ANVÄNDARHANDBOK OCH DELLISTA. Easy Spread Modell 1300/1600 Serienummer: OBS!:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK OCH DELLISTA. Easy Spread Modell 1300/1600 Serienummer: OBS!:"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK OCH DELLISTA Easy Spread Modell 1300/1600 Serienummer: Översättning av de ursprungliga arbetsinstruktionerna OBS!: FÖR EN SÄKER OCH OPTIMAL ANVÄNDNING AV MASKINEN MÅSTE DENNA ANVÄNDARHANDBOK LÄSAS NOGGRANT INNAN MASKINEN TAS I BRUK Swedish

2 FÖRORD Gratulerar till köpet av din Easy Spread. För att kunna arbeta länge och säkert med Easy Spread är det nödvändigt att läsa och förstå denna bruksanvisning. Utan fullständig kunskap om innehållet är det inte möjligt att arbeta säkert med denna maskin. Easy Spread är inte en maskin som fungerar autonomt. Det är användarens ansvar att använda rätt traktor. Dessutom måste användaren kontrollera säkerhetsaspekterna för kombinationen av traktor/easy Spread med hänsyn till frågor som bullernivå, användaranvisningar och riskbedömning. På nästa sida ges först allmänna säkerhetsanvisningar. Alla användare ska känna till och följa dessa. Nedan finns ett registreringskort, som ska returneras för att kunna avhandla framtida krav. Denna bruksanvisning innehåller många olika anvisningar, som är numrerade i turordning. Det är viktigt att anvisningarna följs i denna ordningsföljd. Om stycket är markerat med * avser det säkerhetsanvisningar. Om det är markerat är detta ett tips och/eller en kommentar. All information och tekniska specifikationer som tillhandahålls vid tillfället när detta dokument publiceras är de senaste. Designspecifikationer kan ändras utan att det meddelas. Detta dokument är en översättning av de ursprungliga arbetsinstruktionerna. Vid förfrågan så är de ursprungliga arbetsinstruktionerna tillgängliga på Holländska. GARANTIVILLKOR DENNA EASY SPREAD LEVERERAS MED GARANTI MOT MATERIALFEL. GARANTIN GÄLLER UNDER 12 MÅNADER FRÅN INKÖPSDATUM. EASY SPREAD GARANTIER REGLERAS I GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188, SOM HAR PUBLICERATS UNDER TILLSYN AV UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. REGISTRERINGSKORT Fyll i tabellen nedan för att själv ha informationen till hands: Maskinens serienummer Återförsäljarens namn Inköpsdatum Kommentarer 2

3 ! SÄKERHETSANVISNINGAR! Fig. 1 Din Easy Spread är konstruerad för säker användning. Detta är dock endast möjligt om du fullständigt följer säkerhetsanvisningarna i denna handbok. Läs och förstå (Fig. 1) bruksanvisningen innan du börjar använda Easy Spread. Om maskinen inte används enligt handbokens anvisningar föreligger risk för personskada eller att din Easy Spread skadas. (1) Easy Spread är uteslutande avsedd för spridning av finkornigt strömaterial (sand, grus eller liknande produkter). Allt annat bruk betraktas som icke ändamålsenligt. Tillverkaren åtar sig inget ansvar till följd av detta; användaren bär fullständigt ansvar för alla risker som uppstår vid sådant bruk. Kunnigt bruk omfattar även att du följer tillverkarens alla användnings-, underhålls- och reparationsanvisningar. (2) Easy Spread är tillverkad enligt modernaste tekniska insikter och kan användas utan risk. Om maskinen används, underhålls eller repareras av okunniga personer kan både användaren och omstående löpa allvarlig risk för personskada. Använd din Easy Spread alltid tillsammans med en lämpad traktor enligt maskinens tekniska data. (3) Alla personer som av ägaren utses att använda, underhålla eller reparera en Easy Spread måste ha läst och fullständigt förstått bruksanvisningen, i synnerhet avsnittet Säkerhetsanvisningar. Användaren har ansvar för en säker kombination Traktor/Easy Spread. Denna kombination måste testas med avseende på buller, säkerhet, risker och användarvänlighet. Dessutom måste särskilda användaranvisningar formuleras. (4) Användaren måste obligatoriskt, innan han börjar använda Easy Spread, kontrollera maskinen på synliga skador och brister. Avvikelser hos en Easy Spread (inklusive dess funktion) som kan reducera maskinens säkerhet måste genast åtgärdas. Av säkerhetsskäl är det principiellt förbjudet att ändra eller tillfoga något hos en Easy Spread (med undantag för verksamheter som har godkänts av tillverkaren). Syna före varje arbetsskift din Easy Spread på lösa skruvar/muttrar. Kontrollera regelbundet hydraulslangarna och byt ut dem om de visar brister eller ålderdomstecken. De nya slangarna måste uppfylla tillverkarens tekniska krav. Innan verksamheter på hydraulsystemet påbörjas måste alltid först trycket släppas ut. En Easy Spread får inte användas utan sina skyddskåpor och varningsdekaler. Kryp ALDRIG under en Easy Spread. 3

4 Vid underhåll, justering och reparation måste alltid traktorns motor stängas av och nyckeln tas ut ur traktorns kontaktlås.(fig. 2) Fig. 2 Blockera din Easy Spread så att den inte kan sjunka eller rulla/glida undan. Lämna ALDRIG traktorn medan motorn är igång. Använd vid underhåll eller reparation endast Easy Spread reservdelar av originaltyp. Justering och reparation av en Easy Spread får endast utföras av befogad teknisk personal. För en loggbok över alla reparationer. (5) Förutom anvisningarna i denna användarhandbok måste även alla allmänt gällande säkerhets- och arbetsskyddsbestämmelser följas. Vid bruk på allmän väg gäller även alla tillämpliga bestämmelser enligt Vägtrafikförordningen. Det är förbjudet att låta personer åka på maskinen! Använd en Easy Spread aldrig vid mörker, svårt regn/stormväder eller i brantare sluttningar än 20 grader. (6) Innan någon verksamhet påbörjas måste all personal som kommer att använda en Easy Spread ha kunskap om alla dess funktioner och manöverorgan. Koppla Easy Spread alltid på föreskrivet sätt till dragfordonet (Risk för personskada!) Kontrollera innan du börjar köra att du har god sikt, både nära och på avstånd. Medan Easy Spread är igång är det förbjudet att beträda lastbehållaren. (fig.3) Fig. 3 Sidopanelen på ömse sidor av Easy Spread bär en dekal med detta meddelande. Denna dekal måste alltid vara väl synlig och läslig, om den har skadats måste den genast bytas ut. 4

5 Under drift får inga personer befinna sig i farozonen runt en Easy Spread, detta skulle ge risk för kroppsskada till följd av roterande delar och runtflygande föremål. Håll minst 4 meter avstånd! (Fig. 4.) Fig. 4 Överskrid aldrig dragfordonets tillåtna kopplingsbelastning. Kläd dig på lämpligt sätt. Bär rejäla skor med stålhättor, långbyxor, uppbunden frisyr om du har långt hår. Löst hängande kläder får inte användas. Vid alla ändringar hos maskinen förfaller CE-godkännandet och måste användaren/ återförsäljaren själv ansöka om nytt certifikat. (7) Placering av varningsskyltar. Fig. 5 Förbrukad olja kan skada miljön; kasta den alltid enligt lokalt gällande bestämmelser 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Förord... 2 Garantibestämmelser... 2 Registreringskort... 2 Säkerhetsanvisningar Kort beskrivning Tekniska data Första montering, lossning av maskinen från pallen Användning Kontroll före varje tur Koppling till traktorn Fyllning av Easy Spread Inställning spridningstjocklek Spridning Användning av Easy Spread Transport av Easy Spread Löskoppling från traktorn Problemlösning Höjning av luckans stängningstryck Underhåll Beställning reservdelar EU-deklaration Tekniska ändringar förbehålles 6

7 1.0 KORT BESKRIVNING Easy Spread är uteslutande avsedd för spridning av finkornigt strömaterial (sand, grus eller liknande produkter). Spridningstrumman och röraxeln hos en Easy Spread drivs med en hydraulmotor och två kedjetransmissioner; den ena för spridningstrumman och den andra för röraxeln. Hydraulmotorns varvtal kan ställas in steglöst via ett doseringsreglage. Tillsammans med doseringsluckan kan man på så sätt noggrant dosera strömaterialet. Spridningens täthet och mängd kan regleras med hjälp av körhastigheten, spridningstrummans hastighet och doseringsluckans läge. 2.0 TEKNISKA DATA Modell Easy spread 1300 Easy spread 1600 Dimensioner Längd 0,78 m 0,78 m Bredd 1,43 m 1,73 m Höjd 1,20 m 1,20 m Egen vikt 265 Kg 324 Kg Fyllnadsvolym 0,5m³ 0,75m³ Spridningsegenskaper Spridningsvolym Steglöst inställbar Steglöst inställbar Spridningstjocklek 0-20 mm beroende på körhastighet, doseringsluckans läge och doseringsreglagets läge 0-20 mm Spridningsbredd 1,30 m 1,60 m beroende på körhastighet, doseringsluckans läge och doseringsreglagets läge Tekniska krav traktor Rekommenderat minimum traktor Minimalt 28 HK Minimalt 38 HK Lyftkapacitet Minimalt 1000 Kg Minimalt 1400 Kg 3-punktskoppling Kat 1-2 Kat 1-2 Hydrauliska kopplingsvärden Minimal flödeskapacitet traktor 12 l/min 12 l/min Minimalt tryck 70 bar 100 bar Erfordrade anslutningar -Dubbelverkande med trycklös retur -Dubbelverkande med trycklös retur Typskylten sitter FRAMTILL TILL HÖGER på Easy Spread 7

8 3.0 FÖRSTA MONTERING, LOSSNING AV MASKINEN FRÅN PALLEN Fig. 6 Fig. 7 Maskinen står vertikalt på pallen. Följ nedanstående beskrivning för att lyfta maskinen från pallen och lägga den horisontellt på marken. (se Fig. 6 och Fig. 7) 1. Fäst en vajer vid lyftpunkten. (se 1 Fig. 6) * Övertyga dig om att vajern/vinschen/kranen kan bära minst 800 Kg. 2. Lyft maskinen en liten bit för att lossa trycket på sprintarna (se 2 Fig. 6). 3. Avlägsna sprintarna (se 2 Fig. 6). 4. Lyft maskinen tills den hänger fritt från pallen. * Kryp inte under maskinen. 5. Avlägsna pallen. 6. Sänk maskinen långsamt med den runda undersidan på marken. 7. Sänk maskinen långsamt vidare till horisontellt läge (se Fig. 7) * Var försiktig, maskinen kan glida undan! 8. Koppla lös vajern från lyftpunkten. (se 1 Fig. 6) 8

9 4.0 ANVÄNDNING 4.1 KONTROLL FÖRE VARJE TUR - Syna din Easy Spread på synliga skador och åtgärda allt som krävs av säkerhetsskäl. - Syna alla skruvar/muttrar. - Syna hydraulsystemets delar på läckage/skada. - -Syna elsystemet på skada. 4.2 KOPPLING TILL TRAKTORN Din Easy Spread kan kopplas till traktorn med en KAT 1/2 trepunktskoppling av standardtyp. Kopplingen går till så här: 1. Easy Spread ligger horisontellt enligt beskrivningen på sidan Backa traktorn försiktigt så att de låga kopplingsarmarna kan kopplas till ramen. 3. Koppla de låga kopplingsarmarna till 3-punktskopplingens plåtar med hjälp av de bifogade sprintarna. (se 2 Fig.9) 4. Spärra sprintarna med de bifogade låsfjädrarna. 5. Avlägsna den övre standardkopplingen från traktorn. 6. Om cylindern ännu inte är utskjuten: a. Koppla hydraulslangarna till traktorns P-kopplingen på trycksidan, T-kopplingen på den tryckfria till att kopplingarna är rena. b. Anslut elkontakten till traktorns uttag för 12 volt och koppla in detta. c. Montera kopplingsdosan med hjälp av magnetfoten i traktorns förarhytt. d. Sätt dig på traktorn. e. Starta traktorn. f. Aktivera traktorns hydrauluttag. g. Tryck på knapp 3 på kopplingsdosan (se fig. 10) h. Cylindern skjuts ut. i. *Stäng av traktorn innan du stiger av! 7. Fäst cylindern vid traktorns kopplingspunkt (se 2 Fig. 9) 8. Positionera toppcylindern på Easy Spread på så sätt att den kan nå sitt fulla arbetsområde (beroende på traktorns typ). (Fig. 8) 9. Koppla, om det inte har skett än, hydraulslangarna till traktorns P-kopplingen på trycksidan, T-kopplingen på den tryckfria till att kopplingarna är rena. 10. Övertyga dig om att 3-punktskopplingens monteringssprintar är spärrade. 11. Kontrollera att inga slangar är vikta/klämda. 12. Lyft Easy Spread försiktigt till sitt vertikala läge genom att trycka på knapp 1 på kopplingsdosan. (Se Fig. 10) (Traktorns hydrauluttag måste vara aktiverad. *Kontrollera härvid att traktorn inte skadas om cylindern är fel inställd (se punkt 8). 13. Kontrollera att alla funktioner fungerar väl. 9

10 Fig. 8 Fig. 9 Fig

11 Fyllning av Easy Spread går till så här: 4.3 FYLLNING AV EASY SPREAD 1. Lägg Easy Spread i horisontellt läge: a. Aktivera traktorns hydrauluttag. b. Tryck på knapp 3 på kopplingsdosan (se fig. 10) (Cylindern skjuts ut.) 2. Sänk lyftanordningens låga kopplingsarmar. 3. Backa med traktorn in behållaren i materialet som ska lastas. * Fyll från kanten av högen med fyllnadsmaterial. * Easy Spread kan ta skada om den försöker lyfta en för stor mängd material. 4. Sätt Easy Spread i vertikalt läge genom att aktivera traktorns Håll härvid undersidan av Easy Spread på marken tills den står vertikalt. Detta ger en bättre lyftbelastning för traktorn. 5. Lyft Easy Spread försiktigt med hjälp av traktorns lyftanordning. *Om du tvivlar på stabiliteten hos kombinationen Easy Spread traktor ska frontvikter monteras på traktorns nos. Manöverorgan: 4.4 INSTÄLLNING SPRIDNINGSTJOCKLEK Spridningstäthetens inställning påverkas av: 1. Dragfordonets hastighet. 2. Trummans hastighet. 3. Doseringsluckans föröppning. Innan du börjar sprida måste Easy Spread ställas in stationärt på önskad spridningstäthet. Proceduren går till så här och måste utföras på ett fast underlag: 1. Gör så här för att ställa in doseringsluckans önskade föröppning: a. Aktivera traktorns hydrauluttag. b. Öppna luckan helt genom att trycka på knapp 2 på kopplingsdosan. (Se Fig. 10) c. Ställ in önskad föröppning genom att lossa knapp 1 och förskjuta cylindern 2. (se 1 Fig.12) Cylindern kan förskjutas steglöst. d. Skruva fast knappen 1 ordentligt. (Se 1 Fig. 12) 2. Ställ in trummans hastighet. a. Ställ om brytaren 5 så att trumman börjar rotera. (Se Fig. 10) b. Trummans hastighet regleras steglöst med regleringsventilen 1. (Se Fig. 11) Fig. 11 Fig

12 4.5 SPRIDNING *!! Se innan du börjar använda Easy Spread noggrant efter om alla delar fungerar ordentligt, inget hydrauliskt läckage föreligger, elsystemet inte är skadat och att alla skyddskåpor och säkerhetsanordningar finns på plats. Annars måste problemet lösas innan Easy Spread får användas! Startprocedur 1. Kör den lastade kombinationen Easy Spread/traktor till platsen som ska bearbetas. 2. Aktivera traktorns hydrauluttag. 3. Öppna spridningsluckan genom att trycka på knapp 2 på kopplingsdosan. (Se Fig. 13) 4. Ställ om brytaren 5 så att spridningstrumman börjar rotera och börja samtidigt köra traktorn. (Se Fig. 13) Stopprocedur 1. Stanna trumman genom att ställa om brytaren 5 på kopplingsdosan. (Se Fig. 13) 2. Stäng spridningsluckan genom att trycka på knapp 4 på kopplingsdosan. (Se Fig. 14) 3. Kör till nästa plats som ska bearbetas. 4.6 ANVÄNDNING AV EASY SPREAD Innan Easy Spread kan användas på ett område, måste följande punkter kontrolleras: 1. Ligger det lösa föremål på marken? Avlägsna då först dessa. 2. Finns det sluttningar inom området som ska bearbetas? Den maximala sluttningen för bruk av Easy Spread är 20 grader. 3. Finns det risk för flygande föremål som exempelvis golfbollar, som kan avleda förarens uppmärksamhet? I så fall får Easy Spread INTE användas. 4. Finns det risk för att maskinen sjunker eller glider undan? I så fall måste bearbetningen med Easy Spread uppskjutas tills omständigheterna är bättre. 4.7 TRANSPORT AV EASY SPREAD Användaren är ansvarig för transport av Easy Spread bakom traktorn på allmän väg. Följ nationella bestämmelser och lagstiftning. Till följd av den höga vikten är det inte tillåtet att köra fortare än 12 km/h på ett öppet fält med Easy Spread. Högre hastighet kan vara farligt för förare/omstående och kan även skada själva maskinen. * När maskinen är upplyft måste minst 20% av traktorns vikt vila på framaxeln. 12

13 Löskoppling går till så här: 4.8 LÖSKOPPLING FRÅN TRAKTORN 1. Lägg Easy Spread i horisontellt läge: a. Aktivera traktorns hydrauluttag. b. Tryck på knapp 3 på kopplingsdosan (se fig. 13) (Cylindern skjuts ut.) 2. Sänk lyftanordningens låga kopplingsarmar långsamt tills Easy Spread står på marken. *Övertyga dig om att Easy Spread ligger stabilt på marken. 3. Stäng av traktorn. 4. Koppla lös cylindern från traktorns kopplingspunkt. (se 1 Fig.14) 5. Sätt dig på traktorn och starta den. 6. Drag in cylindern genom att aktivera traktorns hydrauluttag och trycka på knapp 1 på kopplingsdosan. (Se Fig. 13). 7. Tag lös sprintarna från de undre kopplingspunkterna på Easy Spread.(se 2 Fig.14) 8. Koppla lös hydraulslangarna. 9. Koppla lös Se till att Easy Spread är tom när den kopplas lös. Restmaterialet kan stelna och härigenom skada de rörliga delarna hos Easy Om du har spritt vägsalt, lut eller liknande material är det mycket viktigt att Easy Spread sprutas ren efter bruk för att undvika rostbildning. Fig. 13 Fig

14 5.0 PROBLEMLÖSNING PROBLEM Möjlig orsak Åtgärd Luckan stängs inte under drift. Ett föremål hindrar luckan Avlägsna föremålet För högt returtryck -Sörj för tryckfri retur. -Sänk traktorns varvtal till tomgångsvarvtal när luckan stängs. -Höj luckans stängningstryck genom att vrida in ställskruven (se 5.1) Hydrauliska komponenter fungerar ej. För lågt oljeflöde från traktorn Elektriskt problem Hydraulslangar felkopplade För lågt oljeflöde från traktorn Elektriskt problem Fyll på traktorns oljeförråd. -Kontrollera alla kablar och kontakter Kontrollera om traktorn ger tillräcklig spänning. -Koppla slangarna på rätt sätt. -Vänd på traktorns oljeflödesriktning. Fyll på traktorns oljeförråd. -Kontrollera alla kablar och kontakter -Kontrollera om traktorn ger tillräcklig spänning. Oregelbunden spridning För fuktigt material -Använd torrare material. Material läcker ut med luckan stängd För hårt material För fint material Luckan stängs inte ordentligt Luckan är böjd Packning(ar) utslitna -Använd annat material eller bryt det befintliga materialet till spridbar storlek. -Använd grövre material. -Justera luckan (se 5.2) -Försök rikta luckan -Byt ut luckan. -Byt packning. Röraxeln roterar inte Kedjan brusten -Reparera kedjan. -Byt ut kedjan. Spridningstrumman roterar inte Kedjan brusten Hydromotorn löper ej -Reparera kedjan. -Byt ut kedjan. -Se problem Hydrauliska komponenter fungerar ej 14

15 5.1 HÖJNING AV LUCKANS STÄNGNINGSTRYCK *!! OBS Utför endast om inga andra lösningar för luckans stängning fungerar!! *!! Denna lösning kan vid felaktigt bruk leda till att luckans mekanism böjs!! Ett möjligt problem om luckan inte vill stängas kan orsakas av returtrycket som traktorns hydraulsystem bygger upp. Härigenom kan returtrycket skapa en större kraft än stängningskraften från luckans cylinder, vilken begränsas av en övertrycksventil. För att höja denna stängningskraft är det möjligt att inom vissa gränser skruva upp övertrycksventilen så att luckan kan stängas. Detta måste ske försiktigt, eftersom ett för högt tryck kan leda till att luckan eller stängningsmekanismen deformeras. Trycket får alltså aldrig höjas mer än nödvändigt!! För att höja trycket ska skruven 1 vridas in medurs (Se Fig. 15) Försök hitta rätt inställning genom att pröva dig fram. 5.1 JUSTERING AV LUCKAN Det är möjligt att luckan med tiden inte längre stängs ordentligt så att det börjar läcka ut material. En möjlighet att låta luckan stängas bättre är att vrida luckan närmare spridningstrumman. Gör så här: (Se Fig. 16) 1. Sörj för att cylinder 1 är nästan helt indragen (ca. 2 mm av slaget kvar). 2. Lossa låsmuttern Vrid stängningsaxeln 3 så att luckans packning trycks mot spridningstrumman. 4. Dra åt låsmuttern 2 igen. Fig.15 Fig.16 15

16 6.0 UNDERHÅLL Driftsättning Efter de första 20 arbetstimmarna (ny eller reparerad) Efter varje period på 100 arbetstimmar -Syna alla skruvar/muttrar -Syna hydraulsystemet på läckage/skada. -Syna elsystemet på skada. -Syna hela maskinen noggrant på övriga skador. -Syna alla skruvar/muttrar. -Kontrollera spänningen hos drivkedjorna till spridningstrumman/röraxeln. -Syna hydraulsystemet på läckage/skada. -Syna elsystemet på skada. -Syna hela maskinen noggrant på övriga skador. -Kontrollera spänningen hos drivkedjorna till spridningstrumman/röraxeln. -Smörj drivkedjorna till spridningstrumman/röraxeln. -Syna alla skruvar/muttrar. -Syna hydraul- och elsystemet på skada. -Syna hela maskinen noggrant på övriga skador. 6.1 Underhåll och reparation Spänning och smörjning drivkedja (per 100 arbetstimmar). Gör så här för att spänna spridningstrummans drivkedja: 1. Avlägsna skyddskåpans skruvar. (se 1 Fig.17) 2. Avlägsna skyddskåpan. (se 2 Fig.17) 3. Lossa skruven och muttern 1 för spännaren 2 (se Fig. 18) 4. Vrid spännaren 2 tills rätt kedjespänning uppnås. (se Fig. 18) * Spänn inte kedjan för hårt; detta kan orsaka onödigt och överflödigt slitage av de roterande delarna. 5. Sätt fast skruven och muttern 1 igen. (se Fig. 18) 6. Smörj kedjan med ett kedjefett. 7. Montera skyddskåpan. (se 2 Fig.17) 8. Montera skyddskåpans skruvar. (se 1 Fig.17) Fig.17 Fig.18 16

17 Gör så här för att spänna röraxelns drivkedja: 1. Avlägsna skyddskåpans skruvar. (se 1 Fig.19) 2. Avlägsna skyddskåpan. (se 2 Fig.19) 3. Lossa muttrarna på ömse sidor av de båda ställplåtarna. (se 1 Fig.20 & 1 Fig.21) 4. Vrid ställplåten tills rätt kedjespänning uppnås. * Spänn inte kedjan för hårt; detta kan orsaka onödigt och överflödigt slitage av de roterande delarna. 5. Dra åt de båda ställplåtarnas muttrar. (se 1 Fig.20 & 1 Fig.21) 6. Smörj kedjan med ett kedjefett. 7. Montera skyddskåpan. (se 2 Fig.19) 8. Montera skyddskåpans skruvar. (se 1 Fig.19) Fig. 19 Fig.20 Fig Beställning reservdelar För att snabbt kunna avhandla din beställning av reservdelar rekommenderar vi att du uppger följande data vid varje beställning. - Maskinmodell - Chassi- resp. Serienummer - Tillverkningsår - Delnummer i den aktuella dellistan - Benämning - Beställningsnummer Machine model Serial no. Year Weight Kgs Fig. 22 Redexim REDEXIM BV International trading Utrechtseweg AC Zeist Holland Tel.: (31) Fax:

18 8.0 EU-DEKLARATION Vi, Redexim, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist Holland, förklarar helt på eget ansvar att produkten Easy Spread MODELL 1300/1600, MED MASKINNUMMER SOM ANGES PÅ MASKINEN OCH I DENNA BRUKSANVISNING, för vilken denna deklaration angår är i enlighet med bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EC. Zeist, 01/10/09 A.C. Bos Avdelningschef Drift & Logistik Redexim Holland 18

19 PART # for 1300 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 01 code 0203 PART# for 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Bearing INA RAY Same Self lock nut M Same Sprocket z= Same Stepped-tapered bush Ø Same Pressure plate stepped-tapered bush Ø Same Countersunk hexagon head screw M6x Same U-bolt complete Same Easy Spread 1300 manual Same Manual /Tool box empty Same Washer M Same Bolt M8x Same Cover for agitator drive Same Chain 5/8 51 shackles Same Chain connector Same Pressure plate stepped-tapered bush Ø Same Stepped-tapered bush Ø Same Sprocket z= Same Mushroom head bolt M8x Same Bearing INA RATY Same Outer bearing plate agitator Same Cover manual/tool box Same Safety label manual

20 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 02 code 0425 PART # 1300 PART # 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Inner bearing plate agitator Same Washer M Same Self lock nut M Agitator shaft Same Tine for agitator Same Bolt M6x Same Key 8x7x Same 3-Point linkage pin Same Linch pin 7x Same Distance bush

21 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 03 code 0425 PART # 1300 PART # 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Bolt M8x Same Washer M Same Cover for motor drive Same Single crank link Same Chain 5/8 48 shackles Same Countersunk hexagon head screw Same Pressure plate stepped-tapered bush Same Stepped-tapered bush Ø Same Sprocket motor z= Same Bolt M6x Same Bolt M12x Same Chain tensioner Same Self lock nut M Same Bearing RAY Same Key Same Washer M Same Self lock nut M Same Mushroom head bolt M8x Same Bearing RATY Same Outer bearing plate agitator Number decall Total qua. on machine Same Decall Easy Spread Total qua. on machine Same Decall Redexim Total qua. on machine Same Safety decall Easy Spread Total qua. on machine Same Sprocket z= Same Stepped-tapered bush Ø Same Pressure plate stepped-tapered bush Main Hopper Same Self lock nut with washer

22 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 04 code 0425 PART# 1300 PART# 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Bolt M8x Same Washer M Same Key 8x7x Same Hub for distribution roller Distribution roller Same Linch pin Same 3-point linkage pin

23 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 05 code 0425 PART # 1300 PART # 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Rubber clean strip Clamp strip seal Same Self lock nut M Same Mushroom head bolt M6x Rubber seal strip Same Seal support plate roller Same Rubber seal for drum Rubber strip for gate Gate Same Mushroom head bolt M6x Same Hinge for gate Same Hex. count. Screw M6x Clamp strip gate Same Seal support plate

24 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 06 code 0426 PART # 1300 PART # 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Hydraulic motor Same Cupper washer G1/ Same Nipple straight male 1/2 x male 3/ Same Pressure hose motor Same Return hose motor Same Hose clamp set 18 mm Same L-type connector M Same Bolt M6x Same Self lock nut M Same T-connector Same Hose top link cilinder Same Cilinder gate Same Cupper washer ¼ Same Nipple straight ¼ x ¼ Same Quick connector male ½ " Same Pressure hose Same Hose cylinder gate Same Complete top-link cilinder Same L-type connector Same Tube Same Shaft Same Tube Same Nipple with flow reducer Same Rod for cilinder Same Cover plate

25 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 07 code 0426 PART # 1300 PART # 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Straight nipple ½ x M Same Manifold block empty Same 4/3 valve Same Nut hydraulic valve 10Nm Same Electrical magnet for valve 26W Same 4/2 valve Same Flow reducer Same Safety return valvel Same Cupper washer ¾ Same Straight nipple ¾ x 3/ Same Blind plug ¼ Same 2/2 valve Same Electrical magnet for valve 21W Same Nut hydraulic valve 5Nm Same System safety pressure relieve valve Same Pressure relieve valve gate Same Bolt M8x Same Washer M Same Hydraulic manifold complete Same Seal kit for toplink cilinder Same Seal kit for gate cilinder

26 Redexim-Charterhouse Easy Spread 1300/1600 pag 08 code 0426 PART # 1300 PART # 1600 DESCRIPTION REMARKS QUA 1300 QUA Same Bolt M10x Same Mushroom head bolt M10x Same Fill up plate Same Clamp bush Same Cilinder adjustment plate Same Washer M Same Nut M Same Knob Same Linkage arm Same Ball joint M10 (normal thread) Same Shut shaft Same Ball joint M10 (left thread) Same Self lock nut M Same Gate hinge Same Hex. countersunk screw M6x Same Self lock nut M Same Bolt M8x Same Washer M Same Bolt M8x Same Set of electrical cables Same Electrical plug 7 connectors Same Manifold connector Same Nut PG Same Cable plug PG Same Cable plug PG Same Nut PG Same Tumble switch with rubber cap Same Label electric box Same Switch button black Same Switch button red Same Aluminium box Same Magnet Same Rubber foot Same Bolt M6x Same Pipe clamp Ø

27

28

Bruksanvisning Easy Spread. Modell 1300/1600 Maskin nr: R edexim OBS!

Bruksanvisning Easy Spread. Modell 1300/1600 Maskin nr: R edexim OBS! Bruksanvisning Easy Spread R edexim Modell 1300/1600 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN

Läs mer

Bruksanvisning Level-Spike. Model 1700 / 2200 Maskin nr:

Bruksanvisning Level-Spike. Model 1700 / 2200 Maskin nr: Bruksanvisning Level-Spike Model 1700 / 2200 Maskin nr: Översättning av de ursprungliga arbetsinstruktionerna OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1205 & 1210. Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1205 & 1210. Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1205 & 1210 Maskin nr: OBS!: FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Modell 1275/1575/2075 Serienummer:

Modell 1275/1575/2075 Serienummer: Bruksanvisning och reservdelsbok Overseeder Modell 1275/1575/2075 Serienummer: Översättning av de ursprungliga arbetsinstruktionerna OBS! FÖR SÄKERT BRUK AV MASKINEN OCH FÖR BÄSTA RESULTAT ÄR DET MYCKET

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

SV C2.5 cross trainer

SV C2.5 cross trainer C2.5 cross trainer SV Bästa kund! Det gläder oss att du har valt en Reebok Fitness-produkt. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för hemmabruk och har testats enligt den europeiska normen EN 957-1/9. Vi

Läs mer

Blandarkar med tömningslucka

Blandarkar med tömningslucka Blandarkar med tömningslucka A Blandarkar med tömningslucka A Item Benämning Description 1 Fäste för kopplingsbox Bracket for wiring box 4 Blandarkar Mixing pan 8 Tätningsjärn Wiper 9 Klamma med mutter

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem Reparation GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem 311809L SV - För målning och lackering inom byggbranschen - 2,8 Mpa, 228 bar maximalt arbetstryck En lista med modeller finns på sidan

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

HL 10-18 Reservdelar Spare parts

HL 10-18 Reservdelar Spare parts Reservdelar Spare parts Översikt/Over wiev 2006-09-26 Roland Landkvist 1 6 00:01 G:\Konstr\Reservdelskataloger\\Sid 2. HL Översikt.doc Innehållsförteckning/Contents 2006-09-26 Roland Landkvist 1 6 00:02

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

RESERVDELSKATALOG / PARTS CATALOGUE LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S10-15. www.joab.se. din långsiktiga partner 2013-01-21 MW. 1012269 Utg2.

RESERVDELSKATALOG / PARTS CATALOGUE LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S10-15. www.joab.se. din långsiktiga partner 2013-01-21 MW. 1012269 Utg2. din långsiktiga partner / LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S0-0 Utg. 0-0- MW : : : 0-0 0 00 0-0 0 0 Göteborg Innehållsförteckning Table of contents 0-0- PW 00:0 C/C SE- Göteborg + 0 0 00 + 0 0 0 + 0 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor Bruksanvisning Art.: 9050650 Hydraulisk grensåg till traktor Hydraulisk grensåg för traktor Art: 9050650 Beskrivning: Hydraulisk grensåg för montering på traktor, lastare eller liknande fordon, inkl. 1

Läs mer

Aerpack 19PC AFJ0006

Aerpack 19PC AFJ0006 Aerpack 19PC AFJ0006 Manual Varning! Innan ni använder detta verktyg, skall alla användare ha läst denna manual, för att följa och förstå säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna manual med verktyget för

Läs mer

Instruktionsmanual. El-hydraulisk staplare. OBS! Ägare och användare måste läsa och förstå denna

Instruktionsmanual. El-hydraulisk staplare. OBS! Ägare och användare måste läsa och förstå denna Instruktionsmanual El-hydraulisk staplare OBS! Ägare och användare måste läsa och förstå denna instruktionsmanual innan användning av el-hydrauliska staplare. Innehållsförteckning 1. Kort introduktion

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Reservdelar hydrauliska K.T.S Pallgafflar - med Gejder, se nr 10

Reservdelar hydrauliska K.T.S Pallgafflar - med Gejder, se nr 10 .... Reservdelar hydrauliska K.T.S Pallgafflar - med Gejder, se nr 10 10 6 7 8 9 Front 1 Ref. nr. Reservdelsnr. Benämning Description Antal Ref. No Unit No Qty 1 2 000 Gaffel 2 500 kg Fork 2 500 kg 2 2

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 11.2013 List of issues Group Grupp W485N Compass,W4105N Compass,W4130N Compass,W4180N Compass,W4250N

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W475H-W4300H Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W475H-W4300H Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W475H-W4300H Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9190-25 EDITION 35.2008 List of issues Group Grupp W475H Compass,W4105H Compass,W4130H Compass,W4180H

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Sanden SD7H15 mod. C Kompressor för mobil luftkonditionering

Sanden SD7H15 mod. C Kompressor för mobil luftkonditionering 8:1 Sanden SD7H15 mod. C Kompressor för mobil luftkonditionering Sanden SD7H15 mod.c är en vidareutveckling av de kända 7-kolvskompressorer som sedan länge dominerar originalmonteringsmarknaden för tyngre

Läs mer

Sid 1 IB7001h 2012-02-02

Sid 1 IB7001h 2012-02-02 Reservdelar A-tapp 4-kant FAD 80x80-axel ej broms 32211/32215 M18x1,5 6/160/205. FAD A8060251 BROSON 617900 Obromsad 4-kant 11 7 8 3 10 6 1 2 5 1 550180 311F038 Koniskt rullager 32211 2 620760 311F044

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W4600X Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W4600X Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W4600X Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 12.2007 List of issues Group Grupp W4600X Illustration Page Table of contents 102453 15 Door and hinged joint

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 19.2007 List of issues Group Grupp W485N Compass,W4105N Compass,W4130N Compass,W4180N Compass,W4250N

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

För Påbyggare och Användare ExTe 2011 art.nr 812 103

För Påbyggare och Användare ExTe 2011 art.nr 812 103 LuftMan MANUAL För Påbyggare och Användare ExTe 0 art.nr 03 Läs igenom hela instruktionen och förstå innehållet innan du använder spännaren. Felaktig montering och användande kan resultera i funktionsstörningar

Läs mer

Användarhandledning 1

Användarhandledning 1 Användarhandledning 1 Gratulerar till valet av Streuprofi Special -en nyutvecklad spridare med inställbart arbetsområde för spridning av mellangrödor och gräs samtidigt som man kan sprida huvudgrödor

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W184/-MP, FL184/-MP Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W184/-MP, FL184/-MP Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W184/-MP, FL184/-MP Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 471 1563-03 EDITION 21.2005 List of issues Group Grupp WA23 FL184,FL184MP,W184,W184MP Illustration Page

Läs mer

Lastväxlare LA Reservdelskatalog/ Spare parts

Lastväxlare LA Reservdelskatalog/ Spare parts Lastväxlare Reservdelskatalog/ Spare parts Översikt/Over view 2008-05-20 Roland Landkvist 2 1 00:01 G:\Konstr\Reservdelskataloger\Lastväxlare\\ Katalogsidor\Sid 2. Översiktsbild.doc Innehållsförteckning/Contents

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Reservdelar / Spare parts Anaconda Twin. Innehåll

Reservdelar / Spare parts Anaconda Twin. Innehåll Innehåll Chassifäste. Chassifäste fram. Chassifäste bak. Chassifäste fram med våg. Chassifärste bak med våg Behållare. Urlastningsplatta.. Montering urlastningscylinder.. Glidbelägg. Montering lyftcylinder

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Jordborr

Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Jordborr Översättning av bruksanvisning i original Utgåva: 13-02 Instruktionsbok och Underhållsanvisning Jordborr 18-233 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

INNEHÅLL. Bakgavellyft

INNEHÅLL. Bakgavellyft RICC BAKGAVELLYFT INNEHÅLL 1 Bakgavellyft Tail Lifts / Bakgavellyftar RICC 450, RICC 750 2 RICC 450A, RICC 750A 4 RICC 1000 6 RICC 1250, RICC 1750, RICC 2000 (1/3) 8 RICC 1250, RICC 1750, RICC 2000 (2/3)

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

B2.5 bike. USER MANUAL Reebok-B 2.5-20110805

B2.5 bike. USER MANUAL Reebok-B 2.5-20110805 DK SV B2.5 bike USER MANUAL Reebok-B 2.5-20110805 Bästa kund! Det gläder oss att du har valt en Reebok Fitness-produkt. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för hemmabruk och har testats enligt den europeiska

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Lastväxlare/Hook lift L20-24 Reservdelskatalog/ Spare parts

Lastväxlare/Hook lift L20-24 Reservdelskatalog/ Spare parts Lastväxlare/Hook lift L20-24 Reservdelskatalog/ Spare parts Översikt/Overview 2008-05-20 Roland Landkvist 3 1 00:01 G:\Konstr\Reservdelskataloger\Lastväxlare\L17, \ Katalogsidor\Sid 2. Översiktsbild.doc

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

SP 405 Q Model Year 2012

SP 405 Q Model Year 2012 SP 405 Q Model Year 2012 Housing 1 5 6 7 8 24 9 10 8 12 14 11 4 15 6 7 4 2 1 2 10 102 4 47 42 41 9 48 46 22 1 29 0 17 20 18 19 5 69 70 68 67 50 56 54 5 6 64 107 78 66 76 77 71 75 97 98 59 55 58 8 9 95

Läs mer

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 2. 2010-01-29 KL

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 2. 2010-01-29 KL din långsiktiga partner RESERVDELAR 18 Utg. 010-01-9 KL : : : 01-705 0 00 01-705 0 09 17 9 Göteborg RESERVDELS Översikt/Overall view Datum 010-01-9 PW 00:01 1 5 Fast pelare 5 1 Telekoperbar pelare Utvändigt

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Hydraulisk Borrhammare HRD20

Hydraulisk Borrhammare HRD20 Hydraulisk Borrhammare HRD20 Från serienr. 3195 Reviderad 2014-11-03 Före användning Tack för ert val av en HYCN borrhammare. För att säkerställa problemfri drift och långvarig användning av era nya verktyg,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Tekniska data...sid. 5 Säkerhetsföreskrifter...sid. 6 Användarinstruktioner...sid. 7 Underhåll...sid. 8 Garantivillkor...sid. 9 Leveransbevis...sid.10 Skisser...sid.11 2 Introduktion

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. FLE850MP Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. FLE850MP Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog FLE850MP Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9021-00 EDITION 10.2010 List of issues Group Grupp FLE850MP Illustration Page Table of contents 100423 29 Suspension

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER E04 BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKNISK SPECIFIKATION 1. KOPPLINGSDON Koppling av slangspridare 2. ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. KOPPLING TILL SPEED VAGNAR Hydraulik

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Läs mer

VESTMEK GROVFODERFLÄKT MK 80

VESTMEK GROVFODERFLÄKT MK 80 VESTMEK GROVFODERFLÄKT MK 80 REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 6 560 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46 (0)511-701

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR PACKVÄSKA (TILLBEHÖR) P/N 08L71-MJS-J90 NC750J MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (4) (2) (12) (10) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer