Årsredovisning och koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern 8 Kassaflödesanalys - koncern 9 Resultaträkning - moderföretag 10 Balansräkning - moderföretag 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 15 Underskrifter 24

2

3 1(24) Förvaltningsberättelse Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Moderstiftelsen) har upprättats enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554). Verksamheten i stiftelsen Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, är moderstiftelse, och de tre programbolagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är dotterföretag till stiftelsen. Programbolagen äger gemensamt Radiotjänst i Kiruna AB (Rikab) och Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Enligt stiftelseförordnandet är syftet med Förvaltningsstiftelsen att främja självständigheten hos företag som, i den omfattning och på det sätt som riksdagen och regeringen bestämt, här i landet bedriver sändningar av ljudradio- och televisionsprogram i allmänhetens tjänst, d.v.s. programbolagen. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att äga och förvalta aktier i dessa bolag samt utöva de befogenheter som är förknippade med detta. Antalet ledamöter i styrelsen uppgår sedan början av år 2007 till tretton mot tidigare elva. Genom beslut i december månad 2011 utsågs ordförande för tiden den 1 januari december 2015 och sex andra ledamöter för tiden den 1 januari december För övriga sex ledamöter utgår mandatperioden den 31 december Närmare uppgifter om styrelsens ledamöter finns på stiftelsens hemsida Förvaltningsstiftelsens styrelse har under året hållit sju sammanträden. Företrädare för styrelsen, i första hand ordföranden, vice ordföranden och kanslichefen, har vid ett stort antal tillfällen haft direkta kontakter med företrädare för bolagen. Dessa kontakter har främst varit med styrelseordförandena och verkställande direktörerna i bolagen samt med ekonomienheterna och juristfunktionerna i dessa. Då det gäller den centrala uppgiften för stiftelsen att nominera och vid årsstämmorna i programföretagen utse styrelseledamöter har stiftelsestyrelsen arbetat på i huvudsak samma sätt som tidigare år. Vid de ovan nämnda kontakterna med ordförandena i programföretagens styrelser prioriterades frågor som har direkt samband med nomineringsarbetet. Vid detta arbete inför bolagsstämmorna 2012 utgick stiftelsestyrelsen bl.a. från tidigare gjord analys av vilka krav som ska ställas på styrelseledamöterna i de tre programbolagen och vilka egenskaper och vilken erfarenhet och kompetens ledamöterna bör ha. Resultatet av analysen ställdes i relation till den information som inhämtats om styrelseledamöterna i bolagen och deras förmåga att tillföra styrelsearbetet värdefull kompetens. Liksom inför tidigare nomineringar inhämtade stiftelsestyrelsen i fråga om de av stiftelsen utsedda ledamöterna i programbolagen uppgifter om deras närvaro vid styrelsesammanträden och om deras innehav av andra styrelseuppdrag. Årsstämmor i programföretagen hölls den 26 mars I samband med att stiftelsestyrelsen i april månad fattade beslut om koncernredovisningen för 2011 fick styrelsen information från revisorerna om väsentliga iakttagelser som gjorts vid granskningen av stiftelsen och av de företag som ingår i koncernen. Hösten 2012 inledde stiftelsestyrelsen med en genomgång av erfarenheterna från nomineringsarbetet inför årsstämmorna under den gångna våren. Därefter påbörjades nomineringsarbetet inför årsstämmorna Arbetet skedde på i huvudsak samma sätt som tidigare år, nämligen med inledande principdiskussioner om programbolagens styrelsesammansättning.

4 2(24) Verksamheten i dotterföretagen I det följande lämnas viss information om de helägda dotterföretagen. Sveriges Radio AB (SR) SR:s andel av det svenska radiolyssnandet steg från 69,5 procent under 2011 till 70,9 procent under Användandet av SR på de digitala plattformarna har ökat. Antalet unika besökare per vecka på sverigesradio.se var i genomsnitt under Användandet av SR:s mobilsajt och SR Play-appen ökade kraftigt. Även om ökningen är snabb, är antalet personer som tar del av utbudet via digitala plattformar fortfarande litet jämfört med de nästan 6 miljoner som lyssnar i vanlig FM-radio under en vecka. SR sände 2012 sammanlagt drygt timmar (originalsändningar) via FM, DAB och webb. Nyheter och samhällsprogram står för drygt 20 procent, de talade kultur\-programmen för ungefär 8 procent och musik i alla genrer i alla kanaler för ungefär 56 procent av sändningstiden. Under 2012 producerades 56,3 procent av allmänutbudet i rikskanalerna på de lokala produktions\-platserna i landet. Enligt sändningstillståndet ska SR beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. Sändningstiden för program på minoritetsspråk är ungefär densamma 2012 som 2011, cirka timmar. Jämfört med 2011 har programformer och publikkontakten utvecklats vilket har förbättrat tillgängligheten på samtliga plattformar. Ett par exempel ur SR:s utbud 2012 är satsningen på att skildra den ekonomiska krisen ur både internationellt och lokala perspektiv och att sända av P2 beställd nyskriven musik av svenska tonsättare. Kulturnytt har börjat sändas även i P4 och är därmed Sveriges största kulturprogram. SR har prioriterat att visa publiken ett klarare samband mellan globala, nationella och lokala händelser. Det är möjligt tack vare Nordens största utrikeskorrespondentnät i nära samarbete mellan nyhetsredaktionerna i Stockholm och de 25 lokala kanalerna. SR:s utvecklingsarbete utgår från de strategiska mål som fastställts av företags\-ledningen för hela tillståndsperioden. Bl.a. har medarbetarna genomgående börjat arbeta enligt principen Journalistik 3.0, som innebär att publiken på ett mycket tidigare stadium och på ett tydligare sätt än tidigare är involverad i produktionen och urvalet. Under flera år har arbetet med att digitalisera SR:s alla ljudarkiv pågått. Vid års\-skiftet 2012/2013 hade cirka program från åren 1931 till 2005 förts över från rull\-band, CD och DAT-band. Allt material har integrerats i SR:s nuvarande produk\-tionssystem. Med hjälp av nya verktyg kommer medarbetarna att i programbanken ha direkt åtkomst till program, inslag och råmaterial via sina egna datorer. Vid halvårsskiftet inleddes första delen av det långsiktiga projektet Redaktion 3.0. Syftet är att integrera de olika redaktionella system som idag används för ljud, text och webb och förenkla arbetet genom att dubbelarbete minskas. Ledstjärnorna är enkelhet, snabbhet och journalistisk kvalitet. Projektet kommer att pågå och beröra i stort sett samtliga medarbetare. Sveriges Television AB (SVT) Mot alla förutsägelser minskade inte det traditionella tv-tittandet i Sverige under Kanske bidrog sommarens OS till detta. 82 procent av svenskarna tog del av SVT:s sändningar från London, en genomsnittlig person ägnade 19 timmar åt att följa spelen via tv. Användningen av de många sändningarna på webben var också stort; 2,8 miljoner starter varje dag. SVT:s andel av den totala tittartiden på helår slog också rekord med 36,5 procent. Det är den högsta noteringen sedan Nästan samtliga publikgrupper, också tonåringarna, ökade sitt tittande på SVT:s program. Av de 100 program som fick största publik sändes 78 av SVT. Nya timslånga Aktuellt introducerades i mars månad. Starten stördes av inkörningsproblem, både tekniska och innehållsliga. Läget stabiliserades under försommaren och vid årets slut har nya Aktuellt stärkt sin position hos publiken, jämfört med tidigare år. En uppskattad förändring var introduktionen av Kulturnyheterna inom ramen för nyhetstimmen. Bland andra nya program kan nämnas Min sanning, Jonas Gardells drama Torka aldrig tårar utan handskar, Palme- dokumentären, tonårssatsningen Portkod 1321 och julkalendern Mysteriet på Greveholm. Uppdrag granskning avslöjade mutmisstankar om Telia Soneras avtal om 3G-licenser i Uzbekistan och blev nominerad till Stora journalistpriset. Breivikprocessen var den enskilt största nyhetssatsningen under året, med sändningar direkt från rättegången, flera parallella team i Oslo, juridisk expertis i studion och ett omfattade reportagearbete. Apoteksavregleringen, sms-lån och narkolepsi är andra ämnen där SVT Nyheters journalistik följdes av samhälleliga åtgärder. SVT tog beslut om att utvidga korrepondentnätet till femton fast stationerade reportrar. SVT finns nu på alla kontinenter utom Australien.

5 3(24) Svensk dramatik fick ett starkt internationellt genomslag 2012 i spåren av Millennium. Äkta människor och Bron såldes till en lång rad utländska tv-bolag och olika former av samarbeten har upprättats. Ny kanalgrafik infördes och programpresentatörerna försvann ur rutan. Textning av program är en prioriterad uppgift. Under 2012 textades 71 procent av programmen, (59 procent 2011). Tillskottet härleds främst till Gomorron Sverige och till fler barnprogram. Också EM i fotboll direkttextades. Ett nytt filmavtal tecknades som sträcker sig till 2015 och en överenskommelse mellan SVT och Film-och tv-producenterna gjordes efter flera års gemensamt arbete. SVT slöt avtal med Copyswede för sex år framåt för att kunna öppna arkivet. Detta kommer att ske successivt, med början påsken En omfattande uppgradering av de interaktiva plattformarna gjordes också, genom upphandling och installering av nya publiceringssystemet Escenic. Allt webbmaterial migrerades. Samtidigt byttes leverantör av streamingstjänster och SVT kan nu erbjuda ökad stabilitet, snabbhet och bildkvalitet, utöver flera nya funktioner präglades i hög grad av arbetet med att förse Public service-utredningen med material inför det nya sändningstillståndet för perioden Sveriges Utbildningsradio AB (UR) UR producerar utbildnings- och folkbildningsprogram som enligt företagets sändningstillstånd ska rikta sig till utbildningsområdena förskola, ungdomsskola, högskola och övrig vuxenutbildning. UR har också uppdraget att producera program för språkliga och etniska minoriteter samt program för personer med funktionsnedsättningar. UR samverkar med utbildningsanordnare i hela Sverige samt med myndigheter inom utbildningsområdet. UR sänder sina program i tv-kanalerna SVT1, SVT2, Barnkanalen och Kunskapskanalen samt i radiokanalerna P1, P2, P3 och P4. UR-program sänds dessutom i satellitkanalen SVT World samt i digitalradio under namnet UR Elva. Sändningstiderna fastställs genom överenskommelser mellan UR, SVT och SR. I Kunskapskanalen, som är en av UR och SVT gemensamt driven kanal, svarade UR för nära 57 procent av utbudet I början av 2013 står UR för 2/3 av det samlade utbudet och så gott som all nyproduktion i kanalen. Tillgänglighets.- och distributionsfrågorna är två viktiga aspekter i UR:s arbete. Användbarhet ska genomsyra UR:s produktion. Programmen måste därför redan på planeringsstadiet genomgå en pedagogisk prövning så att de får en sådan utformning att de blir användbara för utbildningens behov. Företaget har täta kontakter med olika målgrupper för att kartlägga behov och för att utforma och distribuera programmen för användning inom utbildningen. Produktionerna taggas med metadata utifrån biblioteksstandard (SAB) samt utifrån den nya läroplanens, LGR11, ämnes- och åldersindelning samt förses med lärarhandledningar och webbmaterial i syfte att öka nyttan. Merparten av UR:s radio- och tv-program finns från hösten 2012 även fritt tillgängliga utan lösenord på UR.se. Detta har blivit möjligt tack vare de särskilda medel som företaget erhöll under året för att öka tillgängliggörandet av utbildningsprogrammen. Förhoppningen är att permanenta medel för detta ändamål ska tillföras UR under nästa tillståndsperiod så att lärare, elever och studenter, men också allmänheten fortsättningsvis på ett enkelt sätt kan ta del av UR:s utbud. Användningen av UR:s program via streaming ökar kraftigt medan den fysiska utlåningen av programkopior precis som förväntat sjunker som en följd av det teknikskifte som nu äger rum. UR genomför sedan 1980-talet vartannat år en undersökning av lärarnas medieanvändning i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). I den undersökning som genomfördes läsåret 2011/2012 framkommer att lärare använder rörligt bild- och ljudmaterial i allt högre utsträckning och att cirka 80 % av landets grundskolelärare använder UR:s material i sin undervisning. En mycket stor andel av lärarna anser att UR:s program håller hög kvalitet. Varannan lärare har använt UR:s webbplats, UR.se, under det aktuella läsåret. Åtta av tio lärare som använder webbplatsen uppger att de gjort det i undervisningen och samma andel använder webbplatsen för egen fördjupning och fortbildning. UR ser fyra viktiga behovsområden för en framtida utveckling av verksamheten. Det gäller utbildningen, folkbildningen, utbudet i ett rättighetsperspektiv för nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning, samt ett fortsatt tillgängliggörande av programmen fritt på nätet.

6 4(24) Framtida utveckling Den av regeringen tillsatta Public service-kommittén (Ku 2011:05) har i sitt i september månad avgivna betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59) analyserat förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämnat förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod. Kommitténs uppdrag omfattade bl.a. frågor om utformningen av programföretagens uppdrag, samarbete och konkurrens, finansieringsformer och ekonomiska ramar, styrning, reglering och uppföljning, och distribution och digitalisering. En referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier har varit knuten till kommittén. Regeringen har låtit remissbehandla betänkandet. Vid remissen har dock undantagits den del av betänkandet som avser frågan om hur radio- och tv-avgiften bör vara utformad; regeringen avser att återkomma med ett nytt beslutsunderlag i denna del. Förvaltningsstiftelsen har i november månad yttrat sig över de delar av betänkandet som uttryckligen avser stiftelsen eller dess verksamhet eller som eljest berör stiftelsen med hänsyn till dess uppgift att främja public service-företagens självständighet. I yttrandet anförs att stiftelsen delar utredningens uppfattning att någon ändring inte bör göras i fråga om stiftelsens roll och arbetssätt. Likaledes bör i enlighet med utredningens uppfattning nuvarande ordning behållas för hur ledamöter till dess styrelse ska utses. Vidare uppehåller sig stiftelsen utförligt vid frågan om åtgärder för att säkra stiftelsens ekonomi, en fråga som stiftelsen väckt genom en framställning till regeringen under våren Avsikten är att regeringen med anledning av betänkandet ska lägga fram en proposition som avser den tillståndsperiod som inleds den 1 januari Redovisat resultat, m.m. Förvaltningsstiftelsens resultat under verksamhetsåret var tkr (-380 tkr) och utgående balanserad vinst 774 tkr. Beträffande koncernens och moderstiftelsens verksamhet i övrigt hänvisas till nedanstående resultat och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter samt tillhörande kommentarer. Vinstdisposition Till förfogande stående vinstmedel i moderstiftelsen: Balanserat resultat kronor Årets resultat kronor kronor Disponeras enligt följande: I ny räkning balanseras kronor.

7 5(24) Resultaträkning - koncernen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Avgiftsmedel Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Sändningskostnader Avskrivning på byggnader Avskrivning på immateriella anläggningar Avskrivning på materiella anläggningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningtillgång Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 6(24) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 7 Övriga immateriella anläggningar Materiella anläggningstillgångar Mark Byggnader Radio- och TV-teknisk utrustning och övriga inventarier Konst Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förvärvade visningsrätter Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (24) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 8(24) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Övriga ställda panter etc Summa Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa Borgensförbindelser Not

11 9(24) Kassaflödesanalys - koncern Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Not 6,7, Övriga ej likviditespåverkande poster Delsumma Erhållen ränta Erlagd ränta Not Betald skatt Delsumma Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not Förvärv av materiella anläggningstillångar Not 6,8, Avyttring av materiella anläggningstillångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar 25 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 10(24) Resultaträkning - moderstiftelsen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter - - Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

13 11(24) Balansräkning - moderstiftelsen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar 61 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Balansräkning - moderstiftelsen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat (24) Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 13(24) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. Avgiftsmedel och särskilda skatteförhållanden Verksamheten finansieras i huvudsak genom medel som av riksdagen anvisats från ett särskilt konto hos Riksgäldskontoret, rundradiokontot. Rundradiokontots intäkter utgörs till övervägande del av radiooch tv-avgiftsmedel. Erhållna avgiftsmedel redovisas i enlighet med de principer som ligger till grund för Bokföringsnämndens rekommendation nr 5, Redovisning av statligt stöd (BFN R5). Under året intäktsförda avgiftsmedel redovisas i resultaträkningen bland rörelseintäkterna. Avgiftsmedel som erhållits under räkenskapsåret och som kommer att utnyttjas för att täcka kostnader för utnyttjande av regeringens sändningstillstånd under kommande år redovisas som en skuld på balansdagen under posten för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och i resultaträkningen som en reduktion av avgiftsmedel. Dessa avgiftsmedel redovisas som intäkter det år motsvarande kostnad redovisas. Investeringar finansierade med avgiftsmedel avskrivs skattemässigt i sin helhet mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och den totalt gjorda avskrivningen redovisas hos bolagen i resultaträkningen som en bokslutsdisposition (avskrivningar utöver plan) och i balansräkningen som en obeskattad reserv. I koncernen redovisas inga avskrivningar utöver plan och inga obeskattade reserver. De obeskattade reserverna i bolagen redovisas i koncernen dels som fritt eget kapital (78,0 % ) och dels som avsättningar för uppskjuten skatt ( 22,0 % ). Se även nedan under Inkomstskatter. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderstiftelsen och samtliga bolag i vilka moderstiftelsen direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av röstetalet. Moderstiftelsen följer Redovisningsrådets rekommendation avseende koncernredovisningen RR1:00. Följaktligen upprättas koncernbalansräkningen enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att moderstiftelsens anskaffningsvärde för aktier i dotterbolag elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Intresseföretagen har dock inte redovisats enligt kapitalandelsmetoden utan har redovisats enligt anskaffningskostnadsmetoden då kapitalandelarna har ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Fordringar och skulder Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärder genomförts, t.ex. terminssäkring, används terminskursen. Varulager Varulager utgörs av förlagsprodukter med anknytning till programverksamheten. Värderingen sker till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt principen först in, först ut, och det verkliga värdet på balansdagen. Leasing Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Hela leasingkostnaden redovisas som rörelsekostnad.

16 14(24) Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och med avskrivningstider som fastställs efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i respektive bolag som obeskattad reserv (se även ovanstående avsnitt rörande avgiftsmedel och särskilda skatteförhållanden). Avskrivningstiderna för olika typer av anläggningstillgångar framgår av årsredovisningarna för respektive dotterbolag. Programkostnader Programkostnader i form av egenproduktion, produktionsutläggningar och samproduktioner kostnadsredovisas löpande. Innefattar en samproduktion sidorättigheter aktiveras dock produktionen som en tillgång med ett belopp som högst motsvarar nettoförsäljningsvärdet. Vid osäkerhet om intäktsmöjligheter redovisas ingen tillgång. Förvärvade visningsrätter som är omedelbart tillgängliga för sändning redovisas på en egen rad under kortfristiga fordringar. I den mån intern bearbetning sker aktiveras även dessa kostnader. Erlagda betalningar för visningsrätter som ännu ej är tillgängliga för sändning redovisas tillsammans med övriga förutbetalda kostnader. Rättigheter till sportevenemang som är kontrakterade men som ännu inte har ägt rum redovisas tillsammans med övriga förutbetalda kostnader. Programmen kostnadsbokförs vid resp sändningstillfälle. Kortfristiga placeringar Placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga värdepappersinnehav. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga värdepapper värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar, om nedgången i värdet anses varaktigt. Inkomstskatter Årets resultat har belastats förutom med skatt på årets beskattningsbara resultat (betald skatt) även med beräknad skatt på årets bokslutsdispositioner. I koncernredovisningen har den i obeskattade reserver ingående skatteskulden redovisas som uppskjuten skatt. Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalys har upprättats med tillämpning av indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Värderingsprincip Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

17 15(24) Noter Not 1 Nettoomsättning (avgiftsmedel) Koncern Nettoomsättning avgiftsmedel Erhållna avgiftsmedel Skuldförda avgiftsmedel från föregående år Skuldförda avgiftsmedel Summa intäktsförda avgiftsmedel Moderstiftelsen erhåller inga avgiftsmedel. Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncern Visningrätter Tekniska tjänster Sponsring Förlagsintäkter Allmänna medel inkl EU-bidrag Övrigt Summa övriga intäkter Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing Innevarande år Föregående år Koncern Utbetalda leasingavgifter bokslutsperioden Framtida leasingavgifter per år År År År År 2016 År 2017 och därefter Summa

18 16(24) Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdraget Tjänster utöver revisionsuppdraget Summa Moderstiftelsen Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdraget Summa Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderstiftelse Män 1 1 Totalt moderstiftelse 1 1 Dotterföretag Män Kvinnor Totalt i dotterföretag Koncernen totalt Könsfördelning i Styrelse och företagsledningar Antal Andel % Antal Andel % Moderstiftelse Antal styrelsemedlemmar kvinnor 6 46 % 6 46 % män 7 54 % 7 54 % Koncern Antal styrelsemedlemmar kvinnor % % män % % Koncern VD och övr. ledande befattningshavare varav kvinnor % % varav män % %

19 17(24) Löner och ersättningar till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Avseende pensionsutfästelser till VD och ledande befattningshavare finns separata avtal inom de i koncernen ingående rörelsedrivande bolagen. Sveriges Radio AB Styrelsen fastställer verkställande direktörens och vice verkställande direktörens löner och andra anställningsförmåner. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. Särskilda pensionsutfästelser utöver normala avtalspensioner ska inte förekomma för ledande befattningshavare, förutom för tidigare verkställande direktören, där Sveriges Radio årligen betalar en pensionspremie motsvarande tre inkomstbasbelopp per kalenderår. För nuvarande verkställande direktör gäller att pension utgår i enlighet med ITP-planen med ordinarie pensionsavgång vid 65 år. Om nuvarande verkställande direktören väljer att säga upp avtalet äger Sveriges Radio rätt att påfordra en uppsägningstid om sex månader. Om Sveriges Radio å sin sida säger upp avtalet med verkställande direktören ska uppsägningstiden vara arton månader. I det fall verkställande direktören erhåller lön eller annan ersättning från anställning eller annan förvärvsverksamhet under uppsägningstiden, ska denna avräknas med motsvarande belopp från verkställande direktörens lönefordran på Sveriges Radio. Principerna överensstämmer, efter vissa förtydliganden, med de principer som gällt tidigare. Sveriges Television AB Fast lön för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Pensionen till verkställande direktören är premiebestämd och utöver ITP-planen utgår tre inkomstbasbelopp per år. Tjänstepensionen skall vara minst 20% av hela lönen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare räknas de 12 (12) personer som ingår i företagsledningen utöver verkställande direktören. Ersättningen utgörs av fast lön, sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan samt övriga förmåner. För verkställande direktören gäller 24 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. För övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag, med ett undantag. För en av övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från företagets sida rätt till maximalt 24 månadslöner, samt att tjänstepensionen skall vara minst 20% av hela lönen. Sveriges Utbildningsradio AB Lön och anställningsvillkor för verkställande direktör beslutas av styrelsens ordförande. Lön och övriga förmåner till ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör. För styrelsen och övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag eller särskilda pensionsutfästelser utöver allmän pensionsplan. Verkställande direktören äger dock rätt att begära ett avgångsvederlag motsvarande 24 månaders löner vid frånskiljande av tjänst. Vd erhåller vidare tjänstepension i enlighet med ITP-plan, dock minst med en premieinbetalning som motsvarar 20% av lön. Radiotjänst i Kiruna AB Styrelsens ordförande förhandlar om verkställande direktörens lön och anställningsvillkor och styrelsen har att ta ställning till dessa. I anställningsavtal mellan bolaget och nuvarande verkställande direktören regleras förutsättningarna vid en eventuell avgång på bolagets initiativ. Dessa innebär att verkställande direktören har en uppsägningstid på 24 månader, dock längst till Om bolaget väljer att säga upp avtalet efter gäller en uppsägningstid om 18 månader. Om verkställande direktören väljer att säga upp anställningsavtalet har bolaget möjlighet att påfordra 6 månaders uppsägningstid. För verkställande direktören finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. Sveriges Radios Förvaltnings AB Inget arvode, andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsen. Inga avtal av framtida pensioner eller avgångsvederlag finns avseende styrelse och verkställande direktör. Verkställande direktör omfattas av lagen om anställningsskydd. För verkställande direktören finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. Förutom sedvanlig ITP erlägger SRF ytterligare premie om tre inkomstbasbelopp per år för verkställande direktör.

20 18(24) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderstiftelse Löner och ersättningar Styrelse Ledande befattningshavare Summa Sociala kostnader Styrelse Summa Dotterföretag Löner och ersättningar Styrelse och VD Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa pensionskostnader Koncern Löner och ersättningar Styrelse och VD Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa pensionskostnader

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer