Utvärdering av projektet Växtkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av projektet Växtkraft"

Transkript

1 Utvärdering av projektet Växtkraft Lena Waldau Instititutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/bhs, Högskolan i Borås, Bakgrund Folkbiblioteken i de tre gästrikekommunerna Sandviken, Ockelbo och Hofors, deltog bland många andra folkbibliotek i det landsomfattande projektet Folkbibliotek och vuxnas lärande (Vuxbib). Ett glädjande resultat av Vuxbib var att samarbetet mellan de tre kommunernas folkbibliotek ökat, men en besvikelse var att de inte lyckats finna några fungerande former för samverkan med högskolebibliotek. När så Högskolan i Gävle 2005 beslöt inrätta ett yrkeshögskoleprogram till trädgårdsmästare med inriktning mot hälsa och design (TMP) i samarbete med, och förlagt till, Wij Trädgårdar i Ockelbo, tog de tre folkbiblioteken chansen att ansöka om medel hos Kulturrådet för ett tvåårigt projekt (Växtkraft) i vilket TMP skulle användas som fall för att utveckla en generell modell kring hur biblioteks- och informationsstöd ska utformas vid utlokalisering av högskoleutbildningar. Det övergripande syftet var att fortsätta det arbete som startat i Vuxbib med att utveckla folkbibliotekens stöd till vuxnas lärande, och därigenom stärka den professionella identiteten. Att stärka samarbetet sinsemellan hade Vuxbib visat vara en framgångsrik metod, varför ökad samverkan var ytterligare en ambition för Växtkraft. Kulturrådet beviljade pengar till detta projekt för åren Resultatet av projekt Växtkraft kan övergripande beskrivas på två sätt beroende på perspektiv, dels ett allmängiltigt och mer principiellt perspektiv, dels ett praktiskt och lokalt: 1. Växtkraft har i huvudsak bekräftat folkbiblioteksgemensamma erfarenheter dragna i Vuxbib, tyvärr flera av dem negativa: Folkbibliotekarier har svårt att väcka intresse hos högskolebibliotekarier för samarbete. Växtkrafts projektägare trodde att de, inom ramen för Vuxbib, skulle närma sig högskolebibliotek mer än de lyckades göra. I Folkbildning och vuxnas lärande beskrivs högskolebibliotek som förhållandevis målrationella (Gärdén et al., s. 102); Växtkrafts deltagare kallar dem introverta. Det är folkbiblioteken som önskar samarbeta och tar initiativ till sådant, och som besöker högskolebiblioteken. Det omvända inträffar tydligtvis inte 1. Det verkar omöjligt för folkbibliotek att få högskolor att betala för den del av informationssökningsstödet till högskolestuderande, som folkbiblioteken ger. Folkbibliotekarier får inte access till de databaser för vetenskapliga tidskrifter som högskolebiblioteken prenumererar på för sina studenter, och har därför inte kunnat bekanta sig med dessa när en student ber om hjälp på folkbiblioteket. Genom att studenten loggar in med sitt lösenord kan folkbibliotekarien ändå hjälpa studenten att söka i baserna. Det är oerhört betydelsefullt för projektledare att få engagerat stöd från bidragsgivaren Kulturrådet; Växtkrafts projektägare har känt sig övergivna. De har också saknat den medlande, eller förmedlande, roll som Bibliotekshögskolan, genom sitt kulturrådsprojekt var tänkt att spela, men som vi inte lyckats med. 2 1 Även om det finns undantag. Se exempelvis Pilerot (2003) som berättar om ett samarbete mellan folk- och högskolebibliotek som initierats av högskolebiblioteket. 2 Se förklaring i Inledning. Bibliotekshögskolans projekt skulle bland annat ägnas åt lärande samtal, vilka möjligen kunnat spela en (för)medlande roll i Växtkraft. 1

2 2. Bilden blir annorlunda, och avsevärt mer positiv, om vi ser Växtkraft ur ett praktiskt och lokalt perspektiv: Samarbetet mellan de tre folkbiblioteken och Högskolan i Gävle inklusive dess högskolebibliotek har förbättrats avsevärt. På Wij Trädgårdar finns nu för trädgårdsmästarprogrammets studenter en filial av högskolebiblioteket med utlåningsbar trädgårdslitteratur, inte bara referenslitteratur. Biblioteket är välsorterat; några verk finns enbart här och på Kungliga biblioteket. Tack vare Växtkraft hade trädgårdsmästarprogrammets studenter från programstart en egen bibliotekarie i skolans lokaler (projektledaren), vilket lagt grunden för en bibliotekskultur 3. Med bibliotekskultur förstås att såväl lärare som studenter finner det naturligt att söka fakta, argument m.m. i litteratur, tidskrifter (vare sig digitaliserade eller ej) och genom allehanda nätbaserade söktjänster. Samarbetet mellan de tre kommunernas folkbibliotek har stärkts kraftigt, och dessutom involverat ytterligare tre kommuner i länet (Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn) och länsbiblioteket kring gemensamt lånekort, gemensamma transporter, biblioteksdatasystemet Book-IT, sms-tjänster m.m. När samarbetet växte till att omfatta de sex nämnda kommunerna diskuterades, till folkbibliotekariernas ohöljda förtjusning, samarbetet på högsta politiska nivå 4 vilket är helt otroligt ; att folkbiblioteken överhuvudtaget diskuteras på politisk nivå har inte hänt under den tid projektägarna av Växtkraft överblickar. Folkbibliotekarierna är stärkta i yrkesrollen, och betonar att bibliotekens identitet har blivit tydligare, särskilt betonas att kommunpolitiker fått en tydligare bild av folkbibliotekens uppdrag, arbete och ambitioner. 2. Växtkraft: vuxnas lärande i fokus Det övergripande syftet för Växtkraft var alltså att fortsätta utveckla folkbiblioteken och deras anställda professionellt, längs de vägar Vuxbib stakat ut, något som också lyckats. Centralt i Vuxbib var folkbibliotekens stöd till vuxna i lärande, vilket de tre gästrikebiblioteken redan under Vuxbib definierade som livslångt lärande, alltså inte bara personer som ägnar sig åt formella studier, utan även informella 5 : Vuxna studerande använder i hög utsträckning folkbiblioteken i vår region för sina studier. De efterfrågar studielitteratur och behöver hjälp med informationssökning, att förstå och lösa uppgifter, vid rapport- och uppsatsskrivande och de nyttjar bibliotekens studiedatorer och läseplatser. 6 Sedan mitten av 1990-talet har kraven på folkbiblioteken från alla grupper av studerande, såväl elever från den obligatoriska skolan som vuxenstuderande, ökat kraftigt. Folkbibliotekarier, vars yrkesetik förestavar att de ska hjälpa alla informationssökare, har därmed ställts inför ett dilemma: hur hjälpa alla dessa studerande när folkbiblioteken vare sig får extra resurser för detta eller 3 Telefonintervju med Annica Gullberg, ansvarig för trädgårdsmästarprogrammet och lärare vid Högskolan i Gävle. Intervjun utförd den 2 juni Sagt av bibliotekschefen i Ockelbo, Kerstin Olsson, i intervju 11 april Denna högsta politiska nivå är dels kommunstyrelsen i Ockelbo, dels möten i det kommunmoln i vilket Ockelbo med flera kommuner ingår. 5 Folkbibliotekschef Åsa Wirén-Jonsson, Sandviken, i intervju 8 april Projektplanen för Växtkraft, sidan 3. 2

3 lämplig fortbildning? 7 Vuxbibstudien visade att detta var svårt att lösa: Ett tydligt resultat som framträder i vårt material är att det varit betydligt mer komplicerat att åstadkomma ett reellt samspel mellan biblioteket och de vuxenstuderande än vad många först tänkt sig. 8 De frågor studerande ställer rör, jämfört med andra användargrupper, nya fält, nya medier: användarnas frågor är mer avancerade nu 9, vilket är inspirerande och utvecklande för folkbibliotekarier. I Vuxbibprojektet tydliggjordes att [d]en professionella självbilden föreskrev att bibliotekarien måste vara experten och kunna svaret på frågan. 10 ; en sådan självbild skapar förstås krav och förväntningar i en yrkeskår. Samtidigt ser många inom biblioteksvärlden stödet till studerande som en metod att expandera bibliotekarieprofessionen mot pedagogiken. Inom Växtkraft var ett mål att skapa en plattform där pedagoger och bibliotekspersonal ges tillfälle att tillsammans reflektera över nya pedagogiska arbetssätt i relation till yrkesidentitet och professionsutveckling. 11 Att det är svårt att bygga plattformar visar Vuxbibprojektet: Vi tycker oss se att det råder ojämlika förhållanden mellan utbildningssektorn och biblioteken där önskan om samarbete utan tvivel är störst hos biblioteken. Några av orsakerna till detta är att det finns olika rutiner och system inom varje institutionstyp och dessutom kulturskillnader och olika syn på bibliotekarieyrkets innehåll. 12 För att kunna stödja vuxna i lärande på ett sätt som svarar mot självbilden, vill folkbibliotekarier fortbilda sig, och utveckla strukturer och miljöer inom biblioteken som underlättar för studerande. Att Växtkrafts projektägare ville utnyttja regionens biblioteksnätverk [för att] tillgodose studerandes behov av biblioteksservice varhelst de befinner sig i regionen och ordna så att studerande och pedagoger vid TMP får stöd och service anpassade efter förutsättningar och behov 13 är inte ovanligt för utvecklingen inom svenska folkbibliotek. Vare sig kommunala eller statliga skolinstitutioner har emellertid velat avstå resurser för det stöd folkbiblioteken ger åt studerande, ett stöd som egentligen respektive skolform borde såväl svara för, som bekosta. De kommunala folkbiblioteken måste därför själva skaka fram resurser för arbetet med studerande. Ett sätt att skapa resurser för fortbildning, särskilt för små kommuner, är att samverka med andra kommuner; Sandviken med invånare kan inte räknas som liten kommun, men däremot Hofors ( invånare) och Ockelbo (5 975 invånare). 14 Tack vare det samarbete som växt fram genom först Vuxbib- och sedan Växtkraftprojektet, har folkbiblioteken i Sandviken, Ockelbo och Hofors kunnat utbilda personalen i medieplanering, liksom haft kurser i bemötande av folkbibliotekens användare för samtliga anställda, såväl bibliotekarier som biblioteksassistenter. Med kunskaperna om medieplanering som grund utvecklar nu de tre växtkraftbiblioteken gemensam medieplanering tillsammans med ytterligare tre kommuner i Gävleborg: Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig. Även Bibliotek Gävleborg (länsbiblioteket) är engagerat. En tanke är att varje folkbibliotek ska bli specialbibliotek på något område; Ockelbo blir trädgårdsbibliotek för denna region. Det är detta samarbete som diskuterats på högsta politiska nivå, och som fått 7 Detta är ett av de dilemman Vuxbib-projektet undersöker. Se rapporten Folkbibliotek och vuxnas lärande. Förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt. 8 Folkbibliotek och vuxnas lärande. Sidan Intervjun med Åsa Wirén-Jonsson. 10 Folkbibliotek och vuxnas lärande. Sidan Projektplanen för Växtkraft, sidan Folkbibliotek och vuxnas lärande. Sidan 70f. 13 Projektplanen för Växtkraft, sidan Kommunfolkmängd 1 november 2007 enligt Statistiska centralbyrån, via scb.se [ ] 3

4 politikerna att känna stolthet över bibliotekens verksamheter. Tack vare det har folkbiblioteken blivit en part att räkna med för politikerna Generell modell för samarbete En ambition i Växtkraft var att utveckla en generell modell kring hur biblioteks- och informationsstöd ska utformas vid utlokalisering av högskoleutbildningar. 16 Denna modell har de inte lyckats utveckla, vilket knappast är förvånande: en generell modell för samarbete kan rimligen utvecklas, eller användas, endast om det finns ett generellt problem, eller generella villkor. Vi menar att det är tveksamt om sådana för Sverige generella villkor finns: högskolor och universitet kan placera utbildningar utanför campus av olika skäl, som att det likt i Ockelbo finns platsbundna tillgångar som är nödvändiga för utbildningen i fråga (en viss industri eller anläggning, en nödvändig biotop eller natur o.s.v.); samhället vill höja utbildningsnivån (antalet högskolestuderade) i en region, och därför förlägger utbildningar dit; utbildningen växt fram på en ort, kanske i en annan skolform, men att den flyttas upp till högskolenivå. Serie- och bildberättarprogrammet vid Högskolan i Gävle är ett sådant exempel. Det har utvecklats ur Serietecknarskolan i Hofors som var en kvalificerad yrkesutbildning (KY). Andra exempel är de traditionella lärarseminarierna, varav ett fanns i Sandviken, som förts in i högskoleväsendet. Högskoleprogrammen kan dessutom ges som distans- eller närutbildningar, på helfart eller varianter av långsammare takt (halv- och kvartsfart till exempel). De kan vara yrkesinriktade med betoning på praktiskt arbete, som trädgårdsmästarprogrammet i Ockelbo, eller vara teoretiskt inriktade, som masterprogrammen vid Bibliotekshögskolan (Högskolan i Borås). De kan höra till vilken vetenskaplig disciplin som helst. En viss kommuns högskolestuderande kan slutligen vara inskrivna vid vilken högskola som helst i Sverige eller läsa på distans mot högskolor i Europa eller andra världsdelar. 4. Fallet Trädgårdsmästarprogrammet Växtkrafts projektägare såg startandet av trädgårdsmästarprogrammet i Ockelbo som ett lämpligt fall att utveckla samarbetet med högskolebibliotek, i första hand det vid Högskolan i Gävle, i syfte att därigenom kunna utveckla ovan nämnda generella modell. De tillfrågade dock inte högskolebiblioteket när de skrev sin ansökan eller ens informerade biblioteksledningen. Som högskolebibliotekets chef påpekar hade hon och hennes personal ingen chans att vara med i planeringen eller påverka eller i god tid komma med några bra lösningar. Inte så bra förutsättningar för samarbete. 17 För de berörda kontaktbibliotekarierna blev därför projekt Växtkraft väldigt hastigt påkommet, och det faktum att de inte fått påverka utformningen av projektet gav ingen bra början. Men vi var väldigt öppna ; deras problem var att de förväntades ändra sina rutiner, men inte visste hur. 18 Det tycks ha varit så självklart för folkbibliotekens chefer (trots erfarenheterna från Vuxbib) att högskolebibliotek vill samarbeta, att tanken att diskutera projektet med någon vid högskolebiblioteket i Gävle, eller med högskoleledningen, inte ens dök upp. Enligt bibliotekslagen ska högskolebibliotek svara för biblioteksservice inom högskolan och i 15 Bibliotekschefen i Ockelbo, Kerstin Olsson. 16 Projektplanen för Växtkraft, sidan Citat ur e-brev från Lena Moberg, chef för biblioteket vid Högskolan i Gävle under Växtkraftperioden. 18 Intervju med TMP:s kontaktbibliotekarie Anna Prymka, som emellertid var tjänstledig när Växtkraft startade. Prymka kan därför bara uttala sig om det första projektåret utifrån hörsägen. Den bibliotekarie som var i tjänst, är i sin tur tjänstledig vid vår studies genomförande. Intervjun ägde rum 9 april

5 samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice 19. Folkbibliotekscheferna har sålunda stöd i bibliotekslagen för sin utgångspunkt om samverkan mellan folkbibliotek och högskolebibliotek. Emellertid visar såväl Vuxbib som Växtkraft att det bara är folkbibliotek som försöker samverka i lagens mening. 20 Till saken hör att folkbiblioteket i Hofors under några år haft högskolelitteratur hos sig, nämligen för det tvååriga serie- och bildberättarprogrammet som varit förlagt till Hofors. Det system som använts för detta mediebestånd ville högskolebiblioteket använda även för trädgårdsmästarprogrammet i Ockelbo: beståndet görs synligt i såväl högskolans som folkbibliotekets katalog, medierna markeras som placerade på folkbiblioteket och kan inte lånas annat än där. De kan alltså vare sig lånas ut vid högskolebiblioteket i Gävle, eller fjärrlånas från annat bibliotek. Systemet, och det samarbete som krävts, har fungerat väl i Hofors. Lärarna vid trädgårdsmästarprogrammet i Ockelbo krävde emellertid redan från start att mediebeståndet skulle stå i skolans lokaler, i direkt anslutning till växthus, studenternas egna odlingsprojekt och Wij Trädgårdars anläggningar. TMP är en projektbaserad utbildning, vilket betyder att studenterna som examinationsuppgifter bland annat ska anlägga egna trädgårdar. När studenterna arbetar med dessa trädgårdar måste de kunna gå direkt från växthus och trädgårdsland för att leta fram information ur många källor, såväl böcker och tidskrifter som digitala källor. Det är denna projektbasering som gör det otroligt viktigt med ett bibliotek på skolan: vi måste ha böckerna på plats. Att litteraturen finns tillgänglig på plats är också viktig för att skapa en positiv studiemiljö för studenterna, betonar den ansvariga för TMP. 21 Så även om det bara är 5-10 minuters promenad mellan Wij Trädgårdar och folkbiblioteket, är inte hoforssystemet med beståndet placerat på folkbiblioteket en acceptabel lösning. Detta med placeringen av TMP:s medier är den fråga som skapat flest misshälligheter, för att inte skriva konflikter, mellan Växtkraft, TMP:s ansvariga samt högskolebibliotekets representanter. För högskolebiblioteket var, och är, risken för att medierna skulle försvinna, rent av att stjälas, avgörande. Högskolebibliotekarierna kan inte föreställa sig ett mediebestånd i obevakade lokaler; högskolebiblioteket kunde inte flytta ut beståndet vind för våg 22. De hade också ett varnande exempel från Örebro universitet framför ögonen: kurslitteraturen för Örebros tvååriga utbildning i social omsorg, som är förlagd till Kopparberg, fanns först tillgänglig i studielokalerna där bibliotekarie saknades, men då försvann litteraturen. Litteraturen flyttades därför till folkbiblioteket i Kopparberg. 23 För den programansvariga, som är biolog och högskolelärare, framstår det som typiskt för bibliotekarier att vilja att böckerna står under kontroll. Själv ser hon (vissa) böcker som förbrukningsvaror och jämför med att laboratorieutrustning kan gå sönder när studenter arbetar med den, en risk som är accepterad i högskolevärlden. Viss risk är jag beredd att acceptera för att böckerna ska bli tillgängliga för studenterna. 24 Och hon får verkligen acceptera viss risk för hela beståndet är, originellt nog, ständigt utlånat till henne; när en student vill låna en bok tar vederbörande denna till folkbiblioteket, där den programansvariga avregistreras som låntagare och studenten registreras i stället. När studenten återlämnar boken lånas den omedelbart återigen ut till den programansvariga SFS 1996: Se exempelvis sidan 102 i Folkbibliotek och vuxnas lärande 21 Intervjun med Annica Gullberg. 22 Intervjun med Anna Prymka. 23 Enligt e-brev från Lena Moberg. 24 Intervjun med Annica Gullberg. 25 Gäller situationen under senare delen av växtkraftperioden, och i varje fall till och med våren

6 Under Växtkraftprojektet lånades beståndet av kurslitteratur för trädgårdsmästarutbildningen ut vid sidan om datorsystemen genom att studenterna själva noterade sina lån i pärmar. På sikt planeras en datoriserad lösning med handskannrar, en lösning som måste bekostas av någon. 26 Från och med höstterminen 2008 ska böckerna, precis som högskolebiblioteket ville från början, vara enbart referenslitteratur. Orsak: [e]n del böcker är på vift. 27 Det har tagit de två växtkraftåren att finna nuvarande lösning: beståndet finns i såväl högskolans som folkbibliotekens katalog, med markeringen att det är placerat på Wij Trädgårdar och inte får lånas ut på annan plats. Det som avgjorde att beståndet, trots högskolebibliotekets motstånd, placerats i TMP:s lokaler, var att en stor del av de medel som bekostat medierna kommer från anslagsgivare utanför Högskolan i Gävle, exempelvis Länsstyrelsen i Gävleborg. 28 TMP:s programansvariga har därmed avgörande argument för att beståndet tillhör programmet, inte hela högskolan. Att länsstyrelsen, genom regionalpolitiska projekt, givit bidrag till starten av ett yrkeshögskoleprogram vid Wij Trädgårdar är grundat i förhoppningen att Wij Trädgårdar ska bli ett framgångsrikt företag som lockar turister till Ockelbo, och skapar fler arbetstillfällen. 29 Att Växtkraft valde trädgårdsmästarprogrammet som fall har givit TMP-studenterna egen bibliotekarie (projektledaren) i skolans bibliotek under två år, vilket varit avgörande för att hos studenterna väcka den kunskapssökande attityd som högskoleutbildningar förväntas utveckla. Även i praktiskt inriktade högskoleutbildningar förväntas studenterna vänja sig vid att utnyttja vetenskapliga studier, och att söka fram relevanta sådana ur databaser och andra medier. Det är detta den programansvariga kallar bibliotekskultur, och som hon ser som en stor vinst. TMP-studenterna arbetar av naturliga skäl hela somrarna i sina trädgårdar; programmet följer inte den gängse terminsindelningen. Tack vare ett annat projekt, som gällde Ockelbo Kompetenscentrum, kunde Växtkrafts projektledare vara bibliotekarie på skolan även under sommaren För TMP:s ansvariga är biblioteket på Wij viktigt inte enbart för studenterna; hon vill att även besökarna på Wij Trädgårdar ska få gå dit, vilket kräver att det är öppet för alla sommartid. 30 Men som Växtkrafts projektledare framhåller: det är inte rimligt att ha en bibliotekarie på plats alla vardagar för endast 60 studenter. 31 Och nu (våren 2008) finns det ingen bibliotekarie där alls. Bibliotek måste skötas: böcker plockas in på rätt plats, hyllorna städas, skadade verk kasseras. En gång i månaden går en av Ockelbos folkbibliotekarier upp till Wij Trädgårdar för att sortera och inventera. Detta arbete tar endast 2-3 timmar varje månad, men folkbibliotekets budget är så ansträngd att bibliotekschefen menar att de måste få bidrag för detta arbete för att kunna fortsätta med det. 32 Folkbiblioteket har på senare tid tvingats skära ner sin egen verksamhet. Men att någon annan enhet än Ockelbo kommun kommer att bekosta dessa arbetstimmar förefaller otroligt. Wij Trädgårdar är en stiftelse vars verksamhet fortfarande är i sin linda och utvecklas med EU-projekt och liknande. De statliga anslagen för högskolornas utbildningar går enbart till 26 Intervjun med Kerstin Olsson. 27 Enligt e-brev från Lena Moberg. 28 Enligt e-brev från Lena Moberg får högskolebiblioteket inte något extra anslag för att bygga upp bestånd för nyinrättade kurser eller program. 29 Utöver Växtkraft är det ett flertal projekt, några av dem EU-projekt, som involverat samma personer, och åtminstone delvis berört Wij Trädgårdar och trädgårdsmästarprogrammet. Till dessa hör det projekt som just nämnts i huvudtexten, projektet Ockelbo Kompetenscentrum Zon5, liksom det projekt som i skrivande stund pågår mellan sex gävleborgskommuner (Växtkraftkommunerna samt Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig) och Bibliotek Gävleborg. Detaljerna i alla dessa projekt ligger utanför ramen för denna studie. 30 Intervjun med Annica Gullberg. 31 Intervjun med Niclas Forsgren, utförd den 8 april Intervjun med Kerstin Olsson. 6

7 högskolorna. Det finns inget system för att fördela pengar vidare till exempelvis folkbibliotek för deras stöd till högskolornas studenter. Många högskolor, bland dem Högskolan i Gävle, har dessutom ekonomiskt trängt läge. Högskolebiblioteket har försökt få anslag för skötseln av TMPbiblioteket, men har inte beviljats detta: Stora sparkrav på HiG:s bibliotek och personalnedskärningar har gjort att vi inte tyckt att vi kunnat betala personal i Ockelbo när vi inte haft råd att behålla all vår egen personal. Motivering från ekonomichefen till att vi inte fick pengar: Vi kan inte öppna nytt bibliotek varje gång vi inrättar en ny utbildning. 33 Programmets ansvariga är emellertid inte nöjd med nuvarande lösning, som innebär att det inte finns någon bibliotekarie alls på Wij, enbart i folkbiblioteket. Hon är medveten om de ekonomiska svårigheterna, men då hon kan jämföra med den utopi som var verklig under Växtkraftperioden säger hon: Jag skulle vilja ha en bibliotekarie som var mer knuten till Wij Trädgårdar. Ett bibliotek är inte enbart böcker. Det är visserligen jättebra att högskolebiblioteket kommer upp och undervisar om informationssökning, men studenterna arbetar projektbaserat och vi kan inte förutse när hjälp kan behövas. 34 Hon ser det som rimligt att Ockelbo kommun bidrar mer eftersom det är i kommunens intresse att trädgårdsmästarprogrammet förlagts till Wij: hälften av studenterna har bosatt sig i kommunen, och programmet är ett gott stöd i utvecklingen av Wij Trädgårdar. TMP-studenterna är helfarts- och närstudenter, och i utgångsläget behandlades de som sådana av högskolebiblioteket, trots att deras utbildning ges 5,5 mil från Gävle. Helfarts- och närstudenter förväntas av högskolebibliotek att vara på högskolans centralort, och därmed lätt kunna ta sig till biblioteket för att låna, gå på sökkurser och utnyttja stöderbjudanden. Att dessa villkor inte gäller för studenter vars utbildningar ligger långt från respektive högskolas huvudort, är givet. TMPstudenterna fick senare samma rättigheter som distansstudenter som bor mer än 5 mil från högskolan, exempelvis rätt att få litteratur hemskickad. TMP-studenterna har hittills inte använt sitt högskolebibliotek nämnvärt: kontaktbibliotekarien har inte fått en enda fråga från dessa studenter. 35 En förklaring är säkerligen att de haft ett eget bibliotek, och en egen bibliotekarie som dessutom är helt otroligt duktig på informationssökning. Han har sökt på en mängd olika sätt, och /.../ har verkligen hjälpt studenterna när de skrivit uppsatser och andra arbeten 36. En svårighet för folkbiblioteken inom Växtkraft är att Högskolan i Gävle inte sett det möjligt att ge folkbibliotekarierna access till de databaser med (vetenskapliga) tidskrifter som högskolebiblioteket prenumererar på. Förklaringen är att kostnaden för databasavtalen utgår från det antal studenter och anställda som högskolan har; andra än studenter och anställda kan därför inte ges access. 37 Folkbibliotekarierna har ändå kunnat hjälpa studenter, genom att studenterna loggat in i baserna via folkbibliotekens datorer. Men folkbibliotekarierna kan alltså inte bekanta sig med basernas innehåll och strukturer därutöver. Nu, efter sju års projektarbete med förbättrat 33 Citat ur e-brev från Lena Moberg. 34 Intervjun med Annica Gullberg. 35 Gäller läget i april Intervjun med Annica Gullberg. 37 E-brev från Lena Moberg. 7

8 samarbete mellan högskolebibliotek och folkbibliotek som ett mål 38, är en kurs på högskolebiblioteket i Gävle lovad folkbibliotekarierna. 5. Projektarbetet i sig Bibliotekscheferna i Sandviken och Ockelbo 39 återvänder i intervjuerna ständigt till de positiva resultaten av Växtkraft, nämligen allt det som samverkandet givit: fortbildning, lånekort som gäller i sex kommuner och förbilligade transporter (hantering) genom att fjärrlån omvandlas till internlån, gemensam medieplanering med profilering av biblioteken, tillgång till tjänster som är för dyra för en enskild kommun som sms-tjänster, den ökade tydligheten o.s.v. De ser denna utveckling som en boll som rullar, och jag tror inte det stoppar 40. De är visserligen besvikna över att det tagit så lång tid att förbättra relationerna till Högskolan i Gävle, men betonar att parterna i alla fall känner varandra bättre nu. Av informanterna framstår projektledaren som den som är mest besviken över resultaten av Växtkraft. En förklaring är att han inte kunnat förverkliga sina ambitioner. Han betonar i intervjuerna flera gånger att det var ett projekt, alltså att poängen var att prova nya arbetssätt, men att det är svårt att dansa ensam, med vilket han menar att högskolebiblioteket inte tackade ja när Växtkraft bjöd upp till dans, en beskrivning som även bibliotekscheferna ger. Han hade velat prova nya samverkansformer mellan den biblioteksfilial till högskolebiblioteket som han byggde upp för trädgårdsmästarprogrammet, högskolebiblioteket i Gävle och folkbiblioteket i Ockelbo. Han betonar att han inte ville bygga luftslott, utan bygga upp något för trädgårdsmästarprogrammet med bärkraft även sedan projekt Växtkraft avslutats. Jag kunde byggt ett bättre bibliotek inom projektet, men inte ett som blev varaktigt 41. Projektledaren pekar också på svårigheterna att vara såväl utföraren av det praktiska i ett projekt, som den som ska utvärdera projektet (metanivån). Det är flera frågor han hade behövt få diskutera med någon, utöver detta att han ska utvärdera sitt eget arbete: Hur nära är det, ur professionellt perspektiv, att komma studenterna? Bör man sträva efter att hålla distans? Han var ensam bibliotekarie på trettio studenter och några lärare; biblioteket är också studenternas datasal och uppehållsrum. Han var inte lärare och inte student. Han var inte anställd av vare sig Wij Trädgårdar eller Högskolan i Gävle, men var osäker om studenterna såg honom som representant för någon av dessa institutioner. Han hade behövt någon att diskutera idéer till nya samverkansformer med. Högskolebiblioteket ville som nämnts inte dansa med Växtkraft. Han har varit för ensam, och önskar exempelvis att Kulturrådets handläggare skulle ha visat intresse för projekt Växtkraft, liksom att Bibliotekshögskolan hade funnits med som samtalspartner. 6. Användarstudie Såväl Vuxbib som Växtkraft har som utgångspunkt folkbibliotekariers önskan att tillfredsställa vuxenstuderandes behov av stöd vid informationssökning. Överlag tycks folkbibliotekarier skapa sin bild av behoven hos vuxna i lärande genom de frågor som ställs till dem. De vuxna som aldrig frågar, men kan ha behov, blir därmed inte synliga. Inom ramen för Vuxbib genomfördes 38 Vuxbibprojektet startade 2002 och avrapporterades Projekt Växtkraft var tvåårigt ( ). 39 Folkbiblioteket i Hofors är en av de tre projektägarna, men samtliga inblandade är överens om att Hofors inte haft stor roll att spela i Växtkraft då fokus låg så starkt på fallet Trädgårdsmästarprogrammet i Ockelbo. 40 Intervjun med Kerstin Olsson. 41 Intervjun med Niclas Forsgren. 8

9 några mindre studier av folkbibliotek för att få veta vilka behov de vuxna som var i lärande själva uttryckte 42. Som en komplettering till Växtkraft, och som ett medel som kan bidra till att bedöma projektets resultat, har Bibliotekshögskolan i Borås, genomfört en mindre användarstudie bland trädgårdsmästarstudenterna i Ockelbo 43. Referenser Gärdén, C., Eliasson, A., Flöög, E-M., Persson, C. & Zetterlund, A.(2006) Folkbibliotek och vuxnas lärande: förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt. Borås: Valfrid. Pilerot, O. (2003). Information literacy at a distance - collaboration between a university library and two public libraries. eliteracy conference Pilerot, O. (2009). Trädgårdsmästarstudenters Informationssökning: en användarstudie. Borås: Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bhs, Högskolan i Borås. Källmaterial Ljudupptagningar från intervjuer med: Projektansvarig för Växtkraft, bibliotekarie Niclas Forsgren (två intervjuer) Folkbibliotekschef i Hofors, Marika Näslund Folkbibliotekschef i Ockelbo, Kerstin Olsson Folkbibliotekschef i Sandviken, Åsa Wirén-Jonsson Högskolebibliotekarie Anna Prymka, Högskolan i Gävle Programansvarig lärare, Annica Gullberg, Högskolan i Gävle Till källmaterialet hör också ett e-brev i vilket bibliotekschef Lena Moberg, Högskolan i Gävle, har förmedlat sina synpunkter. 42 Gärden et al., sidan 47f. Det finns emellertid flera vetenskapliga studier om studerandes vanor vid, behov av och uppfattningar om informationssökning; att till fullo inventera detta fält ligger utanför denna studie. 43 Se Pilerot (2009). 9