald risknivå. Vid implementering av Universitetets förvaltning ska därför uppdrag upphandlas med total kostnad för förvaltningen som central utvärderingsparameter, givet att övriga ställda krav på förvaltningsuppdraget uppfylls. ETIK Placeringarna ska kännetecknas av miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar. Placeringar är därför inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen och annat krigsmateriel, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak bedriver kommersiell spelverksamhet. Med miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar menas att företag utöver lagstiftning följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De internationella normerna är uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för företag sammanfattas i t.ex. FN:s Global Compact och UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Samförvaltningen undviker i största möjliga omfattning att placera i företag som upprepat eller medvetet bryter mot dessa normer. De konventioner som främst avses är; Konventioner om de mänskliga rättigheterna Barnkonventionen ILO-konventionerna Konventioner om biologisk mångfald Internationella miljökonventioner För mer information se bilaga 2.

11 Linköpings universitet 8 (15) RISKHANTERING Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls på bekostnad av en lägre förväntad avkastning. För att minska portföljens risk gäller begränsningarna i detta kapitel. Portföljens risk regleras härutöver praktiskt genom tillgångsallokering och limiter. MARKNADSRISK Marknadsrisk är risker som är förknippande med rörelser på de underliggande marknader där portföljen är placerad. VALUTARISK Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av Universitetets portfölj är att begränsa valutarisken i förhållande till Universitetets åtagande. Av den totala portföljen får maximalt 30 % placeras i värdepapper denominerade i utländsk valuta utan valutasäkring. RÄNTERISK Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot förändringar i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom portföljens duration (se avsnitt 2.3.1). AKTIEKURSRISK Aktiekursrisk innebär risken att aktiekurser utvecklas på ett, för portföljens värde, ofördelaktigt sätt. Aktiekursrisken minskas med hjälp av spridning på flera olika geografiska marknader (se Aktieportföljens sammansättning). LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisken avser risken att ett innehav inte går att avyttra. Risken hanteras genom att portföljen har en god diversifiering avseende värdepapper och motparter, samt genom att handeln med icke-börsnoterade värdepapper begränsas. KREDITRISK Kreditrisken d v s risken för att låntagare ej kan fullgöra sina betalningsförpliktelser kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. För att minska risken att låntagaren inte fullgör sina betalningsförpliktelser skall nedanstående begränsningar gälla för placeringar i räntebärande värdepapper samt strukturerade instrument. Mot bakgrund av att ratingbetyg förändras skall placeringarna kontinuerligt motsvara tabellernas lägsta godkända rating 4 nedan. 4 Standard & Poor s kan använda + eller för att modifiera ratings, Moodys kan använda 1-3. I båda fall innefattas -/+ samt 1-3 i aktuell ratingnivå. Vid så kallad split rating gäller andelarna för den lägsta ratingnivån. Ratingkrav ersätts av statlig garanti/borgen om sådan föreligger.

12 Linköpings universitet 9 (15) Korta räntebärande placeringar (upp till 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % A-1, K1 och/eller P A-2 och/eller P-2-30 Tabell 9 Ratinglimiter för korta räntebärande placeringar Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moodys. Vid så kallad split rating gäller andelarna för den lägsta ratingnivån. Ratingkrav ersätts av statlig garanti/borgen om sådan föreligger. Långa räntebärande placeringar (överstigande 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % AAA/Aaa AA/Aa - 75 A/A - 50 BBB/Baa - 30 BB/Ba - 10 B/B - 5 CCC-C/Caa-Ca 5 Tabell 10 Ratinglimiter för långa räntebärande placeringar Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moodys. EMITTENTRISK För att undvika koncentration av en och samma kreditrisk får högst 10 % av den totala portföljens marknadsvärde exponeras mot en enskild emittent. Undantag görs för svenska staten, Svensk Exportkredit och Kommuninvest. TRANSPARENS Samtliga Universitetets investeringar ska vara transparanta vilket innebär att det ska vara tydligt mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är exponerad, samt att det vid varje tidpunkt ska vara möjligt att mäta den faktiska riskexponeringens storlek. ÖVRIGT o Blankning av enskilda värdepapper är ej tillåten. o Utlåning av innehavda värdepapper är ej tillåten.

13 Linköpings universitet 10 (15) REBALANSERING Över tid förändras portföljens allokering på grund av hur marknadsvärdet för de olika komponenterna i portföljen utvecklas. Portföljen ska därmed kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen rebalanseras snarast möjligt, med beaktande av kostnader. Vid rebalansering skall justering göras så att innehavet åter motsvarar den andel som specificerats i normalportföljen. Beslut om rebalansering tas av Universitetet. TIDPUNKT FÖR REBALANSERING Universitetet ska ta beslut om rebalansering skyndsamt, dock med beaktande av kostnader. Det innebär att en rebalansering kan göras över tid för att inte innebära onödigt stora kostnader. Det innebär också att Universitetet kan avvakta med att genomföra en rebalansering om portföljens vikter av andra orsaker kan förväntas återgå till normalläge inom snar framtid. Tillfällen då det kan vara lämpligt att avvakta med rebalansering kan till exempel vara att det finns planerade inflöden eller förfall i portföljen, eller att en översyn av normalportföljens allokering pågår. I det fall rebalanseringen dröjer längre än en månad ska anledningen till att rebalansering inte genomförts kommenteras som bilaga till månadsrapporten.

14 Linköpings universitet 11 (15) ANSVAR OCH UPPFÖLJNING För att säkerställa att kapitalförvaltningen sköts enligt policy måste fördelningen av ansvar och regler för uppföljning tydligt klarläggas. ANSVARSFÖRDELNING UNIVERSITETET Universitetet är ytterst ansvarigt för att säkerställa och kontrollera att kapitalförvaltningen sker enligt fastställd placeringspolicy. Därmed ansvarar Universitetet för att utse intern förvaltare samt för att kontrollera att denne utför sitt arbete enligt policy. Universitetet ansvarar även för att policyn uppdateras vid behov FÖRVALTARE Förvaltaren ansvarar för att värdepappershandel verkställs inom policyns ramar och är därmed ansvarig inför Universitetet. Förvaltaren ansvarar dessutom för att förse Universitetet med nödvändiga rapporter och information (se kapitel 5.2 Rapportering). RAPPORTERING Rapporteringen är ett verktyg för att utvärdera kapitalförvaltningens effektivitet samt för att verifiera att placeringspolicyn efterföljs. Eftersom placeringspolicyn har tydliga ramar för allokering av olika tillgångsslag är det möjligt att på ett strukturerat sätt utvärdera risker och avkastning i portföljen RAPPORT EXTERNA FÖRVALTARE Förvaltare ansvarar för att rapport om varje mandats marknadsvärde och resultat sänds till Universitetet så snart som möjligt efter varje månadsskifte. Rapporteringen ska avse det för den aktuella perioden gällande marknadsvärdet på portföljen och dess värdepapper. På samma sätt ska ratingen på olika värdepapper avse den vid rapporteringstillfället gällande ratingen RAPPORTERING KAPITALFÖRVALTNING Denna rapport sammanställer de olika förvaltarmandatens rapporter. Rapportering och uppföljning av kapitalförvaltningen ska: 1. verifiera att placeringar och risker överensstämmer med gällande placeringspolicy 2. utvärdera hur pass väl befintlig förvaltning och specifika placeringar presterar, exempelvis jämfört med marknaden. Detta innebär att rapportering till Universitetet minst skall innefatta: o Verifiering kontra gällande placeringspolicy - Portföljens avkastning kontra fastställt avkastningskrav - Tillgångsallokering kontra restriktioner i placeringspolicy - Geografisk allokering för Aktieportföljen - Allokering av Ränteportföljen m a p emittenttyp - Duration och rating för Ränteportföljen o Utvärdering av befintlig förvaltning - Avkastning kontra jämförelseindex - Risk kontra jämförelseindex - Följsamhet och avvikelser mot marknaden - Risk och nyckeltal.

15 Linköpings universitet 12 (15) BILAGA 1 DEFINITIONER AV KREDITBETYG FRÅN STANDARD & POOR S ( S&P ) OCH MOODY S Moody s utvärderar företags långsiktiga skulder på en skala där Aaa har det bästa betyget och C det sämsta. Varje kreditklass segmenteras i sin tur med en siffra, 1, 2 eller 3, där 1 är bäst och 3 sämst. S&P utvärderar företags långsiktiga skulder på en skala där AAA utgör det högsta betyget och D utgör det lägsta. Inom varje klass segmenteras kreditbetygen genom plus och minus. MOODY S 5 Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, with minimal credit risk. Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. A Obligations rated A are considered upper-medium grade and are subject to low credit risk. Baa Obligations rated Baa are subject to moderate credit risk. They are considered medium-grade and as such may possess certain speculative characteristics. Ba Obligations rated Ba are judged to have speculative elements and are subject to substantial credit risk. B Obligations rated B are considered speculative and are subject to high credit risk. Caa Obligations rated Caa are judged to be of poor standing and are subject to very high credit risk. Ca Obligations rated Ca are highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest. C Obligations rated C are the lowest rated class of bonds and are typically in default, with little prospect for recovery of principal or interest. STANDARD & POOR S 6 ( S&P ) The issue ratings definitions are expressed in terms of default risk. As such, they pertain to senior obligations of an entity. AAA 5 Källa: 6 Källa:

16 Linköpings universitet 13 (15) An obligation rated AAA has the highest rating assigned by Standard & Poor s. The obligor s capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. AA An obligation rated AA differs from the highest-rated obligations only in small degree. The obligor s capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. A An obligation rated A is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than obligations in higherrated categories. However, the obligor s capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. BBB An obligation rated BBB exhibits adequate protection parameters. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened capacity of the obligor to meet its financial commitment on the obligation. BB, B, CCC, CC, and C Obligations rated BB, B, CCC, CC, and C are regarded as having significant speculative characteristics. BB indicates the least degree of speculation and C the highest. While such obligations will likely have some quality and protective characteristics, these may be outweighed by large uncertainties or major exposures to adverse conditions. BB An obligation rated BB is less vulnerable to nonpayment than other speculative issues. However, it faces major ongoing uncertainties or exposure to adverse business, financial, or economic conditions, which could lead to the obligor s inadequate capacity to meet its financial commitment on the obligation. B An obligation rated B is more vulnerable to nonpayment than obligations rated BB, but the obligor currently has the capacity to meet its financial commitment on the obligation. Adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the obligor s capacity or willingness to meet its financial commitment on the obligation. CCC An obligation rated CCC is currently vulnerable to nonpayment and is dependent upon favorable business, financial, and economic conditions for the obligor to meet its financial commitment on the obligation. In the event of adverse business, financial, or economic conditions, the obligor is not likely to have the capacity to meet its financial commitment on the obligation. CC An obligation rated CC is currently highly vulnerable to nonpayment. C The C rating may be used to cover a situation where a bankruptcy petition has been filed or similar action has been taken, but payments on this obligation are being continued. D An obligation rated D is in payment default. The D rating category is used when

17 Linköpings universitet 14 (15) payments on an obligation are not made on the date due even if the applicable grace period has not expired, unless Standard & Poor s believes that such payments will be made during such grace period. The D rating also will be used upon the filing of a bankruptcy petition or the taking of a similar action if payments on an obligation are jeopardized. Plus (+) or minus (-) The ratings from AA to CCC may be modified by the addition of a plus or minus sign to show relative standing within the major rating categories.

18 Linköpings universitet 15 (15) BILAGA 2 FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTIONER Kärnkonventioner som skall uppfyllas för att investering i företaget skall vara möjlig: FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FNs konvention om Barnets rättigheter ILOs åtta kärnkonventioner om o Barnarbete (138) inklusive konvention om förbud mot de värsta formerna av barnarbete och omedelbara åtgärder för att avskaffa dem (182) o Tvångsarbete (29 och 105) o Förenings- och organisationsfrihet (87 och 98) o Diskriminering på grund av kön, ras, ålder och religion (100 och 111) ILOs konvention 155 (hälsa och säkerhet) samt 131 (lönevillkor) Miljö o FNs luftvårdskonvention (om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 1979) o Montrealprotokollet (om begränsad användning och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, o 1987) o FNs klimatkonvention (Rio de Janeiro 1992) och Kyotoprotokollet (1997) o Helsingforskonventionen ( om skydd för Östersjöområdets marina miljö, 1974) o Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR konventionen, 1998) o FNs konvention om biologisk mångfald (1992) Vapen o The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction (1997) o Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968) o Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their destruction (1972) o Convention on Certain Conventional Weapons (CCW, 1980) o Chemical weapons Convention (CWC, 1993) Korruption o United Nations Convention against Corruption (2003) o OECD Anti-bribery Convention (1997)

Placeringspolicy för Linköpings universitet

Placeringspolicy för Linköpings universitet BILAGA Dnr LiU-2012-01811 Placeringspolicy för Linköpings universitet Beslutad 2012-11-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 SYFTE MED PLACERINGSPOLICY... 1 1.2 UPPDATERING AV PLACERINGSPOLICY...

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNINGS- POLICY

KAPITALFÖRVALTNINGS- POLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN KAPITALFÖRVALTNINGS- POLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2006-02-03, reviderad 2015-06-10 För revidering ansvarar: Kapitalförvaltningsutskottet För uppföljning

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Förvaltningspolicy för medelsförvaltning i Rädda Barnen fastställd av Rädda Barnens styrelse 2006-02-03

Förvaltningspolicy för medelsförvaltning i Rädda Barnen fastställd av Rädda Barnens styrelse 2006-02-03 Förvaltningspolicy för medelsförvaltning i Rädda Barnen fastställd av Rädda Barnens styrelse 2006-02-03 Senaste revidering 2013-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE MED

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2015-06-04 DNR LIU2015-01012 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Justerat Marie Morell Mats Johansson

Justerat Marie Morell Mats Johansson Peder Björn 2013-01-30 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter,

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNINGS- POLICY

KAPITALFÖRVALTNINGS- POLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN KAPITALFÖRVALTNINGS- POLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2006-02-03, reviderad 2014-06-11 För revidering ansvarar: Kapitalförvaltningsutskottet För uppföljning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14) 1(14) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, 9 Gäller från 2016-02-01 Denna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17) Författningssamling 1(17) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensions-förpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2011-06-13 91ed ändring

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-424 80 Ny finanspolicy Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens beslut för egen del 1. Under

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Placeringsriktlinjer för SKL Pensionsstiftelse

Placeringsriktlinjer för SKL Pensionsstiftelse Placeringsriktlinjer för SKL Pensionsstiftelse Org.nr 802013-8577 Fastställda av styrelsen den 9 januari 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 2 2. Tillåtna tillgångsslag... 2 3. Kreditrisk... 2 4. Ränterisk...

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY

Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY Innehåll: 1 Inledning 1.1 Läkarmissionen, bakgrund 1.2 Placeringspolicyns syfte 1.3 Definition av några begrepp i denna policy 1.4 Uppdatering 2 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun

Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Ansvarsfördelning... 5 4 Likviditetshantering... 6 5 Placeringar... 7 6 Långsiktiga placeringar... 8 7 Upplåning...

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Informationsbroschyr Folksam Spar AB

Informationsbroschyr Folksam Spar AB Informationsbroschyr Folksam Spar AB 2007-06-07 Observera! Denna information utgör tillsammans med fondbestämmelser den så kallade Informationsbroschyren. 2 / 7 Innehåll Fonder förvaltade av Folksam Spar

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER 1. Inledning 1.1 Omfattning Placeringspolicyn omfattar medel som tillhör anknutet förvaltade stiftelser vid Göteborgs universitet. Placeringspolicyn riktar sig dels till

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy Kapitalplaceringspolicy 1. Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer