Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Mötet ajourneras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Mötet ajourneras Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Ulf Örtegren (fp) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, t.f kommundirektör Christer Lindberg, ekonomichef Marianne Andersson, sekreterare Monica Johansson, personalchef Ewert Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande Ove Nilsson, VD Degerforsbyggen Stig Eriksson, Degerforsbyggen Gerhard Jansson, Degerforsbyggen Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Roland Halvarsson Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Roland Halvarsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 1 Dnr: Yttrande över betänkandet avseende Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SoU 2003:88) Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomichefens yttrande. Arbetsutskottet beslutar: Ekonomichefen får i uppdrag att inhämta yttrande från övriga kommuner i Östra Värmland, för ett eventuellt gemensamt uttalande. Ett utkast till yttrande i rubr. ärende har framtagits av ekonomichefen. Yttrandet är ställt till Finansdepartementet i Stockholm. Bakgrund Utjämningskommitténs uppdrag har varit att utreda dagens kommunala statsbidrags- och utjämningssystem samt föreslå förändringar. Eventuella förändringar skall införas från och med år Kommunens ställningstagande Trots att utredningen innehåller en del positiva förslag, är Degerfors kommun tveksam till förändringarna. Det beror främst på effekterna av att det fasta införandetillägget försvinner och att det i utredningen inte finns förslag på ökade medel till kommuner med sådant tillägg. Har kostnadsutjämningen fångat upp alla faktorer och hur är förhållandet i alla kommuner med införandetillägg? Det är nödvändigt att ytterligare medel överförs till kommunsektorn Roland Halvarsson (v) anser att Östra Värmlands kommuner bör gå samman i en gemensam skrivelse där man protesterar mot de ogynnsamma beslut som drabbar dessa kommuner.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 2 Dnr: Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för byggnadsnämndens verksamhet ska beräknas enligt Svenska Kommunförbundets Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Att gälla fr o m Byggnadsnämnden får enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 5 ta ut avgifter för olika ärenden inom sin verksamhet. Beräkning av avgifterna görs utifrån Svenska kommunförbundets Taxa för byggnadsnämndens verksamhet. En ny taxa har utarbetats av Kommunförbundet. Enligt den nya avgiftsmodellen så beräknas avgiften för en viss åtgärd utifrån ett grundbelopp och multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer eller genom tidsersättning enligt till denna taxa hörande tabeller. Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas årligen av byggnadsnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckningsgrad, dvs hur kostnaden ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden finner att särskilda skäl finns som motiverar en höjning eller minskning av avgiften kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. För Degerfors kommun beslutade Kommunfullmäktige 1995, 51, att grundbeloppet för kommunens bygglovstaxa ska vara 22 kr för en kostnadstäckning av 75 %. Grundbeloppet har inte höjts sedan dess samtidigt som kostnaderna för byggnadsnämndens verksamhet har ökat. Det innebär att kostnadstäckningen idag inte når upp till 75 %.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 3 Dnr: Anslutningsavgift för vatten och avlopp till icke permanent boende inom Duvedalsområdet Att anstånd med betalningen för del av anslutningsavgiften endast gäller icke permanent boende fastighetsägare som har förvärvat fastigheten före , när utfästelsen om anstånd togs av kommunstyrelsen. Förvärv av fastigheten genom arv, likställs med ett kontinuerligt ägande av fastigheten. Anstånd med betalningen ges med 75 % av anslutningsavgiften för vatten och avlopp, för icke permanent boende, ej mantalsskrivna fastighetsägare, inom Duvedalens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anståndet gäller tills fastigheten avyttras, överlåts, uthyres eller övergår i permanent boende. Anståndet gäller 10 år i de fall då ingen förändring skett (pkt 4). Kvarvarande skuld för anslutningsavgiften skall återbetalas med 75 % av den VA-taxa för anslutningsavgift som råder vid betalningstillfället. Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal med berörd fastighetsägare, i enlighet med ovanstående villkor. I samband med utvidgningen av verksamhetsområdet för vatten och avlopp avseende bebyggelsen för orterna Sjöändan, Rovnäset och Duvedalsudden inom Duvedalsområdet, gjordes vissa utfästelser från kommunens sida avseende icke permanent boende inom området. (Kommunstyrelsen 98/ ). Det har nu inkommit ansökningar som åberopar denna utfästelse. Tekniska kontoret föreslår att villkoren preciseras vad avser det anstånd med betalningen av anslutningsavgiften som diskuterats.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 4 Dnr: Föreningen Bergsmän och Bruksfolk: Ansökan om bidrag Kommunstyrelsen avslår ansökan från föreningen Bergsmän och Bruksfolk. Från Föreningen Bergsmän och Bruksfolk har inkommit en ansökan om bidrag från kommunen med kr. (Grundbidrag kr/kommun samt 30 öre/inv. = kr). Ansökan omfattar år 2003 och tidigare behandlat i arbetsutskottet, 148/2003, då beslutades att inhämta yttrande från Kultur och föreningsnämnden och Föreningen Berget. Yttrande i ärendet har inkommit. Kultur och föreningsnämnden anser att ansökan bör beviljas. Finansieringen bör kopplas till den nya avdelningen "Planering och utveckling" inom Tekniska kontoret. Från föreningen Berget har muntligt framförts att man har nytta av att kommunen är med i föreningen Bergsmän och bruksfolk.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 5 Dnr: Beträffande budgetförslag för VA-kollektivet 2004 KF 2. Kommunfullmäktige beslutar att höja VA-avgiften för 2004 avseende den rörliga kostnaden, från 9,85/m 3 till 10 kr/m 3 och att den fasta avgiften höjs från 204 kr/tariff till 218 kr/tariff. Avgifterna är exkl. moms. Avgiften gäller fr o m Tekniska kontoret har för avsikt att genomföra vissa kostnadshöjningar, budgetkorrigeringar och besparingar under Kostnadshöjningen beror främst på höjda energipriser, kapitalkostnader och löner. Besparingarna avser minskade externbidrag och personalnedskärningar. Dessutom korrigeras felaktigt budgeterade kostnader avseende fastighetsservice och kvalitetskontroll. Den totala kostnads- och avgiftshöjningen uppskattas till 702 tkr, vilket mosvarar 4,5 % av den totala kostnaden. För ett normalt villahushushåll innebär det en ökning med cirka 14 kr/månad.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 6 Dnr: Justering av renhållningstaxa KF 2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningskollektivets taxor generellt höjs med 14,5 %. Taxorna gäller fr o m I beslut, , har kommunstyrelsens arbetsutskott givit tekniska kontoret uppdraget att ytterligare se över rutinerna för renhållningen i kommunen. Björn Halvarsson redogör i skrivelse daterad för förslag till justering av renhållningstaxa samt planerade åtgärder som ska säkerställa en ekonomisk balans av renhållningskollektivet från och med år Tekniska kontoret har för avsikt att utföra en inventering och upprätta en logistikplan för insamlingsarbetet, och implementera den under 2004, (tidigast september) vilket är tänkt ska resultera i en effektivisering. Samtidigt pågår diskussioner med Karlskoga kommun om en samordning av insamlingsarbetet som skulle ge ytterligare effektiviseringar. En översyn av bemanningen på återvinningscentralen är också planerad. En generell höjning av renhållningskollektivets taxor med 14,5 %.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 7 Dnr: Vattensamarbetet med Laxå kommun avs Svartå vattenförsörjning Kommunstyrelsen beslutar att avstå från samarbete, i beaktande av projektens likartade investeringsvolym, kostnadsersättningsproblematiken samt bristen på kompletterande vattenförsörjning och möjligheten till reservvattenuttag. Laxå vatten AB och Lekeberg kommun har i skrivelse förhört sig om möjligheten att förse Svartå samhälle med vatten, genom en anslutning till det projekt som skall förse Hasselfors och Mullhyttan med vatten från Laxå samhälle. Det har konstaterats att Gullsmedsboda vattentäkt inte uppfyller de långsiktiga krav på säkerhet, kapacitet och kvalitet som bör ställas, inom ramen för en rimlig ekonomisk insats. I tjänstutlåtande från Björn Halvarsson redogörs för de diskussioner som förts med anledning av vattenförsörjningen till Svartå.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 8 Dnr: Remiss: Ny räddningstjänstplan för Bergslagens Räddningstjänst BRT - inbjudan Arbetsutskottet beslutar: 2. Representant från Bergslagens Räddningstjänst ska inbjudas till kommunstyrelsen för en redovisning av ärendet. Arbetsutskottet anser att finansieringen av Åtorps brandstation ska ingå i den gemensamma budgeten för räddningstjänsten. Från Bergslagens Räddningstjänst har inkommit remissutgåva av Räddningstjänstplan, som är beräknad träda i kraft från och med 7 juli Remissvar ska vara BRT tillhanda senast

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 9 Dnr: Granskning av tertialrapport, Bergslagens Räddningstjänst KF Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst har översiktligt granskat förbundets tertialrapport per I granskningen har revisionen biträtts av KPMG. Rapporten översändes till kommunfullmäktige i resp. kommuner för kännedom.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 10 Dnr: Anpassning av styrande dokument för Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst till gällande lagstiftning. KF Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst har översiktligt granskat de gällande styrdokumenten för kommunalförbundet. Revisionen har i sitt granskningsarbete biträtts av KPMG. Rapporten översändes till kommunfullmäktige i resp. kommun för kännedom.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 11 Dnr: Kostnad för införande av nytt PA-lönesystem, justering 2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på kronor för täckande av ökade kostnader för investeringsprojektet Nytt PA-lönesystem. Finansiering sker från rörelsekapitalet. Arbetet med att införa nytt PA-system har pågått sedan våren Kostnaderna för införandet har blivit högre än beräknat, på grund av att konsultstödet blivit dyrare än beräknat. Personalavdelningen ansöker därför om ekonomiskt tillskott om kr i 2004 års investeringsbudget för att klara kostnaderna för det nya PAsystemet.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 12 Dnr: Försäljning av fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70. Kommunen försäljer fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70 till Fredrik och Madeleine Atterstig. Föreligger förfrågan från privatperson om att få inköpa fastigheterna Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70. Försäljningen för med sig att en gång- och cykelväg flyttas.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 13 Dnr: Försäljning av tomtmark efter Klensmedsvägen i Svartå. 2. Kommunen försäljer m 2 av fastigheten Svartå 1:70 som är belägen norr om Svartå 1:52, till Jani Korhonen, Klensmedsvägen 23 i Svartå, till ett pris av kr. Kostnader för fastighetsbildning etc åligger köparen. Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal om försäljning, samt genomföra de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras. Föreligger förfrågan från fastighetsägaren till Svartå 1:52 om att få inköpa kommunens kvartersmark belägen norr om fastigheten sin fastighet. Enligt tekniska kontoret föreligger inga hinder ur plansynpunkt. Den aktuella tomtmarken har en yta på m 2 och genererar vid ett virkesuttag en nettointäkt på kr. Kommunens råmarkspris inom detaljplanelagt område är efter indexreglering till 2003 års nivå, 6,65 kr/m 2.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 14 Dnr: Tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen Kommunstyrelsen skall medverka till att ett förbehåll i anbudsunderlaget införes, som stipulerar att personal som överförts från Degerfors byggen AB till kommunen år 2000 skall ingå i den antagna entreprenörens organisation.. 2. Kommundirektören får i uppdrag att kontakta Degerforsbyggens VD avseende ovanstående beslut. Från tekniska kontoret har inkommit ett antal frågor till kommunstyrelsen beträffande tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen AB och förutsättningarna för tekniska kontoret att konkurrera på den öppna marknaden. Bakgrund: Tekniska kontorets entreprenad åt Degerforsbyggen AB avseende den yttre miljön, baseras på ett avtal mellan parterna från oktober 1999, samt ett fullmäktigebeslut om bl.a övertagande av fem heltidsanställda parkarbetare (senare reducerat till fyra) från För närvarande utför tekniska kontoret entreprenaden på löpande räkning, baserat på ett timpris till självkostnad. I förslag till 2004 års budget är en kostnad och en intäkt upptagna på cirka tkr, exkl. beredskap. Kostnaden grundar sig på en erfarenhetsbedömd tidsåtgång samt ett à-pris till självkostnad. Degerforsbyggen har gått ut på den öppna marknaden med en anbudsförfrågan avseende det yttre underhållet, och tekniska kontoret önskar ett klargörande hur tekniska kontoret skall agera.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 15 Dnr: Budget 2004 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för år 2004 för kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs med ett ospecificerat sparbeting på kr i avvaktan beslut i det pågående förändringsarbetet. En genomgång av kommunstyrelsens verksamhetsområde har gjorts i budgetberedningskommittén. Ändringar kommer att ske i förslaget med anledning av de förändringar som föreslås i det pågående förändringsarbetet. Därför föreslås att budgetförslaget skall vara obalanserat med kr som skall hämtas hem av effekter från förändringsarbetet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 16 Dnr: , Lärcentrum: Organisation och budget KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag år 2004 på kr för delfinansiering av Målet Lärcentrum. Finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens anslag för målet Lärcentrum. Kommunstyrelsen beslutade , 183, att Målet Lärcentrum organisatoriskt skulle överföras från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. I kommunstyrelsens budget för år 2004 finns kr avsatta för finansiering av Målet Lärcentrum.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 17 Dnr: Trafiksituationen på Målaregatan. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag som innebär att från Storgatan blir Målaregatan en återvändsgata. Förbi fastigheten Jannelund 5:4 fram till Brattgränd blir det gång- och cykelväg. Trafiksituationen vid Målargatan har tidigare behandlats i arbetsutskottet , 136. överlämnades då till stadsbyggnadschefen för yttrande. Förslag har tagits fram av stadsbyggnadschef Björn Halvarsson för att förbättra situationen på Målargatan. Förslag: Från Storgatan blir Målaregatan en återvändsgata. Förbi fastigheten Jannelund 5:4 fram till Brattgränd blir det gång- och cykelväg. Förslaget har tillstyrkts av planberedning och trafiksäkerhetsgruppen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 18 Dnr: Särskilt anordnade resor : 2. Kommunstyrelsen fastställer de förslag till rutiner som föreligger (KÖL cirkulär 7:2003). Uppmanar socialförvaltningen att snarast möjligt börja tillämpa dessa rutiner. KÖL:s förslag enligt cirkulär I och med att hanteringen av färdtjänstresor hanläggs av Länstrafiken (Transam) gäller gemensamma regler för alla kommuner. Utifrån den länsgemensamma lösningen inom färdtjänsten har förslag framförts om att även införa gemensamma regler för andra resor inom kommunerna. I det här fallet gäller det resor till riktad dagverksamhet, resor till frivillig dagverksamhet, resor till verksamhet enligt LSS samt resor till korttidsboende. Ansvaret för tillståndsgivning liksom regler och taxor skall finnas kvar hos kommunerna. Resorna kan anordnas av kommunen enligt egna rutiner eller anordnas av Transam. Det senare är fallet för Degerfors kommun samt 6 ytterligare kommuner i länet. Man har således inte lyckats få med alla länets kommuner när det gäller de här resorna. De rutiner som här föreslås skall användas av dessa kommuner när resorna går via Transam. Rutinerna avser beställning och utförande efter att kommunen fattat beslut om resorna. I Degerfors anordnas dessa resor endast av socialförvaltningen. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer de förslag till rutiner som föreligger och att kommunstyrelsen uppmanar socialförvaltningen att tillämpa rutinerna snarast möjligt.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 19 Dnr: Kommunens firmatecknare Jan-Ove Beckman får i egenskap av tillförordnad kommundirektör rätt att kontrasignera Degerfors kommuns firma. Firmatecknare för Degerfors kommun: Degerfors kommuns firma ska tecknas av kommunstyrelsens ordförande Robert Mörk med vice ordförande Bjarne Rasmussen som ersättare var för sig med kontrasignation och därtill utsedd tjänstemän. Tjänstemän som kontrasignerar Degerfors firma är: T.f kommundirektör Jan-Ove Beckman. Servicechef Henric Skoog Ekonomichef Christer Lindberg Personalchef Monica Johansson. Kommunstyrelsen utsåg , 5 firmatecknare och kontrasignerare för Degerfors kommuns firma. Eftersom förändring skett på kommundirektörstjänsten ska en justering i beslutet göras.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 20 Dnr: Borttagande av bidrag i 2004 års budget till Degerfors kommunala IF samt indragande av friskvård på arbetstid Kommunstyrelsen beslutar att det kommunala bidraget till Degerfors IF dras in i 2004 års budget. Informera Centrala arbetsmiljökommittén att friskvård på arbetstid skall upphöra från och med den 1 januari Införandet var ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmiljökommittén att, när omställningsarbetet är klart, se om det är möjligt att införa andra former för friskvård på arbetstid, som ger alla personalgrupper likvärdiga möjligheter att delta. Bidrag Degerfors Kommunal IF: Från personalutskottet (Ks pu 33/ ) föreligger förslag att det kommunala bidraget till Degerfors IF dras in. Friskvård på arbetstid: Personalutskottet beslutade vid samma möte att friskvård på arbetstid från och med 1 januari 2004 upphör. Skrivelse har inkommit från Inger Hahne, kommunens friskvårdsplanerare, där hon motsätter sig en indragning av friskvården med hänvisning till den personalvårdandande aspekten.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 21 Dnr: Revisionsrapport: Rutinerna för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, granskat rutinerna för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden i Degerfors kommun. Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av den budget kommunfullmäktige fastställt samt ändamålsenliga rutiner för arbetet med prognostiseringar. Med anledning av den genomförda granskningen önskar revisionen få information från Barn- och utbildningsnämnden avseende frågeställningar som behandlas i rapporten. Svar till revisionen har lämnats från Barn- och utbildningsnämnden. (BUN 147/2003).

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 22 Dnr: Revisionsrapport: IT-säkerhet, en uppföljning av tidigare utförd granskning. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, gjort en uppföljning av en tidigare utförd granskning avseende IT-säkerhet. Revisionsfrågan är att granska vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas tidigare revisionsrapport. I rapporten konstateras att tillräckliga resurser ej lagts ned för att genomföra de förslag till åtgärder som presenterades i föregående revisionsrappot. Revisionen önskar ta del av kommunstyrelsens svar senast 15 februari Servicechef Henric Skoog har lämnat yttrande i ärendet.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 23 Dnr: Revisionsrapport: Rutiner för LASS-ersättning. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, granskat rutinerna för LASS-ersättning i Degerfors kommun. Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för rekvirering och uppföljning av medel från försäkringskassan. Med anledning av den genomförda granskningen önskar revisionen få svar från socialnämnden på de förslag som lagts fram i revisionsrapporten. Svar till revisionen har lämnats från Socialnämnden, SN 162/2003.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 24 Dnr: Skrivelse från Fotgängarnas förening. Arbetsutskottet beslutar: Kommunstyrelsen har tagit del av föreningens synpunkter, och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. En skrivelse har inkommit från Fotgängarnas förening (FOT) där man tar upp trafikmiljöbesiktningar/trafikinspektioner som metod för att åstadkomma bättre trafikmiljö för fotgängar och cyklister i tätort. Tekniska kontoret har tagit del av skrivelsen. Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 25 Dnr: Inköp av bandrobotstation 2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag inom investeringsbudgeten på kr för inköp av en bandrobotstation till IT-avdelningen. Finansiering sker från rörelsekapitalet. På de systemservar, som IT-avdelningen ansvarar för finns idag, installerade backupstationer som tar säkerhetskopior på band varje arbetsdag. Byte av backupband sker manuellt på varje server måndag - fredag, såvida det inte är helgdag. Krav har nu ställts från kommunens vårdsektor att man behöver säkerhetskopior varje dag under hela året i och med att journalhanteringssystemet datoriseras. Servicechef Henric Skoog föreslår i tjänstemannautlåtande att en så kallad bandrobot installeras. Pris: kr för ett bandrobotsystem.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 26 Dnr: Socialnämnden: Personalförstärkning vid demensboende. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ansökan om personalförstärkning med 75 % under förutsättning att finansiering sker genom omfördelning inom ram och inte utökar socialnämndens underskott. Socialnämnden ansöker om att få göra en personalförstärkning med 75 % underskötersketjänst vid Letälvsgården. (PLU 82/ ).

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 27 Dnr: Socialnämnden: Tillsättning tjänster vid korttidsboende Nya Brogatan. LSS-ansvarig Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ansökan om personalförstärkning vid LSS-verksamheten korttidsboende. Arbetsutskottet beslutar: Att ansvariga tjänstemän ska inbjudas till BBK i slutet av maj för en föredragning av verksamheten vid korttidsboendet Nya Brogatan med en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen för verksamheten. Socialnämnden ansöker om att få göra en personalförstärkning vid korttidsboendet Nya Brogatan, (PLU 80/ ). 2.0 åa tillsättes som tillsvidareanställning. 0,50 år tillsätts som timanställning i tre månader, räknat fr o m för att klara helgbemanningen.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 28 Dnr: Anhållan om ekonomiskt stöd för genomförande av utbyte med danskt hemvärn. Kommunstyrelsen avslår ansökan från Degerfors hemvärn. En ansökan har inkommit från Degerfors hemvärns om ekonomiskt stöd med 2000 kr för genomförande av utbyte med danskt hemvärn under år Utbytet består av bl.a fälttävlan för femmannapatruller samt även utbyte av gemensamma hemvärnsfrågor.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 29 Dnr: Information från KPA. Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet tackar Greger Gustavsson för informationen. Greger Gustavsson från KPA informerade om pensionsskuldens finansiella konsekvenser för kommunen och de kommunala bolagen. I den diskussion som fördes i arbetsutskottet framfördes vikten av en tydlig och löpande information om pensionsåtagandet.

31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid. 1 Yttrande över betänkandet avs "Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn". 2 2 Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet Anslutningsavgift för vatten och avlopp till icke permanent boende inom Duvedalsområdet Föreningen Bergsmän och Bruksfolk: Ansökan om bidrag Beträffande budgetförslag för VA-kollektivet Justering av renhållningstaxa och VA-avgifter Vattensamarbetet med Laxå kommun avseende Svartå vattenförsörjning Remiss: Ny räddningstjänstplan, BRT BRT: Granskning av tertialrapport 31/ BRT: Anpassning av styrande dokument för Kommunalförbundet BRT till gällande lagstiftning Kostnad för införande av nytt PA-lönesystem, justering Försäljning av fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1: Försäljning av tomtmark efter Klensmedsvägen i Svartå Beträffande tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen AB Budget 2004 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Lärcentrum Trafiksituationen på Målaregatan Särskilt anordnade resor Kommunens firmatecknare Förslag om borttagande av bidrag i 2004 års budget till Degerfors kommunala IF samt indragande av friskvård på arbetstid Revisionsrapport: Rutiner för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport: IT-säkerhet, en uppföljning av tidigare utförd granskning

32 Revisionsrapport: Rutiner för LASS-ersättning Skrivelse från Fotgängarnas förening Inköp av bandrobot-station Socialnämnden: Personalförstärkning demensboende Socialnämnden: Tillsättning tjänster vid korttidsboende Nya Brogatan Anhållan om ekonomiskt stöd för genomförande av utbyte med danskt hemvärn Information från KPA. 30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-02 1. (36) KS040202

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-02 1. (36) KS040202 Kommunstyrelsen 2004-02-02 (36) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Robert Mörk (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-18 1. ( 21 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-21 1. (22) B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande deltar ej 45-48 Bjarne Rasmussen (s) deltar 43-48 Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) AU040920

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) AU040920 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 16.15 Beslutande: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Annika Blomgren (s) ers för Robert Mörk, (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 15.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Jeannette Rasko (s), ers för Bjarne Rasmussen (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7) Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7) Plats och tid: Degerfors Laboratorium kl 13.15-15.30 Sven-Erik Bäckman Vd för Degerfors Laboratorium visade och berättade om företaget. Beslutande: Robert

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Helena Landin, förvaltningsekonom Björn Halvarsson Teknikenheten. Börje Jansson. Kommunkansliet.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Helena Landin, förvaltningsekonom Björn Halvarsson Teknikenheten. Börje Jansson. Kommunkansliet. Servicenämndens 2007-02-16 1. ( 13 ) Plats och tid: Nämndhuset lunchrummet kl 13.00-14.00 Beslutande: Lenny Karlsson (m), ordförande Börje Jansson (s) Övriga deltagande: Jörgen Johansson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olov Persson Annika Johansson Peter

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004 Kommunstyrelsen 2004-10-04 (23) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00-15.45 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Ove Gunnarsson (s) ers för Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (12) kl 14.00-16.30

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (12) kl 14.00-16.30 Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Folkets Hus D-salen kl 14.00-16.30 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg (s) Barbro Vindahl (c) Mauri Sukuvaara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-12.10 1 (21) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Cecilia Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-10 Sida 1 av 16 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Annica Engelbrektsson (s) Bjarne Rasmussen (s) Birgitta

Läs mer

KD-Solskydd Kl 13:15-15:15 Claes Strandberg presenterade företaget och dess verksamhet.

KD-Solskydd Kl 13:15-15:15 Claes Strandberg presenterade företaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsens näringsutskott 2010-01-25 1. ( 8 ) Plats och tid: Beslutande: KD-Solskydd Kl 13:15-15:15 Claes Strandberg presenterade företaget och dess verksamhet. Robert Mörk, (s), ordförande Annika

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer