Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Mötet ajourneras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Mötet ajourneras Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Ulf Örtegren (fp) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, t.f kommundirektör Christer Lindberg, ekonomichef Marianne Andersson, sekreterare Monica Johansson, personalchef Ewert Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande Ove Nilsson, VD Degerforsbyggen Stig Eriksson, Degerforsbyggen Gerhard Jansson, Degerforsbyggen Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Roland Halvarsson Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Roland Halvarsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 1 Dnr: Yttrande över betänkandet avseende Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SoU 2003:88) Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomichefens yttrande. Arbetsutskottet beslutar: Ekonomichefen får i uppdrag att inhämta yttrande från övriga kommuner i Östra Värmland, för ett eventuellt gemensamt uttalande. Ett utkast till yttrande i rubr. ärende har framtagits av ekonomichefen. Yttrandet är ställt till Finansdepartementet i Stockholm. Bakgrund Utjämningskommitténs uppdrag har varit att utreda dagens kommunala statsbidrags- och utjämningssystem samt föreslå förändringar. Eventuella förändringar skall införas från och med år Kommunens ställningstagande Trots att utredningen innehåller en del positiva förslag, är Degerfors kommun tveksam till förändringarna. Det beror främst på effekterna av att det fasta införandetillägget försvinner och att det i utredningen inte finns förslag på ökade medel till kommuner med sådant tillägg. Har kostnadsutjämningen fångat upp alla faktorer och hur är förhållandet i alla kommuner med införandetillägg? Det är nödvändigt att ytterligare medel överförs till kommunsektorn Roland Halvarsson (v) anser att Östra Värmlands kommuner bör gå samman i en gemensam skrivelse där man protesterar mot de ogynnsamma beslut som drabbar dessa kommuner.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 2 Dnr: Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för byggnadsnämndens verksamhet ska beräknas enligt Svenska Kommunförbundets Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Att gälla fr o m Byggnadsnämnden får enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 5 ta ut avgifter för olika ärenden inom sin verksamhet. Beräkning av avgifterna görs utifrån Svenska kommunförbundets Taxa för byggnadsnämndens verksamhet. En ny taxa har utarbetats av Kommunförbundet. Enligt den nya avgiftsmodellen så beräknas avgiften för en viss åtgärd utifrån ett grundbelopp och multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer eller genom tidsersättning enligt till denna taxa hörande tabeller. Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas årligen av byggnadsnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckningsgrad, dvs hur kostnaden ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden finner att särskilda skäl finns som motiverar en höjning eller minskning av avgiften kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. För Degerfors kommun beslutade Kommunfullmäktige 1995, 51, att grundbeloppet för kommunens bygglovstaxa ska vara 22 kr för en kostnadstäckning av 75 %. Grundbeloppet har inte höjts sedan dess samtidigt som kostnaderna för byggnadsnämndens verksamhet har ökat. Det innebär att kostnadstäckningen idag inte når upp till 75 %.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 3 Dnr: Anslutningsavgift för vatten och avlopp till icke permanent boende inom Duvedalsområdet Att anstånd med betalningen för del av anslutningsavgiften endast gäller icke permanent boende fastighetsägare som har förvärvat fastigheten före , när utfästelsen om anstånd togs av kommunstyrelsen. Förvärv av fastigheten genom arv, likställs med ett kontinuerligt ägande av fastigheten. Anstånd med betalningen ges med 75 % av anslutningsavgiften för vatten och avlopp, för icke permanent boende, ej mantalsskrivna fastighetsägare, inom Duvedalens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anståndet gäller tills fastigheten avyttras, överlåts, uthyres eller övergår i permanent boende. Anståndet gäller 10 år i de fall då ingen förändring skett (pkt 4). Kvarvarande skuld för anslutningsavgiften skall återbetalas med 75 % av den VA-taxa för anslutningsavgift som råder vid betalningstillfället. Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal med berörd fastighetsägare, i enlighet med ovanstående villkor. I samband med utvidgningen av verksamhetsområdet för vatten och avlopp avseende bebyggelsen för orterna Sjöändan, Rovnäset och Duvedalsudden inom Duvedalsområdet, gjordes vissa utfästelser från kommunens sida avseende icke permanent boende inom området. (Kommunstyrelsen 98/ ). Det har nu inkommit ansökningar som åberopar denna utfästelse. Tekniska kontoret föreslår att villkoren preciseras vad avser det anstånd med betalningen av anslutningsavgiften som diskuterats.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 4 Dnr: Föreningen Bergsmän och Bruksfolk: Ansökan om bidrag Kommunstyrelsen avslår ansökan från föreningen Bergsmän och Bruksfolk. Från Föreningen Bergsmän och Bruksfolk har inkommit en ansökan om bidrag från kommunen med kr. (Grundbidrag kr/kommun samt 30 öre/inv. = kr). Ansökan omfattar år 2003 och tidigare behandlat i arbetsutskottet, 148/2003, då beslutades att inhämta yttrande från Kultur och föreningsnämnden och Föreningen Berget. Yttrande i ärendet har inkommit. Kultur och föreningsnämnden anser att ansökan bör beviljas. Finansieringen bör kopplas till den nya avdelningen "Planering och utveckling" inom Tekniska kontoret. Från föreningen Berget har muntligt framförts att man har nytta av att kommunen är med i föreningen Bergsmän och bruksfolk.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 5 Dnr: Beträffande budgetförslag för VA-kollektivet 2004 KF 2. Kommunfullmäktige beslutar att höja VA-avgiften för 2004 avseende den rörliga kostnaden, från 9,85/m 3 till 10 kr/m 3 och att den fasta avgiften höjs från 204 kr/tariff till 218 kr/tariff. Avgifterna är exkl. moms. Avgiften gäller fr o m Tekniska kontoret har för avsikt att genomföra vissa kostnadshöjningar, budgetkorrigeringar och besparingar under Kostnadshöjningen beror främst på höjda energipriser, kapitalkostnader och löner. Besparingarna avser minskade externbidrag och personalnedskärningar. Dessutom korrigeras felaktigt budgeterade kostnader avseende fastighetsservice och kvalitetskontroll. Den totala kostnads- och avgiftshöjningen uppskattas till 702 tkr, vilket mosvarar 4,5 % av den totala kostnaden. För ett normalt villahushushåll innebär det en ökning med cirka 14 kr/månad.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 6 Dnr: Justering av renhållningstaxa KF 2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningskollektivets taxor generellt höjs med 14,5 %. Taxorna gäller fr o m I beslut, , har kommunstyrelsens arbetsutskott givit tekniska kontoret uppdraget att ytterligare se över rutinerna för renhållningen i kommunen. Björn Halvarsson redogör i skrivelse daterad för förslag till justering av renhållningstaxa samt planerade åtgärder som ska säkerställa en ekonomisk balans av renhållningskollektivet från och med år Tekniska kontoret har för avsikt att utföra en inventering och upprätta en logistikplan för insamlingsarbetet, och implementera den under 2004, (tidigast september) vilket är tänkt ska resultera i en effektivisering. Samtidigt pågår diskussioner med Karlskoga kommun om en samordning av insamlingsarbetet som skulle ge ytterligare effektiviseringar. En översyn av bemanningen på återvinningscentralen är också planerad. En generell höjning av renhållningskollektivets taxor med 14,5 %.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 7 Dnr: Vattensamarbetet med Laxå kommun avs Svartå vattenförsörjning Kommunstyrelsen beslutar att avstå från samarbete, i beaktande av projektens likartade investeringsvolym, kostnadsersättningsproblematiken samt bristen på kompletterande vattenförsörjning och möjligheten till reservvattenuttag. Laxå vatten AB och Lekeberg kommun har i skrivelse förhört sig om möjligheten att förse Svartå samhälle med vatten, genom en anslutning till det projekt som skall förse Hasselfors och Mullhyttan med vatten från Laxå samhälle. Det har konstaterats att Gullsmedsboda vattentäkt inte uppfyller de långsiktiga krav på säkerhet, kapacitet och kvalitet som bör ställas, inom ramen för en rimlig ekonomisk insats. I tjänstutlåtande från Björn Halvarsson redogörs för de diskussioner som förts med anledning av vattenförsörjningen till Svartå.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 8 Dnr: Remiss: Ny räddningstjänstplan för Bergslagens Räddningstjänst BRT - inbjudan Arbetsutskottet beslutar: 2. Representant från Bergslagens Räddningstjänst ska inbjudas till kommunstyrelsen för en redovisning av ärendet. Arbetsutskottet anser att finansieringen av Åtorps brandstation ska ingå i den gemensamma budgeten för räddningstjänsten. Från Bergslagens Räddningstjänst har inkommit remissutgåva av Räddningstjänstplan, som är beräknad träda i kraft från och med 7 juli Remissvar ska vara BRT tillhanda senast

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 9 Dnr: Granskning av tertialrapport, Bergslagens Räddningstjänst KF Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst har översiktligt granskat förbundets tertialrapport per I granskningen har revisionen biträtts av KPMG. Rapporten översändes till kommunfullmäktige i resp. kommuner för kännedom.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 10 Dnr: Anpassning av styrande dokument för Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst till gällande lagstiftning. KF Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst har översiktligt granskat de gällande styrdokumenten för kommunalförbundet. Revisionen har i sitt granskningsarbete biträtts av KPMG. Rapporten översändes till kommunfullmäktige i resp. kommun för kännedom.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 11 Dnr: Kostnad för införande av nytt PA-lönesystem, justering 2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på kronor för täckande av ökade kostnader för investeringsprojektet Nytt PA-lönesystem. Finansiering sker från rörelsekapitalet. Arbetet med att införa nytt PA-system har pågått sedan våren Kostnaderna för införandet har blivit högre än beräknat, på grund av att konsultstödet blivit dyrare än beräknat. Personalavdelningen ansöker därför om ekonomiskt tillskott om kr i 2004 års investeringsbudget för att klara kostnaderna för det nya PAsystemet.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 12 Dnr: Försäljning av fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70. Kommunen försäljer fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70 till Fredrik och Madeleine Atterstig. Föreligger förfrågan från privatperson om att få inköpa fastigheterna Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70. Försäljningen för med sig att en gång- och cykelväg flyttas.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 13 Dnr: Försäljning av tomtmark efter Klensmedsvägen i Svartå. 2. Kommunen försäljer m 2 av fastigheten Svartå 1:70 som är belägen norr om Svartå 1:52, till Jani Korhonen, Klensmedsvägen 23 i Svartå, till ett pris av kr. Kostnader för fastighetsbildning etc åligger köparen. Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal om försäljning, samt genomföra de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras. Föreligger förfrågan från fastighetsägaren till Svartå 1:52 om att få inköpa kommunens kvartersmark belägen norr om fastigheten sin fastighet. Enligt tekniska kontoret föreligger inga hinder ur plansynpunkt. Den aktuella tomtmarken har en yta på m 2 och genererar vid ett virkesuttag en nettointäkt på kr. Kommunens råmarkspris inom detaljplanelagt område är efter indexreglering till 2003 års nivå, 6,65 kr/m 2.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 14 Dnr: Tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen Kommunstyrelsen skall medverka till att ett förbehåll i anbudsunderlaget införes, som stipulerar att personal som överförts från Degerfors byggen AB till kommunen år 2000 skall ingå i den antagna entreprenörens organisation.. 2. Kommundirektören får i uppdrag att kontakta Degerforsbyggens VD avseende ovanstående beslut. Från tekniska kontoret har inkommit ett antal frågor till kommunstyrelsen beträffande tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen AB och förutsättningarna för tekniska kontoret att konkurrera på den öppna marknaden. Bakgrund: Tekniska kontorets entreprenad åt Degerforsbyggen AB avseende den yttre miljön, baseras på ett avtal mellan parterna från oktober 1999, samt ett fullmäktigebeslut om bl.a övertagande av fem heltidsanställda parkarbetare (senare reducerat till fyra) från För närvarande utför tekniska kontoret entreprenaden på löpande räkning, baserat på ett timpris till självkostnad. I förslag till 2004 års budget är en kostnad och en intäkt upptagna på cirka tkr, exkl. beredskap. Kostnaden grundar sig på en erfarenhetsbedömd tidsåtgång samt ett à-pris till självkostnad. Degerforsbyggen har gått ut på den öppna marknaden med en anbudsförfrågan avseende det yttre underhållet, och tekniska kontoret önskar ett klargörande hur tekniska kontoret skall agera.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 15 Dnr: Budget 2004 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för år 2004 för kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs med ett ospecificerat sparbeting på kr i avvaktan beslut i det pågående förändringsarbetet. En genomgång av kommunstyrelsens verksamhetsområde har gjorts i budgetberedningskommittén. Ändringar kommer att ske i förslaget med anledning av de förändringar som föreslås i det pågående förändringsarbetet. Därför föreslås att budgetförslaget skall vara obalanserat med kr som skall hämtas hem av effekter från förändringsarbetet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 16 Dnr: , Lärcentrum: Organisation och budget KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag år 2004 på kr för delfinansiering av Målet Lärcentrum. Finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens anslag för målet Lärcentrum. Kommunstyrelsen beslutade , 183, att Målet Lärcentrum organisatoriskt skulle överföras från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. I kommunstyrelsens budget för år 2004 finns kr avsatta för finansiering av Målet Lärcentrum.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 17 Dnr: Trafiksituationen på Målaregatan. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag som innebär att från Storgatan blir Målaregatan en återvändsgata. Förbi fastigheten Jannelund 5:4 fram till Brattgränd blir det gång- och cykelväg. Trafiksituationen vid Målargatan har tidigare behandlats i arbetsutskottet , 136. överlämnades då till stadsbyggnadschefen för yttrande. Förslag har tagits fram av stadsbyggnadschef Björn Halvarsson för att förbättra situationen på Målargatan. Förslag: Från Storgatan blir Målaregatan en återvändsgata. Förbi fastigheten Jannelund 5:4 fram till Brattgränd blir det gång- och cykelväg. Förslaget har tillstyrkts av planberedning och trafiksäkerhetsgruppen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 18 Dnr: Särskilt anordnade resor : 2. Kommunstyrelsen fastställer de förslag till rutiner som föreligger (KÖL cirkulär 7:2003). Uppmanar socialförvaltningen att snarast möjligt börja tillämpa dessa rutiner. KÖL:s förslag enligt cirkulär I och med att hanteringen av färdtjänstresor hanläggs av Länstrafiken (Transam) gäller gemensamma regler för alla kommuner. Utifrån den länsgemensamma lösningen inom färdtjänsten har förslag framförts om att även införa gemensamma regler för andra resor inom kommunerna. I det här fallet gäller det resor till riktad dagverksamhet, resor till frivillig dagverksamhet, resor till verksamhet enligt LSS samt resor till korttidsboende. Ansvaret för tillståndsgivning liksom regler och taxor skall finnas kvar hos kommunerna. Resorna kan anordnas av kommunen enligt egna rutiner eller anordnas av Transam. Det senare är fallet för Degerfors kommun samt 6 ytterligare kommuner i länet. Man har således inte lyckats få med alla länets kommuner när det gäller de här resorna. De rutiner som här föreslås skall användas av dessa kommuner när resorna går via Transam. Rutinerna avser beställning och utförande efter att kommunen fattat beslut om resorna. I Degerfors anordnas dessa resor endast av socialförvaltningen. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer de förslag till rutiner som föreligger och att kommunstyrelsen uppmanar socialförvaltningen att tillämpa rutinerna snarast möjligt.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 19 Dnr: Kommunens firmatecknare Jan-Ove Beckman får i egenskap av tillförordnad kommundirektör rätt att kontrasignera Degerfors kommuns firma. Firmatecknare för Degerfors kommun: Degerfors kommuns firma ska tecknas av kommunstyrelsens ordförande Robert Mörk med vice ordförande Bjarne Rasmussen som ersättare var för sig med kontrasignation och därtill utsedd tjänstemän. Tjänstemän som kontrasignerar Degerfors firma är: T.f kommundirektör Jan-Ove Beckman. Servicechef Henric Skoog Ekonomichef Christer Lindberg Personalchef Monica Johansson. Kommunstyrelsen utsåg , 5 firmatecknare och kontrasignerare för Degerfors kommuns firma. Eftersom förändring skett på kommundirektörstjänsten ska en justering i beslutet göras.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 20 Dnr: Borttagande av bidrag i 2004 års budget till Degerfors kommunala IF samt indragande av friskvård på arbetstid Kommunstyrelsen beslutar att det kommunala bidraget till Degerfors IF dras in i 2004 års budget. Informera Centrala arbetsmiljökommittén att friskvård på arbetstid skall upphöra från och med den 1 januari Införandet var ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmiljökommittén att, när omställningsarbetet är klart, se om det är möjligt att införa andra former för friskvård på arbetstid, som ger alla personalgrupper likvärdiga möjligheter att delta. Bidrag Degerfors Kommunal IF: Från personalutskottet (Ks pu 33/ ) föreligger förslag att det kommunala bidraget till Degerfors IF dras in. Friskvård på arbetstid: Personalutskottet beslutade vid samma möte att friskvård på arbetstid från och med 1 januari 2004 upphör. Skrivelse har inkommit från Inger Hahne, kommunens friskvårdsplanerare, där hon motsätter sig en indragning av friskvården med hänvisning till den personalvårdandande aspekten.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 21 Dnr: Revisionsrapport: Rutinerna för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, granskat rutinerna för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden i Degerfors kommun. Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av den budget kommunfullmäktige fastställt samt ändamålsenliga rutiner för arbetet med prognostiseringar. Med anledning av den genomförda granskningen önskar revisionen få information från Barn- och utbildningsnämnden avseende frågeställningar som behandlas i rapporten. Svar till revisionen har lämnats från Barn- och utbildningsnämnden. (BUN 147/2003).

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 22 Dnr: Revisionsrapport: IT-säkerhet, en uppföljning av tidigare utförd granskning. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, gjort en uppföljning av en tidigare utförd granskning avseende IT-säkerhet. Revisionsfrågan är att granska vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas tidigare revisionsrapport. I rapporten konstateras att tillräckliga resurser ej lagts ned för att genomföra de förslag till åtgärder som presenterades i föregående revisionsrappot. Revisionen önskar ta del av kommunstyrelsens svar senast 15 februari Servicechef Henric Skoog har lämnat yttrande i ärendet.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 23 Dnr: Revisionsrapport: Rutiner för LASS-ersättning. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, granskat rutinerna för LASS-ersättning i Degerfors kommun. Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för rekvirering och uppföljning av medel från försäkringskassan. Med anledning av den genomförda granskningen önskar revisionen få svar från socialnämnden på de förslag som lagts fram i revisionsrapporten. Svar till revisionen har lämnats från Socialnämnden, SN 162/2003.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 24 Dnr: Skrivelse från Fotgängarnas förening. Arbetsutskottet beslutar: Kommunstyrelsen har tagit del av föreningens synpunkter, och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. En skrivelse har inkommit från Fotgängarnas förening (FOT) där man tar upp trafikmiljöbesiktningar/trafikinspektioner som metod för att åstadkomma bättre trafikmiljö för fotgängar och cyklister i tätort. Tekniska kontoret har tagit del av skrivelsen. Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 25 Dnr: Inköp av bandrobotstation 2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag inom investeringsbudgeten på kr för inköp av en bandrobotstation till IT-avdelningen. Finansiering sker från rörelsekapitalet. På de systemservar, som IT-avdelningen ansvarar för finns idag, installerade backupstationer som tar säkerhetskopior på band varje arbetsdag. Byte av backupband sker manuellt på varje server måndag - fredag, såvida det inte är helgdag. Krav har nu ställts från kommunens vårdsektor att man behöver säkerhetskopior varje dag under hela året i och med att journalhanteringssystemet datoriseras. Servicechef Henric Skoog föreslår i tjänstemannautlåtande att en så kallad bandrobot installeras. Pris: kr för ett bandrobotsystem.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 26 Dnr: Socialnämnden: Personalförstärkning vid demensboende. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ansökan om personalförstärkning med 75 % under förutsättning att finansiering sker genom omfördelning inom ram och inte utökar socialnämndens underskott. Socialnämnden ansöker om att få göra en personalförstärkning med 75 % underskötersketjänst vid Letälvsgården. (PLU 82/ ).

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 27 Dnr: Socialnämnden: Tillsättning tjänster vid korttidsboende Nya Brogatan. LSS-ansvarig Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ansökan om personalförstärkning vid LSS-verksamheten korttidsboende. Arbetsutskottet beslutar: Att ansvariga tjänstemän ska inbjudas till BBK i slutet av maj för en föredragning av verksamheten vid korttidsboendet Nya Brogatan med en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen för verksamheten. Socialnämnden ansöker om att få göra en personalförstärkning vid korttidsboendet Nya Brogatan, (PLU 80/ ). 2.0 åa tillsättes som tillsvidareanställning. 0,50 år tillsätts som timanställning i tre månader, räknat fr o m för att klara helgbemanningen.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 28 Dnr: Anhållan om ekonomiskt stöd för genomförande av utbyte med danskt hemvärn. Kommunstyrelsen avslår ansökan från Degerfors hemvärn. En ansökan har inkommit från Degerfors hemvärns om ekonomiskt stöd med 2000 kr för genomförande av utbyte med danskt hemvärn under år Utbytet består av bl.a fälttävlan för femmannapatruller samt även utbyte av gemensamma hemvärnsfrågor.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 29 Dnr: Information från KPA. Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet tackar Greger Gustavsson för informationen. Greger Gustavsson från KPA informerade om pensionsskuldens finansiella konsekvenser för kommunen och de kommunala bolagen. I den diskussion som fördes i arbetsutskottet framfördes vikten av en tydlig och löpande information om pensionsåtagandet.

31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid. 1 Yttrande över betänkandet avs "Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn". 2 2 Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet Anslutningsavgift för vatten och avlopp till icke permanent boende inom Duvedalsområdet Föreningen Bergsmän och Bruksfolk: Ansökan om bidrag Beträffande budgetförslag för VA-kollektivet Justering av renhållningstaxa och VA-avgifter Vattensamarbetet med Laxå kommun avseende Svartå vattenförsörjning Remiss: Ny räddningstjänstplan, BRT BRT: Granskning av tertialrapport 31/ BRT: Anpassning av styrande dokument för Kommunalförbundet BRT till gällande lagstiftning Kostnad för införande av nytt PA-lönesystem, justering Försäljning av fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1: Försäljning av tomtmark efter Klensmedsvägen i Svartå Beträffande tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen AB Budget 2004 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Lärcentrum Trafiksituationen på Målaregatan Särskilt anordnade resor Kommunens firmatecknare Förslag om borttagande av bidrag i 2004 års budget till Degerfors kommunala IF samt indragande av friskvård på arbetstid Revisionsrapport: Rutiner för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport: IT-säkerhet, en uppföljning av tidigare utförd granskning

32 Revisionsrapport: Rutiner för LASS-ersättning Skrivelse från Fotgängarnas förening Inköp av bandrobot-station Socialnämnden: Personalförstärkning demensboende Socialnämnden: Tillsättning tjänster vid korttidsboende Nya Brogatan Anhållan om ekonomiskt stöd för genomförande av utbyte med danskt hemvärn Information från KPA. 30