Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Mötet ajourneras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Mötet ajourneras Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Ulf Örtegren (fp) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, t.f kommundirektör Christer Lindberg, ekonomichef Marianne Andersson, sekreterare Monica Johansson, personalchef Ewert Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande Ove Nilsson, VD Degerforsbyggen Stig Eriksson, Degerforsbyggen Gerhard Jansson, Degerforsbyggen Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Roland Halvarsson Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Roland Halvarsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 1 Dnr: Yttrande över betänkandet avseende Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SoU 2003:88) Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomichefens yttrande. Arbetsutskottet beslutar: Ekonomichefen får i uppdrag att inhämta yttrande från övriga kommuner i Östra Värmland, för ett eventuellt gemensamt uttalande. Ett utkast till yttrande i rubr. ärende har framtagits av ekonomichefen. Yttrandet är ställt till Finansdepartementet i Stockholm. Bakgrund Utjämningskommitténs uppdrag har varit att utreda dagens kommunala statsbidrags- och utjämningssystem samt föreslå förändringar. Eventuella förändringar skall införas från och med år Kommunens ställningstagande Trots att utredningen innehåller en del positiva förslag, är Degerfors kommun tveksam till förändringarna. Det beror främst på effekterna av att det fasta införandetillägget försvinner och att det i utredningen inte finns förslag på ökade medel till kommuner med sådant tillägg. Har kostnadsutjämningen fångat upp alla faktorer och hur är förhållandet i alla kommuner med införandetillägg? Det är nödvändigt att ytterligare medel överförs till kommunsektorn Roland Halvarsson (v) anser att Östra Värmlands kommuner bör gå samman i en gemensam skrivelse där man protesterar mot de ogynnsamma beslut som drabbar dessa kommuner.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 2 Dnr: Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för byggnadsnämndens verksamhet ska beräknas enligt Svenska Kommunförbundets Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Att gälla fr o m Byggnadsnämnden får enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 5 ta ut avgifter för olika ärenden inom sin verksamhet. Beräkning av avgifterna görs utifrån Svenska kommunförbundets Taxa för byggnadsnämndens verksamhet. En ny taxa har utarbetats av Kommunförbundet. Enligt den nya avgiftsmodellen så beräknas avgiften för en viss åtgärd utifrån ett grundbelopp och multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer eller genom tidsersättning enligt till denna taxa hörande tabeller. Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas årligen av byggnadsnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckningsgrad, dvs hur kostnaden ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden finner att särskilda skäl finns som motiverar en höjning eller minskning av avgiften kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. För Degerfors kommun beslutade Kommunfullmäktige 1995, 51, att grundbeloppet för kommunens bygglovstaxa ska vara 22 kr för en kostnadstäckning av 75 %. Grundbeloppet har inte höjts sedan dess samtidigt som kostnaderna för byggnadsnämndens verksamhet har ökat. Det innebär att kostnadstäckningen idag inte når upp till 75 %.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 3 Dnr: Anslutningsavgift för vatten och avlopp till icke permanent boende inom Duvedalsområdet Att anstånd med betalningen för del av anslutningsavgiften endast gäller icke permanent boende fastighetsägare som har förvärvat fastigheten före , när utfästelsen om anstånd togs av kommunstyrelsen. Förvärv av fastigheten genom arv, likställs med ett kontinuerligt ägande av fastigheten. Anstånd med betalningen ges med 75 % av anslutningsavgiften för vatten och avlopp, för icke permanent boende, ej mantalsskrivna fastighetsägare, inom Duvedalens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anståndet gäller tills fastigheten avyttras, överlåts, uthyres eller övergår i permanent boende. Anståndet gäller 10 år i de fall då ingen förändring skett (pkt 4). Kvarvarande skuld för anslutningsavgiften skall återbetalas med 75 % av den VA-taxa för anslutningsavgift som råder vid betalningstillfället. Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal med berörd fastighetsägare, i enlighet med ovanstående villkor. I samband med utvidgningen av verksamhetsområdet för vatten och avlopp avseende bebyggelsen för orterna Sjöändan, Rovnäset och Duvedalsudden inom Duvedalsområdet, gjordes vissa utfästelser från kommunens sida avseende icke permanent boende inom området. (Kommunstyrelsen 98/ ). Det har nu inkommit ansökningar som åberopar denna utfästelse. Tekniska kontoret föreslår att villkoren preciseras vad avser det anstånd med betalningen av anslutningsavgiften som diskuterats.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 4 Dnr: Föreningen Bergsmän och Bruksfolk: Ansökan om bidrag Kommunstyrelsen avslår ansökan från föreningen Bergsmän och Bruksfolk. Från Föreningen Bergsmän och Bruksfolk har inkommit en ansökan om bidrag från kommunen med kr. (Grundbidrag kr/kommun samt 30 öre/inv. = kr). Ansökan omfattar år 2003 och tidigare behandlat i arbetsutskottet, 148/2003, då beslutades att inhämta yttrande från Kultur och föreningsnämnden och Föreningen Berget. Yttrande i ärendet har inkommit. Kultur och föreningsnämnden anser att ansökan bör beviljas. Finansieringen bör kopplas till den nya avdelningen "Planering och utveckling" inom Tekniska kontoret. Från föreningen Berget har muntligt framförts att man har nytta av att kommunen är med i föreningen Bergsmän och bruksfolk.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 5 Dnr: Beträffande budgetförslag för VA-kollektivet 2004 KF 2. Kommunfullmäktige beslutar att höja VA-avgiften för 2004 avseende den rörliga kostnaden, från 9,85/m 3 till 10 kr/m 3 och att den fasta avgiften höjs från 204 kr/tariff till 218 kr/tariff. Avgifterna är exkl. moms. Avgiften gäller fr o m Tekniska kontoret har för avsikt att genomföra vissa kostnadshöjningar, budgetkorrigeringar och besparingar under Kostnadshöjningen beror främst på höjda energipriser, kapitalkostnader och löner. Besparingarna avser minskade externbidrag och personalnedskärningar. Dessutom korrigeras felaktigt budgeterade kostnader avseende fastighetsservice och kvalitetskontroll. Den totala kostnads- och avgiftshöjningen uppskattas till 702 tkr, vilket mosvarar 4,5 % av den totala kostnaden. För ett normalt villahushushåll innebär det en ökning med cirka 14 kr/månad.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 6 Dnr: Justering av renhållningstaxa KF 2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningskollektivets taxor generellt höjs med 14,5 %. Taxorna gäller fr o m I beslut, , har kommunstyrelsens arbetsutskott givit tekniska kontoret uppdraget att ytterligare se över rutinerna för renhållningen i kommunen. Björn Halvarsson redogör i skrivelse daterad för förslag till justering av renhållningstaxa samt planerade åtgärder som ska säkerställa en ekonomisk balans av renhållningskollektivet från och med år Tekniska kontoret har för avsikt att utföra en inventering och upprätta en logistikplan för insamlingsarbetet, och implementera den under 2004, (tidigast september) vilket är tänkt ska resultera i en effektivisering. Samtidigt pågår diskussioner med Karlskoga kommun om en samordning av insamlingsarbetet som skulle ge ytterligare effektiviseringar. En översyn av bemanningen på återvinningscentralen är också planerad. En generell höjning av renhållningskollektivets taxor med 14,5 %.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 7 Dnr: Vattensamarbetet med Laxå kommun avs Svartå vattenförsörjning Kommunstyrelsen beslutar att avstå från samarbete, i beaktande av projektens likartade investeringsvolym, kostnadsersättningsproblematiken samt bristen på kompletterande vattenförsörjning och möjligheten till reservvattenuttag. Laxå vatten AB och Lekeberg kommun har i skrivelse förhört sig om möjligheten att förse Svartå samhälle med vatten, genom en anslutning till det projekt som skall förse Hasselfors och Mullhyttan med vatten från Laxå samhälle. Det har konstaterats att Gullsmedsboda vattentäkt inte uppfyller de långsiktiga krav på säkerhet, kapacitet och kvalitet som bör ställas, inom ramen för en rimlig ekonomisk insats. I tjänstutlåtande från Björn Halvarsson redogörs för de diskussioner som förts med anledning av vattenförsörjningen till Svartå.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 8 Dnr: Remiss: Ny räddningstjänstplan för Bergslagens Räddningstjänst BRT - inbjudan Arbetsutskottet beslutar: 2. Representant från Bergslagens Räddningstjänst ska inbjudas till kommunstyrelsen för en redovisning av ärendet. Arbetsutskottet anser att finansieringen av Åtorps brandstation ska ingå i den gemensamma budgeten för räddningstjänsten. Från Bergslagens Räddningstjänst har inkommit remissutgåva av Räddningstjänstplan, som är beräknad träda i kraft från och med 7 juli Remissvar ska vara BRT tillhanda senast

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 9 Dnr: Granskning av tertialrapport, Bergslagens Räddningstjänst KF Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst har översiktligt granskat förbundets tertialrapport per I granskningen har revisionen biträtts av KPMG. Rapporten översändes till kommunfullmäktige i resp. kommuner för kännedom.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 10 Dnr: Anpassning av styrande dokument för Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst till gällande lagstiftning. KF Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst har översiktligt granskat de gällande styrdokumenten för kommunalförbundet. Revisionen har i sitt granskningsarbete biträtts av KPMG. Rapporten översändes till kommunfullmäktige i resp. kommun för kännedom.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 11 Dnr: Kostnad för införande av nytt PA-lönesystem, justering 2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på kronor för täckande av ökade kostnader för investeringsprojektet Nytt PA-lönesystem. Finansiering sker från rörelsekapitalet. Arbetet med att införa nytt PA-system har pågått sedan våren Kostnaderna för införandet har blivit högre än beräknat, på grund av att konsultstödet blivit dyrare än beräknat. Personalavdelningen ansöker därför om ekonomiskt tillskott om kr i 2004 års investeringsbudget för att klara kostnaderna för det nya PAsystemet.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 12 Dnr: Försäljning av fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70. Kommunen försäljer fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70 till Fredrik och Madeleine Atterstig. Föreligger förfrågan från privatperson om att få inköpa fastigheterna Svartå 1:89 samt del av Svartå 1:70. Försäljningen för med sig att en gång- och cykelväg flyttas.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 13 Dnr: Försäljning av tomtmark efter Klensmedsvägen i Svartå. 2. Kommunen försäljer m 2 av fastigheten Svartå 1:70 som är belägen norr om Svartå 1:52, till Jani Korhonen, Klensmedsvägen 23 i Svartå, till ett pris av kr. Kostnader för fastighetsbildning etc åligger köparen. Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal om försäljning, samt genomföra de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras. Föreligger förfrågan från fastighetsägaren till Svartå 1:52 om att få inköpa kommunens kvartersmark belägen norr om fastigheten sin fastighet. Enligt tekniska kontoret föreligger inga hinder ur plansynpunkt. Den aktuella tomtmarken har en yta på m 2 och genererar vid ett virkesuttag en nettointäkt på kr. Kommunens råmarkspris inom detaljplanelagt område är efter indexreglering till 2003 års nivå, 6,65 kr/m 2.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 14 Dnr: Tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen Kommunstyrelsen skall medverka till att ett förbehåll i anbudsunderlaget införes, som stipulerar att personal som överförts från Degerfors byggen AB till kommunen år 2000 skall ingå i den antagna entreprenörens organisation.. 2. Kommundirektören får i uppdrag att kontakta Degerforsbyggens VD avseende ovanstående beslut. Från tekniska kontoret har inkommit ett antal frågor till kommunstyrelsen beträffande tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen AB och förutsättningarna för tekniska kontoret att konkurrera på den öppna marknaden. Bakgrund: Tekniska kontorets entreprenad åt Degerforsbyggen AB avseende den yttre miljön, baseras på ett avtal mellan parterna från oktober 1999, samt ett fullmäktigebeslut om bl.a övertagande av fem heltidsanställda parkarbetare (senare reducerat till fyra) från För närvarande utför tekniska kontoret entreprenaden på löpande räkning, baserat på ett timpris till självkostnad. I förslag till 2004 års budget är en kostnad och en intäkt upptagna på cirka tkr, exkl. beredskap. Kostnaden grundar sig på en erfarenhetsbedömd tidsåtgång samt ett à-pris till självkostnad. Degerforsbyggen har gått ut på den öppna marknaden med en anbudsförfrågan avseende det yttre underhållet, och tekniska kontoret önskar ett klargörande hur tekniska kontoret skall agera.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 15 Dnr: Budget 2004 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för år 2004 för kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs med ett ospecificerat sparbeting på kr i avvaktan beslut i det pågående förändringsarbetet. En genomgång av kommunstyrelsens verksamhetsområde har gjorts i budgetberedningskommittén. Ändringar kommer att ske i förslaget med anledning av de förändringar som föreslås i det pågående förändringsarbetet. Därför föreslås att budgetförslaget skall vara obalanserat med kr som skall hämtas hem av effekter från förändringsarbetet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 16 Dnr: , Lärcentrum: Organisation och budget KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag år 2004 på kr för delfinansiering av Målet Lärcentrum. Finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens anslag för målet Lärcentrum. Kommunstyrelsen beslutade , 183, att Målet Lärcentrum organisatoriskt skulle överföras från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. I kommunstyrelsens budget för år 2004 finns kr avsatta för finansiering av Målet Lärcentrum.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 17 Dnr: Trafiksituationen på Målaregatan. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag som innebär att från Storgatan blir Målaregatan en återvändsgata. Förbi fastigheten Jannelund 5:4 fram till Brattgränd blir det gång- och cykelväg. Trafiksituationen vid Målargatan har tidigare behandlats i arbetsutskottet , 136. överlämnades då till stadsbyggnadschefen för yttrande. Förslag har tagits fram av stadsbyggnadschef Björn Halvarsson för att förbättra situationen på Målargatan. Förslag: Från Storgatan blir Målaregatan en återvändsgata. Förbi fastigheten Jannelund 5:4 fram till Brattgränd blir det gång- och cykelväg. Förslaget har tillstyrkts av planberedning och trafiksäkerhetsgruppen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 18 Dnr: Särskilt anordnade resor : 2. Kommunstyrelsen fastställer de förslag till rutiner som föreligger (KÖL cirkulär 7:2003). Uppmanar socialförvaltningen att snarast möjligt börja tillämpa dessa rutiner. KÖL:s förslag enligt cirkulär I och med att hanteringen av färdtjänstresor hanläggs av Länstrafiken (Transam) gäller gemensamma regler för alla kommuner. Utifrån den länsgemensamma lösningen inom färdtjänsten har förslag framförts om att även införa gemensamma regler för andra resor inom kommunerna. I det här fallet gäller det resor till riktad dagverksamhet, resor till frivillig dagverksamhet, resor till verksamhet enligt LSS samt resor till korttidsboende. Ansvaret för tillståndsgivning liksom regler och taxor skall finnas kvar hos kommunerna. Resorna kan anordnas av kommunen enligt egna rutiner eller anordnas av Transam. Det senare är fallet för Degerfors kommun samt 6 ytterligare kommuner i länet. Man har således inte lyckats få med alla länets kommuner när det gäller de här resorna. De rutiner som här föreslås skall användas av dessa kommuner när resorna går via Transam. Rutinerna avser beställning och utförande efter att kommunen fattat beslut om resorna. I Degerfors anordnas dessa resor endast av socialförvaltningen. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer de förslag till rutiner som föreligger och att kommunstyrelsen uppmanar socialförvaltningen att tillämpa rutinerna snarast möjligt.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 19 Dnr: Kommunens firmatecknare Jan-Ove Beckman får i egenskap av tillförordnad kommundirektör rätt att kontrasignera Degerfors kommuns firma. Firmatecknare för Degerfors kommun: Degerfors kommuns firma ska tecknas av kommunstyrelsens ordförande Robert Mörk med vice ordförande Bjarne Rasmussen som ersättare var för sig med kontrasignation och därtill utsedd tjänstemän. Tjänstemän som kontrasignerar Degerfors firma är: T.f kommundirektör Jan-Ove Beckman. Servicechef Henric Skoog Ekonomichef Christer Lindberg Personalchef Monica Johansson. Kommunstyrelsen utsåg , 5 firmatecknare och kontrasignerare för Degerfors kommuns firma. Eftersom förändring skett på kommundirektörstjänsten ska en justering i beslutet göras.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 20 Dnr: Borttagande av bidrag i 2004 års budget till Degerfors kommunala IF samt indragande av friskvård på arbetstid Kommunstyrelsen beslutar att det kommunala bidraget till Degerfors IF dras in i 2004 års budget. Informera Centrala arbetsmiljökommittén att friskvård på arbetstid skall upphöra från och med den 1 januari Införandet var ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmiljökommittén att, när omställningsarbetet är klart, se om det är möjligt att införa andra former för friskvård på arbetstid, som ger alla personalgrupper likvärdiga möjligheter att delta. Bidrag Degerfors Kommunal IF: Från personalutskottet (Ks pu 33/ ) föreligger förslag att det kommunala bidraget till Degerfors IF dras in. Friskvård på arbetstid: Personalutskottet beslutade vid samma möte att friskvård på arbetstid från och med 1 januari 2004 upphör. Skrivelse har inkommit från Inger Hahne, kommunens friskvårdsplanerare, där hon motsätter sig en indragning av friskvården med hänvisning till den personalvårdandande aspekten.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 21 Dnr: Revisionsrapport: Rutinerna för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, granskat rutinerna för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden i Degerfors kommun. Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av den budget kommunfullmäktige fastställt samt ändamålsenliga rutiner för arbetet med prognostiseringar. Med anledning av den genomförda granskningen önskar revisionen få information från Barn- och utbildningsnämnden avseende frågeställningar som behandlas i rapporten. Svar till revisionen har lämnats från Barn- och utbildningsnämnden. (BUN 147/2003).

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 22 Dnr: Revisionsrapport: IT-säkerhet, en uppföljning av tidigare utförd granskning. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, gjort en uppföljning av en tidigare utförd granskning avseende IT-säkerhet. Revisionsfrågan är att granska vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas tidigare revisionsrapport. I rapporten konstateras att tillräckliga resurser ej lagts ned för att genomföra de förslag till åtgärder som presenterades i föregående revisionsrappot. Revisionen önskar ta del av kommunstyrelsens svar senast 15 februari Servicechef Henric Skoog har lämnat yttrande i ärendet.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 23 Dnr: Revisionsrapport: Rutiner för LASS-ersättning. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. På revisorernas uppdrag har Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhous- Coopers, granskat rutinerna för LASS-ersättning i Degerfors kommun. Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för rekvirering och uppföljning av medel från försäkringskassan. Med anledning av den genomförda granskningen önskar revisionen få svar från socialnämnden på de förslag som lagts fram i revisionsrapporten. Svar till revisionen har lämnats från Socialnämnden, SN 162/2003.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 24 Dnr: Skrivelse från Fotgängarnas förening. Arbetsutskottet beslutar: Kommunstyrelsen har tagit del av föreningens synpunkter, och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. En skrivelse har inkommit från Fotgängarnas förening (FOT) där man tar upp trafikmiljöbesiktningar/trafikinspektioner som metod för att åstadkomma bättre trafikmiljö för fotgängar och cyklister i tätort. Tekniska kontoret har tagit del av skrivelsen. Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 25 Dnr: Inköp av bandrobotstation 2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag inom investeringsbudgeten på kr för inköp av en bandrobotstation till IT-avdelningen. Finansiering sker från rörelsekapitalet. På de systemservar, som IT-avdelningen ansvarar för finns idag, installerade backupstationer som tar säkerhetskopior på band varje arbetsdag. Byte av backupband sker manuellt på varje server måndag - fredag, såvida det inte är helgdag. Krav har nu ställts från kommunens vårdsektor att man behöver säkerhetskopior varje dag under hela året i och med att journalhanteringssystemet datoriseras. Servicechef Henric Skoog föreslår i tjänstemannautlåtande att en så kallad bandrobot installeras. Pris: kr för ett bandrobotsystem.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 26 Dnr: Socialnämnden: Personalförstärkning vid demensboende. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ansökan om personalförstärkning med 75 % under förutsättning att finansiering sker genom omfördelning inom ram och inte utökar socialnämndens underskott. Socialnämnden ansöker om att få göra en personalförstärkning med 75 % underskötersketjänst vid Letälvsgården. (PLU 82/ ).

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 27 Dnr: Socialnämnden: Tillsättning tjänster vid korttidsboende Nya Brogatan. LSS-ansvarig Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ansökan om personalförstärkning vid LSS-verksamheten korttidsboende. Arbetsutskottet beslutar: Att ansvariga tjänstemän ska inbjudas till BBK i slutet av maj för en föredragning av verksamheten vid korttidsboendet Nya Brogatan med en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen för verksamheten. Socialnämnden ansöker om att få göra en personalförstärkning vid korttidsboendet Nya Brogatan, (PLU 80/ ). 2.0 åa tillsättes som tillsvidareanställning. 0,50 år tillsätts som timanställning i tre månader, räknat fr o m för att klara helgbemanningen.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 28 Dnr: Anhållan om ekonomiskt stöd för genomförande av utbyte med danskt hemvärn. Kommunstyrelsen avslår ansökan från Degerfors hemvärn. En ansökan har inkommit från Degerfors hemvärns om ekonomiskt stöd med 2000 kr för genomförande av utbyte med danskt hemvärn under år Utbytet består av bl.a fälttävlan för femmannapatruller samt även utbyte av gemensamma hemvärnsfrågor.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 29 Dnr: Information från KPA. Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet tackar Greger Gustavsson för informationen. Greger Gustavsson från KPA informerade om pensionsskuldens finansiella konsekvenser för kommunen och de kommunala bolagen. I den diskussion som fördes i arbetsutskottet framfördes vikten av en tydlig och löpande information om pensionsåtagandet.

31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid. 1 Yttrande över betänkandet avs "Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn". 2 2 Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet Anslutningsavgift för vatten och avlopp till icke permanent boende inom Duvedalsområdet Föreningen Bergsmän och Bruksfolk: Ansökan om bidrag Beträffande budgetförslag för VA-kollektivet Justering av renhållningstaxa och VA-avgifter Vattensamarbetet med Laxå kommun avseende Svartå vattenförsörjning Remiss: Ny räddningstjänstplan, BRT BRT: Granskning av tertialrapport 31/ BRT: Anpassning av styrande dokument för Kommunalförbundet BRT till gällande lagstiftning Kostnad för införande av nytt PA-lönesystem, justering Försäljning av fastigheten Svartå 1:89 samt del av Svartå 1: Försäljning av tomtmark efter Klensmedsvägen i Svartå Beträffande tekniska kontorets entreprenadverksamhet gentemot Degerforsbyggen AB Budget 2004 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Lärcentrum Trafiksituationen på Målaregatan Särskilt anordnade resor Kommunens firmatecknare Förslag om borttagande av bidrag i 2004 års budget till Degerfors kommunala IF samt indragande av friskvård på arbetstid Revisionsrapport: Rutiner för budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport: IT-säkerhet, en uppföljning av tidigare utförd granskning

32 Revisionsrapport: Rutiner för LASS-ersättning Skrivelse från Fotgängarnas förening Inköp av bandrobot-station Socialnämnden: Personalförstärkning demensboende Socialnämnden: Tillsättning tjänster vid korttidsboende Nya Brogatan Anhållan om ekonomiskt stöd för genomförande av utbyte med danskt hemvärn Information från KPA. 30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 15.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Jeannette Rasko (s), ers för Bjarne Rasmussen (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7) Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7) Plats och tid: Degerfors Laboratorium kl 13.15-15.30 Sven-Erik Bäckman Vd för Degerfors Laboratorium visade och berättade om företaget. Beslutande: Robert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-10 Sida 1 av 16 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Annica Engelbrektsson (s) Bjarne Rasmussen (s) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten. Servicenämnden 2006-03-03 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.45 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Patrik Rehnberg (s) Jeannette Rasko (s) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (12) kl 14.00-16.30

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (12) kl 14.00-16.30 Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Folkets Hus D-salen kl 14.00-16.30 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg (s) Barbro Vindahl (c) Mauri Sukuvaara

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 17.10 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar 189-190, 192-193, 196, 200 Annika

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (10) kl 14.00-14.50. Göran Persson

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (10) kl 14.00-14.50. Göran Persson Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 14.00-14.50 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-12-07 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 11.45. Folkets Hus, Konsthallen Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors Viola Bergdahl, PRO Degerfors Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer