Södra Älvstranden. Parallella stadsanalyser. Underlag för intresseanmälan. Göteborg. Foto: Flygare Palmnäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Älvstranden. Parallella stadsanalyser. Underlag för intresseanmälan. Göteborg. Foto: Flygare Palmnäs"

Transkript

1 Södra Älstranden Göteborg Parallella stadsanalyser Underlag för intresseanmälan Foto: Flygare Palmnäs 1

2 STADENS SJÄL Alla Städer har sin själ. Hos några kan den ara sår att finna. Göteborgs själ är påtaglig. Så säger alla som besöker år stad. Den kan dock ara sår att exakt peka ut. Därför att i Göteborgs själ ingår såäl stadens fysiska apparition, som dess inånares sätt att anända staden och uppträda som medmänniskor i den. Näringsli och högskola är en iktig del i stadens själ. Läget id Göta Äl likaså. Öersiktsplanen för Södra Älstranden ill bidra till att förtydliga Göteborgs själ. Ur: Öersiktsplan för Göteborg. Detaljerad för Södra Älstranden. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Antagen 1997 Alltså lika litet som arkitekten har anledning att fästa allt för stort aseende id allmänhetens fördomar och förutfattade meningar om arkitektur, id hela den hära a åsikter som förs till torgs och förfäktas med frenesi, som brukar stå i omänd proportion till den insikt som ligger bakom, lika litet får han glömma att folkets röst är Guds röst, när den praktiska erfarenheten äl hunnit tysta ner åsiktslarmet och den erkliga halten a hans arbete gör sig gällande i positi eller negati riktning. Utdrag ur: Artikel a Tage William-Olsson med rubriken Själpröning inför Stadsplanekonstens förfall i tidskriften Byggmästaren Tage W-O ar stadsplanechef i Göteborg åren Ur den nyutkomna boken: Tage William-Olsson stridbar planerare och isionär arkitekt Min ision för Göteborg är i första hand en stad där barnen skrattar och ler. I den staden är barnen nyfikna, de ågar och de utecklas. De är inte rädda. I den staden tris också deras föräldrar. Ur: Interju i den danska tidskriften Byplan nr 1/ med Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg För att en blomstrande mångfald skall kunna uppstå i en storstads karter och stadsdelar måste fyra illkor ara uppfyllda: 1. Stadsdelen, och så många som möjligt a dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion: helst mer än tå. Dessa funktioner måste medföra näraron a människor som rör sig utomhus på olika tider och a olika skäl, men som kan anända många faciliteter gemensamt. 2. De flesta karteren måste ara korta, ilket innebär att tärgatorna och gathörnen måste komma tätt. 3. Stadsdelen måste bestå a en blandning a hus som arierar i ålder och skick; en försarlig del a dem skall ara gamla, så att den nödändiga akastningen också arierar. Denna blandning måste ara ganska finkornig. 4. En tillräckligt hög koncentration a människor måste finnas i området, oasett arför de befinner sig där. Detta gäller äen de som istas där därför att de bor där. Ur: Den amerikanska storstadens li och förfall (The Death and Life of Great American Cities). Jane Jacobs och 1989 Sträckan utmed älen, från Göteborgsoperan bort till Stenterminalen, är intressant i flera bemärkelser, inte bara därför att det rör sig om ett osedanligt stort geografiskt rum som frigörs när trafiken hamnar under jord i samband med den så kallade Göteborgsöerenskommelsen. Här hamnar frågan om förtätningen a stadsrummet i fokus. Hur stor skall andelen bostäder ara i förhållande till antalet kontor och affärserksamheter? Hur höga skall husen ara? Vilken plats kommer kulturliet att få, och inte minst den urbana entreprenörskultur som skapas i brytningarna mellan nya idéer och olika tekniska innoationer Ur: Den nakna staden a Magnus Haglund och Stefan Schneider Ur dagboken: Körde runt i de nya stadsdelarna, lunchade på Neptun, satt på Otterhällan och funderade öer generalplanen......göteborg byggde och jag låg och funderade på hur. Blir det en fördjupad och rikare sammansatt miljö för olika människor att njuta a och känna för, att upplea saker i och genom? Blir det en organisk stad med leande traditioner, en stad med ett minne? Finns den långa isionen bortom de fyraåriga alinterallerna? Utan en sådan blir allt stadsbyggande bara pyttipanna som de snabbaste teknikerna och snålaste politikerna gemensamt sererar. Räknas det med färger och former och inte bara med ett tillfredsställande antal ritmeter, planeras den nya stan med annat än räknestickan? Det måste den för att inte bara bli uthärdlig från en bil i stark fart eller från ett flygplan. Är det ett miljöskapande för människor på marken? Hur är proportionerna mellan låghus och de höga husen, som ger mammorna oro och gör lekmarken liten men parkeringsplasten stor, och som man måste mala om öer det rimligas gräns, därför att den omänskliga skalan erkar ara den kommunala maktsymbolen i hela landet idag?......det är en riksangelägenhet att beara detta city, kanske mindre de enstaka husen än helheten i denna barocka stadsplan som leer och existerar nästan sådan den ar a begynnelsen. Men det hänger på att hushöjden hålls nere i sin låga skala. Det behös bara ett par små missgrepp på ett par punkter och hela mönstret kan rias upp. Planer på attentat kommer ständigt att smidas......jag önskar Göteborg en stark framtid. Men jag känner emod då framtiden inte bara är segeriss utan hänsynslös. Så stor ille jag önska min hemstads tillförsikt till framtiden, att den skulle ha råd med generositet mot det förgångna. Så leande är den som organisk helhet för mig, att caterpillers och gräskopor inte får mitt illkorslösa ja... Ur: Göteborg en stad och dess människor. Lars Ulenstam

3 Inbjudan Göteborgs kommun genom Norra Älstranden Uteckling AB i samarbete med Stadsbyggnadskontoret inbjuder härmed till intresseanmälan och kalificering för mederkan i PARALLELLA STADS- ANALYSER för Södra Älstranden asnittet mellan Götatunnelns mynningar från Järntorget i äster till Lilla Bommen i öster. Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat att det helägda kommunala bolaget Norra Älstranden Uteckling AB skall ansara för stadsutecklingen på Södra Älstranden. I beslutet ingår äen att stimulera en öppen debatt och finna former för inflytande. Som ett led i detta har Dialog Södra Älstranden startat med dels en utställning i Göteborgs Stadsmuseum, dels en egen hemsida ( där göteborgarna inbjuds att lämna synpunkter på och idéer till hur man önskar att Södra Älstranden skall anändas och utecklas. Dessa båda arenor för det offentliga samtalet kompletteras med en rad olika aktiiteter under 2005 med seminarier, stadsandringar, studiecirklar, kurser mm. Detta sätt att försöka finna former för inflytande kommer att dokumenteras och utärderas. Som ett första steg i den fortsatta planprocessen kommer det i alt att kalla PARALLELLA STADSANALYSER att genomföras under hösten Det är inte frågan om en täling där någon innare utses. I stället kommer resultatet a de parallella stadsanalyserna att anändas i kommunens fortsatta arbete med planprogram och detaljplaner. Asikten är att fem, brett sammansatta lag, skall äljas ut att presentera förslag och isioner för Södra Älstrandens uteckling. Vi önskar därför knyta till oss personer och företag/organisationer att mot ersättning mederka i de parallella stadsanalyserna. Välkommen att anmäla intresse att, utifrån de illkor som ställs i denna inbjudan, mederka i ad som är ett a de iktigaste och mest intressanta stadsutecklingsprojekten i Göteborg idag. För ytterligare information besök Dialog Södra Älstrandens hemsida: Göteborg i maj 2005 Norra Älstranden Uteckling AB Lars Iarson VD Mats Karlsson Styrelseordförande Lag utses 3

4 Syfte Syftet med de PARALLELLA STADSANALYSERNA är att utifrån en helhetssyn presentera idéer och isioner för: hur Göteborg och dess inånare skall återges kontakten med attnet hur kajområdet och innanförliggande karter kan bli en a Göteborgs mest attraktia delar a centrala staden hur långsiktigt hållbara idéer kan stärka stadens identitet och attraktionskraft Förhoppningen är att de parallella stadsanalyserna skall ge idéer och förslag som är både idérika och isionära, men också realistiska och genomförbara. För stadsanalyserna kommer de tankar, idéer och förslag som göteborgarna presenterat hittills, bl a i den utställning Dialog Södra Älstranden som pågår på Göteborgs Stadsmuseum och på projektets hemsida att utgöra underlag. Resultatet a de parallella stadsanalyserna kommer att anändas i kommunens fortsatta arbete med planprogram och detaljplaner. 4 Packhusplatsen sedd från Victors Hotel

5 Uppgiften Utalda lag skall presentera en helhetsbild för områdets uteckling med utgångspunkt i det öergripande målet att ta till ara, förbättra och uteckla områdets unika läge och förutsättningar samt stärka stadens kontakt med attnet när Götatunnelns färdigställande sommaren 2006 ger möjligheter till detta. Det är mellanrummen, ds allmänt tillgänglig mark och istelseytor, och innehållet i byggnader och karter, som i detta skede a utecklingsprocessen i första hand bör belysas och ägnas särskild uppmärksamhet. Utecklingsidén skall kunna förerkligas etappis, arför den skall kunna tåla förändringar utan att helheten går förlorad. Områdets innehåll, anändning och utformning skall präglas a ett långsiktigt tänkande ad gäller miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, genomförande och drift. Exempel på frågor som bör besaras i de parallella stadsanalyserna är: Vilka nya, för stadsliet ärdeskapande erksamheter, uppleelser och kaliteter är önskärda och möjliga att tillföra i området? Hur kan intressanta och händelserika kajpromenader skapas inom området? Hur kan områdets kontakt med innanförliggande city utecklas till samerkan och ömsesidigt utbyte? Hur kan attenrummet utnyttjas utan att säkerhet åsidosätts och störningar uppkommer? Hur kan områdets möjligheter som del a Göteborgs nya ansikte mot älen tas tillara och utecklas? Hur kan möjligheterna till utblickar mot attnet och inblick från attnet mot stadskärnan tas tillara och utecklas på bästa sätt? Vilka hänsyn bör tas till de kulturhistoriska och stadsbildmässiga ärdena i områdets relation till stadskärnan? Den form för stadsuteckling som kommunen genom Norra Älstranden Uteckling AB tillämpat för Norra Älstranden och som äen skall gälla för Södra Älstranden kan beskrias enligt följande: Finansieringen a stadsutecklingen sker helt utanför skattsedeln genom att det ilande merärdet i kommunens mark och fastigheter först utecklas och sedan realiseras genom försäljning. Norra Älstranden Uteckling AB ansarar för dessa processer i ett nära samarbete med olika planerande föraltningar och andra intressenter som är med och skapar Den Goda Staden. Det nya är att fastighetsutecklingen genererar resurser för inesteringar i ny infrastruktur eller i andra samhällsbeho. Sociala näterk skapas genom att intresserade och berörda inoleras i frågorna om stadens framtid. Inflytandet sker genom en direkt mederkan i diskussioner om stadsuteckling, men också genom att människor som är inblandade i hur bebyggelsen ska nyttjas och formas deltar i samtalet. Särintressen från olika företag, organisationer eller fastighetsägare äs genom daglig samordning in i en större och mer generell planerings- och stadsutecklingsprocess. Växelspelet mellan exploaterings- och planprocesserna, mellan kort och lång sikt och mellan olika intressen, organisationsmiljöer och kompetensområden, ger ett kontinuerligt tillflöde a resurser, ambitioner, idéer och synpunkter. På Södra Älstranden är ambitionen utidgad med att också inolera en intresserad allmänhet i samtalen. Detta sätt representerar en tredje äg för stadsuteckling, där fördelarna med den samhällsstyrda och skattefinansierade utecklingsmodellen kombineras med fördelarna i utecklingsstrategier som baserar sig på rena priatiseringsprogram. Genom att först uteckla och sedan sälja färdiga fastigheter i flera små steg, har både samhället och de priata intressenterna större möjligheter att påerka processen. Var och en får möjlighet att tillföra de merärden som tillsammans skapar Den Goda Staden. 5

6 Uppdragsform Uppgiften parallella stadsanalyser genomförs som uppdrag med fem lag. Det är således inte frågan om en täling där någon innare utses. I stället ases de tankar och idéer som presenteras och de förslag som utarbetas anändas som underlag för kommunens fortsatta arbete med planprogram och detaljplaner. Det är heller inte frågan om enbart en arkitektuppgift utan asikten är att olika kompetenser och grupperingar i samhället skall komma till tals och bidra med ärdefulla inspel i detta tidiga skede a planeringsprocessen. Uppgiftens komplexitet och mångfald förutsätter att lag sätts samman med kompetenser inom olika kunskapsområden. En iktig del i uppgiften är att, med hänsyn till det pågående offentliga samtalet, idéer och förslag kan presenteras på ett åskådligt sätt. Arbetssätt De parallella stadsanalyserna kan beskrias som en del i planeringsprocessen som omfattar 1) analys och utärdering a hittills inkomna idéer och förslag 2) en efterföljande syntes samt en 3) sammanfattning i en ision för områdets anändning Arbetet med de parallella stadsanalyserna genomförs i tå steg. Steg 1 omfattar en öergripande analys a förutsättningar och möjligheter för utecklingen a hela området. Huudfokus är idéer, isioner och samband mellan olika, äsentliga drikrafter för stadsuteckling. Ett iktigt delmoment är att utärdera och analysera inkomna idéer och förslag från göteborgarna samt att komma med inspel till ilka områden och problemställningar som bedöms ara centrala i det forstatta arbetet med steg 2. I Steg 2 kan uppdragen komma att ges olika inriktning där lagen genomför detaljerade analyser och upprättar förslag för olika delar a området och/eller belyser specifika frågor. Samtidigt idareutecklar samtliga lag tankar och idéer från Steg 1 som aser hela området. Program Detta underlag är en presentation a formerna och illkoren för mederkan i de parallella stadsanalyserna för Södra Älstranden. Asikten är att intresserade personer och företag skall kunna bilda sig en tillräcklig uppfattning om bakgrunden, asikterna och det alda arbetssättet för att kunna anmäla intresse att mederka. Utalda lag kommer att få tillgång till ytterligare underlagsmaterial för att kunna genomföra de parallella stadsanalyserna. Exempel på sådant material är kartmaterial, beskriningar, utredningar mm. Dessutom kommer en sammanställning a de synpunkter, tankar och idéer som lämnats inom ramen för Dialog Södra Älstranden att ställas till lagens förfogande och som lagen skall utärdera och analysera. 6

7 Området Det område som de parallella stadsanalyserna aser är asnittet a Södra Älstranden mellan Götatunnelns mynningar samt Frihamnspiren. Götatunneln kommer att öppnas för trafik sommaren I äster utgör Västra tunnelmynningen, Folkets Hus och Esperantoplatsen gräns. Mot citykärnan går gränsen i Stora Badhusgatan och idare norrut i stadsfronten mot Packhusplatsen och platsen framför Operan. Längst i öster är tunnelmynningen och Göta Älbron gräns. I uppgiften ingår att äen belysa utecklingsmöjligheterna på Frihamnspiren. Frihamnen Frihamnspiren Operan Göta Älbron Lilla Bommen Östra tunnelmynningen Kasinot Skeppsbron Packhusplatsen Karnberget Södra Älstranden från sydäst Rosenlund Stenpiren Västra tunnelmynningen Folkets hus Stora Badhusgatan Esperantoplatsen Järntorget 7

8 Arrangörens projektorganisation Arrangör för de parallella stadsanalyserna är Norra Älstranden Uteckling AB i samarbete med Göteborgs Stadsbyggnadskontor. För genomförandet a de parallella stadsanalyserna har en projektgrupp Projektgrupp Södra Älstranden med följande sammansättning bildats: Projektgrupp Södra Älstranden Lars Iarson Norra Älstranden Uteckling AB Olle Lindkist Norra Älstranden Uteckling AB Sten Imberg Norra Älstranden Uteckling AB Lennart Widén Stadsbyggnadskontoret Anders Sensson Stadsbyggnadskontoret Bo Öhrström Urban Laboratory Göteborg (Stadsuteckling Göteborg) Till projektgruppen har en rådgiande grupp knutits bestående a: Knut Strömberg Rebecka Bergström Daid Karlsson Chalmers Stadsmuseet Näterkstan Lagens sammansättning Asikten är att fem lag skall äljas ut där arje lag består a en projektledare som knyter till sig olika kompetenser från personer/företag/organisatioer och en medborgargrupp med personer som representerar ett tärsnitt a medborgerlig kompetens. Projektledning Uppgiftens omfattning och komplexitet förutsätter att kompetenser inom ett flertal olika kunskapsområden är representerade. Projektledaren skall ha kompetens att leda komplexa processer och ara ansarig för lagets arbetsprocess och att ett slutresultat redoisas. Medborgargrupperna I arje lag ingår en medborgargrupp sammansatt a sex personer med olika bakgrund, ålder och kön. Intresseanmälan projektledning Kalifikationshandlingar Projektledare/företag/organisationer som önskar delta i kalificering för mederkan i de parallella stadsanalyserna skall dokumentera att de besitter den kompetens som erfordras för att lösa uppgiften. För kalificering skall nedanstående handlingar lämnas in. Dokumentationen skall ges på ett kortfattat och strukturerat sätt och lämnas i den ordning som följer: 1 Uppgifter om projektledare (CV) mederkande företag/organisationer (CV för ledande medarbetare) (Max en A4-sida) 2 Kortfattad programförklaring a hur man aser angripa uppgiften, samt beskrining a de styrkor och kompetenser som är representerade. (Max en A4-sida) 3 Registreringsbeis, F-skattebeis samt försäkringsbeis för mederkande företag. Handlingarna får inte ara äldre än tre månader. Härutöer står det projektledare/företag/organisationer fritt att redoisa max tre releanta referensprojekt. Uralskriterier Utärderingen a inlämnad dokumentation kommer att göras a Projektgrupp Södra Älstranden på basis a inlämnade handlingar enligt oan. Material härutöer kommer inte att ärderas. Stor ikt kommer att läggas på projektledarens kompetens, sammansättningen a gruppen och den presenterade programförklaringen. De fem projektledare/företag/organisationer som bedöms bäst motsara de kra och illkor som framgår a denna inbjudan kommer att erbjudas att mederka i de 8

9 parallella stadsanalyserna. Val a projektledare/företag/ organisationer kommer att göras a Projektgrupp Södra Älstranden. Innan startmötet för de parallella uppdragen kommer atal att tecknas med projektledaren. Inlämning a handlingar för kalificering Handlingarna för kalificering skall sändas i förseglat kuert till: Norra Älstranden Uteckling AB Box Göteborg Kuertet märks: Södra Älstranden Parallella stadsanalyser Projektledning Handlingarna skall leereras som pappersersion och ara inlämnade till oanstående adress senast kl 15, eller ara poststämplade samma dag. Dessutom skall materialet sändas som elektronisk kopia med e-post till: Intresseanmälan medborgargrupp Intresseanmälan för medborgargrupper Alla intresserade inbjuds att anmäla sitt intresse att ingå i en medborgargrupp. Alla inbjuds äen att nominera andra personer som man anser lämpliga. Syftet med medborgargrupperna är att pröa nya former för inflytande på utecklingen på Södra Älstranden som Kommunstyrelsen beslutat om. Asikten är att medborgargruppen skall utgöra en iktig resurs för laget och äen fungera som referensgrupp i arbetet. Lagens arbete skall resultera i en helhetsbild analys, syntes, ision a hur Södra Älstranden skulle kunna utecklas. Varje medlem i medborgargrupperna förbinder sig att arbeta för ett för laget gemensamt förslag. Omfattning Personer i medborgargrupperna föräntas asätta ca 60 arbetstimmar. Arbetet kommer till iss del att ske under dagtid. Ersättning kommer att utgå (se nedan). Handlingar för intresseanmälan Personer som önskar bli utalda att ingå i en medborgargrupp skall lämna in följande uppgifter (se särskild anmälningsblankett): 1 Personuppgifter med namn, födelseår, födelseort/- land och yrke/sysselsättning. 2 Motiering (några meningar) till arför man ill ingå i en medborgargrupp. Uralskriterier Målsättningen är att den samlade grupp medborgare som äljs ut ska återspegla en mångfald och bredd ad gäller bakgrund, erfarenhet, ålder och kön. Gruppen sätts samman utifrån följande kriterier: Gruppen ska ha jämn könsfördelning Gruppen ska ha en bred åldersfördelning (från 15 år och uppåt Gruppen ska ara sammansatt så att olika kompetenser och yrkeserfarenheter finns representerade Gruppens sammansättning ska återspegla Göteborgs etniska och kulturella mångfald Uralsprocess A samtliga inkomna intresseanmälmningar och förslag kommer ett första ural att göras utifrån oan nämnda kriterier a den rådgiande grupp som knutits till projektgruppen. På så sätt säkras bredd och mångfald i gruppen som helhet. Därefter utses enskilda personer genom lottdragning. Efter det kontaktas de utalda för att bekräfta sitt deltagande. Till sist tecknas atal med och offentliggörs namnen på de utalda personerna. Inlämning a intresseanmälan Intresseanmälningar för mederkan i medborgargrupper skall sändas till: Norra Älstranden Uteckling AB Box Göteborg Kuertet märks: Södra Älstranden Parallella stadsanalyser Medborgargrupp eller med e-post till: Handlingarna skall ara arrangören tillhanda senast

10 Redoisning Redoisning Steg 1 Redoisningen skall ske på följande sätt: Offentligt möte Varje lag disponerar 10 minuter för en sammanfattande presentation a lagets arbete under Steg 1. Redoisningen, som är öppen för allmänheten, föräntas ske i form a en OH- eller PowerPoint-presentation (digitala kopior lämnas till arrangören). Utställningsmaterial Varje lag skall sammanfatta arbetet under steg 1 i en plansch att ingå i utställningen Dialog Södra Älstranden på Stadsmuseet. Slutredoisning Slutredoisningen a de parallella stadsanalyserna skall ske på följande sätt: Offentligt möte Slutpresentationen kommer att ara öppen för allmänheten och omfatta en gemensam presentation a förslagen där arje lag skall göra en 20 minuters redoisning med stor frihet att älja presentationsform (till lagens förfogande står kalificerad teknisk utrustning). Hearingar Särskilda, offentliga hearingar kommer att anordnas för olika målgrupper, t ex näringsliet, utbildningsinstitutioner, ungdomar i näraro a förslagsställarna. Vid dessa tillfällen är asikten att allmänheten skall få lämna synpunkter i näraro a politiker och representanter för arrangören. Någon bedömning eller utärdering sker inte i detta sammanhang utan de tankar, idéer och förslag som framkommer id presentationerna och hearingarna etc kommer att sammanställas och tillsammans med lagens förslag utgöra underlag för och inarbetas i det fortsatta arbetet med planprogram. Utställningsmaterial slutredoisning I samband med slutpresentationen skall lagen presentera sina resultat och slutsatser i en offentlig utställning. Till denna utställning skall lagen slutredoisa sitt förslag i form a en planschutställning. Materialet skall utformas med hög grad a åskådlighet och tillgänglighet. A materialet skall framgå illustrationer som beskrier bärande idéer ara en planritning i skala 1:2000 och med minst ett öersiktsperspekti öer hela området på utlämnat bildunderlag isande förslagets koppling till stadskärnan det offentliga rummets anändning och principer för gestaltning hur man rör sig i området, utefter attnet och i kontakterna med staden i örigt eentuella byggnaders innehåll och principiella gestaltning, höjd mm 3D-presentation/Virtual Reality Som underlag för arbetet med de parallella stadsanalyserna har en digital 3D-modell, med möjlighet att skapa Virtual Reality, tagits fram a Visualiseringsstudion, Chalmers Lindholmen. Det önskärt att modellen anänds id presentation a lagens förslag (stöd och mederkan kan erbjudas a Visualiseringsstudion). Örigt Digitala kopior a planscher och beskriningar skall leereras. Materialet skall kunna anändas för publicering i såäl tryckt form som på webben. Fysisk modell skall inte lämnas. Arrangören kommer eentuellt att bygga enkel modell a arje förslag att inpassas i befintlig modell öer de norra och södra älstränderna. Skriftlig och muntlig presentation skall ske på senska. Tider (obs! preliminära) Arbetet med de parallella stadsanalyserna börjar genom att utalda lag kallas till startmöte (preliminärt i mitten a augusti). Resultat a Steg 1 skall presenteras dels id ett internt seminarium (dagtid), dels id ett öppet möte på källen samma dag (preliminärt i mitten a september). Arrangören kommer därefter att delge lagen förutsättningar för fortsatt arbete. Muntlig slutpresentation (preliminärt i slutet a noember) skall ske dels id öppet källsmöte, dels id seminarier för särskilt inbjudna (dagtid). 10

11 Atalsparter Arrangören kommer att knyta till sig endast en ansarig atalspart (= projektledaren) för arje lag. Atalsparten har ansaret för både uppdraget och ersättningen. Alla utbetalningar, med undantag a ersättning till personer i medborgargrupperna, kommer att ske till atalsparten, som därefter fördelar ersättningen internt inom laget. Ersättning Mederkan i de parallella stadsanalyserna är att betrakta som uppdrag som genomförs mot skälig ersättning. Varje projektledare disponerar SEK (exkl moms). Ersättningen utbetalas i tå omgångar; SEK efter Steg 1, återstående del efter slutpresentationen. Ersättningen skall täcka alla kostnader i förbindelse med uppdraget inkl tid- och resekostnader för start- och astämningsmöte samt presentationsmöten. Alla personer som ingår i medborgargrupperna skall teckna indiiduella atal med Norra Älstranden Uteckling AB. Ersättning utgår med kronor per person (beskattningsbart belopp) för ilket bolaget betalar sociala agifter. Ersättningen utbetalas efter slutpresentationen. Nyttjanderätt Stadsbyggnadskontoret äger rätt att anända hela, delar eller kombinationer a de leererade uppdragen i sitt fortsatta program- och planarbete. Fortsatt uppdrag Uppdraget är att betrakta som slutfört i och med att ersättning utbetalats. Någon utfästelse om fortsatt uppdrag kan inte lämnas. Det står emellertid arrangören fritt att mot ersättning engagera ett eller flera lag att göra bearbetningar a sina förslag. Deltagande i kommande uppdrag/ tälingar I ett senare skede, i samband med program- och detaljplanearbete, kommer med största sannolikhet, när projekt agränsats närmare, arkitekttälingar och/eller parallella uppdrag att genomföras. De lag eller företag i lag som utalts att genomföra de parallella stadsanalyserna kommer inte att bli diskalificerade för att delta i senare uppdrag eller parallella uppdrag/tälingar för Södra Älstranden. Alysning Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in de paralella uppdragen fram till startmötet. Frågor Frågor om kalificering för projektledare/företag/ organisationer kan ställas till: Sten Imberg, Norra Älstranden Uteckling AB e-post: eller till: Lennart Widén, Stadsbyggnadskontoret, e-post: Frågor om medborgargrupper kan ställas till: Knut Strömberg, Chalmers, e-post: eller till: Rebecka Bergström, Stadsmuseet, e-post: telefon:

12 Järntorget Stenpiren

13 Stenpiren Lilla Bommen

14 Frihamnspiren I I I I

15 Det som är relatit unikt för Göteborg är att i har äldigt stora områden att uteckla längs älen. Förutom Södra Älstranden finns Norra Älstranden, Frihamnen, Gullbergsass, Bangårdsområdet, Ringön och Marieholmsområdet. Södra Älstranden är det minsta a dessa områden. Det är därför iktigt att i programdiskussioner klara ut ilka funktioner och karaktärer som passar bäst på Södra Älstranden och ilka som med fördel i stället kan utecklas inom de andra större områdena. Ur: Föredrag på Stadsmuseet inom ramen för Dialog Södra Älstranden a Kjell-Oe Eskilsson, f d stadsbyggnadsdirektör i Göteborg Ett önskärt scenario är att den förnyade Södra Älstranden blir en toleransens arena. Men detta kräer mycket noggrann planering, så att det erkligen kommer dit erksamheter för alla. Då är det extra iktigt att rådgöra med representanter för såäl unga som äldre. Alla grupper som kan bidra till och njuta a liet i en förnyad stadsdel skall ara med och forma den. Dit kan man aldrig komma med de gängse planeringsmetoderna. Ur: Tidningen Trottoar, 1/05. Interju med Emin Tengström, f d professor i humanekologi id Göteborgs Uniersitet Södra Älstranden är ett litet område längs Skeppsbron och Packhuskajen, något karter brett. Med hög puls och många nertrådar ut åt flera håll Det är inte konstigt att drömmarna och föräntningarna på det lilla, men hjärtinnerligt iktiga områdets framtid är stora och många. Ur: Tidningen Trottoar, 1/05. Inlägg a Einar Hansson, arkitekt och stadsandrare Stora delar a Södra Älstranden i Göteborg kommer nu att friläggas när Götatunneln byggs. Det är ett enormt område, nästan mitt i staden, id älen. Ur: Inlägg a Dan Hallemar i tidningen Arkitekten nr Här har hopats tjänstefel på tjänstefel sade den färgstarke stadsplanechefen W-O, Tage William-Olsson, om en a sina första planer i Göteborg, Norra Guldheden Som a en händelse står nu en utställning om W-O samtidigt med en om Södra Älstranden på Stadsmuseet. Och jag känner hur uppfriskande det hade arit med en stadplanerare som W-O idag när man ska till att laga den sista biten i den sönderslagna krukan, den där attnet kommer in. Men inte får äl en tjänsteman agera som W-O gjorde, säger kanske någon. Nej isst, det fick inte han heller. Men han gjorde det ändå, a öertygelse. Ur: Tidningen Trottoar, 1/05. Inlägg a Claes Caldenby, professor i Arkitekturens teori och historia, Chalmers När jag kollar igenom det som skris, eller lyssnar till de samtal som förs, tycks arkitekturen skilja sig från alla andra konstarter. När talan speglar en längtan, musiken sjunger om härligheten, dansen formar en kroppslig extas, ja äen teaterscenografin med några geniala grepp berättar om himmel och helete, beskris arkitekturen som om den handlade... om sig själ.. Debatten är större än området! Ur: Debattinlägg a arkitekten Thomas Nathorst-Böös i tidningen Arkitekten nr Men först och sist, A och O, återge staden kontakten med attnet. Det ar ju den tanken som startade hela tunnelprojektet. Inga hus, låga eller höga, får skämma den utsikten och hindra gångtrafiken ner till älen. Ge oss den gröna lunga id attnet som ni loade från början, annars känner i oss gruligt sikna! Ur: Insändare i GP 29 augusti 2004 a Ingrid Wirsin Kommunstyrelsens orförande Göran Johansson inleder ett anförande id ett frukostseminarium anordnat a Bengt Dahlgren AB i april 2005 Vi skapar den sköna storstaden, med den gröna själen. Stadsträdgårdsmästare Lars Johansson, presenterar Park- och Naturs ision id lunchföredrag på Stadsmuseet den 11 maj 2005 Politikerna behöer långsiktigt hållbara kunskaper och förhållningssätt. Annars faller de för lättköpta idéer från den som talar högst Arkitekterna får akta sig för frestelsen att göra alltför lättköpta förslag som syns i tidningstryck. Det kräer både kunskap, analys och argumentationsförmåga i ord och bild. Ur: Artikel i tidskriften Arkitektur nr a Claes Caldenby, professor i Arkitekturens teori och historia, Chalmers Staden är arena för demokratin Stadens struktur är agörande för en hållbar samhällsuteckling Mångfald, komplexitet och italitet är stadens kännetecken Gatan, torget och parken är stadens ardagsrum Allemansrätten gäller också i staden Successi förändring ger staden kontinuitet och ariation Ur: Agenda för staden. Stadsmiljörådet Marco Polo beskrier en bro sten för sten. Men ilken sten är det som håller bron uppe? frågar Kublai-khan. Bron hålls inte uppe a den eller den stenen, sarar Marco, utan a de al som de tillsammans bildar. Kublai-khan sitter tyst och tänker efter. Därpå tillägger han: Varför talar du till mig om stenar? Det är bara alet som intresserar mig. Marco sarar: utan stenar finns det inte något al. Ur: De osynliga städerna a Italo Calino 15

16

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6 3.6.2014 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6 Handlingsplanen har skapats enligt uppdrag a barnens och ungdomarnas

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Exempelsamling :: Vektorintro V0.95

Exempelsamling :: Vektorintro V0.95 Exempelsamling :: Vektorintro V0.95 Mikael Forsberg :: 2 noember 2012 1. eräkna summan a ektorerna (1, 2) och (3, 1) mha geometrisk addition 2. Tå ektorer u = ( 2, 3) och adderas och blir ektorn w = (1,

Läs mer

ratifiéering av Borgmästaravtalet

ratifiéering av Borgmästaravtalet ÖSTERÅKERS W3MMUN Sericeenheten 2015-10- 2 Motion om» K BiummN KOMMU NSTYRELSEN 2015 10-21 hr 2&jm^ ratifiéering a Borgmästaratalet 2015-10-18 IS 50 senska kommuner har hittills skriit på EU-kommissionens

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge KUN 2014-11-20, p 15 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-11-11 KUN 2014/317 Handläggare: Finbar Krook Rosato Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Västlänken - Haga C. Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer.

Västlänken - Haga C. Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer. Västlänken - Haga C Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer Cykel Västlänkens station vid Haga... Västlänken kommer att ha tre

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken S ä r s k i l d s a m m a n s t ä l l n i n g 2009-09-18 Sid 1 (5) Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken En översiktsplan för Gävle stad har tagits fram och antogs 27

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT Möllevången, 110214 Hej igen kära politiker! Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning

Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning Visby juni 2016 Inbjudan Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning inbjuder till intresseanmälan Etapp1, avseende konstnärlig gestaltning för nybyggnation av förskola

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 SÖKANDE Bostadsföreningen Plöjaren u.p.a. Ombud: Advokat Hans-Christian Löth Kriström Advokatbyrå KB Box 7184 103 88 Stockholm

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Tankesmedjan för friluftsliv 2016

Tankesmedjan för friluftsliv 2016 1(7) Tankesmedjan för friluftsliv 2016 Anteckningar från seminarium 11. Friluftsliv och grön infrastruktur hur värderar och planerar vi bäst för friluftsliv i landskapet? Arrangör: Naturvårdsverket Organisatörer:Erik

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Tävlingsinformation för prekvalificering till projekttävling Inbjudan till Prekvalificering Skelettplan för Kronetorpsområdet Burlövs kommun

Tävlingsinformation för prekvalificering till projekttävling Inbjudan till Prekvalificering Skelettplan för Kronetorpsområdet Burlövs kommun Sidan 1 av 5 Tävlingsinformation för prekvalificering till projekttävling Inbjudan till Prekvalificering Skelettplan för Kronetorpsområdet Burlövs kommun Sidan 2 av 5 1. TÄVLINGEN Burlövs kommun inbjuder

Läs mer

Enmans vägs handelsområde - markanvisning etapp 1

Enmans vägs handelsområde - markanvisning etapp 1 KS 2003/0117 Enmans vägs handelsområde - markanvisning etapp 1 Bakgrund Kommunfullmäktige antog 06 02 06 detaljplanen för Enmans vägs handelsområde och uppdrog samtidigt åt kommunstyrelsen att genomföra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Fokus under året På Sporren har vi fortsatt att lyfta det naturvetenskapliga lärandet och dess olika aspekter. Detta läsår har barnen utforskat luft på olika sätt.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Presentation av Björkängens förskola

Presentation av Björkängens förskola Presentation av Björkängens förskola Vår förskola startade 1 oktober 1990 och tillhör Närlunda rektorsområde. Vi är en förskola i utveckling som har inspirerats av Reggio Emilias filosofi och tankar om

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

summan av kardemumman ett axplock av lokala nämnders erfarenheter och kunskaper 2011-2014

summan av kardemumman ett axplock av lokala nämnders erfarenheter och kunskaper 2011-2014 summan av kardemumman ett axplock av lokala nämnders erfarenheter och kunskaper 2011-2014 6-7 november 2014 Hälsa och samhällsplanering Falkagård Stafsinge är en stadsdel nära centrum i Falkenberg. Falkagård

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen Kulturdepartementet Enheten för konstarterna 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 28 februari 2013 Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 ALIS (Administration av

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum

Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum 1 (8) Inbjudan Inbjudan har tagits fram av Huge Fastigheter i samråd med Sveriges Arkitekter. Sammanfattning

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Åkeriet 4, vid Landsvägen/Humblegatan, i centrala Sundbyberg

Detaljplan för fastigheten Åkeriet 4, vid Landsvägen/Humblegatan, i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 20120403 Jenny Nagenius DNR 83/2010214 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Åkeriet 4, vid Landsvägen/Humblegatan, i centrala Sundbyberg

Läs mer

Forum Finntorps synpunkter

Forum Finntorps synpunkter Till: Nacka kommun, miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunalråden / Oppositionsråd, Nacka kommun Fk: Nacka Värmdöposten Mitt I Nacka Forum Finntorps synpunkter - planförslag Sicklaön 125:3, Dnr KFKS 2014/905-214

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2015-11-09 Dnr: 15/00928 SAKEN Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Fläkten från Nordost

Fläkten från Nordost har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.

Läs mer

PROTOKOLL. Mer info: bilder, www.facebook.com/forumfinntorp info, www.forumfinntorp.org/furuvagen

PROTOKOLL. Mer info: bilder, www.facebook.com/forumfinntorp info, www.forumfinntorp.org/furuvagen PROTOKOLL Mer info: bilder, www.facebook.com/forumfinntorp info, www.forumfinntorp.org/furuvagen Närvarande: Camilla Lindgren granne, Camilla, Furuvägen 11 Cathrin Bergenstråhle (inbjuden politiker, (M),

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

sida: Innehåll: Medverkande bilagor

sida: Innehåll: Medverkande bilagor Innehåll: Konsekvenser av planens genomförande Administrativa och ekonomiska frågor Fortsatt planarbete Medverkande sida: 99 100 100 101 bilagor Fotomontage, upprättad 2011-06-07 102 Planprogram för Färjestaden

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-12-13 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-50827526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan.

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar bron när den är öppnad för båttrafik. Flytbryggor

Läs mer

P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021

P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021 PM 2013-03-31 Bergsjön 2021 Pernilla Hallberg 0706-02 02 02 pernilla.hallberg@veera.se P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021 Sammanfattning av projektet Syftet

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Enkätens uppbyggnad COPSOQ SVERIGE. Introduktion

Enkätens uppbyggnad COPSOQ SVERIGE. Introduktion Enkätens uppbyggnad Introduktion Enkäten mäter den psykosociala arbetsmiljön genom åtta dimensioner. Varje dimension består i sin tur a en till flera skalor som mäter olika aspekter inom arje dimension.

Läs mer

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG VAD ÄR FÖRSTUDIE: MEDBORGAR Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för att under ett års tid genomföra en förstudie

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - Fördjupad för Mölndalsåns dalgång

Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - Fördjupad för Mölndalsåns dalgång Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - Fördjupad för Mölndalsåns dalgång Rapport PARALLELLA SKISSUPPDRAG: Gestaltningsidé för grönstruktur i Mölndalsåns dalgång Genomförande: Vid gestaltning av miljön

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Förskolans pedagogiska idè På Grindstugan har vi påbörjat processen i att arbetar vi Reggio Emilia inspirerat Vi erbjuder en rolig, lustfylld och lärande verksamhet utifrån

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Trädplan KUNGSHOLMEN. för Stockholm. maj 2002

Trädplan KUNGSHOLMEN. för Stockholm. maj 2002 Trädplan för Stockholm maj 2002 KUNGSHOLMEN TRÄDPLAN FÖR KUNGSHOLMEN Trädplanen har utarbetats av Landskapsarkitekterna Söderblom & Palm på uppdrag av Margareta Jonsson, Gatu- och fastighetskontoret, region

Läs mer

Dnr KK15/377 POLICY. Konstpolicy för Nyköpings kommun

Dnr KK15/377 POLICY. Konstpolicy för Nyköpings kommun Dnr KK15/377 POLICY Konstpolicy för Nyköpings kommun 2016 Dnr KK15/377K15/377 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 2.1 Politiska utgångspunkter... 3 2.2 Situationsspecifika

Läs mer